استاندارد حسابداری شماره20 افشای اطلاعات اشخاص وابسته

حسابداری

استاندارد حسابداری شماره20افشای اطلاعات اشخاص وابسته

 

 

به کارگیری استاندارد حسابداری شماره 20  شامل تشخیص اشخاص وابسته و موارد افشای لازم درمورد آنها است.
واحد گزارشگر برای رعایت این استاندارد باید دارای موارد زیر باشد:
مکانیسم هایی برای تشخیص معاملات با اشخاص وابسته ای که طبق معیارهای مربوط در روشها و دستورالعمل عملیاتی معمول واحد گزارشگر انجان نشده اند.
سوابق و مدارکی از پاداش و مزایای دریافتی توسط مذیران و خویشاوندان نزدیک آنها از واحد گزارشگر

رولبط اشخاص وابسته در کل بخش عمومی وجود دارد.وزرا و سایر اعضای منتصب یا منتخب دولت و مدیریت ارشد میتوانند نفوذ قابل ملاحظه ای بر عملیات بخشهای دولت و سایر واحدهای گزارشگر داشته باشند. واحدها و بخشهای دولت اغلب فعالیتهای لازم را برای ایفای مسئولیتها و دستیابی به اهداف خود از طریق واحدهای تحت کنترل جداکانه و از طریق واحدهای گزارشگری که برآنها نفوذ قابل ملاحظه دارند،اجرا میکنند.استاندارد حسابداری شماره 20

طبق استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره20باید روابطاشخاص وابسته هنگام وجود کنترل و اطلاعات مربوط به معاملات بین واحد گزارشگر و اشخاص وابسته به آن در شرایط خاص افشا شود. این الزام در راستای اهداف پاسخگویی و تسهیل درک بهتر عملکرد و وضعیت مالی واحد گزارشگر است. افشای معاملات با مدیران اصلی و خویشاوندان نزدیک آنها باعث کاهش ریسک معاملات با این اشخاص وابسته میشود. این ریسک واحد را در معرض ریسکها یا شرایط مطلوبتر نسبت به شرایط معمول قرار میدهد.

 

استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره20اساسا برگرفته از نسخه سال1994استاندارد بین المللی حسابداری شماره24 افشای اطلاعات اشخاص وابسته است.
اصلاحات زیر در استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 20 با معانی مشخص بکار رفته است:م

 

خویشاوندان نزدیک :خویشاوند نسبی و سببی که انتظار میرود در معامله با واحد گزارشگر وی را تحت نفوذ قرار دهد یا تحت نفوذ وی واقع شود.
مدیران اصلی عبارتند از ::»
الف-همه مدیران یا اعضای هیئت مدیره واحد گزارشگر و…
ب-سایر اشخاصی که اختیار ومسئولیت برنامه ریزی و هدایت و کنترل فعالیت های واحد گزارشگر را دارند در این حالت مدیران اصلی شامل افراد زیر میشوند.
1-عضوی از اعضای هیئت مدیره واحد گزارشگر کل دولت که دارای اختیار و مشئولیت برنامه ریزی و هدایت و کنترل فعالیتهای واحد گزارشگر است.

 

2-مشاور اصلی آن عضوو
3-اگر در دامنه بند الف قرار نداشت گروه مدیریت رده بالای واحد گزارشگر شامل مدیر اجرایی یا رئیس دائمی واحد گزارشگر
نظارت:»سرپرستی فعالیتعای واحد گزارشگر با اختیار و مسئولیت کنترل یا اعمال نفوذ قابل ملاحظه بر تصمیمات مالی و عملیاتی واحد گزارشگر
شخص وابسته:»شخصی که قادر به الف)کنترل یک واحد دیگر یا ب)اعمال نفوذ در تصمیم گیریهای عملیاتی و مالی یک ئاحد دیگر باشد، یا با یک واحد دیگر تحت کنترل مشترک باشد. اشخاص وابسته شامل افراد زیر میشوند/کم

 

الف-واحدهایی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم از طریق یک یا چند واسطه واحد گزارشگر کنترل میشوند یا واحد گزارشگر را کنترل میکنند.
ب-واحدهای وابسته
ی- افرادی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم منافعی از واحد گزارشگری که نفوذ قابل ملاحظه دارند کسب میکنند و خویشاوند نزدیک چنین اشخاصی
ن-واحدهایی که اشخاص اشاره شده در بندهای فوق در آنها منافع مالکنه مستقیم یا غیرمستقیم قابل ملاحه دارند یا قادر به اعمال نفوذ قابل ملاحظه هستند.
معامله با شخص وابسته:»انتقال منابع یا تعهدات بین اشخاص وابسته صرف نظر از مطالبه یا عدم مطالبه بهای ان. معانلات با هر شخص دیگری که صرفا به دلیل وابستگی اقتصادی به واحد گزارشگر یا دولتی کا آن جزئی از آن است وابسته محسوب میشود معامله با اشخاص وابسته تلقی نمیشود.

 

پاداش مدیران اصلی:ممابه ازاء یا مزایای که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم توسط مدیران اصلی واحد گزارشگر در قبال خدمات ارائه شده از طرف آنها به عنوان اعضای هیئت مدیره یا به عنوان کارکنان واحد گزارشگر کسب میشود.استاندارد حسابداری شماره 20

 

نفوذ قابل ملاحظه »نتوانایی مشارکت در تصمیم گیری های مربوط به سیاستهای مالی و عملیاتی واحد گزارشگر ولی نه در حد کنترل سیاستهای مزبور نفوذ قابل ملاحظه ممکن است به چندین شیوه اعمال شود. نفوذ قابل ملاحظه معملا از طریق عضویت در هیئت مدیره یا هیئت راهبری معادل آن و همچنین از طریق برای مثال مشارکت در الف فریند سیاستگذاری ب)-معاملات با اهمیت بین واحدهای مشمول واحد اقتصادی خ)فرایند شسیاستگذاری

 

ب)-معاملات با اهمیت بین واحدهای مشمول نفوذ قابل ملاحظه ممکن است از طریق منافع مالکانه و قانون و یا توافق به دست آید.در صورت وجود  نفوذ قابل ملاحظه از طریق منافع مالگانه فرض بر این است که نفوذ قابل ملاحظه طبق تعریف مندرج در استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 7 است.

 

شناساییی اشخاص وابسته :مبرای واحد گزارشگر ضروری است که فرایندی برای تشخیص و بررسی اشخاص وابسته طراحی کند. این فرایند شامل موارد زیر است.
الف – تشخیص واحدهای تحت کنترل و کنترل کننده استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 6صورتهای مالی جداگانه و تلفیقی رهنمودی رادر خصوص مفهوم کنترل سایر واحدها بریا مقاصد گزارشگری مالی ارائه میکند.

 

ب-تشخیص واحدهای وابسته واحد گزارشگر استاندارد بین المللی جسابداری بخش عمومی شماره7 سرمایه گذاری در واحدهای وابسته رهنمودی را درخصوص اینکه چه شخصی یا واحدی وابسته تلقی میشود ارائه میدهد.

 

خ-تشخیص افراد واحدهایی که دارای کنترل مشترک ب واحد گزارشگری هستند.استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 8 مضارکتهای خاص رهنمودی در خصوص مشارکت خاص ارائه میدهد. اگرچه تعریف اشخاص وابسته در استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 20به طور خاص به افراد به افراد یا واحدهایی اطلاق نمیشود که کنترل مشترک بر واحد گزارشگر دارند. امادر راستای مقاصد استاندارد شماره 20نفوذ قابل ملاحظه به گونه ای تعریف شده استکه واحدهای تحت کنترل مشترک را نیز در بر میگیرد.
ل-نگهداری اسناد و مدارک مدیران اصلی واحد گزارشگر و خویشاوندان نزدیک آنها.این اسناد و مدارک شامل اطلاعات زیر میباشد:»

 

1-مبلغ پاداش و مزایای دریافتی از واحد گزارشگرو…
2-واحدهایی که مدیران و خویشاوندان آنها ،دارایمنافع مالکانه اساسی درآن واحدها هستند.

 

معاملات با اشخاص وابسسته
معاملات با اشخاص وابسته شامل همه انتقالات منابع یا تعهدات بین اشخاص وابسته خاص باید در صورتهای مالی افشا شود. طبق استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره 20 افشای معاملات بین اشخاص وابسته در صورتیکه در شرایط معمول واقع شده باشد الزامی نیست.

 

واحد گزارشگر برای تشخیص انواع معاملات باید:م
الف- روابط خود را با اشخاص وابسته بررسی کندو
ب-این موضوع را مشخص کند که روشها /دستورالعمل های عملیاتی مرسوم برای تشخیص اشخاص وابسته کدامند و رویه های جدید برای برخورد با موارد ابهام را طراحی کند.
چنانچه یک واحد ملزم به نگهداری مستندات مربوط به مزایای مسئولان رده بالا یا منتخب باشد این مستندات نقطه شروع مناسبی برای تشخیص اطلاعات مربوط به پرسنل کلیدی مدیریت میباشد.استاندارد حسابداری شماره 20

 

اطلاعات اشخاص وابسته
برای رعایت الزامات افشای استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی درباره افشای اطلاهات اشخاص وابسته واحد گزارشگر باید:م
الف-همه اشخاص وابسته را مشخص کند.
ب-سوابق و مدارک مرتبط با معاملات اشخاص وابسته مربوط را مشخص و حفظ کند. این سوابق و مدارک باید نشان دهنده موارد زیر باشد:م
1-ماهیت روابط اشخاص وابسته
2-انئاع معاملاتی که رخ داده است

3-سایر عناصر ضروری معاملات که برای شناسایی اهمیت معاملات برای واحد گزارشگر ضروری است،نظیر شرایط و مفاد این معاملات

 

پاداش مدیران اصلی و سایر پاداش ارائه شده به مدیران اصلی و خویشاوندان نزدیک آنها را مشخص و افشا کند.
وامهای اعطا شده به مدیران و خویشاوندان نزدیک را که دریافت آنها به طور گسترده در اختیار اشخاص خارج از گروه اصلی یا به طور گسترده توسط عموم شناخته شده نمیباشد را مشخص کند.مدیریت باید رویه ها و معیارهایی را برای زمان و نحوه تصویب چنین وامهایی تعیین کند. واحد فراهم کننده این نوع وامها باید سیستمهایی داشته باشد که بتواند موارد زیر را مشخص کند:»استاندارد حسابداری شماره 20

 

1-مبلغ پیش دریافت و شرایط مربوط به آن
2-مبلغ پیش پرداخت طی دوره و مانده اختتامیه همه وامها و دریافتنی و
3-زمانی که دریافت کننده عضوی از هیئت مدیره یا عضوی از گروه مدیریت ارشد واحد گزارشگر نیست ،رابطه افراد با هیئت مدیره یا گروه مدیریت ارشد.
در فهرست منابع جزئیات مستندات شامل چک لیستهای افشا که در آنها الزامات افشای استانداردهای بین المللی حسابداری بخش عمومی است.
شرایط گذار
هیچ شرایط گذاری در استاندارد بین المللی حسابداریبخش عمومی شماره 20 وجود ندارد و طبق استاندارد بین المللی حسابداری شماره3 عطف به ماسبق میشود. موارد مقایسه ای در اولین سال پذیرش الزامی است مگر اینکه طبق استاندارد بین المللی حسابداری بخش عمومی شماره3 کاربرد نداشته باشد.
ارتباط با مبنای نقدی حسابداری

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...