چهره در حال تغییر حسابداری

چهره در حال تغییر حسابداری حرفه حسابداری که دارای پیشین های به بلندای چند قرن است، راه درازی را از دفترداری دستی تا هوش مصنوعی پیموده است که هم اکنون همچنان در حال تغییر ساختار روزانه چگونگی انجام وظ

چهره در حال تغییر حسابداری

 

حرفه حسابداری که دارای پیشین های به بلندای چند قرن است، تغییر حسابداری   راه درازی را از دفترداری دستی تا هوش مصنوعی تغییر کرده
که هم اکنون همچنان در حال تغییر ساختار روزانه چگونگی انجام وظایف حسابداران و همچنین دیگر صنایع خدمات حرفه ای
می باشد. نقش حرفه با وجود نگرانیهایی پیرامون چگونگی اثرگذاری فناوریهای نوپدید بر تخصص حسابداری، همیشه یکنواخت
مانده است.

 

حسابداران با وجود آیین اصول اخلاق حرفه ای جهانی، تعهدی روشن در جهت منافع همگانی دارند تا از سازمانهای شفاف
و پاسخگو و همچنین بازارهای سرمایه باثبات که زیربنای رشد اقتصادی هستند، پشتیبانی کنند. حرفه حسابداری ممکن است
با پذیرش فناوری برای فعالیت هوشمندان هتر و کاراتر، بینشی عمیقتر برای کارفرمایان خود فراهم و ب هطور همزمان ، به آنها در
برای عملیات کسب وکار که به سرعت نزدیک می شود، کمک کند. »

 

 

 

هنجار جدید  درک
حرفه در حال آماده شدن برای فریبندگی فزاینده فناوری از جمله هوش مصنوعی و فناوریهای نوپدید در زمینه هایی
چهره در حال تغییر حرفه حسابداری

 

 

حرفه حسابداری که دارای پیشین های به بلندای چند قرن است، راه درازی را از دفترداری دستی تا هوش مصنوعی پیموده است
که هم اکنون همچنان در حال تغییر ساختار روزانه چگونگی انجام وظایف حسابداران و همچنین دیگر صنایع خدمات حرفه ای
می باشد. نقش حرفه با وجود نگرانیهایی پیرامون چگونگی اثرگذاری فناوریهای نوپدید بر تخصص حسابداری، همیشه یکنواخت
مانده است.

 

حسابداران با وجود آیین اصول اخلاق حرفه ای جهانی، تعهدی روشن در جهت منافع همگانی دارند تا از سازمانهای شفاف
و پاسخگو و همچنین بازارهای سرمایه باثبات که زیربنای رشد اقتصادی هستند، پشتیبانی کنند. حرفه حسابداری ممکن است
با پذیرش فناوری برای فعالیت هوشمندان هتر و کاراتر، بینشی عمیقتر برای کارفرمایان خود فراهم و ب هطور هم زمان، به آنها در
برای عملیات کسب وکار که به سرعت نزدیک می شود، کمک کند. »

 

 

هنجار جدید « درک
حرفه در حال آماده شدن برای فریبندگی فزاینده فناوری از جمله هوش مصنوعی و فناوریهای نوپدید در زمینه هایی
چهره در حال تغییر حرفه حسابداری
حرفه حسابداری که دارای پیشین های به بلندای چند قرن است، راه درازی را از دفترداری دستی تا هوش مصنوعی پیموده است
که هم اکنون همچنان در حال تغییر ساختار روزانه چگونگی انجام وظایف حسابداران و همچنین دیگر صنایع خدمات حرفه ای
می باشد.

 

 

نقش حرفه با وجود نگرانیهایی پیرامون چگونگی اثرگذاری فناوریهای نوپدید بر تخصص حسابداری، همیشه یکنواخت
مانده است.

 

حسابداران با وجود آیین اصول اخلاق حرفه ای جهانی، تعهدی روشن در جهت منافع همگانی دارند تا از سازمانهای شفاف
و پاسخگو و همچنین بازارهای سرمایه باثبات که زیربنای رشد اقتصادی هستند، پشتیبانی کنند. حرفه حسابداری ممکن است
با پذیرش فناوری برای فعالیت هوشمندان هتر و کاراتر، بینشی عمیقتر برای کارفرمایان خود فراهم و ب هطور هم زمان، به آنها در
برای عملیات کسب وکار که به سرعت نزدیک می شود، کمک کند. » هنجار جدید « درک
حرفه در حال آماده شدن برای فریبندگی فزاینده فناوری از جمله هوش مصنوعی و فناوریهای نوپدید در زمینه هایی
چهره در حال تغییر حرفه حسابداری

25
براورد کرده است که (IBM) و استخراج داد ههاست. برای نمونه، شرکت آی بی ام (Blockchain) مانند بلاک چین
300 میلیون صفحه از مقررات در جهان کنونی وجود دارد. حرفه حسابداری که باید به طور مستمر چشم انداز همیشه
در حال تغییر انتظام بخشی جهانی را درک کند، م یتواند از هوش مصنوعی برای غربال کردن این داده ها به منظور
کسب اطلاعات مرتبط، در راستای کمک به کارفرمایان در هدایت گستره ای از چشم اندازها شامل مالیا تبندی و دیگر
موارد، استفاده کند.

شگفت انگیز است که این فناوریها، نیروی درونی آنها را نمایان کرده است و کماکان الگوریتمهای یادگیری که قدرت
پشت پرده هوش مصنوعی هستند، در حال تسهیل میلیونها مبادله تجاری در طول روز است. اکنون حسابداران بیش از
هر زمان دیگری درک م یکنند که به کارگیری این پیشرفتها ب هعنوان ابزار روزانه، نیاز به مهارتهای جدیدی برای تکمیل
قابلیتها و تمرکز فزاینده بر مهارتهایشان در زمینه ارائه مشاوره راهبردی به کسب وکارها و سازمانهای کارفرما دارد.
امنیت سایبری: هنجار جدید.

 

 

من در نقش خودم ب هعنوان رئیس فدراسیون بی نالمللی حسابداران و در زندگی شغلی ام ب هعنوان مدیر ارشد مالی بخش فناوری یکی
از بزرگترین بانکهای استرالیا، روزانه با پیشرفت فناوری روبه رو هستم و ب هطور مستمر از توانایی فناوری در افزایش کارایی کار- و
زندگی- در سراسر جهان، شگفت زده می شوم. ب هعنوان نمونه، در کشورهای آفریقایی و در کشوری مانند هند، فناوری ارتباط از راه
دور و اینترنتی، امکان ارتباط میلیونها انسان به حساب بانکی خود و انتقال امن پول را فراهم کرده است.

 

اما انفجار در تقاضای جهانی مصر فکننده برای فناوری و دسترسی به آن، و خدمات فراهم شده به وسیله فناوری، باعث ایجاد
ریسکها و چالشهای جدید و با قابلیت ایجاد هزینه های بالا، برای کسب وکار شده است. تقلب سایبری، دزدی اطلاعات شخصی و
حتی تروریسم و جاسوسی سایبری، اهمیت امنیت بیشتر دیجیتال به عنوان یک هنجار جدید برای کس بوکار را نشان می دهد.
یک فرصت واقعی برای حرفه حسابداری وجود دارد تا به کسب وکارها و سازمانها در هدایت موفقیت آمیز چشم انداز دیجیتال، کمک
کند. حسابداران حرفه ای در بسیاری از بخشها در سراسر اقتصاد جهانی فعالیت می کنند.

 

حرفه حسابداری، از حسابرسان به عنوان
مشاوران مستقلی که ریسک را ارزیابی می کنند، تا رؤسای کمیت ههای حسابرسی، مدیران مالی ارشد و حسابرسان داخلی که موقعیت
کنونی سازمان را پایش م یکنند، دارای فرصتی چندوجهی برای کمک به سازمانها در پیشگیری از خطرهای سایبری است.
در آینده، بلاک چین ب هعنوان یک ابزار بزرگ برای حسابداران در جهت کسب اطمینان از امنیت مالی بنگا هها، عمل خواهد کرد.
این فناوری جدید ه ماکنون نیز کل ساختار مبادله در کسب وکارها را دگرگون کرده است. معماری تمرکززدایی شده این فناوری ممکن
است سطوح جدیدی از شفافیت و پاسخگویی و گزارشگری دگرگون شده با زمان واقعی را برای بنگاه ارائه کند.
بیشترین استفاده از هوش مصنوعی

تغییر حسابداری

 

الگوریتمهای یادگیری در بطن هوش مصنوعیِ کنونی، ممکن نیست خلاق باشند. آنها هیچ احساسی ندارند؛ ممکن
نیست شعور یا استدلال بیاموزند و نمی دانند خلاقیت یا برنامه ریزی یعنی چه. آنها ب هاطمینان، ممکن نیست قضاوت
انسانی یا تردید حرفه ای حسابدار را ب هکار گیرند.
با وجود این، آنها در حال تغییر حرفه حسابداری هستند؛ تغییر به سمت بهتر شدن. هوش مصنوعی یکی دیگر از
ابزار فراهم شده به وسیله فناوری است که به منظور کمک به حذف وظایف تکرارشونده حسابداری و کمک به حسابداران
فدراسیون بی نالمللی حسابداران

تغییر حسابداری

و حسابرسان برای ارائه سطوح جدیدی از اندیشه برای کارفرمایانشان، استفاده می شود.
هوش مصنوعی مفهومی است که برای مدت طولانی مطرح بوده و برای بقا آمده است. الگوریتمهای یادگیری اکنون
در حال پیش بینی نتایج، با دقت فزاینده هستند که به وسیله سرعت و قدرت فزاینده رایان هها برای یاداوری و پردازش
مقادیر انبوهی از اطلاعات، بر دقت آن افزوده می شود.

اما این فناوری، همراه با دانش فنی نیروی انسانی حسابدار و با تبعیت از آیین اصول اخلاق حرفه ای جهانی، امکان
جدیدی برای حسابداران فراهم می کند تا داده ها را با دقت تفسیر و اندیش ههای زیر بنایی و پیشنهادهای راهبردی
ارزشمندتری برای کارفرمایان خود تهیه کنند.

تغییر حسابداری

هوش مصنوعی همچنین فرصت ایفای نقش مهمتری به عنوان یک مشاور راهبردی را برای حسابداران فراهم و به
شک لگیری شغلی کمک م یکند که رضایتمندی بیشتری ب ههمراه دارد و تحلیل محور می باشد و ممکن است فرصتهای
بیشتری فراهم سازد. با در نظر گرفتن این نکته، آنچه مورد نیاز است، نیروی کاری است که با ابزار و آموزش صحیح
تجهیز شود تا بیشترین استفاده را از هوش مصنوعی ببرد. استخدام استعدادهای دانا نسبت به فناوری نسل آینده برای
بهینه سازی قابلیتهای درونی حرفه، ضروریست.

تغییر حسابداری

بپذیرید یا پشت سر گذاشته شوید
با توجه به روند روب هرشد حمایت از تولید داخلی و مل یگرایی در بعضی از اقتصادهای بزرگ، حسابداران حرفه ای به طور
فزاینده ای در جایگاه مشاوران راهبردی پذیرفته می شوند که ممکن است به کسب وکارها و سازمانها در هدایت محیط
ناپایدار کس بوکار و زمینه متغیر انتظام بخشی، کمک کنند.

فراخوانی برای فناوری کماکان با کمک به جلای اعتبار حرفه ب هعنوان یک مشاور مورد اطمینان، ادامه خواهد داد؛ اما
حرفه ای ما روشن است: همچنان به پذیرش و ب هکارگیری فناوریهای نوپدید ادامه دهید، یا از میدان به در شوید. » اقدام
رهبران حرفه حسابداری به شدت بر فرصتها و چالشهای فناوری متمرکز شده اند و می دانند که حسابداران آینده باید در
تحلیل داده ها ماهر باشند و بتوانند قدرت و نیروی درونی هوش مصنوعی را با قضاوت و مهارتهای انسانی و آیین اصول
اخلاق حرف های ما همراه کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...