كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی (سال ۸۰

حسابداری صنعتی

كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی (سال ۸۰

 

 

 

.

۱ كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی  در نقطه تعطيل، حاشيه فروش شركت درصورت انجام فعاليت برابر است با:
۱) هزينه هاي قابل اجتناب ۲) هزينه هاي غيرقابل اجتناب ۳) هزينه هاي ثابت قابل اجتناب ۴) هزينه ثابت غيرقابل اجتناب
۲ سود خالص هر راه حل براي راه حل ديگر، هزينه ………………… آن راه حل ناميده مي شود.
۱) نامربوط ۲) منتسب ۳) هدر رفته ۴) فرصت از دست رفته
۳ هزينه استهلاك به روش آحاد توليد، يك نوع …………………….. است چون …………………. آن ……………………… است.
۱) هزينه ثابت نرخ متغير ۲) هزينه متغير نرخ متغير ۳) هزينه ثابت كل ثابت ۴) هزينه متغير نرخ ثابت
۴ ضايعات عادي پايان عمليات در معادل آحاد تكميل شده منظور …………………. تا هزينه آن روي ………………….. تأثير داده شود.
۱) مي شود كالاي تكميل شده ۲) مي شود كالاي در جريان
۳) نمي شود ضايعات عادي طي عمليات ۴) مي شود ضايعات عادي طي عمليات
۴۰۰ ريال ۴۰ ريال و بهاي اوليه و تبديل برابر و هركدام معادل ۰۰۰ ۵ افزايش در حسا ب كالاي در جريان ساخت طي دوره ۰۰۰
بوده اند. سربار براساس ۱۰۰ % هزينه دستمزد مستقيم جذب مي شود. موجودي كالاي ساخته شده آخر دوره ۲۰۰ واحد و روش
۱ واحد كالا تكميل شده اس ت. بهاي تمام شده موجودي كالاي ساخته شده م ي باشد. طي دوره مذكور ۰۰۰ Fifo ارزيابي موجودي
آخر دوره چند ريال است؟ كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
۱۶۰ ۰۰۰ (۴ ۱۵۲ ۰۰۰ (۳ ۱۲۸ ۰۰۰ (۲ ۱۱۲ ۰۰۰ (۱
۶ بهاي تمام شده كالاي فروش رفته دوره آتي چند ريال خواهد بود؟
۶ ۷۳۴ ۰۰۰ (۴ ۶ ۷۳۲ ۹۶۰ (۳ ۶ ۴۸۷ ۲۶۰ (۲ ۵ ۶۲۵ ۶۰۰ (۱
۷ براي كسب همان سود ناخالص دوره گذشته بايد فروش شركت چند ريال باشد؟
۸ ۰۳۴ ۰۰۰ (۴ ۸ ۰۳۲ ۹۶۰ (۳ ۷ ۷۸۷ ۲۶۰ (۲ ۶ ۹۲۵ ۶۰۰ (۱
۱ ريال بدهكار شده است . از حقوق و دستمزد اين ۸۴۴ ۸ حساب كنترل سربار بابت حقوق و دستمزد و بيمة كارفرما جمعاً ۰۰۰% دوره ۴۰ % مستقيم توليد، ۳۰ % غيرمستقيم توليد و مابقي مربوط به هزين ه هاي عملياتي بوده است . بيمه كارفرما به نرخ ۲۳محاسبه و منظور شده است. حساب كالاي در جريان ساخت بابت دستمزد مستقيم چند ريال بدهكار شده است؟
۲ ۰۰۰ ۰۰۰ (۴ ۱ ۹۶۸ ۰۰۰ (۳ ۱ ۹۲۵ ۰۰۰ (۲ ۱ ۶۰۰ ۰۰۰ (۱
۹ بهاي تمام شده كالاي تكميل شده چند ريال است؟
۷ ۵۰۰ ۰۰۰ (۴ ۶ ۵۰۰ ۰۰۰ (۳ ۵ ۵۰۰ ۰۰۰ (۲ ۴ ۵۰۰ ۰۰۰ (۱
بوده است؟ « واحد تكميل شده » ۱۰ موجودي كالاي در جريان ساخت آخر دوره از بابت تبديل معادل چند
۶ ۰۰۰ (۴ ۳ ۶۰۰ (۳ ۱ ۶۰۰ (۲ ۵۰۰ (۱
۱۱ هزينه مواد مستقيم اين دوره چند ريال بوده است؟
۷ ۷۴۹ ۰۰۰ (۴ ۷ ۵۶۴ ۵۰۰ (۳ ۷ ۲۳۰ ۵۰۰ (۲ ۷ ۱۳۴ ۰۰۰ (۱
۲ حسابداري صنعتي|مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه
۱۲ در گزارش هزينه توليد، هزينه هر واحد محصول از بابت مواد مستقيم چه مبلغ خواهد بود؟
۱ ۲۶۰ (۴ ۱ ۲۵۰ (۳ ۱ ۲۴۰ (۲ ۱ ۲۳۰ (۱
۱۳ شركت فارابي داراي دو دايره پشتيباني و سه دايره عملياتي به شرح زير م ي باشد. مبناي تسهيم هزين ههاي دواير پشتيباني نيز
ملاحظه مي شود. كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
دايره رستوران تعميرات
نفر متر
۱ ۵۰۰ عملياتي ساخت ۴۵۰
۱ ۵۰۰ عملياتي مونتاژ ۲۵۰
۱ ۰۰۰ عملياتي بسته بندي ۲۰۰
۱ ۰۰۰ پشتيباني رستوران ۲۰۰
۱۰۰ پشتيباني تعميرات ۱۰۰
در تسهيم هزينه هاي دايره رستوران سهم دايره ساخت از هزينه هاي آن به روش مستقيم و متقابل به ترتيب (از راست به چپ) چند
درصد است؟
۵۰ ۵۰ (۴ ۵۰ ۴۵ (۳ ۴۵ ۵۰ (۲ ۴۵ ۴۵ (۱
۱۴ بودجه قابل انعطاف سربار شركت خارك به شرح زير است:
۹۰۰ ريال بوده است. نرخ جذب سربار چند ريال است؟ ۶ ساعت و سربار واقعي آن ۰۰۰ ظرفيت بودجه شده شركت ۲۵۰
۱۴۸ (۴ ۱۴۴ (۳ ۱۴۰ (۲ ۱۳۹ (۱
۳ ( مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه|كارشناسي ارشد (سال ۸۰
باتوجه به نمودار زير به سوالات ۴۵ و ۴۶ پاسخ دهيد: كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
E F ۱۵ نسبت
با كدام يك از نسبت هاي ديگر برابر است؟ OE
AC (۱
AF BC (۲
BE BC (۳
BD CD (۴
AF
OG ۱۶ نسبت
نشانگر چيست؟ BD
۱) اهرم عملياتي ۲) نسبت حاشيه فروش
۳) نسبت حاشيه ايمني ۴) مكمل نسبت حاشيه ايمني
۵۰۰ ريال بوده است . شركت دو محصول آلفا و بتا را ۱۷ در اولين دوره فعاليت شركت جنوب، هزين ه هاي قبل از نقطه تفكيك ۰۰۰
بطور توأم و مشترك توليد م ي كند و موجودي كالاي ساخته شده آخر آلفا و بتا ب ه ترتيب ۴۰۰ كيلو و ۸۰۰ كيلو بوده است و طي
۲۰۰ ۲ كيلو محصول بتا به فروش رسيده است . هزينه هاي بعد از نقطه تفكيك آلفا و بتا ب ه ترتيب ۰۰۰ ۱ كيلو آلفا و ۲۰۰ دوره ۶۰۰
۳۰۰ ريال بوده است . چنانچه براي تسهيم هزينه هاي مشترك از روش مقادير نسبي استفاده شود ، بهاي تمام شده هر ريال و ۰۰۰
كيلو محصول آلفا چند ريال خواهد بود؟ كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
133 1 (۱
3 1662 (۲
3 256 (۴ 200 (۳
باتوجه به اطلاعات زير به دو سوال ۴۸ و ۴۹ پاسخ دهيد:
۲ريال بوده است. حجم توليد ۰۰۰ سود شركت آلفا به روش جذبي و متغير، قبل از بستن انحراف ظرفيت با هم برابر و معادل ۰۰۰
۱ ۶ واحد آن را كالاي تكميل شده تشكيل مي دهد. كالاي ساخته شده آخر دوره نسبت به اول دوره ۲۰۰ ۷ واحد بوده كه ۰۰۰ ۰۰۰
واحد افزايش يافته است و سربار ثابت هر واحد محصول ۵۰۰ ريال است.
۱۸ انحراف ظرفيت سربار چند ريال مساعد م يباشد؟
۱ ۱۰۰ ۰۰۰ (۴ ۱ ۰۰۰ ۰۰۰ (۳ ۶۰۰ ۰۰۰ (۲ ۵۰۰ ۰۰۰ (۱
۴ حسابداري صنعتي|مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه
۱۹ توليد بودجه شده چند واحد بوده است؟
۶ ۰۰۰ (۴ ۵ ۸۰۰ (۳ ۵ ۰۰۰ (۲ ۴ ۸۰۰ (۱
۲۰ در نمودار زير مساحت كدام مستطيل نشانگر انحراف كارايي دستمزد است؟
GHFC (۱
ABCD (۲
ABEF (۳
GHED (۴
۲۱ با افزايش ۲۵ درصدي مبلغ فروش، سود عملياتي شركت ۴۰ % افزايش يافته اس ت. درچه نسبتي از فروش فعلي، شركت به نقطه
سربسر مي رسد؟
%۹۰ (۴ %۶۲/۵ (۳ %۳۷/۵ (۲ %۱۰ (۱
باتوجه به اطلاعات زير به دو سوال ۵۲ و ۵۳ پاسخ دهيد:
۶ كيلو، بهاي تمام شده هر واحد محصول از بابت دستمزد به استاندارد ۴۰۰ ريال، كالاي تكميل شده مواد مصرف شده واقعي ۷۵۰
۱ كيلو، كالاي در جريان ساخت آخر دوره ۸۰۰ كيلو (از بابت تبديل ۵۰ % تكميل) موجودي در جريان ساخت اول دوره صفر و ۶۰۰
۱۰۰ ريال نامساعد بوده است. انحراف بازده دستمزد ۰۰۰
۲۲ مصرف استاندارد مواد براي توليد هر واحد محصول چند كيلو مي باشد؟
۴ (۴ ۳ (۳ ۲ (۲ ۱ (۱
۲۳ انحراف مصرف مواد در اين دوره چند كيلو بوده است؟ كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
۴۵۰ (۴ ۳۵۰ (۳ ۲۵۰ (۲ ۱۵۰ (۱
۲۴ دوره بازيافت اين سرمايه گذاري چند سال است؟
۵ (۴ ۴/۵۴ (۳ ۴/۳۵ (۲ ۴ (۱
۲۵ ارزش فعلي خالص اين سرمايه گذاري با نرخ هزينة تأمين مالي ۱۰ % چند ريال است؟
+ ۲ ۵۶۶ ۰۰۰ (۴ – ۲ ۵۶۶ ۰۰۰ (۳ – ۱ ۰۵۰ ۰۰۰ (۲ + ۱ ۰۵۰ ۰۰۰ (۱
۱ ريال است. توليد واقعي و بودج هشده ۲۰۰ ۸۰۰ ريال و ۰۰۰ ۲۶ هزينه هاي ثابت توليدي و غيرتوليدي شركت ايران ب ه ترتيب ۰۰۰
۲ واحد بوده و حجم فروش با حجم توليد برابر نيس ت. حاشيه فروش هر واحد محصول ۸۰۰ ريال اس ت. در روش برابر و معادل ۰۰۰
جذبي نقطه سربسر چند واحد است؟
۴ ۰۰۰ (۴ ۳ ۰۰۰ (۳ ۲ ۰۰۰ (۲ ۱ ۸۷۵ (۱
۵ ( مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه|كارشناسي ارشد (سال ۸۰
توليد م ي كند و آن را در ظرف هاي خاصي بست ه بندي مي نمايد. قيمت تمام شده هر بسته چاي بسته بندي « چاي » ۲۷ شركت شرق
۵۰ بسته محصول به شرح زير است: شده و نشده در سطح توليد سالانه ۰۰۰
هزينه بسته بندي شده بسته بندي نشده
ريال ريال
۴۷۵ مواد مستقيم ۵۰۰
۱ ۲۳۲ ۱ دستمزد مستقيم ۴۰۰
۱ ۰۱۶ ۱ سربار ساخت ۱۰۰
ضمناً بهاي خريد هر ظرف بست هبندي از بيرون ۲۴۸ ريال است. درصورت خريد ظروف از بيرون، سالانه چند ريال صرفه جويي ايجاد
خواهد شد؟
۲ ۹۰۰ ۰۰۰ (۴ ۲ ۷۵۰ ۰۰۰ (۳ ۱ ۷۵۰ ۰۰۰ (۲ ۱ ۴۵۰ ۰۰۰ (۱
۲۸ براي توليد محصول آلفا سه روش توليد وجود دارد كه اطلاعات آن به شرح زير است: كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
هزينه روش اول روش دوم روش سوم
۱۲ ۸ ميليون ريال هزينه ثابت سالانه ۴
۲ ۰۰۰ ۲ ۸۰۰ ۳ ريال هزينه متغير هر واحد محوصل ۰۰۰
با هدف حداقل كردن هزينة كل كدام گزينه صحيح است؟
۱) روش دوم، در هيچ حجمي از تولدي نبايد انتخاب شود.
۲۰ واحد بايد روش دوم ارجح شود. ۲) در حجم توليد بيشتر از ۰۰۰
۲۰ واحد روش اول بر روش سوم ارجج است. ۳) در حجم توليد كمتر از ۰۰۰
۸ واحد به بالا روش سوم ۸ واحد روش دوم و از ۰۰۰ ۵ واحد تا ۰۰۰ ۵ واحد روش اول، از ۰۰۰ ۴) در حجم توليد كمتر از ۰۰۰
ارجحيت دارد.
اهرم عملياتي از ……………….. شروع و به سمت ………………… ، (Q B®Q¥ ) ۲۹ با ميل فروش از نق طه سربسر به سمت بينهايت
ميل خواهد كرد.
۱) بينهايت صفر ۲) بينهايت يك ۳) يك بينهايت ۴) صفر بينهايت
۴۰۰ ريال نامساعد و نسبت سود ناخالص به بهاي تمام شده ۲۵ % بوده اس ت. انحراف حجم بهاي تمام ۳۰ انحراف حجم فروش ۰۰۰
شده چند ريال مساعد (نامساعد) مي باشد؟
۳۲۰ نامساعد ۰۰۰ ( ۳۲۰ مساعد ۴ ۰۰۰ ( ۳۰۰ مساعد ۳ ۰۰۰ ( ۳۰۰ نامساعد ۲ ۰۰۰ (۱
۶ حسابداري صنعتي|مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه
۳۱ هزينه دايره حسابداري صنعتي در يك واحد توليدي، جزو هزينه …………………. است.
۱) تبديل و جزيي از هزينه دوره ۲) تبديل و جزيي از هزينه محصول
۳) دستمزد مستقيم و جزيي از هزينه محصول ۴) سربار ساخت و جزيي از هزينه اداري
۳۲ سودآوري محصولات مختلف در يك واحد توليدي دقيق تر محاسبه مي شود اگر:
۱) هزينه هاي سربار قابل كنترل و غيرقابل كنترل تفكيك شود. ۲) هزينه هاي سربار از قبل بودجه شود.
۳) هزينه هاي سربار محصولات براساس فعاليت محاسبه شود. ۴) نرخ جذب سربار براساس ساعت كار مستقيم باشد.
۳۳ مناسب ترين عامل در تصميم گيري درمورد آنكه چگونه هزينه هاي غيرمستقيم به محصولات تخصيص يابد، كدام است؟ كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
۱) علت و معلولي ۲) توان تحمل ۳) دريافت منافع ۴) عدالت و انصاف
۳۴ يك شركت در پايان دوره مالي، حساب بهاي تمام شده كالاي فروش رفته را بدهكار و حساب كنترل سربار ساخت را بستانكار
نموده است. با توجه به اين اطلاعات مي توان نتيجه گرفت كه:
۱) سربار جذب شده بيشتر از سربار واقعي بوده است. ۲) سربار بودجه شده بيشتر از سربار واقعي بوده است.
۳) سربار واقعي بيشتر از سربار جذب شده بوده است. ۴) سربار بودجه شده كمتر از سربار جذب شده بوده است.
م يباشد و اطلاعات زير در رابطه با « ج» و « ب» و « الف » ۳۵ شركت آلفا، توليدكننده و فروشنده سه نوع محصول به نا م هاي
محصولات اين شركت در يك دوره مالي در دست است:
شرح محصول الف محصول ب محصول ج
تركيب فروش ۵۰ درصد ۳۰ درصد ۲۰ درصد
بهاي فروش واحد ۲۰۰ ريال ۶۰۰ ريال ۸۰۰ ريال
هزينه متغير هر واحد ۱۰۰ ريال ۲۸۰ ريال ۳۲۰ ريال
۳۰ و ۳۰ درصد تغيير كند ، تعداد فروش در نقطه سربه سر: ، درصورتي كه تركيب فروش محصولات به ترتيب به ۴۰
۱) كاهش خواهد يافت . ۲) افزايش خواهد يافت.
۳) ثابت باقي مي ماند. ۴) حدود ۳۳ درصد افزايش مي يابد.
باتوجه به اطلاعات زير به سؤال هاي ۱۰۶ و ۱۰۷ پاسخ دهيد.
محصولات پس از نقطه تفكيك X در شركت آلفا سه محصول الف ، ب و ج از يك فرآيند مشترك توليدي بدست مي آيند. در سال 9
مورد پردازش بيشتر قرار گرفته اند و هزينه هاي اضافي نيز در ارتباط با حجم توليد هر محصول متغير مي باشد. هزينه هاي مشترك توليد
۶۰ ريال و ساير اطلاعات توليد به شرح زير م يباشد. بالغ بر ۰۰۰ X در سال 9
هزينه هاي اضافي و فروش درصورت پردازش اضافي ارزش خالص بازيافتني در نقطه تفكيك توليد واحد محصول
هزينه هاي اضافي بهاي فروش
۶ الف ۲۵ ريال ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۲ ۰۰۰ ۹ ۰۰۰
۴ ب ۴۱ ريال ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۵ ۰۰۰ ۷ ۰۰۰
۲ ج ۲۴ ريال ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۲ ۰۰۰ ۸ ۰۰۰
۷ ( مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه|كارشناسي ارشد (سال ۸۱
۳۶ براي حداكثر كردن سود، شركت آلفا كدا ميك از محصولات را بايد مورد پردازش اضافي قرار دهد؟ كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
۱) الف ۲) ج ۳) ب وج ۴) الف و ب
۳۷ هزينه هاي توليد هر واحد محصول ج كه براي تصميم گيري درمورد فروش يا پردازش اضافي محصول ج مرتبط م ي باشد، چند
ريال است؟
۱۲ (۴ ۹ (۳ ۵ (۲ ۴ (۱
۵ ريال اس ت. اگر نرخ سود اين شركت ۰۰۰ ۶ ريال و فروش آن در نقطه سربه سر ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۸ فروش شركت كاوه در حال حاضر ۰۰۰
۱۰ % فروش باشد، هزينه ثابت چند ريال است؟
۳ ۶۰۰ ۰۰۰ (۴ ۳ ۰۰۰ ۰۰۰ (۳ ۲ ۴۰۰ ۰۰۰ (۲ ۱ ۰۰۰ ۰۰۰ (۱
۳۹ روش تجزيه و تحليل سه انحرافي سربار يك دايره توليدي، انحراف ه زينه و انحراف ظرفيت را نامساعد نشان مي دهد. مبناي
تعيين نرخ جذب سربار ۸۰ % ظرفيت عملي اس ت. درصورتي كه ب ه جاي آن از ۱۰ % ظرفيت عملي استفاده شده بود، ب ه ترتيب چه
گزارش شده است؟ « انحراف ظرفيت » و « انحراف هزينه » اثري بر
۱) افزايش افزايش ۲) كاهش افزايش ۳) افزايش بدون تغيير ۴) بدون تغيير افزايش
۴۰ شركتي سه محصول با مشخصات زير توليد مي كند كه براي تمام آن ها از يك ماده استفاده مي شود: كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
شرح قيمت فروش ريال هزينه متغير ريال مواد مورد نياز كيلوگرم
۴ ۶۰ محصول الف ۱۰۰
۱ ۴۰ محصول ب ۶۰
۲ ۱۰ محصول ج ۴۰
چنانچه هزينه ثابت شركت ۱۰ ميليون ريال و شركت با محدوديت مواد اوليه روبرو باشد و هيچگونه محدوديت ديگري وجود نداشته
باشد، اولويت توليد محصولات چگونه است؟
۱) ج الف ب ۲) ج ب الف ۳) ب الف ج ۴) ب ج الف
۴۲ ۹۶ ريال متوقف نماي د. اگر ۰۰۰ ۴۸ ريال و هزينه ثابت ۰۰۰ ۴۱ شركت شرق تصميم دارد فعاليت دايره الف را با حاشيه فر وش ۰۰۰
ريال از هزينه ثابت قابل اجتناب نباشد، تأثير توقف اين فعاليت بر سود شركت ، كدام است؟
۴۸ ريال كاهش در سود ۰۰۰ ( ۶ ريال افزايش در سود ۲ ۰۰۰ (۱
۵۴ ريال افزايش در سود ۰۰۰ ( ۵۴ ريال كاهش در سود ۴ ۰۰۰ (۳
۸ حسابداري صنعتي|مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه
نشان داده شده است . درصورتي كه قيمت فروش در هر دو سال ثابت x 1, x ۴۲ در نمودار مقابل، خطوط سود شركت در 2 سال 2
نشانگر ……………………… هزينه هاي متغير هر واحد است. x به 2 x باشد تغيير خط سود 1
۱) افزايش هزينه ثابت كل و كاهش
۲) كاهش هزينه هاي ثابت كل و افزايش
۳) كاهش هزينه هاي ثابت كل و كاهش
۴) افزايش هزينه ثابت كل و افزايش
۴ ريال، ۸ ريال م ي فروشد. هزينه هاي اين شركت براي هر واحد محصول ۰۰۰ ۴۳ شركتي تنها محصول خود را به قيمت ۰۰۰
هزينه هاي ثابت در هر سال بالغ بر ۷ ميليون ريال و حجم توليد و فروش شركت، سالانه ۳ هزار ريال است. چنانچه شركت بخواهد
۱ ريال كاهش دهد، حداقل چند هزار واحد بايد بفروشد تا سود شركت تغييري نكند؟ قيمت فروش هر واحد را ۰۰۰
۴ (۴ ۳ (۳ ۲ (۲ ۱ (۱
۲ هزار ريال بوده است . چنانچه بهاي فروش كالاها ۲ و ۳۰۰ ۱۷۰ ،۲ ۴۴ فروش ما ه هاي تير، مرداد و شهريور شركتي به ترتيب ۰۴۰
برابر با ۱۲۵ % بهاي خريد آ ن ها و موجودي كالاي ابتداي هر ماه معادل ۳۰ % بهاي تمام شدة كالاي آماده فروش همان ماه باشد،
خريد مردادماه چند ريال بوده است؟ كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
۱ ۹۲۶ ۰۰۰ (۴ ۱ ۷۶۷ ۲۰۰ (۳ ۱ ۷۳۶ ۰۰۰ (۲ ۱ ۶۵۸ ۷۰۰ (۱
اين امكان را دارد كه يك دستگاه ماشين جديد جايگزين ماشين قديمي نمايد . ماشين جديد داراي قيمت تمام « الف » ۴۵ شركت
۱۰۰ ريال م يباش د. ماشين ۹۰ ريال ، عمر مفيد ۵ سال، ارزش اسقاط صفر و هزينه هاي متغير سالانه اين دستگاه ۰۰۰ شده ۰۰۰
۵ ريال م ي باشد كه بعد از ۵ سال ارزش ۵۰ ريال و عمر مفيد باقي مانده ۵ سال و ارزش بازار ۰۰۰ قديمي داراي ارزش دفتري ۰۰۰
۱۲۵ ريال اس ت. بدون درنظرگرفتن ارزش زماني پول و آثار اسقاط آن صفر مي باشد. هزينه هاي متغير سالانه ماشين قديمي ۰۰۰
مالياتي، جايگزين كردن ماشين جديد چه اثري در مجموع سود ۵ سال آينده شركت ايجاد مي كند؟
۴۰ افزايش ۰۰۰ ( ۸۵ افزايش ۴ ۰۰۰ ( ۱۷ كاهش ۳ ۰۰۰ ( ۴۵ كاهش ۲ ۰۰۰ (۱
۴۶ انحراف قابل كنترل كدام است؟ كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
AD (۱

AC ( نامساعد ۲

DB ( مساعد ۳

DC ( نامساعد ۴

نامساعد
۴۷ انحراف حجم، كدام است؟
DC (۱

AC ( مساعد ۲

DB ( مساعد ۳

DC ( نامساعد ۴

نامساعد
۳۳ واحد و كالاي در جريان ساخت ابتدا و پايان دوره ب ه ترتيب ۴۸ معادل آحاد تكميل شده به روش ميانگين از بابت مواد ۰۰۰
۸ واحد بوده كه هر دو از بابت تبديل ۷۵ % تكميل شده اند. تعداد واحدهاي تكميل شده چقدر است؟ 4000 و ۰۰۰
۳۰ ۰۰۰ (۴ ۲۹ ۰۰۰ (۳ ۲۵ ۰۰۰ (۲ ۲۱ ۰۰۰ (۱
۹ ( مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه|كارشناسي ارشد (سال ۸۱
۴۹ شركتي با خريد ماشين آلات جديد، ۱۰ % در ساعت استاندارد هر واحد محصول صرف ه جويي ايجاد خواهد كرد . توليد هر واحد
۲۴ ريال است . چنانچه قيمت تمام شده محصول با ماشي ن آلات قديمي مستلزم ۵ دقيقه كار مستقيم به نرخ هر ساعت ۰۰۰
ماشين آلات جديد ۸۲ ميليون ريال و عمر مفيد آن ۸ سال و ارزش اسقاط ۲ ميليون ريال باشد (روش محاسبه استهلاك
ماشين آلات خط مستقيم است )، درصورت عدم تغيير در ساير اقلام هزينه، حداقل چند هزار واحد بايد توليد شود تا خريد
ماشين آلات جديد توجيه اقتصادي داشته باشد؟ كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
۲۰۰ (۴ ۱۰۰ (۳ ۵۰ (۲ ۲۵ (۱
باتوجه به اطلاعات زير به دو سوال ۱۲۰ و ۱۲۱ پاسخ دهيد.
اطلاعات مقداري توليد در يك مرحله براي بهمن ماه سال ۸۰ به شرح زير است:
محصول تكميل شده ۱۲۰ هزار كيلو و موجودي در جريان ساخت اول و آخر بهمن به ترتيب ۵ و ۸ هزار كيلو تماماً تا ۴۰ % كار و سربار
۱۳ هزار ريال هزينه شده است. تكميل است. در بهمن ماه براي مواد و تبديل به ترتيب ۸۶۱۰ و ۳۳۲
چند هزار ريال است؟ ،FiFo ۵۰ قيمت تمام شده موجودي در جريان ساخت آخر دوره با روش
۱ ۴۴۰ (۴ ۹۱۲ (۳ ۵۶۰ (۲ ۳۵۲ (۱
چند هزار ريال است؟ ، LiFo ۵۱ قيمت تمام شده محصول تكميل شده به روش
۲۲ (۴ ۲۱/۸ (۳ ۲۱/۶ (۲ ۲۱/۴ (۱
دار د. اگر هزين ه هاي هر واحد محصول در دو C و B و A ۵۲ شركت آلفا براي توليد تن ها محصول خود سه نوع هزينه با نام هاي
هريك از محصولات براساس C و B و A سطح مختلف فعاليت براي انواع مختلف هزينه به شرح زير باشد ، طبق ه بندي هزين ه هاي
رفتار آن ها به ترتيب، چگونه خواهد بود؟
C هزينه B هزينه A شرح هزينه
۴ ريال ۹ ريال ۰۰۰ ۴ ريال ۰۰۰ ۵ عدد ۰۰۰ توليد ۰۰۰
۳ ريال ۶ ريال ۰۰۰ ۴ ريال ۰۰۰ ۷ عدد ۰۰۰ توليد ۵۰۰
۱) ثابت ، متغير، نيمه متغير ۲) ثابت، نيمه متغير، متغير ۳) متغير، نيمه متغير، ثابت ۴) متغير، ثابت ، نيمه متغير
۵۳ در تهيه بودجه جامع، كدام ترتيب صحيح است؟
الف) بودجه توليد
ب) بودجه نقدي
ج) بودجه فروش
د) بودجه دستمزد تقسيم
۱) ب ج الف د ۲) ج الف د ب ۳) ب الف ج د ۴) ج الف ب د
۱۰ حسابداري صنعتي|مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه
نمايانگر هزينه دستمزد استاندارد در سطوح مختلف ساعات كار مستقيم باشد و OM ۵۴ باتوجه به نمودار زير، درصورتي كه خط
انحراف » ، « انحراف نرخ » ، هزين ه هاي واقعي دستمزد را نشان دهد A هزينه استاندارد دستمزد براي توليد واقعي و S نيز نقطه
دستمزد، به ترتيب چگونه خواهد بود؟ « انحراف كل » و « كارايي
۱) مساعد، نامساعد، نامساعد
۲) مساعد، مساعد ، نامساعد
۳) نامساعد ، نامساعد، مساعد
۴) نامساعد، مساعد ، مساعد
در يك شركت سودآور بايد: (ROI) ۵۵ براي بالابردن بازده سرمايه گذاري
۱) سرمايه گذاري و هزينه هاي عملياتي به يك مبلغ افزايش يابد.
۲) درآمد فروش و هزينه هاي عملياتي به يك مبلغ افزايش يابد.
۳) درآمد فروش و هزينه هاي عملياتي به يك نسبت افزايش يابد.
۴) درآمد فروش و هزينه هاي عملياتي به يك نسبت كاهش يابد.
۱۶۶ ريال، نرخ بيمه كارگر ۷%، ماليات ۱۰ % و بيمه كارفرما ۲۳ % اس ت. ۶۰ % حقوق و ۵۶ خالص حقوق و دستمزد كارخانه اي ۰۰۰
دستمزد مستقيم توليد، ۳۰ % غيرمستقيم توليد و مابقي مربوط به فروش و اداري اس ت. حساب ك الاي در جريان ساخت از بابت
حقوق و دستمزد چند ريال بدهكار مي شود؟ كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
۱۴۷ ۶۰۰ (۴ ۱۳۷ ۵۰۰ (۳ ۱۲۰ ۰۰۰ (۲ ۹۹ ۶۰۰ (۱
۱۰ ريال اس ت. اين دو دايره پشتيباني خدمات خود را ب هصورت زير به ۸ و ۰۰۰ ۵۷ هزينه هاي سربار مستقيم آلفا و بتا ب ه ترتيب ۸۰۰
ساير دواير ارائه مي دهند. سهم دايره توليدي ۱ از پشتيباني آلفا به روش مستقيم چند ريال است؟
ارائه خدمات
شرح
آلفا بتا
%۵۰ %۴۰ توليدي ۱
%۴۰ %۴۰ توليدي ۲
% پشتيباني آلفا ۱۰
پشتيباني بتا ۲۰ %
۴ ۴۰۰ (۴ ۴ ۰۰۰ (۳ ۳ ۸۰۰ (۲ ۳ ۵۲۰ (۱
۵۸ در كدا م يك از رو ش هاي تسهيم هزينه محصولات مشترك ، بهاي تمام شده هر واحد از انواع محصولات در نقطه تفكيك
يكسان بدست مي آيد؟ كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
۱) روش مقداري ۲) روش ارزش نسبي فروش
۳) روش ارزش خالص بازيافتني ۴) روش ارزش برآوردي فروش در نقطه تفكيك
۱۱ ( مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه|كارشناسي ارشد (سال ۸۱
۵۹ قابليت اتكاي كدام يك از تكنيك هاي ارزيابي در بودجه بندي سرمايه اي بيشتر است؟
(ARR) ۲) نرخ بازده حسابداري (PP) ۱) دوره بازيافت
(NPV) ۴) ارزش فعلي خالص (IRR) ۳) نرخ بازده داخلي
۲ ريال مساعد و نسبت بهاي تمام شده به فروش ۷۵ % است. انحراف حجم بهاي تمام شده كالاي ۰۰۰ ۶۰ انحراف حجم فروش ۰۰۰
فروش رفته كدام است؟
۲ نامساعد ۶۶۶ ۶۶۶ ( ۲ مساعد ۴ ۶۶۶ ۶۶۶ ( ۱ نامساعد ۳ ۵۰۰ ۰۰۰ ( ۱ مساعد ۲ ۵۰۰ ۰۰۰ (۱
۱۲ حسابداري صنعتي|مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه
تشكيل دهنده بهاي تمام « هزينه هاي » ، ۶۱ چنانچه بهاي تمام شده يك محصول ب ه عنوان مبناي قيمت فروش در نظر گرفته شود
شده كدام است؟
۱) تحقيق و توسعه، طراحي و توليد
۲) طراحي، توليد و خدمات پس از فروش
۳) تحقيق و توسعه، طراحي، توليد، بازيابي، توزيع و خدمات پس از فروش
۴) توليد، شامل مواد مستقيم مصرف شده، دستمزد مستقيم و سربار ساخت
بدين معني است كه …………………… باهم برابرند. (Conversion cost) « بهاي تبديل » و (Prime cost) « بهاي اوليه » ۶۲ تساوي
۱) دستمزد مستقيم و سربار ساخت ۲) مواد مستقيم مصرف شده و سربار ساخت
۳) مواد مستقيم مصرف شده و دستمزد مستقيم ۴) هزينه مواد مستقيم، دستمزد مستقيم و سربار ساخت
۶۳ درصورتي كه بهاي تمام شده موجودي كالاي در جريان ساخت در پايان دوره نسب ت به اول دورة آن كاهش يافته باشد، مي توان
نتيجه گرفت كه ……………………….. است. كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
۱) بهاي تمام شده كالاي ساخته شدة طي دوره بيشتر از جمع هزين ههاي توليد طي دوره
۲) بهاي تمام شده كالاي ساخته شدة طي دوره بيشتر از بهاي تمام شده كالاي فروش رفته
۳) جمع هزينه هاي توليد طي دوره بيشتر از بهاي تمام شده كالاي در جريان ساخت طي دوره
۴) بهاي تمام شده كالاي ساخته شدة طي دوره بيشتر از بهاي تمام شده كالاي در جريان ساخت طي دوره
۶۴ كدام يك از گزينه هاي زير در مورد هزينه يابي مرحله اي صحيح است؟
۱) در روش ميانگين نيازي به ريز عوامل هزينه كالاي در جريان ساخت اول دوره نيست.
نيازي به درصد تكميل كالاي در جريان ساخت اول دوره نيست. ،FiFo ۲) در روش
هرگز بزرگتر از معادل آحاد تكميل شده به روش ميانگين نيست. ،FiFo ۳) معادل آحاد تكميل شده به روش
مي باشد. FiFo ۴) معادل آحاد تكميل شده به روش ميانگين همواره بزرگتر از معادل آحاد تكميل شده به روش
به گونه اي كه از لحاظ اقتصادي موجه ،(Cost Object) « موضوع هزينه يابي » با (Cost Tracing) « رهگيري هزينه » ۶۵ قابليت
باشد، تعيين كنندة …………………… بودن هزينه است.
۱) ثابت يا متغير ۲) مستقيم يا متغير ۳) غيرمستقيم يا ثابت ۴) مستقيم يا غيرمستقيم
۱۳ ( مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه|كارشناسي ارشد (سال ۸۲
محاسبه مقداري نقطة سربسر در شرايطي كه حجم توليد و فروش برابر نباشد ، چگونه انجام « هزينه يابي جذب ي » ۶۶ در روش
مي شود؟ كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
هزينه هاي ثابت

حاشيه فروش هر واحد
هزينه ثابت ساخت هر واحد (حجم توليد حجم فروش سر بسر) + هزينه هاي ثابت

حاشيه فروش هر واحد
هزينه ثابت هر واحد (حجم توليد حجم فروش سربسر) + هزينه هاي ثابت

حاشيه فروش هر واحد
هزينه ثابت ساخت هر واحد (حجم فروش سربسر حجم توليد) + هزينه هاي ثابت

حاشيه فروش هر واحد
۶۷ چنانچه در توليد م حصولي فقط يك نوع مواد مصرف شود، با استفاده از فرمول محاسبه انحراف بازدة مواد، كدام انحراف بدست
مي آيد؟
۱) نرخ مواد ۲) كل مواد ۳) تركيب مواد ۴) مصرف مواد
نرخ باز ده » چه نسبتي از « نرخ بازده حسابداري سرمايه گذاري اوليه » ، ۶۸ درصورتي كه ارزش اسقاط يك دارايي صفر باشد
خواهد بود؟ « حسابداري متوسط سرمايه گذاري
% ۴) بيشتر از ۱۰۰ %۱۰۰ (۳ %۵۰ (۲ % ۱) كمتر از ۵۰
۶۹ در فرآيند تصمي م گيري انتخاب يك راه حل از بين چندين راه حل، هزين ه هايي كه در راه حل هاي مختلف متفاوت باشند، كدام
ويژگي را دارند؟
۱) مربوطند ۲) متغيرند ۳) نيمه متغيرند ۴) غير قابل اجتنابند
۴ ريال به فروش رسيده و سود ناخالصي ۰۰۰ ۷۰ هفتادو پنج درصد از كالاي آماده فروش شركت عرفان، در طي سال به مبلغ ۰۰۰
۴۰۰ ريال عايد شده است. با فرض روش ميانگين موزون، موجودي كالاي ساخته شده آخر دوره چند ريال مي باشد؟ معادل ۰۰۰
۰ ۸۰۰ ۰۰۰ (۴ ۱ ۲۰۰ ۰۰۰ (۳ ۱ ۰۰۰ ۰۰۰ (۲ ۸۰۰ ۰۰۰ (۱
۶ ريال و نرخ بيمه كارگر و كارفرما با نرخ ۷% و ۲۳ % منظور ۲۲۵ ۷۱ خالص حقوق و دستمزد شركت احسان براي بهمن ماه ۰۰۰
۷۵۰ ريال بوده و از حقوق و دستمزد اين ماه ، ۵۰ % دستمزد مستقيم ساخت، ۳۰ % دستمزد مي شود. ماليات حقوق بهم ن ماه ۰۰۰
غيرمستقيم ساخت و ۱۰ % مربوط به كاركنان فروش و مابقي مربوط به كاركنان اداري اس ت. حساب كنترل سربار بابت حقوق و
دستمزد و بيمه كارفرما جمعاً چند ريال بدهكار مي شود؟ كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
۴ ۶۵۹ ۳۰۰ (۴ ۳ ۶۳۰ ۰۰۰ (۳ ۲ ۷۶۷ ۵۰۰ (۲ ۲ ۰۹۲ ۵۰۰ (۱
۱۴ حسابداري صنعتي|مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه
باتوجه به اطلاعات زير به سؤالات ۱۱۲ و ۱۱۳ پاسخ دهيد.
% ۵ واحد و كالاي در جريان ساخت ابتدا و پايان دوره به ترتيب ۸۰۰ (از بابت تعديل ۶۰ كالاي تكميل شده شركت ريحان ۰۰۰ »
۵۸ ريال بوده است. همچنين بهاي تمام ۹۳ و ۴۴۰ ۱ واحد بوده است. هزينه مواد و تبديل طي دوره به ترتيب ۶۰۰ تكميل) و ۰۰۰
«. ۳۰ ريال و مواد نيز در ابتداي عمليات وارد فرايند ساخت مي شود (fifo) شده هر واحد كالاي تكميل شده به روش
۷۲ بهاي تمام شده هر واحد كالا از بابت تبديل چند ريال است؟
۲۲ (۴ ۱۸ (۳ ۱۲ (۲ ۸ (۱
۷۳ درصد تكميل كالاي در جريان ساخت آخر دوره چقدر بوده است؟
%۵۰ (۴ %۴۵ (۳ %۴۰ (۲ %۳۵ (۱
۲۸ ميليون ريال است . اگر توليد / ۷ واحد محصول ۵ ۲۳ ميليون ريال و براي ۰۰۰ / ۵ واحد محصول ۵ ۷۴ سربار برآوردي براي ۰۰۰
نرخ جذب سربار » ۲۵ ميليون ريال گزارش شده باشد / ۵ واحد محصول و سربار واقعي نيز ۱ واقعي ۵% زير بودجه و معادل ۲۲۵
چند ريال است؟ « براي هر واحد محصول
۵ ۰۰۰ (۴ ۴ ۷۰۰ (۳ ۴ ۵۰۰ (۲ ۴ ۳۸۵ (۱
و دو دايره عملياتي ساخت و مونتاژ اس ت. مبناي تسهيم (T) و تأسيسات (R) ۷۵ شركتي داراي دو دايره پشتيباني رستوران
هزينه هاي دايره رستوران و تأسيسات به ترتيب تعداد پرسنل و متراژ دواير مي باشد. ساير اطلاعات نيز به شرح زير است:
دايره ريال (سربار مستقيم) تعداد پرسنل متر مربع متراژ
۳۹۰ ۵۰ ۳ ۶۰۰ رستوران ۰۰۰
۳۰۰ ۵۰ ۳ ۲۰۰ تأسيسات ۰۰۰
۲ ۸۸۶ ۱۲۰ ۷ ۶۰۰ ساخت ۰۰
۱ ۹۲۴ ۸۰ ۴ ۸۰۰ مونتاژ ۰۰۰
معادله سربار دايره رستوران در روش متقابل (دوطرفه) كدام است؟ كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
3 600000+ 20%T (۲ 3 200000+ %20T (۱
3 600000+ 0/075T (۴ 3 60000+ 0/075 (3 200000) (۳
زير، تغيير از حالت ( ۱) به ( ۲) نشانگر چيست؟ « خط سود » ۷۶ در نمودار
۱) كاهش قيمت فروش و هزينه متغير به يك نسبت
۲) كاهش هزينه قيمت متغير و قيمت فروش به يك مبلغ
۳) افزايش قيمت فروش و هزينه متغير به يك نسبت
۴) افزايش قيمت فروش و هزينه متغير به يك مبلغ
۱۵ ( مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه|كارشناسي ارشد (سال ۸۲
۷۷ چنانچه تنها تغيير در مفروضات سربسر، افزايش قيمت فروش و هزينه متغير هر واحد به نسبت مساوي ( 25 %) باشد ، نقطه
سربسر جديد مقداري چند درصد كمتر از نقطه سربسر قديم خواهد بود؟
%۲۵ (۲ %۲۰ (۱
۴) اطلاعات براي پاسخگويي كافي نيست. %۷۵ (۳
۷۸ فرض كنيدنسبت سود به فروش ۱۰ % و نسبت حاشيه فروش ۴۰ % باشد. اگر فروش ۱۲ % كاهش يابد، سود چند درصد كاهش
خواهد يافت؟
۴۸ (۴ ۲۶/۴ (۳ ۱۹/۲ (۲ ۴/۸ (۱
۵ ريال است . ساير ۱۸۴ ۳ نوع محصول توليد و به فروش مي رساند. هزينه هاي ثابت كل شركت، سالانه ۰۰۰ « بوشهر » ۷۹ شركت
اطلاعات به شرح زير است:
محصول قيمت فروش حاشيه فروش هر واحد تركيب فروش
۴ ۲ ۵۰۰ ۴ آلفا ۰۰۰
۴ ۲ ۰۰۰ ۳ بتا ۰۰۰
۲ ۱ ۸۰۰ ۲ گاما ۰۰۰
در سطح فروش سربه سر ، سهم فروش محصول بتا چند هزار ريال است؟ كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
۲ ۸۸۰ (۴ ۱ ۹۲۰ (۳ ۹۶۰ (۲ ۸۶۴ (۱
باتوجه به اطلاعات زير به سؤالات ۵۰ و ۵۱ پاسخ دهيد.
۱۸۰ ريال ۴۲۰ و ۰۰۰ ۳۲۵ ريال و هزينه هاي پردازش اضافي در مرحله ۲ و ۳ به ترتيب ۰۰۰ ۰۰۰ ( هزينه هاي مشترك (مرحله ۱ »
بوده است. محصول آلفا و بتا به طور همزمان در مرحله ( ۱) توليد و براي تكميل شدن، آلفا به مرحله ( ۲) و بتا به مرحله ( ۳) منتقل
۸ واحد بوده كه ۶۰ % آن به مرحله ( ۲) و مابقي به مرحله ( ۳) انتقال يافته است. قيمت ۰۰۰ ( مي شود. كالاي انتقالي از مرحله ( ۱
۱۶۵ ريال بوده است؟ / فروش نهايي هر واحد از محصول آلفا و بتا به ترتيب ۱۵۰ و ۶۲۵
۸۰ براساس روش ارزش خالص ب ازيافتني نسبي در نقطة تفكيك (ارزش برآوردي فروش در نقطه تفكي ك)، بهاي تمام شده هر
واحد محصول آلفا چند ريال است؟ كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
۱۵۰ (۴ ۱۱۸/۷۵ (۳ ۸۷/۵ (۲ ۳۱/۲۵ (۱
۸۱ براساس روش درصد سود ناخالص ثابت، بهاي تمام شدة كل آلفاي توليد شده در نقطه تفكيك چند ريال خواهد بود؟ كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
۵۳۲ ۸۰۰ (۴ ۲۹۲ ۸۰۰ (۳ ۱۹۵ ۰۰۰ (۲ ۱۱۲ ۸۰۰ (۱
۱۸۹ ريال مساعد بوده است . طبق ۱۰۵ ريال نامساعد و ۰۰۰ ۸۲ انحراف نرخ دستنمزد و انحراف كارايي دستمزد به ترتيب ۰۰۰
استاندارد، براي توليد هر واحد محصول ۲ ساعت دستمزد مستقيم به نرخ ساعتي ۳۵ ريال مورد نياز است . معادل آحاد تكميل
۲ واحد آن را كالاي در جريان ساخت آخر تشكيل م ي دهد. بهاي تمام شده واقعي ۱۵ واحد است كه ۵۰۰ شده ا ز بابت دستمزد ۰۰۰
كالاي در جريان ساخت آخر از بابت دستمزد چند ريال است؟
۲۰۳ ۰۰۰ (۴ ۱۸۹ ۰۰۰ (۳ ۱۷۵ ۰۰۰ (۲ ۱۶۱ ۰۰۰ (۱
۱۶ حسابداري صنعتي|مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه
۱۸ ريال نامساعد است . نرخ استاندارد هر ساعت كار ۲۰ ريال نامساعد و انحراف كل سربار نيز ۰۰۰ ۸۳ انحراف كل دستمزد ، ۰۰۰
۱۲ ريال مساعد و هيچگونه اضافه مستقيم ۲۰۰ ريال است كه سربار براساس ۷۵ % آن جذب م ي شود. انحراف هزينه سربار ۰۰۰
(كسر) جذب سربار ثابت وجود نداشته است. انحراف نرخ دستمزد چند ريال است؟
۲۲ مساعد ۵۰۰ ( ۲۲ نامساعد ۴ ۵۰۰ ( ۲۰ مساعد ۳ ۰۰۰ ( ۲۰ نامساعد ۲ ۰۰۰ (۱
۳۶۰ ريال، نرخ استاندارد مواد 5 ۸۴ اگر انحراف نرخ مواد ۰۰۰
4 نرخ واقعي، مصرف واقعي 3
2 مصرف استاندارد، توليد از لحاظ مواد
۵ واحد ب اشد، حساب كالاي در جريان ساخت به روش يگانه بابت مواد مستقيم مصرف شده چند ۶ واحد و از لحاظ تبديل ۵۰۰ ۰۰۰
ريال بدهكار مي شود؟
۱ ۸۰۰ ۰۰۰ (۴ ۱ ۴۴۰ ۰۰۰ (۳ ۱ ۲۰۰ ۰۰۰ (۲ ۸۴۰ ۰۰۰ (۱
در شركت ماشين سازي منگان به شرح زير است: « الف » ۸۵ بهاي تمام شده هر واحد از قطعه
اجزاء بهاي تمام شده ريال
مواد مستقيم ۴۰۰
۱ دستمزد مستقيم ۴۰۰
۲۰ % غيرقابل اجتناب) ) ۱ سربار ساخت ۴۰۰
متغير فروش ۲۰۰ (كلاً غيرقابل اجتناب)
ثابت فروش و اداري ۴۰۰ (كلاً غيرقابل اجتناب)
3 800
را به توليدكننده ديگري واگذار نمايد. با ملاحظات كمي، حداكثر مبلغي كه شركت « الف » اخيرًا شركت تصميم گرفته كه توليد قطعه
منگان مي تواند بابت ساخت اين قطعه پرداخت نمايد، چند ريال است؟
۴ ۳۲۰ (۴ ۳ ۱۰ (۳ ۲ ۹۲۰ (۲ ۲ ۲۸۰ (۱
۵ ريال، و راه دوم، اجاره م اهان ه اي ۰۰۰ ۸۶ براي اجاره يك ماشين ، دو راه پيشنهاد شده اس ت. راه اول، اجاره ماهانه اي به مبلغ ۰۰۰
۸ واحد ۲ ريال به اضافه ۶۰۰ ريال به ازاي هر واحد محصول توليدي ماشين مذكو ر. احتمال توليد و فروش ۰۰۰ ۰۰۰ به مبلغ ۰۰۰
۲ واحد ۲۵ % است. اگر شركت را هحل اول را انتخاب نمايد، هزينه فرصت از دست رفته چند ريال ۵ واحد ۳۵ % و ۵۰۰ ۰۰۰ ،%۴۰
خواهد بود؟ كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
۳۴۵ ۰۰۰ (۴ ۳۲۵ ۰۰۰ (۳ ۳۰۰ ۰۰۰ ( ۱) صفر ۲
۴ واحد بوده كه تماماً از لحاظ ۳ و ۰۰۰ ۱۵ واحد ، كالاي در جريان ساخت اول و آخر دوره ب ه ترتيب ۰۰۰ ۸۷ كالاي تكميل شده ۰۰۰
۱۵ واحد و به اي ۱ ريال سربار ثابت جذب م ي شود. تعداد فروش ۵۰۰ تبديل ۷۵ % تكميل شد ه اند. براي توليد هر واحد محصول ۰۰۰
۵ ريال مي باشد. كدام گزينه در مورد تفاوت سود دو روش جذبي و متغير صحيح است؟ فروش هر واحد ۰۰۰
۲۵۰ ريال كمتر خواهد بود. ۲۵۰ ريال بيشتر خواهد بود. ۲) سود جذبي ۰۰۰ ۱) سود جذبي ۰۰۰
۵۰۰ ريال كمتر خواهد بود. ۵۰۰ ريال بيشتر خواهد بود. ۴) سود جذبي ۰۰۰ ۳) سود جذبي ۰۰۰
۱۷ ( مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه|كارشناسي ارشد (سال ۸۲
باتوجه به اطلاعات زير به ۲ سؤال ۵۸ و ۵۹ پاسخ دهيد.
۸۱ واحد فروش را نشان مي دهد. ۶۰ واحد و نتايج واقعي بازار ۰۰۰ جمعاً ۰۰۰ « ب» و « الف » بودجه بازار (صنعت) براي محصول
بودجه فروش و نتايج واقعي شركت نيكان به شرح زير است:
بودجه واقعي
محصول
واحد قيمت واحد قيمت
۳ ۶۰۰ ۴ ۰۸۰ ۴ ۰۰۰ ۳ الف ۶۰۰
۳ ۶۰۰ ۲ ۱۶۰ ۳ ۰۰۰ ۲ ب ۴۰۰
۸۸ انحراف تركيب فروش شركت نيكان چند ريال است؟
۴۳۲ مساعد ۰۰۰ ( ۴۱۶ مساعد ۴ ۰۰۰ ( ۲۱۶ نامساعد ۳ ۰۰۰ ( ۲۶۱ مساعد ۲ ۰۰۰ (۱
چند ريال است؟ (Market share var) ۸۹ انحراف سهم از بازار شركت نيكان
۶ نامساعد ۴۸۰ ۰۰۰ ( ۵ نامساعد ۴ ۸۳۲ ۰۰۰ ( ۵ نامساعد ۳ ۴۰۰ ۰۰۰ ( ۴ نامساعد ۲ ۸۶۰ ۰۰۰ (۱
۱۰ تعيين / ۹۰ فروش هاي هرماه در آخرين روز همان ماه صورتحساب شده و براي مشتريان ارسال مي شود و شرط فروش ن/ ۶۰ ۳
شده اس ت. ۶۰ % فروش ها طي دوره تخفيف، ۲۰ % در ۲۰ روز بعد از پايان دوره تخفيف و ۱۵ % آن در ماه دوم بعد از فروش دريافت و
۵ واحد بوده است . وجه ۷ و ۰۰۰ ۵ و ۰۰۰ ۴ و ۰۰۰ مابقي سوخت م ي گردد. فروش فروردين، ارديبهشت، خرداد و تيرماه ب ه ترتيب ۰۰۰
نقد دريافتي طي تيرماه معادل بهاي فروش چند واحد كالا مي باشد؟ كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
۶ ۳۰۸ (۴ ۶ ۲۲۴ (۳ ۴ ۵۹۸ (۲ ۴ ۴۹۸ (۱
۱۸ حسابداري صنعتي|مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه
۱۰۲ و ۱۰۳ پاسخ دهيد: ، با اطلاعات زير به سه سوال ۱۰۱
شركت اطلس جهت هزينه يابي محصول الف از نظام استاندارد استفاده مي كند. موجودي هاي در جريان ساخت اول و آخر بهمن ماه ۸۲
بي اهميت و ساير اطلاعات به شرح زير است: ساعت استاندارد ساخت واحد محصول ۲ ساعت به نرخ ۵۰ ريال نرخ استاندارد هر
۶ ساعت. انحراف ۴۸۸ ريال، ساعت كار واقعي ۸۰۰ كيلوگرم مواد خام ۴۰ ريال و هزينه واقعي مواد مصرفي براي توليد بهمن ماه ۴۰۰
۴۴ ريال نامساعد. ۵۶ ريال و ۴۰۰ كل و انحراف نرخ مواد به ترتيب ۴۰۰
۲۰ ريال مساعد. ۲۰ ريال نامساعد و ۰۰۰ انحراف كل و انحراف كارآيي دستمزد به ترتيب ۸۰۰
۹۱ توليد واقعي بهمن ماه چند واحد محصول است؟
۳ واحد ۶۰۰ ( ۳ واحد ۴ ۷۰۰ ( ۶ واحد ۳ ۵۰۰ ( ۱۰ واحد ۲ ۸۰۰ (۱
۹۲ مصرف استاندارد مواد براي هر واحد محصول چند كيلوگرم مي باشد؟
۴ (۴ ۳ (۳ ۲ (۲ ۱ (۱
۹۳ انحراف بازده دستمزد كدام است؟
۲۰ ريال نامساعد ۰۰۰ ( ۲۰ ريال مساعد ۴ ۰۰۰ ( ۱۰ ريال نامساعد ۳ ۰۰۰ ( ۱۰ ريال مساعد ۲ ۰۰۰ (۱
۹۴ درصورتي كه در روش هزينه يابي كا مل، انحراف ظرفيت هر دوره به همان دوره بسته شود، كدام مبناي جذب سربار منجر به
حداقل اختلاف مابين سود و روش هزين هيابي كامل و هزينه يابي متغير م يگردد؟
۱) سطح ظرفيت عملي ۲) سطح ظرفيت ايد هال ۳) سطح ظرفيت عادي ۴) ظرفيت قابل دستيابي جاري
۹۵ بهاي تمام شده محصول تكميلي و انتقالي به انبار كدام است؟
۹۰ ريال ۵۰۰ ( ۸۲ ريال ۴ ۵۰۰ ( ۸۱ ريال ۳ ۵۰۰ ( ۸۰ ريال ۲ ۵۰۰ (۱
۹۶ نسبت تغيير در هزينه هاي توليد هر واحد محصول در بهمن ماه نسبت به دوره قبل كدام است؟
۳۱ % افزايش ( ۳۱ % كاهش ۴ ( ۱۰ % افزايش ۳ ( ۱۰ % كاهش ۲ (۱
۹۷ طبق بودجه فروش شركت شمال بر اي سال ۸۱ ، تركيب فروش محصولات الف و ب ترتيب ۶ به ۴ و نر خ هاي فروش محصولات
مذكور نيز ب ه ترتيب ۱۰۰ و ۲۲۵ ريال بوده است . در پايان سال ۸۱ ، انحراف كل حجم فروش و انحراف حجم فروش محصول ب ه ترتيب
كدام است؟ (Sales – Quantity variance) ۹۰ ريال مساعد بوده است. انحراف تركيب نهايي فروش ۴۰ و ۰۰۰ ۰۰۰
۱۳۰ ريال مساعد ۰۰۰ ( ۵۵ ريال مساعد ۴ ۰۰۰ ( ۵۰ ريال نامساعد ۳ ۰۰۰ ( ۱۸ ريال نامساعد ۲ ۰۰۰ (۱
۱۹ ( مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه|كارشناسي ارشد (سال ۸۳
۹۸ كارخانه سبلان با استفاده از تمامي ظرفيت موجود در حال توليد دو محصول الف و ب م يباشد. ساعت كار ماشين براي توليد
۶ واحد (اضاف ي) از الف دو برابر زمان لازم بر اي توليد هر واحد ب اس ت. اخيراً دايره فروش سفارش خاصي مبني بر ساخت ۰۰۰
محصول الف با بسته بندي متفاوت به هزينه اضافي هر واحد ۵۰ ريال دريافت نموده است . انجام سفارش مستلزم تغيير در برنامه و
۱۰۰ ۱۸۰ ريال بوده و ساير اطلا عات به شرح جدول زير اس ت. هزينه استهلاك سالانه ماشين توليد ۰۰۰ ترتيبات توليد به هزينه ۰۰۰
ريال.
شرح (ريال) الف ب
۱ ۰۰۰ ۳ نرخ فروش (ريال) ۰۰۰
۵۰۰ ۱ نرخ هزينه متغير توليد (ريال) ۸۰۰
۲۰۰ نرخ هزينه متغير اداري فروش (ريال) ۵۰۰
درصورت قبول سفارش مبلغ تغيير در سود كدام است؟
۶۰۰ ريال افزايش. ۰۰۰ ( ۶۰۰ ريال كاهش ۴ ۰۰۰ ( ۴۲۰ ريال افزايش ۳ ۰۰۰ ( ۱۲۰ ريال افزايش ۲ ۰۰۰ (۱
با اطلاعات زير به دو سوال ۱۰۹ و ۱۱۰ پاسخ دهيد.
كارخانه تكنام توليدكننده دو محصول شكرين و نمكين از تركيب چند ماده خام و ازجمله ماده اصلي مشترك الف مي باشد. هزينه هاي
۲۲ ريال و ساير اطلاعات به شرح جدول زير است: ثابت دوره بالغ بر ۹۵۰
شرح شكرين نمكين
۲۰ نرخ حاشيه فروش (ريال) ۱۵
۴ تركيب فروش (واحد محصول) ۶
۵ مصرف ماده الف در واحد محصول (كيلوگرم) ۳
۸۵۰ ۱ ظرفيت توليد (به واحد محصول) ۲۵۰
۹۹ براي دستيابي به فروش سربسر چه مقدار ماده خام الف بايد تدارك شود؟
۳ كيلوگرم ۷۵۰ ( ۴ كيلوگرم ۴ ۲۵۰ ( ۵ كيلوگرم ۳ ۱۳۰ ( ۵ كيلوگرم ۲ ۴۰۰ (۱
۶ كيلوگرم باشد، با سياست بهينه توليد و فروش ۱۰۰ درصورتي كه حداكثر مقدار قابل تأمين ماده خام الف در طي دوره ۵۰۰
حداكثر مبلغ سود قابل دستيابي كدام است؟
۱۲ ريال ۹۵۰ ( ۹ ريال ۴ ۰۵۰ ( ۷ ريال ۳ ۶۰۰ ( ۵ ريال ۲ ۸۰۰ (۱
۲۵ واحد كالا توليد مي كند، هزينه ثابت هر واحد ۶ ريال و هزينه متغير هر واحد ۸ ريال است . ۱۰۱ هنگامي كه شركت آلفا ۰۰۰
۳۰ واحد كالا توليد كند هزينه ثابت و متغير هر واحد به ترتيب چند ريال خواهد بود؟ اگر اين شركت ۰۰۰
۶ ريال / ۶ ريال و واحد ۶ ( ۶ ريال ۴ / ۵ ريال و ۶ ( ۵ ريال و ۸ ريال ۳ ( ۶ ريال و ۸ ريال ۲ (۱
۲۰ حسابداري صنعتي|مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه
۱۰۲ شركت نور سالانه ۱۵۰ قطعه الف نياز دارد كه كل قيمت تمام شده آن ها عبارتست از: مواد اوليه ۱۵ هزار ريال دستمزد
مستقيم ۲۴ هزار ريال سربار متغير ۹ هزار ريال سربار ثابت ۱۲ هزار ريال فرض كنيد قطعه فوق در حال حاضر توسط شركت
ساخته م ي شود و درصورت خريد از ديگران امكانات توليد مربوط به هيچ گونه كاربرد ديگري نداشته باش د. توليدكننده بيروني
حاضر است هر قطعه را ۳۴۰ ريال به شركت بفروشد. اگر شركت اقدام به خريد نمايد تغيير در سود كدام است؟
۹ هزار ريال افزايش ( ۹ هزار ريال كاهش ۴ ( ۳ هزار ريال افزايش ۳ ( ۳ هزار ريال كاهش ۲ (۱
۱۰۳ اطلاعات مربوط به عمليات دو بخش از شركتي به شرح زير است:
Y بخش X شرح بخش
۱۵ ريال ۱۳۵ ريال ۰۰۰ فروش ۰۰۰
(۷ ۵۰۰) (۵۲ هزينه هاي متغير ( ۵۰۰
(۱۶ ۵۰۰) (۵۵ هزينه هاي ثابت ( ۵۰۰
(۹ ۰۰۰) ۲۷ سود (زيان) ۰۰۰
را دارد. اين تصميم منجر به حذف ۳۰ درصد از هزينه هاي ثابت بخش متوقف شده و ۱۰ درصد افزايش Y مديريت قصد تعطيلي بخش
مي شود. با اتخاذ اين تصميم سود شركت به چه مبلغي خواهد بود؟ X در حجم فروش بخش
۲۴ ريال ۳۰۰ ( ۲۳ ريال ۴ ۷۰۰ ( ۲۲ ريال ۳ ۹۵۰ ( ۱۵ ريال ۲ ۴۵۰ (۱
۱۰۴ در شركت بتا اطلاعات مربوط به هزينه هاي استاندارد و بودجه براي يك دوره به شرح زير است:
تعداد فروش بودجه شده ۵۰۰ واحد، هزينه ثابت اداري فروش هر واحد ۴ ريال قيمت فروش ۱۰۰ ريال، افزايش در بودجه موجودي
محصول طي دوره ۵۰ واحد، هزينه متغير استاندارد هر واحد ۵۶ ريال هزينه هاي استاندارد هر واحد ۷۵ ريال
اطلاعات واقعي پايان دوره نشانگر : تعداد فروش ۴۵۰ واحد قيمت فروش ۱۲۰ ريال و افزايش در موجودي محصول ۸۰ واحد مي باشد.
انحراف حجم (حاشيه) فروش و حجم سربار ثابت به ترتيب كدام است؟
۲ ريال و ۳۸۰ ريال نامساعد ۲۵۰ ( ۲ ريال و ۷۵۰ ريال نامساعد ۲ ۲۰۰ (۱
۳ ريال و ۹۵۰ ريال نامساعد ۲۰۰ ( ۲ ريال و ۳۰۰ ريال نامساعد ۴ ۲۰۰ (۳
۳۰ ريال ۱۰۵ شركت دلتا دو محصول آلفا و بتا توليد مي كند كه هزين ه هاي مشترك دو محصول طي بهمن ماه جاري معادل ۰۰۰
۱ و ۸۰۰ واحد و ۳۵ ريال و مقدار توليد آن ها ب ه ترتيب ۶۰۰ ۲۵ ريال و ۰۰۰ بوده اس ت. هزينه هاي بعد از نقطه تفكيك به ترتيب ۰۰۰
قيمت فروش هر واحد نيز ب ه ترتيب ۵۰ ريال و ۱۰۰ ريال بوده است . اگر هزين ه هاي مشترك به روش فروش برآوردي در نقطه
تفكيك بين محصولات تسهيم شود هزينه هاي تخصيص يافته به محصول آلفا چقدر خواهد بود؟
۱۸ ريال ۵۰۰ ( ۱۶ ريال ۴ ۵۰۰ ( ۱۴ ريال ۳ ۵۰۰ ( ۱۳ ريال ۲ ۵۰۰ (۱
۱۰۶ كدام جمله درمورد هزينه يابي محصولات مشترك صادق است؟
۱) هدف از تخصيص هزينه هاي مشترك تصمي مگيري درمورد سطح توليد است. كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
۲) ارزش خالص بازيافتني، يعني كل ارزش فروش پس از كسر هزينه هاي مشترك
۳) در تسهيم به روش ارزش نسبي فروش بهاي تمام شده تابعي از قيمت هاي فروش تلقي مي گردد. كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
۴) در تصميمات پردازش بيشتر هريك از محصولات مشترك، هزينه هاي مشترك تا نقطه تفكيك اقلام مربوط محسوب م يشود.
۲۱ ( مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه|كارشناسي ارشد (سال ۸۳
۱۰۷ اطلاعات فروردين ماه براي شركت تكرو در مورد هزينه يابي محصول به قرار زير است:
۴۰ واحد. ۸ واحد كالاي تكميلي و انتقالي به مرحله بعد ۰۰۰ موجودي كالاي در جريان اول ماه ( ۳۰ درصد تكميل) ۰۰۰
۴۲ واحد از بابت مواد و تبديل به ترتيب ۰۰۰ FIFO مواد در ابتداي فرآيند توليد افزوده مي شود. اگر معادل آحاد تكميل شده به روش
۴۳ واحد باشد درجه تكميل كالاي در جريان انتهاي دوره كدام است؟ و ۶۰۰
۶۰ درصد ( ۵۰ درصد ۴ ( ۴۰ درصد ۳ ( ۳۰ درصد ۲ (۱
۱۰۸ اطلاعات زير از دفاتر شركت الف در سال ۷۵ در دامنه مربوط استخراج شده است:
۱۰ واحد به روش جذبي ۸۰۰ ريال بهاي تمام شده يك واحد كالاي بهاي تمام شده يك واحد كالاي ساخته شده در سطح ۰۰۰
۱۰ واحد ۱ ريال نسبت حاشيه فروش ۴۰ % مقدار توليد مورد انتظار ۰۰۰ ۵ واحد به روش جذبي ۰۰۰ ساخته شده در سطح ۰۰۰
۱۲ واحد قيمت فروش يك واحد محصول كدام است؟ سطح ظرفيت عملي ۰۰۰
۱ ريال ۵۰۰ ( ۱ ريال ۴ ۲۰۰ ( ۱ ريال ۳ ۰۰۰ ( ۸۰۰ ريال ۲ (۱
۵۵ ريال و موجودي كالا در ابتدا و ۱۰۹ سود عملياتي در يك موسسه توليدي براساس هزينه يابي مستقيم در يك دوره مالي ۰۰۰
۳ واحد بوده است . اگر نرخ جذب سربار ثابت براي هر واحد كالا ۲۰ ريال و انحراف ۲ واحد و ۱۰۰ پايان دوره مالي به ترتيب ۶۰۰
۵ ريال نامساعد باشد سود عملياتي با روش جذبي چند هزار ريال خواهد بود؟ ظرفيت ۰۰۰
۶۵ (۴ ۶۰ (۳ ۵۰ (۲ ۴۰ (۱
۱۱۰ شركت توليدي البرز در دو سال اول فعاليت خود نتوانسته است به سطح فعاليت برنام ه ريزي شده خود دست يابد . جدول زير
ارتباط بين تعداد واحد توليد شده، فروش رفته و سطح فعاليت عادي (برنامه ري زي شد ه) شركت را در سا ل هاي اول و دوم و
همچنين مقادير پيش بيني شده را براي سال سوم نمايش دهد. كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
سال تعداد توليد شده تعداد فروش سطح فعاليت برنامه ريزي شده
۱۰۰ ۰۰۰ ۹۰ ۰۰۰ ۹۰ اول ۰۰۰
۱۰۰ ۰۰۰ ۹۵ ۰۰۰ ۹۵ دوم ۰۰۰
۱۰۰ ۰۰۰ ۹۰ ۰۰۰ ۹۰ سوم ۰۰۰
درصورتي كه سال اول و دوم منجر به سود شده باشد، براساس روش هزينه يابي جذبي و با فرض ثابت بودن ساير عوامل ، سود ناخالص
سال سوم چقدر خواهد بود؟
۱) برابر سال اول ۲) برابر سال دوم ۳) بيشتر از سال اول ۴) بيشتر از سال دوم
۱۱۱ هنگام رسيدگي به دلايل وقوع يك انحراف، كدام عامل درجه اهميت پايي نتري دارد؟
۱) بزرگي قدر مطلق انحراف ۲) تحليل معناداري انحراف
۳) روند تغييرات انحراف طي زمان ۴) مساعد يا نامساعد بودن انحراف
۲۲ حسابداري صنعتي|مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه
ساعت كار كارگران توليد H م ي باشد كه در آن TC = 16H + ۱۱۲ رفتار بودج ه اي سربار براي سال ۱۳۸۳ در شركت آلفا 7 200
است. بودجه توليد فروردين ۸۳ معادل ۹۶۰ واحد محصول برآورد شده اس ت. با فرض اينكه براي ساخت هر واحد محصول ۵
دقيقه زمان صرف شود بودجه سربار فروردين ۸۳ كدام است؟
۲ ريال ۲۵۰ ( ۸ ريال ۴ ۴۸۰ ( ۱ ريال ۳ ۸۸۰ ( ۱ ريال ۲ ۲۸۰ (۱
۱۱۳ اطلاعات زير از دفاتر شركت الف استخراج شده است:
۱ واحد سطح ظرفيت مورد انتظار ۵۰۰ واحد سربار ثابت بودجه در ۱ واحد سطح ظرفيت عادي ۰۰۰ سطح ظرفيت عملي ۵۰۰
۴۵ ريال سربار متغير برآورد شده در سطح ظرفيت مورد انتظار به ازاء هر واحد ۱۵ ريال سطوح ظرفيت سطح ظرفيت عملي ۰۰۰
در يك دامنه مربوط قرار دارند.
كدام مورد نشان دهنده نرخ جذب سربار ثابت و متغير در سطح ظرفيت عادي مي باشد.
۱) ثابت ۳۰ و متغير ۱۰ ريال ۲) ثابت ۳۰ و متغير ۱۵ ريال ۳) ثابت ۴۰ و متغير ۲۰ ريال ۴) ثابت ۴۵ و متغير ۱۵ ريال
۱۱۴ هزينه استهلاك ساختمان شركتي مي بايست به نسبت ۲۰ % و ۳۵ % و ۴۵ % بين فعالي ت هاي بخش فروش ، فعالي ت هاي بخش
اداري و فعالي ت هاي توليدي سهيم شود، اگر تنها ۶۰ % از توليدات طي سال جاري به فروش رود، چند درصد از هزينه استهلاك
بصورت مستقيم يا غيرمستقيم در صورت حساب سود و زيان سال جاري گزارش خواهد شد؟
%۱۰۰ (۴ %۸۲ (۳ %۵۵ (۲ %۲۷ (۱
۱۱۵ كدام مورد در شمار مراحل لازم براي تخصيص هزينه هاي غيرمستقيم قرار ندارد؟ كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
۱) تسهيم ۲) انباشت
۳) تعيين مبنا (براي تقريب توزيع) ۴) ره گيري (يا اندازه گيري توزيع)
در سال ۱۳۸۳ به شرح زير است: « فرشيد » ۱۱۶ بودجه توليد شركت
۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم
۳۰ واحد ۲۴ واحد ۰۰۰ ۲۵ واحد ۰۰۰ ۲۰ واحد ۰۰۰ ۰۰۰
براي توليد هر واحد محصول به ۱۰ كيلوگرم مواد خام نياز است. موجوي مواد خام در اول فروردين ماه سال ۸۳ به ميزان ۱۵ تن است.
موجودي مواد خام در پايان هر فصل بايد برابر ۱۵ درصد مواد مورد نياز براي توليد سه ماهه بعدي باشد. چند تن موادخام در سه ماهه
دوم خريداري گردد؟
۲۷۱ (۴ ۲۴۸/۵ (۳ ۲۵۶(۲ ۲۴۴ (۱
% در حال بررسي سرمايه گذاري جديدي است كه ارزش قطعي پروژه فوق با نرخ ۱۵ % مثبت و با نرخ ۱۸ « طبرستان » ۱۱۷ شركت
منفي است. كدام مورد درخصوص نرخ بازده داخلي پروژه فوق صحيح است؟
۱۸ % < نرخ بازده داخلي ( ۱۵ % > نرخ بازده داخلي ۲ (۱
% ۱۸ % > نرخ بازده داخلي > ۱۵ (۴ %۱۵ £ نرخ بازده داخلي £ ۱۸ % (۳
۲۳ ( مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه|كارشناسي ارشد (سال ۸۳
۱ ريال باعث جريان ورودي يكنواخت وجه نقد به مبلغ كل ۴۰۰ ريال در طي ۴ سال به ۱۱۸ ماشين آلاتي به بهاي تمام شده ۰۰۰
شرح زير مي باشد:
سال جريان وجه نقد ورودي پس از كسر ماليات
۴۰۰ ريال ۱
۳۰۰ ريال ۲
۵۰۰ ريال ۳
۲۰۰ ريال ۴
دورة بازگشت سرمايه چقدر است؟
۲ سال /۸۶ ( ۲ سال ۴ /۶ ( ۳ سال ۳ ( ۲ سال ۲ (۱
۱۱۹ كدام مورد، به عنوان يك روش تجزيه و تحليل رفتار هزينه تلقي نمي شود؟ كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
۱) برنامه ريزي خطي ۲) رگرسيون چند متغيره
۳) روش حداقل حداكثر ۴) روش پردازش ظاهري (نمودار پراكندگي)
۱۲۰ اطلاعات زير از دفاتر شركت هرمزگان استخراج شده است:
۱ ريال كدام مورد به ترتيب نشان دهنده هزينه هاي ثابت و مبلغ نسبت حاشيه ايمني ۵۰ % نسبت سود ۱۰ % هزينه هاي متغير ۶۰۰
فروش در نقطه سر به سر است؟
۳ ريال ۶۰۰ ريال و ۰۰۰ ( ۲ ريال ۴ ۴۰۰ ريال و ۰۰۰ ( ۱ ريال ۳ ۴۰۰ ريال و ۵۰۰ ( ۱ ريال ۲ ۲۰۰ ريال و ۰۰۰ (۱
۲۴ حسابداري صنعتي|مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه
۱۲۱ در تحليل هاي مبتني بر رفتار هزينه، كدام مورد بي تأثير است؟
۱) دامنه زماني ۲) روش هزينه يابي ۳) رابطه ميان متغيرها ۴) سطح فعاليت
۱۲۲ نظام مسئوليت سنجي در سازمان مبتني بر شناخت كدام يك از هزينه ها نمي باشد؟
۱) تاريخي ۲) متغير ۳) قابل كنترل ۴) قابل پيش بيني
را صرف كاهش هزينه توليد محصولات اصلي م ي نماي د. D ۱۲۳ شركت تأمين ماسه، ارزش خالص بازيافتني محصول فرعي
هزينه هاي فروش و تكميل هر كيلو محصول فرعي ۳۰۰ ريال، و مقدار توليد محصولات اصلي و فرعي در دوره موردنظر ب ه ترتيب
۱۰۰ و ۰۰۰
۶۲۵ ريال بوده است. بهاي فروش موجودي محصول فرعي در پايان دوره چند ريال است؟ ۰۰۰
۴ ۰۰۰ ۰۰۰ (۴ ۳ ۰۰۰ ۰۰۰ (۳ ۱ ۲۵۰ ۰۰۰ (۲ ۱ ۰۰۰ ۰۰۰ (۱
۱۲۴ در نقطه تعطيل شركتي، انجام فعاليت حاشيه فروشي معادل ۸ ميليون ريال ايجاد مي كند و زيان شركت در نقطة تعطيل ۲
ميليون ريال است. اگر نسبت حاشيه فروش ۲۵ % باشد، نقطه سر به سر و نقطه تعطيل به ترتيب چند ميليون ريال است؟
۴۰ و ۳۲ (۴ ۳۲ و ۲۴ (۳ ۳۲ و ۸ (۲ ۴۰ و ۸ (۱
۱۲۵ مشخصات ۳ نوع محصول توليدي به شرح زير است:
محصول حاشيه فروش هر واحد (ريال) كار ماشين براي هر واحد (ساعت)
۵ ۲ ۰۰۰ D1
۲ ۱ ۰۰۰ D2
۳ ۲ ۱۰۰ D3
۳ ساعت كار است و سقف تقاضاي هر محصول اگر براي ساخت سه محصول نياز به كار ماشيني باشد كه ظرفيت آن محدود به ۰۰۰
۶۰۰ واحد باشد، حداكثر حاشيه فروش چند ريال خواهد بود؟
۳ ۶۰۰ ۰۰۰ (۴ ۱ ۸۶۰ ۰۰۰ (۳ ۱ ۲۶۰ ۰۰۰ (۲ ۱ ۰۰۰ ۰۰۰ (۱
۴ واحد م يباشد. موجودي كالاي در جريان ساخت اول و آخر دوره به ۵ و ۵۰۰ ۱۲۶ كالاي فروش رفته و تكميل شده ب ه ترتيب ۰۰۰
۱ ريال ۲ واحد و درصد تكميل آ ن ها نيز به ترتيب ۲۵ % و ۷۵ % بوده است. اگر نرخ جذب سربار ثابت هر واحد ۰۰۰ ترتيب ۸۰۰ و ۰۰۰
۲ ريال گزارش شده باشد، سود روش جذبي چند ريال ۰۰۰ ۵ واحد محصول، و سود روش متغير ۰۰۰ و توليد بودج ه شده ۵۰۰
خواهد بود؟
۳ ۳۰۰ ۰۰۰ (۴ ۳ ۰۰۰ ۰۰۰ (۳ ۲ ۸۰۰ ۰۰۰ (۲ ۲ ۵۰۰ ۰۰۰ (۱
۹۰ ريال است. با چند درصد افزايش در حجم فروش، سود ۲۰ % افزايش ۱۲۷ نسبت حاشيه ايمني ۴۰ % و هزين ه هاي ثابت سالانه ۰۰۰
خواهد يافت؟
%۸ (۴ %۱۰ (۳ %۱۸ (۲ %۲۰ (۱
۲۵ ( مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه|كارشناسي ارشد (سال ۸۴
۱۲۸ براي توليد يك قطعه سه روش با مشخصات زير وجود دارد؟ كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
روش روش اول روش دوم روش سوم
۷ ۵ هزينه ثابت سالانه، (ميليون ريال) ۴
۱ ۵۰۰ ۲ ۵۰۰ ۲ هزينه متغير هر واحد، (ريال) ۰۰۰
كدام يك از گزين هها صحيح مي باشد؟
۲ واحد است. ۱) روش دوم همواره يك روش زائد است. ۲) نقطه بي تفاوتي بهاي تمام شده ۰۰۰
۳) روش اول همواره از روش سوم مطلوب تر است. ۴) روش سوم همواره يك روش زائد است.
۱۲۹ بهاي اوليه و بهاي تبديل به ترتيب ۴ ميليون و ۳ ميليون ريال و مواد مستقيم مصرف شده ۳ ميليون ريال و افزايش موجودي
۱ ميليون ريال و بهاي تمام شده كالاي فروش رفته ۱۰ ميليون ريال گزارش شده اس ت. تغيير در / كالاي در جريان ساخت ۵
موجودي كالاي ساخته شده چند ميليون ريال است؟
۲ كاهش /۵ ( ۲ افزايش ۴ /۵ ( ۵ كاهش ۳ /۵ ( ۵ افزايش ۲ /۵ (۱
۱۳۰ عبارت صحيح كدام است؟
۱) هرچه موضوع هزينه يابي محدودتر مي شود، از هزينه هاي مستقيم تخصيص يافته به آن كاسته مي شود.
۲) هزينه هاي مستقيم متغير و هزينه هاي غيرمستقيم ثابت مي باشند.
۳) انحراف كارايي سربار متغير در ابتداي دوره تعيين مي شود.
۴) انحراف كارايي سربار ثابت در ابتداي دوره تعيين مي شود. كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
۵ ريال مي باش د. اگر ۱۳۱ انحراف نامساعد از ظرفيت بودجه شده ۲۰ %، ساعت كار واقعي ۶۰۰ ساعت و نرخ جذب سربار ثابت ۰۰۰
۴۵۰ ريال باشد، انحراف هزينه سربار كدام است؟ كسر جذب ۰۰۰
۳۰۰ ريال نامساعد ۰۰۰ ( ۳۰۰ ريال مساعد ۴ ۰۰۰ ( ۵۰ ريال نامساعد ۳ ۰۰۰ ( ۵۰ ريال مساعد ۲ ۰۰۰ (۱
۱۳۲ كدام عبارت نادرست است؟
۱) ضايعات غيرعادي ممكن است بخشي از هزينه ضايعات عادي را جذب خود نمايد.
۲) وقوع ضايعات غيرعادي موجب افزايش بهاي تمام شده محصولات توليدي مي شود.
۳) هزينه ضايعات عادي همواره بخشي از بهاي تمام شده محصولات تكميل شده مي باشد.
۴) ضايعات عادي پايان عمليات، موجب افزايش بهاي تمام شده محصولات تكميل شده مي شود.
۱۳۳ براي ساخت محصول از يك نوع ماده مستقيم استفاده م ي شود. حساب كالاي در جريان ساخت بابت ماده مستقيم مصرف
۲ ريال بدهكار شد ه اس ت. تفاوت نرخ ۵۲۰ ۲ و ۰۰۰ ۶۵۵ ۰۰۰ ، ۲ ۵۸۰ شده به سه روش يگانه، ناقص و مختلط به ترتيب ۰۰۰
استاندارد و واقعي ماده مذكور ۶ ريال بوده است. انحراف بازده ماده مستقيم مصرف شده چند ريال م يباشد؟
۱۳۵ ريال نامساعد ۰۰۰ ( ۱۳۵ ريال مساعد ۴ ۰۰۰ ( ۶۰ ريال نامساعد ۳ ۰۰ ( ۶۰ ريال مساعد ۲ ۰۰۰ (۱
۲۶ حسابداري صنعتي|مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه
۱۳۴ انحراف بازده دستمزد و سربار زماني رخ مي دهد كه ساعت كار استاندارد ………………. با ساعت كار …………………. برابر نباشد.
!) محصول واقعي ۲) محصول بودجه شده كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
۳) تبديل مواد واقعي ۴) محصول استاندارد تبديل مواد
۱۳۵ درصورت خريد تجهيزاتي، سالانه ۶ ميليون ريال در هزينه هاي نقدي عملياتي صرفه جويي مي شود. بهاي تمام شده اين
تجهيزات ۲۲ ميليون ريال و عمر مفيد آن ۱۰ سال و در پايان عمر مفيد ۲ ميليون ريال ارزش فروش خواهد داشت. روش استهلاك
خط مستقيم و نرخ مالياتي ۲۵ % است. مزاياي نقدي خالص اين تجهيزات در سال دهم چند ميليون ريال مي باشد؟
۷ (۴ ۵ (۳ ۳ (۲ ۱ (۱
۲ ريال بوده است . كالاي در جريان ساخت آخر دوره ۰۰۰ ۲ واحد كالاي تكميل شده به روش ميانگين ۰۰۰ ۱۳۶ بهاي تمام شده ۰۰۰
۳۷۵ ريال بوده ۱ ريال و هزينه مواد ۰۰۰ ۱۲۵ ۵۰۰ واحد ، كه از بابت تبديل ۶۰ % تكميل شده اس ت. هزينه تبديل طي دوره ۰۰۰
است. اگر هزينه تبدي ل ۸۰ % بهاي تمام شده هر واحد محصول را تشكيل دهد، بهاي تمام شده كالاي در جريان ساخت اول دوره
چند ريال خواهد بود؟
۱ ۱۲۵ ۰۰۰ (۴ ۸۴۰ ۰۰۰ (۳ ۷۱۵ ۰۰۰ (۲ ۳۷۵ ۰۰۰ (۱
۱۳۷ بودجه قابل انعطاف سربار شركت رضوان به شرح زير است: كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
۳۵ ۰۰۰ ۲۵ حجم توليد (واحد) ۰۰۰
۲۲۳ ۵۰۰ ۱۷۸ سربار (ريال) ۵۰۰
۳۰ ساعت كار باشد ، نرخ جذب سربار هر ساعت در ۱ ساعت و ظرفيت عادي ۰۰۰ / اگر زمان استاندارد براي توليد يك واحد كالا، ۵
ظرفيت عادي چند ريال خواهد بود؟
۷/۸ (۴ ۶/۷ (۳ ۶/۲ (۲ ۵/۲ (۱
۲۴ ريال مساعد بوده است . اگر نرخ ۲۰ و ۰۰۰ ۲۸۰ ريال و انحراف كارايي سربار ثابت و متغير ب ه ترتيب ۰۰۰ ۱۳۸ سربار واقعي ۰۰۰
۱ ريال و ساعت كار واقعي و بودجه شده ب ه ترتيب ۲۰۰ و ۲۵۰ ساعت باشد، انحراف قابل كنترل جذب سربار در هر ساعت ۱۰۰
سربار كدام است؟
۲۵ ريال نامساعد ۰۰۰ ( ۲۵ ريال مساعد ۴ ۰۰۰۰ ( ۱۱ ريال نامساعد ۳ ۰۰۰ ( ۱۱ ريال مساعد ۲ ۰۰۰ (۱
۱ ريال اس ت. سربار بر مبناي حجم توليد ۲۰۰ ۸۰۰ ريال و ۰۰۰ به ترتيب ۰۰۰ « آپو » ۱۳۹ هزينه هاي ثا بت توليدي و غيرتوليدي شركت
۱ واحد و حاشيه فروش هر ۲ واحد و حجم فروش ۵۰۰ جذب و انحراف ظرفيت وجود نداشته اس ت. اگر حجم توليد واقعي ۰۰۰
واحد ۸۰۰ ريال باشد، در روش هزينه يابي جذبي نقطه سر به سر چند واحد است؟
۴ ۰۰۰ (۴ ۳ ۰۰۰ (۳ ۲ ۰۰۰ (۲ ۱ ۰۰۰ (۱
۷ و ۸ هزار واحد برآورد ،۶ ، ۱۴۰ موجودي كالاي آخر هر ماه ۱۲ % فروش ماه بعد است . فروش ۴ ماهه اول سال ۱۳۸۴ ب ه ترتيب ۵
شده است. مجموع توليد بودجه اي براي سه ماهه اول سال ۱۳۸۴ چند واحد خواهد بود؟
۲۱ ۶۰۰ (۴ ۲۱ ۰۰۰ (۳ ۱۸ ۶۰۰ (۲ ۱۸ ۰۰۰ (۱
۲۷ ( مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه|كارشناسي ارشد (سال ۸۴
۱۰ م ي باش د. از /۴- ۱۴۱ شركتي كليه فرو ش هاي خود را به طور نسيه و در پايان هر ماه صورتحساب مي كند. شرط فروش ن / ۳۰
فروش هاي هر ماه ۲۵ % طي دوره تخفيف، ۵۰ % در ماه بعد از فروش بدون اعطاي تخفيف و ۲۰ % دو ماه بعد از فروش دريافت و مابقي
۱۰ و ۱۵ ميليون ريال برآورده شده باشد ، وجه نقد دريافتي مورد ، سوخت م ي شود. اگر فروش ۳ ماهه اول سال ۱۳۸۴ ب ه ترتيب ۵
انتظار طي تيرماه سال ۱۳۸۴ از محل فروش چند ريال خواهد بود؟
۱۳ ۲۵۰ ۰۰۰ (۴ ۱۳ ۱۰۰ ۰۰۰ (۳ ۸ ۴۰۰ ۰۰۰ (۲ ۷ ۴۰۰ ۰۰۰ (۱
۲ ريال مساعد بوده است ، اگر انحراف ۰۰۰ ۱۴۲ نسبت فروش به بهاي تمام شده كالاي فروش رفته ۱۲۵ % و انحراف حجم فروش ۰۰۰ كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
۱ريال مساعد باشد، انحراف كل بهاي تمام شده چه مبلغ خواهد بود؟ ۶۰۰ نرخ بهاي تمام شده ۰۰۰
۳ مساعد ۲۰۰ ۰۰۰ ( ۱ مساعد ۴ ۲۸۰ ۰۰۰ ( ۹۰۰ نامساعد ۳ ۰۰۰ ( ۱) صفر ۲
۱۴۳ در رو ش هاي مختلف تسهيم هزينه دوا ير پشتيباني، در كدام يك از رو شها كمترين توجه به موضوع مسئولي تپذيري
مي شود؟
۱) روش يك طرفه ۲) روش دوطرفه ۳) روش مستقيم ۴) روش رياضي
۱۴۴ ميانگين موزون قيمت فروش ۵۰۰ ريال، درصد سهم بودجه اي و واقعي از بازار فروش به ترتيب ۱۰ % و ۸% و حجم فروش
۲۰۰ واحد مي باشد. كدام گزينه صحيح مي باشد؟ ۲۴۰ و ۰۰۰ بودجه اي و واقعي بازار به ترتيب ۰۰۰
انحراف اندازه بازار (ريال) انحراف سهم از بازار (ريال) انحراف مقدار فروش (ريال)
۴ مساعد ۰۰۰ ۲ مساعد ۰۰۰ ۰۰۰ ۲ مساعد ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ (۱
۴ نامساعد ۰۰۰ ۲ نامساعد ۰۰۰ ۰۰۰ ۲ نامساعد ۰۰۰ ۰۰۰ ۰۰۰ (۲
۴۰۰ مساعد ۳ نامساعد ۰۰۰ ۰۰۰ ۲ مساعد ۰۰۰ ۴۰۰ ۰۰۰ (۳
۴۰۰ نامساعد ۲ مساعد ۰۰۰ ۰۰۰ ۲ نامساعد ۰۰۰ ۴۰۰ ۰۰۰ (۴
۱۴۵ در تسهيم هزينه هاي مشترك به روش مقادير نسبي و روش درصد سود ناخالص ثابت كدام گزينه صحيح است؟ كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
روش مقادير نسبي روش درصد سود ناخالص ثابت
۱) بهاي تمام شده هر واحد محصول مساوي است. بهاي تمام شده برخي از محصولات ممكن است منفي باشد. كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی

بهاي تمام شده هر واحد در نقطه تفكيك مساوي است.
بهاي تمام شده برخي محصولات در نقطه تفكيك ممكن
است منفي باشد.

مجموع بهاي تمام شده انواع محصولات مساوي است.
مجموع بهاي تمام شده و بهاي تمام شده در نقطه تفكيك
مساوي است.

هزينه هاي توليد به نسبت مقادير آن ها تسهيم مي شود.
هزينه هاي توليد به نسبت سود ناخالص بين محصولات
تسهيم مي شود.
۲۸ حسابداري صنعتي|مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه
۱۴۶ موجودي كالاي در جريان ساخت ابتدا و پايان دوره ب ه ترتيب ۵۰ و ۸۰۰ واحد است كه از بابت تبديل هركدام ۶۰ % تكميل
۶ شده اند، ضايعات عادي در مقطع ۷۵ % ، تعداد ۲۰۰ واحد بوده و معادل آحاد تكميل شده به روش ميانگين از بابت تبديل ۸۵۰
واحد بوده است. كالاي تكميل شده در اين دوره چند واحد بوده است؟
۷ ۱۸۰ (۴ ۶ ۲۵۰ (۳ ۶ ۲۲۰ (۲ ۶ ۱۷۰ (۱
۱۴۷ باتوجه به نم ودار زير و با فرض نسبت حاشيه فروش ۲۵ % و هزينه متغير هر واحد ۷۵۰ ريال، سود هر واحد در حجم فروش
4000 واحد چند ريال است؟
۲۵۰ (۱
۲۲۵ (۲
۲۰۰ (۳
۱۲۵ (۴
۱۴۸ نسبت حاشيه ايمني و اهرم عملياتي به ترتيب …………………. و …………….. مي نمايد. كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
۱) از صفر شروع به سمت بينهايت صعود، از صفر شروع و به سمت بينهايت صعود
۲) از صفر شروع و به سمت يك صعود، از بينهايت شروع و به سمت صفر نزول
۳) از صفر شروع و به سمت يك صعود، از بينهايت شروع و به سمت يك نزول
۴) از يك شروع و به سمت صفر نزول، از يك شروع و به سمت بينهايت صعود
صحيح نيست؟ A ۱۴۹ باتوجه به نمودار مقابل كدام يك از گزينه هاي زير در حجم فعاليت
۱) كسر جذب سربار وجود ندارد.
۲) انحراف ظرفيت سربار مساعد است.
۳) انحراف هزينه سربار نامساعد است.
۴) انحراف كارايي سربار نامساعد است.
۱۵۰ مبلغ ناخالص حقوق و دستم زد مبلغ ۱۰ ميليون ريال كه ۵۰ % مستقيم، ۳۰ % غيرمستقيم ۲۰ % اداري و مابقي مربوط به كاركنان
فروش اس ت. نرخ بيمه سهم كارفرما ۲۳ % نرخ مالياتي ۱۰ % و نرخ بيمه سهم كارگر ۷% است. حساب كالاي در جريان ساخت و
حساب كنترل سربار بابت بيمه سهم كارفرما به ترتيب چند ريال بدهكار مي شوند؟
۱ ۳۸۰ ۱۵۰ و ۰۰۰ ۰۰۰ (۴ ۲ ۳۰۰ ۳) صفر و ۰۰۰ ۶۹۰ ۱ و ۰۰۰ ۱۵۰ ۰۰۰ (۲ ۱ ۸۴۰ ۱) صفر و ۰۰۰
۲۹ ( مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه|كارشناسي ارشد (سال ۸۵
۱۵۱ اصول اخلاقي چهارگانه حسابداري مديريت، كدام است؟
۱) صلاحيت، توانايي، رازداري، درستكاري ۲) صلاحيت، رازداري، درستكاري، بي طرفي
۳) توانايي، بي طرفي، رازداري، درستكاري ۴) توانايي، بي طرفي ، رازداري، استقلال
كدام يك از گزينه هاي زير به (Throughput Costing) يا درون داد (Super-Variable Costing) ۱۵۲ در روش بهايابي فرامتغير
حساب موجودي كالا منظور مي شوند؟
۱) بهاي تبديل ۲) بهاي مواد مستقيم ۳) بهاي متغير توليد ۴) بهاي اوليه
۱۵۳ از برابري بهاي اوليه، بهاي تبديل و بهاي ساخت مي توان نتيجه گرفت كه …………….. وجود نداشته است. كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
۱) دستمزد مستقيم و مواد مستقيم ۲) دستمزد مستقيم و سربار ساخت
۳) مواد مستقيم و سربار ساخت ۴) مواد مستقيم و دستمزد مستقيم برابر بوده و سربار ساخت
۱۵۴ ضايعات ……………….. و كالاي معيوب …………………. مي باشد.
۱) غيرقابل اصلاح قابل اصلاح ۲) غير قابل اصلاح غير قابل اصلاح
۳) قابل اصلاح يا غيرقابل اصلاح غير قابل اصلاح ۴) غير قابل اصلاح قابل اصلاح يا غير قابل اصلاح
۱۵۵ در كدام يك از شرايط زير عدم انعكاس ضايعات عادي در معادل آحاد تكميل شده (تسهيم نامرئي) صحيح نيست؟
۱) درصد تكميل ضايعات عادي و غيرعادي كمتر از درصد تكميل كالاي در جريان ساخت آخر دوره باشد.
۲) درصد تكميل ضايعات غيرعادي كمتر از درصد تكميل كالاي در جريان ساخت آخر دوره باشد.
۳) درصد تكميل ضايعات عادي كمتر از درصد تكميل كالاي در جريان ساخت آخر دوره باشد.
۴) درصد تكميل ضايعات غيرعادي كمتر از درصد تكميل ضايعات عادي باشد.
۱۵۶ در كدا م يك از رو ش هاي قابل استفاده در سيستم بهايابي يكسان (مرحله اي) به درصد تكميل و ريزبهاي كالاي در جريان
ساخت اول دوره نياز است؟
۱) روش ميانگين ۲) روش ميانگين موزون متحرك
۳) روش اولين صادره از اولين وارده ۴) روش اولين صادره از آخرين وارده
۱۵۷ روش هاي مستقيم، يكطرفه و متقابل، روش هاي تسهيم ……………. سربار مي باشند.
۱) اوليه ۲) ثانويه ۳) نهايي ۴) متوازن
۵۰۰ ريال بابت دوباره كاري بر روي سفارشات معيوب، متح مل هزينه شده جمعاً ۰۰۰ « الف » ۱۵۸ در طي بهم ن ماه سال ۱۳۸۴ شركت
است. چنانچه اين دوبار ه كاري ب ه دليل تغيير مشخصات سفارشات از سوي مشتريان باشد اين مبلغ ب ه حساب ……………… و چنانچه
به دليل سهل انگاري اشتباهات كاركنان شركت باشد به حساب ………………….. منظور مي شود.
۱) كنترل سربار زيان دوره ۲) كنترل سربار كنترل سربار
۳) سفارشات در جريان ساخت كنترل سربار ۴) سفارشات در جريان ساخت زيان دوره
۳۰ حسابداري صنعتي |مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه
۱۵۹ بهاي اوليه و بهاي تبديل ب ه ترتيب ۴ و ۳ ميليون ريال، مواد مستقيم مصرف شده ۳ ميليون ريال، افزايش موجودي كالاي در
جريان ساخت ۵ ميليون ريال و بهاي ساخت كالا ي فروش رفته ۱۰ ميليون ريال گزارش شده اس ت. تغيير در موجودي كالاي
تكميل شده چند ميليون ريال بوده است؟
۵ افزايش /۵ ( ۵ كاهش ۴ /۵ ( ۲ كاهش ۳ /۵ ( ۲ افزايش ۲ /۵ (۱
۳۶ ريال باشد ، ۲۶ واحد بوده و اضافه كاركرد ۱۰ % بوده اس ت. اگر انحراف ظرفيت ۰۰۰ / ۱۶۰ در شركت رضوان ظرفيت واقعي ۴۰۰
سربار ثابت بودجه شده و نرخ جذب سربار چند ميليون ريال بوده است؟
سربار ثابت بودجه شده نرخ جذب سربار ثابت
۱۳/۶ ۳۶۰ ۰۰۰ (۱
۱۵ ۳۶۰ ۰۰۰ (۲
۱۵ ۳۹۶ ۰۰۰ (۳
۱۳/۶ ۳۹۶ ۰۰۰ (۴
محصولات ………………….. است كه به طور همزمان و توأم و ب هگونه اي غيرقابل (joint products) ۱۶۱ منظور از محصولات مشترك
تفكيك، توليد مي شوند.
۱) اصلي ۲) اصلي و فرعي
۳) اصلي، فرعي و زائدات ۴) اصلي، فرعي، زائدات و ضايعات
۱۶۲ در كدا م يك از رو ش هاي تخصيص بهاي محصولات مشترك، بهاي ساخت هر واحد در نقطه تفكيك همواره مساوي ب ه دست
مي آيد؟
۱) روش مقادير نسبي
۲) روش ارزش نسبي فروش در نقطه تفكيك
۳) روش ارزش خالص بازيافتني نسبي در نقطه تفكيك
۴) روش نسبت بهاي تمام شده يكسان (نسبت سود ناخالص ثابت)
۱۲ ريال سود عملياتي حاصل شده اس ت. اگر هزينه ثابت هر واحد ۴۷۵ ريال باشد، ۵۰۰ ۵۰ واحد محصول ۰۰۰ ۱۶۳ با فروش ۰۰۰
درجه اهرم عملياتي كدام است؟
۴ (۴ ۳ (۳ ۲/۵ (۲ ۱/۵ (۱
سود هر واحد محصول) : i) ؟ ۱۶۴ كدام يك از روابط زير صحيح است
MSR i (۱
fcu i
– æ ö
= ç ÷ è + ø
1
OL i (۲
fcu i
=
+ OL fcu (۳
i
OL fcu (۴ – 1=
i
= 1-
۳۰۰ ريال كسر جذب سربار داشته ۴ ريال باشد و ۰۰۰ ۸۰۰ ۵ ري ال بوده اس ت. اگر سربار واقعي ۰۰۰ ۰۰۰ ۱۶۵ سربار بودجه شده ۰۰۰
باشد. شركت چند درصد زير ظرفيت بودجه شده فعاليت كرده است؟ كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
۴) قابل تعيين نيست. %۱۰ (۳ %۵ (۲ %۴ (۱
۳۱ ( مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه|كارشناسي ارشد (سال ۸۵
۱۰ ريال بوده است . اگر حجم توليد ۲۰ % افزايش و حجم فروش ۱۰ % كاهش ۱۶۶ هزينه تبليغات هر واحد كالاي فروش رفته ۰۰۰
يابد، هزينه تبليغات هر واحد محصول چند ريال خواهد بود؟
۱۰ ۸۰۰ (۴ ۱۰ ۰۰۰ (۳ ۹ ۰۰۰ (۲ ۸ ۰۰۰ (۱
۱۶۷ اگر بازده واقعي از بابت مواد با بازده مورد انتظار (استاندارد) برابر باشد، مي توان نتيجه گرفت كه:
۱) انحراف تركيب مواد وجود نداشته باشد. ۲) انحراف مصرف مواد وجود نداشته باشد.
۳) انحراف كل مواد با انحراف تركيب مواد برابر بوده است. ۴) تركيب استاندارد با مصرف استاندارد مواد برابر بوده است.
نشا ندهنده كدام يك از گزينه هاي ذيل (Input) و ساعت استاندارد تبديل مواد (out put) ۱۶۸ برابري ساعت استاندارد محصول
است؟
برابر بوده است. (Qutput) ۱) انحراف بازده سربار با انحراف كارايي سربار (بر مبناي
برابر بوده است. (Input ۲) انحراف بازده سربار با انحراف كارايي سربار (بر مبناي
برابر بوده است. Output و Input ۳) انحراف كارايي سربار براساس ساعت
۴) انحراف بازده سربار متغير با انحراف بازده سربار ثابت برابر بوده است.
۱۶۹ مقايسه بهاي سربار منظور شده به حساب كالاي در جريان ساخت در روش ناقص و مختلط نشان دهنده چيست؟
۱) انحراف ظرفيت سربار ۲) انحراف هزينه سربار ۳) انحراف كارايي سربار ۴) اضافه (كسر) جذب سربار
۱۷۰ نرخ جذب سربار ثابت ه ر واحد محصول در سال جاري ۵۰ ريال و در سال گذشته ۴۵۰ ريال بوده اس ت. موجودي كالاي
تكميل شده اول دوره ۸۰ هزار و موجودي كالاي تكميل شده پايان دوره ۹۰ هزار واحد گزارش شده اس ت. اگر سود روش بهايابي
جذبي ۶۱ ميليون ريال باشد، سود به روش بهايابي متغير چند ميليون ريال خواهد بود؟
۷۰ (۴ ۶۶ (۳ ۵۶ (۲ ۵۲ (۱
۱۷۱ براي توليد يك محصول سه روش به شرح زير وجود دارد:
روش الف روش ب روش ج
۱۰ ۷ كل هزينه ثابت (ميليون ريال) ۵
y ۳ ۰۰۰ X ( نرخ هزينه متغير (ريال
به ترتيب چه مبلغ باشد تا نقطه بي تفاوتي بهاي تمام شده هر سه روش يكسان باشد؟ y و x
۱ ۳ ۰۰۰ ۰۰۰ (۴ ۲ ۴ ۰۰۰ ۰۰۰ (۳ ۲ ۴ ۰۰۰ ۵۰۰ (۲ ۱ ۴ ۵۰۰ ۰۰۰ (۱
۱۷۲ كدام گزينه صحيح نيست؟
۱) هرگاه هزينه ثابت قابل اجتناب وجود نداشته باشد، نقطه تعطيل پايي نتر از نقطه سربسر نخواهد بود.
۲) هرگاه هزينه ثابت غيرقابل اجتناب وجود نداشته باشد، نقطه تعطيل و سربسر برابر خواهد بود.
۳) هرگاه شركت در نقطه تعطيل فعاليت داشته باشد، حاشيه فروش ايجاد شده معادل هزينه ثابت قابل اجتناب خواهد بود.
۴) هرگاه شركت در سطحي پايين تر از نقطه تعطيل فعاليت داشته باشد، حاشيه فروش ايجاد شده كمتر از هزينه ثابت قابل
اجتناب خواهد بود.
۳۲ حسابداري صنعتي |مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه
۱۷۳ در ارزيابي سرمايه گذاري ها منظور از ريسك چيست؟
۱) عدم دستيابي به سودي بيشتر از نرخ هزينه سرمايه
۲) احتمال تفاوت بازده واقعي از بازده مورد انتظار
۳) احتمال كمتربودن بازده واقعي از بازده مورد انتظار
۴) عدم امكان برآورد احتمال انحراف بازده واقعي از بازده مورد انتظار
۵۰ واحد، 1225000 ۱ ريال و براي سطوح بالاتر از ۰۰۰ ۰۰۰ ۵۰ واحد يا كمتر برابر ۰۰۰ ۱۷۴ هزينه ثابت شركتي در سطح توليد ۰۰۰
۵۰ واحد اول ۷۵ % و مازاد بر آن برابر ۶۰ % باشد و ريال برآورد شده است . اگر نسبت هزين ه هاي متغير به فروش براي توليد ۰۰۰
قيمت فروش هر واحد محصول نيز ۵۰ ريال تعيين شده باشد، نقطه سربسر اين شركت چند واحد خواهد بود؟ كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
۱۱۰ ۰۰۰ (۴ ۹۸ ۰۰۰ (۳ ۸۰ ۰۰۰ (۲ ۶۱ ۲۵۰ (۱
۱۷۵ به هنگام تصميم گيري در مورد خريد يا ساخت، هزينه هاي مربوط همواره شامل كدام يك از اقلام زير نمي باشند؟
۱) هزينه هاي ثابت ۲) هزينه هاي متغير
۳) هزينه هاي قابل اجتناب ۴) هزينه هاي غيرقابل اجتناب
۱۷۶ شركتي ماشي ن آلات قديمي خود به ارزش ۱۰ ميليون ريال (ارزش دفتري ۱۸ ميليون ريا ل) را با ماشي ن آلات جديدي به ارزش
۱۷ ميليون ريال معاوضه نمود . راه اندازي ماشي ن آلات جديد ۲ ميليون ري ال هزينه دار د. اگر نرخ ماليات ۲۵ % باشد، خالص بهاي
اين سرمايه گذاري چند ميليون ريال است؟
۹ (۴ ۷ (۳ ۴/۵ (۲ ۲/۵ (۱
۱۷۷ سرمايه گذاري اوليه طرحي ۱۰۰ ميليون ريال و ارزش فعلي جريا ن هاي نقدي آتي آن با نر خ هاي ۱۸ % و ۲۴ % به ترتيب ۱۸۰ و ۶۰
ميليون ريال است. نرخ بازده داخلي اين طرح تقريباً چند درصد است؟
۲۳ (۴ ۲۲ (۳ ۲۱/۵ (۲ ۲۰ (۱
۲ واحد دريافت نموده است كه ۲ واحد زير ظرفيت عادي خود كار مي كند و اخيراً سفارشي به تعداد ۰۰۰ ۱۷۸ شركت آلفا ۰۰۰
۵ ريال مي باشد. بهاي اين سفارش شامل موارد زير است: قيمت هر واحد آن ۰۰۰
ريال
۲ مواد مستقيم ۰۰۰
۲ دستمزد مستقيم ۰۰۰
۶۰ % ثابت) ) ۲ سربار ساخت ۰۰۰
هزينه هاي فروش ۱۰۰
اگر شركت آلفا بخواهد ساخت اين سفارش را به توليدكننده ديگري واگذار نمايد، حداكثر مبلغي كه اين شركت بايد پرداخت نمايد
تا اين اقدام مقرون به صرف هتر از ساخت در داخل باشد، كدام گزينه زير است؟
۴ ۹۰۰ (۴ ۴ ۸۹۹ (۳ ۴ ۷۹۹ (۲ ۴ ۸۰۰ (۱
۳۳ ( مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه|كارشناسي ارشد (سال ۸۵
۱۷۹ پيش بيني هاي شركت احسان نشان مي دهد كه موجودي نقد در پايان آبان ماه سال آينده ۴ ميليون ريال و مجموع درياف ت ها
و پرداخ ت هاي آذرماه ب ه ترتيب ۶ و ۱۱ ميليون ريال خواهد بود . اگر حداقل موجودي وجوه نقد موردنياز در پايان آذرماه ۵ ميليون
ريال باشد، ميزان مازاد (كسري) وجوه نقد در آذرماه، چند ميليون ريال خواهد بود؟ كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
۱ (۴ ۴ (۳ ۶ (۲ ۸ (۱
۱۸۰ سرمايه گذاري اوليه و جريان هاي نقدي سه طرح الف، ب و ج به شرح زير است:
جريان هاي نقدي
طرح سرمايه گذاري اوليه
سال اول سال دوم
۸۰ ۶۰ الف ۱۰۰
۶۰ ۸۰ ب ۱۰۰
۷۰ ۷۰ ج ۱۰۰
نرخ بازده داخلي كدام طرح بيشتر است؟
۱) الف ۲) ب
۳) ج ۴) نرخ بازده داخلي هر سه طرح مساوي است.
۳۴ حسابداري صنعتي |مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه
۱۸۱ هنگام بررسي يك انحراف ، كدام يك از موارد زير در نظر گرفته نمي شود؟
۱) روند انحراف در طول زمان
۲) مساعد يا نامساعد بودن انحراف
۳) بزرگي انحراف و هزينه حذف يا كاهش آن
۴) شواهدي مبني بر مؤثربودن حذف يا كاهش انحراف در آينده
خواهد شد؟ (IRR) ۱۸۲ درصورت يكسان بودن كليه شرايط، كدام يك از موارد زير منجر به كاهش نرخ بازده داخلي
۱) افزايش جريان هاي نقدي ورودي
۲) كاهش نرخ تنزيل مورد استفاده
۳) كوتاه تر بودن دورة بازگشت سرمايه طرح
۴) بزرگتر بودن جريان هاي نقدي طرح در سا لهاي پاياني عمر آن
۱۸۳ نقطه بي تفاوتي قيمت فروش عبارتست از حجمي از فروش كه ………………….
۱) با قيمت جديد به سود قبلي دست يابيم. ۲) نه سود داشته باشيم نه زيان (نقطه سر به سر)
۳) با قيمت جديد هزينه هاي شركت جبران شود. ۴) برابر با نقطه بي تفاوتي بهاي تمام شده باشد.
۱۸۴ داده هاي ۲۴ ماه گذشته كل توليد و هزينه سربار شركت سهامي شيشه قزوين با استفا ده از رگرسيون ساده خطي مورد
تجزيه و تحليل قرار گرفته اس ت. در زير نتايج به دست آمده از رگرسيون ساده ارائه شده است كه مبنايي را براي برآورد هزينه
سربار فراهم مي آورد. كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
متغير وابسته = هزينه سربار كارخانه، متغير مستقل = ساعات كار مستقيم
مقادير محاسبه شده:
۶ ريال / ۱۱۰ ريال، ضريب متغير مستقل = ۴ جزء ثابت = ۰۰۰
۰/ ضريب تعيين) ۹۰۸ ) R 2, ۰/ ضريب همبستگي = ۹۵۳
باتوجه به نتايج فوق چه درصدي از تغييرات هزينه هاي سربار را مي توان به كمك متغير مستقل تعيين نمود؟
۹۵/۳ (۴ ۹۰/۸ (۳ ۴۸/۸ (۲ ۴۲ (۱
۲۵ ريال است . در يك دوره ۱۸۵ در شركت خرا سان كل هزين ه هاي ثابت ۴۰۰ ميليون ريال و قيمت فروش تنها محصول آن ۰۰۰
۱۰۰ واحد شامل موارد زير است: مالي ۲۰ % ظرفيت بلااستفاده بوده است. هزينه ساخت محصول در سطح ۰۰۰
۵ ريال مواد مستقيم ۰۰۰
۶ ريال دستمزد ۰۰۰
۷ ريال سربار ۰۰۰
۱۰ واحد به قيمت تغيير در ظرفيت فعلي تغييري در كل هزينه هاي شركت ايجاد نخواهد كرد. اخيراً شركت سفارشي معادل ۰۰۰
۱۵ ريال دريافت نموده است. حداكثر قيمتي كه اين شركت مي تواند سفارش فوق را به شركت ديگر واگذار نمايد، چقدر خواهد ۰۰۰
بود؟
۱۵ ۰۰۰ (۴ ۱۴ ۰۰۰ (۳ ۱۳ ۰۰۰ (۲ ۱۱ ۰۰۰ (۱
۳۵ ( مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه|كارشناسي ارشد (سال ۸۶
با استفاده از اطلاعات زير به سؤالات ۱۰۶ تا ۱۰۹ پاسخ دهيد.
در فرآيند توليد محصول ماده اوليه الف در ابتداي عمليات و ماده اوليه ب هنگامي كه محصول ۴۰ % تكميل است مصرف مي گردند.
محصولات در نقطه ۶۰ % تكميل مورد بازرسي قرار گرفته و هرگونه ضايعات (چه عادي و چه غيرعادي) مورد شناسايي قرار مي گيرند.
هزينه هاي تبديل بطور يكنواخت طي فرآيند توليد به وقوع مي پيوندند. كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
: اطلاعات مرتبط با بهمن ماه ۱۳۸۴
۱ ريال ۲۰۰ ۲ واحد ۳۰ % تكميل) ۰۰۰ موجودي كالاي در جريان اول دوره ( ۰۰۰
۱ واحد ۸۰ % تكميل) ۵ واحد و كالاي در جريان پايان دوره ( ۵۰۰ كالاي تكميل شده ۰۰۰
ضايعات عادي غيرقابل فروش ۲۰۰ واحد ضايعات غيرعادي قابل فروش ۱۰۰ واحد (هر واحد ۸۰۰ ريال)
۵ ريال ۶۶۰ ۳ ريال هزينه هاي تبديل ۰۰۰ ۳۰۰ ۹ ريال مواد ب ۰۰۰ ۲۰۰ هزينه هاي توليد: مواد الف ۰۰۰
چند واحد است؟ « ب» ۱۸۶ معادل آحاد توليد از نظر مواد
۶ ۶۰۰ (۴ ۵ ۴۰۰ (۳ ۵ ۱۰۰ (۲ ۴ ۶۰۰ (۱
۱۸۷ بهاي تمام شده يك واحد كالاي ساخته شده در بهمن ماه چند ريال است؟
۳ ۸۰۰ (۴ ۳ ۶۰۰ (۳ ۳ ۵۰۰ (۲ ۳ ۲۰۰ (۱
۲ واحد كالاي در جريان اول دوره ) چند ميليون ريال ۱۸۸ بهاي تمام شده كالاي تكميل شده از محل موجودي اول دوره ( ۰۰۰
است؟
¼ (۴ ۳/۶ (۳ ۲/۴ (۲ ۱/۲ (۱
۱۸۹ هزينه ضايعات غيرعادي چند ريال است؟
۳۵۰ ۰۰۰ (۴ ۳۱۰ ۰۰۰ (۳ ۲۷۰ ۰۰۰ (۲ ۲۳۰ ۰۰۰ (۱
۳۰ واحد اس ت. معادل آحاد تكميل شده طبق ۲۶ واحد و تعداد كالاي تكميل شده ۰۰۰ ۱۹۰ تعداد كالاي در جريان اول دوره ۰۰۰
۱۱ واحد آن مع ادل آحاد كالاي در جريان ساخت آخر دوره است . درصد تكميل كالاي در ۳۱ واحد است كه ۰۰۰ روش فايفو ۲۵۰
جريان ساخت اول دوره چقدر است؟
%۶۲/۵ (۴ %۵۲ (۳ %۴۸ (۲ %۳۷/۵ (۱
۳۰۰ ريال باشد و موجودي كالاي پايان دوره طبق روش ۴۰۰ ريال و طبق روش مستقيم ۰۰۰ ۱۹۱ اگر سود طبق روش جذبي ۰۰۰
۱۲ ريال بيشتر از موجودي كالاي اول دوره به روش ۳۰ ريال و موجودي كالاي اول دوره طبق روش جذبي ۵۰۰ مستقيم ۰۰۰
مستقيم باشد، موجودي كالاي آخر دوره طبق روش جذبي چند ريال است؟
۱۴۲ ۵۰۰ (۴ ۱۳۰ ۰۰۰ (۳ ۷۰ ۰۰۰ (۲ ۵۷ ۵۰۰ (۱
۱۹۲ شركتي دو نوع محصول توليد مي كند:
۴ واحد الف) قيمت فروش ۵۰۰ ريال، نسبت حاشيه فروش ۵۰ %، تعداد فروش ۰۰۰
۶ واحد ب) قيمت فروش ۴۰۰ ريال، نسبت حاشيه فروش ۴۰ %، تعداد فروش ۰۰۰
۱۹ ريال است. تعداد فروش هر محصول در نقطه سر به سر چند واحد است؟ ۶۰۰ هزينه هاي ثابت شركت در هر دو ۰۰۰
۴۰ ۵۰ ب) ۰۰۰ ۲) الف) ۰۰۰ ۶۰ ۴۰ ب) ۰۰۰ ۱) الف) ۰۰۰
۴۰ ۶۰ ب) ۰۰۰ ۴) الف) ۰۰۰ ۵۰ ۵۰ ب) ۰۰۰ ۳) الف) ۰۰۰
۳۶ حسابداري صنعتي |مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه
۱۹۳ در تحليل هاي مبتني بر رفتار هزينه ها، كدام مورد بي تأثير است؟ كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
۱) دامنه زماني ۲) سطوح فعاليت
۳) روش هاي هزينه يابي ۴) رابطه ميان متغيرهاي موجود
۱۹۴ در تحليل انحرافات سود با فرض اينكه دايره كوچك معرف اندازه بودجه بازار (حجم كل فروش صنعت )، دايره بزرگ معرف
معرف سهم واقعي AB معرف سهم بودجه اي شركت از بازار فوق و قوس CD اندازه واقعي بازار (حجم كل فروش صنعت ) قوس
شركت از بازار فوق باشد، كدام منطقه از شكل بيانگر انحراف اندازه بازار است؟
ABEC (۱
CAFD (۲
DEFB (۳
FOEB (۴
۱۹۵ كدام منطقه از شكل سؤال ۴۴ معرف انحراف سهم بازار است؟
O A F (۴ O A B (۳ O E D (۲ O B F (۱
۱۹۶ نسبت خروجي (ستادة) يك فرآيند توليدي به ورودي (داده) مصرف شده در آن، بهره وري ناميده م ي شو د. فرآيندي را در
۲ واحد محصول را با ۵۰۰ ساعت كار در هر روز توليد مي كند. هرگاه با طراحي مجدد اين فرايند نظر بگيريد كه در حال حاضر ۰۰۰
۲ واحد محصول را با ۵۵۰ ساعت كار روزانه توليد كرد، افزايش بهره وري ناشي از تغيير در فرآيند توليد چقدر خواهد بتوان ۷۵۰
بود؟
%۳۷/۵ (۴ %۲۵ (۳ %۱۲/۵ (۲ %۱۰ (۱
۶ ريال اس ت. درصورت ۵ محصول معيوب در انبار خود دارد كه بها ي تمام شده توليد هر واحد آن ۰۰۰ ۱۹۷ شركت مهر ۰۰۰
۳ ريال م يباش د. از سوي ديگر ۲ ريال شركت قادر به فروش آ ن ها به قيمت ۰۰۰ بازسازي اين محصولات با هزينه هر واحد ۰۰۰
۱ ريال اس ت. راهكار مناسب و هزينه فرصت مربوط قيمت فروش هر واحد از محصولات مذكور در صورت عدم بازسازي، ۲۰۰
عبارت است از:
۱۵ ريال ۰۰۰ ۹ ريال ۲) بازسازي ۰۰۰ ۰۰۰ ۱) بازسازي ۰۰۰
۳۱ ريال ۰۰۰ ۱ ريال ۴) عدم بازسازي ۰۰۰ ۰۰۰ ۳) عدم بازسازي ۰۰۰
۱۹۸ مبلغ سرماي ه گذاري اوليه طرحي ۲۰۰ ميليون ريال و ارزش فعلي جريا ن هاي نقدي آتي آن با نر خ هاي ۲۴ % و ۳۰ % ب ه ترتيب
تقريبي اين طرح چند درصد است؟ (IRR) ۲۸۰ و ۱۶۰ ميليون ريال است. نرخ بازده داخلي
۲۹ (۴ ۲۸ (۳ ۴۰ (۲ ۲۶ (۱
۸۰ ريال است . اگر سطح فروش ۱۶۰ ريال و سود عملياتي آن ۰۰۰ ۱۹۹ هزينه هاي ثابت شركتي در سطح فعلي توليد مبلغ ۰۰۰
شركت ۴۰ % افزايش يابد، سود عملياتي آن چند درصد تغيير خواهد كرد؟
۱۲۰ (۴ ۸۰ (۳ ۴۰ (۲ ۲۰ (۱
۳۷ ( مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه|كارشناسي ارشد (سال ۸۶
۲۰۰ شركت بازرگاني رفيع اخيراً بر روي فروش كالاي جديدي مبلغ ۵۰ ميليون ريال سرمايه گذاري كرده اس ت. انتظار م ي رود كه
انجام اين كار فروش و هزين ه هاي ثابت شركت را به ترتيب ۱۰۰ ميليون ريال و ۲۰ ميليون ريال افزايش دهد. با فرض اينكه بهاي
تمام شده كالاي فروش رفته ۶۰ % فروش است، دورة بازگشت اين سرماي ه گذاري چند سال مي باشد؟ (از آثار مالياتي صرفنظر
مي شود.)
۵ (۴ ۲/۵ (۳ ۲ (۲ ۱/۲۵ (۱
۲۰۱ باتوجه به نمودار زير كدام گزينه نادرست است؟
است. « الف » بزرگتر از طرح « ب» طرح (IRR) ۱) نرخ بازده داخلي
است. « ب» بزرگتر از طرح « الف » طرح (NPV) ۲) ارزش فعلي خالص
دو طرح با يكديگر برابر (NPV) ۳) در نرخ بازده ۸% ارزش فعلي خالص
است.
دو طرح را مشخص (IRR) ۴) از روي نمودار مي توان نرخ بازده داخلي
كرد.
۲۰۲ زماني تصمي م گيري راجع به انتخاب از ميان چند محصول براي توليد با توجه به حاشيه فروش بالاتر صحيح نم ي باشد
كه ………………… كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
۱) توليد اتوماتيك باشد. ۲) هزينه هاي ثابت زياد باشند.
۳) ظرفيت بلااستفاده وجود داشته باشد. ۴) ظرفيت كارخانه با منابع محدود روبرو باشد.
درآمد حاصل از فروش محصول فرعي (NRV) ۲۰۳ در تسهيم هزين ه هاي مشترك براساس روش خالص ارزش بازيافتني
به عنوان ………………..عمل مي كند.
۱) ساير درآمدها ۲) كاهش در هزينه هاي مشترك
۳) كاهش در هزينه هاي بعد از تفكيك ۴) نسبتي جهت تسهيم هزينه مشترك به اين محصول
باتوجه به اطلاعات زير به سؤالات ۱۲۴ تا ۱۲۷ پاسخ دهيد.
شركتي از سه نوع نيروي كار متفاوت در سه سطح براساس استاندارد زير جهت توليد ۱۰۰ واحد از يك نوع محصول استفاده مي كند.
۴ ساعت هر ساعت ۶۰ ريال تعداد ۴ نفر I سطح
۳ ساعت هر ساعت ۷۵ ريال تعداد ۳ نفر II سطح
۱ ساعت هر ساعت ۱۱۵ ريال تعداد ۱ نفر III سطح
III دو نفر و در سطح ،II ۶ نفر، در سطح ،I در سال جاري در تركيب نيروي انساني تغييراتي صورت گرفت به نحوي كه در سطح
تغييري صورت نگرفت. باتوجه به پايين آمدن كارايي تركيب جديد نسبت بازده از ۱۰۰ به ۹۰ تقليل يافت. هيچ گونه تغييري در مواد
% مصرفي هر واحد به دليل تغيير در تركيب كار صورت نگرفت و مواد براي هر واحد توليد يك كيلوگرم اما به دليل افت كيفي مواد ۵
آحاد توليد ضايعات در نظر گرفته مي شود.
۳۸ حسابداري صنعتي |مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه
۴۲ واحد كالا لازم است؟ ۲۰۴ چه ميزان مواد جهت توليد ۷۵۰
۴۴ ۸۸۷/۵ (۴ ۵۰ ۰۰۰ (۳ ۴۵ ۰۰۰ (۲ ۴۰ ۳۷۵ (۱
۴۲ واحد كالا چقدر است؟ ۲۰۵ ميزان ساعت كار استاندارد براي توليد ۷۵۰
۵۰ ۰۰۰ (۴ ۴۵ ۰۰۰ (۳ ۴۲ ۷۵۰ (۲ ۴۰ ۳۷۵ (۱
۲۰۶ انحراف كل هزينه دستمزد چه ميزان مي باشد؟
۶۴ ۵۵۰ (۴ ۵۱ ۵۰۰ (۳ ۲۹ ۰۰۰ (۲ ۲۲ ۵۰۰ (۱
۲۰۷ چه ميزان از انحراف دستمزد مربوط به تغيير در تركيب نيروي انساني است؟
۶۴ ۵۵۰ (۴ ۵۱ ۵۰۰ (۳ ۲۹ ۰۰۰ (۲ ۱۳ ۰۵۰ (۱
باتوجه به اطلاعات زير به سؤالات ۵۸ تا ۳۰ پاسخ دهيد.
اگر قيمت فروش كالا ۵۰ ريال براي هر واحد و هزينه ثابت در دو سطح توليد روزانه و شبانه ب هترتيب زير باشد:
سطح توليد واحد هزينه ثابت
۲۰۰ ريال ۰۰۰ ۱۵ ۰ شيفت روز ۰۰۰
۲۶۴ ريال ۰۰۰ ۱۵ ۲۵ ۰۰۱ شيفت شب ۰۰۰
۲۰ ريال زيان داشته است. نرخ متغير در شيفت شب ۲۰ % بيشتر از شيفت ۱۲ واحد مبلغ ۰۰۰ شركت در سال گذشته با فروش ۰۰۰
۲۵ واحد مي باشد. روزانه است (به دليل افزايش نرخ دستمزد در شب) ماكزيمم ظرفيت توليد شركت ۰۰۰
ارجاع: بخش پانزدهم
۲۰۸ حاشيه فروش هر واحد در دو شيفت ب هترتيب برابر است با………………….
۱۴/ ۲۰ ، شبانه ۳۹۶ / ۲) روزانه ۳۳ ۱) روزانه ۱۵ ، شبانه ۸
۴) روزانه ۳۵ ، شبانه ۲۸ ۳) روزانه ۲۵ ، شبانه ۲۰
۲۰۹ تعداد فروش در نقطه سر به سر در دو شيفت ب هترتيب، كدام است؟
۱۷ واحد ۱۳ واحد، شيفت شب ۵۰۰ ۲۱ واحد ۲) شيفت روز ۳۳۳ ۱۲ واحد، شيفت شب ۲۵۰ ۱) شيفت روز ۸۰۰
۱۹ واحد ۱۳ واحد، شيفت شب ۸۷۵ ۱۸ واحد ۴) شيفت روز ۳۳۳ ۱۳ واحد، شيفت شب ۵۰۰ ۳) شيفت روز ۳۳۳
۲۱۰ سود شركت در شيفت شب چند ريال است؟
۲۳۶ ۰۰۰ (۴ ۱۴۳ ۵۰۰ (۳ ۱۰۲ ۵۰۰ (۲ ۴۱ ۰۰۰ (۱
۳۹ ( مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه|كارشناسي ارشد (سال ۸۶ كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
ايجاد (DOL) ۲۱۱ با فرض ثاب ت ماندن ساير عوامل، افزايش هزينه استهلاك چه تغييري در نقطه سرب ه سر و درجه اهرم عملياتي
مي كند؟
۱) كاهش كاهش ۲) كاهش افزايش ۳) افزايش كاهش ۴) افزايش افزايش
۲۱۲ شركت نغمه در اولين سال فعاليت خود، هزينه هاي زير را براي توليد 500000 و فروش 400000 واحد از محصولات توليدي
انجام داده است: (ارقام به ميليون ريال)
نوع هزينه توليدي غيرتوليدي
50 ثابت 150
20 متغير 100
درصورت استفاده از روش هزينه يابي متغير (مستقيم) به جاي روش هزينه يابي جذبي (كامل)، سود خالص شركت چند ميليون ريال
كاهش خواهد يافت؟
64 (۴ 50 (۳ 40 (۲ 30 (۱
باتوجه به اطلاعات زير به سؤالات ۱۰۳ تا ۱۰۵ پاسخ دهيد.
هزينه استاندارد سربار براي هر واحد توليد شامل:
سربار متغير 5 ساعت هر ساعت 12 ريال جمعاً 60 ريال
سربار ثابت 5 ساعت هر ساعت 4 ريال جمعاً 20 ريال
سربار متغير واقعي و استاندارد ب ه ترتيب 42000 و 36000 ريال و سربار ثابت واقعي و استاندارد به ترتيب 18000 و 12000 ريال بوده
است.
۲۱۳ اگر انحراف كارايي متغير سربار 2400 ريال مساعد و انحراف حجم صفر باشد، سربار متغير بودجه شده برابر است با ………….
48000 (۴ 38 400 (۳ 36000 (۲ 33 600 (۱
۲۱۴ ظرفيت بودجه شده شركت چند ساعت مي باشد؟
4 500 (۴ 3 500 (۳ 3000 (۲ 2 800 (۱
۲۱۵ تعداد محصول توليد شده شركت در طي دوره چند واحد بوده است؟
900 (۴ 700 (۳ 600 (۲ 300 (۱
۴۰ حسابرسي |مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه
باتوجه به اطلاعات زير به سؤالات ۳۶ تا ۳۹ پاسخ دهيد.
محصول اصلي: تعداد فروش 20000 واحد ، تعداد توليد 25000 واحد، قيمت فروش هر واحد 10 ريال، هزينه هاي توزيع و فروش
150000 ريال. ، 60000 ريال و هزينه توليد دايره 1
محصول فرعي: تعداد فروش 900 واحد، تعداد توليد 1200 واحد، قيمت فروش هر واحد 3 ريال، هزينه توزيع و فروش جمعاً 300
800 ريال و نسبت سود ناخالص % 30 ، ريال، هزينه پردازش اضافي در دايره 2
نقطه تفكيك محصولات در پايان عمليات دايره 1 و محصول فرعي جهت پردازش بيشتر به دايره 2 منتقل مي شود و محصول اصلي
نياز به پردازش بيشتر ندارد. هيچ گونه موجودي اول و آخر دوره كالاي در جريان ساخت وجود ندارد.
ارجاع: بخش پانزدهم
۲۱۶ خالص درآمد فرعي به عنوان ساير درآمدها چند ريال است؟
2 800 (۴ 2 500 (۳ 1900 (۲ 1600 (۱
۲۱۷ درآمد محصول فرعي به عنوان كاهش در بهاي تمام شده كالاي فروش رفته، چند ريال است؟ كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
2 800 (۴ 2 500 (۳ 1900 (۲ 1600 (۱
۲۱۸ اگر درآمد محصول فرعي به عنوان كاهش در هزينه هاي توليد تلقي شود، درآمد فرعي و سود خالص به روش خالص ارزش
بازيافتني به ترتيب چند ريال است؟
21600- 1600 (۴ 22000- 2400 (۳ 22000- 2 500 (۲ 21600- 3 600 (۱
(Reversal ۲۱۹ اگر درآمد فرعي به عنوان كاهش در هزينه توليد اصلي تلقي شود، درآمد فرعي و سود خالص با روش معكوس
به ترتيب چند ريال است؟ Cost Method)
21886 – 2 800 (۴ 21600- 1900 (۳ 22000- 2 500 (۲ 21886 – 2 520 (۱
۲۲۰ اطلاعات مربوط به سربار توليد شركت مهر براي سال 1385 به شرح زير است:
سربار پيش بيني شده 30 ميليون ريال
سربار واقعي 27 ميليون ريال
32 ميليون ريال / سربار جذب شده 5
ساعات كار مستقيم برآوردي 20000 ساعت
اگر شركت از نتايج واقعي سال 1385 براي محاسبه نرخ جذب سربار سال 1386 استفاده كند، نرخ جذب سربار در سال 1386 چند
ريال خواهد بود؟
1800 (۴ 1500 (۳ 1350 (۲ 1125 (۱
(IRR) 2 برابر مبلغ سرمايه گذاري اوليه آن است . نرخ بازده داخلي / ۲۲۱ جريان هاي نقدي حاصل از طراحي در مد ت دو سال 25
طرح، چقدر مي باشد؟
%25 (۴ %50 (۳ %125 (۲ %225 (۱
۴۱ ( مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه|كارشناسي ارشد (سال ۸۶
نشا ندهنده سود عملياتي سال جاري در سيستم « الف » باتوجه به نمودار زير به سؤالات ۱۱۲ تا ۱۱۴ پاسخ دهيد. (در اين نمودار خط
نشان دهنده سود عملياتي اين سال در سيستم جذبي مي باشد.) « ب» هزينه يابي مستقيم و خط
ارجاع: بخش هفدهم
۲۲۲ نرخ جذب سربار ثابت در اين دوره چقدر بوده است؟
200 (۱
300 (۲
400 (۳
500 (۴
خواهد داشت؟ « ب» و « الف » ۲۲۳ افزايش توليد به ترتيب چه تأثيري بر خطوط
۱) افزايش شيب بدون تأثير ۲) كاهش شيب بدون تأثير
۳) بدون تأثير افزايش شيب ۴) بدون تأثير كاهش شيب
۲۲۴ چنانچه موجودي كالا در ابتداي دوره 500 واحد (با ساختار هزينه مشابه نمودار فو ق) باشد، حداكثر سود چند ريال خواهد
بود و مربوط به كدام سيستم هزينه يابي است؟
1600000 مستقيم ( 14500000 جذبي ۴ ( 950000 جذبي ۳ ( 800000 مستقيم ۲ (۱
باتوجه به اطلاعات زير به سؤالات ۱۱۵ تا ۱۱۸ پاسخ دهيد.
كه به ترتيب در ابتداي عمليات و در 60 % عمليات وارد فرآيند توليد مي شوند استفاده « ب» و « الف » براي توليد كالايي از دو نوع ماده
مي شود. نقطه بازرسي در 70 % عمليات بوده و ضايعات عادي 10 % كالاهاي سالم (كالاهايي كه از نقطه بازرسي عبور نمود هاند)
مي باشد و بقيه ضايعات غيرعادي تلقي مي شوند. ساير اطلاعات نيز به شرح زير م يباشد:
كالاي اقدام به توليد 15000 واحد
109600 ريال « الف » هزينه ماده
75 350 ريال « ب» هزينه ماده
هزينه تبديل 6188 355 ريال
(% كالاي در جريان ساخت آخر دوره 2 500 واحد ( 80
كالاي تكميل شده 10500 واحد
ارجاع: بخش نهم
۲۲۵ معادل آحاد تكميل شده از نظر تبديل برابر است با:
13 700 (۴ 13 900 (۳ 12990 (۲ 12 500 (۱
۴۲ حسابرسي |مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه
۲۲۶ بهاي تمام شده يك واحد كالا چند ريال است؟
29/29 (۴ 28 (۳ 27 (۲ 25/ 87 (۱
۲۲۷ هزينه ضايعات غيرعادي چند ريال است؟
21763 (۴ 17 341 (۳ 16 555 (۲ 15 264 (۱
۲۲۸ كالاي در جريان ساخت پايان دوره چند ريال است؟
65 700 (۴ 62 750 (۳ 60705 (۲ 57 900 (۱
باتوجه به اطلاعات زير به سوالات ۴۹ تا ۵۱ پاسخ دهيد.
شركتي از سيستم هزينه يابي استاندارد در جهت توليد كالا استفاده مي نمايد. تمام موجودي ها و بهاي تمام شده كالاي فروش رفته در
پايان دوره براساس انحرافات تسهيم شده اصلاح م يشوند. كليه توليدات تكميل شده تلقي مي شوند و فروش آن ها برمبناي روش
0 ساعت هر ساعت 8 ريال) و سربار 3 ريال / مي باشد. بهاي استاندارد هر واحد شامل مواد 3 ريال، دستمزد 4 ريال ( 5 FIFO
مي باشد. ساير اطلاعات به شرح زير است: كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
مقدار ريال
855000 تعداد توليد طي دوره 95000
135000 موجودي اول دوره 15000
990000 كالاي آماده فروش 110000
171000 موجودي آخر دوره 19000
819000 كالاي فروش رفته 91000
موجودي كالا در ترازنامه 140800 ريال در ابتداي دوره گزارش گرديد كه مبلغ 5 800 ريال انحراف نامساعد هزينه ها به آن تسهيم
شده بود. انحراف نرخ و كارايي دستمزد در اين دوره به ترتيب 32000 و 20000 ريال نامساعد بوده است و انحراف ديگري شناسايي
نشده است.
۲۲۹ قيمت تمام شده كالاي فروش رفته ب هطور واقعي چند ريال است؟
866 400 (۴ 865 200 (۳ 860600 (۲ 855 960 (۱
۲۳۰ انحراف تسهيم شده به قيمت تمام شده كالاي فروش رفته چند ريال مي باشد؟
46240 (۴ 46200 (۳ 41600 (۲ 36 960 (۱
۲۳۱ موجودي كالاي ساخته شده آخر دوره چند ريال است؟
175 600 (۴ 181400 (۳ 217 200 (۲ 237 200 (۱
۴۳ ( مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه|كارشناسي ارشد (سال ۸۶
۲۳۲ كدام يك از محيط ها نشان دهنده انحراف اندازه بازار بوده و ماهيت آن چيست؟
مساعد FDGI (۱
مساعد FEHI (۲
نامساعد FEHI (۳
نامساعد FDGH (۴
۲۳۳ كدام يك از محيط ها نشان دهنده انحراف سهم از بازار بوده و ماهيت آن چگونه است؟
نامساعد BCGH ( نامساعد ۴ BCDE ( مساعد ۳ EDGH ( مساعد ۲ BCDE (۱
۲۳۴ تعداد فروش در نقطه سربه سر چند واحد است؟
3 800 (۴ 3 500 (۳ 3100 (۲ 2900 (۱
به ترتيب 20000 و 5000 ريال، هزين ه هاي ثابت عملياتي اين « الف » ۲۳۵ قيمت فروش و حاشيه فروش هر واحد كالا در شركت
شركت در هر ماه 500000 ريال و هزينه كارمزد وام هاي دريافتي سالانه معادل 2000000 ريال مي باشند.
چه تعداد كالا بايد به فروش برسد تا سود خالص سالانه اين شركت پس از كسر 20 % ماليات معادل 16 % فروش آن باشد؟
9 500 (۴ 10000 (۳ 8 500 (۲ 8000 (۱
باتوجه به اطلاعات زير به سؤالات ۵۶ و ۵۷ پاسخ دهيد.
به ترتيب زير است: (اعداد به ريال) x فروش سه ماهه سوم شركت
مهر آبان آذر
50000 36000 نقد 40000
240000 160000 نسيه 200000
%70 فروش نسيه در همان ماه، 10 % ماه بعد و 18 % در ماه دوم است و بقيه سوخت مي شود. مانده حساب دريافتني جمعاً 200000
ريال بوده كه از فروش شهريور ماه 120000 ريال، از فروش مردادماه 60000 ريال و از فروش تيرماه 20000 ريال (جمعاً 200000 ريال)
مي باشد. شركت در پايان هر سال مطالبات سوخت شده را محاسبه و اصلاح مي نمايد.
۲۳۶ دريافتي از فروش مردادماه در مهرماه چند ريال است؟
3 800 (۴ 3 500 (۳ 3100 (۲ 2900 (۱
۲۳۷ مانده حساب دريافتني در پايان آذرماه چند ريال مي باشد؟
108000 (۴ 142000 (۳ 188000 (۲ 308000 (۱
۴۴ حسابرسي |مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه
باتوجه به اطلاعات زير به سؤالات ۵۸ و ۵۹ پاسخ دهيد.
اگر احتمال تقاضا براي توليدات يك شركت به صورت زير باشد:
% 8000 واحد 30
% 10000 واحد 50
% 15000 واحد 20
قيمت فروش محصول 30 ريال و بهاي تمام شده هر واحد 20 ريال مي باشد و درصورت تقاضاي بيشتر جهت رضايت مشتريان و عدم
از دست دادن بازار، شركت پاسخ گوي تقاضاي اضافي نيز مي باشد اما در اين حالت قيمت تمام شده محصولات اضافي را ۳۵ ريال
محاسبه مي نمايد درصورتي كه تقاضا كمتر از توليد باشد مازاد توليد، ضايعات تلقي شده و فاقد ارزش مي باشد.
۲۳۸ ارزش كسب اطلاعات اضافي (آگاهي قبلي) در اين تصميم چند ريال است؟
۹۲ ۰۰۰ (۴ ۷۷ ۰۰۰ (۳ ۳۶ ۰۰۰ (۲ ۲۷ ۰۰۰ (۱
۲۳۹ بيشترين ارزش مورد انتظار كسب شده شركت چقدر مي باشد و در كدام سطح توليد و تقاضا صورت مي گيرد؟
۸ واحد ۳۶ ريال در سطح توليد ۰۰۰ ۰۰۰ ( ۱۵ واحد ۲ ۱۲ ريال در سطح توليد ۰۰۰ ۰۰۰ (۱
۱۰ واحد ۷۷ ريال در سطح توليد ۰۰۰ ۰۰۰ ( ۸ واحد ۴ ۶۸ ريال در سطح توليد ۰۰۰ ۰۰۰ (۳
۱ هزينه متغير هر واحد ۴۰۰ و هزينه ثابت جمعاً ۲۴ ميليون ريال م ي باشد و در حال حاضر تعداد ۲۴۰ قيمت فروش محصولي ۰۰۰
۵۰ واحد كالا توليد شده و فروش مي رود. اگر شركت سطح فعاليت خود را ۲۰ % افزايش دهد، درصد سود آن (نسبت ۰۰۰
سودآوري) چقدر خواهد شد؟
۱ ( مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه|كارشناسي ارشد (سال ۸۰ كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
۱ گزينه ۳ صحيح م يباشد.
هزينه هاي ثابت قابل اجتناب
حاشية فروش واحد
= نقطة تعطيل
۲ گزينه ۴ صحيح م يباشد.
سود هر روش در مقابل روش ديگر هزينة فرصت از دست رفته تلقي مي شود.
۳ گزينه ۴ صحيح م يباشد.
۴ گزينه ۱ صحيح م يباشد.
اگر نقطة بازرسي بالاتر از درجة تكميل كالاي در جريان ساخت پايان دوره باشد ، ضايعات عادي در محاسبة معادل آحاد تكميل شده
وارد مي شود تا بهاي آن به كالاي تكميل شده اختصاص يابد.
۵ گزينه ۱ صحيح م يباشد.
(200000+ 200000+ 200000) – 40000= بهاي تمام شده كالاي ساخته شده 560000
560000¸1000= بهاي تمام شده كالاي هر واحد 560
560´ 200= بهاي تمام شده موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره 112000
۶ گزينه ۲ صحيح م يباشد.
/ نسبت سود ناخالص به بهاي تمام شده كالاي فروش رفته /
/
= =
+
0 25 0 2
1 0 25
نسبت سود ناخالص به بهاي تمام شده كالاي فروش رفته + ۱
= نسبت سود ناخالص به فروش
6 500000´ 0/ 8 = بهاي تمام شده كالاي فروش رفته 5 200000
مواد ®2080000® دورة آتي ´ 100% ´ 120% = 2 747 600
دستمزد ®1560000® دورة آتي ´ 108% ´ 120% = 2021760
سربار متغير ®390000® دورة آتي ´ 105% ´ 120% = 491400
´ 105% = 1228 500
6 487 260 دورة آتي سربارثابت ®1170000
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته دورة آتي
ìïïïïíïïïï
î
5 200000
۷ گزينه ۲ صحيح م يباشد.
6 500000´ 0/2 = سود ناويژه دورة گذشته 1300000
6 487 260+ 1300000= فروش دورة آتي 7 787 260
۲ حسابداري صنعتي|مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه
۸ گزينه ۱ صحيح م يباشد.
0/ 3X+ éë(0/ 3x + 0/4x) ´ 0/23ùû = 1844000
x = كل حقوق و دستمزد 4000000
4000000´ 0/4 = دستمزد مستقيم 1600000
4000000´ 0/ 3 = ۱ دستمزد غيرمستقيم 1200000 ۶۰۰ كالاي در جريان ساخت ۰۰۰
۱ ۸۴۴ كنترل سربار ۰۰۰
۱ ۴۷۶ هزينه هاي اداري و فروش ۰۰۰
üïï
® ýïïþ
4000000´ 0/ 7 ´ 0/23 = بيمه سهم كارفرما 644000
1844000
۱ ۲۰۰ بيمه پرداختي ۰۰۰
۳ ۷۲۰ حقوق پرداختني ۰۰۰
۹ گزينه ۱ صحيح م يباشد.
12000- 10500= 1500
1500¸0/2 = تعداد كالاي در جريان پايان دوره 7 500
معادل آحاد تكميل شده
مواد تبديل
۴ ۵۰۰ ۴ تكميل شده ۵۰۰
۶ ۰۰۰ ۷ كالاي در جريان پايان دوره ۵۰۰
10500 معادل آحاد 12000
(450+ 550) ´ 4 500= 4 500000
۱۰ گزينه ۴ صحيح م يباشد.
۱۱ گزينه ۴ صحيح م يباشد.
معادل آحاد تكميل شده
مواد تبديل
۵ ۰۰۰ ۵ تكميل شده ۰۰۰
۹۰۰ ۱ كالاي در جريان پايان دوره ۲۰۰
(600) ( كالاي در جريان اول دوره ( 800
۲۸۰ ۳۵۰ (500´ 0/ ضايعات عادي ( 7
۴۰۰ ضايعات غيرعادي ۴۰۰
5 980 6150
(6150+ 150) ´ 2´ 615 = 7 749000
۳ ( مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه|كارشناسي ارشد (سال ۸۰
۱۲ گزينه ۴ صحيح م يباشد.
7 749000¸6150= 1260
۱۳ گزينه ۳ صحيح م يباشد.
۴۵۰
= 50%
۴۵۰ + ۲۵۰ + ۲۰۰
= روش مستقيم
۴۵۰
= 45%
۴۵۰ + ۲۵۰ + ۲۰۰ + ۱۰۰
= روش متقابل
۱۴ گزينه ۱ صحيح م يباشد.
775000- 400000= كل سربار متغير 375000
375000 ¸ 5000= نرخ سربار متغير 75
400000¸6250= نرخ سربار ثابت 64
75 + 64 = نرخ جذب سربار 139
باتوجه به نمودار زير به سوالات ۴۵ و ۴۶ پاسخ دهيد: كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
۱۵ گزينه ۳ صحيح م يباشد.
تعداد فروش مازاد بر سر به سر
نسبت حاشيه ايمني =
كل فروش
EF
OE
سود BC
BD
=
حاشية فروش
از طرف ديگر ® = نسبت حاشيه ايمني
۱۶ گزينه ۴ صحيح م يباشد.
هزينة ثابت سود OG
BD
= مكمل نسبت حاشية ايمني
حاشية فروش
=
حاشية فروش
۱ –
۴ حسابداري صنعتي|مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه
۱۷ گزينه ۳ صحيح م يباشد.
۴۰۰ + ۱ ۶۰۰ = ۲ توليد آلفا ۰۰۰ ® ۲۰۰ = سهم آلفا ۰۰۰
۸۰۰ + ۲ ۲۰۰ = ۳ توليد بتا ۰۰۰ ® ۳۰۰ = سهم بتا ۰۰۰
200000+ 200000 = كل بهاي تمام شده آلفا = 400000
400000 = بهاي تمام شده هر واحد ¸ 2000= 200
۱۸ گزينه ۴ صحيح م يباشد.
(7000- 4 800) ´ 500= 1100000
۱ ريال مي باشد. ۱۰۰ بنابراين انحراف مساعد ظرفيت ۰۰۰
۱۹ گزينه ۱ صحيح م يباشد.
1100000¸ 500= 2200
7000- 2200= توليد بودجه شده 4 800
۲۰ گزينه ۳ صحيح م يباشد.
۲۱ گزينه ۲ صحيح م يباشد.
/ / MS% %
%MS
0 25 ´ 1 = 0 40 = 625
100% – 62/ 5% = 37/ مكمل نسبت حاشية ايمني فروش در نقطة سربه سر است % 5
باتوجه به اطلاعات زير به دو سوال ۵۲ و ۵۳ پاسخ دهيد:
۶ كيلو، بهاي تمام شده هر واحد محصول از بابت دستمزد به استاندارد ۴۰۰ ريال، كالاي تكميل شده مواد مصرف شده واقعي ۷۵۰
۱ كيلو، كالاي در جريان ساخت آخر دوره ۸۰۰ كيلو (از بابت تبديل ۵۰ % تكميل) موجودي در جريان ساخت اول دوره صفر و ۶۰۰
۱۰۰ ريال نامساعد بوده است. انحراف بازده دستمزد ۰۰۰
۲۲ گزينه ۳ صحيح م يباشد.
معادل آحاد تكميل شده
مواد تبديل
۱ ۶۰۰ ۱ تكميل شده ۶۰۰
۴۰۰ كالاي در جريان پايان دوره ۸۰۰
2000 معادل آحاد 2400
2000+ 100000 = بازدة استاندارد 2250
400
6 750¸ 2250= مصرف استاندارد براي توليد هر واحد محصول 3
۵ ( مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه|كارشناسي ارشد (سال ۸۰
۲۳ گزينه ۴ صحيح م يباشد.
6 750 = مصرف واقعي
2400 = مصرف استاندارد ´ 3 = 7 200
7 200- 6 750= 450
باتوجه به اطلاعات زير به دو سوال ۵۴ و ۵۵ پاسخ دهيد:
مزاياي نقدي خالص سالانه يك سرمايه گذاري تا پايان عمر مفيد ۵ ساله آن ۵ ميليون ريال است. بهاي تمام شده اين سرمايه گذاري
% ۲۰ ميليون ريال و روش استهلاك آن خط مستقيم مي باشد. ارزش اسقاط آن صفر در نظر گرفته شده است و نرخ مالياتي شركت ۴۰
است.
۲۴ گزينه ۲ صحيح م يباشد.
5000000 = جريان نقدي ´ (1- 0/4) = 3000000
4000000 = صرفه جويي مالياتي درنتيجه استهلاك ´ 0/4 = 1600000
20000000¸4 600000= 4/ 35
۲۵ گزينه ۳ صحيح م يباشد.
( i) n
PVIFA /
i

+
= =
1 1
1
3 79
جريان نقد ورودي سالانه ®5000000
( ) /
/

® ¬ – ´ =
´
400000 5000000 4000000 04 4000000
4600000
3 79
17434000
NPV = PV – C = 17 434000- 20000000= -2 566000
۲۶ گزينه ۳ صحيح م يباشد. كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
هزينه هاي ثابت ساخت هر واحد (حجم توليد حجم فروش سربه سر) + هزينه هاي ثابت
حاشية فروش هر واحد
Qb =
®Qb = 3000
۲۷ گزينه ۱ صحيح م يباشد.
475 + 1232 + 1016 + 248 ) = بهاي تمام شده درصورت خريد ) = 50000= 148 550000
500+ 1400+ 1100 ) = بهاي تمام شده در صورت عدم خريد ) ´ 50000= 150000000
150000000- 148 550000 = صرفه جويي در صورت خريد = 1450000
۶ حسابداري صنعتي|مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه
۲۸ گزينه ۱ صحيح م يباشد.
چون هدف كاهش هزينه هاست روش دوم هرگز سودمند نيست.
۲۹ گزينه ۲ صحيح م يباشد.
درصد تغيير سود يك مي شود. ¥ چون درصد تغيير سود اول بي نهايت است و بعد در فروش
۳۰ گزينه ۳ صحيح م يباشد.
نسبت سود ناخالص به بهاي تمام شده
= 0/2
نسبت سود ناخالص به بهاي تمام شده + ۱
= نسبت سود ناخالص به فروش
۷ ( مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه|كارشناسي ارشد (سال ۸۱
۳۱ گزينه ۲ صحيح م يباشد.
هزينة دايرة حسابداري صنعتي جزو هزينة سربار است.
۳۲ گزينه ۳ صحيح م يباشد.
۳۳ گزينه ۱ صحيح م يباشد.
۳۴ گزينه ۳ صحيح م يباشد.
درصورتي كه كسر جذب سربار داشته باشيم ، حساب كنترل سربار مانده بدهكار دارد. با فرض بي اهميت بودن كسر جذب سربار، در
پايان دوره مالي ، بهاي تمام شده كالاي فروش رفته بدهكار و حساب كنترل سربار بستانكار خواهد شد.
۳۵ گزينه ۱ صحيح م يباشد.
چون حاشية فروش ج بيش از حاشية فروش الف است. افزايش سهم محصول ج باعث افزايش متوسط حاشية فروش و ب هدنبال آن
كاهش حجم فروش در نقطة سربه سر خواهد شد.
باتوجه به اطلاعات زير به سؤال هاي ۱۰۶ و ۱۰۷ پاسخ دهيد.
محصولات پس از نقطه تفكيك X در شركت آلفا سه محصول الف ، ب و ج از يك فرآيند مشترك توليدي بدست مي آيند. در سال 9
مورد پردازش بيشتر قرار گرفته اند و هزينه هاي اضافي نيز در ارتباط با حجم توليد هر محصول متغير مي باشد. هزينه هاي مشترك توليد
۶۰ ريال و ساير اطلاعات توليد به شرح زير م يباشد. بالغ بر ۰۰۰ X در سال 9
هزينه هاي اضافي و فروش درصورت پردازش اضافي ارزش خالص بازيافتني در نقطه تفكيك توليد واحد محصول
هزينه هاي اضافي بهاي فروش
۶ الف ۲۵ ريال ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۲ ۰۰۰ ۹ ۰۰۰
۴ ب ۴۱ ريال ۰۰۰ ۰۰۰ ۴۵ ۰۰۰ ۷ ۰۰۰
۲ ج ۲۴ ريال ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۲ ۰۰۰ ۸ ۰۰۰
۳۶ گزينه ۱ صحيح م يباشد.
42000- 25000 ) (الف ) – 9000= 8000
45000- 41000 ) (ب ) – 7000= -3000
32000- 24000 ) (ج ) – 8000= 0
فقط پردازش اضافي محصول الف سود شركت را افزايش م يدهد. كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
۳۷ گزينه ۱ صحيح م يباشد.
هزينه هاي مشترك در تصميم گيري در مورد فروش يا پردازش اضافي محصولات نامربوط تلقي مي شود. تصميم در مورد پردازش اضافي
يا فروش بايد براساس هزينه هاي بعد از نقطة تفكيك و فروش در نقطة تفكيك و فروش بعد از پردازش اضافي انجام گيرد.
۸ حسابداري صنعتي|مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه
۳۸ گزينه ۳ صحيح م يباشد.
S S b
%MS
S
– –
= = 6000000 5000000 = 1
6000000 6
%I = %MS ´ %CM® 1 = %Cx ´ 1®Cx% = 60%®F = 5000000´ 0/6 = 3000000
10 6
۳۹ گزينه ۴ صحيح م يباشد.
اگر مبناي نرخ جذب سربار افزايش يابد چون نرخ سربار متغير تغيير نمي كند، انحراف هزينه تغيير نمي كند اما چون ظرفيت مبنا
افزايش يافته است ، انحراف ظرفيت نامساعد بيشتر مي شود.
۴۰ گزينه ۴ صحيح م يباشد.
اولويت
محصول الف ® 100- 60 ) ) ¸4 = 10 ۳
محصول ب ® ´ 60- 40 ) ) ¸1= 20 ۱
محصول ج ® 40- 10 ) ) ¸2 = 15 ۲
۴۱ گزينه ۱ صحيح م يباشد.
۴۸ ريال است ، با توقف اين دايره حاشية فروش آن صفر مي شود و درنتيجه كل زيان باتوجه به اينكه زيان قطعي دايرة الف ۰۰۰
۶ ريال در كل سود مي گردد. ۴۲ ريال مي شود كه معادل هزينة ثابت غيرقابل اجتناب مي شود كه اين امر باعث افزايش ۰۰۰ ۰۰۰
۴۲ گزينه ۲ صحيح م يباشد.
است نشانگر كاهش هزينه هاي ثابت است و از طرف ديگر كاهش شيب اين x بالاتر از 1 x باتوجه به اينكه عرض از مبدأ نمودار 2
نمودار نشانگر حاشية فروش مي باشد كه با فرض ثبات قيمت فروش نشانگر افزايش هزينه هاي متغير مي شود. كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
۴۳ گزينه ۴ صحيح م يباشد.
(8000- 4000) ´ 3000- 7000000= (7000- 4000) x – 7000 000
x = 4000
۴۴ اطلاعات براي پاسخگويي كافي نيست.
اگر درصورت سؤال بجاي بهاي تمام شده كالاي آمادة فروش، بهاي تمام شدة كالاي فروش رفته مدنظر باشد در اين صورت گزينة ۳
صحيح مي باشد.
۴۵ گزينه ۴ صحيح م يباشد.
90000+ (100000´ 5) = 590000
50000- 5 000= 45000
635000
50000+ (125000´ 5) = 675000
۹ ( مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه|كارشناسي ارشد (سال ۸۱
675000- 635000= 40000¬ افزايش سود در نتيجة جايگزيني
باتوجه به اطلاعات زير به سوالات ۱۱۶ و ۱۱۷ پاسخ دهيد.
فرض كنيد:
AB

معادل هزينه سربار واقعي
AC

معادل هزينه سربار جذب شده در توليد براساس ساعت استاندارد براي توليد واقعي و
AD

معادل بودجه مجاز سربار اساس ساعت استاندارد براي توليد واقعي باشد.
۴۶ گزينه ۳ صحيح م يباشد.
۴۷ گزينه ۱ صحيح م يباشد.
۴۸ گزينه ۲ صحيح م يباشد.
مواد ¬ تكميل شده
x
8000¬ كار آخر دوره
33000¬ معادل آحاد
x
ìïï
= Üíïïî
25 000
۴۹ گزينه ۲ صحيح م يباشد.
5 ´ 10% = 0/ 5min صرفه جويي در زمان توليد هر واحد
24000¸60= دستمزد به ازاي هر دقيقه ريال 400
400´ 0/ 5 = صرفه جويي در دستمزد هر واحد ريال 200
هزينة استهلاك سالانه –
82000000 2000000 = 10000000
8
10000000¸200= واحد 50000
باتوجه به اطلاعات زير به دو سوال ۱۲۰ و ۱۲۱ پاسخ دهيد.
اطلاعات مقداري توليد در يك مرحله براي بهمن ماه سال ۸۰ به شرح زير است:
محصول تكميل شده ۱۲۰ هزار كيلو و موجودي در جريان ساخت اول و آخر بهمن به ترتيب ۵ و ۸ هزار كيلو تماماً تا ۴۰ % كار و سربار
۱۳ هزار ريال هزينه شده است. تكميل است. در بهمن ماه براي مواد و تبديل به ترتيب ۸۶۱۰ و ۳۳۲
۵۰ گزينه ۳ صحيح م يباشد. كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
مواد تبديل
۱۲۰ ۰۰۰ ۱۲۰ تكميل شده ۰۰۰
۳ ۲۰۰ ۸ كار آخر ۰۰۰
(2000) ( كار اول ( 5000
121200 معادل آحاد 123000
۱۰ حسابداري صنعتي|مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه
8 610000 = بهاي تمام شده هر واحد از لحاظ مواد ¸123000= 70
= 13 332000¸ 121200= 110
180 بهاي تمام شده هر واحد از لحاظ تبديل
70+ 110 = بهاي تمام شده هر واحد ®180
(8000´ 70) + (3 200´ 110) = 912000
۵۱ گزينه ۲ صحيح م يباشد.
120000´ 180= 21600000
۵۲ گزينه ۴ صحيح م يباشد.
۷ ثابت است اين هزينه نامتغير است. ۵ و ۵۰۰ در سطوح ۰۰۰ A ۱ چون هزينة هر واحد از لحاظ
هزينة ثابت است. B 6000 پس ´ 7 500= 9000´ ۲ چون 5000
نيمه متغير است. C صدق نمي كند، هزينة C چون ۱ و ۲ در مورد هزينة
۵۳ گزينه ۴ صحيح م يباشد.
۵۴ گزينه ۴ صحيح م يباشد.
بالاتر از نمودار است، انحراف نرخ نامساعد است. A چون نقطه
چون ساعت كار مستقيم كمتر از ساعت كار مستقيم استاندارد است انحراف كارايي مساعد است چون در كل هزينه دستمزد واقعي
كنتر از هزينة دستمزد استاندارد است انحراف كل مساعد است.
۵۵ گزينه ۳ صحيح م يباشد.
سود
سرمايه گذاري
= نسبت بازدة سرمايه گذاري
خواهد شد. ROI افزايش درآمد فروش و هزينة فروش به يك نسبت (اگر شركت سودآور باشد) باعث افزايش سود و متعاقباً افزايش
۵۶ گزينه ۲ صحيح م يباشد.
166000¸(1- %7 – 0/1) = 200000
200000´ 60% = 120000
۵۷ گزينه ۴ صحيح م يباشد.
%
% %
´ =
+
8 800 40 4 400
40 40
۱۱ ( مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه|كارشناسي ارشد (سال ۸۱
۵۸ گزينه ۱ صحيح م يباشد.
۵۹ گزينه ۴ صحيح م يباشد.
۶۰ گزينه ۲ صحيح م يباشد.
2000000´ 0/ 75 = 1500000
چون انحراف فروش مساعد است ، انحراف حجم بهاي تمام شده نامساعد مي شود.
۱۲ حسابداري صنعتي|مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه
۶۱ گزينه ۳ صحيح م يباشد.
براي اينكه قيمت فروش مناسبي را انتخاب كنيم بايد كلية مخارج انجام شده را مدنظر قراردهيم.
۶۲ گزينه ۲ صحيح م يباشد.
سربار ساخت + دستمزد مستقيم = دستمزد مستقيم + مواد مستقيم Þ
سربار ساخت = مواد مستقيم
۶۳ گزينه ۱ صحيح م يباشد.
كالاي در جريان ساخت پايان دوره + بهاي تمام شده كالاي ساخته شده طي دوره = هزينه توليد دوره + كالاي در جريان ساخت اول
دوره
اگر كالاي در جريان ساخت پايان دوره نسبت به اول دوره كاهش داشته باشد مي توان نتيجه گرفت بهاي تمام شده كالاي ساخته شده
بيش از هزينة توليد دوره بوده است. كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
۶۴ گزينه ۳ صحيح م يباشد.
اگر كالاي در جريان اول دوره داشته باشيم معادل آحاد تكميل شده در روش فايفو و ميانگين با هم برابرند درغير اين صورت معادل
آحاد به روش ميانگين بيشتر از فايفو است.
۶۵ گزينه ۴ صحيح م يباشد.
۶۶ گزينه ۲ صحيح م يباشد.
۶۷ گزينه ۴ صحيح م يباشد.
انحراف بازده مواد + انحراف تركيب مواد = انحراف مصرف مواد
0 = انحراف تركيب Þ انحراف بازده = انحراف مصرف
۶۸ گزينه ۲ صحيح م يباشد.
سود
سرمايه گذاري
= بازده حسابداري سرمايه گذاري اوليه
سود
ارزش اسقاط + سرمايه گذاري
۲
= بازده حسابداري متوسط سرمايه گذاري
۶۹ گزينه ۱ صحيح م يباشد.
هزينه هايي كه در راه حل هاي مختلف متفاوت اند، هزينه هاي مربوط نام دارند.
۱۳ ( مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه|كارشناسي ارشد (سال ۸۲
۷۰ گزينه ۳ صحيح م يباشد.
4000000- 400000= بهاي تمام شده كالاي فروش رفته 3 600000
3 600000¸ 75% = بهاي تمام شده كالاي آماده براي فروش 4 800000
4 800000- 3600000= موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره 1200000
۷۱ گزينه ۳ صحيح م يباشد.
(6225000+ 750000) ¸ (1- %7) = حقوق ناخالص 7 500000
7 500000´ 23% = بيمه سهم كارفرما 1725000
(7 500000´ 30%) + (1725000´ 80%) = 3 630000
۷۲ گزينه ۲ صحيح م يباشد.
معادل آحاد تكميل شده
مواد تبديل
۵ ۰۰۰ ۵ كالاي تكميل شده ۰۰۰
x ۱ كالاي در جريان آخر دوره ۰۰۰
(480) ( كالاي در جريان اول دوره ( 800
y ۵ معادل آحاد تكميل شده ۲۰۰
93 600¸ 5 200= بهاي تمام شده هر واحد از نظر مواد 18
30- 18 = بهاي تمام شده هر واحد از نظر تبديل 12
۷۳ گزينه ۱ صحيح م يباشد.
58 440¸ y = 12®y = معادل آحاد تكميل شده از نظر تكميل 4 870
5000+ x – 480= 4 870®x = معادل آحاد تكميل شده كالاي در جريان پايان دوره از نظر تبديل 350
350¸ 1000= % 35 ¬ درصد تكميل
۷۴ گزينه ۲ صحيح م يباشد.
نرخ سربار متغير –
=

28 500000 23 500000 2500
7000 5000
23 500000- (2 500´ 5000) = سربار ثابت . 11000000
5 225 ¸ 95% = توليد بودجه شده 5 500
11000000¸ 5 500= نرخ سربار ثابت 2000
2 500+ 2000= نرخ جذب سربار 4 500
۱۴ حسابداري صنعتي|مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه
۷۵ گزينه ۴ صحيح م يباشد. كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
R = 3 600000+ 390 T
5200
R = 3 600000+ %75T
۷۶ گزينه ۴ صحيح م يباشد.
افزايش قيمت فروش و هزينه متغير به يك مبلغ، باعث كاهش نسبت حاشيه فروش و درنتيجه كم شدن شيب خط سود مي شود.
۷۷ گزينه ۱ صحيح م يباشد.
Q F
P V
=
1 –
( )
Q F F Q Q Q %Q
%P %V % P V %
= = Þ = Þ =
2 – – 2 2 2 1
1 80
125 125 125 125
نقطة سربه سر جديد % 20 كسر از نقطة سر به سر قديم خواهد بود.
۷۸ گزينه ۴ صحيح م يباشد.
I% = CM% ´ MS%Þ10% = 40% ´ MS%Þ MS% = 25%
درصد تغييرات سود
DOL % %
MS%
= = 1 = 4 12 ´ 4 = 48
درصد تغييرات فروش
۷۹ گزينه ۴ صحيح م يباشد.
هر واحد محصول CM متوسط حاشية فروش تركيب فروش
۲ آلفا ۵۰۰ ۰/۴ ۱ ۰۰۰
۲ بتا ۰۰۰ ۰/۴ ۸۰۰
۱ گاما ۸۰۰ ۰/۲ ۳۶۰
واحد 960 = آلفا
واحد 960 = بتا
واحد 480 = گاما
ìïïíïïî
Q F Q واحد
P V
= Þ = =

5184000 2400
2160
سهم فروش محصول بتا در نقطة سر به سر
960 واحد ´ 3000= 2 880000
۸۰ گزينه ۳ صحيح م يباشد.
8000´ 60% ´ 150= 720000 720000- 420000= آلفا 300000 NRV
8000´ 40% ´ 165/625 = 530000 530000- 180000= بتا 350000 NRV
۱۵ ( مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه|كارشناسي ارشد (سال ۸۲
æ ö بهاي تمام شده كل آلفا
ç ´ ÷ + =
è ø
300000 325000 420000 570000
650000
570000¸ 4 800= 118/ بهاي تمام شده هر واحد آلفا 75
۸۱ گزينه ۱ صحيح م يباشد.
325000+ 420000+ 180000= بهاي تمام شده كل آلفا و بتا 925000
720000+ 530000= ارزش فروش كل آلفا و بتا 1250000
925000¸1250000= 0/ نسبت بهاي تمام شده به فروش 74
720000´ 0/ 74 = بهاي تمام شده آن ها 532 800
532 800- 420000= بهاي تمام شده كل آن ها در نقطة تفكيك 112 800
۸۲ گزينه ۱ صحيح م يباشد.
2 500´ 2´ 35 = بهاي تمام شده استاندارد كار آخر دوره از نظر دستمزد 175000
-105000+ 189000 = كل انحراف دستمزد = 84000
= 84000´ 2 500 = 14000
15000 سهم كار آخر دوره از انحراف دستمزد
175000- 14000= بهاي تمام شده كار آخر دوره از نظر دستمزد 161000
۸۳ گزينه صحيح در بين گزينه ها وجود ندارد.
انحراف ظرفيت سربار + انحراف هزينة سربار = اضافه يا كسر جذب سربار مساعد 12000 = انحراف هزينة سربار
0 = اضافه يا كسر جذب سربار ® نامساعد 12000 = انحراف ظرفيت سربار ®
نامساعد 18000 = انحراف كارايي سربار ® نرخ سربار % 75 نرخ دستمزد است ®
نامساعد /
= 18000 = 24000
0 75 انحراف كارايي دستمزد
نامساعد 20000 = انحراف كل دستمزد ® مساعد 4000 = انحراف نرخ سربار
۸۴ گزينه ۲ صحيح م يباشد.
360000 = انحراف نرخ مواد = (S نرخ A نرخ ) ´ A مصرف
روش يگانه ÞS مصرف ´ S ? = نرخ
´ 3S مصرف ®S نرخ ´ S 1200000 = مصرف
2 – 4 S (نرخ
5 360000= (S نرخ
۸۵ گزينه ۲ صحيح م يباشد.
حداكثر مبلغي كه مي تواند پرداخت كند معادل كلية هزينه هاي قابل اجتناب است.
400+ 1400+ 1400´ (1- 20%) = 2920
۱۶ حسابداري صنعتي|مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه
۸۶ گزينه ۱ صحيح م يباشد.
/
/
/
´ = ìï=´ = ïíï
´ =
ïî
8000 1 40 3200
5000 0 35 1750
2 500 0 25 625
5 575
توليد برآوردي
5000000 = هزينة راه اول
200000+ 5 575 = هزينة راه دوم ´ 600= 5 345000
هزينه راه اول < هزينة راه دوم Þ هزينة فرصت از دسته رفته نداريم
۸۷ گزينه ۱ صحيح م يباشد.
معادل آحاد توليد از هزينه تبديل
12000= 15000- كالاي تكميل شدة اين دوره 3000
3000= 4000´ 0/ موجودي پايان دوره 75
750= 3000´ (1- 0/ موجودي اول دوره ( 75
۱۵ معادل آحاد توليد ۷۵۰
(15750- 15 500) ´ 1000= 250000¬ ۲۵ ريال بيشتر از سود به روش مستقيم سود جذبي ۰۰۰
۸۸ گزينه صحيح وجود ندارد.
/
æ ö
= ´ ç – ÷ ´ =
è ø
6240 4080 0 6 4000 1344000
6240 انحراف تركيب فروش محصول الف
/
æ ö –
= ´ ç – ÷ ´ =
è ø
6240 2160 0 4 3000 1008000
6240 336000
۸۹ گزينه صحيح وجود ندارد.
متوسط قيمت فروش بودجه شدة هر واحد * (سهم بودجه اي بازار سهم واقعي بازار) * حجم فروش واقعي بازار = انحراف سهم از بازار
= 81000´ (0/08 – 0/10) ´ 3 667 = – 5 940540
۹۰ گزينه ۳ صحيح م يباشد.
واحد
/ /
/
/
= ´ ´ = üï ´ = ® ýï
´ = þ
7000 0 60 0 97 4074
7000 02 1400 62240
5000 0 15 750
۱۷ ( مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه|كارشناسي ارشد (سال ۸۳ كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
۹۱ گزينه ۴ صحيح م يباشد.
انحراف نرخ دستمزد
انحراف كارايي دستمزد
( )
( )
AH AP SP
SP AH SH
AH AP SH SP
= – ü
= – ï® ýï
= ´ – ´ þ
انحراف كل دستمزد
56 ´ 6 800- 50´ 6 800= -40800
50´ 6 800- 50´ 7 200= +20000
20800 7 200 – = انحراف كل ¸ 2 = 3 600® توليد واقعي
۹۲ گزينه ۳ صحيح م يباشد.
AP ´ AQ = 488 400
SP ´ AQ = 444000= 40´ 11100
SP ´ SQ = 432000= 40´ 10800
10800¸ 3 600= 3kg
۹۳ گزينه ۳ صحيح م يباشد.
انحراف بازده همان انحراف كارايي است چون انحراف تركيب وجود ندارد. كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
۹۴ گزينه ۲ صحيح م يباشد.
اين سطح از ظرفيت باعث مي شود نرخ جذب سربار ثابت كاهش يابد و اين باعث كاهش اختلاف بين دو روش م يگردد.
با اطلاعات زير به دو سؤال ۱۰۵ و ۱۰۶ پاسخ دهيد.
محصول الف طي دو مرحله توليد م يشود. در مرحله دوم مواد در ابتداي عمليات اضافه مي گردد. ساير اطلاعات اين مرحله براي بهمن
ماه ۸۲ به قرار زير است:
۸ ريال. ۱ واحد. موجودي در جريان ساخت اول دوره ۲۰۰ واحد ۶۰ % تكميل به هزينه ۴۰۰ محصول تكميلي و انتقالي به انبار ۵۰۰
ضايعات عادي ۲۰۰ واحد ۵۰ % تكميل و موجودي در جريان ساخت پايان ماده ۴۰ % تكميل. مجموع نرخ هاي عوامل هزينه بهمن ماه با
۵۵ ريال شامل ۲۰ ريال نرخ تبديل مشابه با دوره قبل. FIFO فرض
۹۵ گزينه ۴ صحيح م يباشد.
درجة تكميل كالاي در جريان پايان دوره به نقطة بازرسي نرسيده است پس ضايعات عادي صرفاً به كالاي ساخته شده اختصاص دارد.
۹۶ گزينه ۲ صحيح م يباشد.
۹۷ گزينه ۱ صحيح م يباشد.
-50000 = محصول الف ¸100= -500
= ¸ =

90000 225 400
100 محصول ب
۱۸ حسابداري صنعتي|مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه
100´ 0/6 = 60
225 ´ 0/4 = 90
150
-100´ 150= -15000
۹۸ گزينه ۱ صحيح م يباشد.
3000- 1800- 500- 50 ) = سود حاصل از سفارش جديد ) ´ 6000- 180000= 3 720000
( ) ( ) –
= 6000´ 2 ´ 1000- 500- 200 = 3 600000
120000 حذف سود ب به جهت قبول سفارش جديد
۹۹ گزينه ۲ صحيح م يباشد.
15 ´ 0/6 = 9
20´ 0/4 = 8
17 متوسط حاشيه فروش هر واحد
شكرين ®810´ 3 = 2430
®540´ 5 = 2 700
5130 ماده الف مورد نياز نمكين
ìïíïî
Q = 22950 = واحد 1350
17 سر به سر
۱۰۰ گزينه ۱ صحيح م يباشد.
۱۰۱ گزينه ۲ صحيح م يباشد.
25000´ 6 = كل هزينه هاي ثابت 150000
150000¸ 30000= هزينة ثابت هر واحد 5
۱۰۲ گزينه ۱ صحيح م يباشد.
15000+ 24000+ 9000+ 12000 = بهاي تمام شده درصورت ساخت = 60000
340 = بهاي تمام شده در صورت خريد ´ 150= 51000
12000
63000 هزينه هاي غيرقابل اجتناب
۱۰۳ گزينه ۳ صحيح م يباشد.
135000´ 110% = فروش 148 500
52500´ 11% = ( هزينه هاي متغير ( 57 750
55 500+(16 500´ 0/ 70) = ( هزينه هاي ثابت ( 67050
سود 23 700
۱۹ ( مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه|كارشناسي ارشد (سال ۸۳
۱۰۴ گزينه ۳ صحيح م يباشد.
100- 56 ) = انحراف حاشية فروش )(450- 500) = – 2200
75 – 56 – 4 ) = انحراف حجم سربار ثابت )(530- 550) = – 300
۱۰۵ گزينه ۳ صحيح م يباشد.
1600 ) = آلفا ´50) – 25000= 55000
= (800´ 100) – 35000= 45000
100000 بتا
55000 ´ 30000= 16 500¬ سهم آلفا
100000
۱۰۶ گزينه ۳ صحيح م يباشد.
۱۰۷ گزينه ۴ صحيح م يباشد.
معادل آحاد توليد
مواد تبديل
x
x
=
=
1
2
10000
6000
۴۰ ۰۰۰ ۴۰ ۰۰۰
x 2 x 1
(8000)
42000
(24000)
43600
ìïïïïï
¬íïïïïïî
6000 = 60%
10000
۱۰۸ گزينه ۲ صحيح م يباشد.
هزينه متغير هر واحد –
=

8000000 5000000 600
10000 5000
600¸ 60% = قيمت فروش هر واحد 1000
۱۰۹ گزينه ۴ صحيح م يباشد.
فروش < توليد ® سود متغير < سود جذبي
(3100- 2600) ´ 20= 10000® 55000+ 10000 = سود به روش جذبي = 65000
۱۱۰ گزينه ۱ صحيح مي باشد.
۱۱۱ گزينه ۴ صحيح م يباشد.
۱۱۲ گزينه ۲ صحيح م يباشد.
7 300¸ 12 = ثابت ماهانه 600
60¸ 5 = واحد 12
960¸ 12 = ساعت 80
16 ) = هزينة كل ´ 80) + 600= 1880
۲۰ حسابداري صنعتي|مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه
۱۱۳ گزينه ۴ صحيح م يباشد.
۱۱۴ گزينه ۳ صحيح م يباشد.
20% ´ 35% + (45% ´ 60%) = 82%
۱۱۵ گزينه ۴ صحيح م يباشد.
امكان رهگيري هزين ههاي غيرمستقيم وجود ندارد (البته به لحاظ اقتصادي) كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
۱۱۶ گزينه ۳ صحيح م يباشد.
25000- (25000´ 15%) + (24000´ 15%) = 24/ 850
24/ 850´ 10= 248/ 500
۱۱۷ گزينه ۴ صحيح م يباشد.
را مساوي صفر مي كند بين ۱۵ % و ۱۸ % است. NPV نرخي كه
۱۱۸ گزينه ۳ صحيح م يباشد.
۱۱۹ گزينه ۱ صحيح م يباشد.
۱۲۰ گزينه ۱ صحيح م يباشد.
CM% = I% ¸MS%
®CM% = 20%
S
%
= = ®

1600 2000
1 20 ®V = 1600® فروش كل
MS%
%
æ – ö = ´ ç ÷ =
è ø
2000 1 1000
50 فروش در نقطة سر به سر
F F
/ =
1000 Þ = 200
0 20
۲۱ ( مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه|كارشناسي ارشد (سال ۸۴
۱۲۱ گزينه ۲ صحيح م يباشد.
روش هزينه يابي بي تأثير است.
۱۲۲ گزينه ۱ صحيح م يباشد.
۱۲۳ گزينه ۴ صحيح م يباشد.
(625000¸ 25%) + (10000´ 50% ´ 300) = 4000000¬ قيمت فروش موجودي فرعي در پايان دوره
۱۲۴ گزينه ۴ صحيح م يباشد.
هزينه ثابت قابل اجتناب
/
= 8 = 32
0 25
نسبت حاشيه فروش
= مبلغ فروش در نقاط تعطيل
8 = كل هزينه هاي ثابت + 2 = 10 مبلغ فروش در نقطه سر به سر 10 ¸25% = 40
۱۲۵ گزينه ۳ صحيح م يباشد.
اولويت حاشية فروش براي هر ساعت محصول
D1 2000¸5 = 400 ۳
D2 1000¸2 = 500 ۲
D3 2000¸3 = 700 ۱
600 ) = حداكثر حاشيه فروش ´ 2100) + (600´ 1000) = 1860000
۱۲۶ گزينه صحيح وجود ندارد.
معادل آحاد
۴ تكميل شده ۵۰۰
۱ در جريان آخر دوره ۵۰۰
( در جريان اول دوره ( ۲۰۰
5 800
2000000+ (800´ 1000) + (300´ 1000) = 3100000
۱۲۷ گزينه ۴ صحيح م يباشد.
% درصد تغيير در سود /
S%
= =
D
2 5 20
درصد تغيير در فروش
OL / OL
MS% /
= 1 = 1 = 2 5
0 40
®SS% = 8%
۱۲۸ گزينه ۱ صحيح م يباشد.
۲۲ حسابداري صنعتي|مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه
۱۲۹ گزينه ۲ صحيح م يباشد.
۴ = دستمزد تقسيم + مواد مستقيم
3 = سربار + دستمزد مستقيم
3 = مواد مستقيم ® 1 = دستمزد مستقيم ® ۲ = سربار
6 – 1/ 5 = 4/ 5¬ كالاي ساخته شده طي دوره
3 + 1+ 2 = هزينة ساخت طي دوره = 6
10- 4/ 5 = 5/ كاهش در كالاي ساخته شده طي دوره 5
۱۳۰ گزينه ۱ صحيح م يباشد.
هرچه موضوع هزينه يابي كلي تر باشد مثلاً ب هجاي اينكه در سطح هر واحد باشد در سطح كل شركت باشد هزينه ها به سمت
مستقيم بودن پيش مي روند.
۱۳۱ گزينه ۳ صحيح م يباشد.
(750- 600) ´ 5000= 750000
ساعات بودجه شده /
600 = 750¬
0 8
انحراف نامساعد ظرفيت + انحراف هزينه سربار = اضافه يا كسر جذب سربار
(450000) = ( انحراف هزينة سربار + ( 720000
مساعد 300000 = انحراف هزينة سربار
۱۳۲ گزينه ۲ صحيح م يباشد.
ضايعات غيرعادي هزينة دوره محسوب مي شوند.
۱۳۳ گزينه ۱ صحيح م يباشد.
انحراف نرخ مواد = ح/ك/د/ج/س تحت روش مختلط حساب كالاي در جريان ساخت تحت روش ناقص
انحراف مصرف مواد = ح/ك/د/ج/س تحت روش يگانه ح/ك/د/ج/س تحت روش مختلط
۱۳۴ گزينه ۴ صحيح م يباشد.
وقتي كه ساعات كار استاندارد محصول با ساعات كار استاندارد تبديل مواد تفاوت داشته باشد انحراف بازدة دستمزد و سربار رخ
مي دهد.
۱۳۵ گزينه ۴ صحيح م يباشد.
(6 – 2) ´ 0/ 75 + 2 = 5¬ مزاياي نقدي هر سال
5 + 2 = 7¬ مزاياي نقدي در سال دهم
۲= ارزش فروش در پايان سال دهم
۲۳ ( مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه|كارشناسي ارشد (سال ۸۴ كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
۱۳۶ گزينه ۳ صحيح م يباشد.
2000 000 = 1000¬ بهاي تمام شده هر واحد در روش ميانگين
2000
بهاي تبديل اول دوره + 1125000
معادل آحاد تبديل =
۸۰۰
بهاي تمام شده هر واحد از نظر تبديل
بهاي تمام شده هر واحد از نظر مواد
ìíî
800
1000
200
= 2000+ (0/6 ´ 500) = 2 300
2 300´ 800- 1125 000= 715000
۳۷۵ بهاي مواد اول دوره + ۰۰۰
= 2000+ 500= 2 500® 5000000= بهاي مواد اول دوره + 375000
۲۰۰
125000+ 715000 = بهاي اول دوره 125000 = بهاي مواد اول دوره = 840000
۱۳۷ گزينه ۱ صحيح م يباشد.
25000´ 1/ 5 = 37 500
35000 ´ 1/ 5 = 52 500
۲۲۳ ۱۷۸ ۵۰۰ ۵۰۰
۳ ريال =
۵۲ ۳۷ ۵۰۰ ۵۰۰
نرخ سربار متغير
178 500- = كل سربار ثابت (3 ´ 37 500) = 66000
66000 = نرخ سربار ثابت ¸ 30000= 2/2
3 + 2/2 = نرخ سربار جذب = 5/2
۱۳۸ گزينه ۲ صحيح م يباشد.
20000+ 24000
= ساعت ۴۰
۱ ۱۰۰
200+ 40 = ساعات استاندارد = 240
1100´ 20 = نرخ جذب سربار ثابت 500
44
1100´ 24 = نرخ جذب سربار متغير 600
44
280000- [240´ 600+ 500´ 250] = انحراف نامساعد قابل كنترل سربار 11000
۲۴ حسابداري صنعتي|مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه
۱۳۹ گزينه ۳ صحيح م يباشد.
(حجم توليد حجم فروش سر به سر) هزينه هاي ثابت ´ نرخ سربار ثابت هر واحدحاشية فروش هر واحد
سر به سر Q=
2000000+ (Qb – 2000) ´ 400
= ۳ واحد ۰۰۰
۸۰۰
Q
۱۴۰ گزينه ۴ صحيح م يباشد.
آخر دوره + فروش = توليد + اول دوره
6000+ x = 5000+ 6200 = توليد فروردين 7 200
7 200+ x = 6000+ 8 400® 7 200 = توليد ارديبهشت
üïï
® ýïïþ
21600
8 400+ x = 700+ 9600® 8 200 = توليد خرداد
۱۴۱ گزينه ۳ صحيح م يباشد.
1500000 = بابت فروش با تخفيف خردادماه ´ 25% ´ 96% = 3 600000
15000000 = بابت فروش بدون تخفيف خردادماه ´ 50% = 7 500000
= 10000000´ 20% = 2000000
13100000 بابت فروش بدون تخفيف ارديبهش تماه
۱۴۲ گزينه ۱ صحيح م يباشد.
2000000 = انحراف نامساعد حجم بهاي تمام شده ¸1/25 = 1600000
-160000+ 160000 = انحراف كل بهاي تمام شده = 0
۱۴۳ گزينه ۳ صحيح م يباشد.
چون در اين روش خدماتي كه دواير خدماتي به هم ارائه مي دهند كلاً در نظر گرفته نم يشود. كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
۱۴۴ گزينه ۲ صحيح م يباشد.
200000 = انحراف سهم از بازار ´ (0/08 – 0/1) ´ 500= -2000000
200000- 240000 ) = انحراف اندازه بازار ) ´ 500= -2000000
-2000000+ = انحراف مقدار فروش (-2000000) = -4000000
۱۴۵ گزينه ۲ صحيح م يباشد.
۱۴۶ گزينه ۲ صحيح م يباشد
.6 850= 150+ 480+ x®x = 6220
۲۵ ( مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه|كارشناسي ارشد (سال ۸۴
۱۴۷ گزينه ۴ صحيح م يباشد.
750¸ 75% = 1000= p
Cm = 1000- 750= 250
I = (250´ 2000) = 500000 500000¸4000= 125
۱۴۸ گزينه ۳ صحيح م يباشد.
۱۴۹ گزينه ۳ صحيح م يباشد.
چون سربار مجاز بيشتر از سربار واقعي است انحراف هزينة سربار مساعد است.
۱۵۰ گزينه ۱ صحيح م يباشد.
10000000 = سربار ´ 80% ´ 23% = 1840000
۲۶ حسابداري صنعتي|مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه
۱۵۱ گزينه ۲ صحيح مي باشد.
جزوه مفاهيم اوليه
۱۵۲ گزينه ۲ صحيح م يباشد.
در روش فرامتغير فقط بهاي مواد مستقيم، به عنوان بهاي تمام شده ، سرمايه اي تلقي مي شود و بقية موارد (شامل دستمزد مستقيم و
سربار) هزينة دوره محسوب مي گردد.
۱۵۳ گزينه ۳ صحيح م يباشد.
سربار + د. م + م.م = سربار + د. م= د. م + م . م
Þ صفر = سربار = م . م
جزوه بخش اول
۱۵۴ گزينه ۴ صحيح م يباشد.
ضايعات معمولاً غيرقابل اصلاح هستند اما كالاي معيوب معمولاً قابل اصلاح هستند ولي در شرايطي امكان دارد اصلاح نشوند.
جزوه بخش چهارم
۱۵۵ گزينه ۴ صحيح م يباشد.
جزوه بخش چهارم
۱۵۶ گزينه ۴ صحيح م يباشد.
درصد تكميل و هم ريزبهاي كالاي در جريان ساخت اول دوره نياز مي باشد. Lifo در روش
جزوه بخش چهارم
۱۵۷ گزينه ۲ صحيح م يباشد. كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
چون قبل از اين روش هاي تسهيم، تسهيم اولية هزينه نهايي مي شود كه مربوط به كل دواير اعم از خدماتي و عملياتي است روي مي دهد.
جزوه بخش سوم
۱۵۸ گزينه ۴ صحيح م يباشد.
چون در حالت اول هزينة مربوط به حساب مشتري شارژ مي شود اما در حالت دوم هزينه اي بوده كه نبايد رخ مي داده و مربوط به
شركت است پس از هزينة دوره است.
جزوه بخش چهارم
۲۷ ( مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه|كارشناسي ارشد (سال ۸۵
۱۵۹ گزينه ۳ صحيح م يباشد.
اين سؤال در كنكور ۸۴ هم آمده است.
جزوه بخش سوم
۱۶۰ گزينه ۲ صحيح م يباشد.
%
= 26 400 = 24000
110 ظرفيت بودجه اي
36000 = انحراف ظرفيت « % مربوط به 10 ® 100% = ظرفيت بودجه اي ®
36000 = سربار ثابت بودجه اي ¸%10= 360000
360000 = نرخ جذب سربار ¸ 24000= 15
جزوه بخش پانزدهم
۱۶۱ گزينه ۱ صحيح م يباشد.
را محصولات فرعي و اصلي نام برده اند بعضي ديگر محصولات فرعي و اصلي و زائدات و joint-products البته در بعضي از كتا بها
بعضي ديگر محصولات فرعي و اصلي و زائدات و ضايعات را محصولات مشترك ناميد هاند. پس انتخاب جواب درست كمي تا قسمتي
مشكل به نظر مي رسد، اما درست ترين پاسخ گزينه ۱ مي باشد چون هدف از توليد، توليد محصولات اصلي است.
جزوه بخش ششم
۱۶۲ گزينه ۱ صحيح م يباشد. كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
جزوه بخش ششم
۱۶۳ گزينه ۲ صحيح مي باشد.
OL PQ VQ /
PQ VQ F
– + ´
= = =
– –
125000000 375 50000 2 5
12500000
جزوه بخش هشتم
۱۶۴ گزينه ۳ صحيح م يباشد.
جزوه بخش هشتم
۱۶۵ گزينه ۳ صحيح م يباشد.
% % % %

4 800000 300000 = 90 ®100 – 90 = 10
5000000
جزوه بخش سوم
۲۸ حسابداري صنعتي|مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه
۱۶۶ گزينه ۳ صحيح م يباشد.
هزينه تبليغات براي هر واحد داده شده كه اين يك هزينة متغير فرض شده است. لذا هزينة متغير براي هر واحد ثابت است.
جزوه بخش هشتم
۱۶۷ گزينه ۴ صحيح م يباشد.
جزوه بخش پانزدهم
۱۶۸ گزينه ۳ صحيح م يباشد.
نرخ استاندارد = انحراف كارايي ´ (ساعات استاندارد ساعات واقعي)
انحراف كارايي يكسان مي باشد. Output و Input در هر دو حالت يعني انحراف كارايي براساس
جزوه بخش پانزدهم
۱۶۹ گزينه ۴ صحيح م يباشد.
ساعات واقعي = سربار واقعي ´ نرخ جذب سربار واقعي ¬ روش ناقص
ساعات واقعي ´ نرخ جذب سربار برآوردي ¬ روش مختلط
اضافه يا كسر جذب = روش مختلط روش ناقص
جزوه بخش پانزدهم
۱۷۰ گزينه ۱ صحيح م يباشد. كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
فروش < توليد ® سود روش متغير < سود روش جذبي ´ = ® – = ´ = 80000 450 36000000 45000000 36000000 9000000 90000 500 45000000 ۴۵ هزينة دوره ۰۰۰ ۴۵ سرمايه اي مي شود ولي در روش متغير ۰۰۰ ۰۰۰ ۳۶ ريال هزينه مي شود و ۰۰۰ ۰۰۰ در روش جذبي، ۰۰۰ ۳۶ هزينة دورة قبل مي باشد. ۰۰۰ شده است و ۰۰۰ جزوه بخش نهم ۱۷۱ گزينه ۱ صحيح م يباشد. 7000000+ 3000 = كل هزينه در روش ب Q xQ Q yQ Q + = + ìí î + = + 5000000 7000000 3000 10000000 7000000 3000 ( ) ( ) x Q x y Q y ìï – = – í = îï – = 3000 2000000 3000 2 3000 3000000 3000 3 گزينه ها را بايد در كسر بالا جايگزين كنيم هر گزينه اي كه صدق كرد جواب مسئله است. جزوه بخش شانزدهم ۲۹ ( مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه|كارشناسي ارشد (سال ۸۵ ۱۷۲ گزينه ۱ صحيح م يباشد. چون اگر هزينة ثابت قابل اجتناب صفر باشد نقطة تعطيل در سطح توليد صفر است چون همة هزينه هاي ثابت غيرقابل اجتناب اند. جزوه بخش شانزدهم ۱۷۳ گزينه ۲ صحيح م يباشد. ريسك يعني تفاوت بين واقعيت و آنچه ما پي شبيني مي كنيم. جزوه بخش هفدهم ۱۷۴ گزينه ۲ صحيح م يباشد. ۵۰ واحد است پس: چون همة چهار گزينه بيش از ۰۰۰ 1225000= 50´ 0/25 ´ 50000+ 50´ 0/40´ x x = سر به سر 30000 Q = 50000+ 30000= 80000 جزوه بخش هشتم ۱۷۵ گزينه ۴ صحيح م يباشد. چون هزينه اي كه در راه حل هاي متفاوت تغيير نكند مربوط نمي شود. جزوه بخش شانزدهم ۱۷۶ گزينه ۳ صحيح م يباشد. (-17) + 10+ (-2) + (18 – 10) ´ 0/25 = (-7) جزوه بخش هفدهم ۱۷۷ گزينه ۳ صحيح م يباشد. %24 %18 / / -40 80 80- (-40) = 120 %24 – %18 = 6% 40 ´ 6% = 2% ®24 – 2 = 22% 120 جزوه بخش هفدهم ۳۰ حسابداري صنعتي|مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه ۱۷۸ گزينه ۲ صحيح م يباشد. 2000+ 2000+ 2000´ 0/4 – 1= 4/ 799 كسر ۱ ريال به خاطر مقرون به صرفه تر شدن است. جزوه بخش شانزدهم ۱۷۹ گزينه ۲ صحيح م يباشد. 4 + 6 – 11- 5 = -6 جزوه بخش دهم ۱۸۰ گزينه ۲ صحيح م يباشد. چون ارزش فعلي طرح ب از بقية طر حها بيشتر است گزينه ۲ درست است به اين دليل كه در طرح ب زودتر به پول مي رسيم. ارجاع: بخش هفدهم ۳۱ ( مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه|كارشناسي ارشد (سال ۸۶ ۱۸۱ گزينه ۲ صحيح م يباشد. در بررسي يك انحراف مساعد يا نامساعد بودن آن در نظر گرفته نمي شود. جزوه بخش پانزدهم ۱۸۲ گزينه ۴ صحيح م يباشد. را صفر كند پايين تر باشد. NPV هرچه قدر جريان هاي نقدي طرح ديرتر وصول شود باعث مي شود كه نرخي كه جزوه بخش هفدهم ۱۸۳ گزينه ۱ صحيح م يباشد. نقطة بي تفاوتي قيمت فروش عبارتست از حجمي از فروش كه با قيمت فروش جديد به سود قبلي دست يابيم. جزوه بخش هفدهم ۱۸۴ گزينه ۳ صحيح م يباشد. نشان دهندة درصد تغييرات متغير وابسته بوسيلة متغير مستقل است. (R ضريب تعيين ( 2 جزوه مربوط به درس آمار مي باشد ۱۸۵ گزينه ۳ صحيح م يباشد. ميليون 400 = كل هزينه هاي ثابت 25000 = قيمت فروش 20% = ظرفيت بلااستفاده ۱۰۰ واحد = 4000 هزينه ثابت هر واحد در سطح ۰۰۰ 5000+ 6000+ (7000- 4000) = حداكثر مبلغ 14000 ۱۸۶ گزينه ۴ صحيح م يباشد. معادل آحاد توليد: الف ب تبديل ۳ ۰۰۰ ۳ ۰۰۰ ۳ توليد و تكميل طي دوره ۰۰۰ ۱ ۴۰۰ ۲ تكميل شده اول دوره ۰۰۰ ۱ ۲۰۰ ۱ ۵۰۰ ۱ پايان دوره ۵۰۰ ۶۰ ۱۰۰ ضايعات غيرعادي ۱۰۰ 5 660 6 600 معادل آحاد توليد 4 600 جزوه بخش چهارم ۳۲ حسابداري صنعتي|مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه ۱۸۷ گزينه ۲ صحيح م يباشد. ¸ = üï ¸ = ýï ¸ = þ 9200000 4600 2000 3 300000 6600 500 3 500 5660000 5660 1000 جزوه بخش چهارم ۱۸۸ گزينه ۳ صحيح م يباشد. 2000´ 500= بابت مادة ب 1000000 1400´ 1000= بابت تبديل 1400000 دورة قبل 1200000 3600000 جزوه بخش چهارم ۱۸۹ گزينه ۱ صحيح م يباشد. 800 = فروش ضايعات غيرعادي ´ 100= 80000 ìï ´ = ïï = ´ = íïï ´ = ïî 100 2000 200000 100 500 50000 60 1000 60000 310000 بهاي تمام شده ضايعات غيرعادي 310000- 80000 = خالص زيان = 230000 جزوه بخش چهارم ۱۹۰ گزينه ۱ صحيح م يباشد. 31250- 11000= 20250 26000´ (1- x) + (30000- 26000) = 20250 1- x = 16250 = 62/ 5% 26000 x = 37/ 5% جزوه بخش چهارم ۳۳ ( مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه|كارشناسي ارشد (سال ۸۶ ۱۹۱ پاسخ صحيح را نمي توانيم اظهار كنيم. ۱۲ ريال چون ۱۲ درنتيجه اين ۵۰۰ چون موجودي كالاي اول دوره طبق روش جذبي بيشتر از روش مستقيم است به ميزان ۵۰۰ ۱۲ ريال كمتر از سود مستقيم شود و چون اختلاف سود در مربوط به موجودي كالاي اول دوره است باعث مي شود سود جذبي ۵۰۰ ۱۰۰ ريال بيشتر از سود روش مستقيم است پس موجودي جذبي پايان دوره نيز ۱۰۰ ريال مي باشد يعني سود جذبي ۰۰۰ روش ۰۰۰ ۱۱۲ ريال بيشتر از موجودي پايان دوره طبق روش مستقيم شود كه اين اختلاف ناشي از سربار ثابت مي باشد كه در روش بايد ۵۰۰ مستقيم هزينة دوره مي شود و در روش جذبي، در موجودي كالاي پايان دوره مي نشيند. ۱۳۰ ۳۰ ريال است درنتيجه افزايش موجودي كالا در روش جذبي ۰۰۰ از طرفي افزايش موجودي كالاي طبق روش مستقيم ۰۰۰ ريال مي شود. حال بايد موجودي كالاي اول دوره را داشته باشيم تا بتوانيم موجودي كالاي آخر دوره را بگوييم جواب سنجش گزينه ۴ است. جزوه بخش نهم ۱۹۲ گزينه ۱ صحيح م يباشد. محصول الف ب ۴۰۰ قيمت فروش ۵۰۰ ۲۴۰ هزينة متغير ۲۵۰ ۰/۶ ۰/ تركيب فروش ۴ ۱۶۰ ۲۵۰ CM 196 = 60´ 0/6 + 250´ 0/ تركيبي = 4 CM  40000 الف  60000 ب = سر به سر = 19600000 196 جزوه بخش هشتم ۱۹۳ گزينه ۳ صحيح م يباشد. در تحليل هاي مبتني بر رفتار هزينه، گزينه هاي ۱ و ۲ و ۴ مؤثر است. جزوه بخش هفتم ۱۹۴ گزينه ۲ صحيح م يباشد. بهره مي گيريم. AF,CD چون بايد از سهم بودجه اي استفاده كنيم به همين خاطر از قوس اندازة واقعي بازار = انحراف سهم بازار ´ (اختلاف اندازه بازار واقعي و بودجه اي) ´ ميانگين قيمت بودجه اي محصولات جزوه بخش پانزدهم ۳۴ حسابداري صنعتي|مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه ۱۹۵ گزينه ۱ صحيح م يباشد. اندازه واقعي بازار = انحراف سهم بازار ´ (اختلاف اندازه سم بازار واقعي و بودجه اي) ´ ميانگين قيمت بودجه اي محصولات AB – AF = FBÞ انحراف سهم بازار = FOB جزوه بخش پانزدهم ۱۹۶ گزينه ۳ صحيح م يباشد. بهره وري بهره وري % ì = = – ïï = Üíï = = ïî 4 2000 5 4 25 500 4 5 2 750 550 j k جزوه مربوط به مديريت توليد مي باشد و در صورت سوال توضيح كافي داده شده است. ۱۹۷ گزينه ۳ صحيح م يباشد. ۱ است، پس راه كار عدم ۱ است و از طرفي سود فروش درصورت بازسازي ۰۰۰ چون قيمت فروش در صورت عدم بازسازي ۲۰۰ بازسازي را پيش مي گيريم و هزينة فرصت مربوط به شرح زير است. (1200- 1000) ´ 5000= 1000000 جزوه بخش شانزدهم ۱۹۸ گزينه ۳ صحيح م يباشد. NPV % % = -40 + 80 30 24 40 ´ %6 = 2% 120 %30- 2% = 28% جزوه بخش هفدهم ۱۹۹ گزينه ۴ صحيح م يباشد. OL نياز به درجة اهرم عملياتي داريم OL PQ VQ PQ NQ F K ( (سود عملياتي PQ VQ F – = – – = – – OL K F % % درصد افزايش سود عملياتي K + + = = 80 160 = 3 40 ´ 3 = 120 80 درصد افزايش سود عملياتي درصد افزايش فروش OL = جزوه بخش هشتم ۳۵ ( مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه|كارشناسي ارشد (سال ۸۶ ۲۰۰ گزينه ۳ صحيح م يباشد. 100´ 40% = 40® 1 سود – %60= درصد سود % 40 20 هزينه هاي ثابت شركت كه جزو بهاي تمام شده نيست – 40 = 20¬ 50 جريان خالص نقد سالانه ¸ 20= 2/ سال 5 جزوه بخش هفدهم ۲۰۱ گزينه ۲ صحيح م يباشد. در طرح در نرخ هاي مختلف مقايسه كرد ولي NPV دو طرح ب هصورت كلي امكان پذير نيست و بايد NPV باتوجه به نمودار مقايسه دو طرح مشخص است. IRR جزوه بخش هفدهم ۲۰۲ گزينه ۴ صحيح م يباشد. جزوه بخش شانزدهم ۲۰۳ گزينه ۲ صحيح م يباشد. ۲۰۴ گزينه ۲ صحيح م يباشد. 42 750¸(1- 5%) = واحد 45000 45000´ 1kg = 45000kg جزوه بخش هشتم ۲۰۵ جواب در گزينه ها نيست. 24 ساعت = 6 ´ براي توليد ۹۰ واحد 4 6 ساعت = 2´ 3 : I : II : III üïýïþ 1 = 1´ 1 31 ساعت 45000¸90= 500® 500´ 31= ساعت 15 500 جواب سنجش گزينه ۴ مي باشد. جزوه بخش هشتم ۳۶ حسابداري صنعتي|مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه ۲۰۶ نمي توانيم پاسخ بگوييم. 1440 ريال = 60 ´ 24 450 ريال = 75 ´ 6 : I : II : III üïýïþ 115 = 1´ 115 2005 ريال 2005 ´ 500= دستمزد بودجه اي ريال 1002 500 دستمزد واقعي دستمزد بودجه اي = انحراف كل هزينه دسنمزد هزينه دستمزد واقعي را نداريم پس جواب را نمي توانيم بدست آوريم. جواب سنجش گزينه ۴ مي باشد. جزوه بخش پانزدهم ۲۰۷ باتوجه به پاسخ سؤال ۵۶ به اين سؤال هم نمي توانيم پاسخ گوييم، علي اي حال اگر: 960= 60´ 16 675 = 75 ´ تركيب نيروي كار قبلي 9 : I : II : III üïýïþ 115 = 115 ´ 1 1750 ريال براي توليد ۱۰۰ واحد 4275 ¸ 100= 427/ 5 427/ 5 ´ 1750= 748/125 1002 500- 748/125 = 254/ 375¬ انحراف ناشي از تغيير نيروي كار ضمناً انحراف ساعتي دو تركيب هم به شرح زير قابل محاسبه است. 15 500- 42 750´ (16 + 9 + 1) = 4/ ساعت 385 100 جواب سنجش گزينه ۳ مي باشد. ۲۰۸ گزينه ۱ صحيح م يباشد. 200000- 20000Þ CM = 180000 = 15 12000 روزانه روزانه CM 12000= CM = 15® روزانه N = 50- 15 = 35 شيفت شب N = 35 ´ 1/2 = 42 شب CM = 50- 42 = 8 جزوه بخش هشتم ۳۷ ( مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه|كارشناسي ارشد (سال ۸۶ ۲۰۹ گزينه صحيح وجود ندارد. Q = 200000 = 13 333 15 سر به سر روزانه براي محاسبه تعداد سر به سر در شيفت شب بايد فرض كنيم كل شيفت روز كامل شده است پس داريم: 15000´ 15 – 200000= 25000¬ سود شيفت روز / – 264000 25000 = 29 875 8 سر به سر شبانه Q = 29/ 875 + 15000= 44/ 875 ۲۵ واحد) است و سوال غلط است، گزينه سازمان سنجش ۴ است. ۴۴ بيش از ظرفيت ( ۰۰۰ / همانطور كه مشاهده مي شود ۸۷۵ جزوه بخش هشتم ۲۱۰ گزينه صحيح وجود ندارد. اصلاً در اين سوال تعداد فروش عنوان نشده است تا بتوان سود را حساب كرد. 25000 = سود شيفت روزانه 8 = زيان شيفت شب ´ 10000- 264000= -184000 -184000 + 25000 = زيان كل = -159000 جزوه بخش هشتم ۳۸ حسابرسي|مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه ۲۱۱ گزينه ۴ صحيح م يباشد. B Q T FC P V ­ ­ = – حاشيه سود سود خالص ¯ ­DOL = جزوه بخش هشتم ۲۱۲ گزينه ۱ صحيح م يباشد. 500000- 400000 = افزايش در موجودي پايان دوره = 100000 = 100000´ 150000000 = 30000000 500000 تفاوت بين سود در دو روش جزوه بخش نهم ۲۱۳ گزينه ۲ صحيح م يباشد. 0 = انحراف حجم Þ سربار متغير بودجه شده = سربار متغير استاندارد و ساعات كار بودجه شده = ساعات كار استاندارد پاسخ سازمان سنجش گزينه ۱ مي باشد كه غلط است. جزوه بخش پانزدهم ۲۱۴ گزينه ۲ صحيح م يباشد. = 36000 = 3000 12 ظرفيت بودجه شده جزوه بخش پانزدهم ۲۱۵ گزينه ۲ صحيح م يباشد. = 36000 = 600 60 تعداد توليد واقعي ۲۱۶ گزينه ۱ صحيح م يباشد. 900 ) = درآمد محصول فرعي ´ 3) – (300+ 800) = 1600 جزوه بخش ششم ۳۹ ( مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه|كارشناسي ارشد (سال ۸۶ ۲۱۷ گزينه ۱ صحيح م يباشد. 90 ) = درآمد محصول فرعي ´ 3) – (300+ 800) = 1600 جزوه بخش ششم ۲۱۸ گزينه ۲ صحيح م يباشد. 1200´3-(300+800)= خالص ارزش بازيافتي محصول فرعي 2500 150000- 2 500 = هزينه هاي توليد پس از كسر درآمد فرعي = 147 500 = 147 500´ 20000 = 118000 25000 بهاي تمام شده كالاي فروش رفته 20000 ) = سود خالص ´ 10) – [118000+ 60000] = 22000 جزوه بخش ششم ۲۱۹ گزينه ۱ صحيح م يباشد. 3 600´0/ 7 = درآمد فرعي 2 520 جزوه بخش ششم ۲۲۰ گزينه ۴ صحيح م يباشد. = 20000´ 22/ 5 = 15000 30 ساعات كار واقعي براي سال ۸۵ = 27000000 = 1800 15000 سربار واقعي سال ۸۵ جزوه بخش سوم ۲۲۱ گزينه ۳ صحيح م يباشد. PV = I 2/25 ´ I ´ PVIF = I IRR ,2 ( ) PVI IRR, / IR R % / IRR = Þ = Þ = + 2 2 1 1 0 44 50 2 25 1 ۲۲۲ گزينه ۲ صحيح م يباشد. 2000000- 800000 = كل سربار ثابت توليدي = 1200000 = 1200000 = 300 4000 نرخ جذب سربار ثابت جزوه بخش سوم ۴۰ حسابرسي|مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه ۲۲۳ گزينه ۳ صحيح م يباشد. جزوه بخش سوم ۲۲۴ گزينه ۴ صحيح م يباشد. 4000 3 200000 X ´ 4 500 = 3 200000 4 500 = 36000000 4000 36000000- 20000000 = حداكثر سود روش مستقيم = 16000000 ۲۲۵ گزينه ۲ صحيح م يباشد. معادل آحاد توليد ماده الف ماده ب تبديل ۱۰ ۵۰۰ ۱۰ ۵۰۰ ۱۰ كالاي تكميل شده ۵۰۰ ۲ ۰۰۰ ۲ ۵۰۰ ۲ كار در جريان ساخت پايان ۵۰۰ ۴۹۰ ۷۰۰ ضايعات غيرعادي ۷۰۰ 12990 13 700 13 700 1500- = ضايعات غيرعادي éë10%(10500- 2 500)ùû = 700 ضايعات عادي جزوه بخش چهارم ۲۲۶ گزينه ۳ صحيح م يباشد. = 109600 = 8 13 700 بهاي تمام شده هر واحد از لحاظ ماده الف = 75 350 = 5/ 5 13 700 بهاي تمام شده هر واحد از لحاظ ماده ب = 188 355 = 14/ 5 12990 28 بهاي تمام شده هر واحد از لحاظ هزينه تبديل جزوه بخش چهارم ۲۲۷ گزينه ۲ صحيح م يباشد. 700 ) = هزينه ضايعات غيرعادي ´ 8) + (700´ 5/ 5) + (490´ 14/ 5) = 16 555 جزوه بخش چهارم ۴۱ ( مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه|كارشناسي ارشد (سال ۸۶ ۲۲۸ گزينه ۳ صحيح م يباشد. 2 500 ) = كالاي در جريان ساخت پايان دوره ´ 8) + (2 500´ 5/ 5) + (2000´ 14/ 5) = 62 750 جزوه بخش چهارم ۲۲۹ گزينه ۴ صحيح م يباشد. 91000- 15000 = كالاي فروش رفته از محل توليد طي دوره = 76000 ( ) æ ´ ö = ´ + ç ´ ÷ = è ´ + ø 76 000 9 52000 76000 9 725 600 76000 9 170000 بهاي واقعي كالاي فروش رفته از محل توليد طي دوره 140800 866400 جزوه بخش چهارم ۲۳۰ گزينه ۲ صحيح م يباشد. ( ) ´ ´ = ´ + 76000 9 52000 41600 76000 9 171000 جزوه بخش پانزدهم ۲۳۱ گزينه ۳ صحيح م يباشد. ( ) = ´ = ´ + 171000 56000 10400 76000 9 171000 موجودي كالاي پايان دوره واقعي جزوه بخش چهارم ۲۳۲ گزينه ۱ صحيح م يباشد. (اندازه بودجه شده بازار اندازه واقعي بازار) = انحراف اندازه بازار ´ سهم بودجه اي از بازار = (AI – AF) ´ AC = FDGI جزوه بخش پانزدهم ۲۳۳ گزينه ۴ صحيح م يباشد. اندازه واقعي بازار (سهم بودجه اي از بازار سهم واقعي از بازار) = انحراف سهم از بازار = (AB – AC)AI = (BCGH) هزينه هاي ثابت يك شركت به سه گروه زير تفكيك شده اند: گروه ( ۱): در كليه سطوح فعاليت 2000000 ريال ۴۲ حسابرسي|مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه گروه ( ۲): تا 5000 واحد 500000 ريال، بالاتر از 5000 واحد 800000 ريال گروه ( ۳): تا 2000 واحد 400000 ريال، از 2001 تا 5000 واحد 600000 ريال، از 5000 واحد به بالا 1000000 ريال قيمت فروش و هزينه متغير هر واحد كالا به ترتيب معادل 8000 و 7000 ريال مي باشد. جزوه بخش پانزدهم ۲۳۴ گزينه ۲ صحيح م يباشد. ۲ ۹۰۰ ۰۰۰ ۲ هزينه ثابت در سطح ۰ تا ۰۰۰ ۳ ۰۰۰ ۰۰۰ ۵ ۲ تا ۰۰۰ هزينه ثابت در سطح ۰۰۰ ۳ ۸۰۰ ۵ به بالا ۰۰۰ هزينه ثابت در سطح ۰۰۰ = = >

2500000 2900 2000
8000 7000 نقطة سر به سر در سطح اول
2000 = هزينه ثابت قابل پوشش در سطح 1 ´ 1000= 2000000
31000000- 2000000 = هزينه ثابت باقيمانده در سطح دوم = 1100000
= 1100000 + 2000= 3100
1000 نقطة سربه سري در سطح 2
جزوه بخش هشتم
۲۳۵ گزينه ۱ صحيح م يباشد. كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
Q TFC
P V
+ p
=

( ) / PQ
Q /
éë + ´ ùû + –
=
2000000 500000 12 0 16
1 0 2
5000
Þ5000Q = 8000000+ 4000Q
ÞQ = 8000
جزوه بخش هشتم
۲۳۶ گزينه ۳ صحيح م يباشد.
(% % )
= =
– +
60000 300000
1 70 10 فروش مردادماه
%18 = وجه نقد دريافتي در مهرماه از محل فروش مردادماه ´ 300000= 54000
جزوه بخش دهم
۴۳ ( مؤسسة آموزش عالي آزاد پارسه|كارشناسي ارشد (سال ۸۶ كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی
۲۳۷ گزينه ۳ صحيح م يباشد.
%20 مانده از محل فروش آبان ماه ´ 160000= 32000
%30 مانده از محل فروش آذرماه ´ 240000= 72000
%2 مانده از محل فروش مهرماه ´ 200000= 4000
%
%
2´ 120000 = 8000
30 مانده از محل فروش شهريورماه
%2 مانده از محل فروش مردادماه ´ 300000= 6000
20000
142000 مانده از محل فروش تيرماه
جزوه بخش دهم
۲۳۸ گزينه ۱ صحيح م يباشد.
جزوه بخش شانزدهم
۲۳۹ گزينه ۴ صحيح م يباشد.
جزوه بخش شانزدهم
۲۴۰ گزينه ۴ صحيح م يباشد.
50000 = تعداد فروش جديد (1+ 20%) = 60000
( )
%
– –
= =
´
60000 1000 400 24000000
20
60000 1000 نسبت سودآوري در سطح فعاليت جديد
جزوه فصل هشتم كارشناسي ارشد حسابداری صنعتی

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...