آسانترین روش تهیه صورت جریان وجوه نقد

روش کنترل و راستی آزمایی اظهارنامه های مالیاتی سازمان مالیاتی کشور در طرح جامع مالیاتی
ژانویه 11, 2019
شرح کار برای حسابدار شرکت
ژانویه 30, 2019

🔵صورت جریان وجوه نقد

صورت جریان وجوه نقد

🔵اقلامیکه در بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی در جریان وجوه نقداضافه یا کسر می گردد

 

🔴 سود دریافتی بابت سود سپرده های بانکی کوتاه مدت و

▪️سود سپرده بانکی کوتاه مدت طبق دفاتر

🔹کسر شود بابت سود سپرده های بانکی کوتاه مدت که تا تاریخ ترازنامه وصول نگردیده است

🔹اضافه شود سود سپرده بانکی کوتاه مدت سنوات قبل که در سال جاری وصول شده

 

📌سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت (انتقال به جریان وجوه نقد)

 

▪️ سود سپرده بانکی بلندمدت طبق دفاتر

🔹کسر شود بابت سود سپرده های بانکی بلندمدت که تا تاریخ ترازنامه وصول نگردیده است

🔹اضافه شود سود سپرده های بانکی بلندمدت مربوط به سنوات قبل که در سال جاری وصول شده

 

📌سود دریافتی بابت سپرده های سرمایه گذاری بلندمدت (انتقال به جریان وجوه نقد)

 

🔴سود سهام دریافتی

 

▪️سود سهام طبق یادداشتهای توضیحی

🔹کسر شود بابت سود سهام مربوط به سال جاری که تا تاریخ ترازنامه وصول نگردیده است

🔹اضافه شود سود سهام مربوط به سنوات قبل که در سال جاری وصول شده است

 

📌سود سهام دریافتی (انتقال به جریان وجوه نقد)

 

🔴سود پرداختی بابت تسهیلات مالی :

 

▪️هزینه های مالی بابت تسهیلات دریافتی

🔹کسر شود هزینه بهره تسهیلات دریافتی مربوط به سال جاری که تا تاریخ ترازنامه پرداخت نگردیده است

🔹اضافه شود هزینه مالی تسهیلات دریافتی مربوط به سنوات قبل که در سال جاری پرداخت شده است

🔹اضافه شود هزینه مالی تسهیلات دریافتی که به حساب داراییهای بلندمدت منظور گردیده است

 

📌سود پرداختی بابت تسهیلات مالی (انتقال به جریان وجوه نقد)

 

 

🔴 سود سهام پرداختی

🔹کسر شود سود سهام انتقالی به حقوق صاحبان سهام بابت افزایش سرمایه از محل مطالبات سود سهام سهامداران

 

📌سود سهام پرداختی  (انتقال به جریان وجوه نقد)

 

🔵 اقلامیکه در مالیات بردرآمد اضافه یا کسر می گردد

 

🔴 مالیات بردرآمد پرداختی

 

▪️مالیات پرداختی

🔹کسر شود مانده اسناد پرداختنی در  سال جاری بابت مالیات عملکرد سنوات قبل که تا تاریخ ترازنامه تسویه نگردیده است

🔹اضافه شود پیش پرداخت مالیات عملکرد سال جاری

🔹کسر شود استرداد اضافه پرداختی مالیات عملکرد

 

📌مالیات بردرآمد پرداختی (انتقال به جریان وجوه نقد)

 

 

🔵 اقلامیکه در فعالیتهای سرمایه گذاری در جریان وجوه نقد اضافه یا کسر می گردد

 

وجوه پرداختي جهت خريد دارائيهاي ثابت مشهود

 

(اضافات) داراییهای ثابت مشهود طبق جدول یادداشتهای توضیحی همراه

 

🔹کسر شود مانده بستانکاران و یا مانده اسناد پرداختی مربوط به خرید داراییهای ثابت مشهود در سال جاری در تاریخ ترازنامه

🔹اضافه شود وجوه پرداختی در سال جاری بابت خرید داراییهای ثابت مشهود در سنوات قبل

🔹کسر شود هزینه های مالی تسهیلات دریافتی که در طی سال جاری به حساب داراییهای ثابت مشهود منظور شده است

🔹کسر شود اضافات داراییهای ثابت مشهود از محل مبادلات غیر نقدی

 

📌وجوه پرداختي جهت خريد دارائيهاي ثابت مشهود (انتقال به جریان وجوه نقد)

 

 

🔴وجوه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاریهای بلندمدت :

 

▪️تحصیل سرمایه گذاریهای بلندمدت طبق دفاتر در سال جاری

🔹کسر شود مانده بستانکاران و یا اسناد پرداختنی  مربوط به خرید سرمایه گذاریهای بلندمدت در سال جاری در تاریخ ترازنام


ثبت آنلاین درخواست خدمات حسابداری

جهت درخواست هرگونه خدمات حسابداری و مالیاتی لطفا فرم زیر را تکمیل فرمایید

arman
arman
شرکت آرمان پرداز خبره بیش از 15سال سابقه فعالیت در زمینه حسابداری وحسابرسی وخدمات مشاوره مالی ومالیاتی

دیدگاه ها بسته شده است