استاندارد حسابداري عمومی شماره 9

استاندارد بين‌المللي حسابداري بخش عمومي شماره 9 درآمدهاي عملياتي حاصل از معاملات مبادله‌اي كميته استانداردهاي حسابداري بين­المللي در "چارچوبي براي تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي" سود را بدين صورت تعريف مي­كند. "افزايش در منافع اقتصادي در طی دوره حسابداري به شكل جريانات ورودي يا افزايش دارايي‌ها يا كاهش بدهي­ها كه منجر

 

استاندارد حسابداري عمومی شماره 9

 

هدفاستاندارد حسابداري عمومی شماره 9 تجويز نحوه عمل حسابداري درآمدهاي عملياتي ناشي از معاملات و رويدادهاي مبادله­اي است.

مساله اصلي در حسابداري درآمدهاي عملياتي تعيين زمان شناسايي درآمد عملياتي است. درآمد عملياتي زماني شناسايي مي­شود كه جريان منافع اقتصادي آتي يا توان بالقوه خدمت­رساني به درون واحد محتمل باشد و اين منافع را بتوان به‌گونه­اي اتكاپذير اندازه­گيري كرد. اين استاندارد شرايطي را مشخص مي­كند كه در آن این معيارها برآورده خواهد شد و در نتيجه درآمد عملياتي شناسايي خواهد شد. همچنين، رهنمودهاي عملي در مورد كاربرد اين معيارها فراهم مي­كند.

استاندارد حسابداري عمومی شماره 9

دامنه كاربرد

 • هر واحدي كه صورت‌هاي مالي را طبق مبناي تعهدي حسابداري تهيه و ارائه مي­كند، بايد اين استاندارد را در حسابداري درآمدهاي عملياتي ناشي از معاملات و رويدادهاي مبادله‌اي زير بكار گيرد:

الف) ارائه خدمات.

ب) فروش كالاها و

پ) استفاده ديگران از دارايي‌هاي واحد كه سود تضمين شده، درآمد حق امتياز و سود سهام به بار می­آورد.

الف) خريد يا فروش كالاها يا خدمات، يا

ب) اجاره دارايي‌هاي ثابت مشهود به نرخ­هاي بازار

الف) سود تضمين شده- مبالغي كه بابت استفاده از وجوه نقد يا معادل وجوه نقد یا مبالغ قابل پرداخت به واحد مطالبه مي­شود.

ب) حق­الامتيازها- مبالغي كه بابت استفاده از دارايي‌هاي بلندمدت واحد نظير حق اختراع، علايم تجاري، حق انتشار و نرم­افزار رايانه­اي مطالبه مي­شود، و

پ) سود سهام یا معادل­هاي آن- توزيع مازادها به دارندگان سرمايه­گذاري­هاي مالکانه به نسبت سهم­ آن­ها از یک طبقه خاص از سرمايه.

 • اين استاندارد به درآمدهاي عملياتي زير رسیدگی نمی­کند:

الف) در ساير استانداردهاي حسابداري بين­المللي بخش عمومي مطرح شده باشد، از جمله:

 • قراردادهاي اجاره­اي (به استاندارد حسابداري بين­المللي بخش عمومي شماره 13 «اجاره­ها» مراجعه شود).
 • سود سهام حاصل از سرمايه­گذاري­هايي كه به روش ارزش ويژه به حساب گرفته مي­شوند (به استاندارد حسابداري بين­المللي بخش عمومي شماره 7 «حسابداري سرمايه­گذاري در واحدهاي وابسته» مراجعه شود) و
 • سودهاي غيرعملياتي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود (كه در استاندارد حسابداري بين­المللي بخش عمومي شماره 17 «دارايي‌هاي ثابت مشهود» مورد رسیدگی قرار می­گیرد).استاندارد حسابداري عمومی شماره 9

ب) ناشي از قراردادهاي بيمه در مؤسسات بيمه.

پ) ناشي از تغييرات در ارزش منصفانه دارايي‌هاي مالي و بدهي­هاي مالي يا واگذاري آن‌ها (رهنمود حسابداري ابزارهاي مالي را مي­توان در استاندارد حسابداري بين­المللي شماره 39 «ابزارهاي مالي: شناسايي و اندازه­گيري» يافت).

ت) ناشي از تغييرات در ارزش ساير دارايي‌هاي جاري.

ث) ناشي از افزايش­هاي طبيعي در گله­ها و محصولات كشاورزي و جنگلي و

ج) ناشي از استخراج سنگ­های معدني.

استاندارد حسابداري عمومی شماره 9

تعاريف

 • واژه­هاي زير در اين استاندارد با معاني مشخص شده بكار مي­رود:

معاملات مبادله­اي معاملاتي هستند كه طي آن يك واحد دارايي‌ها يا خدماتی را دريافت مي­كند، یا بدهي­ها را تسويه مي­كند و به‌طور مستقيم ارزش تقريباً یکسانی (اصولاً به شكل وجه نقد، كالاها، خدمات يا استفاده از دارايي­ها) به واحد دیگر طرف معامله مي­دهد.

ارزش منصفانه مبلغي است كه اشخاص مطلع و مايل مي­توانند در معامله­اي حقيقي، در ازاي مبلغ مزبور يك دارايي را با يكديگر مبادله كنند يا يك بدهي را تسويه کنند.

معاملات غيرمبادله­اي معاملاتي هستند كه معاملات مبادله­اي نیستند. در معاملات غيرمبادله­اي، واحد يا ارزشي را از واحد ديگر دريافت مي­كند بدون این که به طور مستقیم ارزش تقريباً یکسانی در ازای آن بدهد يا ارزشي را به واحد ديگر می­دهد بدون این که به طور مستقیم ارزش تقريباً یکسانی در ازای آن دريافت ­كند.

درآمد ناخالص جريان ورودي منافع اقتصادي يا توان بالقوه خدمت‌رساني در طی دوره گزارشگري در زمانی است كه آن جريان­های ورودي به افزايش در خالص دارايي‌ها / ارزش ویژه منجر می­شود به استثناي افزايش‌هاي مربوط به آورده مالكان.

واژه‌هاي تعريف شده در ساير استانداردهای بين‌المللي حسابداري بخش عمومي با همان معاني ذكر شده در آن استانداردها، در اين استاندارد مورد استفاده قرار مي‌گيرند و در واژه‌نامه اصطلاحات تعریف شده منتشره نیز به صورت جداگانه چاپ شده­اند.

 

استاندارد حسابداري عمومی شماره 9

درآمد عملياتي

 • درآمد عملياتي تنها ناخالص جريان‌هاي ورودي منافع اقتصادي يا توان بالقوه خدمت­رساني دريافتي يا قابل دريافت توسط واحد به حساب خودش را در بر می­گیرد. مبالغ جمع­آوري شده به نمايندگي دولت يا ساير سازمان‌هاي دولتي يا از جانب سایر اشخاص ثالث، براي مثال وصول مبالغ پرداختي بابت تلفن يا برق توسط اداره پست از جانب واحد‌هاي ارائه دهنده اين خدمات، منافع اقتصادي يا توان بالقوه خدمت­رساني نیستند که به واحد وارد شوند و منجر به افزايش دارايي­ها يا كاهش بدهي­ها نمي­شوند. بنابراين، آن‌ها درآمد محسوب نمي­شوند. همچنین، در روابط اماني يا نمايندگي، ناخالص جريان‌هاي ورودي منافع اقتصادي يا توان بالقوه خدمت­رساني در برگیرنده مبالغ وصولی از جانب مالك است و منجر به افزايش در خالص دارايي‌های / ارزش ویژه مؤسسه نمي­شوند. مبالغ وصولی از جانب مالك درآمد نيستند. بلکه درآمد، ميزان هر گونه كميسيون دريافتي يا دريافتني بابت وصول يا رسیدگی به ناخالص جريانات است.
 • جريانات ورودي تأمين مالي، بويژه استقراض­ها، با تعريف درآمد تطابق ندارند زيرا منجر به تغيير دارايي‌ها و بدهي­ها به میزان يكسانی مي­شوند و اثري برخالص دارايي­ها / ارزش ویژه ندارند. جريان‌هاي ورودي تأمين مالي به‌طور مستقيم در ترازنامه برده مي­شوند و به مانده دارايي‌ها و بدهي­ها اضافه مي­شوند.

 

اندازه­گيري درآمد عملياتي

 • درآمد عملياتي بايد به ارزش منصفانه ما به ازاي دريافتي يا دريافتني اندازه­گيري شود.
 • مبلغ درآمد عملياتي حاصل از يك معامله معمولاً از طریق توافق بين واحد و خريدار يا استفاده­كننده از دارايي يا خدمت مزبور تعيين مي­شود. اين مبلغ به ارزش منصفانه ما به ازاي دريافتي يا دريافتني با احتساب هر گونه تخفيف تجاري و تخفيف حجم مجاز توسط واحد، اندازه­گيري مي­شود.
 • در اکثر موارد، ما به ازاي مزبور به شكل وجه نقد يا معادل وجه نقد است و مبلغ درآمد عملياتي همان مبلغ وجه نقد و معادل وجه نقد دريافتي يا دريافتني است. با اين حال، زمانی که جريان ورودي وجه نقد يا معادل وجه نقد به آينده موكول شود، ارزش منصفانه ما به ازاي مزبور ممكن است كمتر از مبلغ اسمي وجه نقد دريافتي يا دريافتني باشد. براي مثال، واحد ممكن است يك اعتبار بدون سود تضمين شده به خريدار بدهد يا اسناد دريافتني با نرخ سود تضمين شده كمتر از بازار را از خريدار به عنوان ما به ازاي فروش كالاها بپذیرد. زمانی که قرارداد به گونه موثری مستلزم يك معامله تأمين مالي باشد، ارزش منصفانه ما به ازاي مزبور از طريق تنزيل كليه دريافت‌های آتی با استفاده از یک نرخ سود تضمين شده منتسب تعيين مي­شود. نرخ سود تضمين شده منتسب از طرق زير به صورت روشن­تري قابل تعيين است:استاندارد حسابداري عمومی شماره 9

الف) نرخ رايج يك ابزار مشابه متعلق به انتشاردهنده­اي با رتبه اعتباري مشابه. يا

ب) نرخ سود تضمين شده­اي كه مبلغ اسمي ابزار را به قيمت فروش نقدي جاري كالاها یا خدمات تنزیل مي­کند.

تفاوت بين ارزش منصفانه و مبلغ اسمي ما به ازاي مزبور طبق بندهاي 33 و 34 به‌عنوان درآمد سود تضمين شده شناسايي مي­شود.

 • زمانی که كالاها يا خدمات در قبال كالاها يا خدمات كه دارای ماهيت و ارزش مشابهی هستند، مبادله یا معاوضه می­شود، اين مبادله به عنوان یک معامله­ درآمدزا تلقي نمي­شود. اين اغلب در مورد كالاهايي مانند شير يا نفت صادق است كه عرضه­كنندگان به منظور برآوردن تقاضا بر مبنای به موقع در یک منطقه خاص، موجودي­ها را در مناطق مختلف مبادله یا معاوضه مي­كنند. زمانی که كالاها يا خدمات در ازای كالاها يا خدمات غيرمشابه ارائه می­شوند، اين مبادله به عنوان معامله­اي درآمدزا تلقي مي­شود. درآمد عملياتي به ارزش منصفانه كالاها يا خدمات دريافتي اندازه­گيري مي­شود که از بابت سرك نقدي يا معادل نقد تعديل شده است. زمانی که ارزش منصفانه كالاها يا خدمات دريافتي را نتوان به گونه­اي اتكا­پذير اندازه­گيري كرد، درآمد عملياتي به ارزش منصفانه كالاها يا خدمات واگذار شده پس از تعديل از بابت سرك نقدي يا معادل نقد، اندازه‌گيري مي­شود.

استاندارد حسابداري عمومی شماره 9

تشخيص معامله

 • معيارهاي شناخت مندرج در اين استاندارد معمولاً به طور جداگانه در مورد هر معامله اعمال مي­شود. با اين وجود، در شرايط خاصی، جهت انعكاس محتواي معامله لازم است معيارهاي شناخت در مورد هر یک از اجزاي قابل تشخیص يك معامله مجزا بكار گرفته شود. براي مثال، زمانی که قيمت فروش محصول شامل يك مبلغ قابل تشخیص بابت ارائه خدمت بعدي باشد، اين مبلغ به دوره­هاي آتي منتقل و طي دوره ایفای خدمت مزبور به عنوان درآمد عملياتي شناسایی مي­شود. برعكس، زمانی که دو يا چند معامله به گونه­اي به هم مرتبط باشند كه اثر مزبور را نتوان بدون رجوع به كل آن معاملات درك كرد، معيارهاي شناخت در مورد دو يا چند معامله مزبور به‌طور يكجا اعمال مي­شود. براي مثال، يك واحد ممكن است كالاهايي را به فروش رساند و در همان زمان قراردادي جداگانه براي بازخريد همان كالاها در آينده منعقد كند، اين امر موجب نفي اثر محتوايي معامله مزبور مي­شود و لذا در چنين حالتي دو معامله با هم مورد رسیدگی قرار می­گیرند.

استاندارد حسابداري عمومی شماره 9

ارائه خدمات

 • زمانی که ماحصل معامله­اي را كه مستلزم ارائه خدمات است بتوان به گونه­اي اتكاپذير برآورد كرد، درآمد عملياتي مربوط به معامله مزبور بايد با رجوع به مرحله تكميل آن معامله شناسايي شود. ماحصل معامله، زماني به گونه­اي اتكاپذير می­تواند برآورد شود كه همه شرايط زير احراز شده باشند:

الف) مبلغ درآمد عملياتي را بتوان به‌گونه­اي اتكا­پذير اندازه­گيري كرد.

ب) جريان منافع اقتصادي يا توان بالقوه خدمت­رساني مرتبط با معامله به درون واحد محتمل باشد.

پ) مرحله تكميل معامله در تاريخ گزارشگري به گونه­اي اتكاپذير قابل اندازه­گيري باشد و

ت) هزينه­هاي تحمل شده بابت معامله و هزينه­هاي تكميل معامله مزبور را بتوان به گونه­اي اتكاپذير اندازه­گيري كرد.

 • شناخت درآمد عملياتي از طريق رجوع به مرحله تكميل معامله اغلب روش درصد تكميل ناميده مي­شود. بر اساس اين روش، درآمد عملياتي در دوره­هاي گزارشگري شناسايي مي­شود كه در آن خدمات ارائه مي­شوند. براي مثال، يك واحد ارائه دهنده خدمات ارزيابي اموال، درآمد عملياتي را هنگامی شناسايي مي‌كندکه ارزيابي­های جداگانه تکمیل شده­اند. شناسايي درآمد عملياتي بر اين مبنا اطلاعات مفيدي را در مورد ميزان فعاليت خدمت و عملكرد در طي دوره فراهم مي‌آورد. همچنين، استاندارد حسابداري بين­المللي بخش عمومي شماره 11 شناسايي درآمد عملياتي بر اين مبنا را الزامی می­داند. الزامات آن استاندارد عموماً در مورد شناسايي درآمد عملياتي و هزينه­هاي مربوطه براي يك معامله مستلزم ارائه خدمات قابل اعمال است.استاندارد حسابداري عمومی شماره 9
 • درآمد عملياتي فقط زماني شناسايي مي­شود كه ورود جريان منافع اقتصادي و توان بالقوه خدمت­رساني مربوط به معامله به درون واحد محتمل باشد. با اين حال، زمانی که در مورد قابليت وصول مبلغی که قبلاً در درآمد عملياتي گنجانده شده، ابهام وجود دارد، مبلغ غيرقابل وصول، يا مبلغي كه بازيافت آن ديگر محتمل نيست، به عنوان هزينه دوره و نه به عنوان تعديل مبلغ درآمد شناسايي شده قبلي، شناسایی مي­شود.
 • يك واحد عموماً پس از توافق در مورد شرايط زير با طرف‌هاي ديگر معامله قادر به انجام برآوردهاي اتكاپذير است:

الف) حقوق لازم­الاجرا هر طرف در مورد خدماتي كه قرار است توسط طرفین ارائه يا دريافت شود.

ب) ما به ازايي كه قرار است مبادله شود و

پ) نحوه و شرايط تسويه.

معمولاً لازم است كه واحد از يك سيستم بودجه­بندي و گزارشگري مالي داخلي مؤثر برخوردار باشد. واحد، برآوردهاي درآمد عملياتي را در زمان ایفای خدمت بررسي و در صورت لزوم در آن تجدید نظر مي­کند. نياز به اينگونه تجديدنظرها لزوماً بدين معني نيست كه ماحصل معامله را نمي­توان به گونه­اي اتكاپذير برآورد كرد.

 • مرحله تكميل معامله را مي­توان به روش­هاي مختلف تعيين كرد. واحد از روشي استفاده مي­كند كه خدمات اجرا شده را به گونه­اي اتكاپذير اندازه­گيري كند. با توجه به ماهيت معامله، روش­ها ممكن است شامل:استاندارد حسابداري عمومی شماره 9

الف) بررسی كار انجام شده.

ب) خدمات انجام شده تا اين تاريخ بر حسب درصدي از كل خدماتی که قرار است ارائه شود يا

پ) نسبت هزينه­هاي متحمل شده تا تاريخ تحمل به كل هزينه­هاي برآوردي معامله. فقط هزينه­هايي كه منعكس­كننده خدمات انجام شده تاكنون است در هزينه­هاي تحمل شده تا اين تاريخ لحاظ مي­شوند. فقط هزينه­هايي كه منعکس­کننده خدمات انجام شده يا خدماتی که قرار است انجام شود، هستند در كل هزينه­هاي برآوردي معامله گنجانده مي­شوند.

پرداخت‌هاي مرحله­اي و پيش پرداخت‌هاي دريافتي از مشتريان اغلب منعكس­كننده خدمات انجام شده نيست.

 • بنا به اهداف عملي، زمانی که خدمات از طریق انجام تعداد نامشخصي از عمليات طي يك دوره زماني معين ایفا می­شوند، درآمد عملياتي بر مبنای خط مستقيم طي آن دوره زماني شناسايي مي­شود، مگر اينكه شواهدی وجود داشته باشد دال بر این که روش ديگري مرحله تكميل را بهتر نشان می­دهد. زمانی که يك عمل خاص در مقايسه با ساير عمليات بسیار با اهميت­تر باشد، شناخت درآمد عملياتي تا زمان اجراي آن عمل با اهمیت به تعويق مي­افتد.
 • زمانی که ماحصل معامله­اي را كه مستلزم ارائه خدمات است نتوان به گونه­اي اتكاپذير برآورد كرد، درآمد عملياتي را بايد تا ميزان هزينه­هاي شناسايي شده قابل بازيافت شناسایی کرد.
 • در طی مراحل اوليه معامله، اغلب وضع بدین گونه است که نمی­توان به گونه­اي اتكاپذير ماحصل معامله را برآورد کرد. با اين وجود، ممكن است اين احتمال وجود داشته باشد كه واحد هزينه­هاي تحمل شده معامله را بازيافت كند. بنابراين، درآمد عملياتي تنها تا ميزان هزينه­هاي تحمل شده­اي كه انتظار بازيافت آن مي­رود، شناسايي مي­گردد. از آنجا كه ماحصل معامله را نمي­توان به گونه­اي اتكاپذير برآورد كرد، هيچ‌گونه مازادي شناسايي نمي­شود.
 • زمانی که ماحصل يك معامله را نتوان به گونه­اي اتكاپذير برآورد كرد و بازيافت هزينه­هاي تحمل شده محتمل نباشد، درآمد عملياتي شناسايي نمي­شود و هزينه­هاي تحمل شده به عنوان هزينه دوره شناسایی مي­شود. هر گاه ابهاماتي كه مانع برآورد اتكاپذير ماحصل قرارداد شده بود، برطرف شود، درآمد عملياتي به جاي بند 25 بر اساس بند 19 شناسايي مي‌شود.

استاندارد حسابداري عمومی شماره 9

فروش كالا

 • درآمد عملياتي حاصل از فروش كالا بايد زماني شناسايي شود كه كليه شرايط زيرتحقق يافته باشد:

الف) واحد مخاطرات و مزاياي عمده مالكيت كالاي مورد معامله را به خريدار منتقل كرده باشد.

ب) واحد هيچ دخالت مديريتی مستمر در حدي كه معمولاً با مالكيت همراه است يا كنترل مؤثري نسبت به كالاي فروش رفته اعمال نكند.

پ) مبلغ درآمد عملياتي را بتوان به گونه­اي اتكاپذير اندازه­گيري كرد.

ت) جريان منافع اقتصادي و توان بالقوه خدمت­رساني مرتبط با معامله به درون واحد محتمل باشد. و

ث) هزينه­هايي كه در ارتباط با معامله تحمل شده يا خواهد شد را بتوان به گونه­اي اتكاپذير اندازه­گيري كرد.

 • ارزیابی زمانی که واحد مخاطرات و مزاياي مالكيت را به خريدار انتقال داده است، مستلزم بررسي شرايط معامله است. در اکثر موارد، انتقال مخاطرات و مزاياي مالكيت با انتقال مالكيت قانوني يا انتقال حق تصرف به خريدار همراه است. اين موضوع در مورد اکثر فروش­ها صدق مي­كند. اما، در برخی موارد خاص، انتقال مخاطرات و مزاياي مالكيت در زماني متفاوت از زمان انتقال مالكيت قانوني يا انتقال حق تصرف رخ مي­دهد.
 • اگر واحد بخش عمده­اي از مخاطرات مالكيت را حفظ كند، معامله مزبور فروش تلقي نمي‌شود و لذا درآمدي از بابت آن شناسايي نمي­شود. واحد ممكن است مخاطرات عمده مالكيت را به چندين روش حفظ كند. نمونه­هايي از وضعیت­هایی كه واحد ممكن است مخاطرات و مزاياي عمده مالكيت را حفظ كند، به شرح زير است:

الف) زماني كه واحد تعهداتي بابت عملكرد نامطلوب دارد كه توسط مفاد عادی ضمانتنامه پوشش نيافته است.

ب) زماني كه دريافت درآمد عملياتي حاصل از يك فروش خاص، مشروط به تحصيل درآمد توسط خريدار از محل فروش كالاي مورد معامله باشد. (براي مثال، زمانی که يك انتشارات دولتي کالاهای آموزشي را بين مدارس بر مبناي فروش يا برگشت، توزيع مي­كند).استاندارد حسابداري عمومی شماره 9

پ) زماني كه كالاهاي ارسالی مزبور متضمن خدمات نصب باشند و خدمات نصب بخش عمده­اي از مبلغ قرارداد است. اما واحد هنوز خدمات نصب را کامل نکرده باشد. و

ت) زماني كه خريدار حق فسخ خرید را بر اساس دلایل مشخص شده در قرارداد فروش دارد و واحد در مورد احتمال برگشت كالاي فروش رفته مطمئن نیست.

 • چنانچه واحد تنها بخش كم اهميتي از مخاطرات مالكيت را براي خود نگه دارد، معامله مورد نظر، فروش تلقي و درآمد عملياتي شناسايي مي­شود. براي مثال، فروشنده ممكن است تنها به خاطر تضمين قابليت وصول مطالبات، مالكيت قانوني كالا را براي خود حفظ كند. در چنين حالتي، اگر واحد مخاطرات و مزاياي عمده مالكيت را منتقل كرده باشد، اين معامله، فروش تلقي و درآمد عملياتي آن شناسايي مي‌شود. مثال ديگر از واحدی که بخش كم اهميتی از مخاطرات مالكيت را حفظ کرده، ممکن است فروش در زمانی باشد که در صورت عدم رضايت مشتري، كالا برگشت و ما به ازا به مشتري استرداد مي­شود. در چنين مواردی، درآمد عملياتي در زمان فروش شناسایی مي­شود مشروط به آنكه فروشنده بتواند مبالغ برگشتي آتي را به‌گونه­اي اتكاپذير برآورد كند و بدهي ناشي از برگشت كالا را با توجه به تجربيات گذشته و ساير عوامل مربوط شناسايي كند.
 • درآمد فقط زماني شناسايي مي­شود كه جريان ورودي منافع اقتصادي يا توان بالقوه خدمت­رساني مرتبط با معامله به درون واحد محتمل باشد. در برخي موارد، تا زمان دريافت ما به ازا يا رفع ابهام در اين زمينه، ممكن است جريان ورودي منافع اقتصادي يا توان بالقوه خدمت­رساني محتمل نباشد. براي مثال، ممكن است در قالب بخشي از قرارداد مربوطه، درآمد به توانايي واحد ديگر براي عرضه كالا وابسته باشد و اگر هر گونه شكي در مورد وقوع آن وجود داشته باشد، ممكن است شناسايي درآمد تا زمان وقوع به تأخير افتد. وقتي که كالا عرضه گرديد، ابهام رفع گرديده و درآمد عملياتي شناسايي مي­شود. با اين حال، هر گاه در مورد قابليت وصول مبلغی که قبلاً در درآمد عملياتي منظور شده، ابهام به وجود آيد، مبلغ غيرقابل وصول يا مبلغي كه بازيافت آن غيرمحتمل است، به عنوان هزینه دوره شناسایی می­شود و نه به‌عنوان تعديل مبلغ درآمد عملياتي شناسايي شده قبلي.

 

 

استاندارد حسابداري عمومی شماره 9

 

سود تضمين شده، درآمد حق امتياز و سود سهام

 • درآمد عملياتي ناشي از استفاده ديگران از دارايي‌هاي واحد كه سود تضمين شده، درآمد حق امتياز و سود سهام به بار می­آورد، بايد براساس نحوه عمل حسابداري مندرج در بند 34 به شرط تحقق شرايط زير شناسايي شود:

الف) جريان منافع اقتصادي و توان بالقوه خدمت­رساني مرتبط با معامله به درون واحد محتمل باشد. و

ب) مبلغ درآمد عملياتي را بتوان به گونه­اي اتكاپذير اندازه­گيري كرد.

 • درآمد عملياتي بايد بر اساس نحوه عمل­هاي حسابداري زير شناسايي شود:

الف) سود تضمين شده بايد براساس نسبت زمانی شناسايي شود كه بازده مؤثر دارايي را نیز در نظر مي­گیرد.

ب) درآمد حق امتيازها بايد زمانی شناسايي شوند که طبق محتواي قرارداد مربوطه کسب­ می­شوند، و

پ) سود سهام يا ساير معادل­هاي آن بايد زمانی شناسايي شوند که حق دريافت مبلغ مزبور توسط سهامدار يا واحد احراز شود.

استاندارد حسابداري عمومی شماره 9

افشا

 • واحد بايد موارد زير را افشا كند:

الف) رويه­هاي حسابداري پذيرفته شده براي شناسايي درآمد عملياتي از جمله روش­هاي پذيرفته شده براي تعيين ميزان تكميل معاملات متضمن ارائه خدمت.

ب) مبلغ هر يك از طبقات عمده درآمد عملياتي شناسايي شده طي دوره از جمله درآمد عملياتي ناشي از موارد زير:

 • ارائه خدمات
 • فروش كالا
 • سود تضمين شده
 • حق امتيازها و
 • سود سهام يا معادل­هاي آن. و

پ) مبلغ درآمد عملياتي حاصل از مبادله­ كالا يا خدمات که در هر يك از طبقات عمده درآمد عملياتي گنجانده شده است.

 • رهنمود مربوط به افشاي هر گونه دارايي‌ها و بدهي­هاي احتمالي را مي­توان در استاندارد حسابداري بين­المللي شماره 37 «ذخایر، دارايي‌هاي احتمالي و بدهي­هاي احتمالي» يافت. دارايي‌ها و بدهي­هاي احتمالي ممکن است از اقلامي مثل هزينه­هاي تضمين، ادعاها، جريمه­ها يا زيان‌هاي احتمالي ناشي شوند.استاندارد حسابداري عمومی شماره 9

تاريخ اجرا

 • اين استاندارد بين‌المللي حسابداري بخش عمومي در مورد صورت‌هاي مالي سالانه­ای قابل اجرا است كه شروع دوره مالي آن‌ها از اول ژوئيه 2001 و بعد از آن است. بكارگيري آن براي تاريخ‌هاي قبل از تاریخ مزبور ترغيب شده است.
 • زماني كه واحدي مبناي تعهدي حسابداري را، بدان گونه که توسط استانداردهاي بين‌المللي حسابداري بخش عمومي تعریف شده است، براي اهداف گزارشگري مالي در تاريخي بعد از تاريخ اجرای مزبور بپذيرد، اين استاندارد در مورد صورت‌هاي مالي سالانه واحد در دوره شروع تاريخ پذيرش مبناي تعهدي و بعد از آن كاربرد دارد.

 

 

ش

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...