نامه درخواست مدارک حسابداری

کنترل های موجودیها-رسیدانبارشرکت حسابداری, مشاور, مشاور مالی, مشاور مالیاتی, مشاوره, مشاوره مالی, مشاوره مالیاتی, وکیل, وکیل مالیاتی,
آذر ۲, ۱۳۹۶
حسابرسی هزینه ها
کنترل حسابرسی هزینه ها
آذر ۲, ۱۳۹۶
اسناد حسابداری

نامه درخواست مدارک حسابداری با سلام احتراما خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمائید جهت تسریع در رسیدگی به حسابهای سال مالی منتهی به ../../**۱۳اطلاعات و مدا

نامه درخواست مدارک حسابداری

 

بسمه تعالی
مدیریت محترم امور مالی/معاونت مالی اداری

جناب آقای /سرکار خانم
با سلام احتراما خواهشمند است ترتیبی اتخاذ فرمائید جهت تسریع در رسیدگی به حسابهای سال مالی منتهی به ../../**۱۳اطلاعات و مدارک درخواستی ذیل را پس از آماده شدن به حسابرسان این مؤسسه ارئه نماید. مسول تیم حسابرسی مستقر در شرکت
۱٫ صورت مغایرت کلیه حسابهای جاری (ارزی –ریالی )تا تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳xx
۲٫ رونوشت آخرین صفحه کلیه صورتحسابهای بانکی (ارزی –ریالی ) در تایخ ۳۰/۱۲/۱۳xx
۳٫ گمدارک حسابداری

ردش ارزی- ریالی (مقداری- ریالی) حسابهای ارزی بانکها
۴٫ اصل دفترچه های تشکیل سپرده سرمایه گذاری بلند مدت و کوتاه مدت
۵٫ لیست ۱۲ ماهه حقوق ودستمزد تا تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳xx
۶٫ وضعیت تغییرات پرسنل طبق جدول پیوست ۱
۷٫ صورت ریز محاسبات ذخیره بازخرید سنوات خدمت طبق نمونه پیوست ۲
۸٫ مدارک حسابداری جدول اعتبارات اسنادی طبق نمونه پیوست ۳
۹٫ جدول تسهیلات مالی طبق نمونه پیوست ۴
۱۰٫ اطلاعات صورت وضعیت های دریافتی از پیمانکاران طبق نمونه پیوست و تکمیل آن تا ۳۰/۱۲/۱۳xx
۱۱٫ رونوشت قرارداد های منعقده در سال ۱۳xx
۱۲٫ اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری ها در سهام سایر شرکتها طبق نمونه پیوست در ۳۰/۱۲/ ۱۳xx به انضمام مدارک مربوط به مالکیت آنها
۱۳٫ صورت ریز اموال و داراییهای ثابت شامل ؛ زمین ، ساختمان ، ماشین آلات ، وسائط نقلیه و …
۱۴٫ درصد پیشرفت فیزیکی دارائیهای در جریان تکمیل طبق تایید دستگاه نظارت یا مهندس ناظر و قسمت فنی شرکت به انضمام براورد اولیه آنها
۱۵٫ صورت ریز اموال اسقاطی با آخرین اقدامات انجام شده در ارتباط با تعیین تکیف آنها
۱۶٫ صورت ریز تعهدات سرمایه ای دارئیهای در جریان تکمیل، پیش پرداختها و سفارشات خارجی در پایان دوره
۱۷٫ صورت ریز اطلاعات اموال فروش رفته از ۱/۱/ ۱۳xxلغایت ۳۰/۱۲/۱۳xx بشرح جدول زیر:
کد حساب – کد اموال – نام اموال – قیمت تمام شده – استهلاک انباشه در تاریخ فروش – ارزش دفتری – مبلغ فروش – سود (زیان) – دریافتی (نقد)
۱۸٫ صورت ریز دارائیهای خریداری شده در سال ۱۳xx (اضافات) با مشخصات (استخراجی از سیستم اموال) و به تفکیک هر سرفصل و نقد و غیر نقد
۱۹٫ رونوشت کلیه بیمه نامه ها در سال ۱۳xx
۱- ۱۹٫ بودجه مصوب + انحرافات عملکرد نسبت به بودجه
۲- ۱۹٫ اطلاعات مربوط به اوراق مشارکت طبق نمونه پیوست در ۲۹/۱۲/۱۳XX پیوست (۷)

۳- ۱۹٫مدارک حسابداری

 

صورت ریز پیش پرداختهای مالیاتی طبق نمونه پیوست (۸)

 

۲۰٫ صورت ریز اموال یک ریالی
۲۱٫ اصل اسناد مالکیت ساختمانها- زمین ها و وسایل نقلیه + متراژ زمین های کارخانه با تائید قسمت فنی و مشاوره حقوقی
۲۲٫ گزارشات تولید انواع محصولات در ۳۰/۱۱/۱۳xx و۲۹/۱۳xx/12
۲۳٫ مصرف استاندارد مواد هر یک از محصولات تولیدی در سال ۱۳xx (طبق تائیدیه مدیر تواید)
۲۴٫ مبانی و روش های تسهیم هزینه ها (سربار)
۲۵٫ آمار توقفات تولید تا ۳۰/۱۱/۸۶ وپیش بینی توقفات در اسفند ماه ۱۳xx(طبق تائیدیه مدیر تولید)
۲۶٫ آمار و اطلاعات وجداول و کاربرگها مربوط به محاسبه قیمت تمام شده محصولات (کل و هر واحد)
۲۷٫ مقدار محصول تحویلی طبق آمار قسمت باسکول (تائید شده توسط قسمت مذکور) در ۲۹/۱۲/۱۳xx
۲۸٫ صورت ریز فروشندگان مواد اولیه در سال ۱۳xx به تفکیک زیر:
کد حساب – نام اشخاص تامین کننده – نام مواد اولیه – نرخ – مقدار – مبلغ
۲۹٫ گزارش مقداری-ریالی فروش محصولات بر اساس خریداران و هر یک از محصولات توسط امور بازرگانی (ماهیانه) ۱۲ ماهه
۳۰٫ استخراج صورت ریز حصه کوتاه مدت و بلند مدت وامهای کارکنان بشرح زیر:
کد حساب – شماره پرسنلی – نام و نام خانوادگی – نوع وام – مانده در ۱/۱/۸۶ – مبلغ هر قسط – مدت اقساط به ماه – حصه جاری اصل اقساط – حصه بلند مدت اصل اقساط – مانده در ۲۹/۱۲/۱۳xx – مبلغ، نوع و شماره تضمین
۳۱٫ جدول سنی بدهکاران تجاری، غیر تجاری و پیش پرداختها ودرج ذخیره محاسبه شده برای هر یک تا کنون و آخرین اقدامات انجام شده در ارتباط با وصول آنها (حداقل اطلاعات ۵ سال گذشته) طبق نمونه پیوست
۳۲٫ صورت ریز اسناد تضمینی دیگران نزد ما بشرح زیر:
شماره تضمین (چک، سفته، ضمانتنامه بانکی) – تاریخ تضمین – نام متعهد – موضوع – مبلغ – تاریخ سررسید – آخرین وضعیت
۳۳٫ صورت ریز اسناد تضمینی ما نزد دیگران بشرح زیر:
شماره تضمین (چک، سفته، ضمانتنامه بانکی) – تاریخ تضمین – نام متعهد – موضوع – مبلغ – تاریخ سررسید – نام ذینفع (دریافت کننده) – آخرین وضعیت
۳۴٫ رونوشت نامه و اظهار نامه مالیاتی ارسالی و برگهای تشخیص و قطعی دریافتی در سال ۱۳xx
۳۵٫ رونوشت صورتجلسات مجامع، روزنامه های رسمی و معرفینامه ها (احکام) نمایندگان سهامداران عمده در سال ۱۳xx
۳۶٫ رونوشت صورتجلسات هیات مدیره از شماره … مورخ …… تا کنون + معرفینامه یا احکام اعضای هیات مدیره
۱- ۳۶٫ نمونه امضای اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و مدیران اجرائی طبق نمونه های پیوست (پیوست ۹ و ۱۰)
۳۷٫ آخرین اقدامات انجام شده در ارتباط با تکالیف مجامع سال ۱۳xx (مدارک مربوط ارائه گردد)

۳۸٫ آخرین اساسنامه اصلاح شده

 

۳۹٫ مدارک حسابداری صورت ریز کلیه سهامداران در ۲۹/۱۲/۱۳xx + اصل سهام وثیقه
۴۰٫ صورت ریز سهامداران خارج شده و جایگزین شده از /۱۳xx/1/1 لغایت ۲۹/۱۲/۱۳xx
۴۱٫ صورت ریز سهامدارانی که برگ سهام آنها تا کنون تحویل نشده (تائیدیه امور سهام)
۴۲٫ صورت ریز معاملات با شرکتهای گروه، فرعی، وابسته و اعضای حقیقی و حقوقی هیات مدیره بشرح جدول زیر: کد حساب – شماره و تاریخ سند – نام شخص طرف معامله – موضوع – مبلغ – شماره و تاریخ مصوبه هیات مدیره
۴۳٫ کاربرگهای طبقه بندی شرکت اصلی و تلفیقی صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳xx
۴۴٫ آخرین صورتهای مالی شرکتهای سرمایه پذیر که بیش از ۲۰% سهام آنها در اختیار شرکت می باشد و بالای ۵۰% به انضمام گزارش بازرس و حسابرس (در صورت وجود) برای دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳xx
۴۵٫ رونوشت تعهد نامه سازمان بورس اوراق بهادار (آئین نامه انظباطی) که به تائید مدیر عامل و اعضای هیات مدیره رسیده باشد
۴۶٫ دفاتر قانونی مبنی بر ثبت اقلام مندرج در صورتهای مالی سال ۸۶ (مورد رسیدگی) – در پایان سال پس از دریافت صورتهای مالی دریافت شود – کپی دفتر روزنامه
۴۷٫ رونوشت مجامع عمومی (سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳xx مورد رسیدگی) شرکتهای فرعی و وابسته که مجامع آنها تا کنون برگزار گردیده است
۴۸٫ صورت ریز اسناد دریافتنی بشرح جدول زیر در ۲۹/۱۲/۱۳xx به تفکیک نزد صندوق و بانک:
کد حساب – شماره چک – تاریخ چک (سررسید) – نام صادرکننده – موضوع – مبلغ (کوتاه مدت) – مبلغ (بلند مدت) – آخرین وضعیت
صورت ریز اسناد پرداختنی بشرح جدول زیر در ۲۹/۱۲/۱۳xx
۴۹٫ کد حساب – نام بانک و شماره حسابجاری – شماره چک – تاریخ صدور – نام دریافت کننده – موضوع – تاریخ سررسید – مبلغ (کوتاه مدت) – مبلغ (بلند مدت) – آخرین وضعیت
۵۰٫ آخرین کارت بازرگانی تمدید شده
۵۱٫ مجوزهای طرحهای توسعه و افزایش ظرفیت + گزارش طرح توجیهی مصوب مجمع (در صورت وجود)
۵۲٫ گزارش گردش مقداری مواد و محصول تائید شده توسط قسمت انبار (طبق کاردکس ها)
۵۳٫ رونوشت آخرین آئین نامه مصوب داخلی و آخرین بخشنامه ها و آئین نامه های ابلاغی از مراجع قانونی (مرتبط با شرکت) در دوره مورد رسیدگی
۵۴٫ رونوشت نامه های ارسال ترازآزمایشی سه ماهه به اداره دارائی مربوطه به انضمام رسید یا شماره دفتر اندیکاتور اداره دارائی مربوطه در دوره مورد رسیدگی
۵۵٫ رونوشت صورتجلسات کمیسیون معاملات (خرید و فروش) در دوره مورد رسیدگی و احکام اعضاء کمیسیون معاملات
۵۶٫ صورت ریز کالای امانی ما نزد دیگران بشرح جدول پیوست
۵۷٫ مدارک حسابداری صورت ریز معاملات انجام شده با اعضاء هیات مدیره (حقیقی و حقوقی) بشرح جدول زیر:
کد حساب – شماره و تاریخ سند – نام شخص طرف معامله – موضوع – مبلغ – شماره و تاریخ مصوبه هیات مدیره
۵۸٫ رونوشت نامه های ارسال گزارشات فصلی خرید و فروش رسید آنها از اداره دارائی در دوره مورد رسیدگی
۵۹٫ مشخصات سایر شرکتها که اعضای (حقیقی و حقوقی) هیات مدیره شرکت در آنها عضو هیات مدیره می باشند
۶۰٫ احکام تعیین حقوق و مزایا و فیش های حقوق و مزایای مدیر عامل و اعضای موظف هیات مدیره (جهت تائید به مدیران)
۶۱٫ رونوشت نامه برآورد هزینه های پروژه به تفکیک هر پروژه و هر سرفصل هزینه و هزینه های برآوردی پیمانکاران دست دوم از تاریخ ترازنامه تا اتمام پروژه ها که به تائید مسئولین فنی مربوطه رسیده باشد (نامه ارسال شده به امور مالی) و مبانی برآوردها و محاسبات آنها. اثبات مانده پیمان در جریان مندرج در ترازنامه ناشی از مازاد هزینه های واقعی نسبت به هزینه های شناسایی شده به روش Cost to Cost و تعیین درصد پیشرفت کار
۶۲٫ صورت ریز مشخصات تلفن ها (ثابت و همراه) مندرج در سرفصل دارائیهای نامشهود/سایر دارائیها بشرح زیر:
ردیف – کد حساب دارائی – نام حساب دارائی – کد حساب هزینه تلفن – نام حساب هزینه تلفن – شماره خط – نام مالک – نام استفاده کننده – قیمت تمام شده
۶۳٫ پیمانکاری
۱- ۶۳٫ مدارک حسابداری اطلاعات صورت وضعیت های ارسالی به کارفرما/ کارفرمایان طبق نمونه پیوست و تکمیل آن در پایان دوره
۲- ۶۳٫ لیست موجودی برداری تائید شده مقداری-ریالی موجودی مواد مصرف نشده پای کار هر یک از پروژه ها در پایان دوره به تفکیک هر پروژه (جهت برگشت از قیمت تمام شده پروژه و احتساب به حساب موجودی) – عدم تهیه نامه مدیریت
۳- ۶۳٫ رونوشت آخرین صورت وضعیت های تائید شده ارسالی به کارفرما در پایان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳xx
۴- ۶۳٫ رونوشت آخرین صورت وضعیت های تائید نشده ارسالی به کارفرما در پایان دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳xx (اگر در دوره مالی آتی تائید شده اختلاف در صورت وجود)
۵- ۶۳٫ رونوشت اولین صورت وضعیت (های) تائید شده ارسالی به کارفرما (یان) در دوره مالی آتی (جهت اثبات مبلغ درآمد قابل بازیافت یا مازاد دریافتی مندرج در ترازنامه) (مبلغ صورت وضعیت های تائید شده در دوره – در آمد شناسایی شده به روش Cost to Cost)
۶- ۶۳٫ رونوشت آخرین صورت وضعیت های دریافت شده (تائید شده) از پیمانکاران دست دوم در پایان دوره
۷- ۶۳٫ رونوشت آخرین صورت وضعیت های پیمانکاران دست دوم (دست اول در غیر پیمانکلری) دریافتی تائید شده مرتبط با دوره مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳xxکه در دوره های آتی تائید شده (جهت اثبات ذخیره هزینه های تحقق نیافته پیمانکاران دست دوم که به صورت برآوردی به حساب پیمان در جریان منظور شده)
۸- ۶۳٫ برآورد اولیه پروژه ها (تائید شده) در دوره مورد رسیدگی
۹- ۶۳٫ مدارک حسابداری درصد پیشرفت فیزیکی پروژه ها تا پایان دوره (مقطع مورد رسیدگی) طبق تائید قسمت فنی شرکت و دستگاه نظارت
۶۴٫ رونوشت برگ سبز سفارشات (اعتبارات) بسته شده از اول دوره تا پایان دوره
۶۵٫ صورت ریز سپرده های ضمانتنامه های بانکی لشرح جدول زیر:
کد حساب – نام شعبه و بانک – شماره ضمانتنامه – نوع و موضوع ضمانتنامه – ذینفع – مبلغ ضمانتنامه – سپرده نقدی – تاریخ سررسید – نوع وثیقه – مبلغ وثیقه – آخرین وضعیت
۶۶٫ احکام اعضای کمیسیون معاملات (ضمیمه آئین نامه معاملات شود)
۶۷٫ لیست موجودی های راکد و سنواتی به تفکیک مواد، محصول وسایر موجودیها با درج سال راکد شدن آنها و ذخیره گرفته شده
۶۸٫ مدارک حسابداری رونوشت کلیه پروفرمای (پیش فاکتور) منجر به خرید سفارشات خارجی Proforma Invoice از اول تا پایان دوره
۶۹٫ رونوشت کلیه استعلام های دریافتی سفارشات خارجی از اول دوره تا پایان دوره
۷۰٫ رونوشت کلیه ثبت سفارش های سفارشات خارجی از اول دوره تا پایان دوره
۷۱٫ رونوشت صورتحسابهای (Invoice) دریافتی از اول دوره تا پایان دوره
۷۲٫ رونوشت رسیدهای انبار سفارشات خارجی از اول دوره تا پایان دوره
۷۳٫ رونوشت مدارک کلیه مناقصه های دوره جاری (عمومی و ترک تشریفات) که منجر به انعقاد قرارداد گردیده
۷۴٫ گزارش از مانده ریالی موجودی مواد/محصول انبارها به تفکیک طبق سیستم حسابداری انبار (کاردکس) (ضمنی و نهایی)
۷۵٫ مدارک حسابداری صورت ریز کلیه ادعاها و ادعاهای تائید شده توسط کارفرما، و مبانی درآمدهای برآوردی خارج از قرارداد تا پایان دوره مالی منتهی به ۱۳xx/12/29(درآمدهای برآوردی در صورت وجود در صورتهای مالی)
۷۶٫ صورتجلسات تطبیق حساب فی مابین با کلیه کارفرمایان و پیمانکاران تا پایان دوره مالی
۷۷٫ صورت ریز محاسبات ذخیره بیمه برای سنواتی که توسط سازمان تامین اجتماعی رسیدگی نشده طبق جدول نمونه پیوست
۷۸٫ هزینه های برآوردی پیمانکاران پروژه ها بشرح جدول زیر:
کد حساب پروژه – نام پروژه – نام پیمانکار – شماره و تاریخ قرارداد – آخرین مبلغ تعدیل شده – مانده تجمعی صورت وضعیتهای تائید شده – مبلغ برآورد هزینه های پیمانکار تا اتمام پروژه – ذخیره هزینه ها در ۲۹/۱۲/۱۳xx
۷۹٫ مدارک حسابداری صورت ریز ادعاهای دریافتی پیمانکارن
۸۰٫ صورتجلسات تطبیقی حساب فی مابین با شرکتهای گروه (فرعی و وابسته) در پایان دوره مالی
۸۱٫ سوابق علمی، حرفه ای و تجربی اشخاص مسئول تهیه صورتهای مالی تلفیقی
مدارک مورد نیاز جهت تکمیل چک لیست شرکتهای پذیرفته شده در سازمان بورس

۱٫ رونوشت نامه دعوت کتبی از نماینده سازمان بورس جهت شرکت در مجمع به انضمام رسید نامه
۲٫ رونوشت نامه ارسال گزارشات هیات مدیره و بازرس قانونی به سازمان بورس به انضمام رسید نامه
۳٫ رونوشت نامه ارسال صورتجلسات مجامع عمومی به اداره ثبت شرکتها به انضمام رسید نامه
۴٫ رونوشت نامه ارسال صورتجلسات مجامع عمومی به سازمان بورس به انضمام رسید نامه
۵٫ رونوشت نامه ارسال برنامه زمانبندی پرداخت سود به سازمان بورس به انضمام رسید نامه
۶٫ رونوشت نامه ثبت اعلامیه پذیره نویسی به ثبت شرکتها به انضمام رسید نامه
۷٫ رونوشت نامه های ارسال اطلاعات مربوط به بودجه و پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی و در مقاطع ۳،۶،۹ و ۱۲ ماهه به سازمان بورس به انضمام رسید نامه
۸٫ رونوشت نامه ارسال گزارش ۶ ماهه به سازمان بورس به انضمام رسید نامه
۹٫ رونوشت نامه ارسال صورتهای مالی حسابرسی شده سالیانه به سازمان بورس به انضمام رسید نامه
۱۰٫ مدارک حسابداری رونوشت نامه ارسال مراحل پیشرفت پروژه ها درهر شش ماه به سازمان بورس به انضمام رسید نامه
۱۱٫ رونوشت نامه ارسال گزارش توجیهی افزایش سرمایه قبل از اظهار نظر بازرس به انضمام رسید نامه
۱۲٫ رونوشت نامه ارسال بودجه و برنامه عملیاتی سال آتی به انضمام رسید نامه
۱۳٫ رونوشت نامه تغییرات بازرس، هیات مدیره و مدیر عامل به سازمان بورس به انضمام رسید نامه
۱۴٫ رونوشت نامه ارسال تعهدنامه امضاء شده توسط مدیران به سازمان بورس به انضمام رسید نامه
(جداول پیوست دردست ساخت می باشد)

 

شرکت حسابداری ارمان پرداز خبره

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.