ساير تدابير عمده کنترلي

تدابير عمده کنترلي

  ساير تدابير عمده کنترلي

1) تهيه حساب معين جداگانه براي هر يک از اقلام اموال ، ماشين آلات و تجهیزات .

2) يک سيستم صدور مجوز که هرگونه تحصيل ماشين آلات و تجهیزات ، اعم از خريد و اجاره بلندمدت يا ساخت ، را مستلزم دريافت قبلي مجوز از مدیريت ارشد کند .

3) استقرار يک سيستم گزارشگري که مستلزم افشاء و تجزيه وتحليل به موقع انحرافات مخارج مصوب و مخارج واقعي باشد .

4) تدوين دستورالعمل کتبي درباره تمايز مخارج سرمايه اي و مخارج جاري .

5) برقراري سيستم خريد ماشين آلات و تجهیزات که تنها از طريق دايره خريد صورت گیرد و مستلزم رعایت روش هاي  استاندارد دريافت ، بازرسي و پرداخت نيز باشد .

6) شمارش عيني دارايي ها در فواصل زماني متناوب ، به منظور اثبات وجود و محل استقرار و وضعيت تمام دارایی های ثبت شده  در حساب ها و آشکارسازي هر گونه دارايي ثبت نشده .

7) استقرار سيستم برکناري دارايي ها ، شامل دستور برکناری با شماره های پیاپی که مستلزم ذکر دلیل برکناری و تصویب مقامات ذیصلاح شرکت باشد .

  ساير تدابير عمده کنترلي

1) تهيه حساب معين جداگانه براي هر يک از اقلام اموال ، ماشين آلات و تجهیزات .

2) يک سيستم صدور مجوز که هرگونه تحصيل ماشين آلات و تجهیزات ، اعم از خريد و اجاره بلندمدت يا ساخت ، را مستلزم دريافت قبلي مجوز از مدیريت ارشد کند .

3) استقرار يک سيستم گزارشگري که مستلزم افشاء و تجزيه وتحليل به موقع انحرافات مخارج مصوب و مخارج واقعي باشد .

4) تدوين دستورالعمل کتبي درباره تمايز مخارج سرمايه اي و مخارج جاري .

5) برقراري سيستم خريد ماشين آلات و تجهیزات که تنها از طريق دايره خريد صورت گیرد و مستلزم رعایت روش هاي  استاندارد دريافت ، بازرسي و پرداخت نيز باشد .

6) شمارش عيني دارايي ها در فواصل زماني متناوب ، به منظور اثبات وجود و محل استقرار و وضعيت تمام دارایی های ثبت شده  در حساب ها و آشکارسازي هر گونه دارايي ثبت نشده .

7) استقرار سيستم برکناري دارايي ها ، شامل دستور برکناری با شماره های پیاپی که مستلزم ذکر دلیل برکناری و تصویب مقامات ذیصلاح شرکت باشد .

 

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...