سوالات مهم نمونه‌گیری در حسابرسی

آزمون کارشناسی ارشد، رشته حسابداری- حسابرسی

سوالات مهم نمونه‌گیری در حسابرسی

1- کدام مورد زیر یکی از مزایای استفاده از روشهای نمونه‌گیری آماری بر نمونه‌گیری غیرآماری (قضاوتی) در آزمون کنترلهاست؟

الف- به آسانی می‌تواند نمونه را به یک ازمون دو منظوره برای اجرای آزمونهای محتوا تبدیل کند.

ب- نیاز به استفاده از قضاوت را برای تعیین اندازه‌ نمونه‌های مناسب، از بین می‌برد.

ج- اطیمنان بیشتری را نسبت به یک نمونه غیرآماری در جامعه‌های هم‌اندازه فراهم می‌کند.

د- مبنایی عینی برای ارزیابی کمّی خطر نمونه فراهم می‌کند.

2- یکی از مزایای نمونه‌گیری آماری نسبت به نمونه‌گیری غیرآماری (قضاوتی) این است که نمونه‌گیری آماری ………

الف- خطر اشتباهات غیرنمونه‌گیری را از بین می‌برد.

ب- سطوح خطر حسابرسی و اهمیت را به یک مقدار نسبتاً پایین، کاهش می‌دهد.

ج- کفایت شواهد حسابرسی کسب شده را اندازه‌گیری می‌کند.

د- خطر کشف نکردن اشتباهات و تقلب را به حداقل می‌رساند.

3- احتمال ارزیابی (برآورد) خطر کنترل در سطح بالا مربوط به خطری است که نمونه انتخاب شده برای آزمون کنترلها:

الف- هنگامی که تاثیر عملیاتی واقعی از ساختار کنترل چنین ارزیابی توجیه می‌شود سطح ارزیابی (برآورد) برنامه‌ریزی شده را تایید نمی‌نماید.

ب- هنگامی که تحریف‌ها در مانده سایر حسابها و طبقات معاملات جمع می‌شود می‌تواند اثر با اهمیتی بر صورتهای مالی داشته باشد.

ج- به طور نسبی اشتباهات زیادتر (بیشتر) یا انحراف از کنترلهای تجویزی را شامل می‌شود که درمانده یا یک طبقه به عنوان مجموعه کل وجود دارد.

د- اشتباه قابل تحمل برای تعدادی یا کل ادعاهای (اظهارات) مدیریت را تایید نمی‌نماید.

4- خطر پذیرش نادرست و احتمال ارزیابی خطر کنترل در یک سطح بسیار پایین به کدام مورد زیر مربوط می‌شود؟

الف- خطر قابل پذیرش از تحریف قابل تحمل

ب- برآوردهای اولیه از سطوح اهمیت

ج- کارایی حسابرسی

د- اثربخشی حسابرسی

5- کدام مورد زیر، مفهوم خطر نمونه‌گیری را به بهترین وجه تشریح می‌کند؟

الف- نمونه‌ای که به طور تصادفی انتخاب می‌شود ممکن است از لحاظ ویژگی موردنظر، معرف کل جامعه نباشد.

ب- حسابرس ممکن است روشهای حسابرسی را انتخاب کند که برای رسیدن به هدف خاص، مناسب نباشد.

ج- حسابرس ممکن است اشتباهات موجود در اسناد و مدارک رسیدگی در نمونه انتخابی را تشخیص ندهد.

د- اسناد مربوط به نمونه انتخابی ممکن است برای بازرسی در دسترس نباشد.

6- در برآورد خطر نمونه‌گیری، خطر رد کردن نادرست (خطر آلفا) و ارزیابی خطر کنترل در سطح بسیار بالا، به کدام مورد زیر مربوط می‌شود؟

الف- کارایی حسابرسی        ب- اثربخشی حسابرسی

ج- انتخاب اقلام نمونه       د- کنترل کیفیت حسابرسی

براساس اطلاعات زیر به پرسش‌های 7 و 8 پاسخ دهید:

جدول زیر ضری بانحراف برآوردی حسابرسی در مقایسه با ضریب قابل تحمل و همچنین، ضریب انحراف واقعی جامعه در مقایسه با ضریب قابل تحمل را نشان می‌دهد.

7- در کدام مورد زیر، حسابرس به درستی نتیجه‌گیری کرده است که خطر کنترل، در سطح مورد نظر یا پایین‌تر است؟

الف- I        ب- II          ج- III         د- IV

8- حسابرس از انجام آزمون کنترلها ارزیابی می‌نماید که خطر کنترل، بسیار بالاست و در نتیجه، آزمون محتوا را افزایش می‌دهد. کدام مورد زیر این موضوع را نشان می‌دهد؟

الف- I        ب- II          ج- III         د- IV

9- حسابرس مستقل پس از اجرای آزمون جزئیات (محتوا) در یک کار حسابرسی به این نتیجه می‌رسد که نتایج نمونه، وجود تحریف با اهمیت در مانده ثبت شده حساب را تایید می‌کند. اما این حساب، در واقع به طور با اهمیتی تحریف نشده است. این وضعیت بیانگر کدام خطر زیر است؟

الف- برآورد خطر کنترل در سطحی بسیار بالا

ب- برآورد خطر کنترل در سطحی بسیار پایین

ج- خطر رد کردن نادرست (خطر آلفا)

د- خطر پذیرش نادرست (خطر بتا)

10- اندازه نمونه طراحی شده برای آزمونهای دو منظوره باید شامل کدام مورد زیر باشد؟

الف- نمونه‌های بزرگتر از بین نمونه‌هایی که باید برای دو هدف جداگانه، طراحی شود.

ب- نمونه‌های کوچکتر از بین نمونه‌هایی که باید برای دو هدف جداگانه طراحی شود.

ج- مجموعه نمونه‌هایی که باید برای دو هدف جداگانه، طراحی شود.

د- نمونه‌هایی بزرگتر از بزرگترین نمونه‌ای که باید برای دو هدف جداگانه، طراحی شود اما کوچکتر از کل مجموعه نمونه‌هایی که باید برای دو هدف جداگانه، طراحی شود.

11- ضریب انحراف مورد انتظار جامعه از اشتباهات موجود در فاکتورهای صادر شده توسط صاحبکار 3% است. حسابرس، ضریب قابل تحمل را 5% تعیین کرده است. حسابرس در بررسی فاکتورهای صاحبکار باید از کدام روش نمونه‌گیری زیر استفاده کند؟

الف- نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده ب- نمونه‌گیری براساس متغیر

ج- نمونه‌گیری اکتشافی       د- نمونه‌گیری براساس صفت

12- حسابرس کدام‌یک از روشهای نمونه‌گیری زیر را برای برآورد اندازه‌گیری عددی برای مثال، ارزش ریالی یک جامعه استفاده می‌کند؟

الف- نمونه‌گیری براساس صفت  ب- نمونه‌گیری دنباله‌ای (توقف یا ادامه)

ج- نمونه‌گیری براساس متغیر  د- نمونه‌گیری براساس اعداد تصادفی

13- حسابرس برای انجام کدام آزمون حسابرسی به شرح زیر از نمونه‌گیری براساس صفت استفاده می‌کند؟

الف- برآورد مستقل مبالغ ریالی موجودی کالا به روش LIFO

ب- رسیدگی به فاکتورها برای اثبات ارزشیابی اضافات دارایی‌های ثابت

ج- انتخاب حسابهای دریافتنی برای دریافت تاییدیه مانده حسابها

د- بازرسی (بازبینی) کارت ساعات کارکنان به منظور کنترل تایید آنها توسط سرپرستان قسمتها

14- کدام مورد زیر ویژگی اساسی انتخاب تصادفی اقلام را بیان می‌کند؟
الف- هر طبقه از جامعه حسابداری، شانس مساوی برای داشتن معرف در نمونه داشته باشد.ب- هر یک از اقلام جامعه حسابداری باید به طور تصادفی، مرتب و منظم شود.ج- هر یک از اقلام جامعه حسابداری باید شانس مساوی برای انتخاب شدن داشته باشد.د- هر یک از اقلام جامعه حسابداری باید به طور منظم و با استفاده از نمونه‌گیری با جایگذاری انتخاب شود.15- کدام شیوه انتخاب آماری به شرح زیر کمتر توسط حسابرس مورد استفاده قرار می‌گیرد؟

الف- انتخاب منظم (سیستماتیک)             ب- انتخاب طبقه‌بندی شده

ج- انتخاب قطعه‌ای           د- انتخاب دنباله‌ای

16- کدام طرح نمونه‌گیری آماری زیر از یک نمونه با اندازه ثابت برای آزمون کنترلها استفاده نمی‌شود؟

الف- نمونه‌گیری براساس واحد پول

ب- نمونه‌گیری دنباله‌ای

ج- نمونه‌گیری براساس احتمالات متناسب با اندازه

د- نمونه‌گیری براساس متغیر

17- اگر برخی مدارک مورد آزمون دارای شماره ردیف نباشد، کدام مورد زیر مصداق خواهد داشت؟الف- انتخاب یک نمونه تصادفی، احتمالاً غیرعملی خواهد بود.ب- انتخاب منظم می‌تواند مناسب باشد.ج- باید از نمونه‌گیری طبقه‌بندی شده استفاده شود.د- جداول اعداد تصادفی نمی‌تواند به کار گرفته شود.18- حسابرس در اجرای آزمون کنترلهای مربوط به پرداختهای نقدی می‌تواند از نمونه‌گیری منظم و با یک نقطه شروع تصادفی استفاده کند. بزرگترین عیب این نوع نمونه‌گیری، کدام مورد زیر است؟

الف- اقلام جامعه باید پس از انتخاب، به طور منظم در جامعه جایگذاری شود (نمونه‌گیری با جایگذاری)

ب- اقلام جامعه ممکن است به طور منظم بیش از یکبار در نمونه انتخاب شود.

ج- اقلام جامعه باید پیش از انتخاب نمونه، به طور منظم ردیف شود.

د- اقلام جامعه ممکن است، با یک الگوی منظم، انتخاب شود و در نتیجه، تصادفی بودن انتخاب را مخدوش کند.

19- کدام مورد زیر هدف اولیه طبقه‌بندی جامعه را به عنوان یک روش نمونه‌گیری در حسابرسی بیان می‌کند؟

الف- افزایش سطح اطمینان لازم بریا تصمیم‌گیری نتایج حاصله از نمونه انتخابی

ب- تعیین ضریب رخداد برای یک ویژگی معین در جامعه مورد رسیدگی

ج- کاهش اثر پراکندگی در کل جامعه

د- تعیین حدود دقت برای نمونه انتخابی

20- حسابرس براساس نتایج حاصل از آزمون کنترلها، خطر کنترل را در یک سطح بسیار پایین برآورد می‌کند و آزمونهای محتوا را کاهش می‌دهد. دلیل حسابرس برای این تصمیم‌گیری، کدام مورد زیر است؟

الف- ضریب انحراف واقعی در جامعه برآورد بسیار پایین از خطر کنترل براساس نتایج نمونه انتخابی حسابرس، کمتر است.

ب- ضریب انحراف واقعی در جامعه از ضریب انحراف نمونه حسابرس کمتر است.

 

نه حسابرس بیشتر است.

21- کدام عامل (یا عوامل) زیر در تعیین اندازه نمونه لازم برای آزمون کنترلها مورد بررسی قرار می‌گیرد؟

ضریب انحراف مورد انتظار ضریب انتظار قابل تحمل
الف- بلی بلی
ب- خیر خیر
ج- خیر بلی
د- خیر خیر

22- کدام مورد زیر در رابطه با نمونه‌گیری آماری برای آزمون کنترلها صحیح است؟

الف- انحراف با یک ضریب معین از روشهای کنترل، معمولا تحریف با یک ضریب بالاتر منجر می‌شود.

ب- چون اندازه جامعه دو برابر می‌شود اندازه نمونه نیز باید دو برابر شود.

ج- انحرافات از لحاظ کیفی توسط حسابرس در نظر گرفته نمی‌شود.

د- بین اندازه نمونه و ضریب قابل تحمل، رابطه معکوس وجود دارد.

23- حسابرس برای تعیین اندازه نمونه لازم جهت آزمون کنترلها باید علاوه بر ضریب احتمالی انحرافها و حدود مجاز برآورد خطر کنترل در سطح بسیار پایین، کدام مورد زیر را مورد بررسی قرار دهد؟

الف- ضریب انحراف قابل تحمل ب- خطر پذیرش نادرست

ج- ماهیت و علت انحرافها    د- اندازه جامعه

24- کدام ترکیب زیر باعث می‌شود که تا اندازه نمونه لازم برای نمونه‌گیری براساس صفت کاهش یابد؟

احتمال برآورد خطر در یک سطح بسیار پایین  

ضریب قابل تحمل

ضریب انحراف مورد انتظار جامعه
الف- افزایش کاهش افزایش
ب- کاهش افزایش کاهش
ج- افزایش افزایش کاهش
د- افزایش افزایش افزایش

25- حسابرس با تطبیق اعداد تصادفی با شماره سندهای هزینه صاحبکار به آزمون آن دسته از روشهای کنترل داخلی می‌پردازد که از شواهد رعایت آن کنترلها، در سندهای هزینه وجود دارد. در صورت تطبیق یک عدد تصادفی با شماره سند هزینه و وجود کدام ویژگی زیر در آن سند معمولاً باید آن سند هزینه با یک سند هزینه دیگر وجود در نمونه، جایگذاری شود؟

الف- تاییدیه وجود انحراف   ب- ابطال سند هزینه به طور درست

ج- عدم امکان یافتن سند     د- کم‌اهمیت بودن مبلغ سند

26- حسابرس می‌خواهد یک نمونه 20 تایی از سفارشات خرید را به منظور کنترل تصویب آن طبق روشهای کنترل داخلی صاحبکار، آزمون کند. یکی از سفارشات خرید منظور شده در نمونه انتخابی پیدا نمی‌شود و حسابرس نمی‌تواند از سایر روشها برای آزمون رعایت روش تصویب آن سفارش خرید، استفاده کند. حسابرس باید به کدام طریق زیر عمل کند؟

الف- انتخاب یک سفارش خرید دیگری برای جایگزینی سفارش خرید گم شده

ب- بی‌اعتبار تلقی کردن این آزمون و اجرای آزمونهای محتوا به دلیل غیرقابل اتکا بودن سیستم کنترل داخلی

ج- تلقی این سفارش خرید گم شده به عنوان یک انحراف برای مقاصد ارزیابی نمونه

د- انتخاب یک مجموعه کامل 20 تایی دیگر از سفارش خریدها

27- حسابرس هنگام برآورد ضریب قابل تحمل باید به این نکته توجه کند که گرچه انحرافهایی از روشهای کنترل داخلی، خطر تحریف با اهمیت را افزایش می‌دهد اما، این انحراف‌ها لزوما به اشتباه نمی‌انجامد. این موضوع توجیه کدام مورد زیر است؟

الف- یک پرداخت ثبت شده که شواهد لازم را از لحاظ تصویب نشان نمی‌دهد کماکان ممکن است معامله‌ای باشد که به درستی تصویب و ثبت شده است.

ب- انحرافها تنها در صورتی به اشتباه در مدارک و اسناد حسابداری می‌انجامد که این انحرافها و اشتباهات در معاملات مختلف رخ دهد.

ج- از انحرافها با یک ضریب معین از روشهای کنترل داخلی معمولا انتظار می‌رود سبب بروز اشتباه با یک ضریب بالاتر شود.

د- یک پرداخت مجاز ثبت شده کماکان می‌تواند یک معامله حاوی اشتباه با اهمیت باشد.

28- کدام مورد زیر هدف ضریب قابل تحمل در نمونه‌گیری برای آزمون کنترلهاست؟

الف- تعیین احتمال نتیجه‌گیری حسابرس برمبنای عوامل اتکا

ب- تشخیص این که مجموعه صورتهای مالی حاوی اشتباهات با اهمیت نیست.

ج- برآورد قابلیت اطمینان از آزمونهای محتوا

د- برآورد دامنه روند انحرافات موجود در جامعه

29- ضریب انحراف قابل تحمل در یک آزمون کنترل عموماً شامل کدام مورد زیر است؟

الف- کوچکتر از ضریب خطای مورد انتظار در اسناد و مدارک حسابداری.

ب-  بزرگتر از ضریب خطای مورد انتظار در اسناد و مدارک حسابداری.

ج- برابر با ضریب خطای مورد انتظار در اسناد و مدارک حسابداری

د- بدون ارتباط با ضریب خطای مورد انتظار در اسناد و مدارک حسابداری

30- چنانچه حسابرس نسبت به وجود انحراف در جامعه نگران باشد، تعیین اندازه نمونه‌ای که حداقل یک مورد انحراف را فاش کند از ویژگی‌های کدام مورد زیر است؟

الف- نمونه‌گیری اکتشافی     ب- نمونه‌گیری براساس متغیر

ج- نمونه‌گیری تصادفی        د- نمونه‌گیری براساس واحد پول

31- حسابرس مستقل برای تعیین تعداد اسناد و مدارک انتخابی برای آزمون جهت کسب اطمینان اینکه همه فروش‌ها به طور مناسب دارای مجوز بوده باید ضریب انحراف قابل تحمل ناشی از فعالیت کنترلی را در نظر بگیرد. وی علاوه بر موارد بالا کدام‌یک از موارد زیر را باید در نظر بگیرد:

-I ضریب احتمالی از انحرافات

-II خطر قابل پذیرش از برآورد خطر کنترل در سطح بالا

الف- فقط I    ب- فقط II      ج- I و II      د- I یا II

32- حسابرس مستقل برای تعیین تعداد درخواستهای چک انتخابی برای آزمون جهت کسب اطمینان اینکه همه درخواست‌های چک به طور مناسب دارای مجوز بوده باید ضریب انحراف قابل تحمل را در نظر بگیرد وی علاوه بر موارد بالا کدام‌یک از موارد زیر را نیز باید در نظر بگیرد:

میانگین ارزش ریالی درخواستهای چک خطر قابل پذیر ش از برآورد خطر در سطح بالا
الف- بلی بلی
ب- بلی خیر
ج- خیر بلی
د- خیر خیر

33- کدام مورد زیر در ارتباط با نمونه‌گیری آماری در آزمون کنترلها درست است؟

الف- با افزای اندازه جامعه مورد آزمون، اندازه نمونه باید به تناسب آن افزایش یابد.

ب- انحراف با یک ضریب معین از روشهای کنترل داخلی معمولاً با تحریف با یک ضریب کمتر می‌انجامد.

ج- بین ضریب انحراف مورد انتظار جامعه و اندازه نمونه، رابطه معکوس وجود دارد.

د- حسابرس برای تعیین ضریب قابل تحمل، خطر عدم کشف و اندازه نمونه را در نظر می‌گیرد.

34- چنانچه آزمون 50 نمونه از اسناد و مدارک، با ضریب قابل تحمل 7%، ضریب انحراف مورد انتظار به جامعه 5% و حدود مجاز خطر نمونه‌گیری (دقت) 2% به کشف 3 مورد انحراف بیانجامد ارزیابی حسابرس از نمونه‌گیری آماری براساس صفت کدام مورد زیر خواهد بود؟

الف- به دلیل اینکه مجموع ضریب قابل تحمل و حدود مجاز خطر نمونه‌گیری (دقت) از ضریب انحراف مورد انتظار جامعه بیشتر است سطح برآورد موردنظر از خطر کنترل باید تعدیل شود.

ب- به دلیل اینکه مجموع ضریب انحراف نمونه و حدود مجاز خطر نمونه‌گیری از ضریب قابل تحمل بیشتر است نتایج نمونه را به عنوان پشتوانه‌ای برای سطح برآورد موردنظر از خطر کنترل باید پذیرفت.

ج- به دلیل اینکه تفاضل ضریب قابل تحمل و حدود مجاز خطر نمونه‌گیری با ضریب انحراف مورد انتظار جامعه برابر است نتایج نمونه را به عنوان پشتوانه‌ای برای سطح برآورد مورد نظر از خطر کنترل باید پذیرفت.

د- به دلیل اینکه مجموع ضریب انحراف نمونه و حدود مجاز خطر نمونه‌گیری از ضریب قابل تحمل بیشتر است سطح برآورد مورد نظر از خطر کنترل باید تعدیل شود.

* با توجه به متن زیر به پرسشهای 35 و 36 پاسخ دهید:

حسابرس می‌خواهد تصویب اعتبار مشتریان را بر روی 000/10 فاکتور فروش صادر شده طی سال آزمون کند. حسابرس نمونه‌ای از طراحی کرد که براساس آن با 1% (یعنی سطح اطمینان 99%) احتمال برآورد خطر کنترل به میزانی پایین، بیش از 7% فاکتورها فاقد تصویب اعتبار مشتریان نباشد. حسابرس براساس تجربیات گذشته خود بر آورد می‌کند که تقریباً 5/2% از فاکتورهای فروش فاقد تصویب اعتبار مشتری است. رسیدگی به یک نمونه 200 تایی از فاکتورهای فروش نشان می‌دهد که 7 فاکتور فروش فاقد تصویب اعتبار مشتری است. بر این اساس، حسابرس حد بالای دقت دست یافتنی را به میزان 8% تعیین می‌کند.

35- حسابرس در ارزیابی این نمونه تصمیم می‌گیرد سطح اولیه از ارزیابی خطر کنترل را به کدام دلیل زیر افزایش دهد؟

الف- ضریب قابلیت تحمل (7%) از حد بالای دقت دست‌یافتنی (8%) کمتر است.

ب- ضریب انحراف مورد انتظار (7%) از درصد خطاهای موجود در نمونه (5/3%) بیشتر است.

ج- حد بالای دقت دست‌یافتنی (8%) از درصد خطاهای موجود در نمونه (5/3%) بیشتر است.

د- ضریب انحراف مورد انتظار (5/2%) از ضریب قابل تحمل (7%) کمتر است.

36- حدود مجاز خطر نمونه‌گیری برابر کدام مورد زیر است؟

الف- 5/5%     ب- 5/4%       ج- 5/3%       د- 1%

37- کدام مورد زیر در ارتباط با نمونه‌گیری آماری در آزمون کنترلها صحیح است؟

الف- اندازه جامعه در تعیین اندازه نمونه، اثر اندکی دارد یا بی‌اثر است مگر در مورد جامعه‌های بسیار کوچک

ب- ضریب انحراف مورد انتظار جامعه در تعیین اندازه نمونه، اثر اندکی دارد یا بی‌اثر است مگر در مورد جامعه‌های بسیار کوچک.

ج- با دو برابر شدن اندازه جامعه، اندازه نمونه نیز باید دو برابر شود.

د- با یک ضریب قابل تحمل معین، متناسب با کاهش ضریب انحراف مورد انتظار جامعه باید نمونه بزرگتری انتخاب شود.

38- در مواردی که حسابرس یک نمونه تصادفی را انتخاب و از آن برای نمونه‌گیری غیرآماری براساس صفت استفاده می‌کند باید کدام مورد زیر را در نظر گیرد؟

الف- لازم نیست احتمال برآورد خطر کنترل در یک سطح بسیار پ

ب- خطای غیرنمونه‌گیری مرتکب شده است.ایین را مورد توجه قرار دهد.

ج- برای ارزیابی نتایج مجبور است از نمونه‌گیری اکتشافی استفاده کند.

د- ضریب انحراف نمونه را باید با ضریب انحراف قابل تحمل مقایسه کند.

39- افزایش تحریف قابل تحمل و افزایش سطح برآوردی از خطر کنترل، چه اثری بر  اندازه و نمونه در آزمون جزئیات دارد؟

افزایش در تحریف قابل تحمل افزایش در سطح برآوردی از خطر کنترل
الف- افزایش در اندازه نمونه افزایش در اندازه نمونه
ب- افزایش در اندازه نمونه کاهش در اندازه نمونه
ج- کاهش در اندازه نمونه افزایش در اندازه نمونه
د- کاهش در اندازه نمونه کاهش در اندازه نمونه

40- در صورت آگاهی حسابرس از تعداد زیادی پرداختهای نقدی عمده و غیرعادی باید به احتمال زیاد کدام مورد زیر را در طراحی یک نمونه از پرداختهای نقدی، مورد توجه قرار دهد؟

الف- ضریب انحراف قابل تحمل را در سطحی پایین‌تر از سطح موردنظر، تعیین کند.

ب- طبقه‌بندی جامعه پرداختهای نقدی به گونه‌ای که پرداخت‌های نقدی و غیرعادی انتخاب شود.

ج- اندازه نمونه را برای کاهش اثر پرداختهای نقدی عمده و غیرعادی افزایش دهد.

د- انتخاب نمونه‌ها را تا انتخاب شدن همه پرداختهای نقدی عمده و غیرعادی ادامه دهد.

41- کدام عوامل طراحی نمونه به شرح زیر، بر اندازه نمونه لازم برای آزمون جزئیات (محتوا) یک حساب بخصوص اثر دارد؟

مبلغ تحریف مورد انتظار اندازه تحریف قابل تحمل
الف- خیر خیر
ب- بلی بلی
ج- خیر بلی
د- بلی خیر

42- حسابرس هنگام طراحی نمونه برای آزمون جزئیات (محتوا) باید تحریف قابل تحمل در نمونه را مورد توجه قرار دهد، توجه حسابرس باید به کدام شکل زیر باشد؟

الف- به مخاطرات تجاری حسابرس مربوط شود.

ب- به خطر وجود عوامل کیفی، تعدیل نشود.

ج- به قضاوت اولیه درباره سطوح اهمیت مربوط شود.

د- طی فرآیند حسابرسی تغییر نکند.

43- عوامل زیادی بر اندازه نمونه لازم برای آزمون جزئیات در مورد مانده یک حساب (محتوا) اثر می‌گذارد. در صورت ثبات سایر عوامل، کدام عامل زیر به انتخاب نمونه بزرگتر می‌انجامد؟

الف- اتکای بیشتر بر سیستم کنترل داخلی

ب- اتکای بیشتر بر روشهای تحلیلی

ج- احتمال فراوانی اشتباه کمتر

د- میزان تحریف قابل تحمل کمتر

44- در نمونه‌گیری براساس متغیر، کدام‌‌یک از موارد زیر باید برای برآورد مناسب اندازه نمونه موردنظر حسابرس در یک وضعیت معین، شناخته شده باشد؟

الف- جنبه‌های کیفی اشتباهات ب- کل مبلغ ریالی جامعه

ج- سطح قابل پذیرش خطر      د- ضریب برآوردی تحریف در جامعه

45- حسابرس مستل تحریف قابل تحمل برای یک حساب دارایی یک میلیون ریالی را، 60000 ریال تعیین نموده است. حسابرس مستقل یک نمونه از هر 20 قلم از جامعه آماری را انتخاب می‌نماید که ارائه بیش از حد مانده حساب دارایی مشخص 3700 ریال و ارائه کمتر از واقع آن 200 ریال برآورده شده است. وی به احتمال زیاد کدام‌یک از تصمیمات زیر را اتخاذ می‌نماید؟

الف- به دلیل اینکه تحریف تعمیم یافته بیشتر از تحریف قابل تحمل است، خطر غیرقابل پذیرش در سطح بالایی وجود دارد و تحریف واقعی در جامعه از تحریف قابل تحمل بیشتر است.

ب- تحریف قابل تحمل از مجموع ارائه بیش از واقع و کمتر از واقع بیشتر است سطح غیرقابل پذیرش بالایی وجود دارد.

ج- به دلیل اینکه کل تحریف تعمیم یافته کمتر از تحریف قابل تحمل می‌باشد، حساب دارایی به طور منصفانه (متعارف) بیان شده است.

د- به دلیل اینکه تحریف قابل تحمل از مبلغ خالص ارائه بیش از واقع و ارائه کمتر از واقع تعمیم یافته می‌باشد حساب دارایی به طور منصفانه بیان شده است.

46- کدام مورد زیر در ارتباط با نمونه گیری براساس احتمالات متناسب با اندازه (یا نمونه‌گیری براساس واحد پول) صحیح است؟

الف- توزیع نمونه‌گیری باید تقریبا با توزیع نرمال برابر باشد.

ب- احتمال انتخاب اقلامی که بیش از واقع ارائه شده است از اقلامی که کمتر از واقع ارائه شده است، کمتر باشد.

ج- حسابرس با تعیین سطح خطر برای طرح نمونه‌گیری، خطر پذیرش نادرست را کنترل می‌کند.

د- فاصله نمونه‌گیری با تقسیم تعداد واحدهای عینی (موجود) در جامعه بر اندازه نمونه، محاسبه می‌شود.

47- شما تصمیم دارید از نمونه‌گیری براساس احتمالات متناسب با اندازه (نمونه‌گیری براساس واحد پول) در حسابرسی مانده حسابهای دریافتنی استفاده کنید و می‌خواهید جدول زیر را به کار بگیرید:

شما باید از چه اندازه نمونه استفاده کنید؟

الف- 120      ب- 108        ج- 60         د- 30

48- حسابرس در یک نمونه‌گیری براساس احتمالات متناسب با اندازه، با یک فاصله نمونه‌گیری 000/5 ریال در می‌یابد که یک حساب دریافتنی انتخابی با مبلغ ثبت شده 000/10 ریال، دارای ارزش حسابرسی شده به مبلغ 000/8 ریال است. اگر این، تنها خطای کشف شده توسط حسابرس باشد، مبلغ خطای تعمیم یافته این نمونه کدام مورد زیر خواهد بود؟

الف- 000/1 ریال     ب- 000/2 ریال              ج- 000/4 ریال د- 000/5 ریال

49- حسابرس مستقل هنگام تعیین اندازه برای مشاهده موجودی کالا از برآورد میانگین هر واحد (طرح‌های نمونه‌گیری براساس متغیر) استفاده می‌نماید برای تعیین (محاسبه) اندازه نمونه مورد نیاز کدام‌یک از موارد زیر را تعیین می‌نماید؟

قابلیت تغییر در مبالغ ریالی اقلام موجودی  

خطر پذیرش نادرست

الف- بلی بلی
ب- بلی خیر
ج- خیر بلی
د- خیر خیر

50- حسابرس برای استفاده از روشهای نمونه‌گیری آماری در آزمونهای محتوا، در کدام صورت زیر به احتمال زیاد جامعه را به گروههای معنادار طبقه‌بندی می‌کند؟

الف- استفاده از نمونه‌گیری براساس احتمالات متناسب با اندازه (PPS)

ب- وجود مبالغ ثبت با مبالغ بسیار متغیر در جامعه

ج- برآورد تحریف قابل تحمل به میزان بسیار اندک

د- کوچک بودن نسبی انحراف استاندارد مبالغ ثبت شده

51- در کدام مورد زیر استفاده از نمونه گیری براساس برآورد نسبتی بیشترین اثر را دارد؟

الف- مبالغ محاسبه شده توسط حسابرس تقریبا با مبلغ دفتری صاحبکار متناسب باشد.

ب- تعداد اختلافات نسبتا اندکی در جامعه وجود داشته باشد.

ج- الام جامعه براساس مقدار نه ارزش دفتری برآورد شود.

د- اختلافهای فاحش ارائه بیش از واقع و ارائه کمتر از واقع در جامعه وجود داشته باشد.

52- در کابرد تکنیکهای آماری برای برآورد مبالغ ریالی، نمونه اولیه‌ای معمولا انتخاب می‌شود که هدف آن اساسا برآورد کدام مورد زیر درباره جامعه مورد آزمون است؟

الف- تغییرپذیری  ب- مُد     ج- دامنه      د- میانه

53- حسابرس با استفاده از نمونه‌گیی آماری در جریان اثبات مانده حسابهای پرداختنی پایان سال، اطلاعات زیر را گردآوری کرده است:

تعداد حسابها ارزش دفتری (ریال) مانده تعیین شده توسط حسابرس (ریال)
جامعه 4100 000/000/5 ؟
نمونه 200 000/250 000/300

با استفاده از تکنیک برآورد نسبتی، کدام مورد زیر برآورد حسابرس را از مانده حساب‌های پرداختنی پایان سال نشان خواهد داد؟

الف- 000/150/6 ریال           ب- 000/00/6 ریال

ج- 000/125/5               د- 000/050/5 ریال

54- در کدام مورد زیر، استفاده از تکنیک نمونه‌گیری براساس برآورد نسبتی برای برآورد مبالغ ریالی مناسب نیست؟

الف- کل ارزش دفتری مشخص و با مجموع ارزش دفتری تک تک اقلام برابر باشد.

ب- ارزش دفتری هر یک از اقلام نمونه مشخص نباشد.

ج- برخی اختلافها بین ارزشهای حسابرسی شده و ارزش دفتری وجود داشته باشد.

د- ارزشهای حسابرسی شده تقریبا متناسب با ارزشهای دفتری باشد.

55- حسابرس آزمونهای محتوا را در مورد قیمت‌گذاری محدوده مانده (اضافات) موجودیها در سیستم ثبت دائمی موجودیها (شامل تعداد زیادی از اقلام موجودی) اجرا می‌کند. تجربیات گذشته حسابرس وجود اشتباهات زیادی را در قیمت‌گذاری و سیستم ثبت دائمی موجودیها نشان می‌دهد. در چنین حالتی، کدام روش نمونه‌گیری آماری زیر مناسب‌ترین است؟

الف- میانگین هر واحد طبقه‌بندی نشده

ب- نمونه‌گیری براساس احتمالات متناسب با اندازه

ج- نمونه‌گیری دنباله ای (توقف یا ادامه)

د- برآورد نسبتی

56- دلیل اصلی این که از روشهای برآورد تفاضلی و نسبتی انتظار می‌رود سبب اثربخشی حسابرسی شود، کدام مورد زیر است؟

الف- تعداد اقلام جامعه‌های تفاضل‌ها و نسبت‌ها از تعداد اقلام موجود در جامعه ارزش‌های دفتری کمتر است.

ب- خطر بتا (خطر پذیرش نادرست) می‌تواند به طور کامل نادیده گرفته شود.

ج- محاسبات لازم برای برآورد نسبتی یا تفاضل آسانتر و کمتر از برآورد مستقیم است.

د- تغییرپذیری جامعه‌های تفاضل‌ها و نسبت‌ها کمتر از جامعه‌های ارزشهای دفتری یا ارزشهای حسابرسی شده است.

57- کدام مورد زیر در رابطه با استفاده حسابرس از نمونه‌‌گیری آماری صحیح است؟

الف- حسابرس برای استفاده از روشهای کلاسیک نمونه‌گیری براساس متغیر باید مبلغ ریالی انحراف استاندارد جامعه را برآورد کند.

ب- یک فرض نمونه‌گیری براساس احتمالات متناسب با اندازه، وجود توزیع نرمال در جامعه حسابداری مورد آزمون است.

ج- نمونه‌گیری براساس متغیر (کلاسیک) باید نیازمند بررسی‌های خاصی که در برگیرنده مانده‌های منفی در نمونه باشد، طراحی شود.

د- هنگام استفاده از نمونه‌گیری براساس احتمالات متناسب با اندازه، انتخاب مانده‌های صفر برای توجه به طراحی نمونه خاص مورد نیاز نمی‌باشد.

58- کدام مورد زیر به احتمال زیاد از مزیت استفاده از نمونه‌گیری براساس متغیر به جای نمونه‌گیری براساس احتمالات متناسب با اندازه است؟

الف- برآورد انحراف استاندارد مبلغ ثبت شده جامعه، ضروری نیست.

ب- حسابرس به ندرت نیازمند کمک برنامه کامپیوتری برای طراحی یک نمونه کارآمد است.

ج- منظور کردن مانده‌های منفی و صفر در نمونه عموما با توجه خاص در طراحی نمونه نیاز ندارد.

د- هر مبلغی که به تنهایی قابل ملاحظه باشد به طور اتوماتیک شناسایی و انتخاب می‌شود.

59- حسارس هنگام رسیدگی موجودی کالا، نمونه‌گیری براساس صفت را به منظور تعیین کدام‌یک از موارد زیر به کار می‌برد؟

الف- میانگین اقلام موجودی

ب- ارزش ریالی موجودی کالا

ج- درصد اقلام موجودی کالای کم گردش

د- شمارش عینی اقلام موجودی کالا

60- کدام‌یک از موارد زیر جزء احتمال خطر نمونه‌گیری است؟

الف- انتخاب یک روش رسیدگی که با هدف حسابرسی هماهنگ نیست.

ب- انتخاب نمونه عاری از اشتباه از بین جامعه‌ای با اشتباه‌های با اهمیت و نتیجه‌گیی بر اساس این نمونه‌گیری نشان دهنده این است که هیچ اشتباه با اهمیتی وجود ندارد.

ج- کشف نکردن اشتباه موجود در شواهد و مدارک مورد رسیدگی حسابرس

د- اجرا نکردن روشهایی که براساس نمونه‌گیری ضروریست

61- کدام‌یک از موارد زیر رحجان نمونه‌گیری آماری به نمونه‌گیری غیرآماری (قضاوتی می‌باشد؟

الف- تعیین حداقل میزان شواهد حسابرسی

ب- کاهش سطح خطر حسابرسی

ج- کاهشخطر عدم کشف تحریفات و اشتباهات

د- کاهش خطر ارزیابی غلط شواهد جمع‌آوری

62- کدام‌یک از عوامل زیر در تعیین اندازه نمونه برای آزمون کنترلها، بلااثر می‌باشد؟

الف- اندازه جامعه          ب- ضریب قابل تحمل

ج- ضریب انحراف مورد انتظار جامعه         د- خطر ارزیابی خیلی پایین باشد

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...