دستورالعمل معافيت موضوع ماده 132 اصلاحيه مورخ 27/11/1380 قانون مالياتهاي مستقيم

پیش بینی بیزینس مانیتور از اقتصاد ایران

دستورالعمل معافيت موضوع ماده 132 اصلاحيه مورخ 27/11/1380 قانون مالياتهاي مستقيم

Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 764
دستورالعمل معافيت موضوع ماده 132 اصلاحيه مورخ 27/11/1380 قانون مالياتهاي مستقيم
ضمیمه (برای ذخیره کلیک راست نموده و گزینه save as را انتخاب نمایید)
شماره:23720/200
تاريخ:30/11/1391
پيوست:دارد
دستورالعمل

52691132م
مخاطبينامور مالياتي شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالياتي
موضوعدستورالعمل معافيت موضوع ماده 132 اصلاحيه مورخ 27/11/1380 قانون مالياتهاي مستقيم
 طبق ماده 132 قانون مالياتهاي مستقيم درآمد مشمول ماليات ابرازي ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني در واحدهاي توليدي يا معدني در بخش هاي تعاوني و خصوصي که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه هاي ذيربط براي آنها پروانه بهره برداري صادر يا قرارداد استخراج و فروش منعقد مي شود،از تاريخ شروع بهره برداري يا استخراج به ميزان هشتاد درصد(80%) و به مدت چهار سال و در مناطق کمتر توسعه يافته به ميزان صد درصد(100%) و به مدت ده سال از ماليات موضوع ماده (105) اين قانون معاف هستند.
با تـوجه به بـند ب مـاده 159 قانون برنامه پنـجساله پنـجم تـوسـعه(1394- 1390) ميـزان معـافيت مـالياتي واحـدهاي صنـعتي و مـعدني مـناطـق کمتر توسعه يافته تا سقف معافيتهاي منظور شده در مناطق آزاد تجاري- صنعتي افزايش مي يابد، بنابراين واحدهاي توليدي مشمول معافيت موضوع ماده 132 ق.م.م مستقر در مناطق کمتر توسعه يافته که از تاريخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور و تا پايان دوره برنامه پنجم توسعه از طرف وزارتخـانه هاي ذيـربط بـراي آنـها پـروانه بـهره برداري اصلي صادر يا قرارداد استـخراج و فـروش منـعقد شـده و يا مـي شود ميزان معافيت آنها در صورت رعايت مقررات تا 20 سال نسبت به درآمد مشمول ماليات ابرازي مي باشد.
1- سرمايه گذاري:
مجموعه اقداماتي همچون خريد زمين و ساختمان يا احداث ساختمان(اعم از اينکه در واحد قبلي و يا زمين خريداري شده)، خريد و نصب تجهيزات، تأسيسات و ماشين آلات، سرمايه گذاري تلقي مي گردد.
نصب ماشين آلات و تجهيزات به منظور افزايش ظرفيت توليد در همان واحد توليدي و معدني، از مصاديق سرمايه گذاري به منظور ايجاد واحد توليدي جديد، جهت برخورداري از معافيت موضوع ماده 132 اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم تلقي نمي گردد.
2- واحدهاي توليدي يا معدني:
به واحدهايي اطلاق مي گردد که با سرمايه گذاري در مکان معين به منظور توليد، مونتاژ، فرآوري، بسته بندي محصول مشخص و بهره برداري و استخراج از معادن از وزارتخانه ذيربط پروانه بهره برداري دريافت و يا قرارداد استخراج و فروش منعقد نموده اند.
3- واحد توليدي يا معدني جديد:
به واحدهايي اطلاق مي گردد که با سرمايه گذاري جديد و اخذ پروانه بهره برداري مستقل براي واحد توليدي يا معدني از وزارتخانه ذيربط، اقدام به توليد يا استخراج نمايند. بديهي است توسعه، بازسازي، نوسازي يا تکميل واحدهاي موجود توليدي و معدني به عنوان واحد توليدي يا معدني جديد تلقي نخواهد شد.
4- معافيت مالياتي ماده 132 ق.م.م با توجه به قسمت اخير ماده مزبور، شامل واحدهاي توليدي يا معدني متعلق به اشخاص حقوقي بخش هاي تعاوني و خصوصي مي گردد.(شرکتهايي که بيش از 50% سرمايه آنها متعلق به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و همچنين شرکتهايي که بيش از 50% سهام آنها توأماً متعلق به دولت و اشخاص ياد شده باشد امکان برخورداري از اين معافيت را دارا نمي باشند.)
5- شرط لازم جهت امکان برخورداري از معافيت موضوع اين ماده اخذ پروانه بهره برداري از وزارتخانه هاي ذيربط مي باشد.
5-1- واحدهاي توليدي و معدني از حيث برخورداري از معافيت اين ماده، تابع مقررات و ضوابط مالياتي زمان صدور پروانه بهره برداري خواهند بود.
5-2- واحدهايي که داراي پروانه بهره برداري موقت بوده و سپس موفق به اخذ پروانه بهره برداري دائم گرديده اند از حيث اعمال معافيت مشمول مقررات زمان صدور اولين پروانه بهره برداري موقت خواهند بود.
5-3- تاريخ صدور اولين پروانه بهره برداري يا قرارداد استخراج و فروش واحدهاي توليدي يا معدني، حسب مورد مبدأ شروع معافيت خواهد بود. در صورتي که به موجب دفاتر اسناد و مدارک احراز گردد که واحد توليدي قبل از تاريخ صدور پروانه بهره برداري، محصولات توليدي خود را به فروش رسانده،شش ماه پس از تاريخ اولين فروش (در مورد واحدهاي توليدي خودرو، اولين خودروي فروخته شده) در صورت تقدم بر تاريخ صدور پروانه بهره برداري، مبدأ شروع معافيت خواهد بود.
6- واحدهاي صنعتي جديد که با استفاده از معافيت هاي مندرج در ماده 138 ق.م.م تأسيس مي شوند نمي توانند از معافيت هاي مالياتي موضوع ماده 132 ق.م.م استفاده نمايند.(تبصره 2 ماده 138 ق.م.م)
7- بروز هر گونه وقفه در فعاليت و تحليلي واحدهاي برخوردار از معافيت، پس از شروع دوره معافيت، موجب افزايش، تجديد و يا تمديد، در مدت معافيت نخواهد بود.
8- معافيت مالياتي موضوع ماده 132 ق.م.م شامل واحدهاي توليدي و معدني مستقر در شعاع 120کيلومتري مرکز تهران و 50کيلومتري مرکز اصفهان و30 کيلومتري مراکز استانها و شهرهاي داراي بيش از سيصد هزار نفر جمعيت بر اساس آخرين سرشماري به استثناي واحدهاي توليدي فناوري اطلاعات با تأييد وازتخانه هاي ذيربط (با توجه به تصويب نامه شماره198827/ت46008 ک مورخ10/10/1390و نامه شماره 149278/15993مورخ 27/10/1391 معاون محترم حقوقي رئيس جمهور) نخواهد بود.
9- تعويض ماشين آلات قبلي و نصب ماشين آلات جديد حتي با صدور پروانه بهره برداري جديد، موجب تمديد و يا استفاده مجدد از معافيت نخواهد بود.
10- در صورت واگذاري واحدهاي داراي شرايط استفاده از معافيت و همچنين متعلق به اشخاص حقيقي و يا اشخاص حقوقي دولتي(که به لحاظ نوع شخيصت واحد توليدي نمي توانند از معافيت برخوردار گردند) به ساير اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني منتقل گردد، مبناي شروع دوره معافيت واحد توليدي براي انتقال گيرنده، تاريخ صدور پروانه بهره برداري يا بهره برداري انتقال دهنده حسب مورد با رعايت ضوابط اجرايي موضوع تبصره 4 ماده 132 ق.م.م مي باشد و انتقال گيرنده از تاريخ تغيير مالکيت و در ادامه مدت نسبت به باقيمانده زمان امکان برخورداري از معافيت را دارا خواهد بود.
11- براي پروانه بهره برداري مکمل، متمم، جايگزين که در راستاي پروانه بهره برداري اوليه/ اصلي صادر مي شود، ابتدا مي بايست بررسيهاي لازم با توجه به قوانين و مقررات زمان صدور اينگونه پروانه ها از نظر تعلق يا عدم تعلق معافيت بدون در نظر گرفتن نوع و ماهيت پروانه بهره برداري به عمل آيد و در صورت دارا بودن شرايط متعلق معافيت، مبدأ شروع و پايان دوره معافيت با درنظر گرفتن پروانه بهره برداري اوليه/ اصلي خواهد بود. براي کالاهاي جديد مندرج در پروانه بهره برداري مکمل، متمم، جايگزين و … با رعايت مقررات زمان صدور اينگونه پروانه ها(از حيث مدت و درصد معافيت) صرفاً در ادامه معافيت پروانه بهره برداري اوليه امکان برخورداري از معافيت مقرر را خواهند داشت.بديهي است در اين صورت مدت معافيت براي کالاهاي جديد از مدت معافيت طبق مقررات زمان صدور پروانه مکمل، متمم، جايگزين و … بيشتر نخواهد بود.
12- مستعمل بودن ماشين آلات توليدي واحدهاي توليدي جديد که از ساير واحدهاي توليدي خريداري و در واحد کاملاً جديد از نظر مکاني نصب و راه اندازي گردند در صورت دارا بودن شرايط مانع از برخورداري از معافيت نخواهد بود.
13- اخذ پروانه بهره برداري يا انعقاد قرارداد استخراج و فروش جديد براي بخشي از محدوده يک واحد معدني که قبلاً براي آن پروانه بهره برداري صادر يا قرارداداستخراج و فروش منعقد شده است مبناي اعمال معافيت جديد نخواهد بود، ليکن صدور پروانه بهره برداري يا انعقاد استخراج و فروش جديد به استناد گواهي کشف جديد با رعايت مقررات امکان برخورداري از اين معافيت را به عنوان واحد معدني جديد دارا مي باشد.
14- عدم تسليم اظهارنامه، ترازنامه و حساب سود وزيان در هر يک از سنوات دوره معافيت موجب عدم استفاده واحدهاي توليدي و معدني از معافيت در آن سال خواهد بود. بديهي است عدم استفاده از معافيت طي هر يک از سنوات در دوره معافيت،موجب افزايش(جايگزيني) مدت معافيت نخواهد بود.
15- درآمد حاصل از فروش ضايعات کالاهاي توليدي و خدمات انجام شده به وسيله ماشين آلات توليدي( توليد کالاي مندرج در پروانه بهره برداري) در دوره معافيت مشمول معافيت خواهد بود. ضمناً درآمد حاصل از توليد کارمزدي(توليد بر اساس سفارش صاحب کالا) واحدهاي توليدي و معدني نيز در دوره معافيت، مشمول معافيت اين ماده وفق مقررات خواهد بود.
16- درآمدهاي کتمان شده و درآمدهاي حاصل از توليدات فاقد پروانه بهره برداري براي کليه واحدها و همچنين هزينه هاي برگشتي مازاد بر درآمد مشمول ماليات ابرازي واحدهاي توليدي يا معدني که پروانه  بهره برداري آنها پس از سال 1381 صادر شده است مشمول معافيت  نمي باشد.
17- زيان دوران معافيت که از طريق رسيدگي به دفاتر و با توجه به مقررات، توسط ادارات امور مالياتي احراز گردد، صرفاً به ميزان زيان بخش غير معاف (به نسبت سهم 20% از زيان ناشي از فعاليتهاي توليدي و معدني برخوردار از 80% معافيت) آن قابل استهلاک از درآمد مشمول ماليات سال يا سالهاي بعد خواهد بود.
18- تعيين ظرفيت واحدهاي توليدي، مبناي اعمال معافيت جديد نخواهد بود و توليد مازاد بر ظرفيت مندرج در پروانه بهره برداري نيز در دوران معافيت در صورت عدم استفاده از معافيت موضوع ماده 138 قانون مالياتهاي مستقيم، مشمول معافيت مي باشد.
19- چنانچه واحد توليدي يا معدني در تاريخ اخذ پروانه بهره برداري يا انعقاد قرارداد استخراج و فروش،در مناطق کمتر توسعه يافته واقع شده باشند، رفع عدم توسعه يافتگي از منطقه مؤثر در کاهش مدت معافيت نخواهد بود. همچنين واحدهاي توليدي يا معدني که در تاريخ اخذ پروانه بهره برداري يا انعقاد قرارداد استخراج و فروش، در مناطق کمتر توسعه يافته واقع نشده باشند، چنانچه آن مناطق بعداً به فهرست مناطق کمتر توسعه يافته اضافه گردد امکان برخورداري از مزاياي مناطق کمتر توسعه موضوع قسمت اخير ماده 132 ق.م.م را نخواهند داشت.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...