آموزش انبار و انبار گردانی

تورم

آموزش انبار و انبار گردانی

۱) مرحله قبل از شروع شمارش:

۱-۱- در این مرحله انبارداران می بایست كالاهای موجود را به ترتیبی مرتب نمایند كه از پراكندگی موجودیها و احیانا شمارش تكراری و یا از قلم افتادن آنها جلوگیری

شود و تیمهای شمارنده بتوانند در كمترین وقت و با بیشترین دقت ممكن موجودیها را شمارش كنند.

۲-۱- برای كلیه اقلام وارده و یا صادره از انبار فرمهای رسیده(رسید انبار) یا خروجی صادره(حواله انبار) و شماره آخرین فرمهای استفاده شده در زمان شروع انبار

گردانی به مسئول هماهنگ كننده كتبا اعلام شود.

۳-۱- تمامی رسید، خروجی و برگشتیها به انبار كه تا تاریخ شروع انبار گردانی صادر شده اند می بایست در سیستم كاردكس كامپیوتری انبار ثبت شده و به روز

باشند.

۴-۱- لیست شمارش موجودیها در دو نسخه قبل از شروع عملیات تهیه و توسط مسئول هماهنگی در اختیار گروههای شمارش قرار خواهد گرفت. هماهنگ كننده

مسئول كنترل و پیگیری برگشت لیستهای شمارش می باشد.

۵-۱- تاریخ شروع انبار گردانی باید به كلیه واحدها كتبا اعلام شود تا واحدهای مربوطه احتیاجات خود را برای مدت زمان انبار گردانی قبلا پیش بینی و از انبار خارج

نمایند.

۶-۱- كلیه اقلامی كه جزء گروههای مشروح ذیل می باشند باید با الصاق بر چسب به كارت مشخصات موجودی مشخص شوند. اقلام ذیل می بایستی در برگهای

شمارش دقیقا مشخص شوند:

الف) كالای امانی دیگران نزد شركت

ب) اثاثیه و اموالی كه جزء دارائیهای ثابت شركت می باشند ولی در انبار نگهداری می شوند

ج) اقلام ناباب

د) اقلام كم مصرف یا كم گردش، بدون مصرف یا بدون گردش

ه) اقلام صدمه دیده

 ۲) مرحله شمارش :

در تاریخ ……. تیمهای شمارش با مراجعه به محلهایی كه از قبل تعیین گردیده اند كار را شروع و برگه های شمارش را تكمیل می كنند.

۱-۲- در ساعت شروع شمارش تیمهای شمارش بایستی با مراجعه به محلهایی كه از قبل تعیین گردیده است شروع به شمارش نموده و برگهای شمارش را تكمیل

و امضاء نمایند.

شمارش به صورت پیوسته از قفسه اول شروع و به ترتیب قفسه های بعدی را در بر می گیرد مگر در مواقعی كه روی كارت مشخصات كالا آدرس موجودی مشابه كه

دارای یك كد و مشخصات می باشند ذكر شده باشد كه در این صورت این اقلام به صورت همزمان شمارش شده و در لیست شمارش آدرس تمامی موارد مشابه

شمارش شده با ذكر مقدار موجود در هر آدرس به تفكیك نوشته شود. ضمنا علامت گذاری تمامی كارتهای مشخصات كه در نقاط مختلف دارای یك كد می باشند

پس از شمارش الزامی می باشد.

۲-۲- سرپرستان شمارش مسئول نظارت بر دقت عمل و رعایت دستورالعمل شمارش توسط شمارش گران می باشند. همچنین ناظرین مسئول كنترل كلیه مراحل

شمارش می باشند.

۳-۲- تیمهای كنترل با مراجعه به قسمتهای شمارش شده، شمارش مجدد نموده و در صورت مشاهده اختلاف به اطلاع سرپرستان تیمهای شمارش و ناظرین

رسانده و سپس درخواست تجدید شمارش اقلام را می نمایند.

۴-۲-  نظارت بر عدم شمارش تكراری اقلام، از قلم افتادن بعضی اقلام، عدم انتقال كالا در حین شمارش بعهده سرپرستان تیمهای شمارش، ناظرین و تیمهای كنترل

می باشد.

۵-۲- پس از انجام مراحل اول و دوم شمارش، لیست اقلام شمارش شده اول و دوم در صورت عدم مغایرت بین دو شمارش پس از كنترل و تائید مسئول هماهنگی

جهت ثبت و مطابقت موجودی شمارش با مانده كارت انبار و استخراج مغایرت احتمالی در اختیار مسئولین ثبت كامپیوتری قرار داده می شود.

۶-۲- شمارش سوم فقط برای اقلام مغایرت شمارش اول و دوم می باشد و نهایتا اقلامی كه با موجودی كاردكس مغایرت دارند توسط گروههای كنترل كننده انجام

می شود.

 ۳) مرحله بعد از پایان شمارش:

۱-۳- كنترل برگشت برگهای شمارش و اطمینان از اینكه كلیه برگهای شمارش در اختیار سرپرستان قرارداده شده، همچنین امضاء كلیه اوراق شمارش توسط ایشان

بعهده مسئول هماهنگی می باشد.

۲-۳- تنظیم و تسلیم لیست شمارش و لیست كسری و اضافات انبار گردانی تائید شده به امور مالی و امضاء و مطابقت آنها با دفتر راهنمای برگهای شمارش به

منظور اطمینان از برگشت كلیه اوراق شمارش.

۳-۳- تنظیم صورتجلسه پایان انبار گردانی با ذكر كلیه موارد شامل تاریخ و ساعت شروع و همچنین خاتمه انبار گردانی، نام تمامی تیمهای شمارش مربوطه، انبار

گردان و تائید لیستهای شمارش توسط مسئولین انجام خواهد شد.

جدول شماره ۱

برنامه تخصیصی زمانبندی انبار گردانی سال ……..

نام انبار

شنبه

یك شنبه

دو شنبه

مورخ …………

مورخ …………

مورخ …………

انبار مركزی

گروههای شمارش گر به موازات هم و به تفكیك و ترتیب شمارش اول و سپس دوم را انجام می دهند.

شمارش سوم فقط شامل اقلام مغایرت شمارش اول و دوم می باشد. مغایرت گیری و ثبت اطلاعات و تهیه گزارش كسر و اضافات

محوطه

توزین اقلام توسط دو گروه انجام می شود.

جدول شماره ۲

۱-    انبار شركت عبارتست از : انبار مركزی واقع در………

۲-    افراد به شرح ذیل جهت تیمهای شمارش و انجام مراحل انبار گردانی تعیین می گردد:

الف) آقای ……. به عنوان هماهنگ كننده و مسئول انبار گردانی.

ب) دو تیم شمارش ۳ نفره متشكل ار یك سر گروه و دو نفر شمارش گر.

افراد شمارش گر شامل آقایان : …………………………………………………….

ج) آقای ……… جهت ورود و ثبت اطلاعات شمارش تگهای انبار گردانی تعیین می گردند.

د) آقای ……… بعنوان تداركات.

یک سیستم انبار گردانی میبایست به چه صورتی باشد.

و به چه صورت انجام میشود در عمل چه نمونه فرمهای برای انبار گردانی استفاده میشود موضوعاتی که در آن لیست میشود را میتوانید لیست کنید.

لطفا بفرمائید كه كسی كه به عنواه مسئول انبارگردانی انتخاب میشود چه وظایقی دارد و مراحل انبارگردانی چیست؟

اما در کل خالص اضافات و کسری ها به بهای تمام شده بسته میشود.

یک سری فرم مورد نیاز مثل تگ شمارش جدول موجودیهاو درج شمارش را تهیه کن.

تقویم انبارگردانی را تنظیم کن.

فکر میکنم برای شروع بهتره با تگ شمارش و جدول موجودی هاو درج شمارش بیشتر آشنا بشیم و نحوه بکارگیری این فرمها رو توضیح بفرمایید

تا جایی که بنده یادمه در کلاسهای حسابداری در مورد این مسائل توضیحی داده نمیشه

تگ که معمولا” توسط نرم افزار انبار منتشر میشود و دستی هم میتوانید چنین برگه ای تهیه نمائید برگه ای در ابعاد ۱۵ سانتی متر طول و ۴ سانتی متر عرض است

و داخل آن این اطلاعات وجود دارد:

کد موجودی

شرح موجودی

کد مکان

شرح مکان

کد انبار

شرح انبار

کدکیفیت

شمارش اول مقدار واحد اندازه گیری

شمارش دوم مقدار واحد اندازه گیری

شمارش سوم مقدار واحد اندازه گیری

امضاء کنترل کیفی

امضاء شمارشگر

امضاء ثبات

البته این موارد باید صحیح توی فرم چیده شود و من فقط زیر هم قید کردم.تگ در ۲ یا ۳ نسخه تهیه میشود.

در مورد لیست موجودیها که این لیست نزد مسئول انبار گردانی است از سیستم انبار گرفته میشود که شبیه مورد ذیل است:

ردیف کد کالا شرح کالا مقدارم واحد اندازه گیری شمارش اول شمارش دوم شمارش سوم مغایرت

واما در خصوص گزارش انبار گردانی شما خلاصه از مشاهداتتون در خصوص انبار ها  و موارد قابل توجهی که با اونها مواجه شدید از جمله وضعیت کالاها از نظر

استقرار درانبار  دارابودن کارت مشخصات تفکیک کالاهای مستعمل ونو نگهداری در فضای مناسب وغیره تهیه وبهمراه شمارش نمونه ای انجام شده توسط خودتون که

با شمارش شرکت مقایسه وتعیین مغایرت شده رو میتونید بعنوان گزارش انبار گردانی ارائه بدید

 – ابتدا با نامه كتبی به حسابرس زمان انبار گردانی(تاریخ و ساعت و تعداد روزها) وافراد شركت كننده در انبار گردانی (شامل شمارشگر- ثبات و هماهنگ كننده) به

انضمام یك نسخه از صورتجلسه انبار گردانی رو به اطلاع می رسانیم .و آنها هم تایید می كنند یا كه تو برنامه كاریشون قرار می دن .

۲ -قبل از شروع انبار گردانی هماهنگ كننده باید از انبار بازدید كنه و وضعیت انبار (تمیزی، مرتب بودن ،داشتن كارت كالا جهت تمامی اقلام و زده شدن تك انبار جهت

انبار گردانی و . )رو كنترل می كنه .

۳ در روز انبار گردانی حسابرس ، شمارشگر ها و ثباتها و هماهنگ كننده به شمارش موجودی اقدام  و نسبت به مغایرت گیری با شمارش اول اقدام می كنند و

شمارش دو م و در نهایت سو م و تهیه مغایرت موجودی عینی با موجودی انبار اقدام می كنند .

۴ یه سری فرم هم كه شامل ۱ تایید موجودی انبار یه انبارها توسط انبار دار ۲ تایید كالالی امانی ما نزد دیگران یا دیگران نزد ما ۳ تعداد برگ شمارش و اقلام

موجودیها و شماره آخرین برگ درخواست كاتلا از انبار و آخرین شماره و تاریخ رسید انبار و حواله انبار  و.. هم تو سر برگ شركت نیز باید تهیه و به امضا برسه

۵ در نهایت تهیه گزارش انبار گردانی توسط حسابرس جهت اداره خودش و توسط هماهنگ كننده جهت شركت خودش تهیه و به مدیرعمل مربوطه ارجاع می شه

۶ مدیر عمل هم نظر می ده

شما در گزارش خود مینویسد که انبار گردانی از تاریخ شروع و در تاریخ پایان یافت و کلیه موجودیهای شرکت مورد شمارش قرار گرفت و ضمیمه گزارش خود باید

صورتجلسه آغاز انبارگردانی ،صورتجلسه اتمام انبار گردانی ،تاییدیه انباردار ، تاییدیه مدیران را بنمایی.

من خودم سوال کننده بودم و پس گمون کنم که بهتر بتونم بهتون توضیح بدم

من توی این ۳ تا شرکتی که امسال واسه انبارگردانی رفتم گزارششونو اینجوری نوشتم

البته کلیاتشو میگم

۱-تاریخ شروع و پایان انبار گردانی

۲-تعداد تیم های شمارش

۳-تعداد کل کالاهای شمارش شده

۴-نحوه ی همکاری اعضای شرکت در مراحل انبارگردانی

۵-زمان و نحوه ی وارد کردن تگ شمارش شده ها و مغایرت گیری ها

۶-ساعت کار انبارگردانی

 

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
حسابداری
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
حسابداری
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
همه چیز درباره مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
حسابداری
همه چیز درباره مشاور مالیاتی

همه چیز درباره مشاور مالیاتی در این مقاله می‌خواهیم به تمام ابعاد و همه چیز درباره مشاور مالیاتی و یا وکیل مالیاتی پرداخته و با وظایف وی آشنا شویم. با آرمان پرداز خبره همراه باشید. تماس

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مالیات حقوق
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
حسابداری
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
دسته‌بندی نشده
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
حسابداری
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
حسابداری
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
حسابداری مالی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
حسابداری
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
حسابداری
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...