سوالات مهم گزارشگری حسابرسی

درآمد

سوالات مهم گزارشگری حسابرسی

1- حسابرس وجود احتمال خطر حسابرسی را با بیان کدام جمله زیر در گزارش استاندارد حسابرسی مطرح می‌نماید؟
الف- درباره اینکه صورتهای مالی عاری از تحریف با اهمیت می‌باشد، اطمینان معقول می‌دهد.
ب- ارزیابی اصول حسابداری مورد استفاده و ارائه کلی صورتهای مالی
ج- آگاهی نسبت به موضوعاتی که به تنهایی یا به صورت کلی در مقایسه با سایر موضوعات مهم هستند.
د- مسئولیت برای بیان اظهارنظر روی صورتهای مالی
2- هنگامی‌که حسابدار حرفه‌ای بیش از یک نوع خدمات (برای مثال، تنظیم و بررسی یا تنظیم و حسابرسی) در ارتباط با صورتهای مالی شرکت سهامی خاص انجام می‌دهد وی به طور عمومی باید گزارشی منتشر نماید که برای کدام‌یک از موارد زیر مناسب است؟سوالات مهم گزارشگری حسابرسی
الف- پایین‌ترین سطح خدمات ارائه شده
ب- بالاترین سطح خدمات ارائه شده
ج- خدمات تنظیم (یک موافقت‌نامه تنظیم)
د- خدمات بررسی (یک موافق‌نامه بررسی)
3- کدام‌یک از موارد زیر به احتمال بسیاری کم یک گزارش با نشر محدود است؟
الف- گزارش شرایط قابل گزارش در مورد کنترلهای داخلی که در طی حسابرسی یادداشت شده است.
ب- گزارش به کمیته حسابرسی
ج- گزارش درباره صورتهای مالی تهیه شده طبق یک مبنای جامع حسابداری به غیر از استانداردهای حسابداری
د- گزارش رعایت در مورد جنبه‌ای از توافق‌های قراردادی
4- کدام‌یک از موارد زیر در ارتباط با مسئولیت حسابرس برای نظارت بر توزیع گزارش به نشر محدود توسط صاحب‌کار صحیح است؟
الف- حسابرس باید به صاحب کار اطلاع دهد که گزارش با نشر محدود برای توزیع به اشخاص معین در نظر گرفته شود.
ب- هنگامی‌که حسابرس با خبر می‌شود که صاحب کار گزارش با نشر محدود را بین اشخاص ثالث غیرموجه توزیع کرده است باید فوراً به وی اطلاع دهد تا از عمل فوق دست بردارد.
ج- کنترلهای حسابرس در مورد توزیع گزارش، اصرار بر این است که صاحب کار گزارش با نشر محدود را برای هر هدفی تکثیر نکند.
د- حسابرس برای نظارت بر توزیع چنین گزارشهایی مسئول نمی‌باشد.
5- کدام‌یک از موارد زیر از اجزای اصلی گزارش استاندارد حسابرسی است؟
الف- افشا در صورتهای مالی، اطمینان منطقی فراهم می‌نماید که صورتهای مالی عاری از تحریف با اهمیت است.
ب- ارزیابی حسابرس از ساختار کنترل داخلی صاحبکار
ج- یک حسابرسی شامل ارزیابی برآوردهای قابل عمده به عمل آمده توسط مدیریت می‌باشد.
د- صورتهای مالی این دوره با صورتهای مالی دوره قبل مطابقت دارد.
6- حسابرس شرکت امجد بنا به درخواست آن شرکت در تیر 1378 گزارش خود را درباره صورتهای مالی سال 1376 شرکت دوباره صادر می‌کند. صورتهای مالی سال 1376 تعدیل و اصلاح نشده و گزارش حسابرس نیز تجدیدنظر نگردیده است. در چنین حالتی، حسابرس باید گزارش دوباره منتشر شده خود را به کدام تاریخ زیر تاریخ‌گذاری کند؟سوالات مهم گزارشگری حسابرسی
الف- تاریخ دوگانه ب- تاریخ درخواست شرکت امجد
ج- تاریخ گزارش اولیه د- تاریخ گزارش حسابرسان دورة جاری
7- حسابرس در کدام بند زیر باید به استانداردهای حسابرسی و استانداردهای حسابداری اشاره کند؟
استانداردهای حسابرسی استانداردهای حسابداری
الف- بند مقدمه بند دامنه رسیدگی
ب- بند دامنه رسیدگی بند دامنه رسیدگی
ج- بند دامنه رسیدگی بند اظهارنظر
د- بند مقدمه بند اظهارنظر
8- حسابرس به دلیل عدم افشای کافی، نسبت به صورتهای مالی سال پیش نظر مشروط اظهار کرده است. صورتهای مالی مزبور در سال جاری به طور مناسب تجدیدنظر و اصلاح و به شکل مقایسه ای با صورتهای مالی سال جاری ارائه شده است. به روز کردن گزارش حسابرس درباره صورتهای مالی سال پیش باید به کدام شکل زیر صورت گیرد؟سوالات مهم گزارشگری حسابرسی
الف- به گزارش اولیه حسابرس درباره صورتهای مالی سال پیش ضمیمه شود.
ب- نسبت به صورتهای مالی سال پیش، مجدداً گزارش مشروط ارائه شود.
ج- به نوع اظهارنظر بیان شده درباره صورتهای مالی سال پیش اشاره‌ای نکند.
د- نسبت به صورتهای مالی تجدیدنظر و اصلاح شده سال پیش اظهارنظر مقبول ارائه کند.
9- کدام مورد زیر درباره مسئولیت حسابرس برای ارائه اظهارنظر صریح نسبت به صورتهای مالی در گزارش حسابرس صحیح است؟
الف- در گزارش استاندارد (مقبول) حسابرس، به طور صریح به آن اشاره شود.
ب- در بند مقدمه گزارش استاندارد (مقبول) حسابرس، به طور صریح به آن اشاره شود.
ج- در بند دامنه رسیدگی استاندارد (مقبول) حسابرس، به طور صریح به آن اشاره شود.
د- در بند اظهارنظر گزارش استاندارد (مقبول) حسابرس، به طور صریح به آن اشاره شود.
10- کدام عبارت زیر باید در بند اظهارنظر گزارش مشروط حسابرس بیان شود؟
با توجه به یادداشت x با توجه به مطالب مطروحه
الف- بلی خیر
ب- خیر بلی
ج- بلی بلی
د- خیر خیر
11- در کدام‌یک از شرایط‌های زیر، حسابرس اظهارنظر مقبول، بدون بند توضیحی ارائه می‌نماید؟سوالات مهم گزارشگری حسابرسی
الف- حسارس تمایل به تاکید بر معاملات عمده با اشخاص وابسته دارد.
ب- حسابرس تصمیم دارد به گزارش حسابرس دیگری، به عنوان جزئی از مبنای اظهارنظر حسابرسی خود، اشاره نماید.
ج- واحد مورد رسیدگی، صورتهای مالی را منتشر می‌کند که شامل ترازنامه و صورت سود و زیان است ولی فاقد صورت جریانات وجوه نقد می‌باشد.
د- حسابرس در مورد توانایی واحد مورد رسیدگی جهت ادامه فعالیت (به عنوان تداوم فعالیت)، شک و تردید عمده دارد ولی این موضوع به صورت کامل در یادداشت‌های پیوست صورتهای مالی شرکت افشاء شده است.
12- طبق استانداردهای حسابرسی، گزارش حسابرس باید حاوی اظهارنظر نسبت به مجموعه صورتهای مالی یا بیانگر این موضوع باشد که نمی‌توان نظری ارائه داد، هدف استاندارد مزبور، پیشگیری از کدام مورد زیر است؟
الف- ارائه نظر متفاوت نسبت به هر یک از صورتهای مالی اساسی توسط حسابرس
ب- ایجاد محدودیت در دامنه رسیدگی، خواه این محدودیت توسط واحد مورد رسیدگی تحمیل شود یا در اثر عدم توانایی در به دست آوردن مدارک و شواهد باشد.
ج- تفسیر نادرست از میزان مسئولیت حسابرس
د- گزارشگری نسبت به یک صورت مالی اساسی، به جای کل صورتهای مالی، توسط حسابرس
13- کدام‌یک از موارد زیر، اظهارنظر نسبت به کلیت صورتهای مالی را طبق چهارمین استاندارد گزارشگری از استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی به بهترین شکل تشریح می‌نماید؟
الف- به طور مساوی برای مجموعه کامل صورتهای مالی و برای هر صورت مالی به تنهایی کاربرد دارد.
ب- فقط برای مجموعه کامل صورتهای مالی کاربرد دارد.
ج- به طور مساوی برای هریک از اقلام صورتهای مالی کاربرد دارد.
د- به طور مساوی برای هر کدام از اقلام با اهمیت در صورتهای مالی کاربرد دارد.
14- در صورت با اهمیت بودن موضوع، در کدام‌یک از موارد زیر ممکن است حسابرس مستقل گزارش مشروط صادر کند؟
افشاء ناکافی محدودیت در رسیدگی عدم رعایت اصول حسابداری
الف- خیر خیر بلی
ب- بلی خیر بلی
ج- خیر بلی بلی
د- بلی بلی بلی
15- عملیات حسابرسی صورتهای مالی شرکت x برای دوره مالی منتهی به 29/12/1378 در تاریخ 10 تیر به پایان رسید. در تاریخ 20/04/1379، قبل از انتشار گزارش حسابرس، رویدادی اتفاق افتاده که مستلزم تعدیل (اصلاح) صورتهای مالی سال 1378 است. و حسابرس در تاریخ 24/04/1379 از این موضوع آگاه می‌شود. اگر تعدیل (اصلاح) بدون افشای رویداد انجام گیرد، گزارش حسابرس باید به کدام تاریخ زیر تاریخ‌گذاری شود؟سوالات مهم گزارشگری حسابرسی
الف- 10 تیر 1379
ب- 20 تیر 1379
ج- 25 تیر 1379
د- 10 تیر 1379 به استثنای (رویداد) که 20 تیر 1379 می‌باشد.
16- حسابرس گزارش خود را با توجه به رویداد پس از تاریخ ترازنامه که بعد از تکمیل کار حسابرسی اما پیش از انتشار گزارش اتفاق افتاده است با تاریخ دوگانه، تاریخ‌گذاری کرده است. کدام مورد زیر مسئولیت حسابرس را نسبت به رویدادهایی بیان می‌کند که پس از تکمیل حسابرسی رخ داده است؟
الف- گسترش رسیدگی برای رویدادهای اتفاق افتاده پس از تاریخ ترازنامه تا تاریخ انتشار گزارش
ب- گسترش رسیدگی برای کلیه رویدادهای اتفاق افتاده تا تاریخ تکمیل اجرای عملیات
ج- محدود به رویداد خاص اشاره شده
د- فقط محدود به رویدادهای اتفاق افتاده تا تاریخ آخرین رویداد اشاره شده
17- حسابرس مستقل، حسابرسی صورتهای مالی سال منتهی به 29 اسفند 1374 شرکت سهیل را پذیرفت و اجرای عملیات حسابرسی را در 30 آذرماه 1374 شروع کرد. شرکت سهیل صورتهای مالی سال مالی مذکور را در 28 فروردین ماه 1375 به حسابرس مستقل ارائه داد. عملیات حسابرس در 15 خرداد ماه 1375 خاتمه یافت و گزارش حسابرس مستقل در 26 خرداد ماه صادر شد. تاییدیه مدیریت شرکت سهیل به کدام تاریخ زیر باید صادر شود؟سوالات مهم گزارشگری حسابرسی
الف- 26 خردادماه 1375 ب- 28 فروردین ماه 1375
ج- 15 خرداد ماه 1375 د- 29 اسفند ماه 1374
18- حسابرسی که صورتهای مالی یک شرکت را برای سال مالی منتهی به 30/9/1370 رسیدگی می‌نماید، تاریخ گزارش خود را به این شکل ارائه داده است؟
10/11/1370 به استثنای یادداشت شماره 4 همراه صورتهای مالی که تاریخ آن 5/12/1370 می‌باشد. در این حالت حساب مزبور:
الف- مسئولیت رسیدگی به کلیه رویدادهای بعد از سال مالی تا تاریخ 5/12/1370 را متقبل شده است.
ب- مسئولیت رسیدگی به کلیه رویدادهای بعد از سال مالی تا تاریخ 10/11/1370 را متقبل شده است.
ج- مسئولیت کلیه رویدادهای بعد از سال مالی تا تاریخ 10/11/1370 بعلاوه مسئولیت مطالب مندرج در یادداشت 4 همراه صورتهای مالی را در تاریخ 5/12/1370 متقبل شده است.
د- فقط مسئولیت رویداد مندرج در یادداشت 4 همراه صورتهای مالی را تا تاریخ 5/12/1370 متقبل شده است.
19- حسابرس شرکت اصلی تصمیم می‌گیرد به گزارش حسابرس مستقل دیگری که شرکت فرعی را حسابرسی نموده است اشاره‌ای ننماید، بعد از پرس‌وجو درباره حسن شهرت و استقلال حسابرس، حسابرس اصلی:
الف- با اضافه نمودن یک بند توضیحی به گزارش حسابرسی، اشاره می‌نماید که صورتهای مالی شرکت فرعی برای صورتهای مالی تلفیقی با اهمیت نیست.
ب- با مستند کردن در موافقت‌نامه حسابرسی، حسابرسی اصلی اشاره می‌نماید که هیچ‌گونه مسئولیتی برای کار و اظهارنظر حسابرس مستقل شرکت فرعی ندارد.
ج- کسب اجازه کتبی از حسابرس مستقل شرکت فرعی برای حذف آن در گزارش حسابرس اصلی
د- ارتباط با حسابرس شرکت فرعی و بررسی برنامه‌های حسابرسی و کاربرگهای حسابرسی متعلق به شرکت فرعی
20- بند مقدمه گزاش حسابرسی شامل جملات زیر می‌باشد:
«این موسسه، صورتهای مالی شرکت الف را که صد در صد سهام آن متعلق به شرکت ب بوده و طبق صورتهای مالی آن، جمع دارایی‌ها و درآمدهای آن به ترتیب 27 درصد و 29 درصد از جمع دارایی‌ها و درآمدهای صورتهای مالی تلفیقی مربوط را تشکیل می‌دهد، را حسابرسی ننموده است. صورتهای مالی شرکت الف توسط حسابرسان دیگری حسابرسی شده که گزارش آنها به این موسسه ارائه گردیده و اظهارنظر این موسسه، تا آنجایی که مربوط به مبالغ مربوط به شرکت الف می‌شود، صرفاً براساس گزارش حسابرسان دیگر می‌باشد».
جملات فوق‌الذکر:
الف- به تقسیم مسئولیت اشاره می‌نماید.
ب- بیانگر پذیرش مسئولیت کار حسابرس دیگر می‌باشد.
ج- انحراف از اظهارنظر مقبول می‌باشد.
د- برای گزارشگری نامناسب می‌باشد.
21- در کدام‌یک از حالت‌های زیر، حسابرس اظهارنظر مقبول بدون بند توضیحی ارائه خواهد داد؟
الف- حسابرس مایل است که تاکید نماید واحد مورد رسیدگی، معاملات عمده با اشخاص وابسته داشته باشد.
ب- حسابرس تصمیم دارد که به گزارش حسابرس دیگری، به عنوان جزیی از مبنای اظهارنظر حسابرسی خود، عطف نماید.
ج- واحد مورد رسیدگی، صورتهای مالی‌ای را منتشر نمود که شامل ترازنامه و صورت سود و زیان است ولی شامل صورت جریان‌های نقدی نمی‌باشد.
د- حسابرس در مورد توانایی واحد مورد رسیدگی، جهت ادامه فعالیت، شک و تردید عمده‌ دارد ولی این موضوع به صورت کامل در یادداشت‌های پیوست صورتهای مالی شرکت افشاء شده است.
22- حسابرس مستقل درکدام مورد زیر ممکن است گزارش استاندارد (مقبول) ارائه کند؟سوالات مهم گزارشگری حسابرسی
الف- هنگامی‌که در گزارش خود به یافته های (نتایج) کارشناسان اشاره نماید.
ب- در زمان تهیه و تلخیص صورتهای مالی از کل صورتهای مالی حسابرسی شده برای ارائه به مقامات ذی‌صلاح قانونی
ج- در زمانی‌که صورتهای مالی برمبنای حسابداری نقدی تهیه شده باشد.
د- در زمانی‌که حسابرس اصلی، مسئولیت کار حسابرس دیگر را به عهده می‌گیرد.
23- حسابرسی اصلی تصمیم می‌گیرد که در گزارش حسابرسی خود به حسابرس دیگری که یکی از شرکتهای فرعی آن را حسابرسی کرده است اشاره‌ای ننماید. حسابرس اصلی هنگامی که می‌تواند این تصمیم را توجیه نماید که علاوه بر سایر الزامات:
الف- نسبت به صورتهای مالی تلفیقی اظهارنظر مقبول ارائه دهد.
ب- اطلاع یابد که حسابرس دیگر نسبت به صورتهای مالی شرکت فرعی، اظهارنظر مقبول ارائه داده است.
ج- قادر نباشد برنامه‌های حسابرسی و کاربرگهای حسابرس دیگر را بررسی نماید.
د- نسبت به استقلال و حسن شهرت حرفه‌ای حسابرس دیگر قانع شده باشد.
24- هنگامی‌که صورتهای مالی به دلیل شرایط غیرعادی و برای پیشگیری از گمراه کنندگی، حاوی انحراف از استانداردهای حسابداری باشد، حسابرس باید شرایط غیرعادی را در بند جداگانه توضیح و کدام نظر زیر را ارائه دهد؟
الف- مقبول
ب- مشروط
ج- مردود
د- نظر مشروط یا مردود با توجه به اهمیت موضوع
25- تردید حسابرس درباره تداوم فعالیت رفع نشده است، اما واحد مورد رسیدگی از این بابت افشای کافی در صورتهای مالی به عمل آورده است. در این صورت حسابرس معمولا با افزودن یک بند توضیحی و اشاره به یادداشت مربوط در صورتهای مالی موضوع تداوم فعالیت را بیان و بدین‌ترتیب گزارش خود را تعدیل می‌کند. در این بند کدام موضوع به طور مشخص عنوان می‌شود؟
دوره معقولی که از یک سال تجاوز نخواهد کرد تداوم فعالیت
الف- بلی بلی
ب- بلی خیر
ج- خیر بلی
د- خیر خیر
26- حسابرس مستقل در رابطه با توانایی شرکت الف برای ادامه فعالیت (به عنوان تداوم فعالیت)، هنگام گزارش بر روی صورتهای مالی پایان سال x113 شک و تردید عمده دارد، این شک و تردید در سال x213 برطرف گردیده است. مسئولیت گزارشگری حسابرس مستقل در شرایطی که صورتهای مالی سال x113 به صورت مقایسه‌ای ارائه می‌شود، چگونه خواهد بود؟سوالات مهم گزارشگری حسابرسی
الف- بند توضیحی گزارش حسابرسی سال x113 نباید تکرار شود.
ب- بند توضیحی گزارش حسابرسی سال x113 باید به طور کامل در گزارش حسابرسی سال x113 تکرار شود.
ج- حسابرس در بند توضیحی جداگانه دلایل برطرف شدن شک و تردید را تشریح نماید.
د- حسابرس در یک بند توضیحی جداگانه، دلایل واحد مورد رسیدگی مبنی بر رفع تردید نسبت به تداوم فعالیت را بیان خواهد کرد.
27- هنگامی که حسابرس به این نتیجه برسد که در مورد توانایی شرکت برای ادامه فعالیت (به عنوان تداوم فعالیت) در یک دوره زمانی معقول، شک و تردید عمده‌ای وجود دارد مسئولیت حسابرس این است که:
الف- به علت اثرات احتمالی روی صورتهای مالی و با توجه به اهمیت موضوع، اظهارنظر مشروط یا مردود ارائه دهد.
ب- به کفایت افشاء در مورد احتمال عدم توانایی شرکت جهت ادامه فعالیت (به عنوان تداوم فعالیت) توجه نماید.
ج- به کمیته حسابرسی گزارش نماید برآوردهاس حسابداری مدیریت ممکن است نیاز به تعدیل داشته باشد.
د- گزارش حسابرسی سال قبل را مجددا منتشر نموده و موضوع شک و تردید و تداوم فعالیت را به صورت یک بند توضیحی به گزارش اضافه نماید.
28- حسابرس مستقل شرکت درنا به این نتیجه رسیده است که در مورد توانایی شرکت برای ادامه فعالیت به عنوان یک بنگاه دایره شک و تردید عمده‌ای وجود دارد. در صورت افشای این موضوع در صورتهای مالی شرکت درنا، گزارش حسابرس باید شامل کدام مورد زیر باشد؟
شامل بند توضیحی به طور خاص از عبارت «تداوم فعالیت» استفاده کند به طور خاص از عبارت «شک و تردید عمده» استفاده کند
الف- بلی بلی بلی
ب- بلی بلی خیر
ج- بلی خیر بلی
د- خیر بلی بلی
29- در کدام‌یک از شرایط زیر، حسابرس به احتمال زیاد، بند توضیحی به گزارش استاندارد (مقبول) خود اضافه نموده و این بند اثری روی اظهارنظر مقبول نخواهد داشت؟سوالات مهم گزارشگری حسابرسی
الف- از حسابرس درخواست می‌شود، که فقط نسبت به ترازنامه گزارش نماید و نسبت به سایر صورتهای مالی اصلی دیگر گزارش نکند.
ب- در موارد توانایی شرکت جهت ادامه فعالیت برای مدت زمان معقولی، شک و تردید عمده‌ای وجود داشته باشد.
ج- برآورد مدیریت در رابطه با رویدادهای آن غیرمعقول باشد.
د- به دلیل خطی مشی مدیرتی در مورد نگهداری سوابق و مدارک، بعضی از معاملات قابل رسیدگی نباشد.
30- حسابرس بعد از ارزیابی روندهای منفی و مشکلات مالی واحد تجاری، درباره توانایی واحد مورد رسیدگی برای ادامه فعالیت به عنوان واحد دایر به شدت تردید دارد. ارزیابی حسابرس در ارتباط با برنامه‌های مدیریت برای مقابله با اثرات معکوس این شرایط‌ها، به احتمال زیاد، در برگیرنده کدام‌یک از موارد زیر می‌باشد؟
الف- افزایش توزیع سود سهام جاری
ب- کحاهش وجود حد اعتباری
ج- افزایش حقوق صاحبان سهام
د- خرید دارایی‌های سرمایه‌ای به شکل اجاره به شرط تملیک
31- حسابرس هنگام صدور گزارش حسابرسی، به کدام مورد زیر از لحاظ رعایت یکنواختی اشاره نمی‌کند؟سوالات مهم گزارشگری حسابرسی
الف- تغییر در روش حسابداری موجودی مواد و کالا
ب- تغییر از یک اصل حسابداری پذیرفته نشده به یک اصل حسابداری پذیرفته شده
ج- تغییر در عمر مفید مورد استفاده برای محاسبه هزینه استهلاک
د- نبود توجیه منطقی مدیریت برای تغییر در اصول حسابداری
32- حسابرس هنگام اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی، با اضافه کردن بند توضیحی جداگانه، گزارش مقبول ارائه می‌نماید. کدام مورد زیر باعث می‌شود بند توضیحی جداگانه به گزارش اضافه شود؟
علوم توجیه تغییر حسابداری ضعف با اهمیت در کنترل داخل
الف- بلی بلی
ب- بلی خیر
ج- خیر بلی
د- خیر خیر
33- ارائه عدم اظهارنظر در کدام شرایط زیر نامناسب می‌باشد؟
الف- عدم توانایی حسابرس در تعیین مبالغ تقلب کارکنان
ب- عدم ارائه توجیه منطقی از سوی مدیریت در ارتباط با تغییر اصول حسابداری
ج- خودداری صاحب کار از ارسال تاییدیه‌ها یا کاربرد روشهای دیگر برای رسیدگی به مانده حساب
34- شرکت خزر برای ارزشیابی موجودی کالاهای شعب خارجی، از روش FIFO و برای موجودیهای محلی شرکت یا شعب داخلی، از روش میانگین استفاده می‌کند، در این شرایط، گزارش حسابرس درباره صورتهای مالی به کدام صورت زیر خواهد بود؟سوالات مهم گزارشگری حسابرسی
الف- گزارش مقبول
ب- گزارش مشروط به دلیل عدم رعایت یکنواختی
ج- گزارش مشروط به دلیل انحراف در استانداردهای حسابداری
د- گزارش مردود
35- حسابرس مستقل در حسابرس نخستین توانسته است روشهای حسابرسی لازم را برای گردآوری شواهد قابل اعتماد درباره رعایت یکنواختی اجراء کند. در این شرایط حسابرس باید به کدام مورد زیر عمل کند؟
الف- در مورد سود و زیان گزارش ندهد.
ب- به رعایت یکنواختی در گزارش خود اشاره‌ای نکند.
ج- بیان کند که استاندارد رعایت یکنواختی به کارگرفته نشده است.
د- بیان کند که اصول حسابداری همواره به کار گرفته شده است.
36- چنانچه مدیریت شرکت بدون ارائه توجیه قانع کننده در مورد تغییر یک روش حسابداری، اقدام به تهیه و ارائه صورتهای مالی مقایسه‌ای کند، حسابرس در کدام مورد زیر باید نظر مشروط ارائه دهد؟
الف- فقط در سالی که تغییر در روش حسابداری صورت پذیرفته است.
ب- برای هر سالی که صورتهای مالی آثار تغییر ناشی از روش تغییر یافته را نشان می‌دهد.
ج- برای هر سال مادام که مدیریت شرکت نسبت به تغییر روش حسابداری که قبلا استفاده کرده است اقدام کند.
د- فقط در زمانی که تغییر، از یک روش مبتنی بر استاندارد حسابداری به یک روش مغایرت با استاندارد حسابداری باشد.
37- هنگامی‌که واحد مورد رسیدگی روش حسابداری برای مالیات بر درآمد که اثر با اهمیتی روی صورتهای مالی مقایسه‌ای دارد، را تغییر دهد. حسابرس بایستی به تغییر در یک بند توضیحی اشاره نموده و به گزارش حسابرسی اضافه نماید، این بند علاوه بر شناسایی ماهیت تغییر، بر کدام‌یک از موارد زیر اشاره می‌نماید؟سوالات مهم گزارشگری حسابرسی
الف- بیان می‌نماید که تغییر اصول پذیرفته شده حسابداری قابل توجیه است.
ب- اثر انباشته تغییر را در صورتهای مالی حسابرسی شده شرح می‌دهد.
ج- موافقت صریح یا مخالفت با تغییر، توسط حسابرس را بیان می‌نماید.
د- به یادداشت‌های همراه صورتهای مالی اشاره می‌نماید که جزئیات تغییر بحث شده است.
38- شرکتی روش استهلاک دارایی‌ها را از روش خط مستقیم به روش مانده نزولی تغییر داده است و این تغییر صرفا بر صورتهای مالی دوره‌های آتی و نه جاری، اثر قابل ملاحظه دارد. اگر این تغییر در یادداشتهای همراه صورتهای مالی، افشا شده باشد، حسابرس کدام گزارش زیر را صادر خواهد کرد؟
الف- گزارش مشروط با قید (به استثنای)
ب- گزارش مقبول با بند توضیحی
ج- گزارش مقبول
د- گزارش مشروط به دلیل عدم رعایت یکنواختی
39- در مواردی که حسابرس نسبت به صورتهای مالی مقایسه‌ای گزارش می‌دهد، کدام مورد زیر باعث می‌شود نظر قبلی خود را نسبت به صورتهای مالی سالهای قبل، تغییر دهد؟
الف- صورتهای مالی سالهای قبل مطابق با استانداردهای حسابداری ارائه مجدد شود.
ب- حسابرس، همان حسابرس سال گذشته است که صاحبکار قبلی از وی درخواست صدور مجدد گزارش حسابس برای سال گذشته را کرده است.
ج- نسبت به صورتهای مالی سال قبل، نظر مقبول ارائه شده است و اظهارنظر درباره صورتهای مالی سال جاری به دلیل عدم یکنواختی، تعدیل می‌شود.
د- به دنبال تجمع منافع در سال جاری، صورتهای مالی سالهای قبل اصلاح و ارائه مجدد می‌شود.
40- آقای رضایی (حسابرس مستقل) صورتهای مالی سال قبل شرکت ایران را حسابرسی کرده است. این صورتها بدون گزارش حسابرس و بدون مقاصد مقایسه‌ای با صورتهای مالی سال جاری ارائه شده است. اظهارنظر حسابرس نسبت به صورتهای مالی سال قبل، مقبول می‌باشد. در پیش‌نویس گزارش حسابرس در سال جاری، آقای لوحی (حسابرس مستقل) به عنوان حسابرس جانسین باید به کدام مورد زیر عمل کند؟
(I به نام حسابرس (آقای رضایی) اشاره نکند.
(II به نوع گزارش منتشر شده توسط حسابرس قبلی (آقای رضایی) اشاره کند.
(III به دلایل واقعی مربوط به صلاحیت و شایستگی حسابرس قبلی (آقای رضایی) اشاره کند.
الف- I ب- II و III ج- I و II د- همه موارد فوق
41- قبل از انتشار مجدد گزارش حسابرسی سالهای پیش درباره صورتهای مالی یک صاحبکار پیشین، حسابرس قبلی باید از کدام‌یک از افراد زیر تاییدیه کسب نماید؟سوالات مهم گزارشگری حسابرسی
مدیریت صاحبکار قبلی حسابرس جانشین (فعلی)
الف- بلی بلی
ب- بلی خیر
ج- خیر بلی
د- خیر خیر
42- در مواردی که صورتهای مالی برای یک سال ارائه می‌شود، حسابرس در کدام صورت زیر گزارش استاندارد (مقبول) صادر می‌کند؟
الف- حسابرس نتواند صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت فرعی برون‌مرزی واحد مورد رسیدگی را برای تایید سرمایه‌گذاری‌ها به دست آورد.
ب- واحد تجاری از ارائه صورت جریان وجوه نقد همراه با ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت سود (زیان) انباشته خودداری کند.
ج- حسابرس بخواهد بر موضوعات حسابداری مربوط به قابلیت مقایسه صورتهای مالی سال جاری با سال قبل را تاکید کند.
د- صورتهای مالی سال پیش واحد مورد رسیدگی توسط حسابرس دیگری حسابرس شده که نسبت به آن صورتهای، نظر مقبول اظهار شده است اما گزارش آن حسابرس همراه با گزارش سال جاری ارائه نمی‌شود.
43- شرکتی صورتهای مالی مقایسه‌ای را برای دو سال ارائه می‌کند. کدام مورد زیر در ارتباط با مسئولیت گزارشگری حسابرسی فعلی (حسابرسی که صورتهای مالی سال سال گذشته واحد اقتصادی را حسابرسی و درباره آن گزارش ارائه کرده است وحسابرسی صورتهای مالی سال جاری را نیز به عهده دارد) صحیح است؟
الف- حسابرس باید یک گزارش حسابرسی برای دو سال ارائه کند.
ب- حسابرسی باید دو گزارش حسابرسی، برای هر سال یک گزارش، ارائه کند.
ج- حسابرس باید یک گزارش حسابرسی، فقط برای هر سال جاری ارائه کند.
د- حسابرسی ممکن است یک گزارش حسابرسی برای هر دو سال یا دو گزارش جداگانه برای هر سال ارائه کند.
44- حسابرس قبلی بعد از مکاتبات معقولانه با حسابرس جانشین، گزارش خود را به دلیل درخواست مشتری برای ارائه صورتهای مالی مقایسه‌ای مجددا انتشار می‌دهد. در چنین حالتی حسابرس قبلی باید در گزارش خد به کدام مورد زیر عمل کند؟سوالات مهم گزارشگری حسابرسی
الف- به گزارش حسابرس جانشین فقط در بند حدود رسیدگی اشاره کند.
ب- به کار حسابرس جانشین، در بندهای حدود رسیدگی و اظهارنظر اشاره کند.
ج- به کار و گزارش حسابرس جانشین، فقط در بند اظهارنظر اشاره کند.
د- به گزارش یا کار حسابرس جانشین اشاره کند.
45- صورتهای مالی حسابرسی نشده سال پیش واحد مورد رسیدگی که برای مقاصد مقایسه‌ای همراه با صورتهای مالی حسابرسی شده سال جاری ارائه می‌شود باید به روشنی و چنان علامتگذاری شود که وضعیت آن صورتها را مشخص کند. کدام مورد زیر نیز باید علاوه بر علامتگذاری یاد شده در بالا انجام پذیرد؟
(I گزارش حسابرسی دورة قبل را همراه با گزارش حسابرسی دورة جاری مجددا منتشر نماید.
(II گزارش حسابرسی دورة جاری در یک بند توضیحی جداگانه، مسئولیت فرض شده برای صورتهای مالی دورة قبل را تشریح نماید.
الف- I ب- II ج- I و II د- I یا II
46- کدام مورد زیر مسئولیت حسابرس را نسبت به اطلاعات مکمل (مانند اطلاعات یک بخش از واحد تجاری) پیوست صورتهای مالی و الزامی براساس استانداردهای حسابداری بیان می‌کند؟
الف- حسابرس نسبت به اطلاعات مکمل پیوست صورتهای مالی اصلی، هیچگونه مسئولیتی ندارد.
ب- مسئولیت حسابرس نسبت به اطلاعات مکمل عبارت است از اطمینان یافتن از عدم حذف این‌گونه اطلاعات
ج- حسابرس باید روشهای محدود خاصی را در مورد اطلاعات مکمل اجرا کند و هرگونه کمبود یا حذف چنین اطلاعاتی را گزارش نماید.
د- حسابرس باید آزمونهای جزئیات معاملات و مانده حساب را در مورد اطلاعات مکمل اجرا کند و هر گونه تحریف با اهمیت موجود در چنین اطلاعاتی را گزارش نماید.
47- اگر مدیریت از ارائه اطلاعات تکمیلی (اضافی) مطابق استانداردهای حسابداری دولتی امتناع نماید. حسابرس باید کدام نظر زیر را اظهار کند؟سوالات مهم گزارشگری حسابرسی
الف- نظر مردود ب- نظر مشروط با یک بند توضیحی
ج- نظر مقبول د- نظر مقبول با یک بند توضیحی اضافی
48- کدام مورد زیر به بهترین نحو، مسئولیت گزارشگری حسابرس در مورد سایر گزارشها و اطلاعات همراه صورتهای مالی اساسی در گزارش سالانه بیان می‌کند؟
الف- حسابرس باید نسبت به کلیه اطلاعات موجود در گزارش سالانه گزارش کند.
ب- حسابرس نسبت به صورتهای مالی اساسی گزارش ارائه می‌دهد و در رابطهبا سایر گزارشها و اطلاعات همراه صورتهای مالی اساسی، مسئولیت گزارشگری ندارد.
ج- حسابرس هنگامی نسبت به سایر گزارشها و اطلاعات همراه صورتهای مالی اساسی گزارش ارائه می‌دهد که در تهیه آن مشارکت داشته باشد.
د- حسابرس در صورتی نسبت به سایر گزارشها و اطلاعات همراه صورتهای مالی اساسی گزارش ارائه می‌دهد که صاحبکار بخواهد اطلاعات همراه را با گزارش سالانه بین سهامداران توزیع کند.
49- اگر اطلاعات همراه (یادداشتهای پیوست صورتهای مالی شرکت) صورتهای مالی اساسی در گزارش سالانه (شامل صورتهای مالی حسابرسی شده و گزارش حسابرسی مربوط به آن و سایر اطلاعات مالی و غیرمالی) توسط روشهای حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته باشد. حسابرس ممکن است در گزارش حسابرسی نسبت به صورتهای مالی، اظهارنظر نماید که اطلاعات همراه صورتهای مالی:
الف- طبق استانداردهای پذیرفته شده حسابری به نحوی منصفانه ارائه شده است.
ب- طبق اصول پذیرفت هشده حسابداری به نحو منصفانه ارائه شده است.
ج- از کلیه جوانب با اهمیت در رابطه با صورتهای مالی اصلی در کل، به نحو منصفانه ارائه شده است.
د- طبق استانداردهای اعتباردهی، نتیجه ادعاهای مدیریت به نحو منصفانه ارائه شده است.
50- حسابرس شرکت معتقد است که سایر گزارشها و اطلاعات موجود در گزارش سالانه ارائه شده به سهامداران با اطلاعات مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده تناقض عمده دارد. وی معتقد است که صورتهای مالی شرکت احتیاج به تجدیدنظر ندارد اما، شرکت از تجدیدنظر و اصلاح سایر گزارشها و اطلاعات یا حذف تناقضات عمده خودداری می‌ورزد. حسابرس در چنین حالتی باید به کدام مورد زیر عمل کند؟سوالات مهم گزارشگری حسابرسی
الف- گزارش خود را با اضافه کردن بند توضیحی جداگانه مربوط به تشریح تناقض عمده تعدیل کند.
ب- بعد از مطرح کردن موضوع مذکور با هیأت‌مدیره شرکت، نظر مشروط «به استثنای» ارائه کند.
ج- تناقض عمده را منتفی شده تلقی کند. زیرا، سایر گزارشها و اطلاعات، در صورتهای مالی حسابرسی شده درج نمی‌شود.
د- بعد از تشریح تناقض عمده در یک بند توضیحی جداگانه، نسبت به صورتهای مالی عدم اظهارنظر ارائه کند.
51- در مواردی که صاحب کار صورتهای مالی حسابرسی شده را همراه با سایر گزارشها و اطلاعات (گزارش سالانه) ارائه می‌کند، حسابرس باید به کدام مورد زیر عمل کند؟
الف- روشهای تحلیلی و پرس و جو را اجرا کند تا از منطقی بودن سایر گزارشها و اطلاعات اطمینان یابد.
ب- بدون تغییر اظهارنظر خود نسبت به صورتهای مالی، بند توضیحی به گزارش خود اضافه کند.
ج- آزمونهای محتوای مناسب را برای اثبات سایر گزارشها و اطلاعات اجرا کند.
د- سایر اطلاعات را مطالعه کند تا بتواند وجود تناقضهای موجود در سایر گزارشها و اطلاعات را با صورتهای مالی حسابرسی شده تعیین نماید.
52- حسابرس به این نتیجه رسیده است که در گزارش استاندارد (مقبول) خود بر این موضوع تاکید کند که واحد مورد رسیدگی، معاملات قابل ملاحظه با اشخاص وابسته را افشا کرده است. نتیجه افزودن این بند توضیحی کدام مورد زیر است؟
الف- باعث مشروط شدن گزارش حسابرس با قید «به استثنای» می‌شود.
ب- در صورت افشای این اطلاعات در یادداشتهای همراه صورتهای مالی، تخطی از استانداردهای حسابرسی است.
ج- باعث تغییر بند اظهارنظر به صورت «با توجه به توضیحات بالا» می‌شود.
د- مناسب است و باعث نفی اظهارنظر مقبول نمی‌باشد.
53- حسابرس به این نتیجه رسیده است که یک عمل غیرقانونی صاحب کار که اثر با اهمتی بر صورتهای مالی دارد به طور مناسب محاسبه یا افشا ندشه است. با توجه به با اهمیت بودن اثر آن بر صورتهای مالی، حسابرس باید کدام نظر زیر را اظهار کند؟
الف- نظر مردود یا عدم اظهار نظر
ب- نظر مشروط یا نظر مردود
ج- عدم اظهارنظر یا نظر مقبول با یک بند توضیحی جداگانه
د- نظر مقبول با یک بند توضیحی یا نظر مشروط
54- کدام عبارت زیر را حسابرس به احتمال زیاد در گزارش مشروط ناشی از عدم افشای کافی بیان می‌کند؟سوالات مهم گزارشگری حسابرسی
الف- با توجه به انحراف از استانداردهای حسابداری، به شرح بالا
ب- با توضیحات ذکر شده در بالا، مواد افشا حذف شده است.
ج- به استثنای اطلاعات حذف شده طبق بند توضیحی بالا
د- از تمام جنبه‌های با اهمیت، به نحو مطلوب ارائه نشده است.
55- در کدام وضعیت زیر، حسابرس به احتمال زیاد، نظر مردود ارائه می‌کند؟
الف- مدیرعامل شرکت، صورت جلسات هیات‌مدیره را در اختیار حسابرس قرار ندهد.
ب- آزمون کنترل‌ها نشان دهد که کنترل داخلی واحد مورد رسیدگی به حدی ضعیف است که نمی‌توان بر آن اتکا کرد.
ج- صورتهای مالی در رابطه با اجاره‌های سرمایه‌ای طبق استانداردهای حسابداری تهیه نشده است.
د- حسابرس اطلاعایت را به دست آورده است که در مورد توانایی شرکت برای ادامه فعالیت به عنوان یک بنگاه دایر، شک و تردید عمده‌ای ایجاد کرده است.
56- در مواردی که حسابرس به دلیل عدم افشای کافی نظر مشروط ارائه می‌کند باید ماهیت آن را در یک بند توضیحی جداگانه شرح دهد و گزارش خود را تعدیل نماید. تعدیل گزارش حسابرس از این بابت در کدام بند یا بندهای گزارش صورت می‌گیرد؟
بند مقدمه بند دامنه رسیدگی بند اظهارنظر
الف- بلی خیر خیر
ب- بلی بلی خیر
ج- خیر بلی بلی
د- خیر خیر بلی
57- یک شرکت سهامی عام، صورتهای مالی خود را بدون صورت جریان وجوه نقد به منظور نشان دادن وضعیت مالی و نتایج عملیات ارائه می‌کند. حسابرس در این‌گونه موارد به کدام شکل زیر نظر می‌دهد؟
الف- عدم اظهارنظر ب- گزارش بررسی
ج- نظر مشروط د- نظر مقبول با بند توضیحی جداگانه
58- در کدام‌یک از حالتهای زیر، حسابرس معمولا بین اظهارنظر مشروط با قید «به استثنای» یا اظهارنظر مردود یکی را انتخاب می‌نماید؟
الف- حسابرس بر شمارش موجودیهای واحد مورد رسیدگی نظارت نداشته و نتوانسته باشد از طریق انجام سایر روشهای حسابرسی، نسبت به مانده موجودیها اطمینان یابد.
ب- موارد افشای لازمی که طبق استانداردهای حسابداری باید در صورتهای مالی به عمل آید، صورت نپذیرفته است.
ج- از حسابرس خواسته شده است فقط نسبت به ترازنامه واحد مورد رسیدگی گزارش کند.
د- رویدادهایی که در صورتهای مالی افشای شده، باعث گردیده است که حسابرس نسبت به توانایی واحد مورد رسیدگی برای ادامه فعالیت به عنوان یک بنگاه دایر، شک و تردید عمده‌ای داشته باشد.
59- در کدام‌یک از شرایط‌های زیر، حسابرس گزارش مشروط یا مردود صادر خواهد کرد؟
الف- هرگاه حسابرس بر شمارش موجودیها نظارت نداشته و با استفاده از سایر روشهای حسابرسی نیز نسبت به مانده موجودیها متقاعد نشده باشد.
ب- هرگاه صورتهای مالی حاوی موارد افشای لازم برطبق استانداردهای حسابداری نباشد.
ج- در صورت وجود ابهامی با اهمیت غیر از موضوع تداوم فعالیت که در یادداشتهای توضیحی توصیف شده است.
د- در صورت رفع تردید حسابرس نسبت به برقرای فرض تداوم فعالیت به دلیل عوامل تخفیف‌دهنده به ویژه برنامه‌های مدیریت، و عدم افشای این عوامل از سوی واحد مورد رسیدگی
60- حسابر در حسابرسی نخستین نتوانست درباره کاربرد یکنواخت رویه‌های حسابداری، و همچنین مبالغ دارایی‌ها و بدهی‌های واحد مورد رسیدگی در آغاز دوره شواهد کافی گردآوری کند. این امر ناشی از سیاست‌های واحد مورد رسیدگی در زمینهث بت و ضبط اسناد و مدارک می‌باشد. اگر مبالغ دارایی‌ها و بدهی‌‌های یاد شده بتواند اثری با اهمیت بر نتایج عملیات سال جاری بر جای گذارد، آنگاه حسابرس:
الف- قادر نخواهد بود نسبت به نتایج عملیات و جریان وجوه نقد سال جاری اظهارنظر کند.
ب- به دلیل محدودیت رسیدگی ایجاد شده از جانب صاحبکار نسبت به صورتهای مالی گزارش مشروط صادر می‌کند.
ج- از حسابرسی انصراف می‌دهد و رابطه خود را با صورتهای مالی رد می‌کند.
د- به دلیل ابهام موجود مشخصا به مقایسه‌ناپذیری صورتهای مالی اشاره می‌کند.
61- در کدام‌یک از شرایط زیر، حسابرس نظر مقبول اظهارنظر نمی‌کند؟
الف- تغییرات مهمی در استانداردهای حسابداری مورد استفاده بین دو سال متوالی رخ داده است.
ب- اطلاعات مالی میان دوره‌ای مورد نیاز بورس اوراق بهادار، ارائه نشده باشد.
ج- حسابرس بر یک رویداد مهم غیرعادی پس از تاریخ ترازنامه تاکید داشته باشد.
د- حسابرس به صورتهای مالی شرکت فرعی تلفیق شده با صورتهای مالی شرکت اصلی، دسترسی نداشته باشد.
62- حسابرس به دلیل محدودیت در دامنه رسیدگی، نسبت به کلیات صورتهای مالی واحد مورد رسیدگی عدم اظهارنظر ارائه می‌کند اما در گزارش خود، نسبت به دارایی‌های جاری منعکس در ترازنامه نظر مقبول ارائه می‌دهد. بیان این نوع اظهارنظر، معرف کدام شکل گزارشگری زیر است؟سوالات مهم گزارشگری حسابرسی
الف- به دلیل تحت‌الشعاع قرار دادن گزارش عدم اظهارنظر، نامناسب است.
ب- به دلیل منع گزارشگری درباره تنها یک صورت مالی اساسی، نامناسب است.
ج- در صورتی مناسب است که بند حدود رسیدگی گزارش حسابرس، محدودیت در دامنه رسیدگی را به اندازه کافی تشریح کند.
د- در صورتی مناسب است که در یک بند توضیحی جداگانه، پیش از بند عدم اظهارنظر بیان شود.
63- آقای شیری، حسابرس مستقل، مدارک کافی را در رابطه با همه اقلام صورتهای مالی به جز موجودی کالای ابتدای دوره، گردآوری کرده است. به دلیل عدم وجود مدارک کافی، وی مانده موجودی کالای ابتدای دوره را نمی‌تواند رسیدگی کند. آقای شیری نسبت به صورتهای زیر چه نوع گزارشی ارائه خواهد کرد؟سوالات مهم گزارشگری حسابرسی
ترازنامه صورت سود و زیان
الف- نظر مردود عدم اظهارنظر
ب- نظر مقبول عدم اظهارنظر
ج- عدم اظهارنظر نظر مردود
د- نظر مقبول نظر مردود
64- حسابرس به دلیل ناکافی بودن شواهد (به عنوان یک محدودیت) گزارش مشروط ارائه و این محدودیت را در یک بند توضیحی در گزارش خود توصیف می‌کند. این محدودیت در کدام بند گزارش حسابرس اثر می‌گذارد؟
بند حدود رسیدگی بند اظهارنظر افشا در صورتهای مالی
الف- بلی خیر بلی
ب- خیر بلی خیر
ج- بلی بلی خیر
د- بلی بلی بلی
65- شرکت سهامی نخ‌ساز از حسابرس خود آقای کرمانی، خواسته است که تنها نسبت به ترازنامه شرکت گزارش دهد و نسبت به صورتهای سود و زیان و سود (زیان) انباشته و جریان وجوه نقد آن گزارش نکند. در صورت دسترسی حسابرس به کلیه اطلاعات مربوط به صورتهای مالی اساسی شرکت، آقای کرمانی ممکن است به کدام مورد زیر عمل کند؟
الف- به دلیل تخطی از استانداردهای آیین رفتار حرفه‌ای، کار حسابی را نپذیرد.
ب- به دلیل اینکه ممکن است معادل یک نوع اظهارنظر محدود محسوب شود، کار حسابرسی را نپذیرد.
ج- به دلیل اینکه مستلزم اهداف گزارشگری محدود شده است، کار حسابرسی را نپذیرد.
د- کار حسابرسی را بپذیرد و به دلیل ناتوانی در به کارگیری روشهای لازم، عدم اظهارنظر ارائه کند.
66- هنگامی‌که حسابرس به دلیل محدودیت در رسیدگی تحمیلی توسط صاحبکار ضمن ارائه عدم اظهارنظر، جداگانه اشاره می‌نماید که رسیدگی مطابق استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی انجام نگرفته است. حسابرس کدام‌یک از موارد زیر را حذف می‌نماید؟سوالات مهم گزارشگری حسابرسی
بند حدود رسیدگی بند اظهارنظر
الف- خیر بلی
ب- بلی بلی
ج- خیر خیر
د- بلی خیر
67- حسابرس تصمیم می‌گیرد به دلیل عدم کفایت در مدارک و اسناد حسابداری کامپیوتری که مانع اجرای روشهای لازم توسط حسابرس گردیده است اظهارنظر مشروط ارائه نماید. بند توضیحی گزارش حسابرس باید بیان نماید که شرط مربوط است به:
الف- محدودیت ایجاد شده در حدود رسیدگی توسط صاحبکار
ب- انحراف از استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی
ج- اثرات احتمالی روی صورتهای مالی
د- عدم افشاء کافی اطلاعات مهم
68- کدام‌یک از موارد زیر به عنوان محدودیت در حدود رسیدگی تلقی شده و معمولا مانع از ارائه اظهارنظر مقبول توسط حسابرس می‌شود؟سوالات مهم گزارشگری حسابرسی
الف- مدیریت واحد مورد رسیدگی به حسابرس فعلی اجازه نداده است که کاربرگهای حسابرسان قبلی را بررسی نماید.
ب- وقتی که مدیریت واحد مورد رسیدگی، بعد از موجودی گیری پایان سال مالی، حسابرس را منصوب و انتخاب کرده باشد.
ج- وقتی که مدیریت واحد مورد رسیدگی، منعقد باشد که اخذ تاییدیه‌ مستقیم از حسابهای دریافتنی سازمان ممکن نیست.
د- وقتی که مدیریت واحد مورد رسیدگی، از اعلام مسئولیت خویش برای ارائه مطلوب صورتهای مالی مطابق استانداردهای حسابداری امتناع ورزد.
69- حسابرس در کدام مورد زیر نظر مشروط ارائه نمی‌کند؟
الف- استاندارد حسابداری مورد استفاده با استانداردهای حسابداری، مغایر است.
ب- عدم استقلال حسابرسی در ارتباط با صاحب کار
ج- محدودیت در دامنه رسیدگی برای اجرای روشهای حسابرسی
د- اشاره به نظرات کارشناسان در گزارش حسابرسی
70- در کدام صورت زیر حسابرس ممکن است با وجود عدم اظهارنظر نسبت به کلیت صورتهای مالی، در مورد مانده حسابهای دریافتنی نظر دهد؟سوالات مهم گزارشگری حسابرسی
الف- در صورتی‌که گزارش حسابرس درباره حسابهای دریافتنی، دلایل عدم اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی را افشا کند.
ب- در صورتی‌که توزیع گزارش حسابهای دریافتنی، تنها به استفاده کننده داخلی محدود شود.
ج- در صورتی‌که گزارش حسابرس شامل دارایی‌های جاری ترازنامه واحد تجاری نیز باشد.
د- در صورتی‌که نسبت به حسابهای دریافتنی، گزارش جدا از عدم اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی ارائه شود.
71- آقای اهوازی، حسابرس مستقل، توسط شرکت سهامی خجسته (صاحب کار) برای حسابرسی صورتهای مالی شرکت بادام انتخاب شده است. شرکت بادام صاحب کار حسابرس مستقل نمی‌باشد. شرکت خجسته انتظار دارد صورتهای مالی حسابرسی شده شرکت بادام را همراه گزارش آقای اهوازی برای کسب منابع مالی توسط شرکت خجسته جهت خرید شرکت بادام، به بانک ارائه کند. در چنین شرایطی، مخاطب گزارش آقای اهوازی کدام شخص زیر است؟
الف- شرکت خجسته، صاحب کاری که آقای اهوازی را انتخاب کرده است.
ب- شرکت بادام، واحد مورد رسیدگی توسط آقای اهوازی
ج- بانک
د- الف و ب بالا
72- در مواردی که حسابرس نظر مردود ارائه می‌کند، بند اظهارنظر گزارش حسابرس شامل کدام مورد زیر است؟
الف- آثار اساسی انحراف از استاندارد حسابداری
ب- اشاره مستقیم به بند توضیحی مربوطه به عنوان مبنایی برای اظهارنظر
ج- دلایل اساسی گمراه کننده بودن صورتهای مالی
د- توضیح ابهام یا محدودیت در دامنه رسیدگی که مانع ارائه نظر مقبول می‌شود.
73- حسابرس باید دلایل صریح خود را برای ارائه نظر مردود در یک بند توضیحی افشا کند. این بند توضیحی در کدام بخش گزارش حسابرس ارائه می‌شود؟سوالات مهم گزارشگری حسابرسی
الف- پیش از بند حدود رسیدگی ب- پیش از بند اظهارنظر
ج- پس از بند اظهارنظر د- افشا در یادداشتهای همراه صورتهای مالی
74- چنانچه حسابرس مستقل در تهیه صورتهای مالی شرکت سهامی عام به صاحب کار کمک کند «باید تصریح نماید صورتهای مالی را حسابرسی و بررسی اجمالی نکرده است و نسبت به آن نظر نمی‌دهد». در چنین شرایطی حسابرس مستقل برای اجرای کدام مورد زیر مسئولیت دارد؟
الف- مستند کردن آن دسته از کنترلهای داخلی که قابل اتکای نیست.
ب- مرور صورتهای مالی برای آشکار کردن موارد تحریف با اهمیت
ج- اطمینان‌دهی نسبت به اینکه صورتهای مالی، با استانداردهای حسابداری منطبق است.
د- تعیین اینکه همه موارد افشای لازم، توسط مدیریت ارائه نشده است.
75- هنگامی که حسابرس مستقل با صورتهای مالی شرکت سهامی عام ارتباط پیدا می‌کند «باید تصریح نماید صورتهای مالی را حسابرسی و بررسی اجمالی نکرده است» شکل مناسب گزارش برای انتشار بایستی شامل کدام‌یک از موارد زیر باشد؟
الف- استثناء از قوانین و مقررات بورس ب- گزارش نسبت به صورتهای مالی فرضی
ج- گزارش حسابرسی نشده د- نسبت به آن نظر نمی‌دهد.
76- آقای تهرانی، حسابرس مستقل، آگاهی می‌شود که نامش در گزارش مالی میان دوره‌ای شرکت سهامی قو درج شده است. این گزارش مالی میان دوره‌ای شامل صورتهای مالی سه ماهه شرکت قو است. آقای تهرانی، این صورتهای مالی را حسابرسی یا بررسی نکرده است. آقای تهرانی، این صورتهای مالی را حسابرسی یا بررسی نکرده است. آقای تهرانی کدام مورد زیر را باید از شرکت قو درخواست کند؟
(I نام وی در گزارش درج نشود.
(II صورتهای مالی با مهر «حسابرسی نشده» و یک یادداشت مبنی بر اینکه نسبت به این صورتهای مالی اظهارنظر نشده است، علامت‌گذاری شود.
الف- I ب- II ج- I و II د- هیچکدام
77- صورتهای مالی تنظیم شده همراه با گزارش حسابداران حرفه‌ای بیان می‌نماید که:
الف- تنظیم صورتهای مالی شامل ارزیابی اصول حسابداری استفاده شده، برآوردهای قابل توجه مدیریت و همچنین ارزیابی ارائه کلی صورتهای مالی می‌باشد.
ب- حسابداران حرفه‌ای صورتهای مالی را مطابق با بیانیه استانداردهای خدمات بررسی و حسابداری تنظیم می‌کنند.
ج- در واقع، تنظیم صورتهای مالی از نظر حدود رسیدگی محدودتر از حسابرسی مطاب با استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی برای بیان یک اظهارنظر می‌باشد.
د- حسابداران حرفه‌ای از اصلاحات با اهمیتی که باید در تهیه صورتهای مالی مطابق با اصول پذیرفته شده حسابداری به کار رود آگاهی ندارد.
78- آقای الف (حسابرس مستقل) برای تنظیم صورتهای مالی شرکت ب (سهامی خاص) مطابق با حسابداری برمبنای مالیات بر درآمد انتخاب شده است. اگر صورتهای مالی شرکت ب مبنای حسابداری مورد استفاده را افشاء نکند آقای الف کدام‌یک از روشهای زیر را اجرا می‌نماید؟سوالات مهم گزارشگری حسابرسی
الف- مبنای حسابداری مورد استفاده را در گزارش تنظیم حسابدار حرفه‌ای افشاء می‌نماید.
ب- تمام صفحات را با جمله (محدودیت در ارائه تعدیلات با اهمیت مورد لزوم) علامت‌گذاری نماید.
ج- با انتشار گزارش ویژه، اثرات ارائه ناقص را تشریح نماید.
د- از کار کناره‌گیری نموده و خدمات بیشتری به شرکت ب ارائه ندهد.
79- هنگامی‌که صاحبکار (سهامی خاص) از حسابرسان بخواهد که صورتهای مالی آن را تقریبا با حذف کلیه موارد افشای لازم طبق اصول پذیرفته شده حسابداری تنظیم کند. حسابدار حرفه‌ای در گزارش تنظیمی باید به کدام‌یک از موارد زیر اشاره نماید؟.
الف- این گزارش برای اشخاصی که با حذف افشاءهای لازم موافقت ندارند در نظر گرفته نمی‌شود.
ب- صورتهای مالی مطابق با مبانی جامع حسابداری به غیر از اصول پذیرفته شده حسابداری تهیه شده است.
ج- صورتهای مالی مطابق با بیانیه استانداردهای خدماتی بررسی و حسابداری تنظیم نشده است.
د- این صورتهای مالی که با اهداف خاص تنظیم شده، با صورتهای مالی دوره قبل قابل مقایسه نیست.
80- حسابدار حرفه‌ای در صورتی ممکن است صورتهای مالی شرکت سهامی خاص را با حذف کلیه موارد افشای لازم طبق اصول پذیرفته شده حسابداری (GAAP) تهیه و تنظیم نماید که به حذف:
(I به طور واضح در گزارش وی اشاره شده باشد.
(II با قصد گمراه کردن استفاده کنندگان صورتهای مالی موافقت نمی‌نماید.
الف- I ب- II ج- I و II د- هیچکدام
81- وضعیت صورتهای مالی حسابرسی نشده سال قبل که به شکل مقایسه‌ای همراه با صورتهای مالی حسابرسی شده سال جاری ارائه شده است. باید به روشنی مشخص و مورد بررسی قرار گیرد. حسابرس علاوه بر آن باید به کدام مورد زیر عمل کند؟سوالات مهم گزارشگری حسابرسی
(I گزارش خود نسبت به صورتهای مالی حسابرسی نشده، مجددا ارائه کند.
(II مسئولیت حسابرس نسبت به صورتهای مالی حسابرسی نشده باید در یک بند توضیحی در گزارش حسابرس نسبت به صورتهای مالی حسابرسی شده، تشریح شود.
الف- I ب- II ج- I و II د- هیچکدام
82- آقای الف (حسابرس مستقل) صورتهای مالی شرکت ب (سهامی خاص) را به تاریخ 29/12/1383 تنظیم و گزارش نموده است. این صورتهای مالی تقریبا کلیه موارد افشای لازم طبق اصول پذیرفته شده حسابداری را حذف نموده است. شرکت ب (سهامی خاص) از حسابرسان درخواست می‌نماید صورتهای مالی به تاریخ 29/12/1384 را همراه با کلیه موارد افشا لازم طبق اصول پذیرفته شده حسابداری تنظیم نماید. صورتهای مالی دو سال به طور مقایسه‌ای ارائه می‌شود. کدام‌یک از موارد زیر مسئولیت آقای الف را در ارتباط با کار پیشنهادی بیان می‌نماید؟
الف- آقای الف ممکن است به دلیل عدم قابلیت مقایسه صورتهای مالی سال 1383 (ناشی از افشاء) با صورتهای مالی 1384 گزارش ننماید.
ب- آقای الف ممکن است نسبت به صورتهای مالی مقایسه‌ای گزارش نماید به شرطی که صورتهای مالی سال 1384 شامل تحریف با اهمیت معین نباشد.
ج- آقای الف ممکن است نسبت به صورتهای مالی مقایسه‌ای گزارش نماید به شرطی که یک بند پاراگراف توضیحی به گزارش خود نسبت به صورتهای مالی مقایسه‌ای اضافه نماید.
د- آقای الف ممکن است نسبت به صورتهای مالی مقایسه‌ای گزارش نماید به شرطی که آقای الف گزارش خویش نسبت به صورتهای مالی سال 1383 را به روز نماید و آن شامل افشاء مطابق با اصول پذیرفته شده حسابداری نمی‌باشد.
83- کدام‌یک از موارد زیر در گزارش استاندارد حسابدار حرفه‌ای برمبنای تنظیم صورتهای مالی واحد تجاری در نظر گرفته نمی‌شود؟
الف- بیان اینکه تنظیم طبق استانداردهای وضع شده اجرا شده است.
ب- بیان اینکه حسابدار حرفه‌ای، صورتهای مالی را حسابرسی یا بررسی نکرده است.
ج- بیان این‌که حسابدار حرفه‌ای اظهارنظر ارائه نمی‌دهد اما فقط نسبت به صورتهای مالی اطمینان محدود (سلبی) ایجاد می‌نماید.
د- بیان اینکه تنظیم محدود به تهیه (در شکل صورتهای مالی) اطلاعات موردنظر مدیریت می‌باشد.
84- حسابدار حرفه‌ای موارد زیر را به هنگام ارائه گزارش استاندارد برای تنظیم صورتهای مالی شرکت سهامی خاص چگونه بیان می‌نماید؟سوالات مهم گزارشگری حسابرسی
صورتهای مالی حسابرسی نشده است حسابدار حرفه‌ای صورتهای مالی را تنظیم کرده است
الف- به طور تلویحی (ضمنی) به طور تلویحی (ضمنی)
ب- به طور صریح به طور صریح
ج- به طور تلویحی (ضمنی) به طور صریح
د- به طور صریح به طور تلویحی (ضمنی)
85- تاریخ گزاش تنظیم حسابدار حرفه‌ای باید کدام‌یک از موارد زیر باشد:
الف- تاریخ تکمیل اجرای کار
ب- تاریخ تکمیل تنظیم صورتهای مالی
ج- ارسال گزارش تنظیم صورتهای مالی برای مدیریت
د- تاریخ آخرین رویداد بعد از تاریخ ترازنامه که در یادداشت‌های پیوست همراه صورتهای مالی به آن اشاره شده است.
86- حسابدار رسمی، صورتهای مالی شرکت سهامی خاص را مطابق استانداردهای حسابرسی تنظیم می‌نماید. طبق استانداردهای حسابرسی کدام‌یک از موارد زیر درخصوص تایپ گزارش تنظیم و امضاء گزارش صحیح است؟
تایپ شده در سربرگ موسسه امضاء (دستی) توسط حسابدار رسمی
الف- بلی بلی
ب- بلی خیر
ج- خیر بلی
د- خیر خیر
87- هنگامی پیش‌بینی می‌شود اشخاص ثالث بر صورتهای مالی تنظیم شده اتکا می‌کنند، کدام‌یک از موارد زیر در رابطه با صورتهای مالی تنظیم شده صحیح می‌باشد؟سوالات مهم گزارشگری حسابرسی
الف- مجموعه گزارشات باید منتشر شود.
ب- عدم پذیرش حذف افشاء در یادداشتهای توضیحی همراه صورتهای مالی تنظیم شده
ج- تاکید بر اخذ تاییدیه مدیران
د- کلیه صفحات صورتهای مالی باید با قید جمله «استفاده محدود فقط برای مدیران» ارائه شود.
88- هنگامی‌که حسابدار رسمی صورتهای مالی تنظیم شده را فقط برای استفاده مدیریت ارائه می‌دهد. کدام‌یک از موارد زیر ممکن است مورد نیاز باشد؟
گزارش تنظیم قراداد حسابرسی
الف- بلی بلی
ب- بلی خیر
ج- خیر بلی
د- خیر خیر
89- صورتهای مالی تنظیم شده به وسیله کدام‌یک از اشخاص زیر استفاده شود، نیازی به ارائه گزارش تنظیم نمی‌باشد؟سوالات مهم گزارشگری حسابرسی
الف- فقط مدیریت
ب- مدیریت و اشخاص ثالث
ج- فقط اشخاص
د- در صورت تنظیم صورتهای مالی، گزارش تنظیم لازم می‌باشد.
90- در بررسی صورتهای مالی یک شرکت سهامی خاص، کدام‌یک از موضوعات زیر باعث می‌شود حسابدار رسمی (حسابرس مستقل) گزارش استاندارد خود را تعدیل نماید:
عدم توانایی برای ارزیابی خطر تحریف با اهمیت ناشی از تقلب کشف ضعفهای عمده در طراحی کنترل داخلی واحد مورد رسیدگی
الف- بلی بلی
ب- بلی خیر
ج- خیر بلی
د- خیر خیر
91- شرکت سهامی خاص رویال از آقای کرجی، حسابرس مستقل، درخواست کرده است گزارش بررسی نسبت به ترازنامه آن شرکت ارائه دهد. آقای کرجی قصد ندارد نسبت به صورتهای مالی سود و زیان، سود (زیان) انباشه و جریان وجوه نقد گزارش ارائه دهد. حسابرس مستقل در چه شرایطی ممکن است این‌گونه گزارش بررسی را ارائه کند؟
الف- ترازنامه در فرم (یا شکل) مقرر برای شرکتهای تجاری- صنعتی ارائه شود.
ب- دامنه رسیدگی به پرس و جو و روشهای تحلیلی محدود نشده باشد.
ج- از ترازنامه برای کسب اعتبار یا ارائه به اعتبار دهندگان استفاده نمی‌شود.
د- اصول و عملیات حسابداری مختص به صنعت شرکت رویال افشاء شود.
92- آقای شمیرانی، حسابرس مستقل، برای بررسی صورتهای مالی شرکت سهامی خاص غرب انتخاب شده است. آقای شمیرانی در طول بررسی خود هیچ مورد ارتکاب اعمال غیرقانونی توسط صاحبکار را کشف نکرده است که اثر با اهمیتی بر صورتهای مالی شرکت داشته باشد. آقای شمیرانی بر این باور است که تعدیل گزارش بررسی استاندارد به منظور اشاره به عدم کشف اعمال غیرقانونی، مناسب نیست. آقای شمیرانی کدام نظر زیر را باید اظهار کند؟
الف- عدم اظهارنظر ج- کناره‌گیری از کار
ج- مردود د- مشروط
93- کلیه صفحات صورتهای مالی یک شرکت سهامی خاص که توسط حسابرس مستقل مورد بررسی قرار گرفته است باید با کدام عبارت زیر علامت‌گذاری شود؟
الف- «به یادداشت‌های همراه گزارش بررسی نگاه کنید».
ب- «بررسی شده است و مستلزم هیچ گونه تعدیلاتی نیست».
ج- «به گزارش بررسی حسابدار رسمی نگاه کنید».
د- «بررسی شد، حسابدار رسمی هیچ‌گونه اطمینانی نمی‌دهد».
94- صورتهای مالی یک شرکت سهامی خاص که توسط حسابرس مستقل مورد بررسی اجمالی قرار گرفته است باید به گزارش وی ضمیمه گردد. این گزارش کدام مورد زیر را در مورد بررسی اجمالی انجام شده، تصریح می‌کند؟
الف- بررسی اجمالی صرفا از ارائه مطلوب صورتهای مالی، اطمینان نسبی می‌دهد.
ب- بررسی اجمالی شامل رسیدگی برمبنای کنترل اطلاعاتی است که مدیریت ارائه کرده است.
ج- بررسی اجمالی اساسا شامل پرس‌وجو از کارکنان شرکت و به کارگیری روشهای تحلیلی در مورد گزارشهای مالی است.
د- هدف بررسی اجمالی کسب مدارک مؤید یا به کارگیری سایر روشهای اجرا شده در روال عادی یک حسابرسی نیست.
95- پس از شروع حسابرسی صورتهای مالی یک شرکت سهامی خاص توسط حسابرس مستقل، واحد مورد رسیدگی به دلیل وجود محدودیت در دامنه رسیدگی از حسابرس می‌خواهد کار حسابرسی صورتهای مالی را به بررسی اجمالی آن صورتهای مالی تغییر دهد. اگر توجیه منطقی برای این عمل وجود داشته باشد. حسابرس باید به کدام مورد زیر در گزارش خود اشاره کند؟سوالات مهم گزارشگری حسابرسی
محدودیت در رسیدگی که باعث تغییر کار شده است
کار اولیه مورد توافق
الف- بلی خیر
ب- خیر بلی
ج- خیر خیر
د- بلی بلی
96- آقای نیکخو، حسابرس مستقل، برای بررسی صورتهای مای سال 1378 شرکت سهامی خاص یاقوت انتخاب شده است. وی در سال پیش صورتهای مالی سال 1377 شرکت یاقوت را حسابرسی و گزارش مقبول ارائه کرده است. با توجه به تصمیم شرکت برای ارائه صورتهای مالی مقایسه برای سالهای 1377 و 1378، حسابرس مستقل تصمیم می‌گیرد در یک بند توضیحی جداگانه در گزارش بررسی سال 1378 موضوع را تشریح کند. این بند توضیحی باید به کدام مورد زیر اشاره کند؟
الف- گزارش بررسی سال 1378 فقط برای اطلاع مدیریت و هیأت‌مدیره ارائه می‌شود.
ب- گزارش حسابرسی سال 13788 از قابلیت اتکای برخوردار نیست.
ج- هیچ‌یک از روشهای حسابرسی بعد از تاریخ گزارش حسابرسی در سال 1377 اجرا نشده است.
د- وجود دلیل منطقی برای تغییر سطح خدمات از حسابرسی به بررسی
97- گزارش استاندارد حسابرس مستقل درباره بررسی اجمالی صورتهای مالی شرکتهای سهامی خاص باید کدام مورد زیر را بیان کند؟
الف- حسابرس، اظهارنظر یا هرگونه اطمینان محدودی نسبت به صورتهای مالی ارائه نمی‌کند.
ب- حسابرس با تعدیلات با اهمیتی که باید در صورتهای مالی اعمال شود تا با استانداردهای حسابداری منطبق گردد، مواجه نشده است.
ج- حسابرس از نبود تحریف با اهمیت در صورتهای مالی، اطمینان معقول به دست می‌آورد.
د- حسابرسی برای تایید مبالغ و موارد افشا در صورتهای مالی، شواهدی را براساس آزمونهای حسابرسی مورد رسیدگی قرار می‌دهد.
98- صورتهای مالی یک شرکت سهامی خاص که توسط حسابرس مستقل مورد بررسی اجمالی قرار گرفته است باید به گزارش وی ضمیمه شود. این گزارش کدام مورد زیر را بیان می‌کند؟سوالات مهم گزارشگری حسابرسی
الف- دامنه روشهای تحلیلی و پرس و جو اجرا شده توسط حسابرس، محدود نشده است.
ب- همه اطلاعات مندرج در صورتهای مالی توسط مدیریت شرکت ارائه شده است.
ج- بررسی اجمالی شامل رسیدگی براساس یکی از آزمونها به عنوان پشتوانه مبالغ و موارد افشای مندرج در صورتهای مالی است.
د- دامنه بررسی با هدف ارائه صورتهای مالی عاری از تحریف با اهمیت، گسترده‌تر از دامنه تنظیم صورتهای مالی است.
99- حسابرس مستقل ضمن بررسی اجمالی صورتهای مالی صاحب کار از عدم افشای کافی موارد با اهمیت در صورتهای مالی آگاه می‌‌شود. اگر مدیریت از اصلاح صورتهای مالی خودداری ورزد، حسابرس باید به کدام مورد زیر عمل کند؟
الف- نظر مردود ارائه کند.
ب- نظر مشروط «به استثنای اثرات احتمالی» ارائه کند.
ج- انحراف از استانداردهای حسابداری را در یک بند توضیحی جداگانه در گزارش خود افشای کند.
د- فقط نیست به ادعاهای مندرج در صورتهای مالی، اطمینان نسبی ارائه کند.
100- کدام مورد زیر باید در گزارش بررسی اجمالی صورتهای مالی درج شود؟
الف- اساساً دامنه بررسی اجمالی محدودتر از دامنه رسیدگی‌های منطبق بر استانداردهای حسابرسی است.
ب- فراهم کردن اطمینان سلبی از اینکه کنترلهای داخلی، همان‌گونه‌ای که طراحی شده است، اعمال می‌شود.
ج- فراهم کردن اطمینان نسبت به مطلوبیت ارائه صورتهای مالی
د- اساساً دامنه بررسی اجمالی، گسترده‌تر از رسیدگی منطبق بر استانداردهای حسابرسی است.
101- کدام مورد زیر هدف و مبنای بررسی اجمالی صورتهای مالی میان‌دوره‌ای یک شرکت سهامی عام را توسط حسابرس مستقل بیان می‌دارد؟سوالات مهم گزارشگری حسابرسی
الف- اطمینان محدود نسبت به مورد یا موارد با اهمیتی که حاکی از انحراف و از استانداردهای حسابداری باشد، برخورد نکرده است.
ب- وجود مبنای منطقی برای به روز کردن اظهارنظر درباره صورتهای مالی که قبلاً حسابرسی شده است.
ج- ارائه صورتهای مالی خلاصه شده یا اطلاعات مالی برآوردی مورد نیاز برای انعکاس در تقاضای پذیرش در بورس اوراق بهادار
د- مطلوبیت ارائه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری
102- آقای قاسم اکبری، حسابرس مستقل، کار حسابرسی شرکت کاج را پذیرفت. وی در جریان حسابرسی متوجه شد که تخصص لازم برای این کار را ندارد، وی باید:
الف- عدم اظهارنظر ارائه دهد.
ب- نظر مشروط اظهار نماید.
ج- پیشنهاد کند که شرکت کاج حسابرس مستقل دیگری را برای اجرای حسابرسی دعوت کند.
د- بر تخصص کارکنان صاحبکار اتکاء نماید.
103- کدام مورد زیر، برای تعدیل گزارش حسابرسان درباره بررسی اجمالی صورتهای مالی میان دوره‌ای یک شرکت سهامی عام لازم است؟
الف- وجود ابهام ب- عدم رعایت یکنواختی
ج- اشاره به حسابرسی دیگر د- عدم افشای کافی
104- حسابرسی مستقل، کدام روش زیر را در بررسی اجمالی گزارشهای مالی میان دوره‌ای شرکت‌های سهامی عام اجرا می‌کند؟
الف- بررسی تغییرات ایجاد شده در مانده حسابهای اصلی
ب- مطالعه صورت جلسات هیأت‌مدیره
ج- بازرسی پرونده سفارشات خرید
د- اجرای آزمونهای زمانی (CUT-OFF) برای دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی
105- کدام‌یک از موارد زیر، به احتمال کم، یکی از روشهای قابل اجرا در بررسی حسابدار رسمی از اطلاعات مالی میان دوره‌ای یک شرکت سهامی عام است؟
الف- مقایسه درآمدهای ماهانه با درآمدهایماهانه میان‌دوره‌ای قبل
ب- مطالعه مصوبات مجامع عمومی سهامداران (مصوبات قابل دسترس)
ج- مشاهده شمارش فیزیکی موجودی مواد و کالا
د- پس‌وجو از مدیریت در رابطه با ثبت‌های قابل ملاحظه دفتر روزنامه و سایر تعدیلات
106- گزارش حسابدار رسمی در بررسی اجمالی صورتهای مالی، به احتمال زیاد، شامل کدام‌یک از موارد زیر می‌باشد؟سوالات مهم گزارشگری حسابرسی
الف- بیان اینکه صورتهای مالی میان دوره‌ای مطابق با استانداردهای حسابرسی رسیدگی شده است.
ب- بیان اینکه مسئولیت صورتهای مالی میان دوره‌ای بر عهده سهامداران می‌باشد.
ج- تشریح روشهای اجرایی در بررسی اجمالی صورتهای مالی
د- بیان اینکه دامنه بررسی اجمالی صورتهای مالی میان دوره‌ای به مراتب محدودتر از صورتهای مالی تنظیم شده مطابق با استانداردهای حسابرسی است.
107- کدام گزینه در خصوص گزارشگری حسابرس نسبت به صورتهای مالی خلاصه شده مصداق دارد؟
الف- صورتهای مالی خلاصه شده باید همراه با صورتهای مالی حسابرسی شده بین سهامداران توزیع شود.
ب- حسابرس باید روشهای اضافی انجام شده در خصوص صورتهای مالی خلاصه شده را توصیف کند.
ج- حسابرس باید در گزارش خود تاکید کند که صورتهای مالی خلاصه شده (از نظر وی) از تمام جنبه‌های با اهمیت با صورتهای مالی مبنای تهیه آن سازگار است.
د- صورتهای مالی سال گذشته نیز باید به صورت مقایسه‌ای و به صورت تلخیص عرضه شود.
108- از حسابرس درخواست شده است که نسبت به چند قلم از اقلام مندرج در صورتهای مالی حسابرسی شده گزارش دهد. در این شرایط، گزارش حسابرس نسبت به اقلام برگزیده باید:
الف- محدود به اطلاعات برگرفته از صورتهای مالی حسابرسی شده باشد.
ب- صرفاً میان مدیریت ارشد و هیات‌مدیره توزیع شود.
ج- بیانگر این امر باشد که اطلاعات برگزیده براساس یکی از مبانی جامع حسابداری غیر از استانداردهای حسابداری تهیه شده است.
د- حاکی از آن باشد که اطلاعات موصوف از تمام جنبه‌های با اهمیت به نحو مطلوب ارائه نشده است.

109- حسابرس مستقل پیش از گردشگری نسبت به صورتهای مالی شرکت الفبا که براساس استانداردهای حسابداری کشور دیگری تهیه شده است باید به کدام مورد زیر عمل کند؟سوالات مهم گزارشگری حسابرسی
الف- درباره استانداردهای حسابداری کشور دیگر شناخت کسب کند.
ب- مورد تایید مقامات یا انجمن‌های حرفه‌ای حسابداری کشور دیگر باشد.
ج- به مدیریت اطلاع دهد که لازم است درباره صورتهای مالی، عدم اظهارنظر ارائه کند.
د- از انجمن حرفه‌ای که عضو آن است، برای انجام دادن کار اجازه بگیرد.
10- صورتهای مالی شرکت رامسر (یک شرکت داخلی) برای تلفیق با شرکت اصلی آن (خارجی) تهیه می‌شود. این صورتهای مالی مطابق با استانداردهای حسابداری در شرکت اصلی و فقط برای استفاده آن کشور تهیه شده است. گزارش حسابرس شرکت رامسر نسبت به این صورتهای مالی به کدام کشور زیر خواهد بود؟
(I گزارش به شیوه شرکت داخلی (غیرتعدیلی).
(II گزارش به شیوه شرکت داخلی به منظور گزارش برمبنای استانداردهای حسابداری شرکت اصلی تعدیل می‌شود.
(III به شکل گزارش شرکت اصلی.
I II III
الف- بلی خیر خیر
ب- خیر بلی خیر
ج- بلی خیر بلی
د- خیر بلی بلی
111- آقای شیری یکی از کارکنان موسسه ازرم است. از آقای لوحی، حسابرس مستقل، درخواست شده است تا نسبت به سهم سود آقای شیری از سود خالص موسسه آزرم اظهار نظر کند. حسابرس مستقل در کدام مورد زیر می‌تواند این کار را بپذیرد؟سوالات مهم گزارشگری حسابرسی
الف- در صورتی‌که آقای لوحی مجموعه صورتهای مالی موسسه آزرم را نیز حسابرسی کنند.
ب- در صورتی‌که صورتهای مالی موسسه آزرم مطابق با استانداردهای حسابداری تهیه شده باشد.
ج- در صورتی‌که گزارش حسابرس برای توزیع بین سایر کارکنان موسسه آزرم قابل دسترسی باشد.
د- در صورتی‌که آقای شیری دارای حق کنترل در موسسه آزرم باشد.
112- هرگاه حسابرس در خصوص صورتهای مالی که بر مبنای مالیات بر درآمد تنظیم شده، گزارش دهد، گزارش حسابرس باید:
الف- حاوی این مطلب باشد که صورتهای مالی مطابق استانداردهای حسابرسی رسیدگی شده‌اند یا خیر.
ب- هیچگونه نظری نسبت به این‌که صورتهای مالی مالی تهیه شده مطابق مبنای حسابداری به کار گرفته شده تهیه شده است یا خیر ارائه نکند.
ج- شامل توضیحی باشد که تفاوت نتایج عملیات را در این مبنا در مقایسه با مبنای دریافت و پرداخت (نقدی) نشان دهد.
د- بیان نماید که مبنای ارائه صورتهای مالی، مبنایی جامع غیر از استانداردهای حسابداری است.
113- شرکت X (شرکت غیرانتفاعی) صورتهای مالی خود را برمبنای حسابداری خواسته شده به وسیله نماینده قانونی (برمبنای حسابداری جامعی به غیر از اصول پذیرفته شده حسابداری) تهیه نمده است. حسابرس صورتهای مالی شرکت را طبق استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی رسیدگی، و به این نتیجه رسید که صورتهای مالی شرکت بنحو منصفانه ارائه شده است، حبارس در چنین حالتی باید:
الف- اظهارنظر مقبول ارائه نماید.
ب- اظهارنظر مقبول همراه با اشاره به افشاء یادداشت در بند توضیحی
ج- عدم اظهارنظر ارائه نماید.
د- گزارش مخصوص (ویژه) ارائه نماید.
114- گزارش ویژه حسابرس نسبت به صورتهای مالی تهیه شده برمبنای فرض نقدی باید شامل یک بند توضیحی جداگانه پیش از بند اظهارنظر باشد. این بند توضیحی باید به کدام مورد زیر اشاره کند؟
الف- توجیه دلایل انحراف از استانداردهای حسابداری
ب- مطلوبیت ارائه صورتهای مالی شرکت بر اساس سایر مبانی جامع حسابداری
ج- یادداشت همراه صورتهای مالی که در آن مبانی حسابداری تشریح شده است.
د- تشریح چگونگی اختلاف ناشی از عملیات صورتهای مالی تهیه شده طبق استانداردهای حسابداری.
115- یک نمونه از گزارش ویژه عبارت است از گزارشی که در رابطه با کدام مورد زیر صادر شود؟سوالات مهم گزارشگری حسابرسی
الف- بررسی محدود گزارشهای مالی میان‌دوره‌ای
ب- رعایت الزامات قانونی مرتبط با صورتهای مالی حسابرسی شده
ج- کاربرد استانداردهای حسابداری برای معاملات خاص
د- استفاده محدود صورتهای مالی برآوردی (همانند پیش‌بینی‌های خاص مالی)
116- مدیران واحد مورد رسیدگی، حسباداری یک معامله با اهمیت تجاری را برمبنای استانداردهای حسابداری انجام نداده‌اند. دلائل عدم رعایت استانداردهای حسابداری مربوط در یادداشت‌های پیوست صورتهای مالی اساسی افشاء گردیده و استدلال مدیران به طور واضح و قاطع دال بر این دارند که رعایت استانداردهای مربوط، بالقوه منجر به گمراه کنندگی صورتهای مالی اساسی می‌باشد. در چنین شرایطی کدام‌یک از گزارشهای حسابرسی زیر مناسب می‌باشد:
الف- گزارش مردود با بند توضیحی ب- گزارش مشروط با بند توضیحی
ج- گزارش مقبول با بند توضیحی د- عدم اظهارنظر با بند توضیحی
117- حسابرس مستقل نسبت به پذیرش و رسیدگی جداگانه کدام یک از خدمت یا خدمات زیر (که با حسابرسی صورتهای مالی ارتباط ندارد) مجاز است؟
صورت ریز حسابهای دریافتنی صورت ریز حق‌الامتیازها
الف- بلی بلی
ب- بلی خیر
ج- خیر بلی
د- خیر خیر
118- شل مفرر برای گزارشهای مالی، معمولاً عبارت‌بندی گزاش حسابرسان مستقل را نیز تعیین می‌کند. از آنجا که این شکل مقرر برای صورتهای مالی، با مسئولیت حسابرسان همسو نیست، مورد پذیرش حسابرس قرار نمی‌گیرد. در این شرایط، حسابرس باید به احتمال زیاد به کدام مورد زیر عمل کند؟
الف- کناره‌گیری از کار
ب- تغییر عبارات پیشنهادی در شکل مقرر یا صدور و ارائه گزارش جداگانه به پیوست آن شکل مقرر
ج- ارائه نظر مقبول با یک بند توضیحی
د- محدود کردن توزیع گزارش به اشخاصی که فرم را طراحی کرده‌اند
119- حسابرس در بررسی حسابهای یک شرکت، از وجود اشتباهات زیادی در قیمت‌گذاری موجودی‌های مواد و کالا مطلع می‌گردد. در عین حال، به علت عدم وجود سوابق کافی، حسابرس مزبور قادر به تعیین اهمیت این اشتباهات نسبت به کلیت صورتهای مالی نمی‌گردد. در این حالت حسابرس مزبوط منطقاً کدام‌یک از گزارشهای زیر را صادر می‌نماید:
گزارش مشروط با قید «به استثنای» گزارش مردود
الف- بلی بلی
ب- بلی خیر
ج- خیر بلی
د- خیر خیر
120- حسابرس کدام‌یک از موارد زیر را باید به کمیته حسابرسی یک شرکت سهامی (عام) اطلاع دهد؟سوالات مهم گزارشگری حسابرسی
تعدیلات پیشنهادی حسابرسان تغییرات با اهمیت در رویه‌های حسابداری
الف- بلی بلی
ب- بلی خیر
ج- خیر بلی
د- خیر خیر
121- نامه پشتیبانی معمولاً توسط کدام مقام زیر امضاء می‌شود؟
الف- حسابس مستقل ب- کمیته حسابرسی
ج- ضامن انتشار سهام (پذیره‌نویس) د- مدیریت ارشد
122- کدام شخص زیر معمولاً مخاطب (یا گیرنده) نامه پشتیبانی است؟
الف- موسسات مالی اعتباری ب- کمیته حسابرسی
ج- بورس اوراق بهادار د- ضامن انتشار اوراق بهادار (پذیره‌نویس)
123- نامه پشتیبانی که حسابدار رسمی به یک ضامن انتشار (پذیره‌نویس) ارائه می‌دهد شامل توضیح درباره اطلاعاتی است که حسابرسی نشده است. ضامن انتشار به احتمال زیاد کدام مورد زیر را کسب می‌کند؟
الف- اطمینان سلبی نسبت به پوشش اطلاعات
ب- اطمینان مثبت نسبت به موارد افشای مکمل
ج- اظهار نظر محدود نسبت به صورتهای مالی فرضی
د- عدم اظهارنظر نسبت به صورتهای مالی برآوردی
124- هنگامی‌که قرار است گزارش حسابرس مستقل ضمیمه تقاضای پذیرش در بورس اوراق بهادار گردد. یک شرحی که شامل اظهارنظر درباره درگیر شدن مشارکت حسابدار حرفه‌ای می‌باشد، باید اشاره نماید که حسابدار حرفه‌ای مستقل به عنوان:
الف- حسابرس گزارشهای مالی می‌باشد.
ب- منتخب مدیریت قبل از بورس می‌باشد.
ج- تضمینی برای تهیه کننده گزارش می‌باشد.
د- یک کارشناس در حسابرسی و حسابداری می‌باشد.
125- کدام‌یک از موارد زیر منجر به تغییر در گزارش مقبول (استاندارد) حسابرس مستقل به دلیل محدودیت دامنه رسیدگی نخواهد بود؟
الف- اتکاء به گزارش مقبول حسابرس مستقل دیگری در رابطه با برخی (بخشی) از اقلام صورتهای مالی
ب- ایجاد شرایط بازدارنده جمع‌آوری شواهد حسابرسی توسط مدیران واحد مورد رسیدگی.
ج- عدم توانایی جمع‌آوری شواهد کافی و مستند.
د- عدم رعایت استانداردهای حسابداری با اهمیت توسط واحد مورد رسیدگی
126- هنگامی‌که صورتهای مالی حسابرسی نشده به شکل مقایسه‌ای با صورتهای مالی حسابرسی شده در یک مجموعه به بورس اوراق بهادار ارائه می‌شود، چنین صورتهایی باید شامل کدام مورد زیر باشد؟سوالات مهم گزارشگری حسابرسی
با جمله حسابرسی نشده علامت‌گذاری شود به تأخیر انداختن تا زمان حسابرسی اشاره به گزارش حسابرسان
الف- بلی خیر خیر
ب- بلی خیر بلی
ج- خیر بلی بلی
د- خیر بلی خیر
127- یک صاحب کار جدید، از حسابدار حرفه ای (که دارای تجربه عمومی می‌‌باشد) درخواست می‌نماید تا گزارش مدونی نسبت به کاربرد استانداردهای حسابداری برای معاملات خاص تهیه نماید. گزارش وی باید شامل کدام‌کی از موارد زیر باشد؟
الف- بیان اینکه کار مطابق با بیانیه استانداردهای خدمات بررسی و حسابداری اجرا شده است.
ب- مسئولیت برخورد حسابداری مناسب با سایر اقلام صورتهای مالی
ج- ارزیابی اصول حسابداری فرضی، بدون امکان و قصد تجاری (فروش)
د- بیان اینکه رهنمود ارائه شده صرفاً برای استفاده مدیریت است و ممکن است به حسابرس قبلی یا حسابرس فعلی گزارش نشود.
128- یک صاحب کار جدیدف از حسابدار حرفه‌ای (که دارای تجربه عمومی می‌باشد) درخواست می‌نماید تا گزارش مدونی نسبت به کاربرد استانداردهای حسابداری برای معاملات خاص تهیه نماید. گزارش وی باید شامل کدام‌یک از موارد زیر باشد؟
الف- بیان هر گونه اختلاف در واقعیتها، شرایط یا مفروضات ارائه شده که ممکن است گزارش را تغییر دهد.
ب- بیان اینکه مطابق با بیانیه استانداردهای خدمات مشاوره‌ای اجرا شده است.
ج- بیان اینکه رهنمود ارائه شده صرفاً برای استفاده مدیریت است و ممکن است به حسابرس قبلی یا حسابرس فعلی گزارش نشودو
د- بیان نماید که نظر حسابدار حرفه‌ای به هیچ مورد از تخطی استانداردهای حسابداری به کار گرفته شده نسبت به استانداردهای حسابداری جلب نشده است.
129- از آقای لوحی، حسابرس مستقل، درخواست شده است درباره استانداردهای حسابداری استفاده شده در مورد یک معامله خاص در یک واحد تجاری که توسط حسابرس دیگری حسابرسی شده است نظر دهد. آقای لوحی با کدام شرط زیر باید این کار را بپذیرد؟
الف- با حسابرس فعلی واحد تجاری به منظور کسب اطلاعات مربوط به این معامله خاص، مشورت کند.
ب- یافته‌های خود را به کمیته حسابرسی، حسابرس فعلی و مدیریت واحد مورد رسیدگی گزارش کند.
ج- درباره انطباق کاربرد استانداردهای حسابداری فرضی استفاده شده با استانداردهای حسابداری، عدم اظهارنظر ارائه کند.
د- به واحد تجاری اطلاع دهد که استفاده از گزارش وی به مدیریت و اشخاصی خارج از واحد تجاری منحصر شود که از همه واقعیت‌های مربوط آگاهند.
130- کدام‌یک از موارد زیر در گزارش حسابدار رسمی نسبت به کاربرد اصول حسابداری درج می گردد؟
الف- بیان اینکه کار مطابق با استانداردهای حسابرسی اجرا شده است.
ب- گزارش بر مبنای معاملات فرضی به جای معاملات واقعی با اوضاع یک واحد خاص است.
ج- گزارش تنها برای اطلاعات و استفاده اشخاص خاص در نظر گرفته می‌شود.
د- مسئولیت برخورد حسابداری مناسب با سایر اقلام صورتهای مالی
131- کدام‌یک از خدمات زیر به عنوان کار اعتباردهی به شمار می‌آید؟
الف- دفاع از وضعیت مالیاتی صاحبکار
ب- کار مشاوره به منظور بهبود سیستم اطلاعاتی چرخه درآمد.
ج- ارائه گزارش درباره رعایت مقررات و الزامات قوانین خاص.
د- تنظیم صورتهای مالی برآوردی (اطلاعات مالی پیش‌بینی شده) صاحبکار
132- یکی از استانداردها و روشهای حسابداری برای حسابرسان، انتشار یک گزارش استاندارد مقبول تحت عنوان استانداردهای اعتباردهی است. نتیجه‌گیری حسابرس مستقل ممکن است بر روی کدام‌یک از موارد زیر باشد؟
موضوع اصلی ادعاهای (اظهارات) مدیریت در صورتهای مالی
الف- بلی بلی
ب- بلی خیر
ج- خیر بلی
د- خیر خیر
133- شرایطی وجود دارد که منجر به انحراف با اهمیت از ضوابط شده و در مقابل، موضوع اصلی در طی رسیدگی ارزیابی شده است. نتیجه‌گیری حسابرس مستقل ممکن است بر روی کدام‌یک از موارد زیر باشد؟سوالات مهم گزارشگری حسابرسی
موضوع اصلی ادعاهای (اظهارات) مدیریت
الف- بلی بلی
ب- بلی خیر
ج- خیر بلی
د- خیر خیر
134- هنگام اجرای خدمات اعتباردهی، کدام‌یک از موارد زیر، به احتمال کم، ارائه می‌شود؟
الف- ادعاها (Assertion)
ب- استقلال حرفه‌ای (Practitioner independence)
ج- موضوع اصلی (Subject matter)
د- ضوابط معین (Suitable criteria)
135- ضوابط معین در خدمات اعتباردهی ممکن است در کدام‌یک از موارد زیر قابل دسترسی باشد؟
به طور عمومی در گزارش حسابرسی مستقل
الف- بلی بلی
ب- بلی خیر
ج- خیر بلی
د- خیر خیر
136- کدام‌یک از موارد زیر، به احتمال کم، نتیجه گزارش اعتباردهی با نشر محدود است؟
الف- ضوابط معین فقط برای تعداد محدودی از اشخاص
ب- موضوع اصلی قابل دسترس فقط برای اشخاص ثالث
ج- ادعاهای (اظهارات) مدیریت
د- بهبود ضوابط توسط انجمن صنعت
137- کدام‌یک از موارد زیر، به احتمال کم، در گزارش اجرای روشهای توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی درج می‌شود؟
الف- اشخاص خاصی مسئولیت کفایت روشها را به عهده می‌گیرند.
ب- گزارش با نشر محدود (استفاده از گزارش محدود می‌شود).
ج- اطمینان محدود (سلبی) نسبت به اطلاعات ارائه شده
د- خلاصه‌ای از روشهای اجرا شده
138- خلاصه‌ای از یافته‌های عینی به جای اطمینان، به احتمال زیاد، شامل کدام‌یک از گزارشهای زیر می‌باشد؟
الف- گزارش روشهای توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی
ب- گزارش تنظیم اطلاعات مالی
ج- گزارش رسیدگی
د- گزارش بررسی اجمالی صورتهای مالی
139- کدام مورد زیر در رابطه با «استفاده‌کنندگان خاص» از گزارش قرارداد روش‌های موارد توافق منطبق با استانداردهای حسابرسی یا استانداردهای اعتباردهی، صحیح نیست؟
الف- طرفین قرارداد باید درباره روشهایی توافق کنند که باید اجرا شود.
ب- طرفین قرارداد باید درباره روشهایی توافق کنند که باید اجرا شود.
ب- طرفین قرارداد باید مسئولیت کفایت روشهای مورد اجرا را به عهده گیرند.
ج- طرفین باید قراردادی امضا کنند
د- پس از تکمیل کار، شخص دیگری نیز ممکن است به عنوان استفاده کننده خاص تعیین شود.
140- گزارش حسابدار حرفه‌ای که صورتهای مالی فرضی (اطلاعات مالی فرضی) را رسیدگی کرده باید شامل یک بند جداگانه باشد که:
الف- محدودیت‌های ایجاد شده به منظور مفید بودن ارائه را شرح دهد.
ب- توضیحاتی در مورد اختلاف بین رسیدگی و حسابرسی فراهم نماید.
ج- بیان نماید که حسابدار حرفه‌ای نسبت به رویدادها و وقایع تا یکسال بعد از تاریخ گزارشها مسئول است.
د- اظهارنظری درباره یک مبنای منطقی برای پیش‌بینی، که مفروضات فراهم می‌نماید، اعلام نماید.
141- گزارش تنظیم حسابدار حرفه‌ای نسبت به پیش‌بینی‌های مالی (اطلاعات مالی پیش‌بینی شده) باید شامل کدام‌یک از موارد زیر باشد؟
الف- پیش‌بینی‌ها باید فقط براساس صورتهای مالی تاریخی حساب شده تهیه گردد.
ب- حسابدار حرفه‌ای فقط اطمینان نسبی به صورتهای مالی پیش‌بینی شده و مفروضات آنها بیان می‌نماید.
ج- معمولاً اختلافاتی بین پیش‌بینی و نتایج واقعی وجود خواهد داشت.
د- منطقی بودن شرایط مفروضات ذهنی مورد استفاده در پیش‌بینی‌ها
142- پذیرش کار برای رسیدگی اطلاعات مالی فرضی، به احتمال زیاد، مناسب خواهد بود به شرطی که گزارش برای کدام‌یک از اشخاص ذیل توزیع شود؟
الف- همه کارکنانی که برای واحد مورد رسیدگی کار می‌کنند.
ب- سهامداران بالقوه‌ای که درخواست Prospectus یا تقاضای پذیرش در بورس اوراق بهادار دارند.
ج- بانکی که واحد مورد رسیدگی برای اخذ وام گفتگو می‌نماید.
د- همه سهامداران در تاریخ گزارش
143- در صورت محدودیت در رسیدگی برای اجرای روشهای حسابرسی، حسابرس احتمالاً کدام‌یک از گزارشهای زیر را صادر می‌نماید؟
گزارش مشروط گزارش مردود
الف- بلی بلی
ب- بلی خیر
ج- خیر بلی
د- خیر خیر
144- گزارش تنظیم حسابدار حرفه‌ای نسبت به پیش‌بینی‌های مالی (اطلاعات مالی پیش‌بینی شده) باید شامل کدام‌یک از موارد زیر باشد؟
الف- گزارش تنظیم شامل ارزیابی و تایید مفروضات اساسی برآوردها نمی‌باشد.
ب- مفروضات ذهنی استفاده شده در پیش‌بینی‌ها، منطقی هستند.
ج- دامنه فرضیات که انتخاب شده است فرضه ما قبل آخر، دامنه احتمال اتفاق آن از بقیه فرضیات کمتر است.
د- ارائه اطلاعات حسابدار حرفه‌ای درباره اطلاعات مالی پیش‌بینی شده برای توزیع محدود هستند.
145- حسابدار حرفه‌ای ممکن است در مورد کدام‌یک از صورتهای مالی آتی جهت استفاده عموم به طور مناسب گزارش کند؟
الف- گزارشهای مالی فرضی ب- صورتهای مالی فرضی
ج- ارائه محدود د- پیش‌بینی‌های مالی
146- با در نظر گرفتن یک یا چند فرض مفروض، شخص مسئولی با بهترین عقاید و دانش، ممکن است وضعیت مالی مورد انتظار، نتایج عملیات مورد انتظار و گردش وجوه نقد مورد انتظار را تهیه کند. چنین صورتهای مالی برآوردی با کدام عنوان زیر شناسایی می‌شود؟سوالات مهم گزارشگری حسابرسی
الف- صورتهای مالی فرضی ج- ارائه محدود
ج- پیش‌بینی‌های خاص مالی د- برآوردهای مالی
147- حسابدار حرفه‌ای در صورتی ممکن است اجرای روشهای مورد توافق را نسبت به ارائه صورتهای مالی آتی بپذیرد که:
الف- صورتهای مالی آتی را نیز رسیدگی نماید.
ب- مسئولیت برای کفایت روشهای اجراء شده توسط حسابدار حرفه‌ای مشخص شود.
ج- اطمینان سلبی نسبت به صورتهای مالی آتی به عنوان یک مجموعه بیان شود.
د- توزیع گزارش به استفاده کنندگان خاص محدود شود.
148- حسابردار حرفه‌ای، پیش‌بینی‌های مالی (اطلاعات مالی پیش‌بینی شده) را رسیدگی می‌کند که در آن از افشاء چندین مفروضات قابل ملاحظه مورد استفاده برای ارائه پیش‌بینی قصور شده است. وی باید مفروضات را در گزارش حسابدار حرفه‌ای تشریح، و چه نوع گزارشی ارائه نماید؟
الف- اظهارنظر مشروط با قید «به استثناء»
ب- اظهارنظر مشروط با قید «با توجه»
ج- اظهارنظر مقبول با بند توضیحی جداگانه
د- اظهارنظر مردود
149- گزارش حسابدار حرفه‌ای نسبت به بررسی گزارشهای مالی فرضی بایستی شامل کدام‌یک از موارد زیر باشد؟
الف- بیان اینکه کنترلهای داخلی واحد مورد رسیدگی هنگام بررسی قابل اتکاء نیستند.
ب- نسبت به صورتهای مای تهیه شده براساس گزارشهای مالی فرضی، عدم اظهارنظر ارائه دهد.
ج- اطلاع دهد معاملات یا رویدادهای منعکس شده در گزارشهای مالی فرضی که بعداً اتفاق خواهد افتاد، قابلیت اطمینان ندارد.
د- به صورتهای مای تهیه شده براساس اطلاعات مالی تاریخی اشاره نماید.
150- در شرایطی که مدیران صاحبکار در واحد مورد رسیدگی، از دستیابی حسابرسان مستقل به شواهد مهم (بسیار با اهمیت) حسابرسی مورد نیاز جلوگیری کنند کدام‌یک از گزارشهای حسابرسی زیر مناسب می‌باشد؟
الف- مردود با بند توضیحی ب- مشروط با بند توضیحی
ج- مقبول با بند توضیحی د- عدم اظهارنظر با بند توضیحی
151- آقای پارک، به عنوان حسابرس مستقل، برای حسابرسی صورتهای مالی شرکت آتک، بعد از پایان سال مالی انتخاب گردیده است. در زمان انتصاب آقای پارک به عنوان حسابرس مستقل و شروع اجرای عملیات، اخذ تاییدیه حسابهای دریافتنی غیرموثر به نظر رسید. به هر حال، وی روشهای دیگری به کار گرفته و منطقی بودن (معقول بودن) حسابهای دریافتنی را تایید نمود. حسابرس چه نوع گزارشی ارائه خواهد نمود؟سوالات مهم گزارشگری حسابرسی
الف- اظهارنظر مقبول
ب- اظهارنظر مقبول با بند توضیحی
ج- اظهارنظر مشروط به دلیل محدودیت ر رسیدگی
د- اظهارنظر مشروط به دلیل انحراف از استانداردهای حسابداری
152- قبل از انتشار مجدد گزارش حسابرسی سالهای قبل بر روی صورتهای مالی صاحبکار (مشتری) قبلی، حسابرس قبلی بایستی از کدام اشخاص زیر تاییدیه اخذ نماید؟
الف- مدیریت صاحبکار قبلی ب- وکیل حقوقی صاحبکار قبلی
ج- هیئت‌مدیره صاحبکار قبلی د- حسابرس فعلی
153- هنگام ارائه گزارش مقبول (استاندارد) نسبت به صورتهای مالی مقایسه‌ای، موارد زیر چگونه در گزارش حسابرسی ارائه می‌شود؟
رسیدگی مدارک براساس نمونه‌ای یکنواختی (ثبات رویه) در کاربرد اصول حسابداری
الف- صریح صریح
ب- تلویحی (ضمنی) تلویحی (ضمنی)
ج- تلویحی (ضمنی) صریح
د- صریح تلویحی (ضمنی)
154- در مواردی که حسابرسان یک ایراد را به اندازه‌ای عمده بدانند که مستلزم ارائه نظر غیرمقبول در گزاش حسابرسان باشد باید تعیین کنند که ایراد مزبور از چنان اهمیتی برخوردار است که ارائه نظر مردود را ایجاب می‌کند یا خیر. چنانچه حسابرسان از این فرآیند در مورد ایراد مبتنی بر انحراف از اصول پذیرفته شده حسابداری استفاده کنند نسبت به کدام مورد زیر تصمیم‌گیری می‌نمایند؟
الف- صدور اظهارنظر مردود به جای عدم اظهارنظر
ب- صدور عدم اظهارنظر به اظهارنظر مشروط با قید «به استثنای»
ج- صدور اظهارنظر مردود به جای اظهارنظر مشروط به قید «به استثنای»
د- این فرآیند تصمیم‌گیری درباره چنین ایرادی کاربرد ندارد.
155- شرکت گل‌انبار، مواد و کالاهای خود را در پایان سال شمارش نمی‌کند. بلکه آنها را به طور هفتگی و براساس یک طرح آماری شمارش آزمایشی می‌نماید. خانم ناهید سروری، حسابرس مستقل، در طول سال و به طوری که بتواند نسبت به قابلیت اطمینان روشهای صاحبکار رضایت حاصل کند بر این‌گونه شمارشهای آزمایشی نظارت کرده است. خانم سروری به منظور گزارش رسیدگی‌های خود کدام راه‌کار را انتخاب می‌کند؟
الف- می تواند گزارش مقبول صادر کند بدون آن‌که عدم نظارت بر شمارش موجودی‌ها را در پایان سال افشا کند.
ب- باید در بند دامنه رسیدگی، به عدم نظارت بر شمارش موجودی‌ها در پایان سال اشاره کند، اما با این وجود، می‌تواندگزارش مقبول صادر نماید.
ج- در صورت با اهمیت بودن موجودیها باید نسبت به کلیه صورتهای مالی، عدم اظهارنظر کند.
د- در صورت با اهمیت بودن موجودیها باید نظر مشروط اظهار کند.
156- حسابرسان در کدام گزارش زیر نباید اطمینان سلبی ارائه کنند؟
الف- گزارش استاندارد تنظیم درباره صورتهای مالی یک شرکت سهامی خاص.
ب- گزارش استاندارد بررسی درباره صورتهای مالی یک شرکت سهامی خاص.
ج- گزارش استاندارد بررسی درباره صورتهای مالی میان‌دوره‌ای یک شرکت سهامی خاص.
د- گزارش استاندارد پشتیبانی درباره صورتهای مالی همراه تقاضای پذیرش (در بورس اوراق بهادار)
157- اشاره به کار انجام شده توسط سایر حسابرسان در گزارش حسابرسان اصلی …
الف- به عنوان ارائه اظهارنظر غیرمقبول تلقی نمی‌شود، بلکه تقسیم مسئولیت بین موسسه حسابرسی است.
ب- با استانداردهای حسابرسی منطبق نیست.
ج- گونه‌ای از اظهارنظر غیرمقبول است که مسئولیت جمعی حسابرسان را کاهش می‌دهد.
د- نمونه‌ای از اظهارنظر دوگانه است که مستلزم امضای هر دو حسابرس می‌باشد.
158- فرض کنید بند اظهارنظر یک گزارش حسابرس مستقل با عبارت زیر شروع می‌شود: «با نگرش به توضیحات مندرج در یادداشت شماره x همراه صورتهای مالی، صورتهای مالی یاد شده در بالا … به نحو مطلوب نشان می‌دهد» این معنای کدام مورد زیر است:
الف- اظهارنظر مقبول ب- عدم اظهارنظر
ج- اظهارنظر مشروط با قید «به استثنای» د- نمونه‌ای از گزارشگری نادرست
59- کدام‌یک از خدمات زیر، طبق استانداردهای حسابرسی مربوط به روشهای مورد توافق درباره ادعاهای مدون مدیریت، مجاز نیست؟
الف- روشهای مورد توافق درباره رعایت الزامات خاص یک قانون
ب- روشهای مورد توافق درباره اثربخشی سیستم کنترل داخلی مربوط به رعایت یک قانون
ج- بررسی اجمالی رعایت الزامات خاص یک قانون
د- رسیدگی به رعایت الزامات خاص یک قانون
60- آقای مایل، حسابرس مستقل توسط گروهی از دریافت کنندگان حق‌الامتیاز برای اجرای روشهای توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی ارائه شده توسط شرکت مدرن در رابطه با ادعاها (اظهارات) شرکت درباره رعایت الزامات قراردادی برای پرداخت انتخاب شده است. گزارش آقای مایل در رابطه با روشهای توافقی رسیدگی به اطلاعات مالی باید شامل کدام‌یک از موارد زیر باشد؟سوالات مهم گزارشگری حسابرسی
الف- عدم اظهارنظر درباره ارائه مطلوب صورتهای مالی شرکت مدرن
ب- فهرست روشهای اجرا شده (یا اشاره به آن) و یافته‌های شرکت مایل
ج- اظهارنظر درباره اثربخشی فعالیتهای کنترل داخلی پرداختهای نقدی
د- اذعان اینکه کفایت روشها فقط مسئولیت آقای مایل است.
161- گزارش حسابرس مستقل برمبنای روشهای توافقی مربوط به ادعاهای مدیریت درباره رعایت واحد تجاری براساس الزامات خاص باید شامل کدام‌یک از موارد زیر باشد؟
الف- بیان محدودیت در استفاده از گزارش
ب- اظهارنظر درباره اینکه ادعاهای مدیریت به طور منصفانه بیان شده است.
ج- اطمینان سلبی از اینکه احتمال خطر کنترل ارزیابی نشده است.
د- قبول مسئولیت برای کفایت روشها
162- حسابرس در طول رسیدگی به گزاره‌های مدون مدیریت درباره رعایت الزامات خاص قانونی توسط واحد تجاری به نمونه‌ای با اهمیت از عدم رعایت برخورد کرده است. مدیریت واحد تجاری با منظور کردن این مورد در گزاره‌های مدون خود، موافقت می‌کند. گزارش رسیدگی حسابرس باید به کدام شکل زیر باشد؟سوالات مهم گزارشگری حسابرسی
الف- گزارش استاندارد و بدون هر گونه تعدیلی
ب- گزارش مقبول با بند توضیحی
ج- گزارش مشروط یا مردود
د- گزارش عدم اظهارنظر
163- در حسابرسی یک واحد غیرانتفاعی که از دولت کمک مالی دریافت می‌کند، حسابرس مسئولی کدام مورد زیر است؟
الف- صدور گزارش جداگانه حاوی توصیف منافع و مخارج مورد انتظار از اعمال تغییرات پیشنهادی حسابرس در سیستم کنترل داخلی
ب- تعیین این که مدیریت واحد تجاری، قوانین و مقررات با اثر با اهمیت بر صورتهای مالی را شناسایی کرده است.
ج- اطلاع دادن به مقام دولتی تامین کننده کمک مالی، که حسابرسی، برای حصول اطمینان از کشف موارد تحریف و تقلب طراحی نشده است.
د- ارائه نظر درباره واجد شرایط بودن واحد تجاری برای دریافت کمک مالی از دولت
164- خانم سردار، حسابرس مستقل، حسابرسی صورتهای مالی یک واحد غیرانتفاعی را که کمک مالی از مقامات دولتی دریافت می‌کند، به عهده دارد. خانم سردار برای کشف موارد تحریف موجود در صورتهای مالی این واحد غیرانتفاعی که ناشی از تخطی از قوانین و مقررات می‌باشد، باید توجه خود را بر کدام مورد زیر، متمرکز کند؟
الف- آن گروه از موارد تخطی که می‌تواند به پیگرد جزایی منجر شود.
ب- شرایط قابل گزارشی که باید به هیأت امنای واحد و مقامات تامین کننده وجوه آن گزارش شود.
ج- موارد تخطی که اثر با اهمیت و مستقیم بر اقلام منعکس در صورتهای مالی دارد.
د- مواردی از تخطی که وجود ضعف‌های با اهمیت در سیستم کنترل داخلی را نشان دهد.
د- مواردی از تخطی که وجود ضعف‌های با اهمیت در سیستم کنترل داخلی را نشان دهد.
165- دامنه رسیدگی در حسابرسی دولتی می‌تواند گسترده‌تر از رسیدگی‌هایی باشد که برای اظهارنظر درباره مطلوبیت ارائه صورتهای مالی انجام می‌شود. این دامنه باید کدام مورد (موارد) زیر را در برگیرد؟سوالات مهم گزارشگری حسابرسی
نتایج برنامه رعایت صرفه اقتصادی و کارایی
الف- بلی بلی خیر
ب- بلی بلی بلی
ج- خیر بلی بلی
د- خیر خیر بلی
166- هنگام حسابرسی صورتهای مالی واحد مورد رسیدگی (دولتی) مطابق با استانداردهای حسابرسی دولتی، گزارش حسابرس درباره صورتهای مالی باید بیان کننده کدام‌یک از موارد زیر باشد؟
I- دستیابی قابل توجه به برنامه
II- دامنه آزمونهای حسابرسان در مورد کنترل داخلی.
الف- I ب- II ج- I و II د- هیچ‌کدام
167- هنگام حسابرسی صورتهای مالی واحد مورد رسیدگی (دولتی) مطابق با استانداردهای حسابرسی دولتی، گزارش حسابرسی درباره صورتهای مالی باید بیان کننده کدام‌یک از موارد زیر باشد؟
I- پیشنهادات عملی برای بهبود عملیات
II- دامنه آزمون‌های حسابرسان در مورد رعایت قوانین و مقررات
الف- I ب- II ج- I و II د- هیچ‌کدام
168- کدام‌یک از اشخاص زیر مسئول کفایت افشاء در صورتهای مالی و یادداشتهای همراه آن می‌باشند؟سوالات مهم گزارشگری حسابرسی
الف- مدیریت واحد مورد رسیدگی
ب- حسابرس
ج- مدیریت واحد مورد رسیدگی و حسابرس
د- کمیته حسابرس
169- اگر صورتهای مالی مطابق با اصول پذیرفته شده حسابداری تهیه نشده باشد. حسابرس چه نوع گزارشی ارائه خواهد نمود؟
الف- گزارش مقبول ب- گزارش ویژه
ج- گزارش عدم اظهارنظر د- اظهارنظر مردود
170- کدام‌یک از موارد زیر به عنوان قسمتی از گزارش استاندارد حسابرسی نمی‌باشد؟
الف- اعلام استقلال حسابرس ب- بند اظهارنظر
ج- بند حدود رسیدگی د- امضاء حسابرس
171- بهترین دلیل در مورد گزارش حسابرس مستقل بر روی صورتهای مالی:
الف- وجود تقلب مدیریت و احتمال کشف آن توسط حسابرس
ب- وجود تضاد منافع بین تهیه‌کنندگان صورتهای مالی و استفاده‌کنندگان آن است.
ج- وجود سیستم کنترل داخلی نامطلوب است.
د- تحریف مانده حساب توسط صاحبکار و اصلاح آن توسط حسابرس است.
172- حسابرس به احتمال زیاد باید ضعف‌های عمده در طراحی سیستم کنترل‌های داخلی را به کدام شخص زیر گزارش کند؟سوالات مهم گزارشگری حسابرسی
الف- به بورس اوراق بهادار در مورد شرکتهای سهامی عام
ب- به مقامات مجاز قانونی، در موارد گزارشگری بر مبنای استانداردهای حسابرس دولتی
ج- به کمیته منصوب دادگاه از طرف بستانکاران، براساس قوانین ورشکستگی
د- به مالکین سهام با نفوذ قابل ملاحظه (مالکیت بیش از 20% حقوق صاحبان سهام) در موارد با اهمیت بودن ضعف‌ها
173- اعتباردهی حسابرس مستقل بر روی صورتهای مالی به چه صورت خواهد بود؟
الف- بیان حسابرس مستقل در نامه مدیریت مبنی بر این که رسیدگی مطابق با اصول پذیرفته شده حسابرسی انجام گرفته است.
ب- به صورت ضمیمه نمودن گزارش حسابرسی به صورتهای مالی صاحبکار
ج- به صورت اظهارنظر درباره اطلاعات مالی صاحبکار
د- بیان تمایز صریح نسبت به ارائه مدیریت و ارائه حسابرس
174- گزارش کنترل داخلی طبق استانداردهای حسابرسی دولتی با گزارش کنترل داخلی طبق استانداردهای عمومی حسابرسی فرق دارد. گزارش کنترل داخلی طبق استانداردهای حسابرسی دولتی کدام‌یک از موارد زیر را بیان می‌‌نماید؟
الف- گزارش کتبی کنترلهای خاص طراحی شده واحد مورد رسیدگی برای جلوگیری از تقلب، سوءاستفاده و اعمال غیرقانونی را تشریح می‌نماید.
ب- گزارش کتبی هر شرایط قابل گزارش مشاهده شده را همرا با شناسایی ضعف‌های با اهمیت بررسی شده تشریح می‌نماید.
ج- بیان اطمینان سلبی (منفی- محدود) درباره اینکه روشهای کنترل داخلی ازمون شده اثر با اهمیتی بر روی صورتهای مالی واحد مورد رسیدگی دارد.
د- بیان اطمینان مطلق درباره اینکه کنترلهای طراحی شده برای کشف اشتباهات با اهمیت و تقلب آزمون شده است.
175- هنگامی‌که صورتهای مالی حسابرسی شده سال قبل به همراه صورتهای مالی سال جاری ارائه می‌شود، گزارش حسابرس مستقل، بایستی:
الف- برای دو سال باشد.
ب- فقط برای سال جاری باشد.
ج- فقط برای سال جاری، اما گزارش سال قبل بایستی ارائه شود.
د- فقط برای سال جاری، اما گزارش سال قبل بایستی اشاره شود
176- اجرای حسابرسی صورتهای مالی مطابق با استانداردهای حسابرسی دولتی، گزارش رعایت قوانین و مقررات توسط واحد تجاری باید شامل کدام‌یک از موارد زیر باشد؟سوالات مهم گزارشگری حسابرسی
الف- گزارش باید بیان نماید که مسئولیت رعایت قوانین و مقرارت با مدیریت واحد تجاری است.
ب- گزارش باید قوانین و مقرراتی را تشریح نماید که واحد تجاری باید رعایت نماید.
ج- گزارش ارائه اظهارنظر نسبت به رعایت کلی قوانین و مقررات
د- گزارش باید اشاره نماید که حسابرس فاقد مهارت قانونی بوده و نمی‌تواند قضاوت قانونی انجام دهد.
177- به طور کلی، مسئولیت اطلاع رسانی یک عمل خلاف قانون صاحبکار به اشخاص خارج از شرکت به عهده کدام یک از اشخاص زیر است؟
الف- حسابرسان مستقل و بازرس قانونی ب- مدیران شرکت
ج- مشاور حقوقی د- حسابرسان داخلی
178- حسابرس مستقل در مورد کدام‌یک از اقلام زیر گزار نمی‌دهد؟
الف- قابلیت اجرای برنامه‌ریزی‌های آتی
ب- سیستم کنترل داخلی
ج- عملکرد مدیریت
د- اطلاعات مالی
179- گزارش حسابرسان مستقل باید به تاریخ ……… باشد.
الف- تحویل گزارش به صاحبکار ب- پایان عملیات حسابرسی
ج- پایان سال مورد رسیدگی د- سیستم گزارش به مجمع
180- یک گزارش حسابرسی مقبول معمولاً کدام مطلب زیر را به صراحت بیان نمی‌کند؟
الف- نظر حسابرسان در مورد انطباق صورتهای مالی با اصول پذیرفته شده حسابداری
ب- رعایت استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی در اجرای کار حسابرسی
ج- رضایت‌بخش بودن ساختار کنترل داخلی صاحبکار
د- موضوع رسیدگی حسابرسی
181- کدام‌یک از موارد زیر درباره لزوم گزارش نقاط ضعف با اهمیت در سیستم کنترل داخلی حسابداری توسط حسابرس صحیح است؟
الف- حسابرس اگر در رسیدگی‌های خود با ضعف با اهمیتی برخورد نکند این وضعیت را باید گزارش نماید.
ب- ضعفهای گزارش شده در حسابرسی ضمنی باید قبل از اتمام رسیدگی نهایی مورد بررسی قرار گیرد که رفع شده باشند.
ج- اگرچه ارائه گزارش کتبی ارجحیت دارد، اما حسابرس می‌تواند یافته‌های خود را به طور شفاهی نیز گزارش نماید.
د- ضعفهای گزارش حسابرسی ضمنی باید در گزارشی که در پایان کار ارائه می‌شود نیز تکرار گردد.
182- کدام‌یک از رویدادهای زیر که بعد از تاریخ ترازنامه و قبل از انتشار گزارش حسابرس رخ داده است، نباید در صورتهای مالی افشاء شود؟الف- انتشار سهامب- کاهش عمده‌ای در نرخ روز سهام شرکتج- تخریب کارگاه تولیدی در اثر آتش‌سوزید- فیصله یک دعوای حقوقی که رویداد منجر به ادعای آن بعد از تاریخ ترازنامه رخ داده است.183- کدام‌یک از رویدادها یا اتفاقات زیر در صورتی‌که بعد از تاریخ ترازنامه رخ داده باشد، می‌بایست افشاء شود و نیاز به انجام تعدیلات در صورتهای مالی ندارد؟الف- انتشار سهام یا فروش اوراق قرضه
ب- خرید یک واحد تجاری
ج- زیانهای وارده بر تاسیسات و یا موجودیها به علت آتش‌سوزی یا سیل
د- همه موارد بالا
184- وقایع بعد از تایخ ترازنامه در صورتی در گزارش حسابرسی افشای می‌گردد که:
الف- از طریق صاحبکار درخواست شود.
ب- از طریق مراجع قانونی درخواست شود.
ج- بر صورتهای مالی مورد رسیدگی اثر قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.
د- بر صورتهای مالی سالهای آتی اثر داشته باشد.
185- گزارش حسابرسان داخلی به کدام‌یک از اشخاص زیر ارائه می‌شود؟
الف- بستانکاران ب- مجمع عمومی صاحبان سهام
ج- بانکهای وام دهنده د- هیأت‌مدیره شرکت
186- مسئولیت مدیریت و حسابرس در گزارش استاندارد (مقبول) حسابرس چگونه بیان می‌شود؟سوالات مهم گزارشگری حسابرسی
مسئولیت حسابرس مسئولیت مدیریت
الف- صریح صریح
ب- تلویحی (ضمنی) تلویحی (ضمنی)
ج- تلویحی (ضمنی) صریح
د- صریح تلویحی (ضمنی)
187- حسابرسی که در استفاده از صورتهای مالی حسابرسی شده یا شواهد دیگر برای اثبات سرمایه‌گذاری در شرکت فرعی خارجی محدودیت دارد، چه نوع گزارشی ارائه می‌نماید؟
الف- اظهارنظر مردود یا اظهارنظر مقبول با اضافه نمودن بند توضیحی
ب- عدم اظهارنظر یا اظهارنظر مقبول با اضافه نمودن بند توضیحی
ج- اظهارنظر مشروط یا مردود
د- اظهارنظر مشروط یا عدم اظهارنظر
188- شرکتی روش ارزشیابی موجودی کالا را از یک روش غیرپذیرفته شده به یک روش پذیرفته شده مطابق با اصول پذیرفته شده حسابداری تغییر داده است. تغییر فوق در گزارش حسابرس مستقل بر روی صورتهای مالی چگونه عنوان می‌گردد؟
الف- به اصل یکنواختی اشاره نمی‌نماید.
ب- اشاره به تعدیلات دوره قبل در بند اظهارنظر
ج- دربند توضیحی تغییر را بیان می‌نماید.
د- توجیه علت و اثر تغییر بر روی سود خالص گزارش شده سال قبل
189- هنگامی‌که تغییر در اصول حسابداری اثر با اهمیتی روی قابلیت مقایسه صورتهای مالی سال جاری با سالهای قبل داشه و حسابرس با این تغییر مواف باشد. در گزارش حسابرسی …… صورت می‌پذیرد.

اشاره به تغییر در بند توضیح ارائه گزارش مشروط با قید «استثنای» اعلام موافقت صریح با تغییر در گزارش
الف- بلی خیر خیر
ب- بلی خیر بلی
ج- خیر بلی بلی
د- خیر بلی خیر
190- هنگامی‌که صورتهای مالی، مغایر با اصول متداول حسابداری باشد، حسابرس کدام‌یک از گزارشهای زیر را صادر می‌نماید؟سوالات مهم گزارشگری حسابرسی
اظهارنظر مشروط با قید «به استثنای» عدم اظهارنظر
الف- بلی خیر
ب- بلی بلی
ج- خیر بلی
د- خیر خیر
191- هنگامی‌که صورتجلسات اصلی شرکت در اختیار حسابرس قرار نگیرد، گزارش حسابرس مستقل شامل کدام‌یک از موارد زیر خواه بود؟
الف- اظهارنظر مقبول ب- اظهارنظر مردود
ج- اظهارنظر مشروط د- عدم اظهارنظر
192- هنگامی‌که حسابرس قادر نیست مبالغ مربوط به اعمال غیرقانونی مرتکب شده توسط صاحبکار را تعیین نماید، کدام‌یک از گزارشهای زیر را صادر خواهد نمود؟الف- اظهارنظر مقبول با بند توضیحی جداگانهب- اظهارنظر مردودج- اظهارنظر مشروط یا اظهارنظر مردودد- اظهارنظر مشروط یا عدم اظهارنظر193- حسابرس منطقاً در کدام‌یک از حالات زیر گزارش مشروط با قید «به استثنای» صادر می‌نماید؟عدم افشای کافی محدودیت در رسیدگی
الف- بلی بلی
ب- بلی خیر
ج- خیر بلی
د- خیر خیر
194- اگر حسابرس مدارک و شواهد کافی و قابل اطمینان برای تایید ادعاهای (اظهارات) مدیریت در صورتهای مالی گردآوری نکند. کدام‌یک از گزارشهای زیر را ارائه می‌نماید؟
الف- عدم اظهارنظر یا اظهارنظر مشروط با قید به استثنای
ب- اظهارنظر مردود یا عدم اظهارنظر
ج- اظهارنظر مردود یا اظهارنظر مشروط با قید استثنای
د- عدم اظهارنظر یا اظهارنظر مقبول
195- شرکت ایران از ارسال تاییدیه حسابهای دریافتنی ممانعت می‌نماید. این حسابها 30% از کل دارایی‌ها را تشکیل می‌دهد و روشهای حسابرسی دیگری را نمی‌توان به کار گرفت. در مورد سایر اقلام صورتهای مالی مدارک کافی و قابل اطمینان گردآوری شده است. حسابرس با توجه به محدودیت تحمیلی توسط صاحبکار کدام‌یک از گزارشهای زیر را ارائه خواهد نمود؟
الف- عدم اظهارنظر ب- اظهارنظر مردود
ج- اظهارنظر مقبول د- اظهارنظر مشروط با قید «به استثنای»
196- اگر حسابرس معتقد باشد، احتمال کمتری وجود دارد که رفع یک ابهام اثر با اهمیتی روی صورتهای مالی داشته باشد. حسابرس چه نوع گزارشی ارائه خواهد نمود؟الف- اظهارنظر مشروط با قید به استثنای ب- اظهارنظر مردودج- اظهارنظر مقبول د- عدم اظهارنظر197- هنگام رسیدگی، حسابرس یک تحریف در بخش اطلاعات را کشف می‌نماید که در مقایسه با صورتهای مالی به عنوان یک مجموعه (کلیت) با اهمیت است. اگر صاحبکار از انجام تغییر برای ارائه بخش اطلاعات امتناع نماید حسابرس چه نوع گزارشی صادر خواهد نمود؟الف- اظهارنظر مشروط با قید «استثنای». ب- اظهارنظر مردودج- اظهارنظر مقبول د- عدم اظهارنظر
198- در مواردی که محدودیتهای تحمیلی صاحبکار، دامنه رسیدگی حسابرس را به طور عمده محدود می‌کند، وی معمولاً باید کدام اظهارنظر زیر را ارائه کند؟
الف- مشروط ب- عدم اظهارنظر ج- مردود د- مقبول
199- حسابرسان در 15 آذر، اجرای اعملیات حسابرسی صورتهای مالی شرکت گلریز برای سال مالی منتهی به 31 شهریور ماه به پایان رساندند. در اول دی و قبل از انتشار گزارش حسابرسی، رویدادی اتفاق افتاد که شرکت و حسابرسان هر دو توافق داشتند که باید در یادداشتهای صورتهای مالی افشاء شود. حسابرسان سایر رویدادهای بعد از پایان عملیات حسابرسی را بررسی نکرده‌اند. تاریخ گزارش حسابرسی کدام‌یک از موارد زیر باید باشد؟سوالات مهم گزارشگری حسابرسی
الف- اول دی
ب- 31 شهریور به استثنای یادداشت، که تاریخ آن باید اول دی باشد.
ج- 15 آذر، به استثنای یادداشت، که تاریخ آن باید اول دی باشد.
د- 15 آذر
200- هنگامی‌که حسابرسان اظهارنظر مقبول ارائه می‌نمایند، کدام مورد زیر را به طور صریح و کدام را به طور تلویحی بیان می‌دارند؟
انطباق با اصول متداول حسابداری کفایت افشاء
الف- صریح صریح
ب- صریح تلویحی (ضمنی)
ج- تلویحی (ضمنی) صریح
د- تلویحی (ضمنی) تلویحی (ضمنی)
201- کدام‌یک از موارد زیر از اجزاء، اصلی گزارش حسابرسی مقبول می‌باشد؟
الف- افشاء در صورتهای مالی، اطیمنان منطقی فراهم می‌نماید که صورتهای مالی عاری از تحریف با اهمیت است.
ب- ارزیابی حسابرس از ساختار کنترل داخلی صاحبکار
ج- یک حسابرسی شامل ارزیابی برآوردهای قابل توجه انجام گرفته توسط مدیریت مطابق با اصول متداول حسابداری است.
د- صورتهای مالی با صورتهای مالی دورة قبل منطبق است.
202- عملیات حسابرسی صورتهای مالی شرکت گلفام برای دورة مالی منتهی به 29/12/77 در تاریخ 10 تیرماه به پایان رسید. در تاریخ 20/4/78، قبل از انتشار گزارش حسابرسی، رویدادی اتفاق افتاده که مستلزم تعدیل (اصلاح) صورتهای مای سال 77 می‌باشد و حسابرس در تاریخ 25/4/78 از رویداد اتفاق افتاده، اطلاعاتی حاصل نموده است. اگر تعدیل (اصلاح) بدون افشاء رویداد انجام گیرد، گزارش حسابرسی به کدام تاریخ زیر است؟سوالات مهم گزارشگری حسابرسی
الف- 10/4/78 ب- 20/4/78
ج- 25/4/78 د- تاریخ دوگانه یعنی 10/4/78 و 20/4/78
203- گزارشهای ویژه برای کدام مورد زیر مناسبت دارد؟
الف- بررسی محدود از صورتهای مالی میان‌دوره‌ای
ب- رعایت الزامات قانونی مربوط به صورتهای مالی حسابرسی شده
ج- برآوردهای مالی
د- مطالعات امکان‌سنجی
204- حسابرس مستقل وجود معاملات عمده با اشخاص وابسته را در گزارش خود چگونه افشاء می‌نماید؟
الف- به

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
حسابداری
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
حسابداری
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
همه چیز درباره مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
حسابداری
همه چیز درباره مشاور مالیاتی

همه چیز درباره مشاور مالیاتی در این مقاله می‌خواهیم به تمام ابعاد و همه چیز درباره مشاور مالیاتی و یا وکیل مالیاتی پرداخته و با وظایف وی آشنا شویم. با آرمان پرداز خبره همراه باشید. تماس

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مالیات حقوق
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
حسابداری
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
دسته‌بندی نشده
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
حسابداری
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
حسابداری
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
حسابداری مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
حسابداری
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
حسابداری
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...