ضرورت حسابرسی داخلی

گزارش

ضرورت حسابرسی داخلی

تداوم انقلاب صنعتی در اروپای قرن نوزدهم، ایجاد کارخانه-های بزرگ و بزرگتر و اجرای طرحهای عظیمی چون احداث شبکه-های سراسری راه آهن را می¬طلبید که نیازمند به سرمایه¬های کلان بود. تامین چنین سرمایه¬هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایهگذار فراتر بود و از سویی، یک یا چند سرمایه-دار نیز آمادگی پذیرفتن خطر تجارتی چنین فعالیت¬های بزرگی را نداشتند.

با بهره¬گیری از دو دستآورد بزرگ و مفید انقلاب صنعتی، یعنی سازماندهی و همکاری، شرکت¬هایی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سرمایه آنها محدود به مبلغ سرمایه گذاریشان بود و در قالب چنین مشارکت¬هایی، سرمایه¬های کوچکی تجهیز گردید و راه¬حل مناسبی برای تامین سرمایه¬های کلان و توزیع مخاطرات تجارتی فراهم آمد.
سرمایه¬های چنین شرکت¬هایی به سهام تقسیم شده و سهام آنها قابل نقل و انتقال بود.

ضرورت حسابرسی داخلی

رواج معاملات سهام باعث رونق بازار سرمایه و مشارکت صاحبان سرمایه¬های کوچک در این بازار شد. تنظیم نحوه اداره شرکت¬های سهامی و روابط بین صاحبان سهام از طریق وضع قوانین و مقررات توسط دولتها، نظم یافتن بخشی از معاملات اوراق بهادار با ایجاد بورسهای اوراق بهادار از جمله عوامل دیگری بود که به نضج شرکتهای سهامی و فزونی شمار طبقه¬ای از سرمایه¬گذاران انجامید که نه مستقیماً در اداره شرکت¬ها مشارکت داشتند و نه دارای چنین تمایلی بودند.

 

شرکت¬های سهامی توس هیات¬های مدیره¬ای اداره می¬شد و می¬شود که معمولاً از سهامداران بزرگ تشکیل شده یا منتخب آنها بوده¬اند. ادامه فرایند تحول در مناسبات مالکیت و اداره سرمایه در کشورهای توسعه یافته صنعتی به پیدایش گروه¬های تازه¬ای از مدیران کار آزموده و حرفه¬ای انجامید که در عین اقتدار کامل در اداره واحدهای اقتصادی، گاه در سرمایه آنها سهمی ناچیز داشتند و اندیشه جدایی مالکیت از مدیریت را مصداق عملی بخشید.

ضرورت حسابرسی داخلی

گسترش و پیچیدگی روزافزون و شتاب آمیز واحدهای اقتصادی در جهان پشرفته امروز فشارهای ناشی از کمبود منابع و افزایش رقابت، وجود انواع مخاطرات در زمینه¬های مالی، اداری و تجاری که هدفها و سیاستهای سازمانی آنها را چه از درون و چه از برون به شدت تهدید می¬کند سبب شده است تا کنترل مستقیم و انفرادی این گونه واحدها ناممکن شود و نیاز به استقرار یک سیستم اثربخش کنترل داخلی به عنوان جزئی لاینفک از سیستم مدیریت ک ارامد مورد توجه جدی قرار گیرد.

 

مدیران اجرایی و غیر اجرایی برای انجام دادن وظیفه مباشرت خود نسبت به صاحبان سرمایه مسئولیت این فشارها، تهدیدها و مخاطرات را به عهده دارند و وجود کنترلهای داخلی را برایش تشخیص، ارزیابی و کنترل آنها ضروری می-دانند. از طرف دیگر واحدهای اقتصادی دارای الزامات قانونی می¬باشند که باید آنها را نیز به درستی رعایت کنند. از این رو باید سیستم کنترل داخلی لازم را برای شناسایی و کنترل میزان رعایت این گونه الزامات قانونی برقرار نمایند.

ضرورت حسابرسی داخلی

حسابرسی داخلی وظیفه ارزیابی مستقلی است که توسط مدیریت واحدهای اقتصادی برای برسری سیستم کنترل داخلی ایجاد می-شود و کفایت سیستم کنترل داخلی را از لحاظ درست و مناسب اقتصادی اثر بخش و کارامد بودن استفاده از منابع، آزمون ارزیابی و گزارش می¬کند. اگرچه اصول و مبانی حسابرسی در بخشهای عمومی و خصوصی یکسان است اما دامنه مسئولیتها در حسابرسی سازمانها و موسساتی که از بودجه عمومی استفاده می¬کنند به مراتب گسترده¬تر است و حسابرسان موسسات خدمات عمومی در حصول اطمینان از این که مصرف وجوه عمومی به درستی و به گونه¬ای اقتصادی، اثربخش، کارامد و در جهت منافع جامعه صورت گرفته است نقش اساسی دارند.

 

خلاصه این که حسابرسی داخلی بخش مهمی از یک مدیریت اثربخش در تمام واحدهای اقتصادی شمرده می¬شود و طبق رهنمودهای حسابرسی وجود آن ضروری است و با توجه به الزامات گسترده حسابدهی در موارد استفاده از منابع به ویژه منابع عمومی نمی¬توان برای نبود واحد حسابرسی داخلی حتی در موسسه¬های کوچک توجیهی منطقی ارائه کرد.

 

حسابرسی داخلی جایگاهی والا در سیستم کنترل داخلی دارد و مدیریت واحدهای اقتصادی را در انجام دادن مسئولیتها و وظایف خود از طریق تقویت کنترلها یاری می¬کند. گرچه حسابرسی داخلی به منظور کمک به مدیریت واحدهای اقتصادی به وجود می¬آید اما می¬تواند اطمینانهای دیگری را چون اطمینان دادن به مراجع قانونی و سایر مقامات ذینفع نیز فراهم کند.

ضرورت حسابرسی داخلی

شالوده حسابرسی داخلی بر شناخت مدیریت سازمانی مبتنی است. مدیریت سه نوع مسئولیت عمده و اساسی را به عهده دارد: برنامه ریزی، سازماندهی و هدایت فعالیتها در راستای هدفها و سیاستهای کلان سازمان.

 

مسئولیتهای مدیریت را می¬توان در سه سطح استراتژیکی، تاکتیکی و عملیاتی طبقهبندی کرد. این سه سطح نیز مستلزم برنامه¬ریزی، سازماندهی و هدایت فعالیتهاست. تفاوتهای این سه سطح اساساً به میزان توجه مدیریت و زمانبندی اجرا محدود می¬شود. مدیریت استراتژیک به کلی¬ترین، فراگیرترین و دراز مدت¬ترین موضوعها می¬پردازد. مدیریت تاکتیکی بر چگونگی اجرای برنامه¬های استراتژیک تمرکز می¬کند و مدیریت عملیاتی به کارها و وظایف خاص و ضروری روزانه می¬پردازد.

 

در واقع وظایف اصلی هر یک از اعضای مدیریت در سطوح مختلف انجام مسئولیتهای مربوط به خود است اما به دلیل این که فعالیتها در سازمان یکپارچه و به شدت به یکدیگر وابسته می¬باشد هر یک از اعضای مدیریت سطوح مختلف در ایفای وظایف و مسئولیتهای مربوط به مدیریت استراتژیکی، تاکتیکی و عملیاتی سهیم می¬باشند.

 

ضرورت حسابرسی داخلی
در سازمانهای بسیار کوچک همه وظایف و مسئولیتهای مدیریت توسط یک مدیر انجام می¬شود. با افزایش و گسترش حجم فعالیتهای سازمان به افراد و اعضای بیشتری برای انجام وظایف و مسئولیتهای مدیریت نیاز است. در چنین مواردی است که سازمان مربوط به ساختار سازمانی گسترده¬تری نیازمند می¬شود. انجام فعالیتها در یک ساختار سازمانی گسترده مستلزم رعایت سیاستها، استانداردها و روشهایی است که می-توان آن را یک شبکه فراگیر کنترل دانست و عموماً به آن سیستم کنترل داخلی گویند. این کنترلها را برای اعمال کنترل مو ثر بر فعالیتها و عملیات بکار می¬گیرند.

 

بنابر این واژه کنترل به شرایطی کلی و عمومی گفته می¬شود در حالی که کنترلها روشهایی است برای دستیابی به آن شرایط. همه فعالیتهای مدیریت در سیستمهای کنترلی انجام می¬شود و هر چه مدیریت بهتر باشد احتمال دستیابی مو ثر به هدف اصلی کنترل داخلی بیشتر خواهد شد.

 

پیچیدگی¬های روزافزون سازمانهای بزرگ باعث شده است تا این گونه سازمانها برای نظارت و سرپرستی سیستم کنترل داخلی خود به یک ابزار مناسب مدیریت نیاز داشته باشند. مدیریت این گونه سازمانها در پی این است که سیستمهای کنترلی به خوبی طراحی و به درستی اعمال شود.

 

چنانچه سیستم کنترل داخلی، نارسا باشد و به درستی اعمال نشود، صرفنظر از کوشش مدیریت در برنامه¬ریزی خوب و مناسب، سازمان از لحاظ دستیابی به هدفها و برنامه¬های خود با خطر مواجه می¬شود.

از آنجا که مدیریت، مسئولیت سیستم کنترل داخلی را در سازمان به عهده دارد، بنابراین، برای ارزیابی عملکرد سیستم کنترل داخلی، به گونه¬ای فزاینده از خدمات حسابرسی داخلی به عنوان یک ابزار مدیریت استفاده می¬کند.

 

ضرورت حسابرسی داخلی
حسابرسان داخلی برای وظاف و مسئولیتهای مدیریت، مشابه یک دستگاه «بازخورد» عمل می¬کنند.
حسابرسان داخلی، سیستم کنترل داخلی را از دو دیدگاه طراحی و اثربخشی مورد ارزیابی قرار می¬دهند.
یک سیستم کنترل داخلی خوب این اطمینان را به وجود می¬آورد که واحد مورد رسیدگی با صرف هزینه¬های منطقی به هدفهای خود دست می¬یابد. یک سیستم کنترل داخلی اثربخش سیستمی است که هدفی را به دستآورد که برای آن، ایجاد شده است.

 

حسابرسان داخلی معمولاً به دلیل یکپارچگی زیاد کنترلهای داخلی، همه سطوح و ابزارهای آن را آزمون می¬کنند. در هر حال، مدیران ارشد و دیگر مدیران رده بالای سازمان، عموماً مسئولیت ارزیابی عملکرد سازمانی را در قالب هدفها و شیوه¬های راهبری مدیریت به عهده دارند.
ارزیابی عملکرد، بخشی از سیستم کنترل داخلی است. اما، حسابرسان داخلی به جای ارزیابی، مسئول تعیین درست و مناسب بودن شیوه¬های ارزیابی می¬باشند. این شیوه¬ها می¬تواند در چارچوب سیاست¬ها، استانداردها و روشها بیان شود. مدیریت، تصمیم¬های مربوط به ارزیابی عملکرد را می¬گیرد.

 

حسابرسان داخلی فرایند تصمیم¬گیری مدیریت را تا جایی ارزیابی می¬کنند که شامل ارزیابی عملکرد شخص مدیر نشود.
حسابرسی داخلی یکی از گیراترین، پرچالش¬ترین و پویاترین فرصتهای شغلی است که امروزه وجود دارد.

 

حرفه ح سابرسی داخلی پاسخگوی نیازهای روزافزون بالاترین رده¬های مدیریت شرکت¬ها، دولت و موسسه¬های غیرانتفاعی است. مدیریت این گونه سازمانها دنبال اطلاعات درست درباره فعالیتهای سازمانشان، به ویژه کنترل فعالیتها و کارایی و اثربخشی آن فعالیتها می¬باشند.

 

در نتیجه، حسابرسان داخلی عموماً درگیر عملیات اساسی سازمانشان می¬باشند و اغلب، مورد توجه تصمیم گیرندگان رده بالای سازمان خود هستند، اطلاعات گرانبها و مهمی را برای مدیریت فراهم می¬کنند و از موقعیت شغلی بسیار خوبی برخوردارند.

ضرورت حسابرسی داخلی

حسابرسان داخلی به طور معمول جلب نظر دیگران را نمی¬کنند زیرا، نوع کارشان چنین ایجاب می¬کند اما، ضرورت داشتن تخصص حرفه¬ای بالا و استقلال نسبی از دیگر قسمتها و عملیات و همچنین ماهیت مسئولیت¬هایی که به دوش می¬گیرند سبب می¬شود تا حسابرسان داخلی با حفظ بی¬طرفی و بدست آوردن جایگاه سازمانی مناسب، وظایف و مسئولیتهای خود را به گونه¬ای اثربخش انجام دهند و همواره جزئی لاینفک از شغلهای رده بالای پیشروترین شرکتهای جهان باشند

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...