دستورالعمل 200/93/523دستورالعمل خوداظهاری در اجرای ماده 158 ق.م.م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 اعضای سازمان نظام دامپزشکی(مشمولین بندب ماده 95 ق.م.م)

حسابداری صنعتی در حسابرسی

دستورالعمل 200/93/523 – دستورالعمل مالیاتی خوداظهاری درآمد

دستورالعمل خوداظهاری در اجرای ماده 158 ق.م.م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1392 اعضای سازمان نظام دامپزشکی(مشمولین بندب ماده 95 ق.م.م)

 

شماره:523/93/200

تاریخ:25/04/1393

پیوست:

 

دستورالعمل

 

523 93 ماده 158 م

دستورالعمل مالیاتی خوداظهاری درآمد

مخاطبین/ ذینفعان امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع دستورالعمل خوداظهاری در اجرای ماده 158 ق.م.م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال  1392 اعضای سازمان نظام دامپزشکی(مشمولین بندب ماده 95 ق.م.م)
 بنا به اختیار حاصل از ماده 158ق.م.م، با عنایت به آگهی منتشره در نیمه اول سال 1392و در جهت اجرای مطلوبتر عدالت مالیاتی، استفاده بهینه از منابع،توسعه و ترویج فرهنگ خوداظهاری،سازمان امور مالیاتی کشور طرح خوداظهاری درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال1392صاحبان مشاغل موضوع ماده95قانون مالیاتهای مستقیم را به مرحله اجرا در آورده است.بنابراین اظهارنامه‌های تسلیمی هر یک از اعضای سازمان نظام دامپزشکی که با رعایت مقررات و شرایط زیر تسلیم شده باشد مشمول طرح خوداظهاری قرار می‌گیرد:

الف- شرایط خوداظهاری

1- تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1392 به صورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانیwww.TAX.gov.ir،بخش اظهارنامه الکترونیکی در موعد مقررقانونی. دستورالعمل مالیاتی خوداظهاری درآمد

2- اظهارنامه مالیاتی شامل«حساب درآمد و هزینه» تکمیل شده باشد.

3- در موارد تقسیط مالیات ابرازی،پرداخت حداقل چهل درصد(40%) مالیات به صورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در (6) قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه 1393 تقسیط و پرداخت گردد. ضمنا مودیان محترم مالیاتی می توانند برای پرداخت نقدی، بدون مراجعه حضوری به واحدهای مالیاتی و بانک،از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مودیان مالیاتی به نشانیwww.TAX.gov.ir،بخش پرداخت الکترونیکی مالیات اقدام نمایند.

4- مودیان محترم مالیاتی برای تقسیط باقیمانده مالیات ابرازی حداکثر تا پایان مرداد ماه به ادارات امور مالیاتی مربوطه مراجعه نمایند. عدم پرداخت اقساط در سررسید مقرر مانع از صدور برگ مالیات قطعی برای مودیانیکه در چارچوب خوداظهاری،اظهارنامه تسلیم نموده اند،نخواهد بود و در صورت عدم پرداخت اقساط تا پایان زمان مقرر،از تاریخ سررسید(تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی) مشمول جریمه مقرر در ماده 190 ق.م.م خواهد بود. مودیانی که پرونده آنها به عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می گیرد و همچنین سایر مودیانی که اظهارنامه آنها خارج از چارچوب این دستورالعمل تسلیم شده است چنانچه دفتر درآمد و هزینه برای عملکرد سال 1392 ثبت و تحریر ننموده باشند جرایم مربوط، قابل بخشودگی نخواهد بود.(تهیه دفتر درآمد و هزینه تا تاریخ 31/3/1392 مورد قبول است.

5- اظهارنامه هایی که مالیات ابرازی عملکرد سال 1392 نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1391از حداقل افزایش به شرح جدول زیر کمتر نباشد با رعایت سایر شرایط این دستورالعمل مشمول خوداظهاری می‌باشد:

ردیف نوع تخصص حداقل درصد افزایش نسبت به مالیات قطعی عملکرد سال 1391
1 داروخانه دامپزشکی 13
2 دامپزشک متخصص دارای پروانه مایع کوبی 18
3 دامپزشک متخصص بدون پروانه مایع کوبی 17
4 دامپزشک عمومی دارای پروانه مایع کوبی 14
5 دامپزشک عمومی متخصص بدون پروانه مایع کوبی 13

تبصره:برای مودیانیکه پرونده عملکرد سال 1391 آنها تا تاریخ تسلیم اظهارنامه(حداکثر 31/4/1393) قطعی نشده باشد،صرفا پرداخت مالیات به همراه اظهارنامه مالیاتی،30% مبلغ مالیات تشخیصی عملکرد سال 1391 می باشد و تکمیل اطلاعات اظهارنامه بر اساس خوداظهاری مودی الزامی است. در صورتیکه تا تاریخ 31/6/1393 پرونده هر یک از مودیان مذکور به قطعیت برسد مبنای محاسبات خوداظهاری مالیات یا درآمد مشمول مالیات قطعی شده حسب مورد خواهد بود،در غیر اینصورت(عدم قطعیت تا تاریخ مذکور) مبنای محاسبات خوداظهاری در صورت پذیرش مودی، مالیات یا درآمد مشمول مالیات تشخیصی سال 1391خواهد بود. بدیهی است در صورت عدم پذیرش مودی پرونده مورد نظر مشمول خوداظهاری نبوده و با رعایت مقررات توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد.(در اجرای این تبصره حداکثر مهلت مراجعه برای تقسیط باقی مانده بدهی عملکرد سال 31/6/1393 می باشد)

لازم است مودی و اداره امور مالیاتی مربوطه به گونه ای برنامه ریزی نمایند که مالیات عملکرد سال 1391 حداکثر تا پایان شهریور ماه سال جاری،به قطعیت رسیده و به همراه بدهی مالیاتی قطعی شده سنوات گذشته، تا پایان سال 1393 پرداخت و یا ترتیب پرداخت داده شود. دستورالعمل مالیاتی خوداظهاری درآمد

ب- سایر شرایط:

6- صاحبان مشاغل پزشکی مذکور در این دستورالعمل (به استثنای مشمولین بند12این دستورالعمل ) که در عملکرد سال 1391 فعالیت کامل داشته و در آن سال مشمول پرداخت مالیات نشده‌اند در صورتی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1392خود را با حداقل 35درصد(35%) افزایش نسبت به سال 1391 ابراز نمایند مشمول خوداظهاری خواهند بود.

7- پرونده مالیاتی اعضائی که سال 1392 اولین سال فعالیت آنها می‌باشد مشمول خوداظهاری نبوده و توسط اداره امور مالیاتی رسیدگی خواهد شد.

8- هر گاه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1391 اعضای سازمان دامپزشکی که مبنای محاسبه افزایش‌های مورد نظر قرار می‌گیرد بر اساس فعالیت آنها و به دلایلی برای قسمتی از سال مذکور بوده باشد ابتدا درآمد مشمول مالیات با رعایت مقررات با فرض فعالیت برای یکسال تمام محاسبه و مالیات تعیین شده برای یک سال مبنای اعمال افزایش مورد نظر قرار گیرد.

9- چنانچه مالیات قطعی شده عملکرد سال 1391 با رعایت مواد 137، 165 و 172 قانون مالیات‌های مستقیم تعیین گردیده باشد ابتدا می‌بایست مالیات متعلقه بدون در نظر گرفتن مفاد مواد مذکور برای آن سال تعیین و سپس درصد افزایش مورد نظر برای محاسبه مالیات خوداظهاری برای عملکرد سال 1392 تعیین گردد.

10- دامپزشکان 70 سال به بالا هیچگونه افزایشی نسبت به سال قبل نخواهند داشت.

11- با عنایت به آگهی منتشره در روزنامه های کثیرالانتشار در نیمه اول سال 1392، مودیانیکه ظرف 5 سال متوالی(عملکرد سال های 87 تا 1391) مالیات آنها بر اساس خوداظهاری یا توافق قطعی شده است، مالیات آنها برای عملکرد سال 1392 مشمول خوداظهاری موضوع این دستورالعمل نبوده و از طریق رسیدگی تعیین خواهد شد.

12- اظهارنامه‌هائی که حائز شرایط این دستورالعمل نبوده و همچنین سایر مشاغل دامپزشکی که در این دستورالعمل منظور نشده است مشمول خوداظهاری نخواهند بود و توسط ادارات امور مالیاتی رسیدگی خواهند شد.

13- در اجرای ماده158 ق.م.م نمونه انتخابی برای رسیدگی از بین اظهارنامه‌های تسلیمی در چارچوب این دستورالعمل به میزان دوازده درصد (12%) با نظر مدیر کل امور مالیاتی ذیربط تعیین خواهد شد. دستورالعمل مالیاتی خوداظهاری درآمد

14-اظهارنامه‌هایی که حائز شرایط مقرر در این دستورالعمل بوده و به‌عنوان نمونه جهت رسیدگی انتخاب نشوند قطعی تلقی می‌گردند.

15- مودیانی که اظهارنامه آنها در اجرای بند 14 فوق به‌عنوان نمونه انتخاب و مورد رسیدگی قرار می‌گیرند در صورتی که درآمد مشمول مالیات قطعی (قبل از کسر معافیت) با رقم اظهار شده از طرف مودی بیش از 15 درصد اختلاف داشته باشد مشمول حکم ماده 194ق.م.م خواهند بود.

16- در اجرای مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه و مطابق دستورالعمل شماره 13007/200 مورخ 28/6/1391 داروخانه ها ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش(سامانه های فروشگاهی)شده اند، لذا در صورتی که با رعایت مقررات مربوط نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام ننموده باشند، چنانچه مالیات یا درآمد مشمول مالیات ابرازی سال 1392 آنها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر به اضافه مالیات متعلق به معافیت استفاده نشده(با توجه به آخرین طبقه احتساب نرخ مالیاتی به درآمد مشمول مالیات)ابراز شده باشد،با رعایت سایر شرایط مشمول خوداظهاری خواهند بود. در ضمن بند(7) دستورالعمل شماره 515/93/200 مورخ 11/4/1393 در خصوص هزینه های انجام شده برای نصب و راه اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش(مکانیزه فروش) برای داروخانه هایی نسبت به نصب و راه اندازی سامانه مذکور در سال 1392 اقدام نموده اند نیز جاری می باشد.

17- با توجه به ماده 52 قانون بودجه سال 1392 کل کشور، اشخاصی که مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی شده اند،در صورت عدم ثبت نام تا مهلت های مقرر اعلام شده امکان برخورداری از معافیت را نداشته، لذا چنانچه مالیات یا درآمد مشمول مالیات ابرازی سال 1392 آنها حسب مورد با رشد مورد نظر به اضافه مالیات متعلق به معافیت استفاده نشده(با توجه به آخرین طبقه احتساب نرخ مالیاتی به درآمد مشمول مالیات) ابراز شده باشد،با رعایت سایر شرایط مشمول خوداظهاری خواهند بود.

18- هر گاه طبق اسناد و مدارک مثبته بدست آمده برای هر یک از مودیان مشخص گردد درآمد مشمول مالیات(پس از کسر معافیت) بدست آمده با درآمد مشمول مالیات ابرازی(پس از کسر معافیت)اختلاف دارد در این صورت مالیات مابه‌التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد.

19-ادارات کل امور مالیاتی مکلفند تعداد اظهارنامه های دریافتی و نمونه انتخابی برای رسیدگی از مشاغل دامپزشکی را در استان ها به تفکیک شهرستان،و در تهران در سطح اداره کل،به سازمان نظام پرشکی اعلام نمایند.

20- سازمان نظام پزشکی تمام تلاش و مساعی خود را جهت جلب مشارکت اعضای خود به منظور رعایت مفاد این دستورالعمل به‌عمل خواهد آورد.

21- مفاد این دستورالعمل پس از امضاء در هیچ مرحله‌ای قابل تجدید نظر و یا تغییر نخواهد بود.

دستورالعمل مالیاتی خوداظهاری درآمد

علی عسکری

رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تـاریـخ اجـراء: مطابق دستورالعمل مدت اجراء: مطابق دستورالعمل مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی نحوه ابلاغ: فیزیکی/ سیستمی
بخشنامه ها و دستورالعملهای منسوخ(شماره و تاریخ):….
* لطفا هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 33967041 با دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی مطرح و پیگیری نمایید.

 

 

 

دستورالعمل مالیاتی خوداظهاری درآمد

مواد قانونی وابسته

ماده 95- صاحبان مشاغل موضوع این فصل موظفند دفاتر و یا اسناد و مدارک حسب مورد را که با رعایت اصول و ضوابط مربوط از جمله اصول و ضوابط مربوط به…

 

ماده 137- هزینه‌های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی‌ به شرط ای…

 

ماده 158- حذف شد. (1)
1 .به موجب بند 22 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیات­های مستقیم، مصوب 31/4/1394، ماده (158) قان…

 

ماده 165- در مواردی که بر اثر حوادث و سوانح از قبیل زلزله، سیل، آتش‌سوزی، بروز آفات و خشکسالی و طوفان و اتفاقات غیرمترقبه دیگر به ‌یک منطقه ک…

 

ماده 172- صد درصد (100%) وجوهی که به حساب­های تعیین شده از طرف دولت به منظور بازسازی یا کمک و نظایر آن به صورت بلاعوض پرداخت می‌شود و همچنین …

 

ماده 190ـ علی الحساب پرداختی بابت مالیات عملکرد هرسال مالی قبل از سر رسید مقرر در این قانون برای پرداخت مالیات ‌عملکرد موجب تعلق جایزه‌ای معا…

 

ماده 194ـ مودیانی که اظهارنامة آنها در اجرای مقررات مادة (158) ‌این قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصة قطعی

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...