حسابداری بر مبنای واحد پول ثابت

حسابداری

حسابداری بر مبنای واحد پول ثابت

 

در این روش کلیه ارقام صورتهای مالی که طبق بهای تمام شده تاریخی افشاء شده، پس از تبدیل بر اساس تغییرات شاخص عمومی قیمتها که بین تاریخهای وقوع معاملات و تاریخ ترازنامه صورت می­گیرد، تعدیل و یا به عبارت دیگر همگن می­شود. حسابداران در این روش تلاش و کوشش دارند که آثار تورم را از اقلام صورتهای مالی حذف نمایند. به منظور تعدیل و تبدیل بهای تمام شده تاریخی به ارزشهای بر مبنای قدرت خرید و یا واحد پول ثابت، بهترین شاخص، شاخص مصرف­کنندگان است که می­توان از روی نشریات ارگانهای رسمی یا ذیصلاح استخراج کرد که در ایران از روی گزارشات اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی به دست می­آید.حسابداری بر مبنای واحد

برای تعدیل و همگن­کردن اقلام صورتهای مالی در زمان ترازنامه نسبت به تاریخ وقوع معاملات از فرمول زیر استفاده می­گردد.حسابداری بر مبنای واحد

مثال: فرض شود که شرکت الف مزینی را در تاریخ 18/4/72 به مبلغ 9000000 ریال خریداری نموده است. در آن شاخص قیمتها برابر 95 بوده است. این شرکت ترازنامه خود را در تاریخ 29/12/74 افشاء می­نماید که در آن تاریخ شاخص قیمتها 120 بوده است. ارزش زمین در این تاریخ و در صورتهای مالی مکمل به شرح زیر نشان داده می­شود:حسابداری بر مبنای واحد

بهای زمین در تاریخ ترازنامه

معنای رقم 11368413 ریال این است که اگر شرکت می­خواست همین زمین را در این تاریخ خریداری نماید باید معادل همین رقم بجای 9000000 ریال در زمان وقوع خرید می­پرداخت و یا به عبارتی قدرت خرید این شرکت در اثر تغییرات سطح عمومی قیمتها تغییر کرده است.

تبدیل اقلام حساب سود و زیان شرکت به واحد پول ثابت:

اقلام عمده تشکیل­دهنده در صورت سود و زیان هر شرکتی عبارتست از:

 • فروش
 • خرید
 • بهای تمام شده کالای فروش­رفته در سیستم دایمی
 • هزینه­های جاری
 • هزینه­ها و درآمدهای غیرجاری یا غیر عملیاتی

در ترازنامه باید اقلام آن را به دو دسته تقسیم نمود:حسابداری بر مبنای واحد

 • اقلام پولی
 • اقلام غیرپولی

اقلام پولی: اقلامی هستند که در سررسید پرداخت و یا دریافت آن، همان مبلغ مبادله می­گردد و تغییرات سطح عمومی قیمتها بر روی آن تأثیری نخواهد گذاشت، لذا آنها به همان واحد پول ثابت گزارش می­شوند و نیازی به تعدیل ندارند، اما باید گفت که نگهداری آنها، باعث کاهش قدرت خرید آنها خواهد شد. چنانچه فرض شود که شرکت در صندوق یا بانک مبلغ 12000000 ریال نگهداری می­نماید، اگر شاخص مصرف­کنندگان در همان سال 20% افزایش یابد، در حقیقت این شرکت معادل 2400000=20%×12000000 ریال قدرت خرید خود را از دست داده است یعنی اگر در همان تاریخ می­توانست اجناسی را به مبلغ 12000000 ریال خریداری نماید، حال باید 14400000 ریال بپردازد. در صورتی که شرکتی در دوران تورم فزاینده بدهی خود را افزایش دهد، توانسته است قدرت خرید خود را افزایش دهد.حسابداری بر مبنای واحد

به هر حال هنگام تعدیل صورتهای مالی بر مبنای ارزش تاریخی همگن یا واحد پول ثابت، سود و زیان حاصل از نگهداری اقلام پولی محاسبه شده در و صورت سود و زیان شرکت انعکاس می­یابد و نتیجه آن را به ترازنامه تعدیل­شده منتقل می­نمایند. اقلام پولی شرکت شامل داراییهای پولی و بدهیهای پولی می­باشد که باید خالص داراییهای پولی و یا خالص بدهیهای پولی از آن محاسبه شود.حسابداری بر مبنای واحد

اقلام پولی و غیرپولی

برای محاسبه سود و زیان حاصل از نگهداری اقلام پولی و غیرپولی باید شناختی از داراییهای پولی و غیرپولی و یا بدهیهای پولی و یا غیرپولی داشت.

طبقه­بندی اقلام پولی و غیرپولی بر اساس استانداردهای حسابداری مالی به شرح زیر می­باشد:

محاسبه سود و زیان حاصل از نگهداری اقلام پولی

برای محاسبه سود و زیان حاصل از نگهداری اقلام پولی از دو طریق می­توان اقدام نمود:

 1. استفاده از اقلام ترازنامه یعنی مانده­های اول و پایان دوره خالص داراییهای پولی یا بدهیهای پولی و شاخصهای آغاز دوره و پایان دوره و متوسط آن

 2. استفاده از اقلام سود و زیان و مانده اقلام پولی آغاز دوره

 3. استفاده از اقلام ترازنامه

مثال 1-3- اقلام پولی شرکت سهامی خورشید شامل داراییها و بدهیهای پولی آن بر مبنای ترازنامه مقایسه­ای به تاریخ 29/12/2× به شرح زیر استخراج شده است:

داراییهای پولی 29/12/1×29/12/2×
صندوق14000001600000
حسابهای دریافتنی600000400000
اسناد دریافتنی1000000800000
سپرده قابل استرداد5000001000000
جمع داراییهای پولی35000003800000
بدهیهای پولی:   
حسابهای پرداختنی6000001000000
اسناد پرداختنی1200000800000
ذخیره مالیات بر درآمد800000900000
جمع بدهیهای پولی(2600000)(2700000)
خالص اقلام پولی9000001100000

سایر اطلاعات به شرح زیر در دست است:

شاخص آغاز دوره 130             = متوسط شاخص

شاخص پایان دوره 150

اقلام پولی آغاز دوره مبلغ 900000 ریال است که در پایان دوره مبلغ 1100000 ریال افزایش یافته است. مشاهده می­شود که شرکت اقدام به نگهداری پول نموده است، پس قدرت خرید شرکت کاهش یافته و زیان حاصل از نگهداری اقلام پولی خواهد داشت. تغییرات طی سال در اقلام پولی بر حسب متوسط قدرت خرید واحد پول صورت گرفته است.

برای محاسبه این زیان به شرح زیر عمل می­شود:حسابداری بر مبنای واحد

تعدیل خالص داراییهای پولی آغاز دوره:

افزایش درخالص داراییهای پولی طی دوره

تعدیل خالص داراییهای پولی در پایان دوره

مبلغ 1169230 ریال خالص داراییهای پولی را بر اساس قدرت خرید یا واحد پول ثابت نشان می­دهد، بنابراین خالص داراییهای پولی  آخر دوره به قدرت خرید وسط دوره تعدیل می­شود و از مابه­التفاوت آن دو رقم زیان حاصل از نگهداری اقلام پولی به دست می­آید. اگر شرکت به جای خالص داراییهای پولی، خالص بدهیهای پولی داشته باشد، در این صورت به جای زیان، سود حاصل از نگهداری اقلام پولی خواهد داشت.

مثال 2-3: اطلاعات زیر از ترازنامه مقایسه­ای شرکت مهتاب در تاریخ 29/12/4× استخراج شده است:

داراییهای پولی 29/12/3×29/12/4×
بانکها12000001400000
حسابهای دریافتنی18000001600000
اسناد دریافتنی500000600000
وامهای دریافتنی10000001300000
پیش­پرداخت هزینه­ها200000100000
پیش­پرداخت مالیات1000000      
جمع داراییهای پولی57000005000000
بدهیهای پولی  
حسابهای پرداختنی12000001400000
اسناد پرداختنی13000001600000
سود سهام پرداختنی500000400000
هزینه­های پرداختنی600000300000
مالیاتهای پرداختنی400000100000
سپرده دیگران نزد ما1000000800000
جمع بدهیهای پولی(5000000)(4600000)
اقلام پولی700000400000

شاخص آغاز 150                      متوسط شاخص

شاخص پایان دوره 160

نحوه محاسبه چنین است:

تعدیل خالص داراییهای پولی آغاز دوره

تعدیل خالص داراییهای پولی پایان دوره

زیان حاصل از نگهداری اقلام پولی

حال این زیان حاصل از نگهداری اقلام پولی باید در صورت سود و زیان تعدیل یا همگن شده انعکاس یابد.

تبدیل صورت سود و زیان از بهای تمام شده تاریخی به ارزشهای تاریخی همگن

مثال 3-3: سود و زیان شرکت سهامی سمنان در سال منتهی به تاریخ 29/12/5× به شرح زیر می­باشد.

شرکت سهامی سمنان

منتهی به 29/12/5×              H.C (به بهای تمام شده)

فروش980000
بهای تمام­شده کالای فروش­رفته:
موجودی کالای آغاز دوره100000
خرید900000
بهای تمام­شده کالای حاضر به فروش1000000
موجودی کالای پایان دوره(300000)
بهای تمام­شده کالای فروش­رفته (700000)
سود ناویژه 280000
کسر می­گردد هزینه­ها: 
هزینه­های توزیع و فروش120000
هزینه­های اداری و تشکیلاتی110000
هزینه استهلاک وسایط نقلیه30000
جمع هزینه­ها (2600000)
سود ویژه 20000

اطلاعات زیر در دست است:

 • شاخص آغاز دوره 120 و شاخص پایان دوره 130 می­باشد.
 • خرید و فروش و هزینه­ها در طی سال به طور یکنواخت و بر اساس متوسط قیمتها صورت پذیرفته است.
 • قیمت­گذاری کالا در پایان دوره به روش FIFO (اولین صادره از اولین وارده) صورت می­پذیرد.
 • وسایط نقلیه از زمانی خریداری شده است که شاخص 110 بوده است.

مطلوبست: تبدیل صورت سود و زیان شرکت براساس واحد پول ثابت (C.M.A)

متوسط شاخص

شرحبهای تمام­شده (H.C)شاخصواحد پول ثابت C.M.A
فروش9800001019200
بهای تمام­شده کالای فروش­رفته:
موجودی کالای آغاز دوره100000108333
خرید900000936000
بهای تمام­شده کالای حاضر به فروش100000010443333
موجودی کالای پایان دوره(300000)(312000)
بهای تمام­شده کالای فروش­رفته700000(732333)
سود ناخالص280000286867
هزینه­های توزیع و فروش120000124800
هزینه­های اداری و تشکیلاتی110000114400
هزینه­های استهلاک وسایط نقلیه3000035455
جمع هزینه­ها260000274655
سود خالص2000012212

نظر به اینکه روش قیمت­گذاری کالا FIFo می­باشد بنابراین تمام موجودی کالای پایان دوره شرکت از خریدهایی است که در طی دوره خریداری شده است و کلیه خریدهای طی سال براساس میانگین شاخص انجام گرفته لذا کلیه کالاهای پایان دوره از همان شاخص برای تعدیل و همگن استفاده می­شود.حسابداری بر مبنای واحد

نظر به اینکه استهلاک داراییهای استهلاک­پذیر تابعی از همان دارایی خواهد بود یعنی استهلاک آن دارایی برای تعدیل و همگن­سازی از همان شاخص در زمان خرید دارایی استفاده می­گردد. بدین ترتیب در مثال فوق­الذکر وسایط نقلیه در زمانی خریداری شده که شاخص آن 110 می­باشد. پس بای تبدیل استهلاک وسایط نقلیه از همان شاخص 110 استفاده می­گردد. سود خالص شرکت بر اساس تبدیل قدرت خرید یا واحد پول ثابت به رقم 12212 ریال تقلیل می­یابد.

مثال 4-3- صورت سود و زیان شرکت سهامی خراسان در سال منتهی به تاریخ 29/12/6× به شرح زیر گزارش شده است:

شرکت سهامی خراسان

صورت سود و زیان

منتهی به 29/12/6×

حساب فروش خالص 9900000
بهای تمام­شده کالای فروش­رفته:  
موجودی کالای اول دوره 2000000 
خرید طی دوره10000000 
هزینه حمل2000000 
بهای تمام­شده کالای خریداری شده 12000000 
بهای تمام­شده کالای حاضر به فروش 14000000 
موجودی کالای پایان دوره (6000000) 
بهای تمام­شده کالای فروش­رفته  (8000000)
سود ناخالص  1900000
هزینه­های فروش 500000
هزینه­های اداری 400000
هزینه استهلاک اثاثه 100000
جمع هزینه­ها  (1000000)
سود خالص عملیاتی  900000
درآمدهای غیرعملیاتی  
سود حاصل از فروش وسایط نقلیه  300000
سود خالص  1200000
مالیات  (120000)
سود خالص پس از کسر مالیات  1080000

سایر اطلاعات زیر در دست است:

 • شاخص آغاز دوره 150 و شاخص پایان دوره 162 می­باشد.حسابداری بر مبنای واحد
 • روش قیمت­گذاری کالای پایان دوره به روش LiFo (اولین صادره از آخرین وارده) می­باشد.
 • وسایط نقلیه در زمانی خریداری شده که شاخص آن 120 بوده است.
 • ارزش وسایط نقلیه 9000000ریال، استهلاک انباشته آن در زمان فروش 8500000 ریال و فروش آن به مبلغ 800000 ریال بوده است. زمان وقوع این رویداد در اسفندماه بوده است.
 • اثاثه اداری در زمانی خریداری شده است که شاخص آن 125 بوده است.
 • خرید و فروش و هزینه­ها به طور یکنواخت و بر اساس شاخص صورت گرفته است.
 • موجودی کالای آغاز دوره کلاً در زمانی است که شاخص آن 130 بوده است.
 • مطلوبست تبدیل صورت سود و زیان شرکت فوق­الذکر به روش M.A (واحد پول ثابت)

= متوسط شاخص

شرحبهای تمام­شده (H.C)شاخصواحد پول ثابت C.M.A
فروش990000010280768
بهای تمام­شده کالای فروش­رفته:
موجودی کالای آغاز دوره20000002492308
خرید1000000010384615
هزینه حمل20000002492308
بهای تمام­شده کالای خریداری­شده1200000012876923
بهای تمام­شده کالای حاضر به فروش1400000015369231
موجودی کالای پایان دوره(6000000) و(6646154)
بهای تمام شده کالای فروش­رفته(8000000)(8723077)
سود ناخالص19000001557691
هزینه­های فروش500000519231
هزینه­های اداری400000415539
هزینه استهلاک اثاثه100000129600
جمع هزینه­ها(1000000)(1064370)
سود خالص عملیاتی900000493321
سود حاصل از فروش وسایط نقلیه
300000 در یادداشت (2) محاسبه شده125000
سود خالص1200000618321
مالیات(120000)(124615)
سود خالص پس از کسر مالیات1080000493706

مالیات باعث می­شود که خالص داراییهای پولی در طی سال کاهش داده شود. بنابراین در مخرج شاخص تبدیل در ارزش تاریخی همگن یا به روش C.M.A عدد 156 منظور می­گردد.

* محاسبه موجودی کالای پایان دوره به روش ارزش تاریخی همگن به روش LiFO:

شرحبهای تمام­شدهشاخصC.M.A
موجودی کالای پایان دوره شامل:
موجودی کالای آغاز دوره20000002492308
از خریدهای طی دوره40000004153846
60000006646154
شرحبهای تمام­شدهشاخصC.M.A
ارزش اولیه وسایط نقلیه900000012150000
استهلاک انباشته(8500000)11475000
ارزش دفتری500000675000
فروش800000800000
سود حاصل از فروش وسایط نقلیه300000125000

سطوح شاخص قیمتها برای روشن­شدن مبحث مورد نظر:حسابداری بر مبنای واحد

فرض کنیم تغییرات زیر در شاخصهای عمومی قیمتها صورت پذیرد:

 • میانگین سطح قیمت بر اساس میانگین ماهانه در طی سال محاسبه شده است و لازم نیست که از میانگین شاخص اول دوره و شاخص پایان دوره استفاده نماییم.

 • نرخ تورم به طریق زیر محاسبه شده است:

برای تبدیل و همگن­سازی ارزش پول تاریخی به پول جاری، از میانگین سطح قیمتها برای سال 3×13 که نماینده قدرت خرید پول جاری است، استفاده خواهیم کرد، که در مثالهای فوق­الذکر نشان داده شده اما تمام ارقام لازم نیست که تغییر بیابند و یا تبدیل شوند. با مقایسه صورت سود و زیان به ارزش پول جاری و پول تاریخی هزینه استهلاک و موجودی کالای آغاز دوره به واحد پول ثابت تبدیل شده­اند. اما فروش، خرید و سایر هزینه­ها از جمله مواردی است که در طی سال جاری اتفاق افتاده­اند. از این رو، این مبالغ و اقلام قبلاً به پول جاری اعلام شده­اند. لازم است فقط آن دسته از هزینه­هایی که در سال گذشته اتفاق افتاده است به پول جاری تبدیل گردد.

مثال 5-3- شرکت سهامی فارس صورت سود و زیان منتهی به تاریخ 29/12/5× به شرح زیر گزارش نموده است:

شرکت سهامی فارس

صورت سود و زیان

منتهی به 29/12/5×

فروش500000
بهای تمام­شده کالای فروش­رفته:
موجودی کالای آغاز دوره60000
خرید297000
هزینه حمل13000
بهای تمام­شده کالای خریداری­شده 310000
بهای تمام­شده کالای حاضر به فروش 370000
موجودی کالای پایان دوره (70000)
بهای تمام شده کالای فروش­رفته  (300000)
سود ناخالص  200000
هزینه­های فروش 76000
هزینه­های حمل به خارج 4000
هزینه­های آگهی 16000
هزینه استهلاک 9000
جمع هزینه­های توزیع و فروش 105000
هزینه­های اداری و تشکیلاتی 70000
جمع هزینه­ها  (1175000)
سود خالص عملیاتی  25000
مالیات  (5000)
سود خالص  20000

سایر اطلاعات زیر در دست است:

 • شاخص آغاز دوره 180 و شاخص پایان دوره 190 می­باشد.

 • روش قیمت­گذاری کالا به روش FiFo می­باشد.

 • خرید و فروش و هزینه­ها در طول سال همراه با تغییرات شاخص انجام شده است.

مطلوبست تبدیل صورت و سود و زیان فوق­الذکر به روش C.M.A با فرض اینکه استهلاک مربوط به دارایی است که شاخص خرید آن 160 بوده است.

شرحبهای تمام­شده (H.C)شاخصواحد پول ثابت C.M.A
فروش500000500000
بهای تمام­شده کالای فروش­رفته:
موجودی کالای آغاز دوره6000063333
خرید297000297000
هزینه حمل1300013000
بهای تمام­شده کالای حاضر به فروش370000373333
موجودی کالای پایان دوره(70000)(70000)
بهای تمام­شده کالای فروش رفته(300000)(303333)
سود ناخالص20000019667
هزینه­های فروش7600076000
هزینه حمل به خارج40004000
هزینه آگهی1600016000
هزینه استهلاک900010687
هزینه­های توزیع و فروش105000106687
هزینه­های اداری و تشکیلاتی7000070000
جمع هزینه­ها(175000)(176687)
سود خالص عملیاتی2500019980
مالیات(5000)(5000)
سود خالص2000014980

مثال 6-3- با توجه به اطلاعات مثال 5-3 چنانچه روش قیمت­گذاری موجودی کالا در پایان دوره روش LIFo باشد و کلیۀ موجودی­ کالای آغاز دوره مربوط به زمانی باشد که شاخص آن 150 باشد و مازاد موجودی کالای پایان دوره نسبت به آغاز دوره در ارتباط با خریدهایی باشد که در اردیبهشت­ماه انجام شده باشد محاسبات به شرح زیر خواهد بود:

شاخص در طول سال به طور یکنواخت تغییر کرده است:حسابداری بر مبنای واحد

تغییر شاخص در طول سال          10=180-190

تغییر شاخص در ماه

شاخص در اردیبهشت­ماه

شرحبهای تمام­شده (H.C)شاخصواحد پول ثابت C.M.A
فروش500000500000
بهای تمام­شده کالای فروش­رفته:
موجودی کالای آغاز دوره6000076000
خرید297000297000
هزینه حمل1300013000
بهای تمام­شده کالای حاضر به فروش370000386000
موجودی کالای پایان دوره(70000)(86462)
بهای تمام­شده کالای فروش رفته(300000)(299538)
سود ناخالص200000200462
هزینه­های فروش7600076000
هزینه حمل به خارج40004000
هزینه آگهی1600016000
هزینه استهلاک900010687
هزینه­های توزیع و فروش105000106687
هزینه­های اداری و تشکیلاتی7000070000
جمع هزینه­ها(175000)(176687)
سود خالص عملیاتی2500023775
مالیات(5000)(5000)
سود خالص2000018775

*:

شرحبهای تمام­شده (H.C)شاخصواحد پول ثابت C.M.A
موجودی کالای پایان دوره LIFo
موجودی کالای آغاز دوره6000076000
از کالای خریداری شده طی دوره1000010462
موجودی کالای پایان دوره7000086462

مثال 7-3- ترازنامه مقایسه­ای دو سال متوالی و صورت سود و زیان مؤسسه الف به شرح زیر است:حسابداری بر مبنای واحد

شرحبدو تأسیسپایان سال اول
صندوق6000030000
حسابهای دریافتنی40000
موجودی کالا5500065000
زمین3500035000
ساختمان خالص50000450000
جمع داراییها200000215000
حسابهای پرداختنی 
اسناد پرداختنی2000025000
اسناد پرداختنی3000030000
سرمایه150000150000
سود انباشته10000
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام200000215000

شرکت الف

صورت سود و زیان

منتهی به 29/12/1× (سال اول)

فروش400000
بهای تمام­شده کالای فروش رفته:
موجودی کالا55000
خرید300000
بهای تمام­شده کالای حاضر به فروش355000
بهای تمام­شده کالای فروش­رفته(65000)
سود ناخالص (290000)
هزینه­ها 110000
هزینه استهلاک90000
جمع هزینه­ها5000
سود خالص (95000)
سود سهام پیشنهادی 15000
سود انباشته نقل به سال بعد (5000)
 10000

اطلاعات زیر در دست است:

 • شاخص قیمت در اول سال تأسیس 100 و در پایان سال تأسیس 112 و در پایان سال جاری 124 می­باشد.

 • خرید و فروش و هزینه­ها با متوسط شاخص صورت گرفته است.

 • روش قیمت­گذاری موجودی کالا به روش FIFo ارزیابی می­گردد.

 • سود سهام در پایان سال پرداخت می­گردد.

 • استهلاک در ارتباط با ساختمان دارد که عمر مفید آن 20 سال می­باشد و نرخ استهلاک خط مستقیم است.

مطلوبست تهیه صورتهای مالی تعدیل­شده براساس شاخص قیمت در پایان سال اول.

شرحبهای تمام­شده (H.C)شاخصواحد پول ثابت C.M.A
فروش40000420338
بهای تمام­شده کالای فروش­رفته:
موجودی کالای آغاز دوره5500060892
خرید300000315254
بهای تمام­شده کالای حاضر به فروش355000386146
موجودی کالای پایان دوره65000(68305)
بهای تمام­شده کالای فروش رفته(290000)(317841)
سود ناخالص110000102497
هزینه­ها9000094576
هزینه استهلاک50005535
جمع هزینه­ها(95000)(100111)
سود ویژه150002386
زیان حاصل از نگهداری اقلام پولی(1579)
15000807
سود سهام پیشنهادی(5000)(5000)
سود (زیان) انباشته نقل به سال بعد10000(4193)
 متوسط

*- چون روش قیمت­گذاری FIFo است. پس کل موجودیهای پایان دوره از خریدهای سال بوده است که شاخص خریدهای آن متوسط شاخص یعنی 118 بوده است.

**- نظر به اینکه در ترازنامه ساختمان خالص در پایان سال 45000 و در آغاز سال 50000 است پس یک سال از عمر مفید آن می­گذرد و معلوم می­شود در پایان سال تأسیس خریداری شده است که در آن زمان شاخص 112 بوده است.حسابداری بر مبنای واحد

روش دوم: محاسبه سود و زیان حاصل از نگهداری اقلام پولی سود و زیان:

در این روش مانده اقلام پولی آغاز دوره را از روی ترازنامه پایان تأسیس به دست می­آوریم:

داراییهای پولی آغاز دوره:مبلغ به ریال
صندوق6000
بدهیهای پولی آغاز دوره:
حسابهای پرداختنی20000
اسناد پرداختنی30000
جمع بدهیهای پولی آغاز دوره(50000)
اقلام پولی آغاز دوره10000

 

شرحبهای تمام­شده (H.C)شاخصواحد پول ثابت C.M.A
اقلام پولی آغاز دوره1000011071
فروش400000420338
جمع دریافتیهای پولی410000431409
خرید300000315254
هزینه­ها9000094576
سود سهام پیشنهادی50005000
جمع پرداختنی­های پولی(395000)(414830)
اقلام پولی پایان دوره1500016579

زیان حاصل از نگهداری اقلام پولی         1579=15000-16579

در این روش کلیه فروشها نقدی تلقی می­گردد و به اقلام پولی آغاز دوره اضافه می­شود: سپس خریدها و هزینه­ها به جز هزینه استهلاک و سود سهام پیشنهادی، پرداختیها تلقی می­شود که این ارقام از بهای تمام شده به واحد پول ثابت و یا سطح عمومی قیمتها تبدیل می­شود. حال مابه­التفاوت دو رقم حاصل شده حاکی از سود و زاین حاصل از نگهداری اقلام پولی است.

اگر اقلام پولی تبدیل شده بیشتر از اقلام پولی به بهای تمام شده باشد زیان حاصل از نگهداری اقلام پولی به سطح عمومی قیمتها است.

اگر اقلام پولی تبدیل­شده کمتر از اقلام پولی به بهای تمام شده باشد سود حاصل از نگهداری اقلام پولی به سطح عمومی قیمتها به دست می­آید.

حال این زیان حاصل از نگهداری اقلام پولی به صورت سود و زیان تبدیل شده منتقل می­گردد.

تبدیل ترازنامه به سطح عمومی قیمتها

همانطور که قبلاً اشاره شد اقلام ترازنامه به دو دسته تقسیم می­گردد: پولی و غیرپولی، اقلام پولی در ترازنامه عیناً مانند بهای تمام شده نقل خواهد شد و نیازی به تبدیل و همگن­سازی ندارد لکن اقلام غیرپولی در ترازنامه با شاخصهای اعلام شده در زمان خرید تبدیل خواهد شد . در مورد سرمایه و سود انباشته که از سالهای قبل انتقال می­یابند هر یک با شاخص اعلام شده خود تبدیل خواهد شد.حسابداری بر مبنای واحد

شرحبهای تمام­شده (H.C)شاخصواحد پول ثابت C.M.A
صندوق3000030000
حسابهای دریافتنی4000040000
موجودی کالا6500068308
زمین3500038750
ساختمان خالص4500049821
جمع داراییها215000226876
حسابهای پرداختنی2500025000
اسناد پرداختنی3000030000
سرمایه150000*-176069
سود (زیان) انباشته10000(4193)
215000226876

*- رقم سرمایه از مابه­التفاوت جمع داراییها منهای سایر اقلام بدهیها و سود (زیان) انباشته به دست می­آید:

مثال 8-3- ترازنامه مقایسه­ای شرکت سهامی جهان در دو تاریخ 29/12/7× و 29/12/8× به شرح زیر می­باشد:

وجوه نقد29/12/7×29/12/8×
حسابهای دریافتنی60000101000
موجودی کالا175000195000
زمین135000127000
ساختمان150000150000
استهلاک انباشته ساختمان240000240000
ماشین­آلات(48000)(56000)
استهلاک انباشته ماشین­آلات(196000)(224000)
جمع داراییها796000813000
بدهیهای جاری124000137000
بدهیهای بلندمدت7500081000
اوراق قرضه پرداختنی6000060000
سهام عادی350000350000
سود انباشته187000185000
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام796000813000

صورت سود و زیان شرکت جهان منتهی به تاریخ 29/12/8× به شرح زیر می­باشد:

فروش1275000
بهای تمام­شده کالای فروش­رفته:
موجودی کالا در 1/1/7×
خرید135000
بهای تمام­شده کالای حاضر به فروش
موجودی کالا در پایان دوره(127000)
بهای تمام­شده کالای فروش­رفته (858000)
سود ناخالص 417000
هزینه­های عملیاتی210000
هزینه استهلاک ساختمان8000
هزینه استهلاک ماشین­آلات28000
جمع هزینه­ها 246000
سود خالص عملیاتی یا سود خالص 171000
مالیات (59850)
سود خالص بعد از کسر مالیات 111150

تاریخ خرید زمین و صدور سهام عادی در زمانی بوده که شاخص 52 و ساختمان در زمانی خریداری شده است که شاخص آن 54 بوده و عمر مفید ساختمان 30 سال برآورد شده است و ارزش اسقاط آن صفر می­باشد. استهلاک به روش خط مستقیم است. استهلاک ماشین­آلات 10% قیمت تمام شده بود که ارزش اسقاط آن صفر است. شاخص زمان خرید ماشین­آلات 53 بوده است. در اول فروردین­ماه 8×13 شرکت سود سهام نقدی به مبلغ 85000 ریال اعلام و پرداخت نمود. هزینه­ها، خریدها و فروشها همراه با شاخص و در سراسر سال به طور یکنواخت انجام گرفته است.حسابداری بر مبنای واحد

 • روش قیمت­گذاری کالا به روش LIFo بوده است.
 • شاخص آغاز دوره 62
 • کلیه کالاهای آغاز دوره در ارتباط با زمانی بوده که شاخص 45 بوده است.
 • شاخص پایان دوره 64
 • سرمایه شرکت همان سرمایه اولیه است که در بدو تأسیس شرکت آورده شده و تغییراتی نداشته است.

مطلوبست تبدیل صورتهای مالی شرکت فوق­الذکر به C.M.A

شرحبهای تمام­شده (H.C)شاخصواحد پول ثابت C.M.A
فروش12750001275000
بهای تمام­شده کالای فروش­رفته:
موجودی کالای آغاز دوره135000192000
خرید850000850000
بهای تمام­شده کالای حاضر به فروش9850001042000
موجودی کالای پایان دوره(127000)(180622)
بهای تمام­شده کالای فروش رفته(858000)(861378)
سود ناخالص417000413622
هزینه عملیاتی210000210000
هزینه استهلاک ساختمان80009481
هزینه استهلاک ماشین­آلات2800033811
جمع هزینه­ها(246000)(253292)
سود خالص171000160330
سود حاصل از نگهداری اقلام پولی4805
سود خالص171000165135
مالیات(59850)(59850)
سود انباشته نقل به سال بعد111150 105285

*- نظر به اینکه روش قیمت­گذاری موجودی کالای پایان دوره به روش LIFo می­باشد بنابراین کلیه موجودی کالای پایان دوره از همان موجودی کالای آغاز دوره است که شاخص آن  می­باشد.حسابداری بر مبنای واحد

**- استهلاک ساختمان تابع شاخص زمان خرید ساختامن و استهلاک ماشین­آلات تابع شاخص زمان خرید ماشین­آلات می­باشد.حسابداری بر مبنای واحد

محاسبه اقلام پولی آغاز دوره

داراییهای پولیریال
وجوه نقد60000
حسابهای دریافتنی175000
جمع داراییهای پولی235000
بدهیهای پولی:
بدهیهای جاری124000
بدهیهای بلندمدت75000
اوراق قرضه پرداختنی60000
جمع بدهیهای پولی(259000)
اقلام پولی آغاز دوره(64000)

 

شرحبهای تمام­شده (H.C)شاخصواحد پول ثابت C.M.A
اقلام پولی آغاز دوره(64000)(66064)
فروش12750001275000
جمع دریافتیها12110001208936
خرید850000850000
هزینه­های عملیاتی210000210000
مالیات5985059850
سود سهام نقدی8500087741
جمع پرداختیهای پولی(1204850)(1207591)
اقلام پولی پایان دوره61501345

سود حاصل از نگهداری اقلام پولی      4805=/6150-1345/

تبدیل ترازنامه به روش حسابداریC.M.A:

شرحبهای تمام­شده (H.C)شاخصواحد پول ثابت C.M.A
وجوه نقد101000101000
حسابهای دریافتنی195000195000
موجودی کالا127000180622
زمین150000184615
ساختمان240000284445
استهلاک انباشته ساختمان(56000)(66370)
ماشین­آلات280000338113
استهلاک انباشته ساختمان(224000)(270490)
جمع داراییها813000946535
بدهیهای جاری137000137000
بدهیهای بلندمدت8100081000
اوراق قرضه پرداختنی6000060000
سهام عادی350000430769
سود انباشته185000* معادل237766
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام813000946535

در این ترازنامه نظر به اینکه شاخص سهام عادی داده شده است و سرمایه از بدو تأسیس تاکنون تغییراتی نداشته است بنابراین به سطح عمومی قیمتها تبدیل می­گردد و سود انباشته که از سنوات قبل می­باشد از طریق زیر به دست می­آید:حسابداری بر مبنای واحد

237766=(430769+60000+81000+137000)-946535

بیانیه شماره 33 (FASB): افشاء اثرات تورم در صورتهای مالی

شاید روزی فرا برسد که اطالعات مربوط به واحد پولی (قدرت خرید) و ارزش جاری، جایگزین استفاده از بهای تمام شده تاریخی در صورتهای مالی شود. به هر حال، تغییراتی با این شکوه و بزرگی را نمی­توان بدون طرح­ریزی و اظهار پی­آمدهای ممکن آن انجام داد. تصمیم­گیرندگان واحدهای اقتصادی بر پایه اطلاعات حسابداری، روزانه میلیونها ریال جابه­جا می­نمایند. هم تغییر عمده در ماهیت و طبیعت این اطلاعات، تأثیر به سزایی در تخصیص منابع در داخل واحد اقتصادی ما خواهد گذاشت.

تصمیم­گیرندگان بالاجبار باید بیاموزند که این اطلاعات جدید را تفسیر نمایند. سرمایه­های سهامداران از طریق بورس اوراق بهادار از یک فرد به فرد دیگر منتقل می­گردد. قانون مالیات بر درآمد و سایر خط­مشیهای دولت ممکن است تغییر یابد. در پرتوی این مطالب قبل از آنکه ما استفاده از بهای تمام­شده تاریخی برای تهیه صورتهای مالی خود را ترک نماییم، عملیات دقیق با اطلاعات واحد پول ثابت و ارزش جاری مورد نیاز است.

در یک گام تجربی، FASB در بیانیه شماره 33 توصیه نموده است که شرکتهای بزرگ باید اطلاعات مکملی برای صورتهای مالی خود که بر پایه بهای تمام شده است تهیه نمایند تا صورتهای مالی آنها بر مبنای واحد پول ثابت و یا ارزش جاری نشان داده شود. نکته قابل توجه این است که این اطلاعات مکمل بوده و نباید جایگزین صورتهای مالی شود.

شرط اولیه افشاء صورتهای مالی بر مبنای واحد پول ثابت و ارزش جاری:

بیانیه شماره 33 فقط برای شرکتهای بزرگ اعلام شده است، یعنی آنهایی که کل داراییهای آنها یک میلیارد دلار یا کل موجودیها و ماشین­آلات آنها (قبل از کسر استهلاک انباشته) بیش از 125 میلیون دلار باشد. به هر حال FASB تشویق می­کند که تمام سازمانها به هر اندازه از این بیانیه متابعت نمایند اما الزام نکرده است.

در ضمن افشاء صورتهای مالی مکمل بیانیه شماره 33 اعلام نموده است که:

 1. درآمد خالص به واحد پول ثابت اندازه­گیری می­شود.
 2. سود یا زیان حاصل از نگهداری اقلام پولی که ناشی از قدرت خرید است، محاسبه گردد.
 3. سود خالص بر پایه بهای تمام شده جاری اعلام گردد.

در سال 1984، FASB به نحوی مبلغ شرط افشاگری را کاهش داد. به هر حال نگاه به شرط اولیه افشاء صورتهای مالی به ما کمک می­کند که مفهوم اولیه هر دو روش حسابداری بر مبنای واحد پول ثابت و ارزش جاری روشن­تر شود.حسابداری بر مبنای واحد

تفسیر سود یا زیان حاصل از تغییر قدرت خرید
در ارزیابی اثرات تورم روی یک شرکت خاص، باید اثرات تورم را روی عملیات داراییهای پولی یا بدهیهای پولی آن شرکت بررسی نماییم. اگر شرکت مجبور باشد سطح بالایی از وجوه نقد یا حسابهای دریافتنی از مشتریان را نگهداری نماید، می­توان گفت تورم به صورت مداوم قدرت خرید این داراییها را کاهش خواهد داد. از طرف دیگر، اگر شرکت قادر باشد که عملیات خود را از طریق اخذ وام تأمین نماید، تورم باعث می­شود که بازپرداخت با ارزش پایین­تری انجام گردد.حسابداری بر مبنای واحد

مثال 9-3- شرکت سهامی نیکنام ترازنامه مقایسه­ای به شرح زیر تهیه نموده است:

29/12/6×29/12/7×
وجوه نقد1500020700
حسابهای دریافتنی خالص1700019500
اسناد دریافتنی2000030000
موجودی کالا1250019500
زمین5000050000
ساختمان160000160000
استهلاک انباشته­ ساختمان(19200)(20600)
ماشین­آلات و تجهیزات4500060000
استهلاک انباشته ماشین­آلات(20500)(29250)
جمع داراییها280050304850
حسابهای پرداختنی1750025000
اسناد پرداختنی1000015000
بدهیهای بلندمدت2250022500
سهام عادی125000125000
سود انباشته و اندوخته­ها105050117350
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام280050304850

صورت سود و زیان شرکت سهامی نیکنام برای سال منتهی به 29/12/7× به شرح زیر است:

حساب فروش475000
بهای تمام­شده کالای فروش­رفته:
موجودی کالای آغاز دوره12500
خرید280000
هزینه حمل12000
بهای تمام­شده کالای خریداری­شده 292000
بهای تمام کلاای حاضر به فروش 304500
موجودی کالای پایان دوره (19500)
بهای تمام شده کالای فروش­رفته  (285000)
سود ناخالص  190000
هزینه­ها:  
هزینه اداری 62500
هزینه استهلاک ساختمان 6400
هزینه استهلاک ماشین­آلات و تجهیزات 9000
هزینه توزیع و فروش 50000
جمع هزینه­ها  (127900)
سود خالص  62100
هزینه مالیات  (24800)
سود خالص  37300

سایر اطلاعات به شرح زیر در دست است:

ماشین­آلات و تجهیزاتی به مبلغ 15000 ریال در آغاز فروردین­ماه سال 7×13 خریداری گردیده و استهلاک آن 15% به روش خط مستقیم محاسبه می­گردد. تجهیزات قبلی از زمانی است که شاخص 95 بوده است.

روش قیمت­گذاری کالا به روش LIFo بوده است.

 • خرید و فروش و هزینه­ها بر اساس میانگین شاخص محاسبه می­گردد.
 • عمر مفید ساختمان 25 سال و ساختمان بدون ارزش اسقاط می­باشد و شاخص خرید آن 95 بوده است.
 • سود سهام نقدی به مبلغ 25000 ریال در پایان سال اعلام و پرداخت می­گردد.
 • موجودی کالای آغاز دوره کلاً مربوط به زمانی است که شاخص در آن زمان 115 بوده است.
 • شاخص آغاز دوره 120
 • شاخص پایان دوره 132

مطلوبست تبدیل صورتهای مالی فوق­الذکر به روش C.M.A (واحد پول ثابت/ شاخص عمومی قیمت)

محاسبه سود و زیان حاصل از نگهداری اقلام پولی را نشان دهید با این فرض که سرمایه در ارتباط با شاخص 100 می­باشد و سرمایه بدون تغییر بوده است.حسابداری بر مبنای واحد

متوسط شاخص

شرحبهای تمام­شده (H.C)شاخصواحد پول ثابت C.M.A
فروش475000497619
بهای تمام­شده کالای فروش­رفته:
موجودی کالای آغاز دوره1250014348
خرید280000293333
هزینه حمل1200012572
بهای تمام­شده کالای خریداری شده292000305905
بهای تمام­شده کالای حاضر به فروش304500320253
موجودی کالای پایان دوره(19500)و(21781)
بهای تمام­شده کالای فروش­رفته(285000)298472
سود ناخالص190000199147
هزینه­های اداری6250065476
هزینه توزیع و فروش5000052381
هزینه استهلاک ساختمان64008893
هزینه استهلاک ماشین­آلات و تجهیزات900011854
جمع هزینه­ها(127900)(138604)
سود خالص6210060543
سود حاصل از نگهداری اقلام پولی 900
62100 61443
هزینه مالیات(24800)(25981)
سود خالص پس از کسر مالیات3730035462

محاسبه موجودی کالای پایان دوره Lifo:

شرح  (H.C)شاخص  C.M.A
از موجودی کالای آغاز دوره1250014348
از کالای خریداری شده طی دوره700073333
موجودی کالای پایان دوره1950021781

محاسبه استهلاک ماشین­آلات و تجهیزات

محاسبه اقلام آغاز دوره:

داراییهای پولی:

وجوه نقد و بانک       15000

حسابهای دریافتنی خالص     17000

اسناد دریافتنی        20000

جمع              52000

بدهیهای پولی              17500

اسناد پرداختنی        10000

بدهیهای بلندمدت       50000

اقلام پولی آغاز دوره       2000

شرحبهای تمام­شده (H.C)شاخصواحد پول ثابت C.M.A
اقلام پولی آغاز دوره20002200
فروش475000497619
477000499819
خرید280000293333
هزینه حمل1200014348
هزینه اداری6250065476
هزینه­های توزیع و فروش5000052381
هزینه مالیات2480025981
سود سهام نقدی2500025000
خرید تجهیزات1500016500
(469300)(493019)
77006800

سود حاصل از نگهداری اقلام پولی 900=/7700-6800/

تبدیل ترازنامه از بهای تمام شده تاریخی به سطح عمومی قیمتها:

شرح(H.C)شاخصC.M.A
وجوه نقد و بانک2070020700
حسابهای دریافتنی خالص1950019500
اسناد دریافتنی3000030000
موجودی کالا1950021781
زمین5000069474
ساختمان160000222316
استهلاک انباشته ساختمان(20600)(28623)
ماشین­آلات و تجهیزات6000079026
استهلاک انباشته و تجهیزات(29250)(39991)
جمع داراییها304850394183
حسابهای پرداختنی2500025000
بدهیهای بلندمدت2250015000
سهام عادی125000165000
سود انباشته و اندوخته­ها117350معادل166683
جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام304850394183

محاسبه ارزش ماشین­آلات و تجهیزات:حسابداری بر مبنای واحد

H.C.C.M.A
62526

محاسبه استهلاک انباشته ماشین­آلات و تجهیزات:

استهلاک انبشاته سنوات قبل       27000=2250-29250

سود انباشته و اندوخته­ها:

166683=(165000+22500+15000+25000)-394183.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...