استاندارد حسابداري شماره 10

حسابداري

استاندارد حسابداري شماره 10

 

 

 

دامنه كاربرد استاندارد حسابداري شماره 10به شرح ذیل است

 

استاندارد حسابداري شماره 10

 • تعاريف
 • واژه­هاي زير در اين استاندارد با معاني مشخص شده بكار مي­روند:
 • مبلغ دفتري يك دارايي مبلغي است كه يك دارايي پس از كسر هر گونه استهلاك انباشته و زيان­هاي كاهش ارزش دائمي انباشته مربوطه، به آن مبلغ در ترازنامه شناسايي مي­شود.
 • مبلغ دفتري يك بدهي مبلغي است كه بدهي به آن مبلغ در ترازنامه شناسايي مي­شود.

 • وجه نقد از وجه نقد در دسترس و سپرده­هاي ديداري تشکيل مي­شود.

 • اقلام پولي عبارت­اند از وجه نقد نگهداري شده و دارايي­ها و بدهي­هايي كه قرار است به يك مبلغ پولي مشخص يا قابل تعيين دريافت يا پرداخت مي­شود.

 • اقلام غيرپولي اقلامي هستند كه اقلام پولي نباشند.

 • واژه‌هاي تعريف شده در ساير استانداردهاي بين‌المللي حسابداري بخش عمومي با همان معاني ذكر شده در آن استانداردها، در اين استاندارد مورد استفاده قرار مي‌گيرند و در واژه‌نامه اصطلاحات تعريف شده منتشره نيز به صورت جداگانه چاپ شده ­اند.

استاندارد حسابداري شماره 10

 

 • ترازنامه

 • مبالغ ترازنامه كه هنوز بر حسب واحد اندازه­گيري رايج در تاريخ گزارشگري ارائه نشده­اند، با استفاده از شاخص عمومي قيمت‌ها ارائه مجدد مي­شوند.

 • اقلام پولي ارائه مجدد نمي­شود، زيرا در حال حاضر خودشان بر حسب واحد اندازه­گيري رايج در تاريخ گزارشگري ارائه شده­اند. اقلام پولي عبارت­اند از وجه نقد نگهداري شده و دارايي­ها و بدهي­هايي كه قرار است به مبالغ پولي مشخص يا قابل تعييني دريافت يا پرداخت شوند.

 • دارايي­ها و بدهي­هايي كه طبق قرارداد به تغييرات قيمت‌ها وابسته­اند، مانند اوراق قرضه و وام‌هاي تابع شاخص قيمت‌ها، به منظور تعيین مبلغ تأديه نشده در تاريخ گزارشگري، طبق قرارداد تعديل مي­شوند. اين اقلام به مبالغ تعديل يافته­ مزبور در ترازنامه ارائه مجدد شده درج مي­شوند.
 • ساير دارايي­ها و بدهي­ها همگي غيرپولي هستند. برخي از اقلام غيرپولي به مبالغ رايج در تاريخ گزارشگري ثبت شده­اند، مانند خالص ارزش بازيافتني و ارزش بازار، بنابراين ارائه مجدد نمي‌شوند. ساير دارايي­ها و بدهي­هاي غيرپولي همگي ارائه مجدد مي­شود.
 • اكثر اقلام غيرپولي به بهاي تمام شده يا بهاي تمام شده منهاي استهلاك در حساب‌ها منظور مي­شوند. بنابراين، به مبالغ رايج در تاريخ تحصيلشان بيان مي­شومند. بهاي تمام شده، يا بهاي تمام شده منهاي استهلاك، ارائه مجدد شده هر قلم از طريق اعمال تغيير در يك شاخص عمومي قيمت از تاريخ تحصيل تا تاريخ گزارشگري در مورد بهاي تمام شده تاريخي و استهلاك انباشته تعيين مي­شود. بنابراين، دارايي­هاي ثابت مشهود، سرمايه­گذاري­هايي که به بهاي تمام شده ثبت مي­شوند، موجودي مواد اوليه و كالا، سرقفلي، حق اختراع، علايم تجاري و دارايي­هاي مشابه از تاريخ خريدشان ارائه مجدد مي­شوند. موجودي كالاي در جريان ساخت و ساخته شده از تاريخي که هزينه­هاي خريد و تبديل متحمل شده­اند، ارائه مجدد مي­شوند.
 • سوابق تفصيلي مربوط به تاريخ­هاي تحصيل اقلام دارايي­هاي ثابت مشهود ممكن است در دسترس يا قابل برآورد نباشد. در اين شرايط، ممکن است در اولين دوره بكارگيري اين استاندارد استفاده از ارزيابي يك فرد حرفه­اي مستقل از ارزش اقلام به عنوان مبنايي براي ارائه مجددشان ضروري باشد.

 • ممكن است شاخص قيمت‌ عمومي براي دوره­هايي كه ارائه مجدد دارايي­هاي ثابت مشهود بر اساس اين استاندارد الزامي است، در دسترس نباشد. در اين شرايط، ممكن است لازم باشد كه از يك شاخص مبتني بر برآورد، براي مثال بر مبناي تغييرات نرخ تسعير بين ارز عملياتي و يك ارز نسبتاً با ثبات استفاده شود.

 • برخي اقلام غيرپولي به مبالغ رايج در تاريخي غير از تاريخ تحصيل يا تاريخ ترازنامه به حساب منظور شده­­اند. براي مثال، دارايي ثابت مشهودي كه قبلاً تجديد ارزيابي شده است. در اين موارد، مبالغ دفتري از تاريخ تجديد ارزيابي ارائه مجدد مي­شوند.

 • براي تعيين اينكه آيا مبلغ ارائه مجدد شده يك قلم غيرپولي کاهش ارزش دائمي داشته است و بايد كاهش پيدا كند، واحد آزمون­هاي كاهش ارزش دائمي مربوطه در استانداردهاي بين­المللي يا (و) ملي حسابداري را بكار مي­گيرد. بنابراين، در چنين مواردي، مبالغ ارائه مجدد شده دارايي­هاي ثابت مشهود، سرقفلي، حق اختراع­ها و علائم تجاري به مبلغ قابل بازيافت کاهش مي­يابند، مبالغ ارائه مجدد شده موجودي­ها به خالص ارزش بازيافتني تقليل پيدا مي­كند و مبالغ ارائه مجدد شده سرمايه‌گذاري­هاي جاري به ارزش بازار كاهش مي­يابد.
 • يك واحد سرمايه­پذير كه بر اساس روش ارزش ويژه در حساب‌ها منظور مي­شود، ممكن است به ارز يك اقتصاد با تورم حاد گزارشگري كند. به منظور محاسبه سهم واحد سرمايه­گذار از خالص دارايي­ها / ارزش ویژه و نتايج عمليات­ آن، ترازنامه و صورت عملكرد مالي واحد سرمايه­پذير مزبور طبق اين استاندارد ارائه مجدد مي­شوند. زماني كه صورت‌هاي مالي ارائه مجدد شده سرمايه­پذير به ارز بيان مي­شوند، آن‌ها به نرخ­هاي نهايي تسعير مي­شوند.استاندارد حسابداري شماره 10
 • اثر تورم معمولاً در هزينه­هاي استقراض شناسايي مي­شود. مناسب نيست كه طي يك دوره هم مخارج سرمايه­اي تامين مالي شده از طريق استقراض ارائه مجدد شود و هم آن بخش از هزينه­هاي استقراضي كه جهت جبران تورم است، به بهاي تمام شده دارايي منظور شود. اين بخش از هزينه­هاي استقراض در همان دوره­اي كه به وقوع مي­پيوندد به‌عنوان هزينه دوره شناسايي مي­شود.
 • ممكن است واحد دارايي­هايي را طبق توافقي بدست آورد كه بتواند بازپرداخت را بدون تحمل هزينه سود تضمين شده تصريح شده­اي به تعويق بيندازد. زماني که انتساب مبلغ سود تضمين شده عملي نباشد، اين دارايي­ها بايد از تاريخ پرداخت و نه از تاريخ خريد ارائه مجدد شوند.

 • در شروع اولين دوره بكارگيري اين استاندارد، عناصر خالص دارايي­ها / ارزش ویژه، به جز مازاد (كسري) انباشته و هر نوع ذخيره تجديد ارزيابي، با استفاده از شاخص عمومي قيمت‌ از تاريخي كه اجزاء آورده يا در غير اين صورت ايجاد شده­اند، ارائه مجدد مي­شوند. هر نوع ذخيره تجديد ارزيابي كه در دوره­هاي قبل ايجاد شده، حذف مي­شود. مازاد (كسري) انباشته ارائه مجدد شده از ساير مبالغ مندرج در ترازنامه ارائه مجدد شده، بدست مي­آيد.

 • در پايان نخستين دوره و در دوره­هاي بعد، همه عناصر خالص دارايي­ها / ارزش ویژه با استفاده از شاخص عمومي قيمت‌ از شروع دوره يا تاريخ آورده اگر ديرتر باشد، ارائه مجدد مي­شود. تغييرات طی دوره در خالص دارايي­ها / ارزش ویژه، طبق استاندارد حسابداري بين­المللي بخش عمومي شماره 1 افشا مي­شوند.

استاندارد حسابداري شماره 10

 • صورت عملكرد مالي
 • اين استاندارد ملزم مي­کند كه كليه اقلام در صورت عملكرد مالي بر حسب واحد اندازه­گيري رایج در تاريخ گزارشگري بيان شوند. بنابراين، كليه مبالغ باید با استفاده از تغيير در شاخص عمومي قيمت از تاريخ­هایی که اقلام درآمدها و هزينه­ها برای اولین بار ثبت شده­اند، ارائه مجدد شوند.

استاندارد حسابداري شماره 10

 • مازاد يا كسري خالص وضعيت پولي

 • در دوران تورم، واحد دارای دارايي­هاي پولي مازاد بر بدهي­هاي پولي، قدرت خريد را از دست مي­دهد و واحد با بدهي­هاي پولي مازاد بر دارايي­هاي پولي قدرت خريد بدست مي­آورد هر چقدر که دارايي­ها و بدهي­های مزبور با سطح قيمت‌ها مرتبط نباشند. اين مازاد يا كسري خالص وضعيت مالي ممكن است از تفاوت ناشی از ارائه مجدد دارايي­هاي غيرپولي، مازاد يا كسري انباشته و اقلام مندرج در صورت عملكرد مالي و تعديل دارايي­ها و بدهي­هاي مرتبط با شاخص قيمت‌ها، حاصل شود. مازاد يا كسري ممكن است از طريق بكارگيري تغيير در يك شاخص عمومي قيمت در مورد ميانگين موزون تفاوت بين دارايي­ها پولي و بدهي­هاي پولي طی دوره برآورد شود.

 • مازاد يا كسري خالص وضعيت پولي در صورت عملكرد مالي آورده مي­شود. تعديل صورت گرفته طبق بند 16 در مورد آن دارايي­ها و بدهي­هايي كه طبق قرارداد به تغییرات در قيمت‌ها مرتبط هستند، در مقابل مازاد يا كسري خالص وضعيت پولي تهاتر مي­شود. ساير اقلام صورت عملكرد مالي، از قبيل درآمد و هزينه­هاي سود تضمين شده، و تفاوت­های تسعير ارز مربوط به وجوه سرمايه­گذاري شده يا استقراض شده، نيز با خالص وضعيت پولي در ارتباط هستند. اگر چه چنین اقلامی به‌صورت جداگانه افشا مي­شوند، ممكن است ارائه آن‌ها همراه با مازاد يا كسري وضعيت پولي در صورت عملكرد مالي مفيد باشد.

استاندارد حسابداري شماره 10

 • صورت جريان وجوه نقد
 • اين استاندارد ملزم مي­کند كه كليه اقلام صورت جريان وجوه نقد بر حسب واحد اندازه­گيري رایج در تاريخ گزارشگري بيان شوند.

 

 • ارقام مقايسه­اي

 • ارقام مقايسه­اي دوره گزارشگري قبلی، خواه بر مبناي روش بهاي تمام شده تاريخي باشند يا بر مبناي روش بهاي جاري، با استفاده از شاخص عمومي قيمت‌ به گونه­اي ارائه مجدد مي­شوند كه صورت‌هاي مالي مقايسه­اي بر حسب واحد اندازه­گيري رایج در پايان دوره گزارشگري بيان شوند. اطلاعاتي كه در رابطه با دوره­هاي قبل­تر افشا مي­شود نيز بر حسب واحد اندازه­گيري رایج در پايان دوره گزارشگري بيان مي­شود. به منظور ارائه مبالغ مقايسه­اي به یک ارز گزارشگري متفاوت، جزء (ب) بند 47 و بند 48 از استاندارد حسابداري بين­المللي بخش عمومي شماره 4 بكار گرفته مي­شود.

استاندارد حسابداري شماره 10

 • صورت‌هاي مالي تلفيقي
 • هر واحد اصلي كه به ارز يك اقتصاد با تورم حاد گزارشگری مي­كند، ممكن است داراي واحدهاي فرعي باشد كه آن‌ها نيز به ارزهای اقتصادهاي با تورم حاد گزارشگري مي‌كنند. صورت‌هاي مالي هر یک از این واحدهای فرعي باید با بكارگيري شاخص عمومي قيمت‌ كشوري كه به ارز آن كشور گزارشگري مي­كند قبل از آنكه در صورت‌هاي مالي تلفيقي منتشره توسط واحد اصلي­ خود گنجانده شوند، ارائه مجدد شود. زمانی كه واحد فرعي مزبور يك واحد فرعي خارجي است، صورت‌هاي مالي ارائه مجدد شده­ آن به نرخ نهايي تسعير مي­شوند، صورت‌هاي مالي واحدهاي فرعي كه به ارزهای اقتصادهای با تورم حاد گزارش نمي­كنند طبق استاندارد حسابداري بين­المللي بخش عمومي شماره 4 مورد رسیدگی قرار مي‌گیرند.
 • چنانچه صورت‌هاي مالي دارای تاريخ­هاي گزارشگري متفاوت تلفيق شوند، كليه اقلام، خواه پولي یا غيرپولي، بايد به واحد اندازه­گيري رایج در تاريخ صورت‌هاي مالي تلفيقي ارائه مجدد شوند.

 

 • انتخاب و كاربرد شاخص عمومي قيمت

 • ارائه مجدد صورت‌هاي مالي طبق اين استاندارد مستلزم بكارگيري يك شاخص عمومي قيمت است كه تغييرات در قدرت خريد عمومی را منعكس سازد. بهتر آن است كه كليه واحد‌هايي كه به واحد پولي اقتصادي يكسانی گزارشگري مي­كنند از يك شاخص استفاده كنند.

 • خاتمه اقتصاد به تورم حاد
 • وقتي يك اقتصاد به تورم حاد خاتمه مي­دهد و واحد تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي تهیه شده طبق اين استاندارد را متوقف مي­كند، باید مبالغ ارائه شده به واحد اندازه­گيري رایج در پايان دوره گزارشگری قبل را به عنوان مبناي ارزش­هاي دفتري در دوره بعد در نظر بگیرد.

استاندارد حسابداري شماره 10

 • افشا
 • افشاهاي زير بايد صورت پذيرد:
 • الف) اين واقعيت كه صورت‌هاي مالي و ارقام مقايسه­اي دوره­هاي قبل از بابت تغييرات در قدرت عمومي خريد ارز عملياتي ارائه مجدد شده­اند و در نتيجه بر حسب واحد اندازه­گيري رایج در تاريخ گزارشگري ارائه مي­شوند و

 • ب) نوع و میزان شاخص قيمت در تاريخ گزارشگري و تغيير در شاخص در طي دوره­هاي گزارشگري جاري و قبلی.

 • افشاهاي الزامی توسط اين استاندارد باید مبناي رسیدگی به اثرات تورم حاد در صورت‌هاي مالي را روشن سازد. همچنين، انتظار مي­رود كه ساير اطلاعات لازم براي درك آن مبنا و مبالغ حاصله را فراهم کنند.

استاندارد حسابداري شماره 10

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...