09120754199-02188787589-46042254 مشاوره حضوری

نمونه لایحه مالیاتی هیأت محترم حل اختلاف مالیاتی

 • نمونه لایحه مالیاتی هیأت محترم حل اختلاف مالیاتی

 • نمونه لایحه مالیاتی

 • هیأت محترم حل اختلاف مالیاتی

 • نمونه لایحه مالیاتی

  هیأت محترمحل اختلاف مالیاتی

 • با سلام؛

 • احتراماً، عطف به برگ دعوتنامه شماره …………………………. مورخه …/…/۱۳۹۵ در خصوص دعوای مالیاتی مطروحه شرکت ” …………… ” نسبت به مالیات تشخیص داده شده برای عملکرد سال ………… معروض می دارد:

 • برگ تشخیص متمم عملکرد سال ………….. که به این شرکت ابلاغ قانونی گردیده است، بدلایل زیر از درجه اعتبار ساقط می باشد :

 • ۱ ) در سال مورد نظر، این شرکت هیچگونه فعالیت اقتصادی در هیچ زمینه ای نداشته و فاقد فعالیت بوده است.

 • ۲ ) بر اساس اطلاعیه مأخوذه از واحد مالیاتی، نکات زیر تصریح می گردد :

 • الف : نام تجاری این شرکت، ” …………. ” بوده در حالیکه نام شرکت درج شده در اطلاعیه، ” ………….. ” می باشد .

 • ب : نشانی مندرج در اطلاعیه برای شرکت ” ……………… “، هیچ ارتباط و شباهتی با اقامتگاه قانونی شرکت ” ……….. ” ندارد .

 • نشانی شرکت ” ……………… ” : تهران – ………………………………..

 • نشانی شرکت ” ………………… ” : تهران – ……………………………..

 • ج ) در ستون مربوط به ” شرح کالا “، موضوع مورد معامله ” ………………… ” درج گردیده که این مورد هم ارتباطی با موضوع فعالیت شرکت ” ………………. ” ندارد.

 • موضوع فعالیت شرکت ” …………………. ” : ……………………………

 • موضوع فعالیت شرکت ” ……………… ” : ………………………….

 • نکاتی که بذل توجه خاص به آن از هئیت محترم انتظار می رود:

 • ۱ ) احاله پرونده به مجری یا مجریان قرار جهت بررسی کارشناسانه موضوع ( بر اساس بند ۲۲ ” دستورالعمل دادرسی مالیاتی ” )

 • ۲ ) تسلیم رونوشت مدارک مصدق برگ متمم مالیاتی که به جهات آنها به طور ناصواب برای این شرکت برگ تشخیص مجدد صادر گردیده است.

 • فلذا جهت جلوگیری از تضییع حقوق حقه مودیان و نیز برقراری عدالت مالیاتی خواهشمند است با بررسی دقیق و کارشناسانه نسبت به رفع تعرض مالیاتی اقدام فرمایید.

 • با تجدید احترام

 • نمونه لایحه مالیاتی

  هیأت محترم حل اختلاف مالیاتی

 • (لایحه کابردی جهت دریافت رونوشت از گزارش رسیدگی و سایر مدارک مرتبط)

  اداره امور مالیاتی استان …….

  جناب آقای ………………. رئیس محترم امور مالیاتی

  با سلام و ادب

  با توجه به ماده ۲۳۷ ق.م.م و ماده ۳۵ ایین نامه ماده ۲۱۹ قانون مذبور و همچنین بند ۵ دستوالعمل دادرسی مالیاتی بشماره ۱۱۷۳۰۰ مورخه ۱۳/۱۱/۱۳۸۷ و بخشنامه شماره ۵۶/۹۴/۲۰۰ مورخه ۰۳/۰۴/۱۳۹۴ خواهشمند است دستور فرمائید رونوشت گزارش رسیدگی مطالبه مالیات شرکت/ اشخاص حقیقی ………………………………. به شماره پرونده ……………. بابت سال ………………………. را تحویل اینجانب نمائید.

 • پیشاپیش از مساعدت جنابعالی تشکر و قدردانی میگردد.

 • نمونه لایحه مالیاتی

  هیأت محترم حل اختلاف مالیاتی

 

با ما در ارتباط باشید