دامنه رسیدگی حسابرسی، دو جنبه دارد

کار حسابرسی

 

دامنه رسیدگی حسابرسی، دو جنبه دارد

 

1- آن بخش از سازمان که مورد رسیدگی قرار می­گیرد.2- حسابرسان برای حسابرسی آن چه کار می­کنند.دامنه رسیدگی، چیزی را که حسابرسان مورد رسیدگی و ارزیابی قرار می­دهند مشخص می­کند.برای تمیز این دو جنبه می­توانیم اولی را «دامنه توجه حسابرسی» و دومی را «دامنه کار حسابرسی» بنامیم.

اگر مثالهای ارائه شده در مورد هدفهای حسابرسی را به خاطر آورید متوجه می­شوید که هر هدف حسابرسی، رسیدگی و ارزیابی یک «چیز» بود. «چیز» در اینجا به معنای دامنه کاری است که باید انجام شود.دامنه رسیدگی حسابرسی

واژه­های اصلی استاندارد عمومی شماره 300 در ارتباط با دامنه (رسیدگی) عبارت است از کفایت، اثربخشی، سیستم کنترل داخلی و کیفیت عملکرد.

دامنه رسیدگی را می­توانیم با تغییر اندک در این واژه­ها بگوییم شامل موارد زیر است:

  • کفایت سیستم کنترل داخلی سازمان.
  • اثربخشی سیستم کنترل داخلی سازمان.
  • کیفیت عملکرد در ایفای مسئولیتهای محول.

طبق بولتن استانداردهای حرفه­ای شماره 2-82، «کفایت» به طراحی سیستم کنترل داخلی اشاره دارد. از حسابرسان خواسته می­شود طراحی سیستمهای برقرار شده  توسط مدیریت را رسیدگی و ارزیابی کنند.
طراحی به معنای چگونگی اِعمال مورد انتظار سیستم کنترل داخلی است. نگرانی اصلی و اویه حسابرسان از این است که کنترلهای کافی برای پیشگیری، کشف و اصلاح اشتباهات و تحریفهای با اهمیت و اطمینان دادن از برآورده شدن هدفها و آرمانهای سازمان در طراحی سیستم کنترل داخلی منظور نشده باشد.

رهنمود شما ره 2-300 چندین جنبه طراحی سیستم کنترل داخلی را مشخص می­کند که باید مورد رسیدگی قرار گیرد: هدفها و آرمانهای سازمان روابط متقابل اجزای گوناگون سازمانی و عملیاتی به عنوان جزیی جدایی ناپذیر از سیستم کنترلهای داخلی و اثربخشی، کارایی و صرفه اقتصادی سیستم کنترل داخلی.

بولتن استانداردهای حرفه­ای شماره 3-82 چنین می­گوید که اثربخشی سیستم کنترل داخلی به میزان رعایت روشهای اصلی کنترل داخلی و سیستمی اثربخش است که از دیدگاه حسابرسان طبق مقاصد مدیریت عمل کند، اشاره دارد.دامنه رسیدگی حسابرسی

بدیهی است که سیستم کنترل داخلی ممکن است به خوبی طراحی شده باشد اما سازمان به خوبی از سیستم پیروی نکند. از سوی دیگر برخی سیستم­ها ممکن است به خوبی طراحی نشده باشد اما کارکنان سازمان جبران نارسایی طراحی را بکنند و محیط کنترلی خوبی را به وجود آورند.

رهنمود شماره 3-300 چندین جنبه رسیدگی به اثربخشی کنترلهای داخلی را مطرح می­کند. حسابرسان طرز اداره امور توسط مدیریت را رسیدگی می­کنند. این اداره امور شامل صدور مجوز مستندات و کنترل فعالیتها به طور درست و مناسب و مقایسه ادواری عملکرد واقعی با پیش­بینی­هاست. رهنمودهای شماره 4-300 تا 8-300 نیز حسابرسی عملکرد واقعی کنترلهای خاص و عملکرد مدیریت را در زمینه­های برنامه ریزی و سازماندهی و هدایت امور توصیه می­کند.

بولتن استانداردهای حرفه­ای شماره 2-81 مقرر می­دارد که حسابرسان داخلی نه تنها باید عملکرد سیستم کنترل داخلی را به گونه  مقرر ارزیابی کنند بل باید اثربخشی آن را نیز ارزیابی نمایند. حسابرسان داخلی باید تامین سطح لازم از کنترل را توسط مجموع تک تک کنترلها تعیین کنند. تعیین این مورد همانقدر که به طراحی سیستم کنترل داخلی مربوط می­شود به عملکرد موثر نیز مربوط است. ارتباط تنگاتنگ طراحی و عملکرد موثر به خوبی در این بولتن آشکار شده است.

کیفیت عملکرد در بولتن استانداردهای حرفه­ای شماره 5-81 به این موضوع اشاره دارد که مدیریت تا چه اندازه به هدفها و آرمانهای تعیین شده دست می­یابد. حسابرسان در بسیاری از موارد با تامین اطلاعات مربوط به دستیابی تک تک قسمتهای سازمانی به هدفها و آرمانهای سازمان به مدیریت کمک می­کنند. آنچه که بیش از هر چیز حایز اهمیت می­باشد این است که اجزای یک سازمان چنان هماهنگ با یکدیگر کار کنند که هدفها و آرمانهای کلی سازمان قابل دسترس شود.

حسابرسان در تعیین دامنه یک حسابرسی هدفهای اولیه سیستم کنترل داخلی را به شرح رهنمود شماره 5-300 در نظر می­گیرند:

1- اطمینان یافتن از قابلیت اعتماد و جامعیت اطلاعات

2- تشویق کارکنان به رعایت سیاستها، برنامه­ها، روشها، قوانین و مقررات

3- اطمینان یافتن از حفاظت داراییها

4- تشویق کارکنان به استفاده اقتصادی و کارامد از منابع

5- اطمینان یافتن از دستیابی به هدفها و آرمانهای تعیین شده برای عملیات یا برنامه­ها

جدول صفحه بعد دامنه رسیدگی را برای حسابرسی هر یک از هدفهای پنجگانه کنترل داخلی نشان می­دهد:

بیشتر حسابرسان کوشش می­کنند، دست کم تا حدودی، هر پنج هدف کنترل داخلی را مورد رسیدگی قرار دهند. اما، مواردی وجود دارد که حسابرسان، دامنه یک حسابرسی بخصوص را تنگ می­کنند.

بولتن استانداردهای حرفه­ای شماره 16-82 چنین مقرر می­دارد که «رییس واحد حسابرسی داخلی باید آن دسته از هدفهای کنترل داخلی را انتخاب کند که مناسبترین است برای هدف و دامنه حسابرسی و موضوع مورد رسیدگی.» رییس واحد حسابرسی داخلی دو راه دارد.

یکی، محدود کردن دامنه حسابرسی به کمتر از پنج هدف کنترلهای داخلی. دیگری، رسیدگی کمتر به هر پنج هدف کنترل داخلی.

 

دامنه رسیدگی حسابرسی

این گونه رسیدگی­های محدود معمولاً برای حسابرسیهای ویژه رخ می­دهد؛ یعنی، برخورد حسابرسان با مساله­ای پرسش برانگیز یا مواردی رخ می­دهد که حسابرسان با کمبود زمان روبرویند. در سایر مواردی که حسابرسیها، برنامه­ریزی شده و منظم انجام می­گیرد، هر پنج هدف کنترلهای داخلی در دامنه حسابرسی منظور می­شود.

جنبه دوم دامنه حسابرسی براساس بند «ب» از رهنمود 1-410، کاری است که حسابرسان در اجرای حسابرسی انجام می­دهند. این رهنمود مقرر می­دارد که «هدفها و روشهای حسابرسی، دامنه کار حسابرسان داخلی را مشخص می­کند».

بدینسان، هدفهای بررسی، آزمونهای رعایت و ارزیابی، و روشهای گوناگون حسابرسی لازم برای رسیدن به این هدفها، همگی جنبه دوم دامنه حسابرسی را تشکیل می­دهند.

مثال: فرض کنید حسابرسان شرکت سرزمین چوب (که در فصل 5 آمد) دارند برای حسابرسی دایره ارسال و حمل کالا و دایره­های حسابهای دریافتنی و حسابداری صنعتی دایره چوب­بری، برنامه­ریزی می­کنند.

حسابرسان با در نظر گرفتن جوانب گوناگون، هدفها و دامنه­های این سه مورد حسابرسی را به شرح زیر تعیین می­کنند:

دایره ارسال و حمل چوب: حسابرسان با توجه به این که دایره ارسال و حمل چوب یکی از دو پُر خطرترین دایره­های شرکت سرزمین چوب است قاعدتاً عملیات و سیستم کنترل داخلی را بررسی خواهند کرد، میزان رعایت کنترلهای مقرر را آزمون خواهند نمود و سیستم کنترل داخلی را ارزیابی خواهند کرد.

هدفها و دامنه حسابرسی در این مورد را می­توان به شرح زیر بیان کرد:

عملیات و سیستم کنترل داخلی دایره ارسال و حمل چوب را بررسی کنید، رعایت کنترلهای مقرر را آزمون نمایید و سیستم کنترل داخلی را ارزیابی کنید.

در این مورد، دامنه توجه حسابرسی عبارت خواهد بود از عملیات و کنترلهای ارسال و حمل چوب، و دامنه کار حسابرسی عبارت خواهد بود از بررسی، آزمونهای رعایت و ارزیابی.

دایره حسابهای دریافتنی: کنترلهای داخلی اساسی مربوط به حسابهای دریافتنی عموماً در دنیای تجارت به خوبی شناخته شده است.

در نتیجه، حسابرسان به بررسی عملیات خواهند پرداخت و تعیین خواهند کرد که کنترلها برقرار است یا نه. به علاوه، حسابرسان رعایت کنترلهای مقرر را آزمون خواهند نمود.

 

دامنه رسیدگی حسابرسی

چنانچه کنترلهای استانداردی وجود داشته باشد، احتمالاً نیاز چندانی به ارزیابی خودکنترلها وجود نخواهد داشت.

هدفها و دامنه حسابرسی حسابهای دریافتنی در این مورد را می­توان به شرح زیر تعیین کرد:

1- سیاستها و روشهای دایره چوب بری را در مورد مدیریت و حسابدهی حسابهای دریافتنی بررسی کنید.

2- رعایت کنترلهای پذیرفته شده و سیاستها و روشهای مقرر درباره حسابهای دریافتنی را آزمون کنید.

3- اثربخشی سیستم کنترل داخلی حسابهای دریافتنی و کیفیت عملکرد مدیریت حسابهای دریافتنی را ارزیابی کنید.

دامنه توجه حسابرسی حسابهای دریافتنی و کنترلهای مربوط به آن است. دامنه کار حسابرسی، بررسی، آزمونهای رعایت و ارزیابی است.

دایره حسابداری صنعتی. از آنجا که این دایره به نسبت با خطر اندکی روبرو است احتمالاً سبب خواهد شد حسابرسان تنها به اجرای روشهای بررسی محدود بپردازند مگر آن که حسابرسان شواهدی را حاکی از وجود خطر بالاتر پیدا کنند که آزمونهای بیشتر را توجیه کند.

هدفها و دامنه حسابرسی در این مورد را می­توان به شرح زیر تعیین کرد:

سیاستها، روشها، سیستم حسابداری و گزارشگری اطلاعات حسابداری صنعتی دایره چوب­بری را بررسی کنید. قابلیت اعتماد و جامعیت گزارشهای حسابداری صنعتی ارائه شده به مدیریت را ارزیابی کنید.

دامنه توجه حسابرسی سیستم حسابداری صنعتی دایره چوب بری است. دامنه کار حسابرسی، بررسی و ارزیابی قابلیت اعتماد و جامعیت این سیستم است.

مطالعه پیشینه: حسابرسان پیش از برنامه ریزی یا اجرای هر کار خاص باید مطالب مربوط به پیشینه آن را گرداوری کنند. بخشی از این کار ضمن انتخاب از بین قسمتهای سازمان برای حسابرسی انجام می­شود اما تقریباً همیشه به بررسی دقیقتری نیاز است. در بیشتر موارد بررسی پیشینه قسمت مورد رسیدگی حتی پیش از تدوین هدفها و دامنه حسابرسی انجام می­گیرد.

حسابرسان با مطالعه پرونده­های حسابرسی مربوط به قسمت مورد رسیدگی می­توانند خود را با ماهیت عملیات قسمت مورد رسیدگی و هر گونه نکته حسابرسی از حسابرسیهای گذشته آن آشنا کنند. چهار منبع اطلاعاتی در زمینه پیشینه قسمت مورد رسیدگی در اختیار حسابرسان است: پرونده­های دایمی – پرونده­های حسابرسیهای سالهای پیش – پرونده مکاتبات و گفتگو با مدیریت قسمت مورد رسیدگی

پرونده­های دایمی اطلاعات اولیه مربوط به قسمت مورد رسیدگی را برای حسابرسان فراهم می­کند. این اطلاعات شامل توصیف عملیات اطلاعات مربوط به کارکنان مدیریت، مقاله­های منتشر شده در نشریات شرکت یا رسانه­های گروهی درباره شرکت یا کارکنان آن گزارشهای مالی ادواری، مقررات دولتی مرتبط و بودجه­ها می­باشد. این پرونده برحسب مورد و لزوم به روز می­شود تا همواره در جریان باقی بماند. این اطلاعات مستندات ارزشمندی از پیشینه قسمت مورد رسیدگی را پیش از شروع حسابرسی برای حسابرسان فراهم می­کند.

دامنه رسیدگی حسابرسی

بدیهی است حسابرسانی که در حسابرسیهای گذشته قسمت مورد رسیدگی مشارکتی نداشته­اند بیش از حسابرسانی به این گونه مستندات متکی خواهند بود که در حسابرسیهای گذشته قسمت مورد رسیدگی شرکت داشته­ اند.

پرونده­های حسابرسیهای سالهای پیش حاوی توصیف کارهای حسابرسی است که در گذشته انجام شده است. این اطلاعات شامل کاربرگهای حسابرسی گزارشهای حسابرس برای دوره­های پیش و واکنش قسمت مورد رسیدگی به یافته­ها و پیشنهادهای حسابرسان است. چنین اطلاعاتی سبب می­شود حسابرس نسبت به مسایلی هشیار بماند که از گذشته­ها تاکنون ادامه دارد و همچنین نوع و ماهیت کار حسابرسی انجام شده در گذشته را بهتر درک کند. اطلاعات موجود در این پرونده­ها حسابرسان را برای رویارویی با دشواریهای ناخوانده­ای چون ویژگیهای نامتعارف شخصیتی مدیریت قسمت مورد رسیدگی یا روشهای غریب دفترداری آن نیز آماده می­کند.

پرونده مکاتبات: سومین نوع پرونده­ای است که اطلاعات ارزشمندی درباره پیشینه کار دارد. نامه­های ارسالی برای اشخاص ثالث یا دریافتی از آنان اغلب نکات بالقوه مورد توجه را برای حسابرسی آشکار می­کند.

یک منبع مهم دیگر در زمینه اطلاعات مربوط به پیشینه کار حسابرسی، گفتگو با مدیریت است. مدیریت ارشد (قسمت مورد رسیدگی) معمولاً بینش خوبی از عملیات قسمت دارد و نکات خاصی را با حسابرسان مطرح می­کند که نیاز به رسیدگی حسابرسان دارد.

دامنه رسیدگی حسابرسی

حسابرسان اغلب در این مرحله درباره عملیات جاری، مشکلات موجود، تغییرات رخ داده یا مورد نظر و نظایر آن با مدیریت (قسمت مورد رسیدگی) گفتگو می­کنند.

گزینش اعضای گروه حسابرسی و سایر منابع حسابرسی

گروه حسابرسی شامل سرپرست گروه، حسابرس مسئول کار (با مسئولیت انجام کار حسابرسی و تهیه گزارش) و دیگر اعضای گروه (معمولاً، یک یا چند حسابرس دیگر برای کمک به انجام شدن کار حسابرسی و تهیه گزارش) است. سرپرست گروه، بسته به اندازه و پیچیدگی کار، معمولاً یکی از مدیران  حسابرسی، سرپرستان یا حسابرسان ارشد است.

دیگر اعضای گروه حسابرسی معمولاً عبارتند از حسابرسان و کمک حسابرسان. در کارهای بزرگ و پیچیده، سرپرستان نیز ممکن است در نقوش حسابرسان فعالیت کنند.

مدیر حسابرسی، مسئولیت کلی کار را به عهده دارد، اما معمولاً در دفتر حسابرسی کار می­کند و در مواردی استثنایی چون گفتگو با مدیریت قسمت مورد رسیدگی، ملاقاتهای گهگاهی به قسمت مورد رسیدگی می­رود. بدیهی است که چنانچه کار حسابرسی، به شکلی نامتعارف پیچیده باشد، مدیریت حسابرسی بیشتر درگیر کار می­شود.

مهمتر از رده­های اعضای تخصیصی به گروه، مهارت لازم برای به پایان رسانیدن حسابرسی به طور رضایت­بخش، است. رهنمود 2-220 مقرر می­دارد که حسابرسان باید دانش و مهارتهای لازم را برای ایفای مسئولیتهای خود داشته باشند.

چنین دانش و مهارتهایی شامل حسابرسی، حسابداری، اقتصاد، مایه، آمار، پردازش کامپیوتری، مهندسی، مالیات و قوانین است.

در مواردی که حسابرسان خودشان دانش و مهارتهای کافی را در زمینه­های مورد نیاز ندارند، رهنمود بالا مقرر می­دارد که از وجود مشاوران یا کارشناسان مربوط استفاده شود.

هر حسابرسی به دانش و مهارت خاص خود احتیاج دارد و ترکیب گروه حسابرسان نیز معرف این نیاز است. برای مثال، حسابرسی حسابهای دریافتنی معمولاً به تجربه در زمینه­های حسابرسی، کامپیوتر و گاه، قوانین نیاز دارد.

دامنه رسیدگی حسابرسی

حسابرسی سرمایه گذاری­ها علاوه بر مهارتهای زیربنایی حسابرسی و حسابداری، به دانش مالیه، مدیریت پر تفوی سرمایه­گذاری، اقتصاد و مالیات نیاز دارد. مدیریت واحد حسابرسی داخلی هنگام انتخاب اعضای گروه حسابرسی باید این گونه نیازهای گوناگون را در نظر گیرد.

عامل مهم دیگری که در انتخاب اعضای گروه حسابرسی نقش دارد، تعداد نفر ساعت لازم (بودجه زمانی) برای انجام کار است. در فرایند انتخاب قسمت مورد رسیدگی پیش­بینی شده است که تعداد نفر ساعت لازم برای تکمیل کار حسابرسی باید بطور مشخص، براورد شود.

این ساعات کار باید به گونه­ای به زمینه­های گوناگون کار حسابرسی تخصیص یابد که پوشش مناسبی برای هر زمینه را فراهم کند. هر چه تعداد این ساعتها بیش، معمولاً تعداد بیشتری حسابرس لازم خواهد بود تا

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...