LC حسابداری اعتبارات اسنادی گردش کار و مراحل خرید تجاری خارجی

مالي

 LC ( حسابداری اعتبارات اسنادی

 

 

 

 

)Letter of Credit \ LC( حسابداری اعتبارات اسنادی
گردش کار و مراحل خرید تجاری خارجی
1. دریافت کارت بازرگانی .
2. دریافت پروفورما )پیش فاکتور ( از فروشنده.
3. انعقاد قرارداد خرید .

) www.sabtaresh.tpo.ir ( . 4. ثبت سفارش در سایت وزارت بازرگانی و درخواست تامین اعتبار ارزی از طریق وزارت بازرگانی
به بانک . LC 5. درخواست گشایش اعتبار
6. ابلاغ اعتبار توسط خریدار به فروشنده.
7. تهیه کالا و تنظیم اسناد حمل توسط فروشنده.
8. حمل کالا.

 

9. ارسال اسناد حمل توسط بانک کارگزار فروشنده .11 . دریافت اعلامیه ورود کالا .11 . اقدام برای ترخیص کالا از گمرک )پروانه سبز گمرکی به منظور رفع تعهد ارزی( .
اصطلاحات مهم در بازرگانی خارجی:

 

: ) Proforma Invoice( پیش فاکتور یا پروفورما

 

سندی است که فروشندگان کالا پس از ارائه مظنه و نهایی شدن قیمت و سایر شرایط به درخواست خریدار جهت اخذ مجوز های ورود برای افتتاح اعتبار اسنادی
صادر می نمایند.حسابداری اعتبارات اسنادی

 

: )Invoice( فاکتور یا سیاه ی تجاری
از اسناد مهم است که فروشنده کالا به نام خریدار و به همراه سایر اسناد طبق قرارداد برای خریدار ارسال می نمایند.
🙂 Certificate of Origin( گواهی مبدا
سندی است که مبین نام کشور سازنده کالا در آن می باشد و این فرم توسط اتاق بازرگانی محل تکمیل و گواهی می شود.

 

: ) Packing List( لیست بسته بندی
این سند نشاندهنده تعداد کالاهای موجود در هر کارتن- پالت و یا هر نوع بسته بندی مورد توافق خریدار و فروشند می باشد. این سند در هنگام ترخیص کالا در
گمرک فروشنده و خریدار بسیار اهمیت دارد.

 

🙂 Certification of Inspection( گواهی بازرسی کالا
از دغدغه های دائمی فروشندگان و خصوصا خریداران هنگام انجام معامله بین المللی عدم اعتماد به طرف مقابل می باشد. شرکتهای بازرسی ابزاری هستند که از
طریق آنها خریدار می تواند از صحت کیفیت و مقدار کالای مورد حمل اطمینان حاصل کند. 11 نوع گواهی بازرسی ممکن است صادر شود که مهمترین آنهامی باشند. گواهی های بازرسی توسط موسسات بازرسی مستقلی که مورد تایید PSI و گواهی بازرسی قبل از حمل COI ) گواهی بازرسی کالا )کمی و کیفی
بانک مرکزی می باشند با انتخاب خریدار صادر می گردد.

 

🙂 Health Certification ( گواهی بهداشت
این نوع گواهی ها برای خرید مواد غذایی و دامی می باشد که توسط خریدار درخواست و گواهی مربوطه توسط وزارت بهداشت – کشاورزی یا دامپروری
کشور فروشنده تائید و صادر می گردد.حسابداری اعتبارات اسنادی

 

حسابداری اعتبارات اسنادی
Page2
🙂 Analysis Certificate( گواهی تجزیه کالا – گواهی آنالیز
این گواهی مبین تجزیه مواد اولیه کالای مورد نظر می باشد که می بایست توسط یک آزمایشگاه مستقل و معتبر تایید و صادر گردد.

 

) Bill of Lading \ BL( بارنامه
سندی است که حمل کننده یا نماینده وی پس از وصول کالا صادر می نماید حاکی از حمل کالای معینی از یک نقطه )مبدا حمل( به نقطه ی دیگر )مقصد حمل(
با وسیله حمل مورد توافق در مقابل کرایه حمل معینی می باشد.

 

فاکتور کرایه حمل:سندی است که توسط شرکت حمل ونقل می بایست صادر و میزان کرایه حمل – محل و نوع وسیله حمل در آن قید شده باشد و توسط فروشنده طبق شرایط
اعتبار جهت معامله اسناد به بانک معامله کننده ارائه می شود . این سند باید به تایید اتاق بازرگانی محل صدور برسد.

 

) Manifest( مانیفست
عبارتست از فهرست کل بار حمل شده در یک وسیله حمل )کشتی – قطار- هواپیما(. مانیفست شامل مشخصات تجاری کالاست، که این مشخصات شامل: سند
حمل، نام فرستنده، گیرنده، علایم تجاری و شماره ها، تعداد و نوع بسته ها، شرح و مقدار کالاست.

 

ترخیصیه:
سندی است که توسط شرکت حمل صادر می گردد. این سند پس از آنکه شرکت حمل مالکیت اسنادی واردکننده را احراز نموده، صادر شده و به وی یا نماینده
قانونی وی تسلیم می گردد. دریافت این سند به این معناست که صاحب کالا با شرکت حمل تسویه حساب نموده و می تواند برای مقدمات انجام تشریفاتگمرکی به گمرک مراجعه کند.
قبض انبار :

 

قبض انبار رسید تحویل کالا به گمرک است ، که به وارد کننده یا نمایده قانونی وی تسلیم می گردد. یا بعبارتی دیگر سندی است که توسط انباردار صادر می شود
و نشان می دهد که کالا به چه تعداد و یا چه وزنی در کدام انبار نگهداری می شود.

 

پروانه سبز گمرکی
سندی است که توسط گمرک صادر می شود. صدور این سند نشانه ی آن است که عملیات ارزیابی به اتمام رسیده و صاحب کالا با گمرک تسویه حساب نموده و
می تواند مقدمات خروج کالای خود را از گمرک فراهم کند.

 

پَته گمرکی
همان پروانه سبز گمرکی است با این تفاوت که برای کالاهای با ارزش نازل که در حال حاضر حدود 311 دلار تعیین گردیده صادر میگردد.
بیجک انبار
سندی است که توسط انباردار برای صاحب کالا و یا نماینده قانونی وی پس از ترخیص کالا و رویت پروانه سبز گمرکی صادر می گردد. این سند نشان می دهد
که کالا تحویل ذینفع شده است و او می تواند برای بارگیری کالای خود اقدام نماید.

) Qutageg( کوتاژ
دفتری است که کلیه مشخصات و اطلاعات کالا، از روی اظهارنامه در آن درج می گردد. همچنین مراحل ارزیابی و حتی نام ارزیابان درآن ثبت می شود. شماره
دفتر کوتاژ روی اظهارنامه، پروانه سبز گمرکی، قبوض درآمد، سپرده و … درج می گردد.

 

) Force Majeure ( فورس ماژور
در صورتیکه حمل دریایی و با کشتی باشد و در زمان بارگیری و یا تخلیه مشکلاتی از قبیل شورش ، اعتصاب، جنگ و .. بوجود آید کاپیتان کشتی می تواند از
بارگیری و یا تخلیه خودداری کند. این مورد نیز باید در قرارداد مشخص شود و در زمان فورس ماژور طرفین باید بلافاصله موضوع را با تایید اتاق بازرگانی محل
به طرف دیگر بصورت کتبی اعلام نمایند.حسابداری اعتبارات اسنادی

 

) Demurrage ( دموراژ
بطور کلی پرداخت هزینه کشتی که جهت بارگیری و تخلیه مجبور به توقف بیش از حد زمان توافق شده باشد را دموراژ می نامند. لذا به جهت اینکه بعد از حمل
کالا با هزینه های سنگین دموراژ مواجه نشویم باید مدت زمانی که در بندر مبدا برای بارگیری و مدت زمان لازم در بندر مقصد برای تخلیه را قبل از انعقاد قرارداد
مورد بررسی قرار داده و سپس در قرارداد ذکر کنیم.

 

حسابداری اعتبارات اسنادی
Page3
اعتبار اسنادی تعهدی از بانک است که به خریدار و فروشنده داده می شود. تعهد می شود که میزان پرداختی خریدار به فروشنده بموقع و با مبلغ صحیح به دست
فروشنده خواهد رسید.هرگاه که خریدار قادر به پرداخت مبلغ خرید نباشد، بانک موظف است باقیمانده یا تمام مبلغ خرید را بپردازد.اعتبارات اسنادی اغلب در
معاملات بین المللی به منظور اطمینان از دریافت مبالغ پرداختی مورد استفاده قرار می گیرد اگر چه اعتبار اسنادی داخلی هم وجود دارد.

 

ایفا کنندگان نقش در اعتبارات اسنادی
) Advising Bank( و بانک کارگزار ) Opening Bank ) بانک گشایش کننده اعتبار -) Beneficiary خریدار – فروشنده )ذی نفع
توضیح خرید خارجی با استفاده از اعتبار اسنادی : وارد کننده کالا با در دست داشتن پیش فاکتور برای واریز ودیعه ثبت سفارش به بانک مراجعه می کند.
بانک پس از بررسی در صورت مجاز بودن ورود کالا سپرده ثبت سفارش کالا را بر اساس تعرفه کالا که توسط وزارت بازرگانی تعیین شده معادل 11 تا 111 % بهای پروفرما به نرخ
% باشد 21 FOB مورد محاسبه قرار میگیرد و اگر بهای پروفرما بر اساس ارزش CIF شناور دریافت می کند و سند سپرده را ممهور به مهر بانک می کند.

 

بهای پروفرما بر اساس ارزش
باشد واردکننده باید کالا را بیمه نموده و با ارائه بیمه نامه حق بیمه CFR به بهای آن اضافه می شود و رقم جدید مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت و اگر بهای پروفرما بر اساس ارزش
بر اساس نرخ شناور به دلار تبدیل می شود .

 

واردکننده کالا با ارائه پروفرما و سند ودیعه به وزارت بازرگانی درخواست ثبت سفارش می نماید. ) ثبت سفارش از طریق سامانه الکترونیکی ثبت سفارش کالا و در سایت
انجام می شود. ( درخواست مذکور بعد از موافقت و درج شماره 8 رقمی مهر و امضاء شده ) جهت ارائه به بانک( به درخواست کننده برگشت داده http://sabtaresh.tpo.ir
می شود درخواست فوق الذکر از تاریخ تایید دو ماه برای ارائه به بانک اعتبار خواهد داشت.

 

حسابداری اعتبارات اسنادی
Page4
متقاضی با در دست داشتن بیمه نامه و تعهد نامه ارزی و با ارائه مجدد پروفرما و سند ودیعه ثبت سفارش و فرم درخواست ثبت سفارش به بانک مراجعه و طی فرمی تقاضای گشایش
اعتبار اسنادی می نماید .

 

پروفرما بابت حق ثبت سفارش از واردکننده دریافت می کند و یک نسخه از مدارک دریافتی را به اداره بین الملل بانک و CIF بانک بعد از اخذ مدارک فوق 41 ریال برای هر دلار ارزش
بانک مرکزی برای صدور موافقت لازم برای گشایش اعتبار اسنادی ارسال می کند .
پروفرما را به نرخ شناور بابت کارمزد گشایش اعتبار اسنادی حداکثر CFR بانک مربوطه بعد از تایید بانک مرکزی نسبت به گشایش اعتبار اسنادی اقدام میکند و مبلغ نیم در هزارم ارزش
به مدت 6 ماه از متقاضی دریافت می کند .
پروفرما را به نرخ صادراتی از واردکننده سپرده اعتبار دریافت می کند و فروشنده می تواند به طور مستقیم با مراجعه به آن شعبه و یا بانک دیگر با بانک CIF بانک صد در صد ارزش

 

گشایش کننده اعتبار ارتباط برقرار سازد.
Invoice( فروشنده زمانی که از گشایش اعتبار مطلع شد نسبت به ارسال کالا به خریدار بر اساس شرایط اعتبار اقدام میکند و اسناد حمل کالا را که شامل صورتحساب فروش کالا
می باشد به بانک کارگزار تحویل می دهد. )

 

 

Certification of Inspection و گواهی بازرسی ) Bill of Lading ( بارنامه – ) Packing List( – لیست بسته بندی
بانک کارگزار زمانی وجه را به فروشنده پرداخت می کند که مدارک فوق با شرایط اعتبار مطابقت داشته باشد بنابراین اسناد را به بانک گشایش کننده اعتبار ارسال کرده تقاضای تامین
وجه پرداختی به فروشنده را می نماید.

 

اسناد از طریق پست در دونوبت به فاصله زمانی چند روز بصورت جداگانه به بانک گشایش کننده اعتبار ارسال می شود تا در صورت مفقود شدن

یک نسخه نسخه دیگری به بانک برسد .
با دریافت اسناد از بانک کارگزار، بانک گشایش کننده اعتبار نسبت به تامین وجه اعتبار اقدام کرده و رسیدن اسناد را به اطلاع خریدار می رساند و از او می خواهد تا هر چه زودتر
تسویه حساب نهایی اعتبار از محل سپرده انجام گیرد.حسابداری اعتبارات اسنادی

 

بانک گشاینده اعتبار، مبلغ اعتبار را به شکل زیر از محل سپرده و از خریدار دریافت می کند البته در صورتی که سپرده کمتر از کل اعتبار باشد تفاوت را ازخریدار دریافت مینماید .
– ارزش کالا به نرخ صادراتی .
– بابت هزینه تاخیر 11 درصد مبلغ پروفرما از تاریخ پرداخت وجه توسط کارگزار به فروشنده تا تاریخ دریافت اسناد حمل کالا توسط بانک به نرخ صادراتی از محل سپرده توسط بانک
برداشت می شود .
– هزینه تلفن و تلگراف به کارگزار در مواردی چون تایید اعتبار یا تغییر شرایط اعتبار .

بعد از اینکه تسویه حساب نهایی صورت پذیرفت بانک اسناد حمل را پشت نویسی کرده و تایید می نماید و برای ترخیص کالا از گمرک به خریدار تحویل می دهد .
یک نسخه از اظهار نامه گمرکی یا برگ سبز گمرکی که توسط گمرک صادر می شود به خریدار کالا تحویل داده می شود . خریدار طبق تعهدی که به بانک سپرده اصل برگ سبز

گمرکی
و فتوکپی آن را به بانک ارائه می دهد و بانک پس از بررسی جواز و بایگانی یک نسخه فتوکپی برابر اصل و ودیعه ثبت سفارش را به واردکننده استرداد می کند .
انواع اعتبار اسنادی
-1 اعتبار اسنادی وارداتی یا صادراتی
به اعتباری که خریدار برای واردات به کشور خود گشایش می کند اعتبار وارداتی و این اعتبار از لحاظ فروشنده کالا که در کشور دیگر قرار دارد اعتبار صادراتی
میباشد.

 

Revocable L/C : -2 اعتبارات اسنادی قابل برگشت
در این نوع اعتبار ، خریدار و یا بانک گشایش کننده اعتبار میتواند بدون اطلاع ذینفع ، هرگونه تغییر یا اصلاحی در شرایط اعتبار بوجود آورد)بدون اجازه فروشنده(
این نوع اعتبار اخیرا قابل قبول نمی باشد.

 

Irrevocable L/C: -3 اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت
در اعتبار اسنادی غیر قابل برگشت هرگونه تغییر شرایط اعتبار از جانب خریدار یا بانک گشایش کننده اعتبار موکول به موافقت و رضایت فروشنده بوده. فروشندگان
معمولا از این گونه اعتبار استقبال بیشتری میکنند.
Confirmed L/C : -4 اعتبار اسنادی تایید شده
اعتباری است که خریدار ملزم میشود تا اعتبار صادره از سوی بانک خود را به تایید هر بانک معتبر دیگر که مورد نظر فروشنده است، برساند .این نوع اعتبار اسنادی
حاکی از اطمینان نداشتن به حیثیت اعتباری بانک صادر کننده و یا وضعیت متزلزل سیاسی یا اقتصادی کشور خریدار است.حسابداری اعتبارات اسنادی
حسابداری اعتبارات اسنادی
Page5
Unconfirmed L/C: -5 اعتبار اسنادی تایید نشده
ذکر نشود آن اعتبار تایید نشده تلقی Confirmed این نوع اعتبار در شرایط متعارف و بدون نیاز به تایید بانک دیگری گشایش می یابد. اگر در شرایط اعتبار کلمه
میشود

Tranferable L/C: -6 اعتبار اسنادی قابل انتقال
به اعتباری گفته میشود که طبق آن، ذینفع اصلی حق دارد همه یا بخشی از اعتبار گشایش شده را به شخص یا اشخاص انتقال دهد. در واقع این نوع اعتبار یک امتیاز
برای فروشنده محسوب میشود.

Untransferable L/C : -7 اعتبار اسنادی غیر قابل انتقال
به اعتباری گفته میشود که ذینفع حق واگذاری کل یا بخشی از آن را به دیگری ندارد. در تجارت بین الملل عرف بر غیر قابل انتقال بودن اعتبار است و همچنین در
ایران برای گشایش اعتبار قابل انتقال نیاز به مجوز بانک مرکزی میباشد.

 

L/C Usance 🙂 -8 اعتبار اسنادی نسیه یا مدت دار)یوزانس
اعتباری است که وجه اعتبار بلافاصله پس از ارایه اسناد از سوی ذینفع ، پرداخت نمیشود بلکه پرداخت وجه آن، بعد از مدت تعیین شده صورت میگیرد.در واقع
فروشنده به خریدار مهلت میدهد که بهای کالا را پس از دریافت کالا و فروش آن بپردازد. معامله یوزانس معمولا در کشورهایی انجام میگیرد که کمبود ارز دارند.
At Sight L/C : -9 اعتبار اسنادی دیداری
اعتباری است که طبق آن بانک ابلاغ کننده پس از رویت اسناد حمل ارایه شده از طرف ذینفع )فروشنده(، در صورت رعایت تمامی شریط اعتبار از سوی وی ،
بلافاصله وجه آن را پرداخت میکند.

 

Back to Back L/C 🙂 -11 اعتبار اسنادی پشت به پشت)اتکایی
این نوع اعتبار اسنادی متشکل از دو اعتبار جدا از هم است. اعتبار اول به نفع ذینفع گشایش می یابد که خود به هر دلیلی قادر به تهیه و ارسال کالا نیست. به همین
جهت با اتکا بر اعتباری که به نفع وی گشایش یافته است اعتبار دیگری برای فروشنده دوم )ذینفع دوم( که میتواند کالا را تهیه و ارسال کند ، از طرف ذینفع اول
گشایش می یابد.

L/C Red Clause : -11 اعتبار اسنادی ماده قرمز
در این نوع اعتبار فروشنده میتواند قبل از ارسال کالا، وجوهی را بصورت پیش پرداخت از بانک ابلاغ کننده یا تایید کننده دریافت کند.
Revolving L/C : -12 اعتبار اسنادی گردان
اعتباری است که پس از هر بار استفاده ذینفع از اعتبار، همان مبلغ اسناد تا سطح اعتبار اولیه افزایش می یابد در واقع بدون احتیاج به افتتاح یا اصلاح اعتبار جدید ،
اعتبار موجود خود به خود تجدید میشود.
حسابداری اعتبارات اسنادی

Page6
مراحل گشایش اعتبار اسنادی در بانک گشاینده اعتبار

الف: گشایش اعتبار اسنادی

 

ب: اصلاح )در صورت لزوم(: به طور کلی هر گونه تغییر در شرایط و متن اعتبار اسنادی در چارچوب مقررات متحدالشکل بین المللی و مقررات داخلی انجام می گیرد
پ: ظّهرنویسی )پشت نویسی ( اعتبار اسنادی: آخرین مرحله ی اعتبار اسنادی در بانک می باشد که در آن بانکها پس از اخذ تتمه اعتبار )با توجه به میزان پیش
پرداخت( نسبت به ظّهر نویسی و تحویل اسناد اقدام خواهد نمود.حسابداری اعتبارات اسنادی
هزینه های اعتبار اسنادی:
-1 هزینه گشایش اعتبار در بانک گشاینده:

 

أ. مبلغ پیش پرداخت اعتبار اسنادی:
بانک گشایش کننده اعتبار در زمان گشایش با توجه به اعتبار خریدار )وارد کننده( قسمتی از مبلغ واردات )خدود 11 % ( ارزش پروفورما را از
از درخواست کننده دریافت می کند و مابقی را در زمان واریز اسناد و ظهر نویسی اسناد دریافت می کند.

ب . هزینه کارمزد گشایش اعتبار:

* نرخ ارز * ارزش پروفورما = کارمزد گشایش اعتبار
ت . هزینه کارمزد فروش ارز:
*نرخ ارز * ارزش پروفورما = کارمزد فروش ارز
-2 هزینه های بانکی در ظهر نویسی اسناد:
أ. کارمزد فروش ارز در زمان ظهر نویسی
ب . کارمزد ظهر نویسی اسناد
*نرخ ارز * تتمه مبلغ اعتبار ) 91 % باقیمانده( = کارمزد ظهر نویسی اسناد
100 ریال / معادل 000 SWIFT ت . هزینه ارسال

 

20 ریال / ث . هزینه تمبر مالیالتی 000
-3 کارمزد ثبت سفارش
کالاست به نرخ ارز مرجع وارداتی CFR کارمزد ثبت سفارش نیم در هزار ارزش
کارمزد ثبت سفارش =
ارزش کالا CFR * * نرخ ارز
حسابداری اعتبارات اسنادی
Page7
-4 حق بیمه باربری با توجه به ارزش کالا در پروفورما از فرمول زیر بدست می آید:
قیمت کالا در مبدا حمل می باشد. =FOB قیمت کالا در مقصد و = CFR : نکته
نرخ بیمه ی کالاست که با توجه به نوع بیمه بدست می آید. Insurance Rate
I=(CFR +10% CFR ) * Insurance Rate
I=(FOB +20% FOB ) * Insurance Rate

 

-5 هزینه بازرسی
هزینه ی بازرسی معمولا بر مبنای خدمات ارایه شده تعیین می گردد. اگر این هزینه بر طبق کل ارزش کالا برآورد شود به طور کلی کمتر از نیم
درصد کل ارزش محاسبه می شود، اما اگر بازرسی شامل فرایندهای پیچیده باشد هزینه با توافق دو طرف تعیین می گردد.

 

-6 هزینه های گمرکی
تعریف: وجوهی است که گمرک در ازای خدماتی که به صاحبان کالا ارائه می کند از صاحبان کالا اخد می نماید.
أ. هزینه حقوق ورودی
تعریف: مجموع حقوق گمرکی به اضافه ی سود بازرگانی را می گویند.

 

حقوق گمرکی: به موجب قانون حق گمرکی کلیه ی کالاها 4% ارزش ورودی آنهاست.
سود بازرگانی: وجوهی که گمرک از واردات کالا بنا بر تصویب دولت اخذ می کند. نرخ سود بازرگانی متغیر است و بستگی به نوع کالا و
سیاست دولت دارد و از جدول بدست می آید.

حسابداری اعتبارات اسنادی

 

و ) Invoice( ارزش خرید کالا در گمرک عبارتست از جمع مبلغ فاکتور 🙂 Customs Value( نحوه ی محاسبه ی ارزش کالا در گمرگ
D و سایر هزینه ها از جمله هزینه ثبت سفارش و گشایش اعتبار ) Freight( و کرایه حمل و باربندی ) Insurance( حق بیمه پرداختی
CV = CIF + ( یا بعبارتی CV = (C+I+F ) + D
)*CFR

حقوق ورودی نیز از فرمول زیر بدست می آید:

ID = (R%) * CV
ب . هزینه انبار داری
ت . هزینه تخلیه و بارگیری
ث . هزینه تعیین تعرفه و آزمایشگاه
ج . هزینه خدمات ویژه )خدمات فوق العاده(
ح . هزینه مراقبت و بدرقه ی کالا
حساب های موردنیاز در اعتبارات اسنادی:

 

در سطح کل و در گروه یک برای سفارشات خارجی حسابی با نام اعتبارات اسنادی ایجاد می کنیم.
در سط معین حسابی با عنوان شماره ی اعتبار اسنادی ایجاد می کنیم.
در سطح تفصیل برای تمامی هزینه های اصلی مربوط به اعتبار حساب در سطح تفصیل ایجاد می کنیم. مانند:
سپرده ثبت سفارش
پیش پرداخت اعتبار اسنادی
هزینه کارمزد گشایش اعتبار
هزینه کارمزد فروش ارز
هزینه کارمزد تغییر شرایط
هزینه کارمزد فروش ارز در زمان ظهر نویسی
کارمزد ظهر نویسی اسناد
SWIFT هزینه ارسال
حسابداری اعتبارات اسنادی

 

هزینه تمبر مالیالتی
کارمزد ثبت سفارش
هزینه حق بیمه باربری
هزینه حقوق ورودی گمرکی
هزینه انبار داری
هزینه تخلیه و بارگیری
هزینه تعیین تعرفه و آزمایشگاه
هزینه خدمات ویژه )خدمات فوق العاده(
مواردی که در بستانکار اعتبار اسنادی ثبت می شود
برگشت سپرده ثابت

برگشت قسمتی از سفارش انجام نشده
وصول خسارت
هزینه ثبت سفارش و کارمزد آن
*** )X ثبت سفارش )اعتبار اسنادی شماره
*** )X هزینه کارمزد )اعتبار اسنادی شماره
بانک/جاری شرکاء ***

 

بابت شناسایی و پرداخت مبلغ اصلی اعتبار
*** )X مبلغ اعتبار )اعتبار اسنادی شماره
بستانکاران تجاری ارزی( *** ( X شرکت
بستانکاران تجاری ارزی( *** ( X شرکت
جاری شرکاء ***
بابت پرداخت حقوق و عوارض گمرکی
*** )X حقوق و عوارض گمرکی )اعتبار اسنادی شماره
مالیات ارزش افزوده )سایر بستانکاران( ***
جاری شرکاء ***

 

بابت سایر هزینه ها
*** )X هزینه حمل )اعتبار اسنادی شماره
*** )X هزینه ترخیص )اعتبار اسنادی شماره
*** )X هزینه کشتیرانی)اعتبار اسنادی شماره
*** )X هزینه استاندارد)اعتبار اسنادی شماره
*** )X هزینه بازرسی)اعتبار اسنادی شماره
جاری شرکاء ***
پس از تحویل کالا و پایان عملیات اعتبار اسنادی :
موجودی کالا ***
*** x اعتبار اسنادی شماره
حسابداری اعتبارات اسنادی

Page9
نکته 1: در هنگام زدن این ثبت باید دقت کنیم که تاریخ این ثبت حتما باید چند روز بعد از تاریخ ترخیص کالا که بر روی برگ سبز گمرکی درج شده است باشد. در
صورت حمل کالا توسط شرکت باربری بر اساس تاریخ دقیق تحویل کالا به انبار شرکت.

 

نکته 2: طبق بند الف ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم کلیه دارندگان کارت بازرگانی و کلیه وارد کنندگان و صادر کنندگان، مشمول مالیات بر مشاغل بوده لذا مکلف
به رد کردن گزارش فصلی و اظهارنامه ارزش افزوده می باشند.

 

مباحث مربوط به تسعیر ارز
تسعیر: فرایندی که از طریق آن اطلاعات مالی مبتنی بر ارز ، بر حسب واحد پول گزارشگری بیان می شود. واژه تسعیر گزارش معاملات
منفرد ارزی بر حسب واحد پول گزارشگری و همچنین برگردان یک مجموعه کامل صورتهای مالی تهیه شده بر حسب ارز به واحد پول
گزارشگری را در بر می گیرد.حسابداری اعتبارات اسنادی
تفاوت تسعیر: تفاوت ناشی از تسعیر میزان معینی از یک ارز به واحد پول گزارشگری با نرخهای تسعیر مختلف.

 

حسابداری معاملات ارزی
معاملات بین یک واحد تجاری داخلی و یک واحد تجاری خارجی اغلب به واحد پول غیر از ریال انجام می شود که آنرا معاملات ارزی می نامیم.
رایجترین معاملات ارزی شرکتها خرید مواد، کالا و ماشین آلات از خارج، اخذ تسهیلات ارزی و صدور محصولات به خارج از کشور است.
نکته 1 : بر اساس استاندارد حسابداری شماره 11 معاملات ارزی در زمان شناخت اولیه بایدبر اساس نرخ تسعیر در تاریخ انجام معامله به ریال ثبت شود، در برخی
موارد ممکن است تشخیص نرخ تسعیر در زمان انجام معامله مشکل باشد. در چنین شرایطی اگر نوسانات نرخ ارز کم باشد طبق استاندارد می توان برای تسعیر ارز
از نرخ میانگین استفاده کرد.

 

نکته 2: ضوابط تسعیر ارز در تاریخ ترازنامه
الف: اقلام پولی ارزی باید با استفاده از نرخ تسعیر در تاریخ ترازنامه تسعیر شود.
ب: اقلام غیر پولی که به بهای تمام شده تاریخی بر حسب ارز ثبت شده است باید با استفاده از نرخ تسعیر در تاریخ انجام معامله تسعیر
شود.

 

 

ج: اقلام غیر پولی که به ارزش منصفانه بر حسب ارز ثبت شده است باید با استفاده از نرخ تسعیر در تاریخ تعیین ارزش منصفانه تسعیر
شود.

 

حسابداری اعتبارات اسنادی
Page10
نمونه های اقلام پولی و غیر پولی با توجه به تعریف ان در استاندارد شماره 11
اقلام پولی غیر پولی
 موجودی نقد و بانک
 سپرده ها
 سرمایه گذاری در سهام
 اوراق مشارکت
 حسابها و اسناد دریافتنی
 ذخیره مطالبات مشکوک الوصول
  موجودی کالا
 پیش پرداختها
  مطالبات بلند مدت
 داراییهای ثابت مشهود و نامشهود
 حسابها و اسناد پرداختنی
 هزینه های معوق
 سود سهام پرداختنی
 مالیات بر درآمد پرداختنی
 پیش دریافت سهام
  سهام عادی
  سود انباشته

 

برای شناسایی سود یا زیان ناشی از تسعیر دوروش در ادبیات حسابداری وجود دارد:حسابداری اعتبارات اسنادی
الف: روش یک معامله ای )تلقی به عنوان یک معامله(
ب: روش دو معامله ای )تلقی به عنوان دو معامله مجزا( طبق استاندارد حسابداری شماره 16 روش دو معامله ای است.

 

1381 به مبلغ 151111 یورو از خارج خریداری کرده است. اگر نرخ یور در این /7/ مثال : فرض کنید شرکت سبلان کالایی را در تاریخ 25
1381 تسویه نشود شرکت سبلان /12/ 1 ریال است. چنانچه این مبلغ تا 29 /651/111/ تاریخ 11111 ریال باشد معادل ریالی این خرید 111
در تاریخ ترازنامه یک بدهی ارزی دارد.ولی باید به یورو تسویه شود. در تاریخ ترازنامه یورو 11511 ریال است. مطلوبست ثبت رویداد
خرید و تسیعر ارز در تاریخ ترازنامه.
1/651/111/ 7/25 موجودی کالا 111
1/651/111/ حسابهای پرداختنی 111
15111 * 511 = 75/111/ تفاوت ناشی از تغییر قیمت ارز 111
75/111/ 12/29 زیان تسعیر ارز 11

 

 

75/111/ حسابهای پرداختنی 111

 

حسابداری اعتبارات اسنادی
Page11
ضمیمه 1 – اینکوترمز 2222
به معنی اصطلاحات بین المللی بازرگانی تشکیل )International Commercial Terms( اینکوترمز یک کلمه مرکب است که از ترکیب سه کلمه انگلیسی
شده است و به صورت گسترده ای مورد استفاده قرار می گیرد. این اصطلاحات برای تفکیک هزینه ها و مسئولیتها بین فروشنده و خریدار استفاده می شود.

اینکو ترمز بهه مسهائل مهرتبط بها حمهل کهالا از فروشهنده بهه خریهدار پاسهخ مهی دههد. مسهائلی شهامل حمهل کالاهها، تهرخیص کالاهها، و اردات و صهادرات کالاهها،
اینکه چه کسی مسئول پرداخت می باشهد و اینکهه ریسهک جابجهایی و انتقهال کهالا در مراحهل مختلهف حمهل بهر عههده چهه کسهی مهی باشهد. اصهطلاحات مختلهف

 

معمولأ با ذکر مکانهای جغرافیایی مورد استفاده قرار می گیرد نه عناوین مرتبط با جابجایی. )Incoterms( اینکوترمز
تهیه و تدوین شده است. International Chamber Of Commerce اینکو ترمز توسط اتاق بازرگانی بین المللی
اینکوترمز به چهار گروه زیر با اصطلاحات وابسته به هر گروه تقسیم شده است.حسابداری اعتبارات اسنادی
تحویل کالا در محل کار )… نام محل مقرر( : EXW
تحویل کالا در محل مقرر به حمل کننده )… نام محل مقرر( :FCA
تحویل کالا د رکنار کشتی در بندر مبدا)… نام بندر بارگیری( : FAS

 

تحویل کالا روی عرشه کشتی در بندر مبدا )… نام بندر بارگیری( : FOB
قیمت کالا و کرایه تا بندر مقصد )… نام بندر مقصد( : CFR
قیمت کالا، بیمه و کرایه تا بندر مقصد )نام بندر مقصد( : CIF
پرداخت کرایه حمل کالا تا مقصد )نام محل مقرر در مقصد( : CPT
پرداخت کرایه حمل و بیمه کالا تا مقصد )نام محل مقرر در مقصد( : CIP
تحویل کالا در مرز )نام محل تعیین شده در مرز( : DAF
تحویل کالا روی عرشه کشتی در بندر مقصد ) نام بندر مقصد( : DES
تحویل کالا روی اسکله در بندر مقصد ) نام بندر مقصد( : DEQ

تحویل کالا در محل مقرر در مقصد بدون ترخیص) نام محل مقرر مقصد( : DDU
تحویل کالا در محل مقرر در مقصد با ترخیص) نام محل مقرر مقصد( : DDP

حسابداری اعتبارات اسنادی
Page12
ضمیمه 2 – مراحل و تشریفات ترخیص کالا از گمرک
-1 تنظیم اظهارنامه گمرکی توسط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی )ترخیص کار( همراه با کلیه اسناد و مدارک و مجوزهای مورد نیاز.
-2 بررسی اظهارنامه توسط قسمت احراز هویت
-3 مراجعه به بانک جهت پرداخت مبلغ تعیین شده بابت حقوق و عوارض و هزینه های گمرکی در اظهارنامه.
-4 ارایه فیش بانکی به دفتر ژورنال گمرک

-5 مراجعه به قسمت پروانه جهت صدور پروانه سبز گمرکی
-6 مراجعه به دفتر کوتاژ جهت ثبت اظهارنامه
-7 مراجعه به سرویس ارزیابی جهت تعیین ارزیاب.

 

-8 مراجعه به انبار در معیت ارزیاب مربوطه جهت ارزیابی کالا.
-9 ارزیابی کالای اظهار شده، در این مرحله چنانچه نیاز به ارسال نمونه به آزمایشگاه باشد، می باید به آزمایشگاه مراجعه شود.
-11 مراجعه به دایره ارزش جهت تایید ارزش اظهارنامه.

 

. -11 مراجعه مجدد به ارزیاب مربوطه پس از انجام مراحل 9 و 11
-12 پس از امضای ارزیاب ، مراجعه به کارشناس و سپس مسئول سرویس ارزیابی.
-13 پس از امضاء و مهر رئیس سرویس ارزیابی ، مراجعه به دفتر کل انبارها.
-14 مراجعه به درب خروج جهت اخد مجوز بارگیری.
-15 مراجعه به انبار جهت تحویل کالا )بارگیری کالا بر روی وسیله نقلیه(
-16 مراجعه به درب خروج و پس از امضای دفتر درب خروج اقدام به خارج نمودن کالا از محوطه ی گمرک.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...