آثار تغییر در نرخ ارز شامل رهنمودی در خصوص حسابداری معاملات ارزی و عملیات خارجی

استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 4 آثار تغییر د رنرخ ارز شامل رهنمودی

 آثار تغییر د رنرخ ارز شامل رهنمودی در خصوص  حسابداری معاملات ارزی و عملیات خارجی

 

 استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 4 آثار تغییر د رنرخ ارز شامل رهنمودی در خصوص  حسابداری برای معاملات ارزی و عملیات خارجی میباشد.

واحدهای گزارشگر به منظور به کارگیری استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره4 باید اطمینان حاصل کنند که سیستمهایی برای شناسایی معاملات  و مانده حسابهای اشاره شده در استاندارد مذکور وجود دارد. و عملیات خارجی تحت عنوان عملیات خارجی که جزء  لاینفک عملیات واحد گزارشگری است به عنوان واحدهای خارجی  بندی شده است.

پذیرش حسابداری تعهدی اغلب ا تاکید فزاینده برمدیریت تسعیر ارز همراه است.این امر ممکن است شامل تدوین سیاستهایی در خصوص ریسکهای حاصل از انواع ارز و موسسات مالی  و انواع ابزارهای مورد استفاده برای مدیریت این ریسکها باشد.

استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره   4:»

الف – به حسابداری معاملات ارزی و عملیات خارجی

ب- الزاماتی برای تعیین اینکه کدام نرخ مبادله برای شناخت مانده حسابها و معاملات خاص استفاده میشود بیان میکند.

 

حسابداری معاملات ارزی

پ-نحوه شناسایی اثر مالی تغییرات نرخ مبادله را در صورتهای ن=مالی توضیح میدهد.

 

 

سود یا زیان غیر عملیاتی تسعیر ارز هنگامی رخ میدهد که یک حساب پرداختنی یا دریافتنی ارزی وجود دارد و نرخهای مبادله بین دوره شناخت معامله و زمان پرداخت نغییرمیکند. چنین سود یازیانی ممکن است در پایان دوره گزارشگری تحقق یافته یا تحقق نیافته باشد. همچنین سود یا زیانی ممکن است به دلیل تغییر در نرخهای مورد استفاده برای تسعیر مانده حسابهاب مربوط به عملیات خارجی نیز رخ دهد.

حسابداری معاملات ارزی

 

همانطور مه در رهنمودهای  برای مدیریت بدهیهای استقراضی عمومی اشاره شده است ، ریسکهای  اضافی مصون نشده ارزی مشکل رایجی در مدیریت  بدهی هیا استقراضی عمومی محسوب میشود. مبالغ اضافی ارز که بدهیهیا استقراضیی و بدهیهای استقراضی شاخص سازی شده بر اساس ارز نامیده میشود ، میتواند بر دولتها تاثیرگذار بده و به دلیل کاهش نرخای ارز و ریسک نکول درصورت ناتوانی در ادای بدهیهای استقارضی احتمالا مخارخ استقراضی آنها را افزایش داده است.

 

علاوه براین بیشتر دولتها نیز در معرض ریسکهای قابل ملاحظه  ارزی هستند که از خرید و فروشهای واحدهای دولتی ناشی میشوند. پذیرش حسابداری تعهدی برای دولت این فرصت زمانی را فراهم میآورد تامدیرت ارزها یخارجی خود را در رابطه با بدهیهای استقراضی و عملیات واحدهای گزارشگر خود ارزیابی کند. راهکارها شامل تعیین آستانه های خاص فراتر از میزان پوشش داده شده یا آنچه که در سطح کل دولت بیمه نشده باقی مانده است میباشد. مدیریت ریسکهای ارزی مربوط به عملیات واحدهای جداگانه در سطح واحد گزارشگر یا به عنوان واحد مرکزی انجام شود.

 

حسابداری معاملات ارزی

اصلاحات زیر در استاندارد بین المللی حسابداری  بخش عمومی شماره 4با معانی مشخص زیر بکار رفته است.

 

عملیات خارجی یک واحد تحت کنترل واحد وابسته مشارکت خاص یا شعبه واحد گزارشگر که فعالیتهای آن در خارج از کشور محل فعالیت واحد گزارشگر یا برحسب واحد پولی غیر از واحد پول واحد گزارشگر انجام میش.د.

واحد پول گزارشگری.واحد پول مورد استفاده در ارائه صورتهای مایلی

ارز:هرواحد پولی به غیر از پول عملیاتی واحد گزارشگر

نرخ مبادله:نسبت مبادله دو واحد پول

 

 

تفاوت مبادله :تفاوت ناشی از تسعیر میزان معینی از یک واحد پول به واحد پول دیگر با نرخهای مبادله متفاوت

خالص سرمایخ گذایر در عملیات خارجی:میزان منافع واحد گزارشگر در خالص دارایهای عملیات  خارجی

اقلام پولی:وجه نقد نگهداری شده و داراییها و بدهیهیای که قرار است به مبلغ ثابت یا قابل تعیینی از وجه نقد دریافت یا پرداخت شود.

نرخ مبادله در پایان دوره:نرخ مبادله نقطه ای در پایان دوره گزارشگری

نرخ مبادله نقطه ای:نرخ مبادله برای تحویل فوری

واحد پول عملیاتی. واحد پول محیط اقتصادی اصلی واحد گزارشگر درآن فعالیت میکیند.

حسابداری معاملات ارزی

 

خلاصه ای از استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 4

 

طبق استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره4 واحد گزارشگر باید در ابتدا معاملات ارزی رت به واحد پول عملیاتی واحد گزارشگر ثبت کند.

 

حسابداری معاملات ارزی

به طو رکلی تفوتهای مبادله حاصل از تسویه اقلام پولی و تسعیر اقلام پولی  به نرخی متفاوت از نرخ شناخت اولیه د رمازاد یا کسری شناسای یمیشود. بااین حال تفاوتهای مبادله ای حاصل از اقلام پولی که بخشی از خالص سرمایه گذاری واحد گزارشگر در عملیات خارجی راتشکیل میدهد در بخش جدگتنه ای از خالص داراییها و ارزش خالص در صورتهای مایل تلفیقی شناسای میشوند.

 

واحد گزارشگر ممکن است صورتهای مالی را به ارزی غیر از واحد پول عملیاتی رائه کند. استاندارد بین الملللی حسابداری بخش عمومی شماره الزاماتی در خصوص تسعیر  مشخص کرده  است.  این استاندارد شامل الزامات جداگانه ای برای واحد گزارشگر ی که واحد پول عملیاتی آن با تورم حاد روبرو است میباشد.

 

 

پیادهسازی استاندارد بین المللی حسابداری بخش عموی شمار4

واحدهای گزارشگری که قصد دارند الزامات استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شمراه 4 را رعایت کنند باید :

 

حسابداری معاملات ارزی

الف- واحد پول. عملیاتی واحد گزارشگر را تعیین کنند. این مساله مخصوصا بار یسازمانهای بین المللی بخش عمومی اهمیت زیادی دارد. بیشتر سازمانهای ملل متحد ارزیابی های راب ا یک ارز واحد انجام میدند که معمولا واحد پول عملیاتی  آن سازمانها است.   ه

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...