مقایسه استانداردهای حسابداری ایران با استانداردهای بین المللی

مقایسه استانداردهای حسابداری ایران با استانداردهای بین المللی 2 صورت‌ جريان‌ وجوه نقد 62 . به‌ استثناي‌ موارد زير، با اجراي‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد، مفاد استاندارد بين‌المللي‌ حسابداري‌ شماره‌ 7 با عنوان‌ صورت‌ جريان‌ وجوه نقد نيز رعايت‌ مي‌شود: الف‌. تفكيك‌ ”بازده‌ سرمايه‌گذاريها و سود پرداختي‌ بابت‌ تأمين‌ مالي‌“ و ” ماليات‌ بر درآمد“ از سايرسرفصلهاي‌ اصلي‌ جهت‌ ارائـه‌ مستقل‌.

 

 • 2 صورت‌ جريان‌ وجوه نقد
 • 62 . به‌ استثناي‌ موارد زير، با اجراي‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد، مفاد استاندارد بين‌المللي‌ حسابداري‌ شماره‌ 7 با عنوان‌ صورت‌ جريان‌ وجوه نقد نيز رعايت‌ مي‌شود:
  الف‌. تفكيك‌ ”بازده‌ سرمايه‌گذاريها و سود پرداختي‌ بابت‌ تأمين‌ مالي‌“ و ” ماليات‌ بر درآمد“ از سايرسرفصلهاي‌ اصلي‌ جهت‌ ارائـه‌ مستقل‌.
  ب . عدم‌ شمول‌ اقلام‌ معادل‌ وجه نقد در تعريف‌ وجه نقد.
 • مقایسه استانداردهای حسابداری10 حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌
 • 28 . به‌ استثنـاي‌ موارد منـدرج‌ در بندهـاي‌ 9، 19 و 20، با اجـراي‌ الزامـات‌ ايـن‌ استانـدارد مفاد استاندارد بين‌المللي‌ حسابداري‌ شماره‌ 20 با عنوان‌ حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ و افشاي‌ كمكهاي‌ دولت‌ نيز رعايت‌ مي‌شود. {9 هرگاه‌ نحوه‌ عمل‌ حسابداري‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ در قوانين‌ آمره‌ پيش‌بيني‌ شده‌ باشد، بايد ضمن‌ رعايت‌ معيارهاي‌ شناخت‌ مندرج‌ در بند 8، از نحوه‌ عمل‌ حسابداري‌ مندرج‌ در متن‌ قوانين‌ مربوط‌ تبعيت‌ كرد. 19 .چنانچه‌ كمك‌ بلاعوض‌ دولت‌ به‌ شكل‌ داراييهاي‌ غير پولي‌ (مانند زمين‌، ساختمان‌ و سهام‌ شركتها) به‌ واحد تجاري‌ اعطا شود، كمك‌ بلاعوض‌ بايد به‌ ارزش‌ منصفانه‌ دارايي‌ دريافتي‌ ثبت‌ شود.
 • در مواردي‌ كه‌ مبناي‌ ارزشيابي‌ داراييهاي‌ غيرپولي‌ دريافتي‌ در متن‌ قوانين‌ آمره‌ مربوط‌ مشخص‌ شده‌ باشد، كاربرد اين‌ مباني‌ به‌ شرط‌ آنكه‌ موجب‌ انعكاس‌ داراييهاي‌ اهدايي‌ به‌ ارزشهاي‌ بيش از ارزش‌ منصفانه‌ در زمان‌ انتقال‌ نگردد، قابل‌ پذيرش‌ خواهد بود. 20 بجز مواردي‌ كه‌ نحوه‌ انعكاس‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ مربوط‌ به‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود در قوانين‌ آمره‌ پيش‌بيني‌ شده‌ است‌، در ساير موارد كه‌ اعمال‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد مستلزم‌ شناخت‌ كمك‌ بلاعوض‌ به عنوان‌ بدهي‌ است‌، مانده‌ اين‌ بدهي‌ بايد تحت‌ عنوان‌ ” مانده‌ تعهدات‌ مرتبط‌ با كمك‌ بلا عوض‌“ در صورتهاي‌ مالي‌ انعكاس‌ يابد.}


 • 11 داراييهاي ثابت مشهود
 • 84 . با اجراي‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد، مفاد استاندارد بين‌المللي‌ حسابداري‌ شماره‌ 16 با عنوان‌ ” املاک‌، ماشين‌آلات‌ و تجهيزات‌“ ، به‌استثناي تجديدنظر در برآورد ارزش باقيمانده دارايي، نيز رعايت‌ مي‌شود{ براساس استاندارد بين‌المللي حسابداري شماره 16، تجديد نظر در ارزش باقيمانده لازم است. چنانچه ارزش باقيمانده يک دارايي با مبلغ دفتري آن برابر شود، فرايند مستهلک کردن دارايي متوقف مي‌شود. کميته تدوين استانداردهاي حسابداري باتوجه به مشکلات تعيين ارزش باقيمانده در هر دوره مالي و احتمال دستکاري هزينه استهلاک، تجديدنظر در ارزش باقيمانده دارايي را نپذيرفت و در نتيجه مبلغ استهلاک‌پذير بايد بر مبناي ارزش باقيمانده برآورد شده در زمان تحصيل تعيين ‌شود.}
 • مقایسه استانداردهای حسابداری12 افشاي اطلاعات اشخاص وابسته
 • 26 . با اجراي الزامات اين استاندارد، مفاد استاندارد بين‌المللي حسابداري شماره 24 با عنوان افشای اطلاعات اشخاص وابسته ویرایش 31 مارس 2004، به استثناي موارد زير نيز رعايت مي‌شود :

 • الف . افشاي حقوق و مزاياي مديران، و
  ب . واحدهاي تجاري تحت کنترل دولت، به استثناي واحدهايي که اوراق سهام يا اوراق مشارکت آنها به عموم عرضه شده يا در جريان عرضه عمومي است، درخصوص معاملات با ساير واحدهاي تجاري که مستقيماً و نه از طريق واحد تجاري گزارشگر تحت کنترل دولت مي‌باشد.


 • 16 تسعير ارز
 • 50 . به استثناي‌ موارد مندرج‌ در بندهاي‌ 19، 21، 23 و 41، با اجراي‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد، مفاد استاندارد بين‌المللي‌ حسابداري‌ شماره‌ 21 با عنوان‌ آثار تغييرات‌ در نرخ‌ ارز نيز رعايت‌ مي‌شود.{ 19 .تفاوتهاي‌ تسعير داراييها و بدهيهاي‌ ارزي‌ شركتهاي‌ دولتي‌ بايد در اجراي‌ مفاد ماده‌ 136 قانون‌ محاسبات‌ عمومي‌ كشور مصوب‌ شهريور ماه‌ 1366، به‌ حساب‌ اندوخته‌ تسعير داراييها و بدهيهاي‌ ارزي‌ منظور و در سرفصل‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ طبقه‌بندي‌ شود. چنانچه‌ در پايان‌ دوره‌ مالي‌، مانده‌ حساب‌ اندوخته‌ مزبور بدهكار باشد،
 • مقایسه استانداردهای حسابداری
 • اين‌ مبلغ‌ به‌ سود و زيان‌ همان‌ دوره‌ منظور مي‌ شود. همچنين‌ خالص‌ تفاوتهاي‌ تسعيري‌ كه‌ به‌ ترتيب‌ فوق‌ موجب‌ تغيير اندوخته‌ تسعير طي‌ دوره‌ گرديده‌ است‌، بايد در صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌ دوره‌ منعكس‌ شود.21 .تفاوتهاي‌ تسعير آن‌ گروه‌ از اقلام‌ پولي‌ كه‌ ماهيتاً بخشي از خالص‌ سرمايه‌گذاري‌ در يك‌ واحد مستقل‌ خارجي‌ را تشكيل‌ مي‌ دهد، بايد تا زمان‌ واگذاري‌ خالص‌ سرمايه‌گذاري‌ به عنوان‌ حقوق‌ صاحبـان‌ سرمايـه‌ در ترازنامـه‌طبقه‌بندي‌شـود ودر صورت‌سودوزيان‌جامع‌انعكاس‌يابد.
 • اين‌تفاوتهابايد در زمان‌ واگذاري‌ سرمايه‌گذاري‌، طبق‌ بند 41 به‌ حساب‌ سود و زيان‌ انباشته‌ منظور شود. 23 .تفاوتهاي‌ تسعير يك‌ بدهي‌ ارزي‌ كه‌ به عنوان‌ حفاظ‌ خالص‌ سرمايه‌گذاري‌ واحد تجاري‌ در يك‌ واحد مستقل‌ خارجي‌ محسوب‌ مي‌ شود بايد تا زمان‌ واگذاري‌ خالص‌ سرمايه‌گذاري‌ به عنوان‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ در ترازنامه‌ طبقه‌بندي‌ شود و در صورت‌ سود و زيان‌ جامع‌ انعكاس‌ يابد. اين‌ تفاوتها بايد در زمان‌ واگذاري‌ خالص‌ سرمايه‌گذاري‌ طبق‌ بند 41 به‌ حساب‌ سود و زيان‌ انباشته‌ منظور شود.

 • مقایسه استانداردهای حسابداری

 • 41 .
  در زمان‌ واگذاري‌ يك‌ واحد مستقل‌ خارجي‌، مبلغ‌ انباشته‌ تفاوتهاي‌ تسعير اقلام‌ ارزي‌ مربوط‌ به‌ آن‌ واحد مستقل‌ خارجي‌ كه‌ تا پايان‌ دوره‌ مالي‌ قبل‌ در سر فصل‌ حقوق‌ صاحبان‌ سرمايه‌ منعكس‌ شده‌ است‌ بايد در دوره‌ واگذاري‌ به‌ حساب‌ سود و زيان‌ انباشته‌ منظور شود.
  شماره استاندارد نام استاندارد مقایسه استانداردهای حسابداری ایران با استانداردهای بین المللی

 • 17 داراييهاي نامشهود
 • با اجراي‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد، به‌استثناي عدم پذيرش تجديدنظر در ارزش باقيمانده داراييهاي نامشهود، مفاد استاندارد بين‌المللي‌ حسابداري‌ شماره‌ 38 با عنوان‌ داراييهاي‌ نامشهود (ويرايش 31 مارس 2004) نيز رعايت‌ مي‌شود.{ 6 .طبق استاندارد بين‌المللي حسابداري شماره 38، ارزش باقيمانده داراييهاي نامشهود به طور ادواري بررسي مي‌شود و در مواردي که ارزش باقيمانده برابر يا بيشتر از مبلغ دفتري دارايي باشد، مستهلک‌شدن دارايي متوقف مي‌گردد. با توجه به مشکلات برآورد ارزش باقيمانده و امکان تأثيرگذاري قضاوتهاي شخصي و درنتيجه کاهش قابليت‌اتکاي مبالغ مربوط به داراييهاي نامشهود، کميته، تجديد نظر در ارزش باقيمانده را مجاز نمي‌شمارد}
 • مقایسه استانداردهای حسابداری19 ترکیبهای تجاری

 • 62 . به‌استثنای الزامات مربوط به استهلاک سرقفلی (بند 38) و نحوه برخورد با مازاد سهم واحد تحصيل‌کننده ازخالص ارزش منصفانه داراييها و بدهيهاي قابل تشخيص واحد تحصيل شده نسبت به بهاي تمام شده (بند 50 ب)، با اجراي الزامات اين استاندارد، مفاد استاندارد بين‌المللي گزارشگري مالي شماره 3 با عنوان ترکيبهاي تجاري (ويرايش مارس2004) نيز رعايت مي‌شود.

 • 38 . سرقفلي‌ بايد برمبنايي‌ سيستماتيك‌ طي‌ عمر مفيد آن‌ مستهلك‌ شود. دوره‌ استهلاك‌ بايد بيانگر بهترين‌ برآورد از دوره‌ زماني‌ كسب‌ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ توسط‌ واحد تجاري‌ باشد. اين‌ فرض‌ قابل‌ رد وجود دارد كه‌ عمر مفيد سرقفلي‌ از تاريخ‌ شناسايي‌ اوليه‌ حداكثر بيست‌ سال‌ است‌. 50 .درصورتی‌که سهم واحد تحصیل‌کننده از خالص ارزش منصفانه داراییها و بدهیهای قابل تشخیص بیشتر از بهای تمام شده ترکیب باشد، خریدار باید :
 • مقایسه استانداردهای حسابداریالف . تشخیص و اندازه‌گیری داراییها و بدهیهای قابل تشخیص واحد تحصیل‌شده و نیز اندازه‌گیری بهای تمام شده ترکیب را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد، و
  ب . هرگونه مازاد باقیمانده‌ پس از ارزيابي مجدد را بطور متناسب از ارزش منصفانه تعيين شده براي داراييهاي غيرپولي قابل تشخيص کسر کند.

 • 20 حسابداري‌ سرمايه‌گذاري‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ وابسته‌
 • به استثنای الزامات مربوط به نحوه اندازه‌گیری سرمایه‌گذاری در زمان توقف بکارگیری ارزش ویژه (بند 16)، و الزامات مربوط به استهلاک سرقفلی و نحوه برخورد با مازاد سهم واحد سرمایه‌گذار از خالص ارزش منصفانه داراییها و بدهیهای قابل تشخیص واحد تجاری وابسته نسبت به بهای تمام شده سرمایه‌گذاری (بند 21)، با اجرای الزامات این استاندارد، مفاد استاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 28 با عنوان سرمایه‌گذاری در واحدهای تجاری وابسته (ویرایش دسامبر 2008) نیز رعایت می‌شود.
 • مقایسه استانداردهای حسابداری
 • واحد سرمايه‌گذار باید از زمانی که نفوذ قابل ملاحظه بر واحد تجاري وابسته را از ‌دست می‌دهد استفاده از روش ارزش ویژه را متوقف کند. بعد از آن تاريخ، حسابداري سرمايه‌گذاري تابع استاندارد حسابداری شماره 15 با عنوان ”حسابداري سرمايه‌گذاريها“ خواهد بود. مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری بايد از تاريخ توقف بکارگیری روش ارزش ویژه به بعد به عنوان بهای تمام شده سرمایه‌گذاری محسوب شود. در صورتی که در دوره‌های آتی، واحد سرمايه‌گذار مبالغی بابت سود از محل سود انباشته و اندوخته‌هاي قبل از تاریخ تغییر روش دریافت کند، این مبالغ باید از مبلغ دفتری سرمایه‌گذاری کسر شود. . حسابداری سرمايه‌گذاري در يک واحد تجاري وابسته از تاريخي که وابسته محسوب ‌شود به روش ارزش ويژه انجام مي‌گیرد.

 • در زمان تحصيل سرمايه‌گذاري هرگونه تفاوت بين بهاي تمام ‌شده سرمايه‌گذاری و سهم واحد سرمایه‌گذار از خالص ارزش منصفانه داراييها و بدهيهاي قابل تشخيص واحد تجاري وابسته به شرح زیر به حساب گرفته مي‌شود: الف. سرقفلي مربوط به واحد تجاري وابسته در مبلغ دفتري سرمايه‌گذاري منظور مي‌شود و استهلاک آن براساس استاندارد حسابداري شماره 19 با عنوان ترکيبهاي تجاري محاسبه مي‌شود.
 • مقایسه استانداردهای حسابداری

 • ب . در صورتی که سهم واحد سرمايه‌گذار از خالص ارزش منصفانه داراییها و بدهیهای قابل تشخیص واحد تجاری وابسته بیشتر از بهاي تمام ‌شده سرمايه‌گذاري باشد، واحد سرمایه‌گذار باید:

 • تشخیص و اندازه‌گیری داراییها و بدهیهای قابل تشخیص واحد تجاری وابسته و نیز اندازه‌گیری بهای تمام شده سرمایه‌گذاری را مورد ارزیابی مجدد قرار دهد، و
  2.
  هر گونه مازاد باقی‌مانده پس از ارزیابی مجدد را به طور متناسب از ارزش منصفانه تعیین شده برای داراییهای غیرپولی قابل تشخیص کسر کند.
 • مقایسه استانداردهای حسابداریهمچنين، پس از تحصيل، سهم واحد سرمايه‌گذار از سودها و زیانهای واحد تجاري وابسته بابت شناسايي استهلاک يا زيان کاهش ارزش سرقفلي و ساير داراييها برمبناي ارزش منصفانه آنها در تاريخ تحصيل تعديل مي‌شود.


 • 23 حسابداري‌ مشاركتهاي‌ خاص‌
 • 45 . با اجراي‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد، مفاد استاندارد بين‌المللي‌ حسابداري‌ شماره‌ 31 با عنوان‌ گزارشگري‌ مالي‌ سهم‌الشركه‌ در مشاركتهاي‌ خاص‌ نيز رعايت‌ مي‌شود. توضيح‌ اينكه‌ در اين‌ استاندارد براي‌ انعكاس‌ مشاركتهاي‌ خاص‌ در واحدهاي‌ تجاري‌ تحت‌ كنترل‌ مشترك‌ در صورتهاي‌ مالي‌ تلفيقي‌ از روش‌ ارزش‌ ويژه‌ ناخالص‌ استفاده‌ شده‌ است‌، در صورتي‌ كه‌ روش‌ اصلي‌ استاندارد بين‌المللي‌ حسابداري‌، روش‌ تلفيق‌ نسبي‌ است‌.
 • مقایسه استانداردهای حسابداری
 • روش‌ ارزش‌ ويژه‌ ناخالص‌ نوع‌ خاصي‌ از روش‌ ارزش‌ ويژه‌ است‌ كه‌ در استاندارد بين‌المللي‌ حسابداري‌ به عنوان‌ روش‌ مجاز جايگزين‌ معرفي‌ شده‌ است‌. بنابراين‌، با اجراي‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد، الزامات‌ مربوط‌ به‌ روش‌ مجاز جايگزين‌ استاندارد بين‌المللي‌ حسابداري‌ نيز رعايت‌ مي‌شود

 • شماره استاندارد نام استاندارد مقایسه استانداردهای حسابداری ایران با استانداردهای بین المللی

 • 24 گزارشگري‌ مالي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداري‌
 • 15 . استاندارد بين‌المللي‌ حسابداري‌ جداگانه‌اي‌ در رابطه‌ با ” گزارشگري‌ مالي‌ واحدهاي‌ تجاري‌ در مرحله‌ قبل از بهره‌برداري‌“ وجود ندارد
 • مقایسه استانداردهای حسابداری25 گزارشگري‌ بر حسب‌ قسمتهاي‌ مختلف‌
 • 35 . به‌ استثناي‌ موارد زير، با اجراي‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد، مفاد استاندارد بين‌المللي‌ حسابداري‌ شماره‌ 14 با عنوان‌ گزارشگري‌ قسمتها نيز رعايت‌ مي‌شود:
  الف ‌. طبق‌ استاندارد بين‌المللي‌ حسابداري‌ شماره‌ 14 ” گزارشگري‌ قسمتها“ مديريت‌ بايد با توجه‌ به‌ منبع‌ اصلي‌ و ماهيت‌ مخاطرات‌ و بازده‌هاي‌ يك‌ واحد تجاري‌، قسمت‌ تجاري‌ يا قسمت‌ جغرافيايي‌ را به عنوان‌ مبناي‌ اوليه‌ گزارشگري‌ مشخص‌ كند.

 • در رابطه‌ با مبناي‌ اوليه‌ اطلاعات‌ مفصلتر و براي‌ مبناي‌ ثانويه‌ اطلاعات‌ كمتري‌ ارائه‌ مي‌شود. در استاندارد شماره‌ 25 با عنوان‌ ” گزارشگري‌ بر حسب‌ قسمتهاي‌ مختلف“ براي‌ محدود كردن‌ دامنه‌ قضاوت‌ و جلوگيري‌ از پيچيدگي‌ غير ضروري‌ با توجه‌ به‌ شرايط‌ موجود، الزامات‌ گزارشگري‌ بر مبناي‌ اوليه‌ و ثانويه‌ پيش‌بيني‌ نشده‌ است‌.

 

 • مقایسه استانداردهای حسابداری ب. طبق‌ استاندارد بين‌المللي‌ حسابداري‌ شماره‌ 14، براي‌ هر قسمت‌ قابل‌ گزارش‌ سهم‌ واحد تجاري‌ از سود يا زيان‌ واحدهاي‌ تجاري‌ وابسته‌، مشاركتهاي‌ خاص‌ يا ساير سرمايه‌گذاريهايي‌ كه‌ به‌ روش‌ ارزش‌ ويژه‌ منعكس‌ مي‌شود و عمليات‌ آنها در حوزه‌ يك‌ قسمت‌ واحد قرار مي‌گيرد بايد افشا شود. اين‌ الزام‌ در استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 25 وجود ندارد.


 • 26 فعاليتهاي‌ كشاورزي‌
 • 43 . به استثناي‌ موارد زير، با اجراي‌ الزامات‌ اين‌ استاندارد، مفاد استاندارد بين‌المللي‌ حسابداري‌ شماره‌ 41 با عنوان‌ كشاورزي‌ نيز رعايت‌ مي‌شود :
  الف . براساس‌ استاندارد بين‌المللي‌ حسابداري‌ شماره‌ 41 باعنوان‌ كشاورزي‌ ، كليه‌ داراييهاي‌ زيستي‌ بايد به‌ارزش‌ منصفانه‌ پس از كسر مخارج‌ براوردي‌ زمان‌ فروش‌ اندازه‌گيري‌ شود، مگر اينكه‌ تعيين‌ ارزش‌ منصفانه‌ به‌گونـه‌اي‌ اتكاپذير ميسر نباشـد. اما براساس‌ اين‌ استاندارد، باتوجه‌ به‌ شرايط‌ محيطي‌ كشور و نبود بازار فعال‌ براي‌ داراييهاي‌ زيستي‌ مولد، اين‌ داراييها به‌ بهاي‌ تمام‌ شده‌ طبق‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 11 باعنوان‌ حسابداري‌ داراييهاي‌ ثابت‌ مشهود اندازه‌گيري‌ مي‌شود.
 • مقایسه استانداردهای حسابداری

 • ب‌ . طبق‌ استاندارد بين‌المللي‌ حسابداري‌ شماره‌ 41 با عنوان‌ كشاورزي‌، كمك‌ بلاعوض‌ دولتي‌ مربوط‌ به‌ داراييهاي‌ زيستي‌ مولد كه‌ به‌ ارزش‌ منصفانه‌ پس از كسر مخارج‌ براوردي‌ زمان‌ فروش‌ شناسايي‌ مي‌شود درصورتي‌ كه‌ آن‌ كمك‌ مشروط‌ نباشد در زمان‌ قابليت‌ وصول‌ و در صورتي‌ كه‌ مشروط‌ باشد در زمان‌ احراز شرايط‌ مقرر به‌ عنوان‌ درآمد شناسايي‌ مي‌شود. اما براساس‌ اين‌ استاندارد، تمام‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ در رابطه‌ با داراييهاي‌ زيستي‌ مولد طبق‌ استاندارد حسابداري‌ شماره‌ 10 با عنوان‌ كمكهاي‌ بلاعوض‌ دولت‌ شناسايي‌ مي‌شود.

 


 • 28 فعاليتهاى بيمه عمومى

 • 51 . هیئت استانداردهای بین‌المللی حسابداری در رابطه با بیمه‌های عمومی، استاندارد خاصی تدوین نکرده است، اما در استاندارد بین‌المللی گزارشگری مالی شماره 4 با عنوان ” قراردادهای بیمه“ چارچوبهای کلی در‌ مورد تعریف بیمه و فعالیتهای بیمه‌ای ارائه کرده است.


 • 29 فعاليتهاي ساخت املاک
 • 51 . استاندارد بين‌المللي حسابداري جداگانه‌اي براي فعاليتهاي ساخت املاک وجود ندارد. در پيوست استاندارد بين‌المللي حسابداري شماره 18 شناخت درآمد، شناسايي درآمد فروش املاک مشروط به تکميل کارهاي عمده است. از اين رو، استاندارد حسابداري شماره 29 با پيوست استاندارد بين‌المللي حسابداري ياد شده مغايرت دارد.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...