اهمیت هدفهای حسابرسی در گرداوری انواع شواهد

اهمیت هدفهای حسابرسی در گرداوری انواع شواهد : گرداوری شواهد حسابرسی عمدتاً به هدفهای حسابرسی بستگی دارد. برای مثال در اثبات وجود داراییها مشاهده عینی موثر است. در ارزیابی مستندات آزمونهای تفصیلی اثربخش می­باشد در ارزیابی منطقی بودن ثبتها روش

اهمیت هدفهای حسابرسی در گرداوری انواع شواهد

: گرداوری شواهد حسابرسی عمدتاً به اهمیت هدفهای حسابرسی بستگی دارد. برای مثال در اثبات وجود داراییها مشاهده عینی موثر است. در ارزیابی مستندات آزمونهای تفصیلی اثربخش می­باشد در ارزیابی منطقی بودن ثبتها روشهای تحلیلی و شهادت کارشناسان سودمند است و برای ارزیابی و سنجش درستی و صحت ارقام و محاسبات محاسبه مجدد یا واگردانی احتمالاً کارامدترین ابزار است.
هدفهای حسابرسی عموماً ماهیت کلی دارند مانند ارزیابی اثربخشی کنترلهای مربوط به ورود اطلاعات به سیستم کامپیوتری اطلاعات. این گونه هدفهای کلی را می­توان به دفهای جزیی­تری تقسیم کرد مانند آزمون و ارزیابی درستی اطلاعات ورودی، منطقی بودن استانداردها و روشهای کنترل کیفیت، استفاده از دستورالعمل­ها و مواد آموزشی مناسب، آزمون رعایت سیاستها و آزمون کنترلها. هر یک از این روشهای تفصیلی معرف رویکردی مختلف از حسابرسی است که انواع گوناگون شواهد لازم را برای دستیابی به هدفهای حسابرسی فراهم می­کند.اهمیت هدفهای حسابرسی

عوامل موثر بر گزینش شواهد حسابرسی: حسابرسان داخلی باید برای انواع شواهدی که باید گرداوری کنند برنامه ریزی روشنی داشته باشند. بحث درباره انواع طبقه­بندی شواهد به شرح بالا گستردگی گزینش شواهد قابل دسترسی را نشان می­دهد.

ضرورت تناسب ترکیب انواع شواهد: شواهد حسابرسی عموماً باید از انواع مختلف گرداوری شود. به بیان دیگر شواهد حاصل از پرس و جو یا شواهدی که صرفاً از طریق آزمونهای تفصیلی گرداوری می­شود ممکن است نه از دیدگاه کامل بودن و نه صرفه اقتصادی بهترین نباشد.اهمیت هدفهای حسابرسی

شواهد موید که برای دستیابی به نتیجه گیریهای حسابرسی بسیار با اهمیت است معمولاً از شکلها و گونه­های بسیاری تشکیل می­شود و زمانی کارامدترین ترکیب را خواهد داشت که از منابع مختلف ناشی از کاربرد روشهای گوناگون حسابرسی بدست آمده باشد.

: </strong>گرداوری شواهد حسابرسی عمدتاً به هدفهای حسابرسی بستگی دارد. برای مثال در اثبات وجود داراییها مشاهده عینی موثر است. در ارزیابی مستندات آزمونهای تفصیلی اثربخش می­باشد در ارزیابی منطقی بودن ثبتها روشهای تحلیلی و شهادت کارشناسان سودمند است و برای ارزیابی و سنجش درستی و صحت ارقام و محاسبات محاسبه مجدد یا واگردانی احتمالاً کارامدترین ابزار است.

هدفهای حسابرسی عموماً ماهیت کلی دارند مانند ارزیابی اثربخشی کنترلهای مربوط به ورود اطلاعات به سیستم کامپیوتری اطلاعات. این گونه هدفهای کلی را می­توان به دفهای جزیی­تری تقسیم کرد مانند آزمون و ارزیابی درستی اطلاعات ورودی، منطقی بودن استانداردها و روشهای کنترل کیفیت، استفاده از دستورالعمل­ها و مواد آموزشی مناسب، آزمون رعایت سیاستها و آزمون کنترلها. هر یک از این روشهای تفصیلی معرف رویکردی مختلف از حسابرسی است که انواع گوناگون شواهد لازم را برای دستیابی به هدفهای حسابرسی فراهم می­کند.

عوامل موثر بر گزینش شواهد حسابرسی: حسابرسان داخلی باید برای انواع شواهدی که باید گرداوری کنند برنامه ریزی روشنی داشته باشند. بحث درباره انواع طبقه­بندی شواهد به شرح بالا گستردگی گزینش شواهد قابل دسترسی را نشان می­دهد.اهمیت هدفهای حسابرسی

ضرورت تناسب ترکیب انواع شواهد: شواهد حسابرسی عموماً باید از انواع مختلف گرداوری شود. به بیان دیگر شواهد حاصل از پرس و جو یا شواهدی که صرفاً از طریق آزمونهای تفصیلی گرداوری می­شود ممکن است نه از دیدگاه کامل بودن و نه صرفه اقتصادی بهترین نباشد.

شواهد موید که برای دستیابی به نتیجه گیریهای حسابرسی بسیار با اهمیت است معمولاً از شکلها و گونه­های بسیاری تشکیل می­شود و زمانی کارامدترین ترکیب را خواهد داشت که از منابع مختلف ناشی از کاربرد روشهای گوناگون حسابرسی بدست آمده باشد.

اهمیت هدفهای حسابرسی در گرداوری انواع شواهد

گرداوری شواهد حسابرسی عمدتاً به هدفهای حسابرسی بستگی دارد. برای مثال در اثبات وجود داراییها مشاهده عینی موثر است. در ارزیابی مستندات آزمونهای تفصیلی اثربخش می­باشد در ارزیابی منطقی بودن ثبتها روشهای تحلیلی و شهادت کارشناسان سودمند است و برای ارزیابی و سنجش درستی و صحت ارقام و محاسبات محاسبه مجدد یا واگردانی احتمالاً کارامدترین ابزار است.

هدفهای حسابرسی عموماً ماهیت کلی دارند مانند ارزیابی اثربخشی کنترلهای مربوط به ورود اطلاعات به سیستم کامپیوتری اطلاعات. این گونه هدفهای کلی را می­توان به دفهای جزیی­تری تقسیم کرد مانند آزمون و ارزیابی درستی اطلاعات ورودی، منطقی بودن استانداردها و روشهای کنترل کیفیت، استفاده از دستورالعمل­ها و مواد آموزشی مناسب، آزمون رعایت سیاستها و آزمون کنترلها. هر یک از این روشهای تفصیلی معرف رویکردی مختلف از حسابرسی است که انواع گوناگون شواهد لازم را برای دستیابی به هدفهای حسابرسی فراهم می­کند.

عوامل موثر بر گزینش شواهد حسابرسی: حسابرسان داخلی باید برای انواع شواهدی که باید گرداوری کنند برنامه ریزی روشنی داشته باشند. بحث درباره انواع طبقه­بندی شواهد به شرح بالا گستردگی گزینش شواهد قابل دسترسی را نشان می­دهد.

ضرورت تناسب ترکیب انواع شواهد: شواهد حسابرسی عموماً باید از انواع مختلف گرداوری شود. به بیان دیگر شواهد حاصل از پرس و جو یا شواهدی که صرفاً از طریق آزمونهای تفصیلی گرداوری می­شود ممکن است نه از دیدگاه کامل بودن و نه صرفه اقتصادی بهترین نباشد.

شواهد موید که برای دستیابی به نتیجه گیریهای حسابرسی بسیار با اهمیت است معمولاً از شکلها و گونه­های بسیاری تشکیل می­شود و زمانی کارامدترین ترکیب را خواهد داشت که از منابع مختلف ناشی از کاربرد روشهای گوناگون حسابرسی بدست آمده باشد.

گرداوری شواهد حسابرسی عمدتاً به هدفهای حسابرسی بستگی دارد. برای مثال در اثبات وجود داراییها مشاهده عینی موثر است. در ارزیابی مستندات آزمونهای تفصیلی اثربخش می­باشد در ارزیابی منطقی بودن ثبتها روشهای تحلیلی و شهادت کارشناسان سودمند است و برای ارزیابی و سنجش درستی و صحت ارقام و محاسبات محاسبه مجدد یا واگردانی احتمالاً کارامدترین ابزار است.اهمیت هدفهای حسابرسی

هدفهای حسابرسی عموماً ماهیت کلی دارند مانند ارزیابی اثربخشی کنترلهای مربوط به ورود اطلاعات به سیستم کامپیوتری اطلاعات. این گونه هدفهای کلی را می­توان به دفهای جزیی­تری تقسیم کرد مانند آزمون و ارزیابی درستی اطلاعات ورودی، منطقی بودن استانداردها و روشهای کنترل کیفیت، استفاده از دستورالعمل­ها و مواد آموزشی مناسب، آزمون رعایت سیاستها و آزمون کنترلها. هر یک از این روشهای تفصیلی معرف رویکردی مختلف از حسابرسی است که انواع گوناگون شواهد لازم را برای دستیابی به هدفهای حسابرسی فراهم می­کند.

عوامل موثر بر گزینش شواهد حسابرسی: حسابرسان داخلی باید برای انواع شواهدی که باید گرداوری کنند برنامه ریزی روشنی داشته باشند. بحث درباره انواع طبقه­بندی شواهد به شرح بالا گستردگی گزینش شواهد قابل دسترسی را نشان می­دهد.

ضرورت تناسب ترکیب انواع شواهد: شواهد حسابرسی عموماً باید از انواع مختلف گرداوری شود. به بیان دیگر شواهد حاصل از پرس و جو یا شواهدی که صرفاً از طریق آزمونهای تفصیلی گرداوری می­شود ممکن است نه از دیدگاه کامل بودن و نه صرفه اقتصادی بهترین نباشد.

شواهد موید که برای دستیابی به نتیجه گیریهای حسابرسی بسیار با اهمیت است معمولاً از شکلها و گونه­های بسیاری تشکیل می­شود و زمانی کارامدترین ترکیب را خواهد داشت که از منابع مختلف ناشی از کاربرد روشهای گوناگون حسابرسی بدست آمده باشد.اهمیت هدفهای حسابرسی

اهمیت هدفهای حسابرسی در گرداوری انواع شواهد

گرداوری شواهد حسابرسی عمدتاً به هدفهای حسابرسی بستگی دارد. برای مثال در اثبات وجود داراییها مشاهده عینی موثر است. در ارزیابی مستندات آزمونهای تفصیلی اثربخش می­باشد در ارزیابی منطقی بودن ثبتها روشهای تحلیلی و شهادت کارشناسان سودمند است و برای ارزیابی و سنجش درستی و صحت ارقام و محاسبات محاسبه مجدد یا واگردانی احتمالاً کارامدترین ابزار است.

هدفهای حسابرسی عموماً ماهیت کلی دارند مانند ارزیابی اثربخشی کنترلهای مربوط به ورود اطلاعات به سیستم کامپیوتری اطلاعات. این گونه هدفهای کلی را می­توان به دفهای جزیی­تری تقسیم کرد مانند آزمون و ارزیابی درستی اطلاعات ورودی، منطقی بودن استانداردها و روشهای کنترل کیفیت، استفاده از دستورالعمل­ها و مواد آموزشی مناسب، آزمون رعایت سیاستها و آزمون کنترلها. هر یک از این روشهای تفصیلی معرف رویکردی مختلف از حسابرسی است که انواع گوناگون شواهد لازم را برای دستیابی به هدفهای حسابرسی فراهم می­کند.

عوامل موثر بر گزینش شواهد حسابرسی: حسابرسان داخلی باید برای انواع شواهدی که باید گرداوری کنند برنامه ریزی روشنی داشته باشند. بحث درباره انواع طبقه­بندی شواهد به شرح بالا گستردگی گزینش شواهد قابل دسترسی را نشان می­دهد.

ضرورت تناسب ترکیب انواع شواهد: شواهد حسابرسی عموماً باید از انواع مختلف گرداوری شود. به بیان دیگر شواهد حاصل از پرس و جو یا شواهدی که صرفاً از طریق آزمونهای تفصیلی گرداوری می­شود ممکن است نه از دیدگاه کامل بودن و نه صرفه اقتصادی بهترین نباشد.

شواهد موید که برای دستیابی به نتیجه گیریهای حسابرسی بسیار با اهمیت است معمولاً از شکلها و گونه­های بسیاری تشکیل می­شود و زمانی کارامدترین ترکیب را خواهد داشت که از منابع مختلف ناشی از کاربرد روشهای گوناگون حسابرسی بدست آمده باشد.

گرداوری شواهد حسابرسی عمدتاً به هدفهای حسابرسی بستگی دارد. برای مثال در اثبات وجود داراییها مشاهده عینی موثر است. در ارزیابی مستندات آزمونهای تفصیلی اثربخش می­باشد در ارزیابی منطقی بودن ثبتها روشهای تحلیلی و شهادت کارشناسان سودمند است و برای ارزیابی و سنجش درستی و صحت ارقام و محاسبات محاسبه مجدد یا واگردانی احتمالاً کارامدترین ابزار است.

هدفهای حسابرسی عموماً ماهیت کلی دارند مانند ارزیابی اثربخشی کنترلهای مربوط به ورود اطلاعات به سیستم کامپیوتری اطلاعات. این گونه هدفهای کلی را می­توان به دفهای جزیی­تری تقسیم کرد مانند آزمون و ارزیابی درستی اطلاعات ورودی، منطقی بودن استانداردها و روشهای کنترل کیفیت، استفاده از دستورالعمل­ها و مواد آموزشی مناسب، آزمون رعایت سیاستها و آزمون کنترلها. هر یک از این روشهای تفصیلی معرف رویکردی مختلف از حسابرسی است که انواع گوناگون شواهد لازم را برای دستیابی به هدفهای حسابرسی فراهم می­کند.

عوامل موثر بر گزینش شواهد حسابرسی: حسابرسان داخلی باید برای انواع شواهدی که باید گرداوری کنند برنامه ریزی روشنی داشته باشند. بحث درباره انواع طبقه­بندی شواهد به شرح بالا گستردگی گزینش شواهد قابل دسترسی را نشان می­دهد.

ضرورت تناسب ترکیب انواع شواهد: شواهد حسابرسی عموماً باید از انواع مختلف گرداوری شود. به بیان دیگر شواهد حاصل از پرس و جو یا شواهدی که صرفاً از طریق آزمونهای تفصیلی گرداوری می­شود ممکن است نه از دیدگاه کامل بودن و نه صرفه اقتصادی بهترین نباشد.اهمیت هدفهای حسابرسی

شواهد موید که برای دستیابی به نتیجه گیریهای حسابرسی بسیار با اهمیت است معمولاً از شکلها و گونه­های بسیاری تشکیل می­شود و زمانی کارامدترین ترکیب را خواهد داشت که از منابع مختلف ناشی از کاربرد روشهای گوناگون حسابرسی بدست آمده باشد.

حسابرسی داخلی

اهمیت هدفهای حسابرسی

تداوم انقلاب صنعتی در اروپای قرن نوزدهم، ایجاد کارخانه­های بزرگ و بزرگتر و اجرای طرح­های عظیمی چون احداث شبکه­های سراسری راه­آهن را می­طلبید که نیازمند به سرمایه­های کلان بود. تامین چنین سرمایه­هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایه گذار فراتر بود و از سویی، یک یا چند سرمایه­دار نیز آمادگی پذیرفتن خطر تجارتی چنین فعالیت­های بزرگی را نداشتند.

با بهره­گیری از دو دست آورد بزرگ و مفید انقلاب صنعتی، یعنی سازماندهی و همکاری، شرکت­هایی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سرمایه آنها محدود به مبلغ سرمایه گذاریشان بود و در قالب چنین مشارکت­هایی، سرمایه­های کوچکی تجهیز گردید و راه­حل مناسبی برای تامین سرمایه­های کلان و توزیع مخاطرات تجارتی فراهم آمد.

سرمایه­های چنین شرکت­هایی به سهام تقسیم شده و سهام آنها قابل نقل و انتقال بود.

رواج معاملات سهام باعث رونق بازار سرمایه و مشارکت صاحبان سرمایه­های کوچک در این بازار شد. تنظیم نحوه اداره شرکت­های سهامی و روابط بین صاحبان سهام از طریق وضع قوانین و مقررات توسط دولتها، نظم یافتن بخشی از معاملات اوراق بهادار با ایجاد بورسهای اوراق بهادار از جمله عوامل دیگری بود که به نضج شرکتهای سهامی و فزونی شمار طبقه­ای از سرمایه­گذاران انجامید که نه مستقیماً در اداره شرکت­ها مشارکت داشتند و نه دارای چنین تمایلی بودند.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
خدمات مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...