تاییدیه حسابرسی

حسابرسی حقوق ودستمزد

تاییدیه حسابرسی

تاییدیه حسابرسی در واقع به مانده بدهی وبستانانکاران شرکت در صورتهای مالی در حسابداری اعتبار می بخشدتاییدیه بدهکاران وبستانکاران عبارت است برتاییدیه بدهکاران وبستانانکاران شرکت در صورتهای مالی اعتبار می بخشد ودر اظهار نظر حسابرس تاثیر دارد که نمونه رسیدگی بر اسناد دریافتنی به شرح زیر می باشد

: حسابرسی حساب های دریافتنی، اسناد دریافتنی و فروش

ثبت ریسک عدم وصول حساب های دریافتنی:

تاییدیه حسابرسی

بر اساس تجارب گذشته شرکت، میزانی از مطالبات را که تشخیص می دهیم وصول نمی شود را به عنوان ذخیره مطالبات مشکوک الوصول در نظر گرفته و از حساب های دریافتنی در ترازنامه کسر کرده و خالص آن را گزارش می دهیم.

به خالص گزارش شده اصطلاحاً ارزش خالص بازیافتنی حساب های دریافتنی می گوییم.

ثبت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول:

سند حسابداری بابت حذف ریسک مطالبات به صورت زیر در نظر گرفته می شود.

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول             ********

                                                                                            حساب های دریافتنی     ********

تاییدیه حسابرسی

انواع روش های ثبت ریسک مطالبات مشکوک الوصول:

اصول حسابداری مرتبط با حساب ها و اسناد دریافتنی:

1-     حساب ها و اسناد دریافتنی بر مبنای بهای تمام شده در دفترها ثبت می شوند.

2-     حساب ها و اسناد دریافتنی برمبنای ارزش خالص بازیافتنی گزارش می شوند.

3-     حساب ها و اسناد دریافتنی بر مبنای نقدینگی مرتّب می شوند.

4-     برآورد مطالبات مشکوک الوصول بر مبنای یکی از روش های قابل قبول حسابداری صورت گیرد.

اهداف رسیدگی به حساب ها و اسناد دریافتنی:

1-     کفایت سیستم کنترل داخلی حساب ها و اسناد دریافتنی

2-     وجود و مالکیت حساب ها و اسناد دریافتنی

3-     کامل بودن حساب ها و اسناد دریافتنی

4-     صحت محاسبات ریاضی حساب ها و اسناد دریافتنی

5-     ارزشیابی حساب ها و اسناد دریافتنی ( از همه موارد مهم تر است)

6-     کفایت افشای حساب ها و اسناد دریافتنی

تاییدیه حسابرسی

کنترل های داخلی مطلوب حساب ها و اسناد دریافتنی:

1-     تعیین سررسید حساب ها و اسناد دریافتنی و قبول حساب ها و اسناد دریافتنی با اجازه مدیریت باشد.

2-     تمدید سررسید حساب ها و اسناد دریافتنی با مدیریت باشد.

3-     هرچند وقت یک بار مبالغ حساب ها و اسناد دریافتنی با دفتر کل و معین تطبیق داده شود.

4-     حذف اسناد دریافتنی لاوصول با مجوز مدیریت صورت پذیرد.

 

v      تأیدیه روی کاغذ سربرگ دار صاحبکار ارسال می شود .

v      جواب تأیدیه مستقیماً به حسابرس ارسال می گردد.

v      طبق استانداردهای حسابرسی استفاده از روش خاصی الزام نشده است و تعیین نوع تأیدیه با قضاوت حرفه ای حسابدار است.

حسابرسی حساب های دریافتنی، اسناد دریافتنی و فروش:

v      تأیدیه حسابداری فقط وجود را تأیید کرده و ارزشیابی آن را اثبات نمی کند.

v

استفاده از تأیدیه ها:

تأیدیه مثبت زمانی استفاده می شود که مانده های با اهمیت به تعداد کم وجود داشته باشد.

تأیدیه منفی زمانی استفاده می شود که مانده های کم اهمیت به تعداد زیاد وجود داشته باشد.

ضعف تأیدیه منفی:

از رسیدن تأیدیه  منفی به دست اشخاص ثالث نمی توان مطمئن شد.

 

حسابرسی ضمنی حساب های دریافتنی:

حساب ها و اسناد دریافتنی را در صورتی می توان تصمیم به دریافت تأیدیه نمود که کنترل های داخلی به نسبت قوی در مورد حساب های دریافتنی وجود داشته باشد.

برنامه حسابرسی حساب های دریافتنی:

تاییدیه حسابرسی

الف- ارزیابی سیستم کنترل داخلی:

1.       شناخت کافی از سیستم کنترل داخلی حساب ها و اسناد دریافتنی کسب می کنیم.

2.       خطر کنترل را برآورد کرده و آزمون های اضافی کنترل را طراحی می کنیم.

3.       آزمون های اضافی کنترل را اجرا می کنیم.(به طور مثال نمونه ای از مدارک حمل و ارسال کالا را با فاکتورهای فروش مقایسه و یا تمام جنبه های عمده نمونه ای از معاملات فروش را رسیدگی کنیم.)

4.       خطر کنترل را مجدداً برآورد کرده و آزمون های محتوای حساب ها ی دریافتنی را طراحی می کنیم.

ب) اجرای آزمون های محتوا:

1.       تأیدیه حساب ها و اسناد دریافتنی را دریافت می کنیم.

2.       اسناد دریافتنی موجود در شرکت را بازرسی کرده و برای اسناد نزد دیگران تأیدیه ارسال می کنیم .

3.       جدول سنی بدهکاران و صورت تجزیه و تحلیل سایر حساب های دریافتنی از صاحب کاردریافت کرده و با دفاتر کل و معین مطابقت می دهیم.

4.       معاملات فروش نسیه به اشخاص وابسته را تماماً بررسی می کنیم.

5.       از روش حسابداری شرکت برای ثبت حساب های دریافتنی مطلع می شویم.

6.       انقطاع معاملات فروش را در پایان سال مورد بررسی قرار می دهیم.

7.       روش های تحلیلی را برای حساب ها و اسناد دریافتنی و فروش اجرا می کنیم.(نسبت های مالی را بررسی می کنیم)

8.       کفایت ذخیره مطالبات مشکوک الوصول را ارزیابی کنیم.

9.       چگونگی ارائه و افشا در صورت های مالی را بررسی نمائیم.

v      قابلیت وصول حساب ها و اسناد دریافتنی را می توان توسط پرداخت کامل بدهی توسط مشتریان در تاریخی پس از تاریخ تراز نامه ارزیابی کرد.

تاییدیه حسابرسی

فصل5: حسابرسی موجودی کالا

موجودی کالا یکی از اقلام دارائی جاری ترازنامه است که روال عادی عملیات یک موسسه  به منظور:

1- فروش نگهداری می شود.  (بازرگانی)

2- به عنوان تولید نگهداری و به فروش می رسد. (تولیدی)

3- به عنوان موجودی کالای در جریان ساخت نگهداری می شود. (تولیدی)

4-  به عنوان موجودی کالای ساخته شده نگهداری می شود. (تولیدی)

دلایل اهمیت موجودی کالا:

ü      موجودی کالا به عنوان مهم ترین جزء دارائی جاری ترازنامه است.

ü      تعیین کمیت و کیفیت موجودی مواد و کالا دشوار است.

ü      موجودی کالا به عنوان یک قلم از ترازنامه هم در صورت سود و زیان موثر است و هم در ترازنامه.  ترازنامه( موجودی آخر دوره ) صورت سود و زیان (موجودی اول دوره و موجودی آخردوره)

تاییدیه حسابرسی

ü      روش های متعددی برای تعیین ارزش موجودی مواد و کالا وجود دارد.

اهداف حسابرسی موجودی کالا :

مهم ترین هدف حسابرسان از بررسی حساب موجودی کالا شامل موارد زیر می گردد.

1-     اثبات وجود

2-     اثبات مالکیت  موجودی کالا

3-     اثبات ارزشیابی موجودی کالا

4-     اثبات محاسبات ریاضی موجودی مواد و کالا

5-     اثبات کامل بودن موجودی مواد و کالا

6-     اثبات کفایت افشا و چگونگی ارائه موجودی مواد و کالا

انواع سیستم های ثبت موجودی کالا:

1-  ادواری: در این سیستم تنها یک بار در سال و در پایان سال از طریق انبار گردانی تعداد و ارزش موجودی کالا مشخّص می شود.

2- همواره و در هر لحظه از زمان موجودی کالا از لحاظ تعداد و ارزش مشخص می باشد.

v      تعیین کفایت پوشش بیمه ای صاحب کار از مسئولیت حسابرسان نیست در نتیجه گزارش حسابرسان نسبت به صورت های مالی نباید حاوی مطالبی درباره سیاست های مربوط به پوشش بیمه ای صاحبکار باشد.

تاییدیه حسابرسی

برنامه رسيدگي : آزمـون معاملات- فــــروش ، بـــدهكاران ، شماره جدول
ساير درآمدها و دريافتها
نام صاحبكار:
تاريخ ترازنامه: تاريخ تاريخ 5501

با توجه به مندرجات بخش 6 اين دستورالعمل اين برنامه هنگامي مورد استفاده قرار مي گيرد كه هيچگونه اتكائي به كنترلهاي داخلي واحد مورد رسيدگي صورت نمي گيرد.

اهداف رسيدگي:

الف – تعيين اين كه آيا سيستم حسابداري از نظر ثبت فروش، بدهكاران ، ساير درآمدها و دريافتها قابل اتكاء است.
ب – فروش ، بدهكاران ، ساير درآمدها و دريافتها به نحو صحيح تفكيك و طبقه بندي و معاملات غيرعادي و غير مستمر به نحو مناسب تشريح شده است.

روشهاي رسيدگي:
روشهاي لازم به منظور دستيابي به اهداف فوق ، به طور مشروح در جداول پيوست ارائه شده است:
جداول شماره …………… تا ………

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...