درک پذیری آموزش حسابداری در جهان تغییرها: دیدگاه یک مؤسسه حسابداری

آموزش حسابداری

درک پذیری آموزش حسابداری در جهان تغییرها: دیدگاه یک مؤسسه حسابداری

 

 

با توجه به تجربه شخصی من از کار کردن در یک مؤسسه حسابداری و صرفنظر از اینکه حسابداران حرف های برای سالهای زیادی در این

حرفه بوده اند، یا همچنان در جستجوی مفاهیم بدهیها و اعتبارها هستند، بسیاری از استعدادهای مهم آنها به ناچار دست نخورده باقی مانده

است. اگر آنچه دیگران به شما می گویند را باور کنید، شاید حتی فکر کنید که حسابداران حرفه ای و حسابداران تاز هکار فقط با اعداد، داده ها

و محاسبات سروکار دارند. در حالی که این مسئله تا حدودی صحیح است، اما مثل همیشه، واقعیت پیچید هتر است.

یک مسئله است؛ اما من باور دارم که حرفه ما پیرامون اشخاص و به همراه شایستگی حرفه ای آنها که ذهن خوب برای اعداد  داشتن

به وسیله تجربه عملی تقویت شده، بنا گردیده است. مهمتر از همه، توانایی اشخاص در موارد زیر است:

 

 

  • آگاهی بخشی و خلاصه کردن مسائل پیچیده مالیاتی، مشورتی یا حسابداری به راه حلهای معنادار؛

  • یافتن حقیقت و ب هکارگیری تفکر انتقادی؛ و

  • نشان دادن شجاعت، سرسختی و تمایل برای به چال شکشیدن نتایج کارفرمایان و همکاران.

 

ایجاد این مهارتها، چند پرسش مهم برای شاغلان در حیطه یادگیری و توسعه حسابداری، پدید می آورد:

این مهارتها چگونه به بهترین شکل توسعه می یابند؛ به ویژه در شرایطی که ارتباط زیادی با قضاوت و رفتار حرفه ای دارند؟

ب هکارگیری رویکرد مبتنی بر نتایج یادگیری در توسعه استانداردها از سوی هیئت استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری که

مجموعه دیدگا ههای شخصی

ترجمه: معصومه امیری 

، مجموعه دیدگاه های شخصی هیئت استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری 1

دیدگ ا ههای اعضای هیئت و مشاوران فنی در زمینه چالشهای اثرگذار بر یادگیری و توسعه

حسابداران حرفه ای  و حسابداران حرفه ای شاغل را به اشتراک م یگذارد.

،(Greg Owens) نویسنده مهمان: گرگ اونز

عضو هیئت استانداردهای بین المللی آموزش حسابداری

34 فدراسیون بی نالمللی حسابداران

شماره 91 آبان 1396

به معنای تمرکز بر مهارتهای کسب شده طی یادگیری و توسعه است، نشان دهنده یک نکته می باشد: همه چیز به نشان دادن مهارت

بستگی دارد.

چه مربیگری همراه با شغل باشد، یا آموزش یا ب هکارگیری یادگیری در یک سناریوی مشخص، یادگیری واقعی هنگام وقوع

رویدادهای غیرمنتظره اتفاق می افتد. اگرچه مطالعات موردی نشان دهنده چگونگی به کارگیری دانش یا مهارتها هستند، اما فقط

زمانی که یک رویداد واقعی اتفاق بیفتد، مجبور می شویم اصول اساسی را برای رویارویی با مفاهیم و نکته ها ب هکار ببندیم و در مسیر

مقابله با چالشهای پیش رویمان، به راه و روش موردنظرمان بیاندیشید.

درک پذیری آموزش حسابداری

 

مهارت واقعی این نیست که دانش را حفظ کنیم، بلکه شامل توانایی تغییر رفتار برای رویارویی با شرایط در حال تغییر است.

به طور مختل کننده ها  هجوم عصر دیجیتال باعث شده بسیاری از افراد این گونه بیاندیشند که ما در دوره ای زندگی می کنیم که

همیشگی به شیوه انجام عملیات ما شکل می دهند.

 

مؤسسه های حسابداری ه ماکنون در خط مقدم تغییر هستند. یکی از پیامدها این است که همزمان با تغییر فناوری، اهمیت یادگیری

و توسعه مستمر نیز تغییر م یکند.

نتیجه به دس تآمده این است که هرگز توسعه حرفه ای مستمر 2، برای تضمین کیفیت خدماتی که حسابداران حرف های در

مؤسسه های حسابداری برای کارفرمایانشان، در بخش تجارت، خیریه، بخش عمومی یا اشخاص خصوصی ارائه م یکنند،

تا این اندازه مهم نبوده است. به همین دلیل است که برنامه هیئت استانداردهای بین المللی آموزشی برای تجدیدنظر در

که به توسعه حرفه ای مستمر می پردازد، برای تمامی حرفه بسیار (IES 7) استاندارد بین المللی آموزشی شماره 7

اهمیت دارد.

چگونگی فراگیری مهارتها و رفتار کسب شده طی سالهای آموزش حسابداران حرفه ای و ب هکارگیری این مهارتها در محیط کاری

که همیشه در حال تغییر است، برای سنجش چگونگی حفظ کیفیت در حرفه و همچنین برای ارتقای اعتماد نسبت به همه

فعالیتهایی که انجام م یدهیم، معیاری مهم است.

تغییرهای ناشی از جهان یشدن، شامل پیدایش مراکز خدماتی مشترک و همگرایی استانداردهای بی نالمللی گزارشگری مالی

به همراه اقبال اجتماعی به نگرانیهای اخلاقی درباره موضوعهایی از قبیل قیم تگذاری انتقالی، فرار مالیاتی، و انتقال سود به آن

جهانی بیاندیشند، اما محلی عمل سوی مرزها، منجر به ب هوجود آمدن نیاز برای تعداد زیادی از حسابداران حرفه ای شده است که

چشم انداز، از دید آموزش حسابداری چال شبرانگیز است. کنند.

درک پذیری آموزش حسابداری

 

برای نمونه، در مورد حسابرسی؛ تغییر باعث شده شاغلان در این حرفه ب هطور دائمی رویکردشان نسبت به حسابرسی را به چالش

بکشند تا با تردید حرف های بیشتر، اثربخشتر و کاراتر عمل کنند. به این دلیل است که برنامه هیئت استانداردهای بین المللی حسابرسی

و اطمینان بخشی 3 از عوامل زیر تأثیر پذیرفته است:

 

درک پذیری آموزش حسابداری

-1 تجدیدنظرها و به روزرسانیهای ایجادشده در استانداردهای بی نالمللی حسابرسی منتشرشده از سوی هیئت استانداردهای بین المللی

حسابرسی و اطمینا نبخشی، برای اطمینان دادن به اثربخشی این استانداردها در جهانی که به طور فزاینده جهانی سازی و پیچیده

می شود،

-2 انتظام بخشی افزایش یافته شامل هماهنگی متقابل بین مراجع انتظام بخشی(،

-3 استفاده یکپارچه از فناوری در رویکردهای حسابرسی، و

-4 پیچیدگی بیشتر در مسائل مربوط به کارفرمای حسابداری.

فدراسیون بی نالمللی حسابداران 35

شماره 91 آبان 1396

فدراسیون بی نالمللی حسابداران

ب هعنوان یک پیامد، فعالیت هیئت استانداردهای بی نالمللی حسابرسی و اطمینا نبخشی در همکاری با دیگر هیئتهای بین المللی

تدوینگر استانداردها و در قالب کارگروه تردید حرف های 4، کمک می کند راه هایی شناسایی شود که حسابداران حرفه ای شامل

حسابرسان، بتوانند تردید حرفه ای خود را توسعه داده و حفظ کنند.

ناگفته نماند که فناوری همچنان یکی از بزرگترین چالشها برای مؤسسه های حسابداری و کارکنانشان است. من

بیست سال پیش فعالیت خودم را در این حرفه شروع کردم. در آن زمان ما در گروه شاغل، یک لپ تاپ ب هنسبت بزرگ

را به طور مشترک استفاده می کردیم و نکته جالب اینجاست که نتیجه کارمان را به وسیله یک چاپگر نقطه ای دریافت

می کردیم!

 

 

امروزه در زمینه فناوری، حسابداران حرفه ای با یک چشم انداز و زبانی که به طور کامل جدید است، سروکار دارند.

برای شاغلان در مؤسسه های حسابداری، چالشها شامل توسعه مهارتهای جدیدتر است که وابسته به نقش آنها، ممکن

است دربرگیرنده موارد زیر باشد:

درک پذیری آموزش حسابداری

 

  • به کارگیری حسابداری ارزش منصفانه به کمک یک برنامه تاز هتوسعه یافته؛

برای مراجع مالیاتی؛ (XBRL) • برچسب زنی داده ها با استفاده از ایکس ب یآرال

  • استفاده از فناوری اطلاعات برای همکاری با کارفرمایان و در سراسر حوزه گزارشگری؛
  • یکپارچه سازی تحلیل داده ها به عنوان بخشی از یک رویکرد حسابرسی؛ و
  • ارائه اندرز درباره شکافهای امنیت سایبری در سامان ههای گزارشگری مالی.

مهارتهای فناوری اطلاعات و ارتباطات 5 به عنوان یک حوزه مهم و پیوسته از توسعه حرف های، برای همه ما باقی

خواهد ماند. حسابداران حرفه ای ن هتنها باید جنبه های مربوط به کارکردهای فناوری را که شاید ما )و کارفرمایانمان(

هر روز استفاده م یکنیم، درک کنند، بلکه باید به یکپارچگی داده ها، گزارشها و تصویرهای ایجادشده نیز توجه داشته

باشند.

 

 

از نظر من، استانداردهای بین المللی آموزشی که چالش مجموعه مهارتهای متغیر فناوری اطلاعات و ارتباطات

همراه با تمایل برای مرور نتایج کنونی یادگیری را موازنه م یکند، مبنایی معتبر برای کمک به همه حرفه در شناسایی

نیازهای کنونی و آینده یادگیری را طی این دوره تغییر شگرف، فراهم م یکند.

درک پذیری آموزش حسابداری

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...