کار هیئت استانداردهای حسابداری بخش عمومی

کار هیئت استانداردهای بین المللی بخش عمومی در خصوص تعهدات اجتماعی در گذشته و اکنون کمیته ساماندهی که توسط بخش عمومی تشکیل شده است. در سال 2004سند نظر خواهی در خصوص حسابداری سیاستها اجتماعی دلت منتشر کرد. این سند نظرخواهی در صدد دریافت بازخوزد ها دز خصوص شناخت و اندازگیری و افشای پیشنهادات مربوط به تعهدات مزایای اجتماعی بود. در این سند نظرخواهی بین کالاها و خدمات گروهی کالاها و خدمات جداگانه و تعهدات بازنشستگی افراد کهنسال و سایر تعهداتی

کار هیئت استانداردهای حسابداری بخش عمومی

 

 

 

کمیته ساماندهی که توسط هیئت استانداردهای حسابداری تشکیل شده است. در سال 2004سند نظر خواهی در خصوص حسابداری سیاستها اجتماعی دولت منتشر کرد. این سند نظرخواهی در صدد دریافت بازخوزد ها دز خصوص شناخت و اندازگیری و افشای پیشنهادات مربوط به تعهدات مزایای اجتماعی بود. در این سند نظرخواهی بین کالاها و خدمات گروهی  کالاها و خدمات جداگانه و تعهدات بازنشستگی افراد کهنسال و سایر تعهداتی که مستلزم  انتقالات نقدی  است. تفکیک صوت گرفته است.

هیئت استانداردهای حسابداری

به طور خلاصه در این سند پیشنهاد شده  است که در مورد کالاها و خدمات گروهی و جداگانه تا زمان ارائه کالاها یا خدمات هیچ گونه تعهدی شناسایی نشود.در سند مذکور این رویه در پیش گرفته شده استکه در مورد تعهدات مستلزم انجام انتقالات نقدی تا زمانی که افراد واجد تمام معیارهای لازم نباشند.هیچ گونه تعهد فعلی برای پرداخت انتقالات  نقدی آتی وجود ندارد. در واقع این رویکرد ، یک رویکرد بدهی و پرداختنی است. در مورد بازنشستگی افراد کهنسال و اعضای کمیته  ساماندهی اجماع ندارند.

هیئت استانداردهای حسابداری

 

اکثر این افراد معتقدند که تعهدات  مربوط به  بازنشستگی افراد کهنسال باید به شیوه ای مشابه با سایر تعهدات مستلزم انتقالات نقدی  به حساب گرفته شود. با وجود این برخی طرفدار زمان شناخت بدهی بیشتر هستند . همچنین کمیته سازماندهی طبق این دیدگاه هها نیاز به افشای جامع در مورد میزان و زمانبندی جریانهای نقدی آتی را خاطر نشان میکند.

 

هیئت استانداردهای حسابداری

علی رغم اینکه مشارکت کنندگان در نظر خواهی با تدوین استانداردهای گزارشگری مالی بر مبنای پیشنهادات ارائه شده در سند نظرخواهی مذکور موافق بودند اما هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی بررسی این موضوعات را همچنان ادامه دارد  و در آوریل سال 2008 سه سند مرتبط را برای نظرخواهی ارائه کرد.

هیئت استانداردهای حسابداری

 

الف-مقاله مشورتی ، مزایای اجتماعی مباحث  مرتیط با شناخت و اندازه گیری

ب-پیش نویس شماره34 مزایای اجتماعی نحوه افشای انتقالات نقدی به افراد و خانوارها و

ی-خلاصه پروژه گزارشگری تداوم مالی بلندمدت

هدف از مقاله مشورتی سال 2008 درخواست نظرات بیشتر از اعضا در خصوص مباحث پیرامون شناخت و اندازه گیری مزایای اجتماعی است. مقاله مشورتی سال2008 بیشتر شامل مباحثی است که در نظرخواهی 2004 به آن پرداخته شده است.

پیش نویس شماره 34 الزامات مبالغ پرداخت شده به ذینفعان را در صورتهای مایل به عنوان بخشی از برنامه های مزایای اجتماعی و نیز اطلاعات در مورد این برنامه ها را تشریح میکند. مبلغ پیشنهادی که باید افشا شود شامل مبلغی است که اخیرا سررسید شده و قابل پرداخت است و مبلغی  است که برای ذینفعان موجود در زمانی در آینده پرداخت است.

در این پیش نویس به افشای مبلغ قابل پرداخت به ذینفعانی که در آینده واجد شرایط میشود. پرداخته نشده است. هیئت استاندارهای بین المللی حسابداری بخش عمومی با در نظر گرفتن بازخورد پاسخ دهندگان تصمیم گرفت بررسی موارد مندرج در این پیش نویس را ادامه دهد.  علاوه بر این هیئت تصمیمی گرفت مطالب پیشنهادی مربوط به شناخت و اندازه گیری را با کار مربوط به پروژه چارچوب نظری که به عناصر مخصوصا تعریف بدهی میپردازد. مرتبط کند.

هیئت استانداردهای حسابداری

بیشتر اعضاء از پیشنهاد هیئت استاندارهای بین المللی حسابداری بخش عمومی برای شروع پروژه ای در خصوص تداوم پذیری مالی بلندمدت مالی استقبال کردند. این پروژه منجر به انتشار  مقاله مشورتی  با عنوان گزارشگری در خصوص تداوم پذیری بلندمدت تامین مالی عمومی شد.

هیئت استانداردهای حسابداری

در این مقاله مشورتی بیان شده است که بیشتر از گزارشهای تخصصی ارائه شده توسط دولتها در خصوص تداوم پذیری مالی بلندمدت نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان گزارشهای مالی با مقاصد عام را تامین نمیکند.از جمله مواردی که مقاله مشورتی در صدد دریافت پاسخ در مورد آن است . در خصوص دو رویکرد احتمالی ممکن برای در دسترس عموم قراردادن اطلاعات مرتبط با تامین مالی بلندمدت دولتی از طریق گزارشگری مالی با مقاصد عام است. این دو رویکرد شامل درج گزارشهای اضافی در گزارشهای مایل با مقاصد عام میشود که جزئیات پرووژه های مرتبط و خلاصه ای از آنها را در بر میگیرد.هیئت استانداردهای حسابداری

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...