پرونده حسابرسی

جدول ارزیابی ریسک حسابرس
جدول ارزیابی ریسک حسابرسی
مهر ۸, ۱۳۹۶
عدم ابطال بخشنامه شماره 46502-27/9/1385 سازمان امور مالیاتی کشور در مورد درآمد اشخاص خارجی از محل سود و کارمزد دریافتی
عدم ابطال بخشنامه شماره ۴۶۵۰۲-۲۷/۹/۱۳۸۵ سازمان امور مالیاتی کشور در مورد درآمد اشخاص خارجی از محل سود و کارمزد دریافتی
مهر ۸, ۱۳۹۶
پرونده حسابرسی

پرونده حسابرسی

 

مشاور مالیشرکت حسابداریمشاوره مالیاتیخدمات حسابداریحسابرسی

پرونده حسابرسی

فهرست اصلی پرونده جاری
موضوع: فهرست اصلی پرونده جاری
نام صاحبکار : پتروشیمی بوعلی سینا (سهامی عام)
شماره کار : …………………………………………
تاریخ ترازنامه : ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ نام مدیر فنی : ……………………………………

نا م سرپرست کار : ………………………………

شماره جدول شــــــــــــــــــــــرح شماره جدول شـــــــــــــــــــــــرح
۱۰۰

۱۰۰۰
۱۰۵۰
۱۱۰۰
۱۲۰۰
۱۳۰۰
۱۴۰۰
۱۵۰۰
۱۶۰۰
۱۶۵۰
۱۷۰۰
۱۷۵۰
۱۸۰۰
۱۸۵۰
۱۹۰۰ صورتهای مالی، تراز، گزارش فعالیت هیات مدیرهبرنامه ریزی و کنترل
گزارش تکمیل حسابرسی
گزارش نکات عمده در پرونده حسابرسی
نکات انتقالی به دوره‌های آتی
نکات معوق
چک لیست بررسی عملیات حسابرسی
توضیحات صاحبکار
نامه مدیریت
تاییدیه مدیران
جدول زمانبندی شده ارائه اطلاعات و مدارک مورد نیاز حسابرسی
برنامه ریزی و کنترل
برنامه زمانی مراحل کار
خلاصه ساعات کار (بودجه واقعی)
برگ تخصیص ساعات کار ماه

پرونده حسابرسی

برنامه حسابرسی برنامه ریزی و کنترل
۴۵۰۰
۴۷۰۰
۴۹۰۰ دارائیهای جاری
حسابها و اسناد دریافتنی
موجودیهای بانکی و وجوه نقد
سایر دارائیهای جاری

پرونده حسابرسی
۵۰۰۰
۵۱۰۰
۵۲۰۰
۵۳۰۰
۵۴۰۰ شرکتهای عضو گروه و شرکتهای وابسته
سرمایه گذاری در شرکتهای فرعی و وابسته
مانده حساب شرکتهای گروه
جداول تلفیق
پرسشنامه‌های حسابرسی شرکتهای فرعی
برنامه حسابرسی تلفیق

۵۵۰۰
۵۶۰۰
۵۷۰۰
۵۸۰۰
۵۸۵۰
۵۸۶۰
۵۸۷۰ صورت حساب سود و زیان
فروش کالا و خدمات ارائه شده

 

خدمات حسابرسی

خرید و هزینه‌ها
قیمت تمام شده
خالص سایر درآمدها و هزینه‌ها
اقلام غیر مترقبه
تاثیر تغییر در رویه‌های حسابداری
تصحیح اشتباه اساسی

۲۰۰۰
۲۰۵۰
۲۱۰۰
۲۲۰۰
۲۳۰۰
۲۴۰۰ بررسی کلی / تحلیلی
برنامه رسیدگی کلی صورتهای مالی

خدمات حسابرسی

سطح اهمیت
یادداشتهای بررسی تحلیلی
خلاصه ۵ ساله صورتهای مالی
بررسی رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه
چک لیست تداوم فعالیت

پرونده حسابرسی

۵۸۸۰ صورت جریان وجوه نقد
جداول

۲۵۰۰
۲۶۰۰
۲۷۰۰
۲۸۰۰
۲۹۰۰ سرمایه، اندوخته‌ها و صورتجلسات هیات مدیره و مجامع عمومی
سرمایه
سود و زیان و سود و زیان انباشته
اندوخته‌ها
صورتجلسات هیت مدیره و مجامع عمومی
پیگیری تکالیف مجمع
۵۹۰۰
۵۹۱۰
۵۹۲۰
۵۹۵۰ سایر موارد مستلزم افشاء
تعهدات و بدهیهای احتمالی، حسابهای انتظامی
نامه درخواست اطلاعات از مشاوران حقوقی
معاملات با اشخاص وابسته

پرونده حسابرسی

سایر موارد

۶۰۰۰
۶۰۲۰
۶۰۵۰
۶۱۰۰ حسابداری
تعدیلات بعد از تراز آزمایشی
کاربرگ تهیه صورتهای مالی
صورت ریز تعدیلات پیشنهادی حسابرسان
سایر کاربرگهای حسابداری

۳۰۰۰
۳۸۰۰
۳۹۰۰ بدهیها
حسابها و اسناد پرداختنی، پیش دریافتها و ذخائر
مالیات
تسهیلات مالی دریافتی

۶۵۵۰
۶۵۶۰
۶۶۰۰
۶۷۰۰ نکات مورد سئوال و یادداشتها
صورت ریز نکات عمده
صورت ریز نقاط ضعف کنترلهای داخلی
جدول تاییدیه‌ها
تاییدیه‌های ارسالی در پرونده حسابرسی

پرونده حسابرسی

۴۰۰۰
۴۱۰۰
۴۲۰۰
۴۲۵۰
۴۳۰۰ دارائیها
دارائیهای ثابت
سرمایه گذاریها
دارائیهای نامشهود
سایر دارائیهای غیر جاری
موجودی جنسی و کارهای در جریان پیشرفت

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاه ها بسته شده است