دستورالعمل حسابداری اجاره به شرط تملیک

حسابداری

دستورالعمل حسابداری اجاره به شرط تملیک

 

 

1.

 

پس از انعقاد قرارداد، شرکت و یا اشخاص حقیقی اقدام به پیش¬پرداخت به بانک می¬نمایند:
حساب پیش¬پرداخت ×××
حساب بانک جاری200 ×××
پرداخت به بانک بابت پیش¬پرداخت ساختمان
2. تحویل اموال موضوع اجاره به شرط تملیک به مستأجر
حساب ساختمان اجاره به شرط تملیک (به قیمت تمام¬شده) ×××
حساب پیش¬پرداخت هزینه کارمزد ×××
حساب تعهدات- اجاره سرمایه¬ای ×××
حساب پیش¬پرداخت ×××

حساب تعهدات- اجاره سرمایه¬ای شامل تسهیلات اعطایی بانک به انضمام هزینه کارمزد بانکی در مدت 15 سال یا 20 سال و یا …. می¬باشد.حسابداری اجاره به شرط تملیک

3. پرداخت اقساط
حساب تعهدات- اجاره سرمایه¬ای ×××
حساب بانک- جاری 200 ×××
پرداخت هر قسط از دو قسمت تشکیل می¬گردد:
الف) بابت اصل وجوه دریافتی از بانک
ب) بابت هزینه کارمزد اجاره به شرط تملیک
با توجه به مراتب فوق در پایان هر سال و همچنین در پایان هر قرارداد اجاره به شرط تملیک با استفاده از روش محاسباتی، هزینه کارمزد اجاره به شرط تملیک به شرح زیر محاسبه می¬گردد:
r=R.(K(K+1)-L(L+1))/(N(N+1))
در این فرمول:
r: کارمزد مربوط به هر دورهR: کل کارمزد اجاره به شرط تملیک
K: تعداد اقساط باقیمانده در ابتدای دوره
L: تعداد اقساط باقیمانده در انتهای دوره
N: تعداد کل اقساط است.
توضیح اینکه فرمول فوق کلی بوده و محاسبه کارمزد مربوط به هر قسط نیز به وسیله آن امکان¬¬پذیر می¬باشد، مشروط به آنکه اقساط و فاصله پرداخت آن مساوی باشد:
اسناد شماره 3، 4 و 5 تکراری است.

پس از خاتمه قرارداد اجاره به شرط تملیک در صورتی که قرارداد کاملاً اجرا و تمام اقساط اجاره¬بها پرداخت و کلیه تعهدات دیگر طبق قرارداد کاملاً انجام شده باشد، حساب اجاره به شرط تملیک ساختمان به شرح زیر تسویه خواهد شد:
حساب ساختمان ×××
حساب استهلاک انباشته اجاره به شرط تملیک ساختمان ×××حساب اجاره به شرط تملیک ساختمان ×××حساب استهلاک انباشته اجاره به شرط به تملیک ×××
با ثبت سند حسابداری فوق کلیه حسابهای اجاره به شرط تملیک در دفاتر شرکت تسویه شده و اموال مورد اجاره طبق مفاد قرارداد به مالکیت شرکت در خواهد آمد.
مثال 1-4- شرکت سهامی الف برای خرید ساختمان اداری خود در تاریخ 1/4/74 اقدام به انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک ساختمان نمود و مبلغ 20000000 ریال به عنوان پیش¬پرداخت به حساب بانک واریز کرد، و از تسهیلات بانکی برای خرید یک باب ساختمان به مبلغ 4000000 ریال استفاده کرد.

مدت استفاده از این تسهیلات 15 سال می¬باشد. ساختمان در تاریخ 1/6/74 در اختیار شرکت قرار گرفت و اولین قسط در تاریخ 1/7/74 پرداخت گردید. اقساط ماهانه 500000 ریال می¬باشد. عمر مفید ساختمان 20 سال و استهلاک به روش خط مستقیم محاسبه می¬گردد. بازپرداخت وجوه در این مدت 90000000 ریال می¬باشد.
مطلوبست: ثبت در دفاتر شرکت.
r=R.(K(K+1)-L(L+1))/(N(N+1))
در این فرمول:
R50000000=
K180=12×15=
L174=6-180=
چون در سال جاری 6 قسط پرداخت می¬گردد بنابراین اقساط باقیمانده برابر است با 174
N180=12×15=
r=?
r=50000000×(180(180+1)-174(174+1))/180(180+1)
r=50000000 (32580-30450)/32580
ریال کارمزد پرداختی در سال 74 r=50000000×2130/32580=3268875
کل اقساط پرداختی 3500000=7×500000

مبلغی که از اصل وام پرداخت شده است 231125=3268875-3500000
اگر کل اقساط مرتب پرداخت گردد در سال 1375 بابت هزینه کارمزد وام مبلغ زیر پرداخت خواهد شد:
R50000000=
K174=
L=162=12-174
N180=
r_75=5000000×(174(174+1)-162(162+1))/(180(180+1))=50000000×(30450-26406)/32580
ریال هزینه کارمزد پرداختی در سال 75 r_75=50000000×4044/32580=6206260
بنابراین ملاحظه می¬گردد در سالهای اولیه مبالغ پرداختی اقساط بابت کارمزد بوده و از اصل مبلغ کمتر پرداخت می¬گردد.

مثال 2-4- شرکتی با بانک اقدام به انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک ساختمان نمود و مبلغ 40000000 ریال بابت پیش¬پرداخت داد و از تسهیلات اعتباری بانک به مبلغ 60000000 ریال در مدت 20 سال استفاده کرد. فرض می¬شود که بازپرداخت این تسهیلات 91800000 ریال و اقساط ماهیانه آن 382500 ریال باشد. از تاریخ 1/4/74 پرداخت شروع می¬گردد. نحوۀ ثبت در دفاتر شرکت با فرض آنکه عمر مفید ساختمان 20 باشد چنین است:

r=R (K(K+1)-L(L+1))/N(N+1)
R=31800000
K240=12×20=
نظر به اینکه اقساط شرکت از تاریخ 1/4/74 تا پایان سال 74 مرتباً پرداخت می¬گردد بنابراین برای محاسبه L، اقساط باقیمانده تا پایان سال عبارتند از:
L=231=9-240
N240=12×20=

r؟=
r=31800000×(240(240+1)-231(231+1))/(240(240+1))
r=31800000×(57840-53592)/57840
r=31800000×4248/57840=2334120
محاسبه هزینه کارمزد در سال 1375:
R31800000=
K=231
L219=12-231=
N=240
r_75=?
r_75=31800000×(231(231+1)-219(219+1))/240(240+1)21
r_75=31800000 (53592-48180)/57840=31800000×5412/57840
کارمزد در سال 75 r_75=31800000×0.09=2862000
تمرینات:
تمرین 1: شرکت سهامی جهان اقدام به خرید یک باب ساختمان به صورت اجاره به شرط تملیک با بانک نمود و مبلغ 60000000 ریال به عنوان پیش¬پرداخت در تاریخ 1/2/×7 به بانک واریز نمود. بانک مبلغ 180000000 ریال به عنوان تسهیلات بانکی در تاریخ 18/3/×7 در اختیار شرکت قرارداد تا ساختمان مذکور را خریداری نماید که در پایان مدت 15، سال 360000000 ریال دریافت نماید. اولین قسط از تاریخ 18/4/×7 به مبلغ هر قسط ماهانه 2000000 ریال می¬باشد.
مطلوبست:

 

نحوه ثبت عملیات در دفتر شرکت سهامی جهان و پرداخت اقساط و هزینه کارمزد در پایان هر سال و اصلاح حساب در اولین سال و استهلاک آن در صورتی که عمر مفید آن 20 سال می¬باشد.

تمرین 2: شرکت دنیا ساختمانی را به مبلغ 100000000 ریال از تسهیلات بانکی به مدت 15 سال استفاده نمود که در پایان هر ماه مبلغ 600000 ریال اقساط آن را بپردازد و در سررسید، 225000000 ریال بازپرداخت نماید. عمر مفید ساختمان 15 سال می-باشد. تاریخ اولین قسط 1/2/×7 می¬باشد.
مطلوبست: ثبت عملیات در دفتر شرکت دنیا، پرداخت اقساط و تعیین هزینه کارمزد و اصلاح حساب.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...