نحوه اعتراض مالیات بر ارزش افزوده

دیوان عدالت اداری

نحوه اعتراض مالیات بر ارزش افزوده

 

 

 

 

 

مطابق ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده در مواردی که اوراق مطالبه مالیات یا برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی به مودی ابلاغ می­شود، در صورتی که مودی معترض باشد، می­تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ اوراق یاد شده اعتراض کتبی خود را به اداره امور مالیاتی مربوط برای رفع اختلاف تسلیم نماید و در صورت رفع اختلاف با مسئول ذیربط، پرونده مختومه می­گردد. چنانچه مودی در مهلت مذکور کتباً اعتراض ننماید مبالغ مندرج در اوراق مطالبه مالیات و یا برگ استرداد مالیات اضافه پرداختی به استثناء مواردی که اوراق موضوع این ماده ابلاغ قانونی شده باشد، حسب مورد قطعی محسوب می­گردد.

نحوه اعتراض مالیات بر ارزش افزوده

در صورتی که مودی ظرف مهلت مقرر اعتراض خود را کتباً به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نماید ولی رفع اختلاف نشده باشد و همچنین در مواردی که اوراق مذکور ابلاغ قانونی شده باشد پرونده امر ظرف بیست روز از تاریخ دریافت اعتراض یا تاریخ انقضاء مهلت اعتراض در موارد ابلاغ قانونی جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم احاله می­شود.

نحوه اعتراض مالیات بر ارزش افزوده
رای هیات بدوی قطعی و لازم الاجرا می­باشد مگر اینکه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ رای از طرف ماموران مالیاتی مربوط یا مودیان مورد اعتراض کتبی قرار گیرد که در این صورت پرونده جهت رسیدگی به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر احاله خواهد شد. رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر قطعی و لازم الاجرا می­باشد لازم به ذکر است که رای هیات حل اختلاف مالیاتی قطعی و لازم الاجرا بوده و قابل طرح و بررسی در شورای عالی مالیاتی نمی­باشد.

 

 

دستورالعمل تشخیص مالیات و عوارض از طریق علی الراس موضوع ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده

 

 

 

در اجرای قسمت اخیر ماده 26 قانون مالیات بر ارزش افزوده به منظور رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده مبلغ فروش یا درآمد و تشخیص مالیات و عوارض متعلق دوره یا دوره­های مالیاتی مودیان مالیات بر ارزش افزوده به صورت علی الراس براساس این دستورالعمل می­بایست اقدام لازم به عمل آید.

 

الف- مواردی که تشخیص مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علی الراس صورت می­گیرد:

1- عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک درخواستی در مواعد مقرر در دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مودیان مالیات بر ارزش افزوده موجب تشخیص مالیات و عوارض ارزش افزوده به روش علی الراس خواهد شد.

نحوه اعتراض مالیات بر ارزش افزوده

 

2- چنانچه طبق دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از سوی مودی از جمله دفاتر سفید و نانویس اسناد و مدارک غیرقابل استناد و غیره امکان تعیین ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده وجود نداشته باشد مراتب می­بایست توسط مامور مالیاتی یا مسئول گروه رسیدگی کننده کتباً و با ذکر دلایل کافی به رئیس گروه مالیاتی ذیربط طبق فرم پیوست اعلام و در صورت پذیرش دلایل مذکور توسط نامبرده مراتب جهت اظهارنظر به رئیس امور مالیاتی مربوط احاله و در صورت تائید تعیین ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض متعلق براساس مفاد این دستورالعمل امکان پذیر خواهد بود.

 

 

 

ب- مواردی که تشخیص مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علی الرأس صورت نمی­گیرد:

 

 

 

1- ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک درخواستی حسب مورد در مواعد مقرر در دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مودیان مالیات بر ارزش افزوده؛

2- صرف عدم قبول دفاتر (رد دفاتر) در اجرای مقررات بند 3 ماده 97 ق.م.م، موجب تشخیص علی الرأس نخواهد بود و در صورت مشاهده موارد مغایر با قانون و مقررات می­بایست براساس بند (2) قسمت (الف) این دستورالعمل اقدام گردد؛

3- عدم ثبت­نام و یا ثبت­نام در خارج از موعد مقرر؛

4- عدم تسلیم اظهارنامه و یا تسلیم خارج از موعد مقرر قانونی.

ج- مأخذ و قرائن مالیاتی به شرح زیر می­باشد:

 • عرضه (فروش) کالاها و ارائه خدمات؛
 • خرید داخلی و خارجی (واردات) کالا و خدمات؛
 • میزان تولید کالا و ارائه خدمات؛
 • سایر عوامل.

 

نحوه اعتراض مالیات بر ارزش افزوده

د- نحوه رسیدگی و تعیین مأخذ مالیات و عوارض ارزش افزوده از طریق علی الرأس:

 

 

 

1- در مواردی که اسناد و مدارک فروش ارائه  نگردد و یا براساس مستندات خرید واصله، امکان تعیین بهای روز کالا یا خدمت نباشد، در این صورت می­بایست طبق مستندات خرید (داخلی یا خارجی) هر دوره و یا یک سال شمسی با استفاده از فرمول:

و با توجه به عدد ضرایب پیش ­بینی شده برای هر فعالیت در جدول ضرایب سال مربوط (موضوع ماده 154 ق.م.م)، حسب مورد پس از تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده (مبلغ فروش) و مالیات و عوارض متعلق هر دوره، وفق مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به مطالبه مالیات و عوارض و جرائم متعلق اقدام نمود. چنانچه سال مالی منطبق با سال شمسی نباشد، با استفاده از اطلاعات مودی می­بایست مأخذ مشمول مالیات هر دوره محاسبه و نسبت به مطالبه مالیات و عوارض و جرائم متعلق اقدام گردد.

2- در مواردی که احراز گردد مالیات و عوارض متعلق به اسناد و مدارک خرید و فروش واصله در هر دوره قبلاً از طریق رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک یا علی الرأس مطالبه نگردیده، در خصوص اسناد و مدارک خرید می­بایست طبق بند (1) قسمت (د) این دستورالعمل و در خصوص اسناد و مدارک و فروش براساس مبلغ فروش نسبت به تعیین و مطالبه مالیات و عوارض و جرائم متعلق به دوره مربوط اقدام شود.

3- در مواردی که اسناد و مدارک فروش واصله در هر دوره از لحاظ نوع و میزان کالا قابل کنترل با اسناد و مدارک خرید دوره یا دوره­های قبل بوده و مالیات و عوارض مربوط به خریدهای مزبور قبلاً به صورت علی الراس یا رسیدگی به دفاتر و اسناد و مدارک نیز تعیین و مطالبه شده باشد در صورت احراز مطالبه مجدد مالیات و عوارض برای فروش مذکور موضوعیت نخواهد داشت.

 

نحوه اعتراض مالیات بر ارزش افزوده

 

بدیهی است چنانچه مبلغ فروش واصله از فروش تشخیصی دوره مروبط بیشتر باشد در این صورت می­بایست نسبت به مطالبه مالیات و عوارض مابه التفاوت فروش­های مذکور و جرائم متعلق وفق مقررات اقدام شود.

 

 

 

4- در خصوص اسناد و مدارک واصله مربوط به خرید و فروش یک دوره چنانچه احراز شود بخشی از مدارک فروش یا تمام آن مربوط به کل خریدهای بدست آمده در همان دوره است مالیات و عوارض صرفاً براساس مبلغ فروش مذکور قابل مطالبه خواهد بود و تعیین مبلغ فروش طبق بند 1 قسمت د این دستورالعمل موضوعیت نخواهد داشت.

5- در مواردی که همزمان دوره­های مالیاتی مختلف در دست رسیدگی می­باشد و طبق اسناد و مدارک واصله مربوط به خرید و فروش احراز شود که کل خرید مربوط به یک دوره در همان دوره یا دوره­های بعد به فروش رسیده براساس اسناد و مدارک فروش مذکور می­بایست وفق مقررات نسبت به تعیین و مطالبه مالیات و عوارض متعلق فروش دوره یا دوره­های مربوط اقدام لازم به عمل آید.

6– در خصوص اسناد و مدارک واصله مربوط به خرید و فروش یک دوره چنانچه احراز شود بخشی از مدارک فروش یا تمام آن مربوط به بخشی از خریدهای واصله در همان دوره است می­بایست علاوه بر مطالبه مالیات و عوارض براساس مبلغ فروش مذکور نسبت به آن بخش از خرید که مدارک فروش آن واصل نشده است و یا نوع کالا متفاوت می­باشد طبق بند 1 قسمت د این دستورالعمل اقدام شود.

7- در مواردی که همزمان دوره­های مالیاتی مختلف در دست رسیدگی می­باشد و طبق اسناد و مدارک واصله مربوط به خرید و فروش احراز شود که بخشی از خریدهای موصوف مربوط به یک دوره در همان دوره یا دوره­های بعد طبق اسناد و مدارک فروش واصله به فروش رسیده است می­بایست علاوه بر مطالبه مالیات و عوارض براساس مبلغ فروش مذکور در دوره مربوط نسبت به آن بخش از خرید که مدارک فروش آن واصل نگردیده است در دوره مربوط به خرید طبق بند 1 قسمت د این دستورالعمل اقدام شود.

 

 

8- چنانچه اطلاعات واصله اعم از خرید و فروش کالا و خدمات به شکل سالانه و قابل تفکیک به دوره­های مالیاتی موضوع ماده 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده باشد تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و تشخیص مالیات و عوارض متعلق با توجه به اطلاعات مکتسبه براساس مفاد این دستورالعمل برای هر دوره صورت خواهد پذیرفت.

در صورتی که اطلاعات مذکور قابل تفکیک به دوره­های مالیاتی نباشد می­بایست اطلاعات یاد شده به نسبت دوره­های فعال سالانه تقسیم و متناسب با دوره­هایی که مودی مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده بوده مالیات و عوارض ارزش افزوده تشخیص و مطالبه شود.

 

نحوه اعتراض مالیات بر ارزش افزوده

9- در خصوص کالای وارداتی، قیمت تمام شده واردات عبارت از ارزش گمرکی کالا (قیمت خرید، هزینه حمل و نقل و حق بیمه) به علاوه حقوق ورودی می­باشد، بدیهی است در مواردی که طبق اسناد و مدارک مثبته احراز گردد هزینه­های دیگری از جمله هزینه حمل و نقل از گمرک به مقصد صاحب کالا و یا شخص دیگری به حساب صاحب کالا صورت پذیرفته باشد، هزینه­های مزبور می­بایست در قیمت تمام شده کالای وارداتی منظور و براساس مفاد این دستورالعمل حسب مورد اقدام لازم به عمل آوره شود.

 

 

10- در مواردی که مودی علی­رغم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک، از ارائه قسمتی از اسناد و مدارک یا حساب یا به هر دلیلی از ثبت بخشی از درآمد، فروش یا خرید کالا و خدمات در دفاتر خودداری نموده باشد، مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض متعلق نسبت به موارد موصوف از طریق علی الرأس به شرح زیر تعیین می­گردد:

الف- چنانچه عدم ارائه دفاتر و اسناد و مدارک، مربوط به خرید کالا و یا مواد اولیه­ای باشد که در فرآیند فعالیت مودی منتج به فروش کالای خریداری شده و یا کالای تولیدی گردیده و طبق اسناد و مدارک مثبته احراز شود به حساب قیمت تمام شده کالای فروش رفته منظور شده، لیکن فروش آن ابراز نگردیده است، در این گونه موارد می­بایست طبق مفاد بند (1) قسمت (د) این دستورالعمل و وفق مقررات قانونی اقدام لازم به عمل آید.

ب- چنانچه اسناد و مدارک واصله مربوط به خرید کالا و خدماتی باشد که مودی ضمن عدم ارائه آن اسناد و مدارک، از ثبت آنها در دفاتر به هر دلیل خودداری کرده، می­بایست صرفاً نسبت به این قسمت از خرید مزبور حسب مورد طبق مفاد این دستورالعمل و وفق مقررات قانونی اقدام لازم به عمل آید.

 

نحوه اعتراض مالیات بر ارزش افزوده

 

ج- چنانچه اسناد و مدارک واصله مربوط به فروش کالا و یا خدمات مشمول بوده به طوری که مودی نسبت به ثبت آن در دفاتر و همچنین از ارائه آن به هر دلیل خودداری نموده باشد،  مطالبه مالیات و عوارض و جرائم متعلق به این بخش، می­بایست براساس مبلغ فروش بدست آمده برای هر دوره مالیاتی صورت پذیرد.

د- مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات و عوارض متعلق، نسبت به دفاتر و اسناد و مدارک ارائه شده از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

 

11- برای تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده آن دسته از واحدهای تولیدی که از ارائه دفاتر و اسناد و مدارک در موعد مقرر در دستورالعمل رسیدگی به عملکرد مودیان مالیات بر ارزش افزوده خودداری نموده­اند ابتدا می­بایست مقدار تولید هر محصول به شرح ذیل برآورد شود:

 

 

برآورد مقدار تولید:

 • بررسی مصرف واقعی مواد اولیه؛
 • استعلام از واحد رسیدگی به پرونده عملکرد مالیاتهای مستقیم مودی؛
 • بررسی انبار مواد اولیه و انبار کالای تولیدی از حیث میزان موجودی و نوع مواد اولیه و کالای ساخته شده در تاریخ تهیه گزارش
 • بررسی فرایند تولید هر محصول
 • بررسی فرمول ساخت هر محصول
 • کنترل عوامل تولید از جمله تعداد کارکنان، تعداد شیفت کاری، تعداد دستگاه­ها و ماشین آلات فعال قبوض آب و برق و گاز تعداد کارگاه­ها و سایر عوامل موثر بر تولید
 • ظرفیت اسمی مندرج در مجوزهای صادره از طرف مراجع ذیربط از جمله پروانه بهره­برداری گواهی فعالیت و غیره
 • بهای فروش هر واحد کالای تولیدی برآوردی می­بایست براساس بهای روز آن تعیین شود که از نتیجه حاصلضرب مقدار تولید برآوردی در بهای فروش به دست آمده ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده مشخص می­گردد.

12- چنانچه طبق اسناد و مدارک ارائه شده  توسط مودی یا واصله احراز گردد مودی قسمتی از خرید کالا و خدمات و تولیدات خود را به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی صادر نموده است صادرات مذکور مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات و عوارض ارزش افزوده نخواهد بود.

 

 

نحوه اعتراض مالیات بر ارزش افزوده

13- در مواردی که هیچگونه دفاتر و اسناد و مدارکی جهت رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده پیمانکاران و سایر فعالان بخش خدماتی واصل نشده باشد و همچنین در مواردی که اطلاعات واصله صرفاً محدود به قبوض واریزی مالیاتهای تکلیفی توسط کارفرمایان باشد.

 

ماموران مالیاتی مکلفند با استعلام از اداره امور مالیاتی عملکرد مالیاتهای مستقیم یا کارفرمایان براساس کل دریافتی یا درآمد ابرازی در اظهارنامه تسلیمی یا درآمد قطعی شده مودی قبل از هر گونه اعمال ضریب یا معافیت مالیاتی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و در صورت امکان به تفکیک درآمد ناشی از صادرات خدمات به خارج از کشور خدمات معاف موضوع بندهای 9 و 11 و 12 و 14 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده و خدمات مشمول مالیات ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده میزان کل دریافتی پیمانکاری را تعیین و با مستند قرار دادن اطلاعات فوق الذکر و براساس این دستورالعمل نسبت به مطالبه مالیات و عوارض و جرائم متعلق اقدام نمایند.

 

 

لازم به ذکر است در مواردی که احراز شود مالیاتهای مکسوره توسط کارفرمایان از ماخذ کل صورت وضعیت اعم از کالا و ارائه خدمات می­باشد در این صورت ماخذ مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده میزان کل دریافتی پیمانکار از طریق فرمول میزان کل دریافتی = کل مبلغ مالیات مکسوره  نرخ ماده 104 ق.م.م تعیین می­گردد. در غیر این صورت چنانچه مالیات مکسوره صرفاً از ماخذ خدمات محاسبه گردیده می­بایست براساس مفاد صدر این بند اقدام لازم به عمل آورده شود.

 

 

نحوه اعتراض مالیات بر ارزش افزوده

 

14- در مواردی که دفاتر و هیچگونه اسناد و مدارکی جهت رسیدگی به پرونده مالیات بر ارزش افزوده مودیان به دست نیامده باشد، ماموران مالیاتی مکلفند به شرح زیر اقدام نمایند:

 • انجام تحقیقات کامل و جامع از محل فعالیت و نوع فعالیت مودی از طریق:

 

 • مراجعه به محل فعالیت مودیان؛
 • بازرسی، پرسش و مشاهده کلیه قسمت­های محل فعالیت مودی؛
 • مشاهده و نمونه­گیری از میزان فروش کالا و ارائه خدمات؛

اخذ اطلاعات خرید و فروش کالا و خدمات اشخاص ثالث از جمله بانک­های اطلاعاتی، ذیحسابی­ها و…

 

 

 

استعلام میزان خرید و فروش کالا و خدمات مشمول و معاف به تفکیک اعم از ابرازی در اظهارنامه تسلیمی یا اطلاعیه­های واصله یا برآوردهای به عمل آمده توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی کننده به پرونده عملکرد مالیاتهای مستقیم مودی که در نهایت منجر به قطعیت پرونده شده است.

 

 

 

نحوه اعتراض مالیات بر ارزش افزوده

15- در مورد آن بخش از مستندات فروش یا خرید کالا و خدمات که مالیات و عوارض ارزش افزوده آن مورد مطالبه قرار گرفته، چنانچه احراز شود مودی در موقع خرید کالا و خدمات مشمول و به استناد صورتحسابهای صادره توسط مودیان مشمول نظام مایات بر ارزش افزوده و همچنین اطلاعات واصله از سایر مراجع از جمله گمرک و  غیره، مالیات و عوارض ارزش افزوده و همچنین اطلاعات واصله از سایر مراجع از جمله گمرک و غیره، مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت نمود، مالیات و عوارض مذکور با رعایت سایر شرایط به عنوان اعتبار مالیاتی مودی موصوف قابل پذیرش خواهد بود. ادارات امور مالیاتی مکلفند در موارد پیش­بینی شده در این دستورالعمل، با واحدهای مالیاتی مربوط همکاری لازم را به عمل آورند.

16- ادارات امور مالیاتی مکلفند در تنظیم گزارش رسیدگی موضوع این دستورالعمل از فرم «گزارش رسیدگی به عملکرد مودیان مالیات بر ارزش افزوده» استفاده نمایند.

تذکر: در مواردی که نحوه رسیدگی و تعیین مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان براساس تفاهم­نامه منعقده با سازمان امور مالیاتی کشور مورد توافق قرار گرفته است، کلیه بندهای تفاهم­نامه مزبور برای دوره یا دوره­های مالیاتی مورد توافق مناط اعتبار خواهد بود.

 

 

 

 

مثال 1- شرکت رنگینه که تولید کننده دو محصول رنگ و اسپری می­باشد در یک دوره مالیاتی سه ماهه در سال 88 برای تولید محصولات خود کالاها و خدماتی خریداری نموده و در مقابل کالاهایی به فروش رسانده است. نرخ مالیات بر ارزش افزوده 5/1 درصد و نرخ عوارض 5/1 درصد می­باشد.

 

 

 

 

 

نحوه اعتراض مالیات بر ارزش افزوده

 

1- فروش کالا و مواد

شرکت رنگینه از بین محصولات تولیدی خود بخشی از اسپری تولید شده را به کشور عراق صادر می­کند. مطابق ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده صادرات کالا و خدمت به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی، مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی­باشد و مالیات و عوارض پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته، مسترد می­گردد. (صادرات مشمول نرخ صفر می­باشد). بنابراین اوراق گمرکی صادر شده حکم صورتحساب را دارد و شرکت مزبور در ازای فروش اسپری به مشتریان خارجی، مبلغی را به عنوان مالیات و عوارض از آنها دریافت نمی­نماید.

 

2- خرید کالاها و خدمات

شرکت رنگینه در راستای انجام فعالیت اقتصادی خود برای فروش محصولات، نیازمند دریافت یا خرید برخی کالاها و خدمات می­باشد که چنانچه این کالاها و خدمات را از سایر مودیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خریداری نماید، در هنگام خرید، 3 درصد کل قیمت خرید خود را به عنوان مالیات و عوارض پرداخت خواهد کرد که تمامی این 3 درصدهای پرداختی حکم اعتبار یا پیش پرداخت مالیات را برای وی خواهد داشت که قابلیت کسر از محل مالیات و عوارض دریافتی هنگام فروش را دارا می­باشد.

 

 

 

 

 

تعداد 1000 عدد اسپری معادل 1.000.000 ریال به شرکت رنگینه در طی دوره سه ماهه  عودت[1] داده شده است. شرکت رنگینه در هنگام بازپرداخت به مشتریان باید علاوه بر بهای دریافتی معادل 1.000.000 ریال معادل 3 درصد آن را به عنوان مالیات بر ارزش افزوده و عوارض به مشتریان بازگرداند.

 

با توجه به گام اول تا چهارم ملاحظه می­گردد که این کارخانه تولیدی در یک دوره م الیاتی سه ماهه جهت انجام فعالیت فروش خود عملاً اقدام به خرید و دریافت کالاها و خدمات مختلف نموده و در هر بار خرید 3 درصدهای مالیات و عوارض را پرداخت می­نماید. کارخانه مذکور در طی این دوره مالیاتی سه ماهه جمعاً به میزان 36.500.000 ریال خرید کالا و خدمت مشمول داشته و مالیات و عوارض پرداختی طی دوره نیز کلاً معادل مبلغ 10.095.000 ریال بوده که به فروشندگان و ارائه دهندگان خدمات پرداخت کرده است.

 

 

مالیات مناطق آزاد تجاری

مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی عبارتند از: چابهار، قشم، کیش، اروند، انزلی، ارس و ماکو

مالیات­های موضوع قانون مالیات­های مستقیم

مطابق ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی، اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت­های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره­برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات­های مستقیم معاف خواهند بود و پس از انقضای بیست سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیات وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

 

 

 

نحوه اعتراض مالیات بر ارزش افزوده

1- به استناد بخشنامه شماره 37756/9246/30 مورخ 30/6/76، معافیت مالیاتی مناطق آزاد تجاری فارغ از محل اقامتگاه قانونی اشخاص، صرفاً ناظر به آن قسمت از فعالیت اقصتادی مودیان خواهد بود که با رعایت مقررات مربوط در محدوده مناطق مزبور صورت می­پذیرد و نیز بدیهی است که این معافیت مالیاتی شامل آن قسمت از درآمد اشخاص که از فعالیت در خارج از مناطق یاد شده حاصل می­شود ولو آنکه اقامتگاه قانونی آنها در مناطق آزاد باشد نخواهد بود.

 

 

 

برابر بخشنامه شماره 29/93/200 مورخ 5/3/93 و دادنامه شماره 612-619 مورخ 4/9/92 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، فعالیت در محدوده مناطق آزاد با اقامت اشخاص در مناطق مذکور ملازمه داشته و این اقامت منتصرف از اقامت موضوع ماده 590 قانون تجارت اعلام شده است. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق آزاد تجاری با اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح (سازمان مسئول مناطق ذیربط) به فعالیت مبادرت می­نمایند مقیم محسوب می­گردند. با توجه به قوانین و مقررات مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی، مرجع ذی صلاح صدور مجوز فعالیت برای فعالان اقتصادی حسب مورد، سازمان مسئول مناطق ذیربط خواهد بود.

 

 

 

 

شرط عدم شمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به عرضه کالا و ارائه خدمات توسط فعالان اقتصادی در مناطق مذکور داشتن مجوز فعالیت از مراجع ذی صلاح طبق نمونه پیوست متضمن درج نوع فعالیت در ان بوده و تاریخ صدور مجوز ملاک عمل خواهد بود. لکن در مواردی که مجوز فعالیت قبلاً صادر گردیده مجوز صادره از تاریخ لازم الاجرا شدن این بخشنامه (تاریخ صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری) مبنای عدم شمول مالیات و عوارض خواهد بود. عدم شمول مالیات و عوارض مستلزم دریافت مجوز فعالیت تحت همین عنوان خواهد بود و شامل عناوین تاییدیه و یا گواهی انجام فعالیت و سایر عناوین مشابه نمی­باشد.

 

نحوه اعتراض مالیات بر ارزش افزوده

2- به استناد بند 1 رای شماره 5586/4/30 مورخ 22/5/76 شورای عالی مالیاتی معافیت­های مالیاتی موضوع ماده 13 قا نون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران شامل ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که در دوره معافیت منحل  می­شوند (مالیات دوره انحلال) نیز می­باشد اما دارایی­های اشخاص مشمول ماده 13 مزبور واقع در نقاط خارج از این مناطق و غیر مربوط با فعالیتهای موضوع ماده 13 اخیر الذکر در زمان انحلال مشمول این معافیت  نخواهد بود.

 

 

3- به استناد بند 2 رای شماره 5586/4/30 مورخ 22/5/76 شورای عالی مالیاتی ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی معافیت مالیاتی را برای اشخاصی قائل شده است که در این مناطق مبادرت به سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی می­نمایند بنابراین در موارد فوت اشخاص مزبور در حقیقت متوفی اقدام به سرمایه گذاری و یا به هر ترتیب فعالیت اقتصادی می­نموده است و نه وراث وی بالنتیجه وراث به مناسبت اینکه اموال یا حقوق مالی مورث آنها در مناطق آزاد تجاری صنعتی واقع است نمی­توانند بابت اموال و حقوق مذکور از معافیت مالیاتی بهره­مند گردند.

4- درآمد حقوق کارکنان شاغل در مناطق آزاد تجاری صنعتی با رعایت مقررات ماده 13 قانون مناطق آزاد از مالیات معاف می­باشد.

5- برابر تبصره 2 ماده 119قانون برنامه پنجم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی می­باشد که برابر بخشنامه شماره 16930/230/د مورخ 23/6/1392 حکم تبصره یاد شده شامل مشمولین حکم معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران نیز می­گردد.

 

مالیات بر ارزش افزوده

صادرات کالاها و خدمات از مناطق مذکور به خارج از کشور و همچنین واردات کالا و خدمات خارج از کشور به مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی­باشد.

واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می­باشد.

 

 

مناطق ویژه اقتصادی

مالیات­های موضوع قانون مالیات­های مستقیم

 

 

 

 

اشخاص حقیقی و حقوقی که در مناطق ویژه اقتصادی به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در مناطق یاد شده مشمول مالیات بر درآمد و دارایی موضوع قانون مالیات­های مستقیم می­باشند.نحوه اعتراض مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده

صادرات کالاها و خدمات از مناطق مذکور به خارج از کشور و همچنین واردات کالا و خدمات خارج از کشور به مناطق یاد شده مشمول مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی­باشد.

واردات کالا و خدمات از مناطق یاد شده به قلمرو گمرکی کشور مشمول پرداخت مالیات و عوارض

[1]  برگشت از فروش در نظام مالیات بر ارزش افزوده درحکم خرید مجدد تلقی می­گردد و 3 درصد مالیات و عوارض که به مشتری عودت می­شود در حکم اعتبار مالیاتی برای مودی منظور خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...