سوالات مهم کنترل‌های داخلی

درآمد

سوالات مهم کنترل‌های داخلی

1- کدام مورد زیر به احتمال بسیار زیاد یک محدودیت ذاتی برای اثربخشی بالقوه ساختار کنترل داخلی محسوب نمی‌شود؟

الف- وظایف ناسازگار        ج- اشتباه در تصمیم‌گیری‌ها (قضاوت)

ج- زیرپا گذاری مدیریت      د- تبانی کارکنان

2- هنگام بررسی کنترل‌های داخلی، حسابرسی بایستی ضمن در نظر گرفتن مفهوم اطمینان معقول، توجه نماید که:

الف- سیستم کنترل داخلی ممکن است به دلیل اشتباه در تصمیم‌گیری و بی‌دقتی کارکنان، بی‌اثر شود.

ب- وجود حفاظت مناسب از دارایی‌ها و مدارک باید سبب شود واحد مورد رسیدگی بتواند به گونه‌ای درست و صحیح، پاسخگو باشد.

ج- برقراری و اعمال کنترلهای داخلی یکی از وظایف عمده مدیریت است.

د- هزینه سیستم کنترل داخلی نباید بر منافع مورد انتظار از آن فزونی داشته باشد.

کنترل‌های داخلی

3- تفکیک درست و مناسب مسئولیت‌های عملیاتی مستلزم تفکیک کدام وظایف زیر است؟

الف- تصویب، اجرا و پرداخت  ب- نگهداری، اجرا و گزارشگری

ج- تصویب، ثبت و حفاظت      د- تصویب، پرداخت و ثبت

4- فعالیت‌های مستمر نظارتی یک واحد تجاری اغلب شامل کدام مورد زیر است؟

الف- حسابرسی ادواری توسط کمیته حسابرسی

ب- بررسی عملیات خرید

ج- حسابرسی صورتهای مالی سالانه

د- ارزیابی خطر کنترل در رابطه با بررسی‌های میان‌دوره‌ای سه ماهه

5- کدام مورد زیر بیانگر نگرش کلی و هشیاری مدیریت در ارتباط با اهمیت سیستم کنترل داخلی است؟

الف- کنترل‌های کامپیوتری    ج- محیط کنترلی

ب- سیستم تفکیک وظایف       د- حفاظت از دسترسی به درایی‌ها

کنترل‌های داخلی

6- طرز تفکر مدیریت و نحوه اجرای آن به احتمال بسیار زیاد در کدام مورد زیر بر محیط کنترل اثر قابل ملاحظه دارد؟

الف- حسابرسی داخلی مستقیما به مدیریت گزارش می‌کند.

ب- مدیریت واحد مدیریت، مسئولیت‌ها را به خوبی ترسیم می‌کند.

ج- شرح دقیق وظایف مدیریت، مسئولیت‌ها را به خوبی ترسیم می‌کند.

د- کمیته حسابرسی به طور فعال بر فرآیند گزارشگری مالی نظارت می‌کند.

7- کدام عوامل زیر از اجزای محیط کنترلی است؟

 

کمیته حسابرسی

درستکاری و ارزشهای اخلاقیساختار سازمانی
الف-بلیبلیخیر
ب-بلیخیربلی
ج-خیربلیبلی
د-بلیبلیبلی

 

8- کدام مورد زیر از اجزای سیستم کنترل داخلی واحد تجاری نمی‌باشد؟

الف- خطر کنترل                           ج- نظارت

ب- فعالیت‌های کنترلی                      د- محیط کنترلی

کنترل‌های داخلی

9- حسابرس مستقل تعدادی از معاملات را از حوزه‌های وظایف مختلف انتخاب و آنها را از طریق ثبت حسابداری مربوط پیگیری می‌نماید. در انجام این عمل توجه او صرفاً معطوف به چگونگی اجرا یا عدم اجرای مشخصه‌های کنترل در عمل می‌باشد. این موضوع بر کدام‌یک از موارد زیر تأکید دارد:

الف- آزمون کاربردی                       ب- آزمون کنترل

ج- آزمون محتوا                           د- آزمون اجرای وظایف

10- کدام گزینه از محدودیت‌های ذاتی حسابرسی نیست؟

الف- استفاده از رسیدگی نمونه‌ای

ب- وجود محدودیت‌های ذاتی در هر سیستم حسابداری و سیستم کنترل داخلی

ج- این واقعیت که بیشتر شواهد حسابرسی متقاعد کننده است نه قطعی

د- وجود خطر ذاتی برای یکایک اقلام مندرج در صورتهای مالی

11- کدام روش زیر به احتمال بسیار زیاد شواهدی را درباره درستی طراحی فعالیتهای کنترلی از لحاظ مقاصد پیشگیری یا کشف تحریفها برای حسابرس تامین می‌کند؟

الف- اجرای دوباره فعالیت‌های کنترلی در مورد نمونه‌ای از معاملات

ب- اجرای بررسی تحلیلی با استفاده از اطلاعات گردآوری شده در رده‌های بالای سازانی

ج- سندرسی نمونه‌ای از معاملات مرتبط با فعالیت‌های کنترلی

د- مشاهده کارکنان هنگام اجرای فعالیت‌های کنترلی

کنترل‌های داخلی

12- کدام مورد زیر در ارتباط با انواع مختلف کنترلهای مربوط در حسابرسی صورتهای مالی درست است؟

الف- حسابرس در صورت استفاده از رویکرد محتوایی معمولا می‌تواد ارزیابی سیستم کنترل داخی چشم‌پوشی کند.

ب- همه کنترلهای مربوط به قابلیت اعتماد گزارشگری مالی، بیشترین ارتباط مستقیم را با حسابرسی دارد در صورتی که سایر کنترلها ممکن است مربوط باشد.

ج- کنترلهای مربوط به حفاظت و نگهداری دارایی‌ها و بدهی‌ها بیشترین اهمیت را دارند در حالی که کنترلهای مربوط به قابلیت اعتماد در گزارشگری مالی ممکن است مربوط باشد.

د- تمام کنترلها معمولا با حسابرسی، مربوط تلقی می‌شود.

13- حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی بر طبق استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی، باید کدام روش زیر را اجرا کند؟

الف- شناخت از سیستم کنترل داخلی را مستند کند.

ب- نارسایی‌های با اهمیت موجود در سیستم کنترل داخلی را جستجو کند.

ج- آزمون کنترل‌ها برای ارزیابی اثربخشی سیستم کنترل داخلی اجرا کند.

د- مناسب وبدن طراحی کنترلها را برای اثر پیشگیری یا کشف تحریف‌ها، تعیین کند.

14- حسابرس در کسب شناخت از سیستم کنترل داخلی در ارتباط با برنامه‌ریزی حسابری باید اطلاعات لازم را درباره کدام مورد زیر کسب کند؟

الف- طراحی کنترلهای مربوط به عناصر کنترلی

ب- اثربخشی کنترلهای مورد استفاده عملیاتی

ج- یکنواختی اعمال کنترلهای مورد استفاده

د- کنترلهای مربوط به هر طبقه از معاملات و مانده حساب‌های اصلی

کنترل‌های داخلی

15- حسابرس باید شناخت کافی درباره سیستم اطلاعاتی واحد تجاری را برای شناخت کدام مورد زیر کسب کند؟

الف- مقررات حفاظتی مورد استفاده بر ای محدود کردن دسترسی به دستگاههای کامپیوتری

ب- پردازشهای مورد استفاده برای تهیه برآوردهای عمده حسابداری

ج- کنترلهای مورد استفاده برای صدور مجوز معاملات به گونه‌ای درست و صحیح

د- کنترلهای مورد استفاده برای پنهان کردن موارد تقلب

16- حسابرس هنگام کسب شناخت از سیستم کنترل داخلی واحد مورد رسیدگی، به کدام دلیل زیر باید به جای شکل کنترلها بر مجتوای کنترلهای تاکید کند؟

الف- کنترلهای داخلی ممکن است به گونه‌ای اثربخش، اعمال، اما مستند نشود.

ب- مدیریت واحد تجاری ممکن است کنترلهای لازم و مناسب را برقرار کند اما اعمال شدن آنها را پیگیری نکند.

ج- کنترلهای داخلی ممکن است به اندازه‌ای نامناسب باشد که حسابرس نتواند به هیچ‌وجه بر آنها اتکا کند.

د- مدیریت ممکن است کنترلهایی را برقرار کند که مخارج آن بیشتر از منافع آنهاست.

17- جداول تصمیم‌گیری با توجه به کدام تاکید زیر با نمودگر برنامه (کامپیوتر) تفاوت دارد؟

الف- سهولت مدیریت برنامه‌های پیچیده

ب- وجود ارتباط منطقی بین شرایط و فعالیت‌ها

ج- موجه بودن برنامه به دلیل فزونی منافع بر مخارج

د- ترتیب اجرای عملیات

کنترل‌های داخلی

18- حسابرس در ارزیابی سیستم کنترل داخلی در حسابرسی صورتهای مالی سالانه ملزم به کدام مورد زیر نمی‌باشد؟

الف- جستجو برای کشف نارسایی‌های عمده در اعمال سیستم کنترل داخلی

ب- کسب شاخت از سیستم کنترل داخلی و سیستم اطلاعاتی

ج- تعیین اعمال شدن فعالیت‌های کنترلی مربوط به برنامه‌ریزی حسابرسی

د- اجرای روش‌های رسیدگی لازم برای کسب شناخت از طراحی سیستم کنترل داخلی

19- هدف اولیه روشهای لازم برای کسب شناخت از ساختار کنترل داخلی، تامین کدام مورد زیر است؟

الف- اطلاعات لازم برای برنامه‌ریزی حسابی

ب- شواهد لازم برای ارزیابی خطر ذاتی

ج- مبنای لازم برای تعدیل آزمون کنترلها

د- ارزیابی یکنواختی اعمال سیاستهای مدیریت

20- کدام مورد زیر در ارتباط با مستند کردن سیستم کنترل داخلی صاحب کار درست است؟

الف- مستند کردن باید شامل نمودگر نیز باشد.

ب- مستند کردن باید شامل شرح آیین‌نامه‌ای باشد.

ج- مستند کردن، ضروری نیست گرچه مطلوب است.

د- شکل خاصی برای مستند کردن ضروری نیست و میزان آن می‌تواند تغییر کند.

21- حسابرس در موارد کسب شناخت از ساختار کنترل داخلی باید اطلاعات مربوط به کدام مورد زیر را به دست آورد؟

اثربخشی کنترلهای عملیاتیطراحی کنترلها
الف-بلیبلی
ب-خیربلی
ج-بلیخیر
د-خیرخیر

22- خطر کنترل باید برحسب کدام مورد زیر ارزیابی شود؟

الف- کنترلهای خاص          ج- ادعاهای (اظهارات) مدیریت

ب- انواع تقلب‌های ممکن      د- عوامل محیط کنترلی

23- حسابرس پس از ارزیابی خطر کنترل در سطح پایین‌تر از حداکثر می‌خواهد خطر کنترل را به میزان بیشتری کاهش دهد. در این حالت، حسابرس به تعیین کدام مورد زیر می‌پردازد؟

الف- اثربخش بودن شاخت از سیستم اطلاعاتی واحد مورد رسیدگی

ب- رعایت شدن کنترلهای واحد تجاری در عملیات آن

ج- کنترلهای داخلی مربوط به ادعاهای مدیریت در صورتهای مالی

د- قابلیت دسترسی به شواهد اضافی

کنترل‌های داخلی

24- ارزیابی خطر کنترل در سطحی پایین‌ر از حداکثر مستلزم اجرای کدام مورد زیر است؟

الف- اجرای آزمونهای محتوای گسترده و وسیع‌تر با اندازه نمونه بزرگتر از آن‌چه پیش‌بینی شده بود.

ب- کاهش خطر ذاتی در مورد ادعاهای مربوط به مانده حسابهای عمده

ج- تغییر زمان‌بندی اجرای آزمونهای مجتوا با حذف آزمونهای طی دوره و اجرای آن در پایان سال

د- شناسایی کنترلهای خاص مربوط به ادعاهای خاص مدیریت

25- حسابرس به کدام دلیل زیر خطر کنترل را برآورد می‌کند؟

الف- ارتباط آن با شناخت از محیط کنترلی

ب- حصول اطمینان از درستی سطوح اهمیت تعیین شده

ج- آگاهی وی از محل بالاترین سطح خطر ذاتی

د- اثر آن بر سطح خطر عدم کشف

26- در مواردی که حسابرس سطح خطر کنترل برآوردی را به دلیل غیرموثر بودن فعالیتهای کنترلی صاحب کار افزایش می‌دهد. باید کدام مورد زیر را افزایش دهد؟

الف- میزان آزمون کنترلها   ب- سطح خطر عدم کشف

ج- آزمونهای جزئیات معاملات  د- سطح خطر ذاتی

27- حسابرس در مواردی که سطح خطر کنترل را پایین‌تر از حداکثر برآورد می‌کند باید کدام مورد زیر را مستند نماید؟

شناسایی از محیط کنترلی واحد مورد رسیدگیمبنای برآورد خطر کنترل در سطح پایین‌تر از حداکثر
الف-بلیخیر
ب-خیربلی
ج-بلیبلی
د-خیرخیر

28- حسابرس از شناخت حاصل از ارزیابی سیستم کنترل داخلی و برآورد خطر کنترل، اساسا برای کدام مورد زیر استفاده می‌کند؟

الف- تعیین قابلیت اتکای روشهای و مدارک حسابداری مربوط به حفاظت از دارایی‌ها

ب- تشخیص مواردی که یک نفر بتواند هم مرتکب تقلب شود و هم آن را پنهان کند.

ج- تعدیل برآورد اولیه از خطر ذاتی و قضاوت اولی درباره سطوح اهمیت

د- تعیین نوع و ماهیت، زمان‌بندی اجرا و حدود آزمونهای محتوا به ادعاهای مدیریت

29- حسابرس یک ضعف موجود در سیستم کنترل داخلی را با افزایش کدام مورد زیر جبران می‌کند؟

الف- سطح خطر عدم کشف       ب- برآورد اولیه از خطر حسابرسی

ج- میزان آزمون کنترلها     د- میزان بررسی‌های تحلیلی

 

30- کدام مورد زیر درباره برآورد خطر کنترل توسط حسابرس درست است؟

الف- خطر کنترل می‌تواند همزمان با کسب شناخت از سیستم کنترل داخلی واحد مورد رسیدگی برآورد شود.

ب- شواهد اعمال کنترلهای داخلی به دست آمده در حسابرسی سالهای گذشته نمی‌تواند در ارزیابی خطر کنترل در دورة جاری مورد توجه قرار گیرد.

ج- مستند کردن مبنای قضاوت حسابرس دربارة سطح خطر کنترل ضروری نیست مگر در مواردی که خطر کنترل در سطح حداکثر برآورد شود.

د- هرچه خطر کنترل در سطح پایین‌تری برآورد شود، شواهد حسابرسی باید اطمینان کمتری را درباره اعمال مؤثر روشهای کنترل داخلی، فراهم کند.

کنترل‌های داخلی

31- حسابرس بدون توجه به سطح برآوردی از خطر کنترل باید کدام مورد زیر را اجرا کند؟

الف- آزمون کنترلها برای تعیین اثربخشی سیاستهای کنترل داخلی

ب- بررسی تحلیلی برای اثبات مناسب بودن طراحی کنترلهای داخلی

ج- آزمونهای محتوا برای محدود کردن خطر عدم کشف مربوط به گروههای عمده معاملات

د- آزمونهای دو منظوره برای برآورد خطر تحریف اقلام پولی و خطر کنترل اولیه

32- حسابرس پیش از برآورد خطر کنترل در سطحی پایین‌تر از حداکثر، از اعمال مؤثر کنترلها اطمینان معقول کسب می‌کند، کدام مورد زیر به احتمال بسیار زیاد بخشی از این اطمینان را تامین می‌کند؟

الف- تهیه نمودار گردش اسناد و مدارک

ب- اجرای آزمونهای محتوا

ج- تجزیه و تحلیل آزموند روندها و نسبتها

د- بازرسی مدارک

33- حسابرس مستقل عموماً تفکیک وظایف مربوط به موجودی مواد و کالا را با کدام مورد زیر آزمون می‌کند؟

الف- پرس‌وجود از کارکنان صاحب کار و مشهده عینی

ب- شمارش آزمایشی و آزمون انقطاع زمانی

ج- بررسی تحلیلی و کنترل محاسبات فاکتورها

د- بازرسی اسناد و مغایرت‌گیریها

کنترل‌های داخلی

34- هدف از اجرای آزمون جزئیات معاملات به عنوان یکی از آزمون کنترلها کدام مورد زیر است؟

الف- کنترل طراحی و استفاده از فرمها و اسناد از پیش شماره‌گذاری شده‌ای چون مدارک حمل کالا

ب- تعین میزان اعمال کنترلهای داخلی

ج- کشف تحریف با اهمیت در مانده اقلام صورتهای مالی

د- ارزیابی اثربخشی کنترلهای داخلی

35- حسابرس پس از کسب شناخ از سیستم کنترل داخلی و برآورد خطر کنترل تصمیم می‌گیرد آزمون کنترلها را اجرا کند. کدام مورد زیر به احتمال زیاد دلیل این تصمیم حسابرس است؟

الف- اجرای آزمون کنترلها، کاهش آزمونهای محتوای مورد نظر را سبب خواهد شد.

ب- شواهد اضافی برای پشتیبانی از کاهش بیشتر خطر کنترل وجود ندارد/

ج- افزایش سطح برآوردی خطر کنترل مربوط به برخی ادعاهای مدیریت توجیه‌پذیر است.

د- ضعف‌های افراوان موجود در سیستم کنترل داخلی از بروز تحریفها در سیستم حسابداری پیشگیری نمی‌کند.

36- حسابرس برای برآورد خطر کنترل معمولا آزمونها را از بین کدام‌یک از روشهای زیر انتخاب می‌کند؟

الف- پرس‌وجود و بررسی تحلیلی

ب- اجرای دوباره و مشاهده

ج- مقایسه و تاییدخواهی

د- بازرسی و بازبینی (اثبات)

کنترل‌های داخلی

37- حسابرس برای تعیین اعمال کنترلها به گونه مقرر به احتمال بسیار زیاد، کدام‌یک از شواهد زیر را رسیدگی می‌کند؟

الف- دریافت تاییدیه حسابهای دریافتنی برای اثبات مانده حسابها

ب- دریافت تاییدیه مدیریت در تایید قیمت‌گذاری موجودی کالا

ج- پاسخ وکیل حقوقی برای پرسش‌های حسابرس

د- مدارک صاحبکار برای مستند کردن استفاده از برنامه‌های کامپیوتری

38- کدام مورد زیر یکی از مراحل تصمیم‌گیری حسابرس در برآورد خطر کنترل در سطحی پایین‌تر از حداکثر نمی‌باشد؟

الف- ارزیابی اثربخشی سیستم کنترل داخلی با آزمون کنترلها

ب- کسب شناخت از سیستم اطلاعات و محیط کنترلی واحد مورد رسیدگی

ج- اجرای آزمون جزئیات معاملات برای کشف موارد تحریف با اهمیت در صورتهای مالی

د- توجه به احتمال فراگیر بودن اثر کنترلها بر ادعاهای مدیریت

39- حسابرس برای کسب شواهد حسابرسی مربوط به خطر کنترل، آزمونها را از بین کدام روشهای زیر انتخاب می‌‌کند؟

الف- پرس‌وجو                ب- محاسبات

ج- بررسی تحلیلی                          د- درخواست تاییدیه

40- کدام مورد زیر به احتمال بسیار اندک شواهدی است که حسابرس برای تعیین اعمال اثربخش کنترلها، رسیدگی می‌‌کند؟

الف- مدارک نشان‌دهنده استفاده از برنامه‌های کامپیوتری

ب- ضمایم اسناد با مهر «باطل شد»

ج- درخواست تاییدیه حسابهای دریافتنی

د- امضاهای مجاز روی فرمهای مورد استفاده شرکت

کنترل‌های داخلی

41- کدام روش زیر حسابرس به احتمال بسیار زیاد برای کسب شواهد کافی و قابل قبول به عنوان پشتوانه برآورد خطر کنترل در سطحی پایین‌تر از حداکثر اجرا می‌کند؟

الف- مشاهده کارکنان واحد تجاری هنگام تهیه جداول حسابهای دریافتنی سررسید گذشته

ب- ارسال درخواست تاییدیه برای مشتریان عمده به منظور اثبات وجود حسابهای دریافتنی

ج- بازرسی صورت تجزیه و تحلیل حسابهای دریافتنی واحد تجاری برای یافتن مانده‌های غیرعادی

د- مقایسه هزینه مطالبات سوخته شده و با حسابهای دریافتنی غیرقابل وصول واقعی

42- فرض کنید شرکتی در پردازش دریافت‌های نقدی خود دارای ضعف کنترلی است، مغایرت‌گیری وجوه نقد توسط شخص مستقل از مسئول وجوه نقد می‌تواند احتمال تحریف با اهمیت وجوه نقد در اثر ضعف کنترلی را بسیار کاهش دهد. در این چنین حالتی، مغایرت‌گیری از نوع کدام کنترل زیر است؟

الف- جبرانی   ب- پیشگیرانه  ج- اصلاحی      د- غیرمتعارف

43- یک شرکت سهامی را در نظر بگیرید که خریدهایش را توسط اینترنت یا تلفن انجام می‌دهد، کدام‌یک از موارد زیر در این‌خصوص صحیح است؟

الف- این نوع نخریدها، بیانگر اهداف کنترلی در خصوص حسابرسی کنترلهای داخلی است.

ب- این نوع خریدها، ادعاهای (اظهارات) مدیریت برای خرید یک طبقه از معاملات است.

ج- این نوع خریدها، دو طبقه اصلی معاملات را در فرآیند خریدها نشان می‌دهد.

د- این نوع معاملات، معاملاتی دائمی می‌باشند که بایستی جزئیاتش مورد بررسی قرار گیرد.

44- در حسابرسی کنترلهای داخلی یک شرکت سهامی عام، شناخت سیستم توسط حسابرس شواهد اولیه‌ای را برای کدام‌یک از موارد ذیل فراهم می‌نماید؟

 

 

 

ارزیابی اثربخشی طراحی کنترلهاتایید اینکه کنترلها همانطوری‌که طراحی شده‌اند عمل می‌کنند
الف-بلیبلی
ب-بلیخیر
ج-خیربلی
د-خیرخیر

45- در حسابرسی کنترل داخلی یک شرکت سهامی عام، حسابرس، به احتمال زیاد کدام‌یک از سئوالهای زیر را از کارکنان شرکت می‌پرسد؟

الف- آیا تا به حال برای زیر پاگذاری فرآیند کاری از شما درخواست شده است؟

ب- آیا اعتقاد دارید که حقوق شما کمتر از آنچه می‌باشد که شما انتظار دارید؟

ج- هنگامی‌که معامله متقلبانه‌ای را می‌بینی، چه کاری انجام می‌دهی؟

د- چه کسی شا را برای این شغل آموزش داده است؟

46- نارسایی کنترلی که بیشتر جزء نارسایی عمده است، به احتمال زیاد باعث می‌شود که حسابرس در ارتباط با کنترل داخلی کدام‌یک از گزارشهای زیر را صادر نماید؟

الف- گزارش مردود           ب- گزارش مشروط

ج- گزارش مقبول                           د- گزارش مقبول با بند توضیحی

47- کدام‌یک از موارد زیر، به احتمال زیاد، ضعف با اهمیت در حسابرسی کنترل داخلی یک شرکت سهامی عام به حساب می‌آید؟

الف- غیرمؤثر بودن وظایف حسابرسی داخلی

ب- ارائه مجدد صورتهای مالی منتشر شده قبلی به دلیل تغییر در اصول حسابداری

ج- تفکیک نامناسب وظایف دفتری و اداری از حسابداری

د- ضعف در فعالیتهای کنترلی

48- در حسابرسی یکپارچه (integrated)، کدام‌یک از موارد زیر منجر به اظهارنظر مردود نسبت به کنترل داخلی می‌شود؟

ضعف‌های با اهمیتنارسایی‌های عمده
الف-بلیخیر
ب-خیربلی
ج-بلیبلی
د-خیرخیر

49- در حسابرسی یکپارچه (integrated)، حسابرس کدام‌یک از موارد زیر را به کمیته حسابرسی اطلاع می‌دهد؟

ضعف‌های با اهمیت شناسایی شدههمه نارسایی‌های کنترلی
الف-بلیبلی
ب-بلیخیر
ج-خیربلی
د-خیرخیر

50- طبق استانداردهای حسابرسی، حسابرس نارسایی‌های عمده را به کدام روش زیر به کمیته حسابرسی اطلاع می‌دهد؟

الف- به صورت کتبی یا شفاهی

ب- به صورت شفاهی

ج- به صورت کتبی

د- در چنین مواردی نیاز به گزارش ندارد، فقط ضعف‌های با اهمیت باید اطلاع داده شود.

51- مطالبی که به صراحت یا تلویحاً توسط مدیریت در صورتهای مالی ارائه می‌گردد، ……… نامیده می‌شود.

الف- اثبات کامل بودن       ب- اثبات مالکیت

ج- ادعاهای مدیریت          د- رویکرد سیستمی و محتوایی

52- معاملات با اشخاص وابسته کدام ادعا را همواره با ابهام روبه‌رو می‌سازد؟

الف- وجود یا وقوع                                           ب- ارزشیابی یا اندازه‌گیری

ج- کامل بودن               د- ارائه و افشا

53- برای دستیابی به سیستم کنترل داخلی حسابداری مؤثر، صورت حساب بانکی هر ماهه مستقیماً توسط کدام مقام زیر دریافت و بررسی می‌شود؟

الف- مدیر امور مالی        ب- مسئول دریافتهای نقدی

ج- مسئول پرداختهای نقدی    د- حسابرس داخلی

54- اجرای کدام‌یک از روشهای رسیدگی به حسابهای پرداختنی را حسابرسان می‌توانند کلاً به صاحبکار واگذار کنند؟

الف- آزمون جمع حسابهای پرداختنی در معین حسابهای پرداختنی (بستانکار)

ب- مغایرت‌گیری فاکتورهای خرید پرداخت نشده با صورتحسابهای فروشندگان مواد و کالا

ج- تهیه صورت ریز حسابهای پرداختنی

د- درخواست تاییدیه مربوط به حسابهای انتخای را به پست تحویل دهد.

55- شرکت قوچان مبالغ زیادی وجوه نقد آماده برای سرمایه‌گذای موقت در اختیار دارد، هیأت مدیره شرکت، خرید اوراق بهادار قابل داد و ستد را تصویب و تصمیم‌گیری نسبت به خرید و فروش آتی را به یکی از مسئولین اجرایی مالی واگذار نمود. بهترین شخص (یا اشخاص) که باید گزارشهای ادواری مربوط را بررسی کند کدام‌یک از اشخاص زیر است؟

الف- کمیته سرمایه‌گذاری هیأت‌مدیره         ب- مدیرعامل شرکت

ج- معاون مالی و اداری شرکت د- خزانه‌دار شرکت

56- کدام مورد زیر، حسابرسی عملکرد مدیریت را به بهترین وجه توصیف می‌کند:

الف- مستلزم بررسی مستمر کنترلهای داخلی اداری، تا جایی که به عملیات شرکت مربوط می‌شود توسط حسابرسان داخلی است.

ب- بر پیاده‌سازی و استمرار کنترلهای مالی و حسابداری در یک شرکت نوپا تاکید دارد.

ج- بر یافتن زمینه‌هایی از عملیات تاکید دارد که با ایجاد کنترلهای داخلی می‌توان ضایعات آن را کاهش داد.

د- به منظرو اثبات مطلوبیت در ارائه نتایج عملیات شرکت طراحی شده است.

57- حسابرسان مستقل برای ثبت سیستم کنترل داخلی صاحبکار، گاهاً نمودگر سیستم تهیه می‌کنند، کدام‌یک از تعاریف زیر، نمودگر سیستم را به بهترین وجه توصیف می‌کند؟

الف- نمایش تصویری مراحل اجرای دستورالعمل‌ها بر روی سیستم کامپیوتری صاحبکار

ب- نموداری که ساختار گزارشگری داخلی یک سازمان را به روشنی نشان می‌دهد.

ج- نمودار گردش عملیات که به جای پرسشنامه کنترلهای داخلی به کار می‌رود.

د- ارائه یک سیستم با یک سری عملیات پشت سر هم با علائم تصویری

58- نتیجه‌ای که به احتمال زیاد از نارسا بودن کنترلهای داخلی چرخه درآمد حاصل می‌شود این است که:

الف- وجود امکان ثبت معاملات واهی- که این خود سبب کمتر از واقع نشان دادن درآمد و بیشتر از واقع نشان دادن حسابهای دریافتنی می‌شود.

ب- سوءجریاناتی که در ثبت معاملات در حسابهای معین رخ می‌دهد ممکن است سبب تاخیر در ارسال کالا شود.

ج- تهیه نکردن مدارک حمل می‌تواند کشف نشده باقی بماند و سبب کمتر از واقع نشان دادن موجودی‌ها شود.

د- واگذاری تصویب نهایی برگهای بستانکاری دایره فروش به کارکنان آن دایره می‌تواند سبب اختلال توسط کارکنان شرکت شود.

59- حسابرسان به منظور حصول اطمینان از موثر بودن سیستم کنترل داخلی در به حداقل رسانیدن اشتباهات ناشی از ثبت نکردن فاکتورهای فروش در دفتر معین بدهکاران، نمونه‌‌ای از معاملات موجود در کدام جامعه زیر را انتخاب و رسیدگی می‌کنند؟

الف- پرونده سفارش‌های فروش  ب- پرونده بارنامه‌ها

ج- دفتر معین بدهکاران      د- پرونده فاکتورهای فروش

60- حسابرسان برای گردآوری شواهد مربوط به تصویب صحیح فروشها، نمونه‌ای از مدارک معاملات مربوط به کدام مورد زیر را انتخاب و رسیدگی می‌کنند؟

الف- پرونده سفارشهای فروش ب- پرونده بارنامه‌ها

ج- دفتر معین بدهکاران      د- پرونده فاکتورهای فروش

61- حسابرسان به منظور اطمینان یافتن از اعتبار مانده وصول نشده حسابهای مشتریان نمونه‌ای از اقلام کدام مورد زیر را انتخاب و رسیدگی می‌کنند؟

الف- پرونده سفارش‌های فروش  ب- پرونده بارنامه

ج- دفتر معین بدهکاران      د- پرونده فاکتورهای فروش

62- حسابرسان به منظور حصول اطمینان از عملکرد موثر سیستم کنترل داخلی در به حداقل رسانیدن اشتباهات ناشی از صورت حساب نشدن هر محموله کالا، نمونه‌ای از معاملات کدام جامعه را انتخاب و رسیدگی می‌کنند؟

الف- پرونده سفارشهای فروش  ب- پرونده بارنامه‌ها

ج- دفتر معین بدهکاران      د- پرونده فاکتروهای فروش

63- کدام‌یک از موارد زیر از اجزاء محیط کنترلی است؟

صداقت و ارزش اخلاقیقوانین و مقررات لازم‌الاجرا
الف-خیرخیر
ب-بلیبلی
ج-خیربلی
د-بلیخیر

64- کدام‌یک از موارد زیر هدف حسابرسی عملیاتی می‌باشد؟

الف- رعایت کنترلهای داخلی

ب- فراهم کردن زمینه مساعد برای حسابداری مالی

ج- بهبود بخشیدن به کارایی مدیران

د- نگهداری دارایی‌ها

65- کدام مورد مرتبط با ساختار کنترلهای داخلی نمی‌باشد؟

الف- احتمال خطر کنترل      ب- روشهای کنترل

ج- سیستم حسابداری          د- محیط کنترلی

66- طی حسابرسی سالانه، حسابرس مستقل وجود ضعف در ساختار کنترل داخلی را شناسایی و این یافته‌ها را به مدیران ارشد صاحبکار و کمیته حسابرسی اطلاع می‌دهد. حسابرس بایستی:

الف- ضعف ساختار کنترل داخلی را یک محدودیت رسیدگی تلقی و عدم اظهار نظر ارائه نماید.

ب- موضوع را در کاربرگهای حسابرسی مستند و اثرات آن در گزارشات حسابرسی ملحوظ می‌نماید.

ج- همه فعالیتهای حسابرسی را تا زمان ارائه دستورالعمل کمیته حسابرسی معوق نماید.

د- از کار حسابرسی کناره‌گیری نماید.

67- حسابرس علاوه بر ارزیابی فراوانی انحراف‌ها در آزمون کنترلها باید برخی جنبه‌های کیفی آن انحراف‌ها را نیز مورد توجه قرار دهد. اگر انحراف به کدام مورد زیر باشد، حسابرس به احتمال بسیار زیاد به آثار آن بیشتر توجه می‌کند؟

الف- تنها انحراف کشف شده در نمونه

ب- همانند انحراف کشف شده در حسابرس سال پیش

ج- انحراف ناشی از سوءتعبیر کارکنان

د- پوشانیده شده از ابتدا با یک سند جعلی

68- برای تدوین و توسعه استراتژی حسابرسی مقدماتی، حسابرس کدام‌یک از موارد زیر را باید مدنظر قرار دهد؟

الف- تعیین اینکه آیا ریسک نمونه‌گیری بیشتر از حد بالای دقت انجام شده می‌باشد یا خیر

ب- یافته‌های حاصل از آزمون‌های محتوای انجام شده در مقاطع میان‌دوره‌ای

ج- پرس‌وجو از وکیل حقوقی صاحبکار در مورد اینکه آیا هر گونه دعاوی حقوقی، برآوردهای انجام شده در مورد دعاوی مطرح شده در دادگاه در صورتهای مالی افشاء شده‌اند یا خیر.

د- سطح برنامه‌ریزی شده ریسک کنترل ارزیابی شده

کنترل‌های داخلی

69- در حسابرسی صورتهای مالی، اجرای روشهای تحلیلی در کدام‌یک از مراحل زیر الزامی است؟

برنامه‌ریزیآزمونهای محتوابررسی نهایی
الف-بلیبلیبلی
ب-بلیبلیخیر
ج-بلیخیربلی
د-بلیخیرخیر

70- کدام‌یک از شواهد و مدارک حسابرسی زیر میزان قابلیت اطمنان بیشتری دارد؟

الف- پرس‌وجو از مدیریت      ب- اخذ تاییدیه از حسابها

ج- روشهای تحلیلی           د- بررسی روشهای حسابرسی سال قبل

71- در یک سیستم خوب کنترل داخلی، مسئول دریافت چکهای مشتریان از طریق پست باید بی‌درنگ به کدام مورد زیر عمل کند؟

الف- چکها را به خلاصه دریافت‌های نقدی روزانه اضافه کند.

ب- مرتبط بودن هر چک را با یک فاکتور از پیش شماره‌گذاری شده بازبینی کند.

ج- لیست دو نسخه‌ای از چکهای دریافت شده تهیه کند.

د- چکها را در دفتر روزنامه دریافت‌های نقدی ثبت کند.

کنترل‌های داخلی

72- ردیابی بارنامه‌ها و فاکتورهای فروش از پیش شماره‌گذاری شده، شواهدی را درباره کدام مورد زیر تامین می‌کند؟

الف- هیچ مورد دوباره حمل یا دو بار صورتحساب نشده است.

ب- همه‌ی سفارشهای مشتریان، برای آنان ارسال شده است.

ج- برای همه محموله‌های ارسالی به مشتریان، صورتحساب صادر شده است.

د- همه فاکتروهای فروش از پش شماره‌گذاری شده، به حساب گرفته شده است.

73- کدام‌یک از کنترلهای زیر به احتمال بسیار زیاد خطر سوءاستفاده از دریافت‌های مربوط به مطالبات توسط کارکنان واحد مورد رسیدگی را کاهش می‌دهد؟

الف- سیستم دریافت توسط صندوق پستی ویژه در بانک

ب- لیست از پیش شماره‌گذای شده از نامه‌های همراه چکهای مشتریان

ج- تهیه هر ماهه صورت مغایرت بانگ

د- به حساب بانک واریز کردن دریافت‌های نقدی به صورت روزانه

74- حسابرس شرکت گمان دارد که صندوقدار شرکت با حساب به حساب کردن چکهای مشتریان که از طریق پست دریافت می‌شود، از دریافت‌های شرکت سوءاستفاده می‌کند، حسابرس برای برملا کردن این اختلاس با احتمال بسیار زیاد کدام مقایسه زیر را انجام می‌دهد؟

الف- تاریخ چکهای سپرده شده به بانک طبق صورتحساب بانک تا تاریخ وجوه واریزی به بانک

ب- خلاصه دریافتهای نقدی روزانه با مبلغ ثبت‌های روزانه دریافتهای نقدی

ج- تک‌تک فیش‌های واریز وجه به بانک با جزئیات صورتحساب ماهانه بانک

د- تاریخ تصویب حذف حسابهای مشکوک‌الوصول با تاریخ واقعی حذف از حسابها

کنترل‌های داخلی

75- طبق سیستم متداول دریافت چک از طریق پست، کارمند مسئول باید لیست نامه همراه چکها را برای صندوقدار ارسال کند. یک نسخه از این لیست باید برای کدام مقام زیر فرستاده شود؟

الف- حسابرس داخلی به منظور پی‌جویی لیست برای یافتن معاملات غیرعادی

ب- خزانه‌دار به منظور تطبیق با صورتحساب ماهیانه بانک

ج- مسئول ثبت حسابهای دریافتنی به منظور به روز کردن معین حسابهای دریافتی

د- بانک واحد مورد رسیدگی به منظور مقایسه لیست با برگه‌های واگذاری چک به بانک که صندوقدار به بانک ارائه کرده است.

76- کدام روش زیر به احتمال بسیار زیاد جزء کنترلهای طراحی شده برای کاهش خطر تحریف در فرآیند صدور صورتحساب نمی‌باشد؟

الف- مقایسه جمع کنترلی مدارک حمل با جمع‌های متناظر در فاکتورهای فروش

ب- استفاده از کنترلهای کامپیوتری برنامه‌ریزی شده برای کنترل قیمت‌گذاری و محاسبات ریاضی فاکتورها

ج- تطبیق اسناد حمل با سفارشهای فروش تایید شده پیش از صدور صورتحساب فروش

د- مغایرت‌گیری جمع کنترلی در فاکتورهای فروش با دفتر معین حسابهای دریافتنی

77- حسابرس به احتمال بسیار زیاد کدام روش حسابرسی زیر را به منظور آزمون کنترلهای مرتبط با ادعاهای مدیریت درباره کامل بودن معاملات فروش انجام می‌دهد؟

الف- بازبینی دوباره محاسبه شدن محاسبات افقی و عمودی فاکتورهای فروش و صورتحسابهای ماهیانه مشتریان

ب- بازرسی گزارشهای مدارک حمل از پیش شماره‌گذاری شده واحد مورد رسیدگی که در دفاتر روزنامه فروش ثبت نشده است.

ج- مقایسه قیمتهای مندرج در فاکتورهای از پیش شماره‌گذاری شده فروش با لیست قیمت مصوب واحد مورد رسیدگی

د- پرس‌وجو درباره سیاست‌های اعطای اعتبار واحد تجاری و یکنواختی کنترل اعتبارات آن

78- کدام‌یک از کنترلهای زیر به احتمال بسیار زیاد از ثبت شدن همه فروشهای صورتحساب شده در معین حسابهای دریافتنی اطمینان می‌دهد؟

الف- خلاصه فروشهای روزانه با ثبتهای روزانه آنها در دفاتر معین حسابهای دریافتنی مقایسه می‌شود.

ب- پشتوانه هر فاکتور فروش، یک مدرک حمل از پیش شماره‌گذاری شده است.

ج- هر روز دفتر معین حسابهای دریافتنی با حساب کنترل بدهکاران در دفتر کل مغایرت‌گیری

د- پشتوانه هر محموله کالای نسیه، یک فراکتور فروش از پیش شماره‌گذاری شده است.

79- حسابرس سیاست واحد مورد رسیدگی را در ارتباط با تصویب اعتبار مشتریان پیش از ارسال کالا برای آنان آزمون می‌کند تا کدام ادعای مدیریت در مورد صورتهای مالی به شرح زیر را اثبات می‌کند؟

الف- ارزشیابی یا تخصیص     ب- وجود یا رخداد

ج- کامل بودن               د- حقوق مالکانه و تعهدات

کنترل‌های داخلی

80- کدام‌یک از کنترلهای زیر به احتمال بسیار زیاد حسابرس را در حصول اطمینان از ثبت شدن همه فروشهای نسیه واحد مورد رسیدگی یاری می‌کند؟

الف- سرپرست دایره صدور صورتحساب نسخه‌ای از سفارشهای فروش تاییده را برای قسمت اعتبارات می‌فرستد تا با حدود اعتبار مصوب و مانده حساب جاری مشتریان مقایسه شود.

ب- سرپرست دایره حسابداری هر ماهه معین حسابهای دریافتنی را با حساب کنترل بدهکاران در دفتر کل به طور مستقل مغایرت‌گیری می‌کند.

ج- سرپرست دایره حسابداری ارسال صورتحسابهای ماهانه مشتریان را کنترل و هر گونه مغایرت گزارش شده توسط آنان را پی‌جویی می‌کند.

د- سرپرست دایره صدور صورتحساب، مدارک حمل از پیش شماره‌گذاری شده را با ثبتهای انجام شده در دفتر روزنامه فروش مطابقت می‌دهد.

81- کدام‌یک از کنترلهای زیر در پیشگیری تمایل کارکنان فروش به حداکثر کردن حجم فروش به بهای هزینه مطالبات سوخت شده گزاف، مؤثر است؟

الف- کارکنان مسئول تصویب فرشو و حذف مطالبات مشکوک‌الوصول امکان دسترسی به وجوه نقد را ندارند.

ب- مدارک حمل و فاکتورهای فروش توسط یکی از کارکنان که اجازه صدور مجوز برای حذف مطالبات مشکوک‌الوصول را ندارد با یکدیگر تطبیق داده می‌شود.

ج- کارکنان مسئول اعطای اعتبار به مشتریان از دایره فروش، جدا می‌باشند.

د- دفتر معین حسابهای دریافتنی بایستی توسط یکی از کارکنان که در تعیین میزان اعتبار مشتریان نقشی ندارد با حساب کنترل بدهکاران مغایرت‌گیری می‌شود.

کنترل‌های داخلی

82- مجوز نهایی حذف حسابهای دریافتنی باید توسط کدام دایره زیر تایید شود؟

الف- حسابهای دریافتنی      ب- اعتبار

ج- حسابهای پرداختنی        د- خزانه‌داری

83- صاحب‌کاران معمولاً کارکنان مسئول دریافت‌های نقدی را بیمه تضمینی می‌کنند. این بیمه تضمینی علاوه بر کاهش امکان جذب افراد نادرست کدام مورد زیر را برآورده می‌کند؟

الف- حفاظت و حمایت از کارکنان در برابر احتمال خسارت مالی ناشی از تحریف غیرعمدی آنان

ب- پیشگیری از سوءاستفاده به دلیل آگاهی کارکنان از عواقب نادرستی و پیگرد قانونی توسط شرکت بیمه

ج- تسهیل در نظارت مستقل بر دریافت و واگذاری وجوه نقد

د- وادار کردن کارکنان به استفاده از مرخصی‌های دوره‌ای و چرخش وظایف محول

84- حسابرسی طی ارزیابی سیستم کنترلهای داخی یک شرکت تجاری کوچک متوجه می‌شود که کارمند مسئول حسابهای دریافتنی هم اعلامیه‌های بستانکار را تصویب می‌کند و هم به وجوه نقد شرکت دسترسی دارد. کدام‌یک از کنترلهای زیر مؤثرترین راه برای جبران این ضعف است؟

الف- صاحب شرکت اشتباهات موجود در صورتحساب‌های مشتریان و ثبتهای دفتر معین را بررسی می‌کند.

ب- مدیر امور مالی، صورتحساب‌های ماهانه بانک را به طور مستقیم و با دفاتر، مغایرت‌گیری می‌کند.

ج- صاحب شرکت اعلامیه‌های بستانکار را پس از ثبت آنها در حسابها بررسی می‌کند.

د- مدیر امور مالی جزئیات همه حسابهای دریافتنی را با مبالغ منعکس در دفاتر، مغایرت‌گیری می‌کند.

85- در مواردی که مشتری، چکی را بدون ضمیمه نامه همراه چک از طریق پست ارسال می‌کند معمولاً مسئول باز کردن نامه‌ها آن را تهیه می‌‌نماید. در نتیجه، نامه‌های پستی باید توسط کدام‌یک از کارکنان زیر باز شود؟

الف- مدیر اعتبارات                       ب- مدیر فروش

ج- مسئول دبیرخانه          د- کارمند دایره حساب‌های دریافتنی

کنترل‌های داخلی

86- حسابرس به منظور اطمینان از اینکه هر سند پرداخت فقط یکبار پرداخت شده است باید نمونه‌ای از اسناد پرداخت شده را انتخاب و رسیدگی کند تا از وجود کدام مرود زیر در باره هر سند پرداخت، اطمینان یابد؟

الف- فاکتور خرید به عنوان پشتوانه سند پرداخت

ب- مهر شدن با مهر «پرداخت شد»

ج- از پیش شماره‌گذاری شده و مشخص بودن وضع همه آنها

د- مجوز خرید تایید شده

87- حسابرس در آزمون کنترلهای مربوط به پرداختهای نقدی به احتمال بسیار زیاد مشخص می‌کند، کدام کار زیر علاوه بر امضای چکها توسط امضاکنندگان چکها انجام می‌شود؟

الف- بررسی صورت مغایرت بانک هر ماه

ب- وارسی حسابهای پرداختنی

ج- مکتوب نمودن عدم دسترسی به اسناد قبل از تایید آنها

د- قبول مسئولیت فرستادن چکها برای دریافت کنندگان آنها

88- حسابرس برای ارزیابی خطر کنترل مربوط به خریدها، نمونه‌ای از ثبت اسناد را در معین بستانکاران با مدارک پشتوانه آنها سندرسی می‌کند. این آزمون به احتمال بسیار زیاد برای اثبات کدام ادعای زیر انجام می‌شود؟

الف- کامل بودن                           ج- ارزشیابی یا تخصیص

ب- وجود یا رخداد                         د- حقوق مالکانه و تعهدات

89- کدام کنترل زیر معمولاً توسط دایره صدور اسناد پرداخت اجرا نمی‌شود؟

الف- تطبیق فاکتور فروشندگان با گزارش دریافت کالا

ب- تصویب اسناد هزینه برای پرداخت با امضا کردن آنها توسط یک کارمند مجاز

ج- مشخص کردن حساب دارایی و هزینه‌ای که باید بدهکار شود.

د- تعیین وضعیت سفارشهای خرید و گزارشهای دریافت کالای از پیش‌ شماره‌گذاری شده

90- در یک سیستم مناسب کنترل داخلی، یک نفر به احتمال بسیار زیاد علاه بر تطبیق صورتحساب‌های خرید با گزارشهای دریافت کالا، کدام مورد زیر را نیز اجرا می‌کند؟

الف- ثبت حسابهای معین بستانکاران

ب- کنترل محاسبات فاکتورهای فروشندگان مواد و کالا

ج- مغایرت‌گیری دفتر معین حسابهای پرداختنی

د- ابطال فاکتورهای فروشندگان مواد و کالا پس از پرداخت

91- سیستم کنترل داخلی یک واحد تجاری مقرر می‌دارد که برای هردرخواست صدور چک، یک سند پرداخت تصویب شده به پشتوانه یک سفارش خرید و گزارش دریافتاز پیش شماره‌گذاری شده، وجود داشته باشد. حسابرسان به منظور تعیین عدم صدور چک برای هزینه‌های تصویب نشده، اقلامی را به احتمال بسیار زیاد از کدام جامعه آماری زیر برای آزمون انتخاب می‌کنند؟

الف- سفارشهای خرید         ب- گزارشهای دریافت کالا

ج- چکهای پرداخت شده        د- اسناد پرداخت تصویب شده

92- کدام پرسش زیر درباره اثبات کامل بودن خریدها در یک پرسشنامه کنترلهای داخلی می‌آید؟

الف- آیا وجود مجوز سفارش خرید، پیش از تحویل گرفتن کالا توسط دایره دریافت کالا یا ثبت خرید توسط دایره حسابهای پرداختنی، ضروری است؟

ب- آیا درخواستهای خرید، از پیش شماره‌گذاری شده است و به طور جداگانه با فاکتورهای فروش مطابقت داده می‌شود.

ج- آیا پرونده اسناد هزینه پرداخت نشده در فواصل زمانی متناوب توسط کارمندی که به درخواستهای خرید دسترسی ندارد، با مدارک موجودیها تطبیق داده می‌شود؟

د- آیا سفارشهای خرید، گزارشهای دریافت کالا و اسناد هزینه، از پیش شماره‌گذاری شده است و در دوره مربوط به حساب گرفته می‌‌شود؟

93- برای برقراری یک سیستم کنترل داخلی مؤثر، کدام کنترلهای زیر باید توسط دایره حسابهای پرداختنی اعمال شود؟

الف- مهر زدن، پرفراژ کردن یا ابطال مدارک تایید شده پس از پرداخت

ب- تحقیق پیرامون تصویب هر درخواست خرید توسط کارمند مسئول آن قسمت از نظر قیمت، مقدار و کیفیت

ج- حذف مقدار کالای سفارش داده شده در نسخه سفارش خرید ارسالی برای دایره دریافت کالا

د- مطابقت فاکتورهای خرید با گزارش دریافت و سفارش خرید

94- حذف مقادیر سفارش خرید داده شده از نسخه ارسالی برای کدام دایره زیر، سیستم کنترل داخلی را تقویت می‌کند؟

الف- دایره درخواست کننده   ب- دایره تدارکات

ج- دایره دریافت کالا        د- دایره حسابهای پرداختنی

کنترل‌های داخلی

95- صاحب کار به اشتباه یک خرید عمده را دو بار ثبت کرده است، کدام روش کنترل داخلی به احتمال خیلی زیاد می‌تواند این اشتباه را به موقع و اثربخش کشف کند؟

الف- امتحان جمع دفتر روزنامه خریدها

ب- مغایرت‌گیری صورتحساب‌های ماهانه فروشندگان مواد و کالا با معین بستانکاران

ج- ردیابی جمع‌های دفتر روزنامه خریدها به حسابهای دفتر کل

د- ارسال درخواست تاییدیه در پایان هر سه ماه برای تمام فروشندگان مواد و کالا

96- در یک شرکتی که کنترل داخلی به نحو موثر طراحی شده، کارمندان دایره سفارشات علاوه بر تایید سفارشات خرید کدام‌یک از موارد زیر را انجام می‌دهند:

الف- مغایرت‌گیری پرونده فاکتورهای باز

ب- بازرسی کالا به محض دریافت

ج- تصویب درخواست خرید کالا

د- شرایط مذاکره و توافق با فروشندگان کالا

97- حسابرس برای کسب شاخت از کنترلهای مربوط به موجودی مواد و کالای یک شرکت تولیدی به احتمال بسیار زیاد کدام مورد زیر اجرا می‌کند؟

الف- تجزیه و تحلیل نسبتهای نقدینمگی و گردش موجودی کالا

ب- اجرای بررسی تحلیلی برای تعیین انحرافهای هزینه

ج- بررسی توصیفات و توضیحات صاحب کار از سیاستها و روشهای مورد استفاده برای موجودی کالا

د- اجرای شمارش آزمایشی موجودیها طی شمارش موجودی کالا

98- برای تعیین میزان دقت مدارک موجودی کالا، به احتمال بسیار زیاد از کدام کنترلهای زیر استفاده می‌شود؟

الف- مقایسه مدارک ثبت دائمی موجودی کالا به طور ادواری با قیمت جاری تک‌تک اقلام موجودی

ب- نگهداشتن موجودیها در سطح حداقل ممکن با استفاده از سیستم حذف انبار JUST-IN-TIME

ج- مطابقت مستقل درخواست خرید، گزارشهای دریافت کالا، سفارشهای خرید پیش از تصویب پرداخت.

د- استفاده از روش شمارش ادواری موجودی کالا برای تعدیل مدارک ثبت دائمی موجودی

99- صاحب کاری از روش ثبت دائمی موجودیها، هم به مقدار و هم به ریال، استفاده می‌کند چنانچه خطر کنترل در سطحی بالا برآورد شود، حسابرس به احتمال بسیار زیاد باید به کدام مورد زیر عمل کند؟

الف- از صاحب کار خود مصراً می‌خواهد که اقلام موجودیها را چندین بار در طول سال شمارش کند.

ب- استفاده از نسبت سود ناخالص برای اطمینان یافتن منطقی بودن شمارش عینی موجودیها

ج- میزان آزمون کنترلهای مربوط به چرخه موجودی کالا را افزایش می‌دهد.

د- از صاحب کار می‌خواهد که شمارش موجودیها را برای پایان سال برنامه‌ریزی کند.

100- کدام‌یک از کنترلهای زیر به احتمال زیاد به کامل بودن موجودی کالا مربوط می‌شود؟

الف- حساب کالای در جریان به طور ادواری با دفاتر معین مغایرت‌گیری شود.

ب- کارکنان مسئول نگهداری کالای ساخته شده در انجام وظیفه دریافت کالا نقشی نداشته باشد.

ج- گزارشهای دریافت، از پیش شماره‌گذاری و به طور ادواری، بررسی شود.

د- وظایف دایره حقوق و دستمزد و دایره حسابداری انبار از هم جدا شود.

101- یک کنترل داخلی مطلوب نشان دهنده این است که موجودی کالای معیوب برگشتی از مشتریان باید توسط کدام فرد زیر تحویل گرفته شود؟

الف- کارمند قسمت فروش      ب- کارمند قسمت خرید

ج- کارمند قسمت دریافت کالا  د- کارمند قسمت کنترل موجودی

کنترل‌های داخلی

102- شرکت نگار از فاکتورهای فروش برای ثبت مدارک دایمی موجودیها استفاده می‌کند. نارسایی کنترلهای قسمت صدور فاکتور سبب می‌شود بعضی از کالاها بدون صدور فاکتور، برای مشتریان حمل شود. این نارسایی کنترلهای داخلی، کدام مورد زیر را سبب می‌شود؟

الف- کمتر از واقع نشان دادن درآمدها، حسابهای دریافتنی و موجودیها

ب- بیش از واقع نشان دادن درآمدها، حسابهای دریافتنی و کمتر از واقع نشان دادن موجودیها

ج- کمتر از واقع نشان دادن درآمدها، حسابهای دریافتنی و بیش از واقع نشان دادن موجودیها

د- بیش از واقع نشان دادن درآمدها، حسابهای دریافتنی و موجودیها

103- حسابرس انتظار دارد کدام پرسش زیر را در پرسشنامه کنترلهای داخلی مربوط به چرخه تولید بیابد؟

الف- آیا تصویب پرداخت فاکتور فروشندگان مواد خام توسط یکی از کارکنان مستقل از دایره پرداختهای نقدی صورت می‌گیرد؟

ب- آیا چکهای خرید مواد خام پس از امضا مستقیما بدون برگشت نزد کسی که فاکتورها را پردازش می‌کند، ارسال می‌شود؟

ج- آیا همه موارد خروج مواد اولیه از انبار براساس حواله انبار تایید شده صورت می‌پذیرد؟

د- آیا جزئیات تک‌تک پرداختهای مربوط به خرید مواد خام با کل مبلغ انتقالی به حساب دفتر کل مطابقت داده می‌شود؟

104- هدفهای سیستم کنترل داخلی چرخه تولید، علاوه بر تامین اطمینان از درست و مناسب وبدن اجرا و ثبت معاملات، کدام مورد زیر است؟

الف- سفارشهای تولید، از پیش‌شماره‌گذای شده است و توسط سرپرست تولید امضا می‌شود.

ب- از کالای در جریان ساخت و کالای ساخته شده به طور مناسب نگهداری می‌شود.

ج- گزارشهای مستقل داخلی درباره بازبینی فعالیت‌ها، تهیه می‌شود.

د- انتقال کالای ساخته شده با گزارشهای تولید تکمیل شده و کنترل کیفیت مستند می‌شود.

کنترل‌های داخلی

105- حسابرس برای اطمینان از کدام مورد زیر نمونه‌ای از اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد کارکنان را در لیست حقوق و دستمزد با اطلاعات کارت ساعت تایید شده سندرسی می‌کند.

الف- پرداخت به کارکنان براساس نرخهای مصوب محاسبه شده است.

ب- پرداخت به کارکنان براساس ساعات کارکرد آنان می‌باشد.

ج- وظایف تهیه کننده لیست حقوق و دستمزد مطالبه نشده به طور موثر اعمال می‌شود.

106- کدام‌یک از کنترلهای زیر به احتمال بسیار زیاد از تقلب کارکنان حقوق و دستمزد پیشگیری می‌کند؟

الف- دایره کارگزینی، اطلاعیه مربوط به پایان خدمت کارکنان را به موقع برای سرپرست دایره حقوق و دستمزد می‌فروشد.

ب- مسئول توزیع چکهای حقوق و دستمزد چکهای حقوق و دستمزد مطالبه نشده را برای سرپرست کارکنان غایب می‌فرستد.

ج- نرخ حقوق و دستمزد کارکنان جدید توسط سرپرست دایره حقوق و دستمزد تایید می‌شود.

د- جمع ساعات مورد استفاده برای تعیین ناخالص پرداخت، توسط سرپرست دایره حقوق و دستمزد محاسبه می‌شود.

107- حسابرس در تعیین اثربخشی کنترلهای واحد مورد رسیدگی در ارتباط با ادعای وجود یا رخداد عملیات حقوق و دستمزد به احتمال بسیار زیاد به کدام مورد زیر عمل می‌کند؟

الف- مشاهده تفکیک وظایف دوایر کارگزینی و پرداخت حقوق و دستمزد

ب- بازرسی شواهد به منظور تشخیص وضعیت چکهای حقوق و دستمزد از پیش شماره‌گذاری شده

ج- محاسبه مجدد کسور لیست حقوق و دستمزد برای مزایای جانبی کارکنان

د- بازبینی تهیه ماهانه صورت مغایرت بانک مربوط به حقوق و دستمزد برای مزایای جانبی کارکنان

108- چنانچه سرپرست دایره حقوق و دستمزد، مسئول کدام مورد زیر باشد حسابرس به احتمال بسیار زیاد، خطر کنترل را در سطح حداکثر برآورد می‌کند؟

الف- رسیدگی به فرمهای کارکنان جدید

ب- مقایسه لیست حقوق و دستمزد با گروه اطلاعات ارسال (اطلاعات کامپیوتری)

ج- تصویب تغییرات نرخ حقوق و دستمزد برای همه کارکنان

د- استخدام همه کارکنان دایره خودش

109- کدام‌یک از کنترلهای زیر به احتمال زیاد از منظور شدن ساعات کار مستقیم به حساب سربار کارخانه پیشگیری می‌کند؟

الف- شمارش مستقل ادواری کالای در جریان ساخت برای مقایسه با مبالغ ثبت شده

ب- مقایسه ثبت‌های روزانه دفتر روزنامه با سفارشهای تولید تایید شده

ج- استفاده از کارت ساعت برای ضبط ساعات کار واقعی انجام شده روی سفارشهای تولید

د- مغایرت‌گیری موجودی کالای در جریان ساخت با بودجه هزینه‌های دوره

کنترل‌های داخلی

110- با توجه به حفاظت دارایی‌ها به عنوان یکی از اهداف کنترل داخلی، کدام‌یک از موارد زیر درست است:

توزیع چکهای حقوق و دستمزدمسئول نگهداری چکهای مطالعه نشده
الف-خزانه‌داریخزانه‌داری
ب-دایره حقوق و دستمزدخزانه‌داری
ج-خزانه‌داریدایره حقوق و دستمزد
د-دایره حقوق و دستمزددایره حقوق و دستمزد

111- یک سیستم مناسب کنترل داخلی در مورد پرداختهای نقدی حقوق و دستمزد کدام مورد زیر مقرر می‌دارد؟

الف- کارمند حقوق و دستمزد باید وجوه نقد و محاسبات مربوط را در پاکت بگذارد.

ب- پاکتهای حقوق و دستمزد مطالبه نشده باید نزد متصدی پرداخت نگهداری شود.

ج- هر یک از کارکنان باید رسید دریافت حقوق و دستمزد را امضا کنند.

د- حساب بانکی جداگانه‌ای باید برای حقوق و دستمزد وجود داشته باشد.

کنترل‌های داخلی

112- جداسازی کدام‌ مسئولیت‌های زیر، هدف تفکیک مسئولیت وظایف دایره کارگزینی و توزیع چکهای حقوق و دستمزد است؟

الف- مسئولیت واحد صدور مجوز از مسئولیت حفاظت دارایی‌های مربوط

ب- مسئولیت عملیاتی از مسئولیت دفترداری

ج- دایره منابع انسانی از دایره امور مالی

د- کنترلهای اداری از کنترلهای داخلی حسابداری

کنترل‌های داخلی

113- برای کاهش فرصت‌های تقلب (سوءاستفاده) چکهای حقوق و دستمزد مطالبه نشده، …

الف- در حساب صندوق حفظ امانات در بانک نگهداری شود.

ب- توسط مسئول حقوق و دستمزد نگهداری شود.

ج- در یک حساب بانکی پس‌انداز شود.

د- توسط کنترلر نگهداری شود.

114- حسابرس برای اطمینان یافتن از کدام مورد زیر ممکن است بر توزیع چکهای حقوق و دستمزد نظارت کند؟

الف- صدور مجوز نرخ پرداخت به گونه‌ای مناسب از وظایف عملیاتی تفکیک شده است.

ب- کسور مربوط به ناخالص پرداختها به گونه‌ای درست محاسبه و تصویب شده است.

ج- کارکنان مندرج در لیست حقوق و دستمزد و کارت اوقات کار مطابقت دارد.

د- چکهای پرداختی با لیست حقوق و دستمزد و کارت اوقات کار مطابقت دارد.

کنترل‌های داخلی

115- کدام دایره زیر به احتمال بسیار زیاد مسئول تصویب تغییرات نرخ دستمزد و کسور حقوق و دستمزد است؟

الف- کارگزینی              ب- خزانه‌داری

ج- امور مالی                             د- حقوق و دستمزد

116- حسابرس مستقل کدام پرسش زیر را به احتمال بسیار زیاد در ارتباط با اسناد پرداختنی در پرسشنامه کنترلهای داخلی می‌آورد؟

الف- آیا دارایی‌های وثیقه اسناد پرداختنی به طور جدی از لحاظ تداوم فعالیت، مورد نیاز است.

ب- آیا صدور چکهای پرداخت اسناد پرداختنی مسلتزم دو امضای مجاز یا بیشتر است؟

ج- آیا وجوه حاصل از اسناد پرداختنی برای خرید دارایی‌های ثابت استفاده شده است؟

د- آیا استقراض از طریق اسناد پرداختنی توسط هیأت‌مدیره، تصویب شده است؟

117- با توجه به قصور حسابرس در اجرای روشهای محتوایی در زمان حسابرسی، ممکن است به توانایی فعلی حسابرس در اثبات اظهارنظر بیان شده قبلی آسیب رساند اگر:

الف- صورتهای مالی و گزارش حسابرسی صرفا برای مدیریت و هیئت‌مدیره ارسال شده باشد.

ب- اظهارنظر ارائه شده قبلی حسابرس به دلیل انحراف از اصول پذیرفته شده حسابداری تعدیل شده باشد.

ج- نتایج سایر روشها برای جبران روشهای حذف شده استفاده شده باشد.

د- حذف به دلیل تاخیر غیرمنطقی کارکنان صاحبکار در تهیه اطلاعات به موقع باشد.

کنترل‌های داخلی

118- با گواهینامه‌های موقت سهام باطل شده باید به کدام صورت زیر برخورد شود؟

الف- به منظور جلوگیری از انتشار مجدد، مخدوش و به سایر مدارک، ضمیمه شود.

ب- از سایر گواهینامه‌ها جدا و در پرونده گواهینامه‌های باطل شده بایگانی شود اما مخدوش نگردد.

ج- به منظور جلوگیری از انتشار مجدد، از بین برده شود.

د- مخدوش و برای اداره ثبت شرکتها فرستاده شود.

کنترل‌های داخلی

119- کدام مورد زیر به عنوان یک کنترل مناسب برای محافظت از سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار، طراحی نمی‌شود؟

الف- نگهداری اوراق بهادار باید به اشخاصی محدود شود که مسئولیت دفترداری اوراق بهادار را به عهده دارند.

ب- اوراق بهادار باید به گونه‌ای مناسب مورد کنترل عینی قرار گیرد تا از استفاده غیرمجاز از آن پیشگیری شود.

ج- دسترسی به اوراق بهادار باید به بیش از یک نفر واگذار شود.

د- اوراق بهادار باید به نام دارنده آن باشد.

120- در مواردی که از کارگزار مستقل استفاده نمی‌شود، واحد تجاری کدام کنترل زیر را به احتمال بسیار زیاد برای حفاظت از اوراق بهادار قابل داد و ستد برقرار می‌کند؟

الف- کمیته سرمایه‌گذاری هیأت‌مدیره هرچند گاه یک بار تصمیم‌های اتخاذ شده توسط مدیر مالی را در اجرای اختیارات تفویضی، بررسی می‌کند.

ب- اوراق بهادار قابل داد و ستد موجود در صندوق امانات بانک توسط دو مقام ذی‌صلاح شرکت به طور مشترک کنترل می‌شود.

ج- هم حسابرس داخلی و هم مدیر مالی همه خرید و فروش‌های اوراق بهادار قابل داد و ستد را از دفتر معین به دفتر کل هر یک به طور مستقل ردیابی می‌کنند.

د- رئیس هیات مدیره شرکت در هر تاریخ ترازنامه، اوراق بهادار قابل داد و ستد موجود در صندوق امانات بانک را بازبینی می‌کند.

کنترل‌های داخلی

121- وجود ضعف در کنترل داخلی مربوط به ثبت برکناری تجهیزات می‌تواند سبب اجرای کدام روش زیر توسط حسابرس شود؟

الف- بازرسی اقلام معینی از تجهیزات موجود در کارخانه و ردیابی آن به ثبت‌های دفاتر حسابداری

ب- بررسی دفتر معین به منظور کسب اطمینان از محاسبه و ثبت هزینه استهلاک هر یک از اقلام تجهیزات طی سال

ج- ردیابی اضافات حساب سایر دارایی‌ها در ارتباط با تجهیزاتی که موجود است اما از آن استفاده نمی‌شود.

د- انتخاب اقلام معینی از تجهیزات ثبت شده در حسابها و مشاهده عینی آنان در محل کارخانه.

122- کدام پرسش زیر را حسابرس به ندرت در پرسش‌نامه کنترلهای داخلی مربوط به تحصیل و انجام معاملات تجهیزات طرح می‌کند؟

الف- آیا درخواست تعمیرات عمده در سطحی بالاتر از دایره درخواست تصویب می‌شود.

ب- آیا از سفارشهای خرید از پیش‌ شماره‌گذاری شده استفاده می‌شود و وضعیت آن به طور ادواری روشن می‌گردد؟

ج- آیا درخواست خرید تجهیزات پس از انجام استعلام بها صورت می‌پذیرد؟

د- آیا روشهایی مناسب برای کنترل و محدود کردن دسترسی به تجهیزات برقرار شده است؟

کنترل‌های داخلی

123- کدام‌یک از کنترلهای زیر مؤثرترین روش جهت ایجاد اطمینان در رابطه با نگهداری دارایی‌های چرخه سرمایه‌گذاری است؟

الف- دسترسی مستقیم به اوراق بهادار موجود در صندوق امانات بانک فقط به یک مقام مسئول محدود می‌شود.

ب- کارکنانی که معاملات سرمایه‌گذاری را به دفتر کل انتقال می‌دهند مجاز به بروز رسانی دفتر معین سرمایه‌گذاریها نیستند.

ج- خرید و فروش سرمایه‌گذاریها تنها با مجوز هیأت‌مدیره صورت می‌پذیرد.

د- مانده‌های ثبت شده در دفتر معین سرمایه‌گذاری‌هابه طور ادواری با موجودی اوراق بهادار موجود در صندوق امانات بانک توسط کارکنان مستقل مقایسه می‌شود.

124- شرکتی اوراق قراضه بی‌نام را به عنوان سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت نگهداری می‌کند. مسئولیت نگهداری این اوراق و تسلیم کوپن آن برای وصول بهره‌ دوره‌ای، احتمالاً باید به کدام فرد زیر واگذار شود؟

الف- رئیس حسابداری         ب-  حسابرس داخلی

ج- صندوقدار                د- خزانه‌دار

125- کدام کنترل زیر به احتمال بسیار زیاد برای اثبات ادعای کامل بودن سرمایه‌گذاریهای بلندمدت توسط واحد مورد رسیدگی استفاده می‌شود؟

الف- مدیریت ارشد واحد مورد رسیدگی اوراق بهادار موجود در صندوق امانات بانک را از لحاظ به نام واحد مورد رسیدگی بودن آن بازبینی می‌کند.

ب- حسابرس داخلی اوراق بهادار موجود در صندوق امانات بانک را با سرمایه‌گذاریهای ثبت شده مقایسه می‌کند.

ج- خزانه‌دار واحد مورد رسیدگی تحصیل اوراق بهادار را با مقایسه اعلامیه کارگزار بورس با مدارک چکهای پرداختی سندرسی کند.

د- مدیر امور مالی مورد رسیدگی قیمتهای سرمایه‌گذاریهای ثبت شده را با پرونده اعلامیه‌های کارگزار بورس مقایسه می‌کند.

کنترل‌های داخلی

126- کدام‌یک از کنترلهای زیر را واحد تجاری به احتمال بسیار زیاد برای محافظت اوراق بهادار قابل داد و ستد در برابر گم یا سرقت شدن آنها برقرار می‌کند؟

الف- اوراق بهادار به یک شرکت امین مستقل که هیچ‌گونه ارتباط مستقیمی با کارکنانی که مسئولیت ثبت آنها را به عهده دارند واگذار شود.

ب- حسابرس داخلی در هر تاریخ ترازنامه اوراق بهادار قابل داد و ستد موجود در صندوق شرکت را بازبینی کند.

ج- حسابرس مستقل همه خریدها و فروشهای اوراق بهادار قابل داد و ستد را از دفتر معین به دفتر کل ردیابی کند.

د- عضوی مسئول از هیأت‌مدیره شرکت اوراق بهادار قابل داد و ستد موجود در صندوق امانات بانک را کنترل کند.

کنترل‌های داخلی

127- حسابرس در مواردی که معاملات اموال و تجهیزات طی سال زیاد بوده است و می‌خواهد خطر کنترل را در سطحی پایین ارزیابی کند. معمولاً کدام روش زیر را اجرا می‌نماید؟

الف- آزمون کنترلها و آزمونهای محتوای مانده اموال و تجهیزات در پایان سال به طور گسترده.

ب- بررسی معاملات اموال و تجهیزات سال جاری

ج- آزمون کنترلها و آزمونهای محدود و تجهیزات سال جاری

د- بررسی تحلیلی مانده اموال و تجهیزات در پایان سال

128- به طور کلی، کشف تقلب با اهمیت ارتکابی توسط کدام شخص زیر دشوار است؟

الف- صندوقدار              ب- حسابرس داخلی

ج- پانچست                  د- مدیر امور مالی

کنترل‌های داخلی

129- تاثیر محدودیت‌های ذاتی حسابرسی کدام است؟

الف- تحدید توانایی حسابرس در زمینه کشف اشتباهات و یا تحریف‌های با اهمیت

ب- الزامی کردن استفاده از رسیدگی نمونه‌ای

ج- تنزل میزان قابلیت قبول شواهد آن گونه بیشتر شواهد را متقاعده کننده جلوه می‌دهد، نه قطعی

د- گسترس میزان اعمال قضاوت از جانب حسابرس

کنترل‌های داخلی

130- در تعیین موضوعات مورد گزارش به کمیته حسابرسی، حسابرس به احتمال بسیار زیاد کدام مورد زیر را از مدیریت می‌پرسد؟

الف- آیا گردش کارکنان مالی به طور غیرمعمول زیاد بوده است؟

ب- آیا با حسابرس دیگری درباره موضوعات حسابداری، مشورت کرده است؟

ج- آیا رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه‌ای وجود دارد که حسابرس از آن آگاهی نداشته باشد؟

د- آیا با سطح ارزیابی خطر کنترل توسط حسابرس موافقت دارد؟

کنترل‌های داخلی

131- کدام مورد زیر در رابطه با شرایط قابل گزارش در حسابرسی، درست است؟

الف- حسابرس باید برای یافتن شرایط قابل گزارش، در طول حسابرسی جستجون کند.

ب- همه شرایط قابل گزارش، ضعف‌های با اهمیت محسوب می‌شوند.

ج- حسابرس می‌تواند شرایط قابل گزارش را طی حسابرسی یا پس از تکمیل کار حسابرسی گزارش کند.

د- حسابرس می‌تواند نیافتن هر گونه شرایط قابل گزارش را گزارش کند.

132- کدتم مورد زیر درباره ضرورت گزارش کردن حسابرس به کمیته حسابرسی درست است؟

الف- الزام حسابرس به ارائه این گزارش پیش از صدور گزارش حسابرسی صورتهای مالی

ب- درج هرگونه عدم توافق قابل ملاحظه با مدیریت در مورد صورتهای مالی در این گزارش

ج- لزوم گزارش به مدیریت درباره هر موضوع قابل ملاحظه گزارش شده به کمیته حسابرسی

د- عدم ضرورت گزارش تعدیلات قابل ملاحظه حسابرس و اعمال آن توسط مدیریت

کنترل‌های داخلی

133- نامه مدیریت که حسابرس درباره شرایط قابل گزارش مربوط به کنترلهای داخلی واحد مورد رسیدگی کشف شده طی حسابرسی صورتهای مالی صادر می‌کند باید کدام مورد زیر را در برداشته باشد؟

الف- شرح مختصری از آزمون کنترلهای اجرا شده برای تشخیص شرایط قابل گزارش و ضعفهای بااهمیت.

ب- ضرورت افشای شرایط قابل گزاش در گزارش سالانه برای سهامداران

ج- یک بند توضیحی برای توصیف ادعای مدیریت در ارتباط با اثر بخشی سیستم کنترل داخلی.

د- تصریح این‌که هدف حسابرسی، ارائه گزارش درباره صورتهای مالی است نه تامین اطمینان نسبت به سیستم کنترل داخلی

134- حسابرس درباره کدام موضوع زیر، به احتمال بسیار ضعیف با کمیته حسابرسی صاحب کار تبادل‌نظر می‌کند؟

الف- روشهای مورد استفاده برای تعیین وضعیت معاملات غیرعمده

ب- حداکثر مبالغ ریالی ناشی از تحریفی که می‌تواند وجود داشته باشد، بدون آن‌که صورتهای مالی را گمراه کننده نماید.

ج- نشانه‌های وجود تقلب و اعمال غیرقانونی ارتکابی توسط یکی از مسئولین شرکت که حسابرس آن را یافته است.

د- عدم توافق با مدیریت درباره اصول حسابداری که در طی حسابرسی سال جاری رفع شده است.

کنترل‌های داخلی

135- کدام مورد زیر درباره لزوم گزارش حسابرس به کمیته حسابرسی درست است؟

الف- هر موضوع گزارش شده به کمیته حسابرسی باید به مدیریت واحد مورد رسیدگی هم گزارش شود.

ب- حسابرس باید تحریف‌های عمده کشف شده توسط حسابرس و اصلاح شده توسط مدیریت را به کمیته حسابرسی واحد مورد رسیدگی گزاش کند.

ج- عدم توافق با مدیریت درباره کاربرد اصول حسابداری باید به صورت کتبی به کمیته حسابرسی واحد تجاری گزارش وشد.

د- نقاط ضعف سیستم کنترل داخلی گزارش شده به کمیته حسابرسی باید تا زمانی که رفع نشده است در هر نوبت حسابرسی بعدی نیز به کمیته مزبور گزاش شود.

136- کدام مورد زیر درباره لزوم گزارش شرایط قابل گزارش مربوط به کنترلهای داخلی واحد مورد رسیدگی توسط حسابرس، درست است؟

الف- برطرف نشدن شرایط قابل گزارش اعلام شده به کمیته حسابرسی در سالهای پیش، به عنوان محدودیت در رسیدگی محسوب می‌شود.

ب- حسابرس باید پیش از گزارش شرایط قابل گزارش، آزمون کنترلها را در مورد آن اجرا کند.

ج- گزارش حسابرس درباره شرایط قابل گزارش باید نسبت به محدودیت توزیع گزارش تاکید کند.

د- حسابرس باید شرایط قابل گزارش را پس از آزمون کنترلها و پیش از شروع آزمونهای محتوا گزارش کند.

137- کدام مورد زیر درباره شرایط قابل گزارش کشف شده طی حسابرسی، درست است؟

الف- شرایط قابل گزارش عبارت است از ضعف‌های با اهمیت در طراحی یا اعمال کنترلهای داخلی خاص.

ب- حسابرس مجبور است شرایط قابل گزارشی را جستجو کند که اثر نامطلوبی بر ثبت و گزارش اطلاعات مالی واحد مورد رسیدگی دارد.

ج- شرایط قابل گزارش حتی در صورت پذیرش آن نارسایی‌ها توسط مدیریت واحد مورد رسیدگی باید هر سال گزارش شود.

د- حسابرس می‌تواند شرایط قابل گزارشی را که به عنوان ضعف عمده تشخیص می‌دهد، جداگانه گزارش کند.

138- کدام مورد زیر نباید در گزارش مربوط به نکات کشف شده درباره سیستم کنترل داخلی طی حسابرسی، مطرح شود؟

الف- شرایط قابل گزارش در زمینه طراحی سیستم کنترل داخلی وجود دارد اما هیچ‌یک به عنوان ضعف با اهمیت تلقی نمی‌شود.

ب- ضعف‌های قابل ملاحظه‌ای در طراحی یا اعمال سیستم کنترل داخلی وجود ندارد.

ج- به دلیل اهمیت نسبی ضعف‌های کشف شده طی حسابرسی، پیگیری و اصلاح آنها پیشنهاد می‌شود.

د- ارزیابی حسابرس از سیستم کنترل داخلی لزوماً همه شرایط قابل ملاحظه موجود را کشف نمی‌کند.

کنترل‌های داخلی

139- کدام موضوع زیر را حسابرس باید به کمیته حسابرسی واحد تجاری گزارش کند؟

I ) موارد عدم توافق با مدیریت درباره موضوعات عمده نسبت به صورتهای مالی واحد تجاری که به گونه‌ای رضایت‌بخش رفع شده است.

  1. II) انتخاب رویه‌های عمده حسابداری برای موارد جدید که رهنمودی رسمی برای آن وجود ندارد.

الف- I        ب- II           ج) I و II      د) هیچ‌کدام

کنترل‌های داخلی

140- حسابرس کدام موضوع زیر را به کمیته حسابرسی یک شرکت سهامی عام گزارش می‌کند؟

اصلاحات عمده پیشنهادی حسابرس و ثبت شده توسط صاحب کارمشورت مدیریت واحد تجار با حسابرسان دیگر درباره موضوعات عمده حسابداری
الف-بلیبلی
ب-بلیخیر
ج-خیربلی
د-خیرخیر

141- شرایط قابل گزارش اعلام شده قبلی که توسط صاحب کار اصلاح نگردیده است در کدام صورت زیر باید دوباره گزارش شود؟

الف- این نارسایی، اثر با اهمیتی بر ارزیابی حسابرس از خطر کنترل داشته باشد/

ب- واحد مورد رسیدگی تا این اندازه از خطر را به دلیل فزونی منافع آن بر مخارجش می‌پذیرد.

ج- این نارسایی بر توانایی واحد مورد رسیدگی در گزارش اطلاعات مالی اثر نامطلوب داشته باشد.

د- تغیراتی عمده در سطوح بالای مدیریت و هیئت‌مدیره وجود داشته باشد.

کنترل‌های داخلی

142- کدام مورد زیر درباره نقاط ضعف با اهمیت و شرایط قابل گزارش، درست است؟

الف- حسابرس باید نقاط ضعف با اهمیت را شناسایی و جدا از شرایط قابل گزارش، گزارش کند.

ب- همه نقاط ضعف با اهمیت، شرایط قابل گزارش می‌باشد.

ج- حسابرس باید بی‌درنگ نقاط ضعف با اهمیت و شرایط قابل گزارش کشف شده طی حسابرسی را گزارش کند.

د- همه شرایط قابل گزارش، نقاط ضعف با اهمیت می‌باشد.

کنترل‌های داخلی

143- شرایط قابل گزارش، موضوعاتی است که حسابرس به آنها برمی‌خورد و باید به کمیته حسابرسی گزارش شود. کدام مورد زیر معرف دلیل گزارش به کمیته حسابرسی است؟

الف- افشای اطلاعاتی که به طور قابل ملاحظه‌ای با فرض حسابرس مبنی بر تداوم فعالیت واحد مورد رسیدگی، مغایرت است.

ب- تقلب با اهمیت یا اعمال غیرقانونی با اهمیت که مدیریت ارشد واحد مورد رسیدگی مرتکب شده است.

ج- وجود ضعف عمده در طراحی یا اعمال کنترلهای داخلی

د- دستکاری یا جعل ثبتها یا اسناد حسابداری که صورتهای مالی برمبنای آن تهیه می‌شود.

کنترل‌های داخلی

144- حسابرس مستقل در طول حسابرسی خود یک نقطه ضعف موجود در سیستم کنترل داخلی صاحب کار را شناسایی و این یافته را به طور شفاهی به مدیریت ارشد صاحب کار و کمیته حسابرسی گزارش می‌دهد، حسابرس باید به کدام مورد زیر عمل کند؟

الف- این ضعف را به عنوان محدودیت در رسیدگی تلقی و عدم اظهارنظر ارائه کند.

ب- موضوع را در کاربرگهای حسابرسی، مستند کند و آثار آن را بر حسابرسی مورد توجه قرار دهد.

ج- همه فعالیت‌های حسابرسی را تا زمان دریافت نظر کمیته حسابرسی واحد مورد رسیدگی، متوقف کند.

د- از کار حسابرسی کناره‌گیری کند.

کنترل‌های داخلی

145- در موارد گزارشگری درباره کنترلهای داخلی مربوط به گزارشگری مالی واحد مورد رسیدگی، حسابرس باید یک بند توضیحی در توصیف کدام مورد زیر به گزارش خود بیفزاید؟

الف- شواهد و مدارک مربوط به عوامل محیط کنترلی

ب- تغییرات ایجاد شده در کنترلهای داخلی از تاریخ گزارش پیشین

ج- منافع بالقوه حاصل از اصلاحات پیشنهادی حسابرس

د- محدودیت‌های ذاتی هر سیست کنترل داخلی

کنترل‌های داخلی

146- حسابرس مستقل، رسیدگی و ارائه گزارش نسبت به ادعای کتبی واحد مورد رسیدگی را درباره اثر بخشی سیستم کنترل داخلی آن پذیرفته است. ارائه ادعای واحد مورد رسیدگی به کدام شکل زیر می‌تواند باشد؟

(I در یک گزارش جداگانه به همراه گزارش حسابرس مستقل

(II در تاییدیه مدیریت ارائه شده به حسابرس مستقل

الف- I        ب- II           ج) I و II      د) هیچ‌کدام

147- کدام مورد زیر کار حسابرس مستقل را برای گزارش درباره کنترلهای داخلی مربوط به گزارشگری مالی صاحب کار به بهترین نحو توصیف می‌کند؟

الف- یک خدمت اعتباردهی برای رسیدگی و ارائه گزارش نسبت به قابلیت اعتماد ادعای مدون مدیریت درباره اثربخشی کنترلهای داخلی واحد مورد رسیدگی

ب- یک کار حسابرسی بریا ارائه اطمینان سلبی (منفی) درباره کنترلهای داخلی صاحبکار

ج- یک کار بالقوه در مورد تعمیم منافع مورد انتظار از سیستم کنترل داخلی صاحبکار که دوره زمانی آن، بیش از یک سال نباشد.

د- یک کار مشاوره برای ارائه پیشنهادهای سازنده درباره سیستم کنترل داخلی صاحبکار

کنترل‌های داخلی

148- رسیدگی به ادعای کتبی مدیریت درباره سیستم کنترل داخلی عموماً مستلزم کدام مورد زیر است؟

الف- اجرای همان روش‌هایی که برای برآورد خطر کنترل طی حسابرسی صورتهای مالی اجرا شده است.

ب- افزایش قابلیت اعتماد صورتهای مالی که قبلا حسابرسی شده است.

ج- اجرای روشهای گسترده‌تر از آنچه برای برآورد خطر کنترل طی حسابرسی صورتهای مالی اجرا شده است.

د- اجرای روشهای محدودتر از آنچه برای برآورد خطر کنترل طی حسابرسی صورتهای مالی اجرا شده است.

149- دامنه، روشها و هدف رسیدگی به ادعاهای کتبی مدیریت درباره کنترلهای داخلی در مقایسه با کسب شناخت از سیستم کنترل داخلی و برآورد خطر کنترل در حسابرسی صورتهای مالی به کدام شکل زیر است؟

دامنهروشهاهدف
الف-مشابهمتفاوتمشابه
ب-متفاوتمشابهمشابه
ج-متفاوتمتفاوتمتفاوت
د-متفاوتمشابهمتفاوت

150- در مواردی که حسابرس طبق ضوابط وضع شده توسط مقامات قانونی نسبت به سیستم کنترل داخلی گزارش می‌دهد، گزاش وی باید حاوی کدام مورد زیر باشد؟

الف- نام نبردن از مقام وضع کننده ضوابط

ب- موضوعات مورد مطالعه و آزمون کنترلهای اجرا شده همراه با روشهای مورد استفاده در مطالعه.

ج- ارائه نکردن نظر برمبنای آن ضوابط

د- پذیرش مسئولیت نسبت به جامع بودن ضوابط وضع شده و ارائه پیشنهادهای لازم برای انجام شدن اقدامات اصلاحی

کنترل‌های داخلی

151- چنانچه اثربخشی کنترلهای داخلی مربوط به گزارشگری مالی صاحبکار، مورد رسیدگی قرار گرفته و نقطه ضعف با اهمیتی نیز کشف شده باشد. حسابرس باید درباره کدام مورد زیر اظهارنظر کند؟

الف- ادعاهای مدیریت        ب- موضوع ادعای مدیریت

ج- هیچ‌یک از موارد الف و ب  د- هر دو مورد الف و ب

152- اقدام حسابرس مستقل برای ارزیابی بی‌طرفی حسابرسان داخلی کدام است؟

الف- آزمون کارهای انجام شده از سوی کارکنان حسابرسی داخلی

ب- ارزیابی تحصیلات و تجربیات کارکنان حسابرسی داخلی

ج- بررسی برنامه آموزشی حسابرسی داخلی

د- توجه به سطحی از مدیریت که گزارشهای حسابرسی داخلی برای آن ارسال می‌شود.

کنترل‌های داخلی

153- حسابرس مستقل در مورد کدام تصمیم‌گیری زیر می‌تواند مسئولیت خود را با واحد حسابرسی داخلی صاحب‌کار که صلاحیت و بی‌طرفی آن مورد تایید است، تقسیم کند؟

برآورد خطر ذاتیبرآورد خطر کنترل
الف-بلیبلی
ب-بلیخیر
ج-خیربلی
د-خیرخیر

154- کدام روشهای اجرا شده زیر توسط حسابرسان داخلی می‌تواند بر رسیدگی‌های حسابرس مستقل اثر داشته باشد؟

  1. I) روشهای اجرا شده برای کسب شناخت از سیستم کنترلهای داخلی
  2. II) روشهای اجرا شده برای برآورد خطر تحریف با اهمیت

(III آزمونهای محتوای اجرا شده برای گردآوری شواهد مستقیم

الف- I و II    ب- I و III       ج) II و III      د) I و II و III

کنترل‌های داخلی

155- کار انجام شده توسط حسابرس داخلی در مورد کدام ادعای زیر، به احتمال بسیار زیاد بر نوع و ماهیت، زمان‌بندی اجرا و حدود روشهای رسیدگی حسابرس مستقل اثر دارد؟الف- وجود بدهی‌های احتمالی  ب- وجود اضافات دارایی‌های ثابتج- ارزشیابی دارایی‌های نامشهود            د- ارزشیابی معاملات با اشخاص وابسته

156- حسابرس داخلی در کدام مورد زیر می‌تواند به حسابرس مستقل در حسابرسی صورتهای مالی، مستقیما کمک کند؟

کسب شناخت از ساختار کنترل داخلیاجرای ازمون کنترلهااجرای آزمونهای محتوا
الف-خیرخیرخیر
ب-بلیخیرخیر
ج-بلیبلیخیر
د-بلیبلیبلی

157- حسابرس مستقل برای ارزیابی صلاحیت حسابرسان داخلی باید اطلاعاتی را درباره کدام مورد زیر کسب کند؟

الف- سطحی از سازمان که حسابرسان داخلی به آن گزارش می‌کنند.

ب- سوابق تحصیلی و گواهینامه‌های حرفه‌ای حسبابرسان داخلی

ج- سیاستهایی که حسابرسان داخلی را از حسابرسی در محلی که خویشاوندان وی استخدام شده‌اند، منع می‌کند.

د- دسترسی حسابرسان داخلی به مدارک و اطلاعات حساس.

کنترل‌های داخلی

158- حسابرس مستقل در ارزیابی صلاحیت و بی‌طرفی حسابرسان داخلی صاحب‌کار، اطلاعات به دست آمده از کدام طریق زیر را به احتمال بسیار اندک مورد توجه قرار می‌دهد؟

الف- گفتگو با کارکنان مدیریت

ب- بررسی کیفیت فعالیتهای حسابرسان داخلی توسط اشخاص برون‌سازمانی

ج- تجربیات قبلی حسابرسان داخلی

د- نتایج حاصل از بررسی تحلیلی

کنترل‌های داخلی

159- اگر حسابرس مستقل به این نتیجه برسد که کار انجام شده توسط حسابرس داخلی به روشهای رسیدگی وی اثر دارد، باید کدام مورد زیر را درباره حسابرس داخلی، مورد توجه قرار دهد؟

الف- صلاحیت و بی‌طرفی        ب- کفایت و تجربه کاری

ج- استقلال و مهارتهای کاری  د- سطح آموزشو مهارتهای سرپرستی

160- حسابرس مستقل برای ارزیابی بی‌طرفی حسابرسان داخلی باید کدام مورد زیر را اجرا کند؟

الف- ارزیابی برنامه کنترل کیفیت موجود درباره حسابرسان داخلی

ب- رسیدگی به شواهد حسابرسی مربوط به کار انجام شده توسط حسابرسان داخلی

ج- آزمون نمونه‌ای از معاملات و مانده‌های رسیدگی شده توسط حسابرسان داخلی

د- تعیین سطحی از سازمان که حسابرسان داخلی به آن گزارش می‌کنند.

کنترل‌های داخلی

161- اعضای کمیته حسابرسی عموما متشکل از:

الف- نمایندگان مدیریت، سهامداران، فروشندگان مواد و کالا

ب- شریک مؤسسه حسابرسی، مدیر امور مالی شرکت، وکیل حقوقی شرکت و حداقل یک نفر خارج از شرکت

ج- نمایندگان گروههای عمده صاحبان سهام شرکت، مانند دارندگان سهام عادی و ممتاز

د- اعضایی از هیأت‌مدیره که نه در استخدام شرکت باشند و نه مسئولیت اجرایی داشته باشند.

162- کدام‌یک از موارد زیر از اهداف استانداردهای حسابرسی داخلی به شمار نمی‌آید؟

الف- معرفی نقش، دیدگاه و اهداف حسابرس داخلی به دیگران

ب- کاهش مسئولیت کار و هزینه حسابرسان مستقل

ج- انتشار رهنمود و ارزیابی عملکرد حسابرسان داخلی

د- ارائه ابزار و وسایل اضافی به حسابرسان داخلی و شناسایی حسابرسی داخلی به عنوان یک حرفه

163- انجمن حسابرسان داخلی، اولین استانداردهای مربوطه را منتشر نموده است. کدام‌یک از موارد زیر جزء استانداردها نمی‌باشد؟

الف- استقلال                ب- ارزیابی کار حسابی

ج- مدیریت قسمت حسابرسی داخلی             د- گزارشگری

کنترل‌های داخلی

164- هنگامی‌که حسابرسان مستقل فکر می‌کنند کار انجام شده توسط حسابرسان داخلی بر نوع، زمان‌بندی و حدود روشهای رسیدگی آنان اثر دارد، حسابرسان مستقل باید لیاقت و بی‌طرفی حسابرسان داخلی را ارزیابی کنند. حسابرسان مستقل از لحاظ بی‌طرفی کدام‌یک از موارد زیر را آزمون می‌کنند؟

الف- سطحی از مدیریت را مورد توجه قرار می‌دهند که حسابرس داخلی به آن گزارش می‌کند.

ب- کار حسابرسان داخلی را آزمون می‌کنند.

ج- میزان تحصیلات و تجربیات حسابرسان داخلی را مدنظر قرار می‌دهند.

د- برنامه آموزش حسابرسان داخلی را بررسی می‌کنند.

165- کدام‌یک از موارد زیر، وظیفه حسابرسی داخلی را بهتر توصیف می‌کنند؟

الف- کنترل عملکرد مدیریت   ب- کنترلهای داخلی حسابداری مالی

ج- کنترل روشهای حسابداری صنعتی           د- کنترل عملیات شرکت

166- گزارشهای تهیه شده به وسیله حسابرس داخلی اشاره می‌نماید که سیستم چگونه عمل می‌کند و مدارک حسابداری تا چه حد قابل اطمینان هستند. حسابرس مستقل:

الف- آزمونهای رعایت را حذف می‌نماید.

ب- عمق مطالعه و ارزیابی کنترلهای اداری را افزایش می‌دهد.

ج- بعداز ارزیابی کار انجام شده توسط حسابرس داخلی، از آن استفاده می‌نماید.

د- به کار انجام شده توسط حسابرس داخلی توجهی نمی‌نماید.

کنترل‌های داخلی

167- هنگامی‌که حسابرسان درباره سیستم کنترل داخلی یک واحد تجاری، گزارش مقبول ارائه می‌کنند به معنای کدام مورد زیر است؟

الف- احتمال تقلب مدیریت یا کارکنان بعید است.

ب- واحد تجاری، قوانین را نقض کرده است.

ج- صورتهای مالی واحد تجاری حسابرسی شده است.

د- مدارک مالی و حسابداری شرکت به اندازه‌ای قابل اتکاست که تهیه صورتهای مالی را ممکن می‌سازد.

168- کدام‌یک از موارد زیر جزء اهداف کم‌اهمیت سیستم کنترل داخلی محسوب می‌گردد؟

الف- کنترل دقت و قابلیت اتکاری مدارک حسابداری

ب- کشف تقلبات مدیریت

ج- تشویق کارکنان به رعایت سیاست‌های مدیریت

د- حفاظت دارایی‌ها

169- کدام‌یک از عبارات زیر درباره کنترل داخلی صحیح نمی‌باشد؟

الف- هر معامله باید مجوز داشته بشد تا پردازششود.

ب- مسئولیت ثبت دفاتر و نگهداری از دارایی‌ها نباید به یک نفر واگذار گردد.

ج- صاحبکار می‌تواند به دلیل مخارج کنترل، روشهای کنترل داخلی را به طور نمونه‌ای اجرا نماید.

د- روشهای کنترل داخلی به گونه‌ای معقول اطمینان می‌دهد که تبانی بین کارکنان رخ نمی‌دهد.

کنترل‌های داخلی

170- تعداد کارکنان یک شرکت کوچک از تعداد لازم برای تقسیم مناسب مسئولیتها کمتر می‌باشند. کدام‌یک از موارد زیر می‌تواند سیستم کنترل داخلی شرکت را به بهترین وجه تقویت کند؟

الف- استخدام پرسنل موقت برای ایجاد امکان تفکیک وظایف

ب- مشارکت مستقیم صاحب شرکت در امور اساسلی مالی و فعالیت‌های کنترلی آن

ج- بستن قرارداد با یک حسابرس مستقل برای نوشتن دفاتر حسابداری به طور ماهانه

د- واگذاری مسئولیت مستقیم و کامل هر یک از چرخه‌های عمده معاملات به یکی از کارکنان

171- هدف حسابرس از اجرای آزمون کنترلها، حصول اطمینان منطقی از کدام‌یک از موارد زیر است؟

الف- کنترلهایی‌ که قصد اتکاء بر آن دارد به همان گونه‌ای اعمال می‌شود که در مرحله برآورد خطر کنترل مشخص شده است.

ب- احتمال عدم تعدیل ناآگاهانه اظهارنظر حسابرسی درباره صورتهای مالی به حداقل برسد.

ج- انجام معاملات طبق مجوز مدیریت و محدودیت دسترسی به دارایی‌ها از طریق تفکیک وظایف باشد.

د- معاملات به گونه‌ای ثبت می‌شود که تهیه صورتهای مالی منطبق با اصول پذیرفته شده حسابداری را امکان‌پذیر سازد.

کنترل‌های داخلی

172- کنترلهای داخلی شامل طرح سازمان، روشها و اسنادی است که در ارتباط با حفاظت دارایی‌ها و ……… به کار گرفته می‌شود.

الف- مراحل تصمیم‌گیری مدیریت ب- قابلیت اتکای مدارک حسابداری

ج- صدور مجوز معاملات        د- دستیابی به هدفهای اداری

173- در کدام‌یک از موارد زیر از نمودگر بیشتر استفاده می‌شود:

الف- تهیه برنامه‌های حسابرسی کامپیوتری

ب- بررسی کنترلهای داخلی حسابداری صاحبکار

ج- استفاده از نمونه‌گیری آماری در اجرای رسیدگی‌ها

د- اجرای روشهای تحلیلی در مورد مانده حسابها

174- هدف اصلی حسابرس از ارزیابی سیستم کنترل داخلی، کدام‌یک از موارد زیر است؟

الف- تشخیص اشتباهات و تخلفات موجود در سیستم

ب- تعیین حدود آزمون کنترلهایی که باید اجرا شود

ج- تعیین حدود آزمونهای محتوا که باید اجرا شود

د- ارائه پیشنهادهای سازنده به صاحبکار جهت بهبود سیستم

کنترل‌های داخلی

175- در ارزیابی کنترلهای داخلی حسابداری، ایجاد اطمینان کافی نسبت به کدام‌یک از موارد زیر موردنظر حسابرس می‌باشد؟

الف- عدم توانایی مدیریت در نقص سیستم کنترل داخلی صاحبکار

ب- حصول اطمینان از کارآیی عملیات در انطباق با برنامه‌ریزی مدیریت

ج- جلوگیری از بروز اشتباهات، یا کشف آنها

د- کنترلها از طریق تبانی نقض نمی‌گردد.

176- تفکیک صحیح و مناسب مسئولیتهای عملیاتی مستلزم تفکیک کدام‌یک از موارد زیر است؟

الف- وظایف تصویب، ثبت و نگهداری (اموال)

ب- وظایف تصویب، اجرا و پرداخت

ج- وظایف دریافت کالا، ارسال کالا و نگهداری آن

د- وظایف تصویب، تایید و اجرا

177- کدام‌یک از موارد زیر جزء اجزای کنترل داخلی محسوب می‌گردد؟

الف- سیستم حسابداری        ب- حسابرسان داخلی

ج- کارکنان با صلاحیت        د- همه موارد بالا

کنترل‌های داخلی

178- هنگام ارزیابی ساختار کنترل داخلی به منظور تعیین اینکه «آیا روشهای لازم کنترل داخلی تعیین، تجویز و مورد استفاده قرار می‌گیرند؟» حسابرس بایستی:

الف- پرسشنامه و چک‌لیست‌های کنترل داخلی را تکمیل کند.

ب- خط‌مشی‌های اداری را ارزیابی کند.

ج- سیستم را بررسی و آزمونهای رعایت را انجام دهد.

د- آزمونهای رعایت و بررسی‌های تحلیلی را انجام دهد.

179- کدام‌یک از موارد زیر در انجام روشهای حسابرسی A تا C [به طوریکه A به عنوان آزمون کنترل و B به عنوان نمودار گردش اسناد و مدارک و C به عنوان آزمون محتوا] صحیح می‌باشد: (از چپ به راست)

الف- ABC      ب- ACB        ج- BAC        د- BCA

180- ثبت ساختار کنترل داخلی صاحبکار توسط حسابرس به منظور تحقق کدام‌یک از موارد ذیل صورت می‌پذیرد؟

الف- اطنباق مدارک حسابداری با اصول پذیرفته شده حسابداری

ب- اجرای استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی

ج- تبعیت از نیازهای مدیریت

د- مطلوبیت ارائه صورتهای مالی در دست رسیدگی

کنترل‌های داخلی

181- بعد از تکمیل بررسی و ارزیابی سیستم کنترل داخلی واحد مورد رسیدگی حسابرس:

الف- حدود آزمونهای کنترل و محتوا را در حوزه‌ای که ساختار کنترل داخلی قوی است، افزایش می‌دهد.

ب- حدود آزمونهای کنترل را در حوزه‌ای که ساختار کنترل داخلی قوی است، کاهش می‌دهد.

ج- حدود آزمونهای محتوا و رعایت را در حوزه‌ای که ساختار کنترل داخلی قوی است، افزایش می‌دهد.

د- حدود آزمونهای محتوا را در حوزه‌ای که ساختار کنترل داخلی ضعیف است، افزایش می‌دهد.

182- برای دستیابی به اهداف کنترل داخلی، سیستم حسابداری از چه خصوصیتی باید برخوردار باشد؟

الف- معاملات را به طور صحیح و مناسب ثبت، پردازش، تلخیص و گزارش نماید.

ب- استفاده از شماره سریال روی مدارک حسابداری را دقیقا به مرحله اجرا درآورد.

ج- تمام حسابهای مورد استفاده از فهرست طبقه‌بندی شده برخوردار باشد.

د- مستندات داخلی کافی برای تشخیص مسئولی هر کار وجود داشته باشد.

183- در بررسی و ارزیابی یک سیستم کنترل داخلی، تکمیل پرسشنامه کنترل داخلی در کدام‌یک از مراحل زیر صورت می‌پذیرد:

الف- آزمون رعایت روشها     ب- آزمون محتوا

ج- ارزیابی اولیه سیستم     د- بررسی طرح سیستم

کنترل‌های داخلی

184- به منظور اعمال کنترلهای داخلی قوی، صورت مغایرت بانکی بایستی توسط شخصی تهیه گردد که تحت سرپرستی:

الف- مدیر اعتبارات باشد.   ب- کارپرداز باشد.

ج- مدیر مالی باشد.         د- صندوق‌دار باشد.

185- آزمون کنترلها اساسا مرتبط با هر یک از سئوالات زیر می‌باشد، الا مورد:

الف- چگونه (به چه صورت) روشهای کنترلی اجراء و انجام شده‌اند.

ب- چرا روشهای کنترلی اجراء و انجام شده‌اند.

ج- آیا روشهای کنترلی لازم اجراء و انجام شده‌اند.

د- روشهای کنترلی توسط چه کسی یا کسانی اجرا و انجام شده‌اند.

186- هدف اولیه از آزمونهای کنترل ایجاد اطمینان معقول است نسبت به اینکه:

الف- روشهای کنترل حسابداری و اداری به نحو کاملی طراحی گردیده‌اند تا اطمینان منطقی مبنی بر رعایت آنها توسط کارکنان به وجود آید.

ب- روشهای کنترل حسابداری و اداری به نحوی که مرود نظر است اجرا می‌گردد.

ج- روشهای کنرل اداری به نحوی که مورد نظر است اجرا می‌گردد.

د- روشهای کنترل حسابداری به نحوی که موردنظر است اجرا می‌گردد.

187- در مرحله برنامه‌ریزی حسابرسی، اطلاعات دربارة طراحی کنترلها به چه منظور استفاده می‌شود؟

الف- شناسایی انواع اشتباهات اتفاق افتاده

ب- ارزیابی کارایی عملیاتی کنترل داخلی

ج- تعیین نمودن اینکه، آیا کنترلها به وسیله کارکنان از بین خواهد رفت.

د- مستندسازی سطح ارزیابی احتمال خطر کنترل

188- کدام‌یک از موارد زیر در ارتباط با جمله زیر شواهد کمتری فراهم می‌نماید «کنترلها به نحو مؤثری اعمال می‌شود».

الف- ضبط و ثبت مدارک با استفاده از برنامه‌های کامپیوتری

ب- ابطال مدارک تایید شده با مهر

ج- تاییدیه حسابهای دریافتنی

د- امضاءهای مجاز روی فرمهای مورد استفاده شرکت

کنترل‌های داخلی

189- بدون توجه به سطح ارزیابی شده خطر کنترل، حسابرس کدام روش زیر را اجرا می‌نماید؟

الف- اجرای آزمونهای کنترل برای تعیین اثربخشی سیاست‌های کنترل داخلی

ب- اجرای روشهای تحلیلی برای اثبات طراحی کنترل داخلی

ج- اجرای آزمونهای محتوا برای محدود نمودن خطر عدم کشف طبقه‌ای از معاملات قابل توجه.

د- اجرای آزمونهای دو منظوره برای ارزیابی خطر تحریف اقلام پولی و خطر کنترل اولیه

190- کدام‌یک از موارد زیر، هدف نهایی ارزیابی خطر کنترل می‌باشد؟

الف- عدم موفقیت‌ آزمون کنترلها برای شناسایی روشهای مربوط به ادعاهای (اظهارات) مدیران در صورتهای مالی

ب- احتمال وجود ارائه مطالب نادرست با اهمیت در صورتهای مالی

ج- کنترلهای تعیین شده در مورد تفکیک وظایف که ممکن است به وسیله تبانی کارکنان نقض شود.

د- بی‌اعتنایی مدیران ارشد در ارتباط با سیاست‌های واحد تجاری

کنترل‌های داخلی

191- کدام‌یک از آزمونهای کنترلی زیر به حسابداران کمک خواهد کرد تا اطمینان نمایند که برای همه کالاهای حمل شده به مشتریان صورتحساب صادر شده است؟

الف- بررسی اجمالی ثبت‌های روزانه فروش برای کنترل ثبت‌های غیرمعمول احتمالی.

ب- تطبیق اسناد حمل با فاکتورهای فروش

ج- مقایسه معین حسابهای دریافتنی با خلاصه فروشهای روزانه

د- بازرسی فاکتورهای فروش استفاده نشده جهت کنترل سریال آن

192- مطالعه و ارزیابی سیستم کنترلهای داخلی یک واحد تجاری در هنگام حسابرسی سالانه توسط حسابرس مستقل اغلب جهت اظهارنظر نسبت به سیستم مزبور کفایت نمی‌کند. زیرا:

الف- نقاط ضعف سیستم ممکن است در طول حسابرسی مورد توجه واقع نگردد.

ب- انجام بررسی و ارزیابی کنترلهای داخلی به هنگام حسابرسی برای شرکتها ضروری نمی‌باشد.

ج- در هنگامی حسابرسی تنها آن گروه از کنترلها که حسابرس تمایل به اتکاء آنها در رسیدگی‌هایش را دارد مورد بررسی، آزمون و ارزیابی قرار گیرد.

د- کنترلهای داخلی حسابداری می‌توانند همه ساله، تغییر یابند.

کنترل‌های داخلی

193- گزارش حسابرس مستقل نسبت به ساختار کنترل داخلی یک شرکت سهامی عام، مورد استفاده کدام‌یک از گروههای زیر نمی‌باشد؟

الف- سهامداران                           ب- کارمندان عالی مرتبه

ج- هیئت‌مدیره               د- نمایندگی‌های قانونی

194- کدام‌یک از موارد زیر، از ارکان اصلی چرخه تبدیل (تولید) نمی‌باشد:

الف- تولید کالای ساخته شده

ب- انبار کالای ساخته شده

ج- انتقال و ثبت مواد خام به تولید

د- تبدیل کالای ساخته شده به محصولات قابل فروش

195- ترتیب بررسی ساختار کنترلهای داخلی توسط حسابرس، به صورت کدام‌یک از موارد زیر است:

الف- شناخت سیستم و طراحی آزمون محتوا، اجرای آزمونهای کنترلی، تعیین سطح ارزیابی شده از خطر کنترل

ب- طراحی آزمون محتوا، درک سیستم، اجرای آزمونهای کنترل و تعیین سطح ارزیابی خطر کنترل

ج- شناخت سیستم، اجرای آزمون کنترل، تعیین سطح ارزیابی خطر کنترل و طراحی آزمونهای محتوا

د- اجرای آزمون کنترل، شناخت سیستم، تعیین سطح ارزیابی خطر کنترل و طراحی آزمونهای محتوا

-شرکت حسابداریمشاور مالیاتیمشاور مالیوکیل مالیاتی

40 دیدگاه

  1. سلام. روزتون بخیر. ممنون از سوالات خوبتون. اگه امکان داره لطفا پاسخ سوالات رو هم بارگذاری کنین. ممنون میشم

  2. سلام، باتشکر، سوالات جامع و خوبی بود. لطفا پاسخنامه را هم ارسال فرمائید

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...