حسابرسي ضمني دفاتر و عمليات امور مالي

برنامه آزمون رعايت روشها حقوق
                                  موسسه حسابرسي (حسابداران رسمي)نام مسئول كار :
عطف پرونده دائم : ……… برنامه حسابرسي ضمني دفاتر و عمليات امور مالي    (صفحه 1 از 6)امضاء و تاريخ :
واحد مورد رسيدگي :سال مورد رسيدگي :
آزمايشهاي حسابرسيعطف به

كاربرگ

حسابرسي

نتيجه رسيدگيعطف به صورتخلاصه نقاط ضعفنام و امضاء حسابرس

مسئول و تاريخ رسيدگي

مثبتمنفي
 

الف – فايل گزارشهاي طي سال امور مالي را دريافت و بررسيهاي ذيل را در خصوص آنها به عمل آوريد :

1 – بودجه جامع سال مالي مورد رسيدگي (شامل ترازنامه ، سود و زيان ، منابع و مصارف ، توليد ، فروش ، هزينه هاي سرمايه اي و …..   ) را دريافت و امضاء مسئول مالي (بودجه و گزارشات) و مديريت را در ذيل آن مشاهده و عملكرد شش ماهه اول سال را به طور كلي با بودجه مقايسه نماييد . ضمنا گزارش انحرافات تهيه شده توسط امور مالي جهت مديريت را بررسي نماييد . (نمونه ضميمه گردد)

2- بودجه نقدي (دريافتها و پرداختهاي ماهيانه و تعيين نحوه تامين كسري وجوه نقد يا سرمايه گذاري نقدينگي مازاد) شش ماهه اول سال را دريافت و امضاء مسئول مالي (بودجه گزارشات) و مديريت را كنترل نماييد . ضمنا بررسي نماييد كه آيا طي ماه ، كنترل بودجه جهت دريافتها و پرداختها اعمال مي گردد . (نمونه ضميمه گردد)

3- آيا گزارشي در خصوص تحليل نسبتها و روندها در شش ماهه اول سال مورد رسيدگي تهيه و به مديريت گزارش گرديده است . در صورت تهيه ، نمونه ضميمه و بررسي شود .

4- قيمت تمام شده استاندارد محصولات را به تفكيك مواد ، دستمزد و سربار دريافت و مورد بررسي قرار دهيد .

5- كاربرگهاي محاسباتي حاشيه سود (هزينه متغير – فروش) هر يك از محصولات و نقطه سربسر توليد و فروش را دريافت و مورد كنترل قرار
دهيد .

ب – حسابهاي دريافتني شركت را در شش ماهه اول سال مورد رسيدگي به شرح زير بررسي نماييد .

1- ليست طبقه بندي سني مانده حسابهاي دريافتني را در پايان شش ماهه اول دريافت و پيگيري هاي امور مالي را در خصوص وصول مطالبات و دلائل تعويق وصول آنها را بررسي نماييد و با صورت ريز ذخيره مطالبات مشكوك الوصول تطبيق دهيد .

حسابرسي ضمني دفاتر

 

 

 

 

 

 

                                 موسسه حسابرسي (حسابداران رسمي)

نام مسئول كار :

عطف پرونده دائم : ………

 برنامه حسابرسي ضمني دفاتر و عمليات امور مالي    (صفحه 2 از 6)

امضاء و تاريخ :

واحد مورد رسيدگي :

سال مورد رسيدگي :

آزمايشهاي حسابرسي

عطف به

كاربرگ

حسابرسي

نتيجه رسيدگي

عطف به صورتخلاصه نقاط ضعف

نام و امضاء حسابرس

مسئول و تاريخ رسيدگي

مثبت

منفي

2- طي دوره شش ماهه اول سال مورد رسيدگي ، مدارك تطبيق مانده حسابهاي بدهكاران عمده با دفاتر مشتريان كه توسط امور مالي انجام شده را دريافت و پيگيريهاي امور مالي را در خصوص رفع مغايرتهاي احتمالي بررسي نماييد .

3- آيين نامه وام كاركنان را دريافت و اسناد تضميني اخذ شده از چند نفر پرسنلي كه در شش ماهه اول وام دريافت نموده اند ، مشاهده نماييد .

4- آيين نامه فروش اعتباري را دريافت و رعايت سقف فروش اعتباري و تضمين هاي اخذ شده از مشتريان (بدهكاران تجاري) را كنترل و رويت نماييد .

5- چند فقره از پيش پرداختهاي خريد عمده انجام شده در سه ماهه اول سال مورد رسيدگي و اقلام انتقالي از سال قبل را كه تا تاريخ رسيدگي مورد تسويه قرار نگرفته اند را انتخاب و ضمن بررسي مدارك انجام پيش پرداخت ، علت عدم تسويه آنها را جويا شويد .

ج- دارائيهاي ثابت شركت را در شش ماهه اول سال مورد رسيدگي به شرح زير بررسي نماييد .

1- شش فقره از افزايش هاي عمده دارائيهاي ثابت را در شش ماهه اول سال انتخاب و رسيدگيهاي ذيل را در مورد آنها به عمل آوريد .

1-1- درخواست خريد تاييد شده را مشاهده نماييد .

2-1- مدارك استعلام بها و صورتحسابهاي معتبر خريد را مشاهده نماييد .

3-1- كالاي خريداري شده را با آيين نامه تفكيك هزينه هاي جاري و سرمايه اي مطابقت نماييد .

4-1- رعايت آيين نامه معاملات شركت را در خصوص خريدهاي انجام شده كنترل نماييد .

5-1- ثبت خريد را در كارت اموال دارائي ثابت (دستي يا مكانيزه) كنترل نماييد .

6-1- از تخصيص شماره پلاك اموال و نصب آن بر روي دارائي اطمينان حاصل نماييد .

7-1- صحت تخصيص در سرفصل مناسب دارائي را كنترل نماييد .

8-1- نرخ و روش استهلاك تعريف شده را با جدول ماده 151 قانون مالياتهاي مستقيم كنترل نماييد .

 

 

 

 

 

 

                                 موسسه حسابرسي (حسابداران رسمي)

نام مسئول كار :

عطف پرونده دائم : ………

 برنامه حسابرسي ضمني دفاتر و عمليات امور مالي    (صفحه 3 از 6)

امضاء و تاريخ :

واحد مورد رسيدگي :

سال مورد رسيدگي :

آزمايشهاي حسابرسي

حسابرسي ضمني دفاتر

عطف به

كاربرگ

حسابرسي

نتيجه رسيدگي

عطف به صورتخلاصه نقاط ضعف

نام و امضاء حسابرس

مسئول و تاريخ رسيدگي

مثبت

منفي

 

2- صورت ريز دارائيهاي ثابت شركت را به تفكيك سرفصلهاي دفاتر معين دريافت و بررسيهاي ذيل را در خصوص آنها به عمل آوريد :

1-2- از درج شماره و تاريخ سند حسابداري خريد ، تاريخ بهره برداري ، مشخصات فني ، شماره پلاك ، بهاي تمام شده ، روش و نرخ استهلاك ، استهلاك انباشته ، محل استقرار تك تك اقلام در صورت ريز اطمينان حاصل نماييد .

2-2- به طور اجمالي صحت طبقه بندي دارائيها را در سرفصل هاي مناسب بررسي نماييد .

3-2- جمع قيمت تمام شده و استهلاك انباشته صورت ريزها را با مبالغ دفاتر معين شركت مطابقت نماييد .

4-2- نسخه اصل اسناد مالكيت زمين ، ساختمان و وسائط نقليه را رويت و با صورت ريز دفاتر مطابقت نماييد و اطمينان حاصل نماييد كه مدارك مالكيت تحت حفاظت كافي (در گاو صندوق) نگهداري مي گردد .

5-2- بيمه نامه دارائيهاي ثابت شركت در طي سال مورد رسيدگي را مشاهده و ازكفايت ميزان و نوع بيمه اطمينان حاصل نماييد .

 

3- گزارشات و نتايج كليه مشاهدات عيني به عمل آمده توسط امور مالي از دارائيهاي ثابت شركت را در طي سال مورد رسيدگي دريافت و نتايج اقدامات در خصوص كسري و اضافي و گزارش آن  به مديريت شركت را بررسي نماييد .

 

4- از مسئولين مالي (جمع داري اموال ) اقدامات ايمني و حفاظتي لازم براي كليه دارائيهاي ثابت را جويا و ثبت و بررسي نماييد .

 

5- آيا نحوه استفاده از دارائيهاي موجود و موارد عدم استفاده از دارائيها (مثلا كارت كاركرد براي ماشين آلات و ) مورد كنترل قرار مي گيرد و گزارشات لازم در خصوص آنها به مديريت ارائه مي شود و نرخ استهلاك مربوطه مورد تعديل قرار مي گيرد .

 

6- 20 قلم از اقلام عمده اثاثه و ماشين آلات را به اضافه وسائط نقليه ، زمين و ساختمان را مورد مشاهده عيني قرار داده (انتخاب از صورت ريزها) و 20 قلم از اقلام عمده مشاهده شده در شركت را در صورت ريزها مورد رديابي قرار دهيد .

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 موسسه حسابرسي (حسابداران رسمي)

نام مسئول كار :

عطف پرونده دائم : ………

 برنامه حسابرسي ضمني دفاتر و عمليات امور مالي    (صفحه 4 از 6)

امضاء و تاريخ :

واحد مورد رسيدگي :

سال مورد رسيدگي :

آزمايشهاي حسابرسي

عطف به

كاربرگ

حسابرسي

نتيجه رسيدگي

عطف به صورتخلاصه نقاط ضعف

نام و امضاء حسابرس

مسئول و تاريخ رسيدگي

مثبت

منفي

 

د- موجودي مواد و كالاي شركت را در شش ماهه اول سال مورد رسيدگي به شرح زير بررسي نماييد .

1- ميزان و نوع پوشش بيمه اي موجودي كالا را بررسي و از كفايت ميزان و نوع بيمه اطمينان حاصل نماييد .

 

2- فهرست موجوديهاي راكد تهيه شده توسط امور مالي را دريافت و علل راكد بودن آنها را جويا و ثبت نماييد .

 

3- روشهاي ارزيابي هر يك از گروههاي موجودي كالا را يادداشت و صحت روش را بررسي نماييد .

 

4- مدارك شمارش دوره اي موجوديها (در شش ماهه اول سال) و كنترل آنها را با كارتهاي حسابداري انبار توسط امور مالي كنترل نماييد . ضمنا بررسي نماييد كه كالاهاي ضايع شده و ناباب مشخص و گزارش مي گردد .

 

5- فهرست كالاهاي اماني ديگران نزد شركت و شركت نزد ديگران را دريافت و با دفاتر مطابقت دهيد .

 

6- سند مصارف ماهيانه موجوديها را در شش ماهه اول سال دريافت و مداركي دال بر كنترل صورت ريز مصارف با حواله هاي انبار و برگهاي درخواست مواد ، توسط امور مالي مشاهده نماييد و تطبيق مقدار مصرف مواد اوليه با آمار توليد را از امور مالي درخواست و كنترل نماييد .

 

7- ساعات كار مستقيم هزينه شده در شش ماهه اول سال را كه مورد پرداخت حقوق قرار گرفته با ساعات استاندارد توليد و آمار توليد كه توسط امور مالي مطابقت گرديده مورد بررسي قرار گيرد .

 

8- مباني و روش تسهيم هزينه هاي مشترك به محصولات شركت را از امور مالي دريافت و مورد بررسي قرار دهيد .

 

9- كنترل امور مالي را در خصوص شناسائي ضايعات غير عادي مواد و دستمزد و هزينه هاي جذب نشده از بابت عدم استفاده از ظرفيتهاي توليدي شركت را بررسي و يادداشت نماييد .

 

حسابرسي ضمني دفاتر

 

 

 

 

 

 

                                 موسسه حسابرسي (حسابداران رسمي)

نام مسئول كار :

عطف پرونده دائم : ………

 برنامه حسابرسي ضمني دفاتر و عمليات امور مالي    (صفحه 5 از 6)

امضاء و تاريخ :

واحد مورد رسيدگي :

سال مورد رسيدگي :

آزمايشهاي حسابرسي

عطف به

كاربرگ

حسابرسي

نتيجه رسيدگي

عطف به صورتخلاصه نقاط ضعف

نام و امضاء حسابرس

مسئول و تاريخ رسيدگي

مثبت

منفي

 

هـ ساير موارد

1- رعايت قوانين تجارت ، اساسنامه و ساير قوانين مرتبط با شركت را به طور اجمالي مورد بررسي قرار دهيد .

 

2- تاريخ تسليم اظهارنامه مالياتي سال قبل را طبق نامه مربوطه كنترل و يادداشت نماييد و از موازنه بودن اظهارنامه و تطبيق آن با دفاتر سال مربوطه از لحاظ گردش روزنامه و مانده هاي دفتر كل اطمينان حاصل نماييد . آخرين وضعيت مالياتي شركت را يادداشت نموده و مدارك معافيت هاي مالياتي را در صورت وجود دريافت نماييد .

 

3- 12 فقره از اسناد حسابداري ثبت شده در سيستم مكانيزه را در شش ماهه اول سال انتخاب و تاريخ سند را با تاريخ مدارك ضميمه از لحاظ تاخير ثبت كنترل نماييد .

 

4- نامه معرفي سيستم هاي مكانيزه مورد استفاده شركت را به واحد مكانيزه وزارت دارائي مشاهده و شماره و تاريخ آنرا يادداشت نماييد .

 

5- نامه ارسال گزارش هاي سه ماهه در خصوص خريدها و فروشهاي شركت به وزارت دارائي را رويت و شماره و تاريخ آنرا يادداشت نماييد .

 

6- دفاتر قانوني روزنامه و كل سال مورد رسيدگي شركت را دريافت و شماره و تاريخ پلمپ دفاتر به نام شركت را رويت و در كاربرگ يادداشت نموده و ضمن درج آخرين تاريخ ثبت دفاتر ، بررسي نماييد كه خط خوردگي ، عدم موازنه جمع دفتر روزنامه ، بستانكار شدن حساب بانك در دفتركل وجود نداشته باشد . همچنين از صحت سالم بودن پلمپ دفاتر و عدم پاره گي صفحات دفاتر روزنامه و كل اطمينان حاصل نماييد .

 

7- كپي مدارك ثبت علائم تجاري شركت در اداره ثبت شركتها را دريافت و بررسي نماييد .

 

8- روزنامه رسمي ثبت محل دفتر مركزي شركت ، تصويب حسابهاي سال قبل و انتخاب مديران را دريافت و كنترل نماييد . 9- صورت تكاليف مجمع سال قبل را دريافت و اقدامات شركت را در خصوص رفع آنها را بررسي و يادداشت نماييد . 

 

 

 

 

 

 

                                 موسسه حسابرسي (حسابداران رسمي)

نام مسئول كار :

عطف پرونده دائم : ………

 برنامه حسابرسي ضمني دفاتر و عمليات امور مالي    (صفحه 6 از 6)

امضاء و تاريخ :

واحد مورد رسيدگي :

سال مورد رسيدگي :

آزمايشهاي حسابرسي.

حسابرسي ضمني دفاتر

عطف به

كاربرگ

حسابرسي

نتيجه رسيدگي

عطف به صورتخلاصه نقاط ضعف

نام و امضاء حسابرس

مسئول و تاريخ رسيدگي

مثبت

منفي

10- با مراجعه به بايگاني امور مالي موارد زير را بررسي نماييد .

1-10- تعداد زونكنهاي حسابداري سال مورد رسيدگي را يادداشت و بررسي نماييد بر روي زونكنها دوره و تاريخ مدارك و سريال اسناد بايگاني شده درج شده باشد .

2-10- يادداشت نماييد اسناد حسابداري تا چه شماره و تاريخي بايگاني شده است .

3-10- يادداشت نماييد اسناد حسابداري تا چه شماره و تاريخي قطعي گرديده است .

4-10- بررسي نماييد كه اسناد و مدارك ضميمه اسناد پشت نمره و شماره گذاري شده باشد و تعداد ضمائم هر سند بر روي سند درج شده باشد .

 

11- دفتر انديكاتور مسئول دفتر امور مالي را بررسي و اطمينان حاصل نماييد كه كليه نامه هاي وارده از ساير قسمتها در دفتر مذكور ثبت و وضعيت مدارك تا زمان خروج از امور مالي و انجام عمليات مربوطه ، توسط مسئول دفتر امور مالي كنترل مي گردد .

 

12- فايل ترازهاي ماهيانه را اخذ و از تهيه تراز ماهيانه و بررسي و امضاء ترازها ، اطمينان حاصل نماييد . آخرين تراز دفتر كل تهيه شده را دريافت و از موازنه بودن و معقول بودن مانده حسابها باتوجه به ماهيت آنها اطمينان حاصل نماييد .

 

13- حسابهاي پرداختني راكد تسويه نشده ، خصوصا ديون ممتازه بيمه و ماليات تكليفي مورد بررسي قرار گيرد و علل عدم تسويه و آثار جرايم احتمالي پيگيري شود .

 

14- اقلام تشكيل دهنده مانده حسابهاي انتظامي در شش ماهه اول سال را درخواست و از نگهداري اسناد تضميني ديگران نزد شركت در گاو صندوق اطمينان حاصل نماييد .

 

15- نحوه تهيه بك آپ به طور روزانه از سيستم هاي مكانيزه امور مالي در ديسكت و هارد كامپيوتر توسط امور مالي و نحوه دسترسي به قابليتهاي برنامه ها را مورد بررسي قرار دهيد .

 

 

 

 

 

 

                                               تاييد تكميل بر نامهملاحظات

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...