دستورالعمل 200/9892/سدستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکردسال 1389 اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان دراجرایماده 158 جهت مشمولین بند (ب ) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

حسابداری صنعتی در حسابرسی

دستورالعمل مالیاتی 200/9892/س

دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکردسال 1389 اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان دراجرایماده 158 جهت مشمولین بند (ب ) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم

 

شماره : 9892/200/س

تاریخ : 27/4/1390

پیوست:

دستور العمل

 

523 1390 158 م

 

مخاطبین اداره کل امور مالیاتی استان …
 

موضوع

دستورالعمل خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکردسال 1389 اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان دراجرای ماده 158 جهت مشمولین بند (ب ) ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم
بنا به اختیار حاصل از ماده 158 ق.م.م ، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1389 و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی ، استفاده بهینه از منابع ، توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری، سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1389 صاحبان مشاغل موضوع ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا در آورده است . بنابراین اظهارنامه های تسلیمی هریک از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان که به شرح این دستورالعمل و با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خود اظهاری قرار می گیرد:

الف. شرایط خوداظهاری:

1-شرط استفاده اعضاء از این دستورالعمل، تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1389 با تکمیل فرم حساب درآمد و هزینه مندرج در اظهارنامه می باشد .

2- تسلیم فهرست اطلاعات مربوط به فعالیت های مهندسی به تفکیک نوع فعالیت و متراژ کارکرد هریک از آن ها برای هر مورد کار به همراه اظهارنامه که به تایید مراجع ذیربط رسیده باشد.

3- اظهارنامه مالیاتی اعضایی که میزان مالیات آن ها با توجه به متراژ کارکرد بابت فعالیت های مهندسی، با رعایت ضرایب جدول زیر و بر اساس هر متر کارکرد حداقل به میزان مالیات تعیین شده برای هر متر به شرح زیر ابراز شده باشد، مشمول خوداظهاری خواهدبود.

دستورالعمل مالیاتی 200/9892/س

نوع فعالیت نظارت ساختمان طراحی ساختمان محاسبات ساختمان تأسیسات مکانیک تأسیسات برق طراحی مهندسان شهرساز
طراحی نظارت طراحی نظارت
ضریب متراژ 100% 45% 45% 20% 20% 15% 15% 15%

 

 

 

 متراژ فعالیت تا 3000 متر مربع از 3000 تا 4000 مترمربع نسبت به مازاد 3000 متر از 4000 تا 5000 مترمربع نسبت به مازاد 4000 متر از 5000 تا 7000 مترمربع نسبت به مازاد 5000 متر مازاد 7000 مترمربع
مالیات هر متر مربع معاف 1800 ریال 2300 ریال 2900 ریال 3500 ریال

 

4- درج کد ملی و کد پستی ده رقمی محل فعالیت، در اظهارنامه تسلیمی الزامی می باشد.

5- چنانچه هریک از اعضاءسازمان نظام مهندسی دارای شغل دیگری بوده و از معافیت موضوع ماده 101 ق.م.م درآن بخش استفاده نموده باشد،دراین صورت حداقل مالیات موضوع این دستورالعمل،بدون درنظرگرفتن معافیت مقرر،پس از محاسبه ازدرآمد مشمول مالیات متعلقه تعیین می گردد. در اجرای این بند، مالیات تا سقف متراژ معافیت براساس نرخ 1800 ریال طبق جدول محاسبه شود.

6-به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای وصول مالیات موضوع این دستورالعمل، با رعایت مقررات ماده 167 ق.م.م. در موارد تقسیط مالیات ابرازی، برای مودیانی که بصورت الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه اقدام نموده اند، حداقل 30% مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در4 قسط مساوی ماهانه تا پایان آبان ماه 1390 تقسیط می گردد.برای سایر مودیان حداقل 40% مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در 4 قسط مساوی ماهانه تا پایان آبان ماه 1390 تقسیط می گردد.

تبصره. مودیانی که در اجرای این بند نسبت به تکمیل اظهارنامه الکترونیکی اقدام می نمایند، لازم است پرینت اظهارنامه مذکور را پس از امضاء ، در موعد مقرر قانونی به اداره امور مالیاتی ذیربط تسلیم نمایند. دستورالعمل مالیاتی 200/9892/س

7- مالیات مکسوره در اجرای ماده 104 ق.م.م. از مالیات محاسبه شده بشرح فوق کسر می گردد .

ب. نمونه انتخابی:

8-در اجـرای ماده 158 قانون مـالیاتهای مستقیم نمونه انتخابی برای رسیدگی از بـین اظـهارنامه های تسلیمی در چارچوب خوداظهاری به میزان 12% (دوازده درصد) آن با نظر مدیرکل امور مالیاتی تعیین می گردد مشروط بر اینکه در دو سال گذشته بعنوان نمونه مورد رسیدگی قرار نگرفته باشد .

9- اظهارنامه هائی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و به عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند، قطعی تلقی می گردند .

11- اعضایی که اظهارنامه آنها در اجرای بند (8) این دستورالعمل به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات قطعی ( قبل از کسرمعافیت ) بدست آمده با درآمد مشمول مالیات ابرازی طبق اظهارنامه تسلیمی آنان بیش از 15% اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194 ق.م.م. خواهند بود .

ج. سایر شرایط:

12- این دستورالعمل با در نظر گرفتن تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی رشته های معماری ، عمران ، مکانیک و برق مصوب سال 1389 تنظیم گردیده است، بنابراین چنانچه اسناد و مدارک مثبته ای بدست آید که هر یک از اعضاء تعرفه مذکور را رعایت ننموده باشند(حق الزحمه ای بیش از مبلغ تعرفه دریافت نموده باشد ) مالیات مابه التفاوت نسبت به تعرفه یاد شده، مطابق مقررات قانون مالیاتهای مستقیم، قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

13-هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای برای هریک از اعضاء تحصیل گردد که حاکی از بیش از 4% (چهار درصد) اختلاف متراژ ابرازی مودی با متراژ مندرج در اسناد و مدارک به دست آمده باشد و یا حاکی از درآمد یا فعالیتهای مرتبط دیگری باشد که مدارک آن توسط عضو ارائه نگردیده است ، پرونده آن عضو با نظر و تائید اداره کل مربوطه از خوداظهاری خارج و وفق قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد .

14- عدم پرداخت اقساط درسررسید مقرر مانع ازصدوربرگ قطعی برای اعضایی که درچارچوب خوداظهاری ، اظهارنامه تسلیم نموده اند نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تاپایان زمان مقرردر خوداظهاری ، مشمول جریمه مقرر درماده 190 ق.م.م. ازتاریخ سررسید بوده که غیرقابل بخشودگی خواهد بود.

15-در صورتی که مسئولیت نظارت ساختمان یا محاسبه به موجب پروانه صادره به عهده دو یا چند نفر محول شود، در این صورت متراژ بین افراد فوق تسهیم می گردد .

16- در صورتی که پس از صدور پروانه ساختمان ، پروانه دیگری جهت افزایش بنا صادر شود، در صورت ابراز متراژ پروانه اولیه در فرم پیوست اظهارنامه بشرح بند (2) به منظور اجتناب از محاسبه مضاعف مالیات ، صرفا افزایش بنا بابت پروانه ثانوی ملاک محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت. همچنین هرگاه مهندسی پس از پرداخت مالیات براساس متراژ مندرج در برگه های طراحی و نظارت، به استناد مدارک مثبته اثبات نماید که امر طراحی و نظارت را انجام نداده است و این امر مورد تائید مرجع صدور برگه های طراحی و نظارت نیز واقع گردد، در آن صورت مالیات دریافت شده با رعایت مفاده ماده 242 ق.م.م مسترد خواهد شد .

17- چنانچه هریک از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان، برای عملکرد سال 1390 نسبت به دریافت و نگهداری دفتر درآمد و هزینه اقدام ننماید، در سال مذکور، امکان برخورداری از شرایط خوداظهاری را نخواهد داشت. دستورالعمل مالیاتی 200/9892/س

 

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

دامنه کاربرد:1- داخلی:    2- خارجی: مرجع پاسخگویی:
تاریخ اجراء:عملکرد سال 1389 مدت اجراء: مطابق دستور العمل مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ:فیزیکی

 

 

 

 

دستورالعمل مالیاتی 200/9892/س

مواد قانونی وابسته

ماده 158- حذف شد. (1) 
1 .به موجب بند 22
 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، ماده (158) قان…

 

ماده 104- حذف شد . (1)
1 .به موجب بند 25 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، ماده (104) قا…

 

ماده 167- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و ج…

 

ماده 101- درآمد سالانه مشمول مالیات مودیان موضوع این فصل که اظهارنامه مالیاتی خود را طبق مقررات این فصل در موعد مقرر تسلیم کرده‌اند تا ‌میزان…

 

ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به…

 

ماده 242- اداره امور مالیاتی موظف است در هر مورد که به علت اشتباه در محاسبه، مالیات اضافی دریافت شده است و همچنین در مواردی که‌ مالیاتی طبق م…

 

ماده 194ـ مودیانی که اظهارنامة آنها در اجرای مقررات مادة (158) ‌این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصة قطعی…

 

ماده 190ـ علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات ‌عملکرد موجب تعلق جایزه‌ای معا

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...