پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی موجودی نقد

نسبتهای مالی
 • پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی موجودی نقد

 • پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی موجودی نقد به ویژه استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره2 صورت جریان وجوه نقد بدان معنی است که واحد گزارشگر باید وجوه نقد و معادلهای وجوه نقد رابه صورت جریان وجوه نقد خود گزارش کند.

 

 • الزامات استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 2به ویژه در خصوص تعریف و شناخت وجه نقد ،اطلاعات مورد نیاز برای صورت جریان وجوه نقد و تعیین کنترلهای وجه نقداست.

 

 • مقررات اداری موجود که طبق آن، واحد گزارشگر مستلزم استفاده از انواع خاصی از  حسابهای بانکی نظیر حسابهای سپرده و حسابهای امانی وحسابهای تنخواه گردان  است باید مورد بررسی قرار گیرد تا معین شود که آیا این مانده حسابها تحت کنترل واحد گزارشگر است یا خیر.

 

 • اغلب دولتها و واحدهای دولتی در مورد بیشتر پرداختهای نقدی خود ، دارای سوابق و مستندات خوبی هستند. ازآنجا که بیشتر مانده  حسابهای نقدی به آسانی قابل تشخیص هستند. وجه نقد به عنوان دارایی در نظر گرفته میشود که میتوان  به آسانی باآن برخورد کرد . بااین حال همچنان چالشهای زیادی وجود دارد که باید در فرایند گذار به حسابداری تعهدی و پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی به آنها توجه نمود. برخی از این چالشها در ادامه توضیح داده میشود.حسابداری بخش عمومی موجودی نقد

 •  

  -مشاور مالیاتی -شرکت حسابداری -مشاور مالی -وکیل مالیاتی

 

 • طبق استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره2 ،صورت جریان وجوه نقد باید شامل وجه نقد و معادل وجه نقد باشد . برخی از معادلهای وجه نقد ممکن است قبلا به عنوان بخشی از مانده وجه نقد افتتاحیه و اختتامیه نشده باشند.

 

 • استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره1داراییها را به عنوان منابع تحت کنترل یک واحد تعریف میکند. ازآنجا که وجه نقد نوعی دارایی است ،همه وجوه نقد گزارش شده به عنوان بخشی از مانده وجه افتتاحیه و اختتامیه باید  بااین تعریف منطبق باشد . این موضوع دو مسئله زیر را به وجود می آورد:

 

 • الف-اینکه آیا همه مانده حسابهای وجه نقد گزارشگر ،در کنترل آن واحد اسن یاخیر.در برخی موارد،واحد موارد ،واحد گزارشگرمانده حسابهای وجه نقدی را گزارش میکند که به به صورت امانی در اختیار آن واحد میباشد یا اینکه فقط حق اداره آنرادارد و تحت کنترل آن کنترل نیست.

 

 • ب -اینکه آیا مانده حساب وجه نقدی وجود دارد که در کنترل واحد گزارشگر باشد امادر تاریخ گزارشگری در مانده حساب وجه نقد آن واحد،گزارش نشده باشد.

 

 • در بند 43استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 6صورتهای مالی جداگانه و تلفیقی آمده است که  واحد گزارشگر درتهیه صورتهای مالی تلفیقی ،صورتهای مالی  واحد کنترل کننده و واحدهای تحت کنترل را خط به خط اضافه کردن اقلام مشابه داراییها و بدهیها و خالص داراییها /ارزش خالص ،درآمد و هزینه ها به همدیگر ،ترکیب میکند. بنابراین واحدهایی که ملزم به تهیه صورتهای مالی هستند ،باید هرگونه جریان وجه نقد و مانده وجه نقد درون واحدی را شناسایی کنند.حسابداری بخش عمومی موجودی نقد

 

 • وجه نقد یک دارایی مالی است در نتیجه تابع الزامات افشای استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 15 ابزارهای مالی:افشا و نحوه ارائه و استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 30 ابزارهای مالی:افشا است.

 

 • برخی از اقلامی که در حال حاضر به عنوان مانده حساب وجه نقد شناسایی شده اند ممکن است با تعریف نقد یا معادل نقد مندرج در استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 2 مطابقت نداشته باشند. برای مثال:واحدهایی که از مبنای نقدی تعدیل شده استفاده میکنند معمولا اقلام دریافتنی و پرداختنی خاصی را به عنوان مانده حساب وجه نقد شناسایی میکنند.چنین اقلامی با تعریف وجه نقد ذکر شده در استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 2 منطبق نمیباشد.
 • تعاریف

 • در استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 2 وجه نقد به عنوان موجودی نقد در دست و سپرده های دیداری تعریف میشود . موجودی نقد در دست اصطلاح مشخصی نیست. نمونه هایی از موجودی نقد در دست عبارتند از:حسابداری بخش عمومی موجودی نقد

 

 • الف-مانده حسابهای بانکی اعم از ریالی و ارزی
 • ب-وجه نقد در انتظار سپرده
 • پ-حسابهای تنخواه گردان و
 • ن-وجوه بین راهی
 • وجه نقد نگهداری شده در مانده حسابهای بانکی ممکن است به حسابهای خاصی در یک بانک اشاره داشته باشد. بااین حال ، زمانیکه واحد گزارشگر دارای چندین واحد تحت کنترل و سیستم مدیریت وجه نقد متمرکز است،حسابهای بانک واحدهای تحت کنترل ممکن است واقعی یا فرضی باشند. اصطلاح حسابهای بانکی فرضی به سیستمی اشاره دارد که یک حساب بانک مرکزی وجود دارد اما جریانهای نقدی هر واحد به طور مجزا شناسایی میشود و هر واحد از مانده حساب وجه نقد خود آگاه است . واحدی که حساب بانک مرکزی را اداره میکند در واقع یک بانکدار برای سایر واحدها محسوب میشود.

 

 

 • موجودی نقد در دست یک بخش دولتی میتواند شامل مانده وجوه دفترکل آن واحد باشد که از حساب دولت برداشت شده و برای استفاده در دسترس است. این مبلغ میتواند صرفا شامل مبلغی باشد که واقعا برداشت شده یا برای استفاده فوری در دسترس است.

 

 • استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 1معادل وجه نقد را به صورت سرمایه گذاریهای کوتاه مدت سریع التبدیل به وجه نقدی که احتمال ریسک کاهش در ارزش آن ناچیز بوده و به آسانی قابل تبدیل به مبلغ معینی وجه نقد باشد تعریف میکند. بنابراین معادل وجه نقد شامل موارد زیر است:حسابداری بخش عمومی موجودی نقد
 • الف-سپرده های کوتاه مدت
 • ب-سپرده های عندالمطالبه
 • پ-سایر سرمایه گذاریهای نقد شونده ای که در صورت تمایل واحد گزارشگر به آسانی به موجودی نقد در دست تبدیل میشوند.
 • معادلهای وجه نقد ،اقلامی هستند که به محض درخواست،فورا در دسترس یا قابل دریافت هستند .تفاوت آنها با بدهکاران /حسابهای دریافتنی از  این لحاظ است که اگر چه بدهکاران /حسابهای دریافتنی نیز قابل دریافت هستند اما ممکن است به محض درخواست قابل دریافت نباشند.حسابداری بخش عمومی موجودی نقد
 • شناخت:

 

 • همانند شناخت سایر داراییها ،وجه نقد و معادل وجه نقد هنگامی شناسایی میشوند که قابل اندازه گیری و محتمل باشند.به طور کلی هیچ مشکلی در تعیین قابلیت اندازه گیری و محتمل بودن وجه نقد و معادل وجه نقد وجود ندارد.

 

 • الزامات اطلاعاتی
 • براساس استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره2 واحد گزارشگر ملزم به رعایت موارد زیر است:
 • الف-گزارش مانده حسابهای وجه نقد و صورت جریان وجوه نقد تلفیقی
 • ب-افشای وجه نقد و معادلهای وجه نقد به طور مجزا
 • پ-ارائه توضیحاتی در مورد روشهای حسابداری اقلام تشکیل دهنده وجه نقد و معادل وجه نقد
 • ت-افشای هرگونه مانده حساب وجه نقدی که استفاده از آن توسط گزارشگر با محدودیت همراه است.

 

 

 

 • واحد گزارشگر طبق استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 2 باید موارد زیر را رعایت کند:

 • الف- شناسایی همه حسابهای بانکی و سایر اشکال وجه نقد و معادل وجه نقد

 • ب-شناسایی هرگونه مانده حساب وجه نقد مسدود شده

 • پ-تعیین شخصی که بر وجه نقد کنترل دارد.

 

 • ل-تعیین سیستمی برای گردآوری اطلاعات مربوط به جریانهای نقدی و مانده وجه نقد از همه واحدها ،در واحد گزارشگر
 • برخی از چالشهای مرتبط با شناسایی مانده وجه نقد و معادل وجه نقد و معادل وجه نقد واحد گزارشگر در بخشهای بعدی مورد بحث قرار میگیرد.
 • فقط مانده حسابهای وجه نقدی که تحت کنترل واحد گزارشگر است با تعریف وجه نقد برای واحد مطابقت دارد. مفهوم کنترل برای تعیین اینکه آیا دریافتها و پرداختهای واحد گزارشگر در واقع تحت کنترل آن واحد بوده و بنابراین بیانگر وجه نقد هستند یا خیر،بکار گرفته میشود.چارچوبهای حاکم بر دریافتها و پرداختها در کشورها و حوزه های جغرافیایی مختلف ممکن است متفاوت باشد اما بحث زیر ممکن است در این مورد سودمند باشد.

 

  • دوسناریو ممکن فقط در خصوص دریافتها در ادامه تش

  • شده است .حسابداری بخش عمومی موجودی نقد

 

 • ریح 
 • الف-دریافتهای تحت کنترل واحد گزارشگر معمولا تحت عنوان درآمد یا حساب دریافتنی توسط واحد گزارشگر در نظر گرفته میشود. مانده این حسابها برای استفاده واحد گزارشگر در دسترس هستند و در حساب بانکی که بیانگر وجه نقد واحد گزارشگر استنگهداری میشوند.

 

 • دریافتهای که تحت کنترل واحد گزارشگر نیستند ،وجه نقد واحدهای دریافت کننده وجوه محسوب نمیشوند. برای مثال :یک بخش دولتی وصول کننده مالیات به نمایندگی از طرف دولت اجازه مصرف آن را ندارد ،یا دریافتهایی که به نمایندگی از واحد دولتی دیگری که تحت کنترل واحد گزارشگر است.

 

 • دوسناریوی بالا،نسبتا واضح از تحت کنترل بودن یا نبودن وجه نقد را نشان میدهد. بااین حال در سناریوی دوم،تدابیر و کنترلهای مربوط به چنین وجوهی ممکن است تغییر کند .در برخی موارد مبالغ باید در حساب بانکی جداگانه ای نگهداری شود و ممکن است کاملا مشخص باشد که این مبالغ متعلق به سایر واحدها است.
 • در موارد دیگر ،این وجوه ممکن است با وجوه واحد وصول کننده ترکیب شود و برای استفاده واحد گزارشگر در دسترس آن باشد.ولی این وجوه وصول شده باید در فواصل منظم به واحد اصلی ارسال شود.
 • اگر وجوه تحت کنترل واحد گزارشگر باشد. این وجوه بخشی از مانده حساب وجه نقد محسوب میشود اما از این بابت ممکن است همزمان یک بدهی به بخش دیگر نیز گزارش شود. زمانی که وجوه نگهداری شده به نمایندگی از سایر واحدها با وجوه واحد گزارشگر ترکیب شود و به عنوان بخشی از مانده حساب وجه نقد خود واحد گزارش شود،واحد گزارشگر باید مانده های قابل توجه وجه نقد را که در استفاده از آن محدودیت وجود دارد، افشا کند.

 

 • استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 2 این امکان را به وجود می آورد که در زمانی که دریافتهای نقدی وصول شده و پرداخت کنندگان نقدی انجام شده به نمایندگی از مشتریان پرداخت کنندگان مالیات یا ذینفعان و بیانگر فعالیتهای سایر بخشها و نه فعالیت آن واحد گزارشگر است.جریانهای نقدی به مبلغ خالص گزارش شوند.
 • وجه نقد امانی به طور مجزا در ادامه بحث میشود.حسابداری بخش عمومی موجودی نقد
 • حسابهای سپرده:
 • واحد گزارشگری که برای گذار به مبنای تعهدی آماده میشود ،ممکن است دارای مجموعه ای از حسابهای خاص باشد که به عنوان ابزاری برای شناسایی جداگانه وجوهی استفاده میشودکه دارای ماهیت یا عدف خاص است و برای استفاده عمومی در دسترس نمیباشد . این حسابها باید مورد بررسی قرار گیرند تا معلوم شود که آیا میتوان آنها را به عنوان آنها را به عنوان بخشی از مانده حساب وجه نقد گزارش شده واحد گزارشگر تلقی نمود یا خیر.
 • نمونه هایی از انواع وجه نقدی که ممکن است درچنین حسابهایی نگهداری شوند شامل موارد زیر است:
 • الف-اوراق قرضه یا سپرده ها برای مثال ،اوراق اجاره و
 • ب- وجوه نگهداری شده برای مقاصد خاص
 • هریک از این نمونه ها در ادامه توضیح داده میشود.

 

 • اوراق قرضه یا سپرده ها

 

 • دولت ممکن است افراد کننده کالاهای یکبار مصرف را ملزم به پرداخت سپرده یا اوراق قرضه قابل بازپرداخت نماید . اگر کالاها متعاقبا از کشور خارج شوند،دولت سپرده را برمیگرداند . اما اگر کالا در زمان تعیین شده از  کشور خارج نشود،دولت ممکن  اوراق قرضه یا سپرده را به جای عوارض گمرکی مصادره نماید.
 • اینجا مسئله این است که چه زمانی اوراق قرضه یا سپرده تحت کنترل واحد مسئول وصول عوارض کمرگی و یا دولت به عنوان یک مجموعه واحد قرار میگیرد و باید به عنوان وجه نقد آنها شناسایی شود. تعیین  این زمان به شرایط حاکم بستگی دارد . بااین حال ،قبل از اینکه مبالغ تحت کنترل قرار گیرد.بهتر است به عنوان پول امانی به حساب گرفته شود.

 

 • وجوه نگهداری شت.
 • ده برای مقاصد خاص
 • وجوه نگهداری شده برای مقاصد خاص ممکن است مربوط به سطح بالاتری از دولت یا اشخاص یا سازمان های خصوصی باشد. مساله اصلی این است که آیا چنین وجوهی ،کمک بلاعوض و اهدا و یا شکل دیگری از درآمد محسوب میشود که در حال حاضر تحت کنترل واحد گزارشگر است و یا اینکه هنوز در کنترل اهداکننده اس
 • اگر این وجوه تحت کنترل واحد گزارشگر باشد ،باید به عنوان بخشی از مانده حساب وجه نقد واحد گزارشگر تلقی شود. اما درمورد وجوه نقد دارای محدودیت و شرایط خاص،افشای جداگانه وجوه محدود شده در یادداشت های توضیحی ممکن است مناسب باشد و در برخی موارد ممکن است یک بدهی نیز وحود داشته باشد . نحوه عمل حسابداری چنین معاملاتی در استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شمراه 23 دآمد حاصل از عملیات غیرمبادله ای بیان شده است. چنانچه وجوه تحت کنترل واحد اهداکننده باشد،به واحد اهداکننده تعلق دارد.

 

 • حسابهای امانی

 • وجوه امانی

 • وجوه امانی به وجوه متعلق به یک طرف توسط واحد گزارشگر به صورت امانت نکهداری میشود ،اطلاق میشود و تحت کنترل واحد گزارشگر نیست . بنابر این دارایی واحد گزارشگر محسوب نمیشود. مثالی از وجوه امانی ،وجه نقد نگهداری شده در دولت است که متعلق به زندانیانی است که توسط دولت بازداشت شده اند.

 

 • واحد گزارشگر برای تشخیص مانده حساب وجه نقد تحت کنترل خود،باید اقدامات زیر را انجام دهد:الف-همه حسابهای امانی که معتقد است پول امانی درآنها نگهداری میشود را بررسی کند تا بدین وسیله مشخص شود چه کسی کنترل وجه نقد را برعهده دارد.
 • ب-همه حسابهای بانکی تحت کنترل واحد گزارشگر رابررسی کند تا بدین وسیله  مشخص شود که آیا چنین حسابهایی شامل وجوه نقد امانی میشود یا خیر.حسابداری بخش عمومی موجودی نقد
 • از آنجا که کنترل حسابهای امانی ا کنترل سایر حسابهای بانکی متمرکز تفاوت دارد.

 

 • واحدهایی که از مبنای نقدی استفاده میکنند گاهی اوقات از حسابهای امانی برای اهداف دیگر استفاده میکنند. برای مثال :دربرخی کشورها و حوزه های جغرافیایی که از مبنای نقدی استفاده میشود حسابهای امانی به عنوان مکانیسمی استفاده میشود که به فعالیتهای تجاری تحت مالکیت دولت این امکان را میدهد که دریافتهای تجاری را بدون الزام وجود اعتبار،اداره و خرج کنند.

 

 • درکشورها و حوزه های جغرافیایی دیگر از حسابهای امانی به عنوان ابزاری برای تفکیک وجوهی استفاده میشود که باید برای هدف خاصی استفاده میشد و این امکان را به وجود می آورد تا وجوه در طول دوره زمانی ،بدون الزام به تخصیص سالانه ،به صورت جداگانه در هر سال خرج شود. در هیچ یک از موارد فوق وجه نقد موجود در حسابهای بانکی،به امانت از طرف سازمان یا واحد دیگری نگهداری نمیشود.

 

 • به عنوان بخشی از فرایند گذار به حسابداری تعهدی ،بسیاری از واحدهای گزارشگر ،بررسی نحوه برخورد با وجوه امانی را سودمند میدانند. این موضوع ممکن است شامل ارائه تعریفی قانونی از پول امانی،و تعیین فردی باشد که در خصوص مدیریت پول امانی،اقدامات بانکی مرتبط با پول امانی و نوع عملیاتی که برای پول امانی لازم است ،قدرت و اختیار لازم را دارد.
 • برای مثال:تعریف پول امانی ممکن است به موقعیتهای محدود شده باشد که رابطه ذینفع /امانتدار وجود دارد. علاوه بر بررسی نحوه برخورد با وجوه امانی ،واحدهاباید امانی بودن یا نبودن داراییها و بدهیها و همچنین مناسب ترین شکل کنترل و گزارشگری این داراییها و بدهیها را نیز مد نظر داشته باشند.حسابداری بخش عمومی موجودی نقد

 • حسابهای مساعده
 • برخی کشورها و حوزه های جغرافیایی ممکن است از حسابهای مساعده ای استفاده کنند که به موجب آن فرض میشود مبالغ پرداخت شده از حساب بانکی پرداختهای نقدی نیستند زیرا آنها فورا قابل باز پرداختند. ممکن است از حسابهای مساعده برای انتقال پول به واحدهای جداگانه تحت کنترل یا هر یک از کارکنان در راستای مقاصد خاصی استفاده شود.

 • برای مثال:مسافرت کارکنان.برای حسابهای مساعده ممکن است از حساب بانک یا دفتر کل مجرایی استفاده شود. هنگامی که واحد گزارشگر مبنای تعهدی حسابداری را میپذیرد ،چنین مواردی باید مورد بررسی قرار گیرند. براساس مبنای تعهدی  ، هر پرداخت نقدی باید به عنوان کاهش در مانده وجه نقد شناسایی شود. سپس واحد گزارشگر باید بررسی کند ،آیا خروج وجه نقد بیانگر هزینه است یا وام دریافتنی .

 

 

 

 • بررسی حسابهای مساعده ممکن است به وصول مبالغ معوق ، حذف مبالغی که بعید است بازیافت شود یا شناخت رسمی مبالغ دریافتنی منجر شود .

 

 • حسابهای تنخواه گردان
 • زمانی که دولت یا واحد کنترل کننده دیگری دارایی یک حساب بانکی متمرکز باشد و طبق یک سیستم اعتبارات نقدی عمل نماید. ممکن است زمانی طول بکشد تا درخواست پرداختها از طریق سیستم توسط واحد پردازش کننده مرکزی تصویب و پردازش کننده مرکزی تصویب و پردازش گردد. درواحدهای جداگانه میتوان این نوع محدودیتهای سیستمی را مشاهده کرد و بنابراین ممکن است به شرط تصویب قبلی مخارج ،دسترسی محدودی به وجه نقد برای آنها ایجاد شود.
 • چنین دسترسی به وجه نقد اغلب از طریق حسابهای تنخواه گردان یا حسابهای متعلق حاصل میشود . این حسابها به شیوه ای  مشابه تنخواه گردان شناور عمل میکنند و دارای مانده محدودی برای اهداف خاص بوده و همه اقلام قبل از اینکه وجوه بیشتری به این حسابها اضافه شود بایدمستندات مناسب از قبل تصویب شده باشد.

 

 • مانده وجوه نقدی که درقالب حسابهای تنخواه گردان است،بخشی از وجه نقد واحد تلفیقی محسوب شده و باید در صورتهای مالی تلفیقی گزارش شود. زمانی که واحدهای جداگانه ای که به حساب تنخواه گردان دسترسی دارند.

 • نیز صورتهای مالی تهیه میکنند ، باید بررسی کنند آیا وجه نقد موجود در حساب تنخواه گردان حائز معیارهای تعریف دارایی است یا خیر ،یعنی آیا این وجه نقد تحت کنترل آنها است یا خیر.اگر جواب مثبت باشد،وجه نقد موجود در حساب تنخواه گردان به عنوان بخشی از مانده حسابهای نقدی آنها گزارش میشود. اگر جواب منفی باشد ،حساب تنخواه گردان از طریق واحد دارای کنترل گزارش میشود.

 • هنگامی که واحدهای جداگانه به حسابهای بانکی خود دسترسی داشته و قادر باشند چک صادر کنند یا به طریق دیگری  پرداختهای خود را انجام دهند. نیازی به حسابهای تنخواه گردان وجود ندارد . بااین حال،بیشتر واحدهای گزارشگر از سیستم تنخواه گردان برای مخارج نقدی بی اهمیت استفاده میکنند.

 

 • پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی فرصتی را فراهم می آورد تا مغایرت گیری همه مغایرت گیری همه حسابهای تنخواه گردان تکمیل شده و نیاز به چنین حسابهایی مورد بازبینی قرار گیرد.

 

 • حسابهای بانکی ارزی
 • براساس مبنای تعهدی ،تفاوت بین مانده افتتاحیه و مانده اختتامیه به واسطه تغییرات در نرخ ارز به طور جداگانه در صورت جریان وجوه نقد افشا میشود . روش تسعیر حسابهای بانکی ارزی براساس مبنای تعهدی حسابداری در استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 4آمده است.آثار تغییر نرخ ارز بر مانده وجه نقد نگهداری شده توسط واحد گزارشگر باید به طور جداگانه در صورتهای مالی ارائه شود.
 • تمبرها و حواله های پستی

 • زمانی که واحدی غیر از واحد مسئول تولید چنین اقلامی ،تعداد با اهمیتی از اقلامی که به آسانی قابل تبدیل به وجه نقد هستند ، نظیر تمبرها و حواله های پستی را نگهداری میکند ، این اقلام به عنوان معادل وجه نقد طبقه بندی میشود. بااین حال،زمانیکه واحد گزارشگر مسئول تولید تمبرها است. آنها باید به عنوان موجودی به بهای تمام شده شناسایی شوند.حسابداری بخش عمومی موجودی نقد

 

 • پول منتشر نشده»
 • زمانی که واحد گزارشگر مسئول تولید پول است،پول منتشر نشده باید به عنوان موجودی به بهای تمام شده شناسایی شود و موجودی نقد محسوب نمیشود.

 

 • معاملات غیرنقدی
 • معاملاتی که مستلزم استفاده از وجه نقد نیستند نباید در صورت جریان وجوه نقد انعکاس یابد. طبق استاندارد بین المللی حسابداری شماره2 اینگونه معاملات باید در جای دیگری از صورتهای مالی افشا شوند. زمانی که معاملات دارای جزء نقدی و غیرنقدی هستند.

 

 • ممکن است آگاهی از هردو جنبه معامله برای استفاده کنندگان مربوط تلقی شود. نمونه ای از معامله ترکیبی زمانی است که دارایی تنها با پرداخت مبلغی بابت تفاوت خالص در قیمت توافقی معاوضه شده باشد. بنابراین دومنصر معامله در سیستم حسابداری باید به صورت متقابل ارجاع داده شوند یا یک حساب یادداشتی اضافی برای چنین معاملاتی نگهداری شود.از یادداشتهای توضیحی صورت جریان وجوه نقد میتوان برای افشای جزئیات چنین معاملاتی استفاده نمود.

 

 • ارتباط با مبنای نقدی حسابداری

 

 

 • واحدهای گزارشگری که قصد دارند الزامات استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی مرتبط با مبنای نقدی را رعایت کنند،مربوط میباشد. برای مثال :استفاده از حسابهای مساعده ،حسابهای تنخواه گردان  و حسابهای بانکی ارزی در مبنای نقدی و تعهدی حسابداری به طور مشابه صورت میگیرد.

 

 • استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی مرتبط با مبنای نقدی،وجه نقد و کنترل وجه نقدرا تعریف میکند و ملزم میکند که فقط وجه نقد تحت کنترل واحد گزارشگر شناسایی شود. کنترل وجه نقد به این صورت تعریف میشود که واحد گزارشگر از وجه نقد برای دستیابی به اهداف خود استفاده کند و یا از آن منتفع شود و بتواند دسترسی دیگران به این امتیاز را حذف یا کنترل کند.

 • این استاندارد بیان میکند که مبالغ سپرده گذاری شده در حساب بانکی واحد گزارشگر ،تحت کنترل آن واحد است. این موضوع معنی است که وجه نقد وصول شده به نمایندگی از واحدهای دیگر که قبل از انتقال به حساب تحت کنترل آن واحدهادر حساب بانکی خود واحد وصول کننده سپرده گذاری شده است. برای دوره ای که در آن دوره وجه نقد در حساب واحد وصول کننده است،تحت کنترل واحد وصول کننده محسوب میشود. بااین حال،استاندارد به واحد وصول کننده این امکان را میدهد نا وجه نقد دریافت و پرداخت شده را به طور خالص گزارش کند.

 

 • استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی مرتبط با مبنای نقدی،واحد گزارشگری راکه قصد تغییر به مبنای تعهدی حسابداری را دارد ترغیب میکند که صورت دریافتها و پرداختهای نقدی را طبق استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 2 تهیه کند.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...