تعریف کدینگ استاندارد حسابداری

کدینگ استاندارد حسابداری

 

 • در نمونه کدینگ حسابداری زیر از چهار سطح حساب استفاده شده است :

 

 • سطح اول : طبقه حساب ها
 • سطح دوم : گروه حساب ها
 • سطح سوم : حسابهای کل
 • سطح چهارم : حسابهای معین

 

 • کد نام حساب

 

 

 • 11 دارایی های جاری
 • 111 موجودی نقد و بانك
 • 1111 موجودی ریالی نزد بانك ها
 • 1112 تنخواه گردان
 • 1113 موجودی ریالی نزد صندوق
 • 112 سرمایه گذاری های كوتاه مدت
 • 1121 سپرده های كوتاه مدت نزد بانك های ریالی
 • 1122 سپرده های كوتاه مدت نزد بانك های ارزی
 • 113 سپرده ها و ودایع
 • 1131 سپرده ها
 • 1132 ودایع
 • 1139 سایر سپرده ها و ودایع
 • 114 حساب ها و اسناد دریافتنی
 • 1141 اسناد دریافتنی تجاری
 • 1142 حساب های دریافتنی تجاری
 • 1143 اسناد درجریان وصول
 • 115 سایر حسابها و اسناد دریافتنی
 • 1151 وام مساعده كاركنان
 • 1152 اسناد دریافتنی غیر تجاری
 • 1153 حسابهای دریافتنی غیر تجاری
 • 1154 سود سهام دریافتی
 • 1159 سایر حسابها و اسناد دریافتنی
 • 116 موجودی مواد و كالا
 • 1161 موجودی كالا
 • 1162 مواد اولیه غیر مستقیم
 • 1163 كالای در جریان تولید
 • 1164 كالای ساخته شده
 • 1165 ضایعات مواد و كالا
 • 117 سفارشات و اقلام در راه
 • 1170 بهای اصلی سفارش
 • 1171 هزینه های ثبت سفارش
 • 1172 هزینه های بیمه
 • 1173 هزینه های بانكی
 • 1174 هزینه های گمركی
 • 1175 هزینه بازرسی
 • 1176 هزینه حق العمل ترخیص
 • 1177 هزینه حمل
 • 1178 هزینه قبل از گشایش اعتبار
 • 1179 سایر هزینه ها
 • 118 پیش پرداخت ها
 • 1180 پیش پرداخت عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده
 • 1181 پیش پرداخت خرید مواد و كالا
 • 1182 پیش پرداخت گمرك
 • 1183 پیش پرداخت ترخیص
 • 1184 پیش پرداخت مالیات
 • 1185 پیش پرداخت بیمه دارایی ها
 • 1186 پیش پرداخت خرید دارایی ها
 • 1187 پیش پرداخت هزینه ها
 • 1189 سایر پیش پرداخت ها

کدینگ استاندارد حسابداری

 • 12 دارایی های غیرجاری
 • 121 دارایی های ثابت مشهود
 • 1211 زمین
 • 1212 ساختمان
 • 1213 تاسیسات
 • 1214 اثاثه و منصوبات
 • 1215 وسائط نقلیه
 • 1216 ماشین آلات
 • 1217 ابزارآلات و تجهیزات
 • 1218 نرم افزارهای كامپیوتری
 • 1219 دارایی های در جریان ساخت
 • 122 استهلاك انباشته دارایی های ثابت
 • 1221 استهلاك انباشته ساختمان
 • 1222 استهلاك انباشته تاسیسات
 • 1223 استهلاك انباشته اثاثه و منصوبات
 • 1224 استهلاك انباشته وسائط نقلیه
 • 1225 استهلاك انباشته ماشین آلات
 • 1226 استهلاك انباشته ابزارآلات و تجهیزات
 • 1227 استهلاك انباشته نرم افزارهای كامپیوتری
 • 123 سرمایه گذاری های بلندمدت
 • 1231 سرمایه گذاری در سهام شركت ها
 • 1232 سرمایه گذاری در بانكها
 • 124 دارایی های نامشهود
 • 1241 سرقفلی
 • 1242 حق الاختراع و حق ثبت
 • 1243 نرم افزارهای رایانه ای
 • 1244 حق الامتیاز تلفن
 • 1249 سایر دارایی های نامشهود
 • 125 سایر دارایی ها
 • 1251 هزینه تاسیس و قبل ازاتمام
 • 1252 هزینه سنوات آتی

کدینگ استاندارد حسابداری

 • بدهی ها

 

 • 21 بدهی های جاری
 • 211 حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری
 • 2111 اسناد پرداختنی تجاری
 • 2112 حساب های پرداختنی تجاری
 • 212 سایر حسابها و اسناد پرداختنی
 • 2121 اسناد پرداختنی غیرتجاری
 • 2122 حسابهای پرداختنی غیرتجاری
 • 2123 بستانكاران دولتی
 • 2124 بستانكاران كاركنان
 • 2129 سایر حسابها و اسناد پرداختنی
 • 213 پیش دریافت ها
 • 2131 پیش دریافت ها
 • 2132 پیش دریافت ها – كنترلی
 • 214 تسهیلات مالی كوتاه مدت
 • 2141 تسهیلات مالی كوتاه مدت – سلف
 • 215 سود سهام پیشنهادی و پرداختی
 • 2151 سود سهام پیشنهادی
 • 2152 سود سهام پرداختی
 • 216 جاری شركا
 • 2161 جاری شركا
 • 2162 جاری سهام داران

 

 • 22 بدهی های غیرجاری
 • 221 حساب ها و اسناد پرداختنی غیر جاری
 • 2211 اسناد پرداختنی بلند مدت
 • 2212 حساب های پرداختنی بلند مدت
 • 222 تسهیلات مالی بلند مدت
 • 2221 تسهیلات فروش اقساطی
 • 2222 تسهیلات جعاله
 • 223 ذخائر
 • 2231 ذخیره مطالبات مشكوك الوصول
 • 2232 ذخیره مطالبات سوخت شده
 • 2233 ذخیره مالیات
 • 2234 ذخیره هزینه های تعلق گرفته و پرداخت نشده

 

کدینگ استاندارد حسابداری

 • حقوق صاحبان سهام

 

 • 31 حقوق صاحبان سهام
 • 311 سرمایه
 • 3111 سرمایه اولیه
 • 3112 افزایش سرمایه
 • 3113 برداشت شركا
 • 312 اندوخته ها
 • 3121 اندوخته قانونی
 • 3122 اندوخته احتیاطی
 • 3123 اندوخته توسعه و تكمیل
 • 313 مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت
 • 3131 مازاد تجدید ارزیابی زمین

 

 

 

 • 3132 مازاد تجدید ارزیابی ساختمان
 • 3133 مازاد تجدید ارزیابی تاسیسات
 • 3134 مازاد تجدید ارزیابی اثاثه و منصوبات
 • 3135 مازاد تجدید ارزیابی وسائط نقلیه
 • 3136 مازاد تجدید ارزیابی ماشین آلات
 • 3137 مازاد تجدید ارزیابی ابزارآلات و تجهیزات
 • 3138 مازاد تجدید ارزیابی نرم افزارهای كامپیوتری
 • 314 سود و زیان
 • 3141 سود و زیان جاری
 • 3142 سود و زیان انباشته
 • 3143 تعدیلات سنواتی

 

 

 • درآمدها و هزینه ها

 

 • 41 درآمدها
 • 411 فروش
 • 4111 فروش كالا
 • 4112 فروش خدمات
 • 412 برگشت از فروش و تخفیفات
 • 4121 برگشت از فروش
 • 4122 تخفیفات فروش
 • 413 سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
 • 4131 درآمد حاصل از فروش مواد اولیه
 • 4132 درآمد حاصل از فروش ضایعات تولیدی
 • 4133 درآمد حاصل از سود بانك
 • 4134 زیان ناشی از ضایعات مواد اولیه
 • 4135 زیان ناشی از ضایعات مواد اولیه امانی
 • 4136 زیان ناشی از ضایعات تولیدی
 • 4137 زیان ناشی از ضایعات كالای ساخته شده
 • 4138 زیان ناشی از كاهش ارزش موجودی ها
 • 4139 خالص كسری یا اضافات انبار
 • 414 سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
 • 4141 سود (زیان) حاصل از فروش دارایی های ثابت
 • 4142 سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری ها
 • 4143 خسارت وارده به دارایی های ثابت
 • 4144 هزینه های غیر مترقبه

 

 • 42 بهای تمام شده
 • 421 بهای تمام شده كالای فروش رفته
 • 4211 بهای تمام شده كالای فروش رفته
 • 4212 بهای تمام شده كالای فروش رفته امانی
 • 423 بهای تمام شده خدمات تولیدی
 • 4232 بهای تمام شده پروژه های نرم افزاری

کدینگ استاندارد حسابداری

 • 43 هزینه ها
 • 431 هزینه های اداری و تشكیلاتی
 • 4311 هزینه پذیرایی و غذا و آبدارخانه
 • 4312 هزینه نظافت و بهداشت
 • 4313 هزینه آب و برق و تلفن
 • 4314 هزینه حمل و نقل
 • 4315 هزینه مصارف و ملزومات
 • 4316 هزینه اینترنت
 • 4317 هزینه هدایا
 • 4319 سایر هزینه های اداری و تشكیلاتی
 • 432 هزینه های حقوق و دستمزد
 • 4321 هزینه های حقوق و دستمزد تولیدی
 • 4322 هزینه های حقوق و دستمزد غیر تولیدی
 • 433 هزینه های كاركنان
 • 4331 هزینه های كاركنان تولیدی
 • 4332 هزینه های كاركنان غیر تولیدی
 • 434 هزینه های تعمیر و نگهداری
 • 4347 هزینه های تعمیر و نگهداری ساختمان
 • 4349 هزینه های تعمیر و نگهداری تاسیسات
 • 435 هزینه های فروش و بازاریابی
 • 4351 هزینه های فروش و بازاریابی
 • 439 هزینه های مالی
 • 4391 هزینه كارمزد بانكی
 • 4392 هزینه كارمزد تسهیلات بانكی
 • 4393 هزینه جریمه دیركرد وامها

کدینگ استاندارد حسابداری

 

 • 9 انتظامی و كنترلی

 

 • 91 حسابهای انتظامی
 • 911 حسابهای انتظامی به نفع شركت
 • 9111 اسناد تضمینی حسن انجام كار
 • 9112 اسناد تضمینی نمایندگی ها
 • 9113 اسناد تضمینی كاركنان
 • 9114 كالای امانی ما نزد دیگران
 • 912 حسابهای انتظامی به عهده شركت
 • 9121 ضمانت نامه حسن انجام كار
 • 9122 اسناد تضمینی سفارش
 • 9123 اسناد تضمینی گمركات
 • 9124 اسناد تضمینی نزد بانك ها
 • 9125 كالای امانی دیگران نزد ما
 • 913 طرف حسابهای انتظامی
 • 9131 طرف حسابهای انتظامی

کدینگ استاندارد حسابداری

 • 92 حسابهای كنترلی
 • 929 افتتاحیه و اختتامیه
 • 9291 تراز افتتاحیه
 • 9292 تراز اختتامیه

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...