ترکیبهای تجاری و سرقفلی

ترکیبهای-تجاری-سرقفلی

 ترکیبهای تجاری و سرقفلی

ترکیبهای تجاری با استفاده از روش  تحصیل به حساب منظور میشوند.

بهای تمام شده تحصیل به عنوان مبلغ مجموع مابه ازای  انتقال یافته،ارزش منصفانه اندازه گیری شده در تاریخ تحصیل و مبلغ هرگونه سهامداران  فاقد حق کنترل  در شرکت فرعی ،اندازه گیری میشود. در خصوص هریک از ترکیبهای تجاری،گروه از این اختیار برخوردار است که هر گونه سهامداران فاقد حق کنترل در شرکت فرعی را به ارزش منصفانه یا بر مبنای سهم نسبی سهامداران فاقد حق کنترل در خالص داراییهای قابل شناسایی شرکت فرعی اندازه گیری  کند. مخارج مرتبط با تحصیل هنگام وقوع به حساب هزینه منظور میشود و در سرفصل هزینه های اداری درج میگردد.

گروه هنگام تحصیل یک شرکت،داراییهای مالی تحصیل شده و بدهیهای  تقبل شده را از جیث طبقه بندی  و تخصیص مناسب آنها مطابق  با مفاد قرارداد ،شرایط اقتصادی و وضیعتهای مربوط در تاریخ تحصیل مورد ارزیابی قرار میدهد . هیچ گونه الزامی در خصوص تجدید طبقه بندی قراردادهای بیمه به عنوان بخشی از حسابداری ترکیب تجاری وجود ندارد . از این رو،قراردادهای بیمه در تاریخ شروع قرارداد یا تاریخ ایجاد اصلاحات  ،براساس مفاد مندرج در قرارداد و سایر عوامل طبقه بندی میشوند.

چنانچه ترکیب تجاری طی چند مرحله انجام شده باشد ،هرگونه منافع مالکانه نگهداری شده قبلی ،مجددا به ارزش منصفانه آن در تاریخ تحصیل اندازه گیری میشود و هرگونه سود یا زیان ناشی از آن به سود یا زیان دوره منظور میشود.

هرگونه مابه ازای احتمالی ،به ارزش منصفانه در تاریخ تحصیل شناسایی میشود. اندازه گیری بعدی نیز،به ارزش منصفانه صورت  میگیرد و تغییرات در ارزش منصفانه ،در سود یا زیان شناسایی میشود.

سرقفلی در ابتدا به بهای تمام شده  اندازه گیری میشود که معادل مازاد مبلغ مجموع مابه ازای انتقال یافته و مبلغ شناسایی شده بابت سهامداران  فاقد حق کنترل  و هرگونه منافع قبلی نگهداری شده،نسبت به خالص داراییهای قابل شناسایی تحصیل شده و بدهیهای تقبل شده واحد فرعی  است.

چنانچه مابه ازای مذکور کمتر از ارزش منصفانه داراییهای واحد فرعی تحصیل شده باشد،گروه این موضوع را مجددا ارزیابی میکند که آیا کلیه  داراییهای  تحصیل  شده و بدهیهای تقبل شده را به نحو صحیح شناسایی کرده است یا خیر.در صورتی که نتایج تجدید ارزیابی کماکان بیانگر فزونی ارزش منصفانه خالص  داراییهای تحصیل شده نسبت به مبلغ مجموع مابه ازای انتقال یافته باشد ،در این حالت سود مورد نظر در سودیا زیان دوره  شناسایی میشود.

سرقفلی پس از شناخت اولیه،به بهای تمام شده پس از کسر هرگونه زیان کاهش ارزش انباشته اندازه گیری میشود.برای انجام آزمون  کاهش ارزش،سرقفلی تحصیل شده  در ترکیب تجاری،به واحد مولد وجه نقدی که انتظار میرود از ترکیب منتفع  شود،تخصیص  مییابد ،صرف نظر از اینکه سایر داراییها و بدهیهای شرکت فرعی به این واحد واگذار شده باشند.

در مواقعی که سرقفلی به واحد مولد وجه نقد تخصیص داده شده است و بخشی  از عملیات انجام شده در آن واحد واگذار شده است ،هنگام تعیین سود یازیان ناشی از واگذاری عملیات ، سرقفلی مرتبط با عملیات واگذار شده در مبلغ دفتری عملیات درج میشود . سرقفلی که تحت این شرایط واگذار شده است ،برمبنای ارزشهای نسبی عملیات  واگذار شده و بخش باقی مانده واحد مولد وجه نقد اندازه گیری میشود.

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...