نحوه محاسبه حسابداری استهلاک دارائیها

محاسبه حسابداری استهلاک دارائیها سرشکن کردن و تخصیص دادن بهای تمام شده دارایی ثابت را به طریقی معقول و منظم به دوره های استفاده از آن را استهلاک گویند بهای تمام شده معمولا در طول مدت استفاده از دارایی ، ثابت می ماند، بطوريكه در پایان عمر مفید دارایی، مجموع اقلام استهلاک دوره های استفاده از آن برابر می شود با بهای اولیه منهای ارزشی که برای دارایی اسقاط (Salvage Value) در نظر گرفته شده است. حسابداری استهلاک چیست؟ با توجه به نکات فوق حسابداری استهلاک به روشی گفته می شود که بر اساس آن بهای تمام شده دارایی ثابت منهای ارزش اسقاط ان، بر مدتی که عمر مفید آن برآورد می شود به طریقی معقول و منظم سرشکن شود. بنابراین هدف استهلاک، سرشکن کردن بهای تمام شده است و نه تعیین ارزش دارایی. به تدریج که از عمر مفید اقتصادی دارایی کاسته می گردد، استهلاک آن منظما به صورت هزینه به عملیات واحد اقتصادی تخصیص می یابد. در صورت سود و زیان استهلاک بر اساس ماهیت و مورد استفاده از مال به یکی از سه عنوان هزینه فروش، هزینه اداری و یا هزینه ساخت کالای فروش رفته ارائه می شود. در واقع استهلاک از دو طریق بر صورت سود و زیان اثر می گذارد: 1. مستقیما به بدهکار حساب هزینه منظور و سبب افزایش آن میشود. (مانند هزینه استهلاک خودروهایی که مورد استفاده دایره فروش کالا قرار می گیرد) و طبعا به شکل هزینه فروش انعکاس پیدا می کند. 2. دیگر استهلاک استهلاک ماشین آلات کارخانه که بصورت قسمتی از بهای تمام شده کالا ثبت و پس از فروش کالا به بدهکار حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته انتقال می یابد.(مانند استهلاک ماشین آلات تولیدی) انواع استهلاک: در حسابداری استهلاک را به دو نوع کلی تقسیم می کنند: 1. استهلاک به معنای اعم: حکایت از تخصیص بهای تمام شده داراییها به دوره های مختلف استفاده از انها می کند. به این ترتیب، هزینه استهلاک در مقابل درآمد هر دوره به حساب منظور می گردد. استهلاک در این معنا به دو گروه زیر تقسیم می شود: الف_ استهلاک داراییهای مشهود: یعنی داراییهایی که وجود خارجی دارند مانند اموال، ماشین آلات و تجهیزات ب_ استهلاک داراییهای نامشهود : که موجودیت مادی ندارند مانند سرقفلی، فرانشیز یا حق امتیاز و حق اختراع و ... 2.استهلاک به معنای کاهش منابع طبیعی: مانند انواع معادن که در نتیجه استخراج از مقدار ذخیره آنها کاسته می شود و وجه افتراق آن با نوع قبلی در این است که گذشت زمان و کاربرد اموال، ماشین آلات و تجهیزات از ارزش آنها می کاهد در حالی که استهلاک منابع طبیعی با کاهش مقدار ( و نه لزوما کاهش کیفیت) آنها همراه است. علل استهلاک: به شرح زیر طبقه بندی می شوند: عوامل فيزيكي(Physical Factors): عوامل کار بردي(Functional factors): 1. فرسودگی ناشی از استعمال 1. عدم کفایت 2. گذشت زمان 2. نابابی که تعویض زودرس را هم در بر میگیرد 3. پوسیدگی و زنگ زدگی لازم به ذکر است که عوامل سه گانه فيزيكي مرتبا بر داراییهای مشهود اثر می گذارند و از عمر مفید آنها می کاهند. ولی وقوع عوامل کار بردي کمتر مورد پیدا می کند. نابابی ممکن است به این علت حادث شود که پیشرفتهای تکنولوژی سبب کهنه شدن ماشین آلات و طرز کار انها و کاهش یا از بین رفتن تقاضا برای محصولات و خدمات گردد. ارزش آن دسته از داراییها که انتظار نمی رود از انها دیگر بار استفاده شود می باید برابر پیش بینی آنچه از فروش انها حاصل خواهد گردید و آن را اصطلاحا خالص ارزش بازیافتنی می نامند، تقلیل یابد. اموال بدون استفاده را می بايد در حساب خاصی جزو داراییها، نگهداری کرد. برآورد استهلاک: اهمیت استهلاک بر حسب نوع موسسه و کمیت داراییهای آن تغییر می کند. در محاسبه استهلاک دو نوع برآورد ضرورت پیدا می کند: 1. عمر مفید مال 2. ارزش اسقاط آن افزون بر این دو، ممکن است پیش بینی هزینه پیاده کردن و برچیدن یا تعویض مال لازم شود. طرز برآورد این نوع هزینه ها در موسسات متفاوت موجب آن می گردد که محاسبه استهلاک بسته به مورد و بر حسب روشی که بکار می رود تغییر یابد. عوامل تعیین هزینه استهلاک: هزینه استهلاک هر دوره مالی از سرشکن کردن بهای تمام شده (منهای ارزش اسقاط ان ) بدست می آید که بر حسب فایده اقتصادی از کاربرد آن در دوره مالی عاید می گردد به عملیات آن دوره تخصیص می یابد. متغیرهایی که در محاسبه هزینه استهلاک هر دوره می باید مورد نظر قرار گیرند. عبارتند از : 1. بهای (تمام شده ) واقعی 2. برآورد ارزش اسقاط 3. برآورد عمر مفید بنابراین محاسبه استهلاک بستگی پیدا می کند به یک عامل واقعی و دو عامل برآوردی یا تخمینی. ارزش اسقاط : عبارتست از مبلغی که پیش بینی می شود از فروش مال یا در تعویض، به هنگام انصراف از کار آن، عاید می شود. در این براورد هزینه پیاده کردن و برچیدن مال هم منظور می گردد. بعنوان مثال اگر فروش مال اسقاط 2500000 ريال و هزینه پیاده کردن و تحویل آن 500000 ريال برآورد شود، ارزش اسقاط آن 2000000 ريال خواهد شد. مابه التفاوت بهای تمام شده و ارزش اسقاط مال را ماخذ استهلاک می نامند. اغلب در عمل از محاسبه ارزش اسقاط صرفنظر می کنند. در مواردی که حاصل فروش اسقاط مال را با هزینه پياده کردن آن برابر تشخیص دهند ( که عمل ارزش اسقاط آن صفر می شود) و یا مبالغ حاصل از فروش کم و ناچیز باشد، انصراف از محاسبه ارزش اسقاط را قابل قبول دانسته اند. در برآورد عمر مفید مال برای محاسبه استهلاک، شروط و نکاتی به شرح زیر بطور ضمنی در نظر گرفته می شود: 1.استفاده از مال به وسیله مالک فعلی صورت گیرد. 2. کاربرد مال به صورتی باشد که به هنگام تحصیل آن منظور بوده است. 3. خط مشی برای تعمیر و نگهداشت دارایی در مدت استفاده معین باشد. طبعا هزینه استهلاک هر دوره بستگی به این دارد که حدود بهره برداری و خدمات بالقوه اقتصادی مالی برای موسسه مالک آن معلوم شود. در واقع عمر مفید بر اساس و در رابطه با از دست رفتن ارزشها و امکانات بالقوه از لحاظ انجام خدمات تعیین می گردد. عمر مفید ممکن است بر اساس یکی از مقیاسهای زیر تعیین شود: الف_ دوره هایی از زمان بندی مانند تعداد سال یا ماه ب_ جمع محصول قابل تولید بر حسب واحد سنجش آن پ_ جمع ساعات کارکرد یعنی تعداد ساعاتی که می توان از دارایی بهره برداری کرد. از لحاظ نظری، تعیین عمر مفید به ماهیت مل و علل اصلی استهلاک آن بستگی دارد. ثبت استهلاک در مورد حسابهای دارایی اصول زیر رعایت می شود: 1. به هنگام خرید یا تحصیل قلمی از دارایی، آن را به بهای تمام شده ثبت می کنند. 2. پس از ان، در مورد آن دسته از داراییها که عمر معین و محدود دارند، بهای تمام شده منهای استهلاک انباشته تا تاریخ تهیه گزارش مالی، ملاک تعیین ارزش و درج آن در گزارشهای مالی قرار می گیرد و آن را ارزش دفتری یا مانده مستهلك نشده می نامند. 3. آن قسمت از بهای تمام شده که به اصطلاح بکار رفته و فایده اش منقضی شده است، بر اساس اصل مقابله درآمد با هزینه (Matching Principle) به حساب هزینه جاری منظور می شود. استهلاک هر دوره به بدهکار حساب هزینه استهلاک و در مورد وسایل تولید، به بدهکار حساب بهای ساخت ( سربار کارخانه) و به بستانکار حساب دارایی کاه به نام استهلاک انباشته منظور می شود. نکته مهم این است که در نتیجه این عمل بهای تمام شده در طول استفاده از مال جدا و محفوظ و مشخص می ماند و با آنچه به تدریج از طریق استهلاک سالانه، انباشته می شود مخلوط نگردد. مخلوط کردن این دو منطقی نیست زیرابهای تمام شده واقعی و قطعی و استهلاک برآوردی و تخمینی می باشد. حساب دارایی کاه مذکور را که استهلاک انباشته (Accumulated Depreciation) به آن گفته می شود در گذشته " ذخیره استهلاک" می نامیدند که می باید از بکار بردن آن اجتناب نمود زیرا عمل ثبت استهلاک مطلقا ذخیره ای بوجود نمی آورد. روشهای استهلاک محاسبه و تعیین مبلغ هزینه استهلاک برای ثبت در هر دوره مالی به طرق مختلف انجام می شود. یزاس این منظور روشهایی ابداع کرده اند که با وجود این که بهای تمام شده و عمر مفید مال در همه آنها ثابت و یکسان است، ولی هزینه استهلاک دوره مالی در هر روش متفاوت از روش دیگر بدست می آید. روشهای استهلاک را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد: الف_ محاسبه بر حسب زمان: 1. روش خط مستقیم یا اقساط مساوی. از لحاظ هزینه استهلاک این روش را ثابت هزینه (CONSTANT_CHARGE METHOD) هم گفته اند. ب_ محاسبه بر حسب محصول یا روشهای مبتنی بر تغییر هزینه هر دوره که عبارتند از: 2.روش ساعت کارکرد 3.روش میزان تولید پ _ روشهای مبتنی بر استهلاک بیشتر در سالهای اول عمر مال و کاهش تدریجی آن از نقطه نظر هزینه استهلاک این روشها را هزینه کاه (Decreasing Charge Methods) هم نامیده اند. به این تعبیر که هر چه پیش می رویم از مبلغی که به حساب هزینه می رود کاسته می شود. این روشها عبارتند از : 4. روش مجموع سنوات 5. روش مانده نزولی یا استهلاک بر اساس ارزش دفتری در هر دوره مالی ت_ روشهای مبتنی بر محاسبات سرمایه گذاری و سود منتسب به آن که از لحاظ هزینه استهلاک، این روشها را هزینه افزا (increasing Charge Methods) گفته اند. به این دلیل که هر چه پیش می رویم مبلغی که به حساب هزینه استهلاک می رود افزایش می یابد. این روشها عبارتند از: 6. قسط السنین 7. سرمایه گذاری وجوه استهلاکی توضيحات روشها روش اول_ روش خط مستقیم در این روش که ساده ترین روش برای محاسبه استهلاک است : ارزش اسقاط را از بهای تمام شده کم کرده و حاصل را بر تعداد دوره یا سال تقسیم می کنند. در حقیقت این روش ارتباط نزديكي با زمان دارد. برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید که سایر روشها را نیز با این مثال توضیح خواهم داد. شرح حرف اختصاری ارزش قیمت تمام شده c 10500000 ارزش اسقاط s 500000 تعداد سال n 5 سال ساعات کارکرد nh 20000 ساعت واحد تولید nu 10000 واحد نرخ استهلاک r هزینه استهلاک هر دوره d استهلاک انباشته An ارزش دفتری یا مانده مستهلك نشده Bn بنابراین هزینه استهلاک هر دوره با توجه به مثال و با استفاده از روش خط مستقیم می شود: d = (c - s) / n 200000۰= 5 / ( 500000 - 10500000) روش خط مستقیم روشی بسیار ساده است. در مواقعی که میزان استفاده از دارایی و کارکرد آن در هر دوره برابر با دوره دیگر می باشد. و همچنین مواقعی که هزینه های تعمیر و نگهداری هر دوره مساوی دوره های مالی دیگر برآورد شود. خوب می بینید که همچنین چیزی می شود گفت که غیر ممکن است. از این روش معمولا برای استهلاک داراییهای نامشهود استفاده می شود. اکثر مساله های حسابداری امتحانات ما و یا کتابمان با این روش حل می شوند. اما فقط این نیست، روش خط مستقیم اصلا کارکرد دارایی را در نظر نمی گیرد. همانطور که می دانید با گذشت زمان و مستهلک شدن داراییها ارزش دفتری آنها کاهش می یابد ولی چون در روش خط مستقیم هزینه استهلاک در تمام دوره ها برابر است بنابراین این موضوع که ارزش دارایی باید کاهش یابد را نیز نادیده می گیرد. این حالت محاسبات مربوط به بازده سرمایه مختل می کند. به عنوان مثال وقتی بخواهیم RROA (rate of return on assets) یا نرخ بازده دارایی را با تقسیم کردن سود خالص بر داراییها بدست آورند، رقمی بزرگتر و غیر واقعی از آنچه وجود دارد را نشان می دهد. محاسبه بر حسب محصول یا روشهای مبتنی بر تغییر هزینه هر دوره: روش دوم _ روش ساعات کارکرد در این روش هزینه استهلاک هر دوره بر حسب میزان کارکرد واقعی مال تعیین می گردد. به عنوان مثال اگر ماشینی در دوره جاری دو برابر دوره قبل کار کند، استهلاک آن در دوره جاری دو برابر محسوب می شود. در این روش کارکرد مال یا دارایی تا زمان اسقاط ان بر حسب تعداد کل ساعات کار، برآورد و انگاه نرخ استهلا ک برای هر ساعت کار محاسبه میشود. با توجه به مثال بالا: نرخ استهلاک برای هر ساعت کار برابر است با: R = (c - s) / n u 500 = 20000 / ( 500000 - 10500000) ان روش را به دلیل رعایت اصل تطابق هزینه با درآمد ( اصول حسابداری را از اینجا بخوانید) روش منظم می دانند. و لی اگر مثلا محصولی تولید نشود این رعایت اصل تطابق مختل خواهد شد. ولی در این روش بر خلاف روش خط مستقیم مبلغ استهلاک بر حسب میزان استفاده از مال تغییر می یابد. این روش زمانی که میزان استفاده یا کارکرد دارایی در یک دوره با دوره دیگر تفاوت زیادی دارد بسیار مفید می باشد. ولی این روش برای بسیاری از اقلام دارایی مانند ساختمان ، مبل ، اثاثه و ماشین تحریر غیر عملی است. چون در این داراییها ساعات کارکرد مد نظر قرار نمی گیرد. ولی برای بعضی دیگر از اقلام داراییها مانند وسایل و ماشین آلات مفید است. روش سوم _ روش میزان تولید از این روش زمانی استفاده می شود که کارکرد یا فایده دارایی در طول مدت کار آن بر حسب مقدار محصول قابل تولید برآورد گردد. در این روش استهلاک به مقدار محصولی که تولید می شود بستگی دارد. در این روش مبلغی که بابت استهلاک به هر واحد محصول تعلق می گیرد، ثابت باقی می ماند در صورتی که در روش خط مستقیم، با تغییر میزان تولید، آنچه بابت استهلاک به هر محصول سر شکن می شود متغیر است. با توجه به مثال بالا: نرخ استهلاک برای هر واحد محصول تولید شده برابر است با: R = (c - s) / n u 1000 = 10000 / (500000 - 10500000 ) 1000 مبین نرخی است که باید بابت استهلاک، به هر واحد محصول تولید شده سرشکن شود. بنابراین در هر دوره، این نرخ را در مقدار تولید ضرب می کنند تا مبلغ استهلاک آن دوره معین شود. حال اگر فرض کنیم در سال اول 3000 واحد تولید شده باشد. مبلغ استهلاک ماشین آلات بصورت زیر محاسبه می شود: D 1 = r × میزان تولید سالانه = 3000000 = 1500 ×1000 استفاده از این روش منوط به زمانی است که بتوان میزان تولید واقعی را اندازه گیری و معین کرد. تفاوت دو روش ساعات کارکرد و میزان تولید به کارایی عملیات واحد صنعتی در یک دوره در مقایسه با دوره دیگر مربوط می شود. بدلیل اینکه کار ماشین را وقتی مفید می دانند که محصولی از ان تولید شود ، پس در مواردی که موسسه بخواهد از بین دو روش ساعات کارکرد و روش میزان تولید یکی را برگزیند، مسلما روش میزان تولید را ترجیح خواهد داد. اما در روش میزان تولید، همانند روش ساعت کارکرد، هزینه استهلاک هر دوره متغیر ولی مبلغی که بابت استهلاک به هر واحد محصول سرشکن می شود ثابت است. جدول محاسبه استهلاک بر اساس روش میزان تولید سال میزان تولید هزینه استهلاک(بدهکار) استهلاک انباشته(بستانکار) مانده استهلاک انباشته مانده مستهلک نشده یا ارزش دفتری 0 10500000 1 1500 1000 ×1500 1500000 1500000 9000000 2 2000 2000000 2000000 3500000 7000000 3 1400 1400000 1400000 4900000 5600000 4 2100 2100000 2100000 7000000 3500000 5 3000 3000000 3000000 10000000 500000(ارزش اسقاط) 10000 10000000 10000000 همانطور که می بینید هزینه استهلاک هر سال بر مبنای میزان تولید محاسبه شده و ثبت زیر برای هر دوره انجام گرفته است: هزینه استهلاک ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ استهلاک انباشته ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اگر به ستون ارزش دفتری توجه کنید مشاهده می کنید که در پایان 5 سال عمر مفید تنها مانده ارزش اسقاط می باشد و این همان هدف استهلاک است یعنی سرشکن کردن و تخصیص بهای تمام شده دارایی بر مدتی که عمر مفید ان دارایی است. روشهاي شتابدار استهلاک يا روشهاي هزينه کاه(Decreasing charge method) در اين روشها، بهاي تمام شه طوري بر دوره هاي استفاده از مال تخصيص مي يابد که هزينه هاي استلاک سالهاي اول بيشتر از سالهاي بعد باشد، يعني با گذشت هر سال هزينه استهلاک کاهش مي يابد. در اين روشها فرض بر اين است که داراييها در سالهاي اول عمرشان کارايي بيشتري داشته و همچنين با گذشت زمان هزينه تعمير و نگهداراي آنها افزايش مي يابد، در نتيجه هزينه استهلاک بيشتري نيز دارند. روش مجموع سنوات: در اين روش پس از کسر کردن ازش اسقاط از بهاي تمام شده، حاصل را در کسري که صورت و مخرج آن بصورت زير بدست مي آيد، ضرب مي کنيم: صورت کسر را باقيمانده عمر مفيد تشکيل مي دهد. بعنوان مثال اگر طول عمر دارايي 10 سال باشد در يال اول صورت کسر عدد 10 خواهد بود. مخرج کسر از مجموع سنوات عمر دارايي بدست مي آيد. 55 =10+9+8+7+6+5+4+3+2+1 صورت و مخرج کسر : سال اول = 55/10 سال دوم = 55 / 9 همينطور الي آخر روش مانده نزولي ( Declining-Balance Method) در اين روش نرخي ثابت را در طول عمر مال در ارزش دفتري آن (بهاي تمام شده منهاي استهلاک انباشته ) ضرب مي کنند تا هزينه استهلاک دوره بدست آيد. بعنوان مثال اگر اگر نرخ استهلاک براي ماشين ما 20% باشد و بهاي تمام شده آن ماشين 1000000 ريال باشد و عمر مفيد ان 5 سال باشد هزينه استهلاک ماشين مربوطه در طي 5 سال بصورت زير خواهد بود: سال نرخ هزينه استهلاک استهلاک انباشته ارزش دفتري 0 ۲۰٪ 1000000 ۱ ۲۰٪ 200000= (1000000 × 20% ) 200000 800000 ۲ ۲۰٪ 160000 = (800000 × 20% ) 360000 640000 ۳ ۲۰٪ 128000= ( 640000 × 20% ) 488000 512000 ۴ ۲۰٪ 102400= ( 512000 × 20% ) 590400 409600 ۵ ۲۰٪ 81920 = ( 409600 × 20% ) 673320 327680 محاسبات هزينه استهلاک به روش نزولي با استفاده از فرمولها: • محاسبه استهلاک سالانه Dn = C r (1 – r) n -1 بعنوان مثال براي محاسبه استلاک سال سوم مثال قبل بترتيب زير عمل مل کنيم: 128000 = 2 ( 0.2 - 1 ) × 20% × 1000000 • محاسبه پياپي استهلاک انباشته چند سال: A n = C – C (1 – r) n 488000 = 3 (20% - 1) 100000 – 1000000 • محاسبه ارزش دفتري يک دارايي در پايان هر دوره مالي Bn = C ( 1 – r ) n 512000 = 3 ( 20% - 1) 1000000 استهلاک از نظر قانون مالیات مستقیم اگرچه برخی از موارد در قانون مالیاتهای مستقیم ایران دچار ابهام است ُ از جمله سنوات استهلاک نرم افزار ها یا حتی pc ها - اما بقیه موارد بشرح زیر برای دوستان می تواند مفید باشد: پس لطفا بقیه مطالب را بخوانید : هزینه استهلاک به عنوان با اهمیت ترین هزینه مرتبط با اموال ، ماشین آلات و تجهیزات تلقی می گردد. در این ارتباط ما از روش شناسایی سیستماتیک و منطقی جهت شناسایی هزینه استهلاک مرتبط با هر دارایی استفاده می نماییم. استهلاک محاسبه شده در هر دوره به حسابی با عنوان استهلاک انباشته منظور می گردد. این حساب ، حسابی کاهنده است و در سمت راست ترازنامه به عنوان کاهنده بهای تمام شده دارایی نمایش داده می شود. تفاوت بهای تمام شده و استهلاک انباشته دارایی برابر است با ارزش دفتری دارایی. استهلاک از نظر قانون مالیات مستقیم بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم دارایی ثابت بر اثر استفاده یا گذشت زمان قابل استهلاک است. در این قانون ماخذ استهلاک قیمت تمام شده دارایی می باشد و استهلاک از تاریخی محاسبه می شود که دارایی قابل استهلاک آماده برای بهره برداری در اختیار موسسه قرار می گیرد. در صورتیکه دارایی قابل استهلاک در خلال ماه در اختیار موسسه قرار گیرد ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد. در مورد کارخانه ها دوره بهره برداری آزمایشی جزو بهره برداری محسوب نمی گردد. بر اساس ماده 150 قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه استهلاک به دو روش نزولی و مستقیم پذیرفته شده است. در تبصره 1 این ماده هزینه مربوط به تغییر یا تعمیرات اساسی دارایی ، جزو قیمت تمام شده دارایی محسوب می شود.تبصره 2 همین ماده بیان می کند که موسسات می توانند هزینه های نرم افزاری خود را از 3 سال تا حد اکثر 5 ساله مستهلک کنند. نکته : هر کجا که میان قانون مالیاتهای مستقیم و استانداردهای حسابداری تناقض وجود داشته باشد ، معیار و ملاک جهت انجام عملیات حسابداری قانون مالیاتهای مستقیم می باشد. استهلاک از نظر استاندارد های حسابداری ایران (استاندارد شماره 11) در استانداردهای ایران دارایی ثابت به موازات کسب منافع مستهلک می گردد. همچنین نابابی ، فرسودگی و خرابی نیز از علل استهلاک دارایی می باشد. به صورت کلی علل استهلاک از دید استاندارد 11 عبارت است از : استفاده مورد انتظار واحد تجاری از دارایی فرسودگی و خرابی نابابی فنی ناشی از پیشرفت تکنولوژی محدودیتهای زمانی از قبیل تاریخ انقضا در ارتباط با برآورد عمر مفید دارایی ، استاندارد ، این برآورد را منوط به قضاوت واحد تجاری می داند که از تجربه دارایی های مشابه ناشی می شود.بر اساس بند 56 این استاندارد ، مبلغ استهلاک پذیر یک دارایی پس از کسر ارزش اسقاط از بهای تمام شده بدست می آید. روشهای استهلاک مورد پذیرش در استاندارد ایران روشهای خط مستقیم ، نزولی و معادل آحاد تولید است. در ارتباط با تغییر روش استهلاک یا تعدیل نرخ آن بند 63 این استاندارد چنین می گوید : روش استهلاک مورد استفاده برای دارایی ها باید به طور ادواری بررسی شود و در صورت تغییر قابل ملاحظه در الگوی مصرف ، روش استهلاک جهت انعکاس الگوی جدید تغییر یابد. هرگاه چنین تغییری در روش استهلاک لازم شود ، این تغییر باید به عنوان تغییری در برآورد تلقی شود و استهلاک دوره جاری و دوره های آتی دارایی تعدیل شود. تعریف استهلاک در عرف حسابداری سرشکن کردن و تخصیص دادن بهای تمام شده دارایی ثابت را به طریقی معقول و منظم بر دوره های استفاده از آن استهلاک می نامند . بهای تمام شده معمولاً در طول مدت استفاده از دارایی , ثابت می ماند به طوریکه در پایان عمر مفید دارایی مجموع اقلام استهلاک دوره های استفاده از آن برابر می شود با بهای اولیه منهای ارزش اسقاط دارایی. علل استهلاک عوامل فیزیکی: فرسودگی ناشی از استعمال گذشت زمان پوسیدگی و زنگ زدگی عوامل کاربردی: 1. عدم کفایت 2. نابابی که تعویض زودرس را هم در بر می گیرد. نحوه محاسبه هزینه استهلاک: جهت محاسبه استهلاک باید مبنایی مناسب برای عوامل زیر تعریف نمود: بهای تمام شده واقعی برآورد ارزش اسقاط برآورد عمر مفید در نتیجه در محاسبه استهلاک یک عامل واقعی و دو عامل برآوردی وجود دارد. ارزش اسقاط : عبارت است از مبلغی که پیش بینی می شود از فروش مال یا تعویض به هنگام عدم استفاده از آن.مبلغ‌ استهلاک‌ پذیر یک‌ دارایی‌ پس‌ از کسر ارزش‌ اسقاط‌ آن‌ تعیین‌ می‌شود. طبق استاندارد شماره 17 حسابداری ارزش‌ اسقاط‌ صفر فرض‌ می‌شود. ارزش‌ اسقاط‌ غیر از صفر متضمن‌ این‌ است‌ که‌ واحد تجاری‌ انتظار دارد دارایی‌ نامشهود را قبل‌ از پایان‌ عمر اقتصادی‌ آن‌ واگذار کند. عمر مفید: تعیین عمر مفید به ماهیت دارایی و علل اصلی استهلاک آن بستگی دارد.بنابر این عمر مفید ممکن است بر حسب یکی از مقیاسهای زیر تعیین شود: 1. دوره هایی از زمان 2.جمع محصولات قابل تولید 3. جمع ساعات کارکرد روشهای استهلاک: الف) محاسبه بر حسب زمان 1 .روش خط مستقیم (اقساط مساوی) ب) محاسبه بر حسب محصول 2. روش ساعات کارکرد 3. روش میزان تولید ج)روشهای مبتنی بر استهلاک بیشتر در سالهای اول عمر مفید و کاهش تدریجی آن 4. روش مجموعه سنوات 5. روش نزولی روش خط مستقیم: هزینه استهلاک هر دوره = عمر مفید (سال) /(بهای تمام شده – ارزش اسقاط) روش ساعات کارکرد: هزینه استهلاک هر دوره = عمر مفید(برحسب ساعات کارکرد)/(بهای تمام شده -ارزش اسقاط) روش میزان تولید: هزینه استهلاک هر دوره=میزان تولید برآوردی/میزان تولیدواقعی*(بهای تمام شده -ارزش اسقاط) روش مجموع سنوات: هزینه استهلاک هر دوره =مجموع سنوات/عمرمفیدباقیمانده*(بهای تمام شده-ارزش اسقاط) روش نزولی: نرخ استهلاک × ( استهلاک انباشته تا دوره محاسبه - بهای تمام شده )= هزینه استهلاک هر دوره در محاسبات استهلاک امسال چه نکاتی از قوانین جدید را باید در نظر داشته باشیم؟ در محاسبات استهلاک امسال چه نکاتی از قوانین جدید را باید در نظر داشته باشیم؟ با توجه به اینکه معیار و ملاک محاسبات استهلاک در ایران قوانین مالیاتی می باشد و در تهیه صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ همه شرکت ها موظف هستند برای محاسبه استهلاک از قوانین مالیاتی جدید استفاده کنند. بعلاوه این حقیقت که همه ما می دانیم تغییر در قوانین، مخصوصا قوانین مالیاتی که خود دارای پیچیدگی های زیادی است، تا مدتی همراه با اختلاف نظرهای متعددی خواهد بود، این احتمال وجود دارد که در جریان محاسبات استهلاکات بر اساس قوانین جدید وجود ابهامات منجر به کندی روند امور محاسبه شود. بنابراین مواد قانونی مورد نظر در ماده ۱۴۹ (استهلاکات) که بیشترین ابهام را داشتند در زیر مورد بررسی قرار می گیرند. امیدواریم که توضیحات کمک قابل قبولی به تسهیل درک قوانین جدید بکند. ماده ۳ مخارج مربوط به تعمییر اساسی دارایی در زمان انجام هزینه به ارزش دفتری دارایی اضافه و در طول باقیمانده عمر مفید دارایی قابل استهلاک خواهد بود. چنانچه مخارج مربوط به تعمییر اساسی دارایی بعد از پایان عمر مفید دارایی انجام شود در همان سال انجام هزینه ، قابل استهلاک خواهد بود.در صنایعی که به طور دوره ای انجام عملیات اورهال ضرورت دارد ، چنانچه طول دوره تکرار اقدامات فوق بیش از یکسال باشد ، مخارج انجام شده بصورت مجزا باید ثبت و طی دوره مربوط به اورهال بعدیمستهلک گردد. تعمیر اساسی به ارزش دفتری دارایی اضافه میشود چنانچه مخارج بعد از پایان عمر مفید دارایی باشد در همان سال انجام هزینه قابل استهلاک است عملیات اورهال ضروری چنانچه بیش از یکسال باشد مخارج بصورت مجزا باید ثبت شود و طی دوره اورهال بعدی مستهلک شود. ماده ۶ مبداء محاسبه استهلاک دارایی ها از ابتدای ماه بعد از بهره برداری می باشد.در موارد غیر فعال و یا بلا استفاده مانده دارایی بیش از ۶ ماه متوالی در یک دوره مالی ، هزینه استهلاک در این دوره را به میزان ۳۰% محاسبه میشود. مبداء محاسبه استهلاک از ابتدای ماه بعد از بهره برداری است. استهلاک دارایی های غیر فعال یا بلا استفاده برای بیش از ۶ ماه متوالی در یک دوره، ۳۰% محاسبه میشود. ماده ۷ هزینه تاسیس ، در سال تاسیس به میزان ۱۰۰% قابل استهلاک است. این دارایی بصورت مجزا در جدول استهلاک ثبت و در همان سال تاسیس ۱۰۰% مستهلک میشود. ماده ۸ هزینه قبل از بهره برداری ( به استثناء هزینه های که طبق استاندارد های حسابداری قابل احتساب به بهای تمام شده دارایی استهلاک پذیر می باشد) در سال انجام هزینه به حساب هزینه دوره منظور می شود. بصورت هزینه دوره شناسائی میشود و جزء اقلام دارایی نیست. ماده ۱۱ در خصوص مواردی که روش استهلاک در جداول استهلاکی جدید نسبت به جداول استهلاکی قبل تغییر کرده باشد:در مورد تغییر روش از نزولی به مستقیم : مانده مستهلک نشده طی مدت باقی مانده عمر مفید مستهلک خواهد شد. در مورد تغییر روش از مستقیم به نزولی : مانده مستهلک نشده با نرخ جدید مستهلک خواهد شد. مقررات و ضوابط استهلاک و اثرات این تغییرات عطف به ماسبق نمی شود چون تغییر در برآورد است. استاندارد حسابداری شماره ۶ بندهای ۳۱ تا ۳۶ به موضوع تغییر در برآورد پرداخته و بند ۳۳ آن به استهلاک اشاره میکند ماده ۱۲ چنانچه بهای تمام شده یک دارایی تحصیل یا ایجاد شده کمتر از ۱۰% حد نصاب معاملات کوچک موضوع قانون برگزای مناقصات در آن سال باشد در سال تحصیل یا ایجاد شده قابل استهلاک خواهد بود. دارایی که در سال ۹۵ تحصیل یا ایجاد میشود اگر از مبلغ ۲۰ میلیون ریال در سال کمتر باشد بعنوان دارایی شناسایی و ثبت میشود ولی در همان سال ۱۰۰% مستهلک شود. (حد نصاب معاملات کوچک در سال ۹۵ معادل ۲۰۰ میلیون ریال است که ۱۰% آن برابر با ۲ میلیون ریال میشود) برابر مقررات قانون مالیاتی قبل، هر دارایی ثابتی که برای بیش از یک دوره مالی استفاده می گردید باید طی مدت معین مستهلک می شد خواه بهای تمام شده این دارایی بسیار اندک می بود. ماده ۱۸ دارایی های که قیمت تمام شده آنها بطور کامل مستهلک شده تا زمانیکه در مالکیت موسسه می باشد باید بهای تمام شده و میزان استهلاک انباشته آن در حسابها و دفاتر موسسه نشان داده شود. دارایی که بطور کامل مستهلک شده تا زمانی که در مالکیت موسسه است باید هم بهای تمام شده و هم استهلاک انباشته آن در حسابها بماند. ماده ۲۱ ضوابط این مجموعه و جداول دارایی های استهلاک پذیر در مورد اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ ق م م که سال مالی آنها از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۵ و بعد شروع می گردد ، لازم الاجرا می باشد. موضوع بحث برانگیز این ماده ذکر “سال مالی آنها از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵ و بعد شروع می گردد” می باشد و این موضوع اشاره داره به ماده ۱۵۵ ق م م است که عنوان کرده سال مالی یکسال شمسی است که از اول فروردین هرسال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم میشود. پس شرکتهای که سال مالی آنها از ابتدای فروردین سال ۹۵ تا پایان اسفند ماه است مشمول رعایت این قانون هستند. بعبارت دیگر اگر سال مالی شرکتی از ۰۱ مهر ماه هر سال تا ۳۱ شهریور سال بعد باشد یا از ۱۱ دیماه هر سال تا ۱۰ دیماه سال بعد باشد و عملا سال مالی آنها از سال ۹۴ آغاز شده تا پایان سال مالی خودطبق ضوابط و قوانین گذشته رفتار می کنند و از ابتدای سال مالی جدیدشان که در سال ۹۵ می باشد طبق ضوابط جدید باید رفتار نمایند. جدول مالیات سال 90 جدول محاسبه نرخ استهلاک نویسنده: غریب رضا عزتی - شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٩ شماره : 74876- 28/12/1381 موضوع: ماده 151 جدول استهلاکات جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی رسیده است، جهت اجرای ابلاغ میگردد: عیسی شهسوار خجسته رئیس کل امور مالیاتی کشور نرخ استهلاک شرح داراییهای قابل استهلاک - روش نزولی روش مستقیم گروه 1 ـ صنایع مشترک و تجهیزات خدمت و پشتیبانی: 1ـ موتورهای مولد نیرو و نیروگاه‌ها ـ توربین‌های آب، بخار، گاز و مولد بخار (تربوژنراتورها) 10% 2ـ کوره‌های بخار، دیگ‌های بخار و اجزاء و تجهیزات مربوطه ـ برج‌های خشک کننده و تصفیه آب و پمپ مخازن و سوخت و غیره 15 سال 3ـ موتورهای مولد و ژنراتورها تا 750 دور دقیقه 12% 4ـ موتورهای مولد ژنراتورها از 750 دور در دقیقه به بالا 20% 5ـ ترانسفورماتورها و تابلوهای برق و ملحقات آن و کلید و کابل و هزینه مستقیم کابل‌کشی و پایه‌ها 12% 6ـ آسانسورها و پله‌های برقی، نوار نقاله‌های (مکانیکی، برقی، پنوماتیکی) و پل متحرک و ملحقات آن ماشین‌ها و وسائلی که با باطری و هوای فشرده (پنوماتیک) و یا موتور کار می‌کنند کمپرسورهای ثابت ، متحرک و ماشین‌های مولد هوا. 15% 7ـ کلیه ماشین‌آلات کارگاه‌های فلزکاری، تراشکاری و یدکی‌سازی (غیر سری‌سازی)، کمکی و پشتیبانی کلیه تجهیزات کارگاه‌های کمکی و سرویس دهنده و پشتیبانی 10% 8ـ کلیه ماشین‌آلات کارگاه‌های ریختهگری و پرداخت و یدکی‌سازی (غیر سری‌سازی) ، کمکی و پشتیبانی 12%ب 9ـ ماشین‌های ویژه نظافت کارخانجات و جاروب گردگیر 4 سال 10ـ تجهیزات مخابراتی، تلکس و تلفن و بی‌سیم و غیره 10 سال 11ـ تجهیزات وسائل آزمایش و کنترل کیفی و کمی آزمایشگاهی 10% 12ـ تجهیزات آتش‌نشانی و سیستم اطفاء حریق 5 سال 13ـ سیستم آبرسانی و فاضلاب کارخانه و تجهیزات تأسیسات حرارت مرکزی و ایجاد سرما (برودتی) و تلمبه خانه‌های چاه‌های عمیق و نیمه عمیق با وسائل و مخازن مربوطه و چاه‌ها 12% گروه 2 ـ صنایع فلزی : 1- انواع ماشین‌های پرس، پرس بر یک و سری‌سازی ویژه تولید انبوه و سری‌سازی و امثالهم ـ انواع ماشین‌های برش و قیچی (مکانیکی ، هیدرولیکی و برقی) و سری‌سازی ویژه تولید انبوه و سری ـ انواع ماشین‌های ساخت ابزار و سری‌سازی ویژه تولید انبوه و سری. 8 سال 2ـ انواع ماشین‌های تراش اتوماتیک ان سی و سی ، ان ، سی و فرز اتوماتیک و سری‌سازی ویژه تولید انبوه و سری به اضافه سایر ماشین‌های ان ، سی براده برداری ـ انواع ماشین‌های تراش و فرز و صفحه تراش و دنده تراش و دریل معمولی و کل ماشین‌های براده برداری کارهای سری ـ انواع ماشین‌های فلز کاری از هر قبیل و آهنگری و قطعه سازی و قالب‌سازی ـ ماشین‌های چاقوسازی، تیغه‌سازی، تیغه تیزکنی، تیغ‌سازی ،مته‌سازی، سوهان‌سازی، گداز فلزات، موج دادن فلزات و تیغ صورت تراشی (تولید انبوه) 10 سال 3ـ وسائل و تجهیزات جوشکاری (جوش برق، کاربیت، جوش نقطه، ارگون و غیره) و لحیم کاری 4سال 4ـ کوره‌های دستی غیر اتوماتیک ثابت و دوار نفتی و برقی و ذغالی برای مصارف محدود و گازی 5 سال 5ـ ماشین‌آلات قوطی‌سازی، بشکه‌سازی، چاپ فلزات و در بطری‌سازی ـ ماشین‌آلات لوله‌سازی،پروفیل‌سازی، سیم و تور سیمی و سایر مصنوعات فلزی (تولید انبوه) ـ ماشین‌آلات جیک و فیکسچر و قید و بست و از این قبیل 12% 6ـ ماشین‌آلات تولید و تهیه یراق‌آلات ، چفت و دستگیره و مغزی و فنرهای نگهدارنده و قفل درب و پنجره و از این قبیل (تولید انبوه) ـ ماشین‌آلات ویژه ساخت طلاآلات و فلزات قیمتی و پرداخت آنها به طور سری سازی ـ ماشین‌آلات ویژه آب کاری و گالوانیزه کردن فلزات مانند آب گرم ، آب نیکل و لعاب و غیره ماشین‌آلات تهیه و تولید پودر و الکترو جوشکاری (تولید انبوه) ـ ماشین‌آلات ساخت و تولید میز و صندلی و درب پنجره (سری سازی) ـ ماشین‌آلات ساخت تابلوهای برق و ترانس های برق (سری سازی) ـ ماشین‌آلات تولید صندوق نسوز ـ سایر ماشین‌آلات و تجهیزات گروه صنایع فلزی از قبیل پایه‌های فلزی نیرو ، سقف‌های سوله ، اسکلت فلزی و آنهاییکه ذکر نشده کلاً . 10 سال 7ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید میخ و پرچ و پیچ و مهره اتوماتیک و معمولی برای تولید انبوه ـ ماشین‌آلات نوردکاری و ساخت ورق‌های فلزی و غلطک‌ها برای تولید انبوه 12 سال 8ـ ماشین‌آلات ریخته گری و قالب گیری (سری سازی) 8 سال گروه سه ـ صنایع حمل و نقل : 1ـ صنایع تولید اتومبیل و خودرو، کامیون و خودروهای سنگین، انواع موتور سیکلت،انواع دوچرخه و سه چرخه، قایق و کشتیهای بدون موتور، کشتیهای موتوردار با هر ظرفیت 10 سال 2ـ صنایع تولید کشتیهای نفت کش و مشابه ـ هواپیما و هلی کوپتر ـ لوکوموتیو و قطارهای هوایی ، زمینی و زیرزمینی و واگن 15 سال گروه 4ـ وسایط نقلیه : 1ـ انواع اتومبیل خودرو بنزینی و دیزلی ـ کامیون و کامیونت دیزلی تا 4 سیلندر و تا 5 تن ظرفیت 25% 2ـ وانت و بارکش و تاکسی و کرایه بنزینی تا 4 سیلندر ـ وانت بارکش و کرایه بنزینی از 4 سیلندر به بالا ـ کامیون و انواع بارکش دیزلی از 4 سیلندر به بالا و تا 10 تن ظرفیت 30% 3ـ کامیون و بارکش و تریلر و دامپتراک ها با هر ظرفیت ـ انواع موتور سیکلت و دوچرخه و سه چرخه 35% 4ـ لوکوموتیو و قطارهای هوایی ، زمینی و زیرزمینی ـ شناورهای بدون موتور (پارچ) 20% 5ـ انواع هلی کوپتر و هواپیماهای مسافری و باربری و سم پاشی ، نقشه برداری و امثال آن 25% 6ـ انواع قایق های موتوری بنزینی تا 80 اسب 30% 7ـ قایق های موتوری بنزینی از 80 اسب به بالا 25% 8ـ انواع قایق و کرجی دیزلی با هر قدرت ـ کشتیهای موتوردار با هر ظرفیت ـ کشتیهای سردخانه‌دار و نفت‌کش 15% گروه 5ـ ماشین‌آلات ساختمانی و راه سازی 1ـ کلیه ماشین‌آلات ساختمانی، مکانیکی، هیدرولیکی، الکتریکی، چرخ لاستیکی و یا زنجیری، هم چنین جراثقالها و ماشین‌های حفاری، کارخانه‌های تهیه بتن و سنگ شکن‌ها و ماشین‌ها پایه کوبی، دمپر، الواتور، میگسر، ویبراتور و مشابه ـ ماشین‌آلات راه‌سازی (انواع بلدزرها، غلطک‌ها، فینشر، ماشین‌های تهیه آسفالت، فیلرها و شمع کوب و کمپاکتورها و غیره) ـ ماشین‌آلات مربوط به فرودگاه مانند ماشین‌های علامت گذار، ‌برف‌روب و خشک‌کن و یدک‌کش و پله‌های متحرک و کمپرسورها و جک‌های هیدرولیکی و غیره ـ ماشین‌آلات مربوط به بندرسازی (ماشین‌های بتون‌ریزی زیر آب، لوازم غواصی، اسکله‌های موقت و غیره) ـ ماشین‌آلات مربوط به سد سازی (ماشین حفر کانال و… ) ـ کلیه ماشین‌آلات شهرسازی و ابنیه‌سازی (اعم از ماشین بلوک‌زنی، لولهگذار، ماشین‌های جذب کننده، جوش‌زنی لوله‌ها و سایر ماشین‌های مشابه دیگر .) 25% گروه 6ـ لوازم و تجهیزات و ابزار کار : 1ـ کلیه ابزار و لوازم کار از قبیل آچار، چکش، بیل و کلنگ، مته برقی، فورگون، دستکش و ماسک سطل و سایر وسایل از این قبیل (تمام به حساب هزینه بهره برداری و مصرفی به هزینه گرفته می‌شود) 100% گروه 7ـ ماشین‌آلات معدن : 1ـ دستگاه‌های شستشو و پر عیار کردن سنگ معدن ـ ریل، واگن، لکوموتیو و لوله‌های آهن ـ وسایل حفاری و استخراج معدن مانند سونداژ ، بیل‌های مکانیکی و تراکتور، بارگن، انواع کمپرسورها،دریل ها، انواع اسکاواتور، سنگ شکن، آسیاب و مخازن فلزی و تجهیزات مربوطه . 5 سال 2ـ وسایل جلوگیری از ریزش سقف معادن از قبیل تیرهای بتونی، تیرهای آهن، سیستم جک‌های هیدرولیکی که در معادن ذغال سنگ به کار می‌رود. 2 سال تبصره 1ـ هزینه‌های اکتشاف و تهیه و هم چنین هزینه‌های ضروری راه سازی طبق اسناد مثبته به شرح زیر قابل استهلاک می‌باشد: الف ـ هزینه‌های اکتشافی و تدارکات مقدماتی تا تاریخ شروع به بهره‌برداری معدن برای هر سال از تاریخ شروع بهره برداری به نسبت مقدار استخراج هر سال با مقدار سهمیه معینه از طرف وزارت معادن و فلزات برای همان سال ظرف مدت هشت سال استهلاک پذیر است به شرط آنکه میزان استهلاک سالیانه کمتر از یک هشتم کل هزینه‌های مزبور نباشد. ب ـ هزینه‌های مربوط به راه سازی و ایجاد تونل‌ها و چاه‌های اصلی به منظور بهره برداری از تاریخ بهره برداری به نسبت ذخیره معدن تقسیم و به میزانی که به هر تن تعلق میگیرد قابل استهلاک می‌باشد (تشخیص میزان ذخیره معدن با اداره کل معادن است) ج ـ هر گاه بهره بردار ضمن عملیات بهره برداری به ماده معدنی جدیدی برخورد نموده و در نتیجه میزان ذخیره نوعاً و یا کلاً از مقدار پیش‌بینی شده ابتدایی تجاوز نمود استهلاک میزان مستهلک شده از هزینه‌های مذکور در بند (ب) به نسبت مجموع ذخایر موجود محاسبه خواهد گردید (تعیین مقدار ذخیره جدید با اداره کل معادن می‌باشد) د ـ چنانچه حق امتیاز بهره برداری معدن واگذار شود و یا از طرف صاحب امتیاز به شرکت گذارده شود و یا صاحب امتیازان را به عنوان سهم‌الشرکه خود به شرکت دیگری انتقال دهد مبلغ پرداختی به واگذارنده و یا مبلغی که به عنوان سرمایه صاحب امتیاز از این بابت در شرکت گذارده شده قابل استهلاک محسوب و به میزان ذخیره معدن تقسیم و مستهلک میگردد.معادنی که در حال بهره برداری واگذار شود واگذارنده مکلف است گواهی لازم دایر به مقدار ذخیره موجود در معدن از اداره کل معادن دریافت وبه خریدار تسلیم نماید که ماخذ محاسبه استهلاک قرار داده شود. هـ ـ ماشین‌آلات و لوازم و اثاثیه و ابزار و غیره که از طرف بهره بردار معدن انتقال داده شود استهلاک آنها از طرف بهره بردار جدید به میزان بهای باقیمانده مستهلک نشده و براساس مقررات این ماده قابل استهلاک خواهد بود. تبصره 2ـ در مورد ماشین‌آلات و تجهیزات شرکت‌هایی که برای استخراج معدن تشکیل شده یا می‌شوند (به استثنای ابزار و ادوات کار قابل استهلاک در سال استفاده و اتومبیل اعم از باری و سواری و اتوبوس و موتور سیکلت و دوچرخه و هم چنین هزینه‌های قابل استهلاک مانند هزینه‌های اکتشاف و تهیه و سایر هزینه‌های ضروری برای اکتشاف و تدارک مقدماتی موضوع تبصره یک گروه 7 صنایع این جدول که به هر حال در این قبیل موارد از لحاظ میزان استهلاک تابع مقررات جدول مزبور خواهد بود به تربیب زیر عمل می شود : الف ـ ماشین‌آلات و تجهیزاتی که برای تغلیظ و ذوب و تصفیه مواد معدنی مورد استفاده قرار میگیرند به جای نرخ‌های مقرر در جدول استهلاکات کلاً در مدت ده سال از تاریخ بهره برداری مستهلک خواهند شد. ب ـ ماشین‌آلات و تجهیزاتی که برای اکتشاف و استخراج معدن مورد استفاده قرار میگیرند و هم چنین کامیون‌های مخصوص حمل مواد معدنی که منحصراً برای حمل و نقل در داخل محوطه معدن مورد استفاده قرار میگیرند و معمولاً در جاده‌های عمومی مورد استفاده قرار نمیگیرند به جای نرخ‌های مقرر در جدول استهلاکات کلاً در مدت پنج سال از تاریخ بهره برداری مستهلک خواهند شد مفاد بندهای الف و ب این تبصره شامل ماشین‌آلات و تجهیزات مزبور که پس از اولین سال فروش مواد استخراج شده از معدن تجدید یا اضافه می‌شود نخواهد بود و در مورد ماشین‌آلات تجدید یا اضافه شده پس از تاریخ مذکور صرفاً براساس این جدول عمل خواهد شد. گروه 8ـ ساختمانها و راهها : 1ـ کلیه سالنهای کارگاهها و کارخانجات تولید و نصب ماشین‌آلات 10% 2ـ سالن کارگاه‌های کمکی، انبارها، دفتر کارگاهها، منازل سازمانی و مسکونی کارکنان در محل کارخانجات و تاسیسات ساختمانهای مسکونی، منازل و ساختمانهای مسکونی در محل معادن و کارگاههای مربوط. 8% 3- سایر ساختمانها 7% 4ـ زیرسازی خطوط راه آهن شامل بستر خطوط، ترانشه‌ها، گالری‌ها، آبروها، پلهای بتونی، ‌طاق سنگی، فلزی و تونلها 18% 5ـ روسازی خطوط راه آهن شامل : انواع ریلها، تراورس چوبی، بتونی و فلزی، بالاست، سوزنهای برقی و دستی، ادوات و اتصالات ریل 15% 6- راه آسفالته اختصاصی 10 سال 7ـ راه شوسه اختصاصی 7 سال گروه 9ـ صنایع نساجی و پوشاک : 1ـ ماشین‌آلات تولیدی و مقدماتی ریسندگی و بافندگی، پرداخت، سفید گردن منسوجات، رنگرزی و چاپ و تکمیل، بسته بندی، پیله کشی، جوراب و پوشاک زیر (از الیاف طبیعی و مصنوعی) ، برودری دوزی و دوخت، تهیه طناب و نخ (الیاف طبیعی و مصنوعی) و قیطان بافی وتوربافی، تولید لباس و کرست و چتر و کلاه، ماشین‌آلات تهیه محصولات نمدی 8 سال گروه 10ـ صنایع پلاستیک : 1- ماشین‌آلات و تجهیزات پلاستیک سازی و بسته‌بندی، ‌مشمع، ورق پلاستیک و سایر مصنوعات پلاستیکی ـ ماشین‌آلات ساخت نوار کاست و صفحه گرامافون و مشابه ـ تولید لوله و اتصالات پلاستیکی و پی ،وی، سی و مشابه ـ تولید کیسه و لفاف و نخ نایلونی و پلاستیکی ـ تولید لوله، مشمع قیراندود و غیره 10 سال 2ـ انواع غلطک برای ساخت پلاستیک 5 سال 3ـ هزینه قالب‌ها از تاریخ شروع در حساب هزینه بهره برداری پذیرفته میشود.100% گروه 11ـ صنایع دارویی و بهداشتی و پزشکی : 1ـ ماشین‌آلات تولیدی داروسازی و بسته‌بندی آن، وسایل آرایشی، عطر و ادوکلن و گلات و دودورانت و سایر محصولات آرایشی زنانه مانند سشوار و مشابه. 10 سال 2ـ ماشین‌آلات صابون‌سازی و بسته‌بندی آن، ساخت خمیردندان و خمیر دندانسازی و مسواک و برس و مشابه ، تولید باندهای طبی و پنبه هیدروفیل و وسایل ضدعفونی، تهیه و تولید گلیسیرین، پودرهای ظرفشویی، رختشویی، پاک کننده، ماشین‌آلات و تجهیزات تهیه سموم دفع آفات خانگی و کشاورزی و مشابه. 8 سال 3ـ وسایل اطاق عمل و جراحی و ابزار و تجهیزات بیمارستانی (وسایل دندانپزشکی و پیراپزشکی و آزمایشگاهی و رادیولوژی و رادیوتراپی و فیزیوتراپی و بیهوشی و امثالهم) 10 سال 4ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید وسایل اطاق عمل و جراحی و ابزار و تجهیزات بیمارستانی (وسایل دندانپزشکی و پیراپزشکی و آزمایشگاهی و رادیولوژی و بیهوشی و امثالهم) 10% گروه 12ـ صنایع روغن نباتی و تصفیه روغن : 1ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید روغن نباتی کلاً ـ ماشین‌آلات و تجهیزات روغن کشی شامل (سیلوها، پاک کننده‌ها، لیترگیری، خوردکن، جداکننده، آسیاب‌ها، پرس و صافی‌ها) ـ تصفیه روغن شامل (سانتریفوژ، بی‌رنگ کننده‌ها، تولید هیدروژن، صافی‌ها، بی‌بو کننده‌ها، بسته‌بندی، اندازهگیری و مخازن) 10 سال گروه 13ـ صنایع چوب و تکثیر و گراور: 1ـ ماشینهای چاپ و چاپخانه شامل دستگاههای (مرکب سازی، برش، چاپ معمولی، چاپ افست، چاپ پلاستیک و شیشه و صحافی) و ماشین‌های حروف سازی و تهیه کلیشه و گراور 10% 2- ماشین‌های پلی‌کپی، فتوکپی، تکثیر، اوزالید،‌زیراکس و مشابه 5 سال 3ـ حروف چاپخانه و کلیشه و گراور در سال استفاده در حساب هزینه بهره برداری پذیرفته میشود.100 % گروه 14ـ صنایع قند و شکر: 1ـ ماشین‌آلات تولیدی شکر و قند از چغندرقند و نیشکر ـ تصفیه شکر و تهیه قند حبه و کله، آپارات‌ها و مخازن شربت 15 سال گروه 15ـ صنایع مصالح ساختمانی: 1ـ ماشین‌آلات تولید و تهیه: انواع کاشی و سرامیک و لعاب و رنگ مربوطه، انواع مختلف آجر و سفال و پوکه، شن و ماسه و دانه بندی آنها، بتون و آسفالت، سنگبری و سنگ کوبی و صیقل زنی و موزائیک سازی و سنگفرش و بلوک و جدول، گچ و آهک، گچ‌های پیش ساخته، لوله و ورق سیمانی نسوز و پنبه نسوز و اتصالات مربوطه، خانه‌های پیش ساخته و سیپورکس، انواع تیرچه بلوک و سقف بلوک، انواع لوازم بهداشتی و آب و فاضلاب ساختمان و تجهیزات و قالب‌های مربوطه و سایر مصالح ساختمانی 10 سال گروه 16ـ صنایع شیشه: 1ـ ماشین‌آلات تولید: انواع شیشه‌های بطری، نشکن، ساختمانی، مشجر و تراش شیشه و موارد مشابه 10 سال 2ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید: انواع چینی و بلور و آیینه، کوره ذوب مواد و بوته، انواع مصنوعات شیشه‌ای از قبیل حباب‌ها، آمپول‌ها، پشم‌شیشه و سایر موارد مشابه 8 سال 3ـ قالب‌ها و ظروف و غلطک‌های مربوط به این صنعت و آجرنسوز مورد مصرف کوره از تاریخ شروع استفاده در حساب هزینه منظور گردد. 100% گروه 17ـ صنایع سیمان: 1ـ ماشین‌آلات و تجهیزات تولید و تهیه انواع سیمان معمولی و رنگی و مخصوص و وسایل بسته‌بندی، سنگ شکن و آسیاب‌ها کوره‌ها و فیلترها و مخلوط کن‌ها و سایر موارد مشابه 10 سال 2ـ کلیه قالب‌های مربوط به صنایع ساختمانی و سیمان از تاریخ شروع استفاده در حساب هزینه بهره برداری منظور خواهد شد. 100% گروه 18ـ صنایع غذایی و خوارکی و نوشابه سازی: 1ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید: شیر و لبنیات پاستوریزه، بستنی، آدامس، آب نبات، شکلات، تافی و غیره و انواع سوسیس و کالباس، برنج‌کوبی، الکل صنعتی و تجارتی، انواع نوشابه‌های غیر الکلی و آب معدنی و مشابه 10 سال 2ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید : انواع نان، بیسکویت، شیرینی، قند، نبات و غیره و کارخانجات کنسرو، کمپوت، آب میوه، آرد بکینگ پاور، ‌خشکبار و مشابه انواع ماکارونی و رشته، نشاسته و گلوگز، چای و بسته بندی آن، خمیر مایه نان و صنایع تخمیری، شیر خشک و غذای کودک و مواد پروتئینی، سرکه و مواد مشابه دیگر 8 سال 3ـ سنگ آسیاب در سال استفاده در حساب هزینه پذیرفته می شود. 100% گروه 19ـ صنایع شیمیایی: 1ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید: مواد اسیدی و بازی و سود و کربنات و بی کربنات دو سود، مواد شیمیایی حلال و رزین‌ها ، کودهای شیمیایی، اوره، سوپر فسفات، پتاس، آمونیاک و کلیه موارد مشابه 6 سال 2ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید: گازهای اکسیژن، هیدروژن، هلیوم و تجهیزات حمل و نقل و تخلیه و پرکردن آنها و مخازن و کپسولها، واکس‌ورنی، بتونه و شمع، مواد اولیه پلاستیک، مواد شیمیایی از منابع آلی و کلیه موارد مشابه 8 سال 3ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید: روغن های معدنی، روغن‌های موتور و روغن‌های مخصوص و تصفیه خانه‌های مربوط و سایر موارد مشابه 15 سال 4ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید: الیاف و نخهای مصنوعی به طور کلی ، رنگ و روغن جلا و روغن‌های صنعتی لاک الکل، مواد شیمیایی از منابع معدنی و کلیه موارد مشابه 10 سال گروه 20ـ صنایع نفت و پتروشیمی: 1ـ کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات : اکتشاف و حفر چاه‌های نفت زمینی و دریایی و فلات قاره، تولید و پالایش نفت و مشتقات آن، تولید مواد پتروشیمی، تولید انواع قیرامولسیونه، ایستگاه‌ها و پمپخانه‌های تقویتی فشار و کلیه موارد مشابه مرتبط با صنایع نفت و پتروشیمی 10 سال گروه 21ـ صنایع سلولزی و چوبی: 1ـ کلیه ماشین‌آلات تهیه و تولید: کارتون و جعبه مقوایی، دستمال کاغذی و تیشو و کاغذ دیواری و تزئینی، لیوان کاغذی و مقوایی و کاغذهای پارافینی، پاکت و کاغذ بری کلیه موارد مشابه 12 سال 2ـ کلیه ماشین‌آلات تهیه و تولید: کاغذ سمباده و سایر کاغذهای صنعتی 8 سال 3ـ کلیه ماشین‌آلات تهیه و تولید: چوب و چوب بری و خرده چوب ، نجاری (اره، فرز، رنده و…) تخته چند لا، فیبر، نئوپان، اشباع چوب و روکش و … ، قالب کفش و مدل سازی، پارکت چوبی، مبل و صندلی و نیمکت و قفسه، فرمیکا، کبریت سازی و مواد محترقه آتش بازی و موارد مشابه مرتبط با صنایع چوبی 10 سال 4ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید وسایل و ماشین‌آلاتی که در این صنعت به کار می‌رود 10 سال گروه 22ـ صنایع کاغذ و خمیر کاغذ: 1ـ ماشین‌آلات تولید و ساخت: خمیر کاغذ به روشهای مختلف، کاغذ مقوا از هر نوع و کاغذ اسکناس و موارد مشابه 10 سال گروه 23ـ صنایع برق و الکترونیک: 1ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید : کلیه وسایل صوتی و تصویری الکترونیکی (تلویزیون، رادیو، ضبط و … ) و کلیه ماشین‌های محاسباتی الکترونیکی و دستگاه‌های منتاژ و سایر موارد مشابه 10 سال 2ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید : انواع لامپ‌ها و چراغهای راهنمایی و علایم خبری، انواع سیم‌ها و کابلهای برق فشار قوی و ضعیف و از هر نوع فلز و آلیاژ برای مصارف مختلف، انواع کلید و پریز و سرپیچ و مقره و لوله برگمن، لوازم اندازه گیری برق و الکترونیک، انواع ترانس‌ها و سایر لوازم برقی و الکترونیکی، باطری خشک و تر و زغالهای صنعتی 8 سال گروه 24ـ صنایع لوازم خانگی: 1ـ ماشین‌آلات تولید : انواع اجاق گاز و بخاری، انواع شوفاژ و مشعل و رادیاتور و تجهیزات حرارت مرکزی، انواع آبگرمکن، انواع کولر، فن‌کویل، تهویه مطبوع، چیلر و تجهیزات تبرید، انواع یخچال و فریزر و ماشین لباسشوئی، انواع پنکه، بخاری، جاروبرقی، پلوپز، کباب پز، آرامپز، انواع ساعت دیواری، سماور، لوستر، چراغ خوراک پزی، انواع آبمیوه گیری، چرخ گوشت، مخلوط کن‌ها، قهوه سازها، انواع فلاسکها، یخ‌سازی و سردخانه‌ها، سالنهای سردکننده و نگهداری مواد غذایی و سبزیجات و مواد خوراکی و سایر لوازم خانگی _ 10 سال 2ـ ماشین‌آلات تولید و تهیه : انواع چراغها و توری چراغ و موارد مشابه 8 سال گروه 25ـ صنایع لاستیک: 1ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید : انواع تایر و تیوب وسایل تخلیه، انواع روکش لاستیک، انواع فوم و رابر (تشک لاستیکی)، انواع فرشهای لاستیکی و تسمه پروانه‌ها، انواع لوازم ورزشی لاستیکی، انواع کف و پاشنه لاستیکی و سایر تولیدات لاستیکی 10 سال 2ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید : انواع ریخته گری‌های لاستیک برای مصارف صنعتی (لاستیک‌های ضد حرارت، ضدآب، ضد الکتریسیته، ضد ضربه و موارد مشابه) و قالب‌های آن. 5 سال گروه 26ـ صنایع چرم و کفش: 1ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید‍: چرم و پوست،‌آماده کردن روده، سالامبور، مصنوعات چرمی، بند کفش و پارچه آستری کفش، انواع کفش چرمی و لاستیکی و سوپر فلکس، انواع پوتین و چکمه، انواع کفش ترلون و پارچه‌ای، ورزشی و کتانی و پلاستیکی، انواع دمپایی پلاستیکی، انواع زیره کفش و صندل و سایر موارد مشابه، قطعات یدکی ماشین‌آلات کارخانجات کفش سازی 10 سال گروه 27ـ صنایع مخابرات 1ـ ماشین‌آلات تولید: انواع تلفن و وسایل ارتباطی، رله ها، بردها، تجهیزات پستی، کلیه تجهیزات و وسایل مخابراتی، بی سیم ، دکلهای محمل، پایه‌ها و سایر موارد مرتبط با صنعت مخابرات 8 سال گروه 28ـ صنایع فولاد سازی و ذوب فلزات: 1ـ ماشین‌آلات و تجهیزات تولید و ریخته گری :چدن و صنایع جنبی و کوره‌های بلند، فولادریزی مداوم و متناوب، مواد اولیه چدن و فولاد، نورد فولاد و آهن، تیر آهن و تسمه و نبشی، سپری آرماتور و سایر محصولات نورد و فولادی ساختمانی، ورق آهن و فولادهای صنعتی، فولادهای ضد زنگ و مخصوص و سایر موارد مشابه 8% 2ـ ماشین‌آلات و تجهیرات تولید و ریخته گری: آلومینیوم، مس و سرب و روی، سایر فلزات رنگین و نورد و تهیه محصولات 15% 3ـ ماشین‌آلات و تجهیزات نورد: آلومینیوم و مس و سرب و روی و تولید محصولات آنها 10% 4ـ ماشین‌آلات و کوره و دستگاه تقطیر زغال سنگ و کک سازی 10 سال 5ـ کلیه قالبهای ریختهگری و فلز کاری محصولات فوق و آجرهای نسوز و ابزار عمل آتش خوار مورد مصرف کوره‌ها، در سال استفاده در حساب هزینه پذیرفته می‌شود. 100% گروه 29ـ صنایع آبرسانی و تصفیه آب و فاضلاب: 1ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید: پمپ‌ها و توربینهای آبی و موتور پمپ‌ها و متعلقات مربوطه، تجهیزات تهیه آب صنعتی و سختی گیرها و یونیزاسیون آب و تصفیه آب موارد مشابه 10 سال 2ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید : تجهیزات آبرسانی و اتصالات شبکه‌ها و وسایل انتقال آب، تصفیه فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی آب و مخازن مربوطه و موارد مشابه 15 سال 3ـ ماشین‌آلات و تجهیزات: تصفیه فاضلاب‌ها، شیرین کردن آب دریا و صنایع جنبی 10% گروه 30ـ صنایع کشاورزی، دامداری و مرغداری: 1ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید وسایل و تجهیزات کشاورزی: از قبیل خیش، بذرپاش، کودپاش، دیسک، خرمن کوب، لولر، وجین کن، علف چین، پیلر، سم پاش و سایر وسایل مشابه 10 سال 2ـ ماشین‌آلات و لوازم: سمپاشی و دفع آفات کشاورزی و دامی، دوشیدن شیر و دامداری و کشتارگاه ها و تلقیح مصنوعی، جوجه‌کشی (انواع مختلف)، پرورش جوجه و مرغ، انواع تراکتور، خیش، بذر پاش، کودپاش، دیسک، خرمن کوب، ماله، وجین کن، کمباین، سمپاش و لوازم دفع آفات نباتی و دامی، علف چین‌ها و سایر وسایل و لوازم مشابه 30% 3ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید: خوارک دام و طیور و سیلو کردن خوراک دام و مواد کنسانتره و آرد ماهی و صنایع دخانیات و تجهیزات تهیه توتون و تنباکو، ماشین پرورش وتکثیر ماهی و موارد مشابه 8 سال 4ـ ماشین‌آلات: پنبه پاک کنی و عدل بندی و خشک کن، تولید قطعات یدکی کلیه ماشین‌آلات و و سایل مرتبط با صنایع این گروه 10 سال گروه 31ـ صنایع تراکتور سازی و کمباین: صنایع و کارخانجات تولید: انواع تراکتور زنجیری و لاستیکی با قدرت‌های متفاوت، انواع کمباین برای غلات، گیاهان ریشه‌ای، چغندرقند، نیشکر و پنبه دانه‌های روغنی و غیره، زیجیر تراکتور و تانک‌ها و قطعات یدکی مرتبط با صنایع این گروه 10 سال گروه 32ـ صنایع ماشین سازی: 1ـ ماشین‌آلات و کارخنجات تولید: کمپرسور هوای فشرده، الکترو موتور و الکترو پمپ، موتورهای بنزینی و دیزلی، پمپ‌های سانریفورژ و غیره، توبین‌های برق و بخار آب، بلبرینگ و رول برینگ، انواع پمپ‌های هیدرولیک، تجهیزات ریختهگری و قالب گیری، ماشین‌آلات کارخانجات صنعتی و سایر موارد مشابه 10 سال گروه 33ـ صنایع سینمایی و فیلم برداری: 1ـ ماشین‌آلات و دستگاه ها: سینمایی و فیلم برداری، ساخت دستگاه های فیلم برداری و سینمایی، چاپ و ظهور فیلم و دوبلاژ، نمایش فیلم و آپارات ها و موارد مشابه 10 سال 2ـ دوربین های فلکی و تجهیزات مربوط به ستاره شناسی و نجوم و غیره 15 سال 3ـ بهای امتیاز فیلم های وارده اعم از حق نمایش و بهای کپی: الف ـ چنانچه مدت قرارداد نمایش فیلم یکسال باشد 100% ب ـ چنانچه مدت قرارداد بیش از یکسال باشد 70% ج ـ چنانچه در قرارداد مدت تعیین نشده باشد حداکثر 4سال تبصره ـ استهلاک بهای فیلم از روزی که نمایش داده می شود به نحو مذکور بند 3 در حساب هزینه پذیرفته خواهد شد (اولین نمایش فیلم مبداء سال استهلاک محسوب خواهد شد) گروه 34ـ صنایع اتمی و نیروگاه های اتمی: 1ـ ماشین‌آلات: تولید تجهیزات اتمی 5 سال 2ـ ماشین‌آلات: تولید کارخانجات آب سنگین و تجهیزات نیروگاه های هسته ای 5% 3ـ تجهیزات و وسایل نگهداری فضولات هسته ای 10% گروه 35ـ صنایع رنگ و چسب : ماشین آلات تهیه : انواع رنگهای ساختمانی و صنعتی ، انواع چسب و صمغ (مخصوص و صنعتی) و غیره 10 سال گروه 36ـ صنایع متفرقه : 1ـ ماشین‌آلات زیپ سازی10 سال 2ـ ماشین‌آلات قالیشویی و لباسشویی و مشابه 8 سال 3ـ تجهیزات: سرویس و رنگ کردن اتومبیل، بالانس چرخ و تیون آپ و سایر موارد مربوط به تعمیرکاری اتومبیل و خودرو 8 سال 4ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید: مداد، خودکار، قلم و خودنویس و فندک و موارد مشابه 10 سال 5ـ ماشین‌آلات و وسایل: پارکهای تفریحی اعم از برقی، پتوماتیکی، روغنی و الکتریکی و غیره مانند: چرخ و فلک، آکروجت، ترن هوایی، ماشین های برقی و غیره و تأسیسات تله کابین و تله اسکی و موارد مشابه 10 سال 6ـ ماشین‌آلات و تجهیزات سایر صنایع متفرقه: 8 سال 7ـ سایر ادوات و ابزار مختلف که در این جدول پیش بینی نشده 4 سال گروه 37ـ سایر اموال و اثاثیه: 1ـ اموال و اثاثیه اداری و ماشین‌آلات دفتری از قبیل : تحریر، تایپ، کپی، حساب، فاکس 10 سال 2ـ سخت افزار سیستم های رایانه ای و موارد مشابه 10 سال 3ـ سخت افزار رایانه ای شخصی 3 سال 4ـ اموال و اثاثیه: هتل ها و متل ها و مسافرخانه ها و رستورانها و سینما و تئاتر و موسسات تعلیم و تربیت و موارد مشابه 5 سال گروه 38ـ حقوق مالی: 1ـ امتیازات و بهای خرید فرمول و علایم تجاری و صنعتی و غیره الف ـ برای تولید مقدار معینی باشد به نسبت تولید هر سال ب ـ قرارداد برای مدت معینی منعقد شده باشد به نسبت مدت قرارداد ج ـ مبلغ مشخصی برای هر سال باشد در همان سال قابل استهلاک است د ـ در سایر شرایط 2 سال 2ـ حق التألیف ،‌حق التصنیف و سایر حقوق خریداری انحصاری 4 سال گروه 39ـ دارائیهای صنعت آب و برق : الف : صنعت آب: 1ـ ساختمانهای بتنی تأسیسات بهسازی، پمپاژ، تصفیه و نیروگاه آب و ساختمانهای بتنی مسکونی و اداری مربوطه 30 سال 2ـ ساختمانهای اسکلت فلزی تأسیسات بهسازی، پمپاژ، تصفیه و نیروگاه آب و ساختمانهای اسکلت فلزی و اداری مربوطه 20 سال 3ـ ساختمانهای آجری تأسیسات بهسازی، پمپاژ، تصفیه و نیروگاه آب و ساختمانهای آجری مسکونی و اداری مربوطه 10 سال 4ـ مخازن بتنی ذخیره آب، لوله ها و کانال های آبرسانی بتنیی 30 سال 5ـ مخازن هوایی (فلزی) ذخیره آب، لوله های آبرسانی چدنی، تجهیزات تصفیه خانه ها و لوازم انبارها 15 سال 6ـ سدها: رقم قطعی عمر مفید اقتصادی هر سدی بنا بر نوع سد و میزان رسوبات آن توسط مقاطه کار مهندس مشاور، کارشناش وزارت نیرو و کارشناس سازمان آب مربوطه تعیین خواهد شد. 35 ـ 100 سال 7ـ تأسیسات سدها، تجهیزات مکانیکی و برق سدها 35 سال 8ـ مخازن سدها و راههای آبی 75 سال 9ـ تونلها 50 سال 10ـ قنوات، تجهیزات دستگاه دیگ بخار،‌لوله های آبرسانی فولادی و دوکنیل، لوله ها و شیرهای اصلی آتش نشانی و عمومی 25 سال 11ـ چاه های تأمین آب، تأسیسات مربوطه 8 سال 12ـ ساختمان تأسیسات نیروگاه، سایر تأسیسات و تجهیزات نیروگاه و شبکه های انشعاب آب 20 سال 13ـ جاده ها، خیابان ها، پل ها و پیاده روها 10 سال 14ـ تجهیزات پمپاژ برقی، دیزلی، آبی، بخاری، دستگاههای تولید برق و سایر تجهیزات پمپاژ، تأسیسات و دستگاههای شوفاژ، تهویه مطبوع، وسایل گرم کننده و خشک کننده، لوازم و وسایل آزمایشگاه و بهداری، مخابراتی و سایر تجهیزات و اموال عمومی 10 سال 15ـ اسباب و اثاث منزل، اماکن عمومی، بیمارستانها، فروشگاهها، اماکن تفریحی، آموزشی کنتورهای آب و ابزار و لوازم کارگاه و گاراژ و وسایط نقلیه و ماشین‌آلات کشاورزی و ماشین‌آلات سنگین ساختمانی 5 سال 16ـ هزینه های سازمانی از قبیل مخارج ثبت و حق مشاوره 3 سال 17ـ مطالعات اولیه (از قبیل مطالعات فنی و تهیه پروژه): بیشتر از یک میلیارد ریال 6 سال و کمتر از یک میلیارد ریال 3 سال ب : صنعت برق: 1ـ وسائل و تجهیزات تولید، انتقال و توزیع برق شامل دیگ بخار، توربوژنراتور، تیرها، برجها، پستهای برق و سایر موارد مشابه 25 سال 2ـ انواع دستگاههای محرک ، مولد، موتورهای (گازی و دیزلی) و تجهیزات اصلی و متفرقه آنها و کنتورهای برق20 سال 3ـ چرخهای آبی، توربین ها، ژنراتورها، سیم ها و کابلها و لوله های پوششی (هوایی و زیرزمینی) و سایر لوازم مربوطه 35 سال 4ـ مخازن، سدها و آبروهای مربوط به تأسیسات تولید برق 75 سال 5ـ تأسیسات روشنایی معابر، لوازم و تجهیزات و ابزار انبارها، کارگاهها و آزمایشگاهها و سایر وسایل متفرقه 15 سال 6ـ تجهیزات کامپیوتری مراکز کنترل برق، تأمین کننده قدرت، تهویه مطبوع و ایمنی و مخابراتی مرکز دیسپاچینگ 10 سال 7ـ ساختمانهای محل نصب و تأسیسات و تجهیزات تولید برق،‌توربین های بخار و گازی و مولدهای درون سوز و سیکل ترکیبی، پست های انتقال و توزیع برق و تأسیسات دیسپاچینگ 40 سال 8ـ ساختمان مخازن و انبارهای سوخت نیروگاهها و ملحقات آنها 20 سال 9ـ ساختمان و ابنیه محل نصب نیروگاههای هیدرولیکی 55 سال 10ـ جاده ها، راه آهن، پلها و ساختمان پست های مربوط به تأسیسات تولید و انتقال نیرو 50 سال 11ـ سایر دارائیها مطابق نرخ های مذکور در گروه های قبلی (حسب مورد) جدول استهلاکات موضوع ماده 151 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 تذکرات و توضیحات : تبصره 1ـ در مواردی که استهلاک براساس سال تعیین شده نسبت به مانده مستهلک نشده دارایی ها در اولین سال مالیاتی مشمول اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 به شرح زیر عمل خواهد شد: الف: در صورتیکه مدت استهلاک موضوع این جدول بیشتر از مدت استهلاک طبق جدول سابق باشد، مانده دفتری دارایی استهلاک پذیر ظرف مدت باقیمانده از سال اول اجرای این جدول مستهلک خواهد شد. ب: در صورتیکه تفاوت مدت استهلاک موضوع این جدول کمتر از مدت استهلاک طبق جدول سابق باشد، مانده دفتری دارایی استهلاک پذیر کلاً در سال اول اجرای این جدول مستهلک خواهد شد. تبصره 2ـ در مواردی که استهلاک براساس روش نزولی موضوع بند الف ماده 150 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین میگردد ملاک عمل برای محاسبه استهلاک مانده دارایی های استهلاک نشده در اول سال 1381 طبق نرخ نزولی این جدول خواهد بود. تبصره 3ـ آن قسمت از دارایی های شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکتهای آب یا برق یا آب و برق منطقه ای وابسته به وزارت نیرو، شرکت تولید و انتقال نیروی برق (توانیر) ، سازمان برق ایران، شرکت مهندسی آب و بانکها، که در این جدول برای آنها نرخ استهلاک تعیین نشده ، براساس پیشنهاد دستگاه ذینفع نرخ استهلاک حسب مورد توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده خواهد شد. تبصره 4ـ نرخ استهلاک کوره هایی که در صنعت به کار می رود به جز مواردی که در این جدول در گروه مربوط به صنعت خاص خود پیش بینی شده است در هر مورد برابر حداقل نرخ استهلاک ماشین‌آلات مربوط به آن صنعت خواهد بود. تبصره 5ـ هزینه مطالعات فنی و تهیه پروژه صنایع براساس مقررات بند 4 ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66 و اصلاحیه های بعدی قابل استهلاک خواهد بود. تبصره 6ـ در مواردی که دارایی قابل استهلاک پس از آمادگی برای بهره برداری به علت تعطیلی کار موسسه یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک در مدتی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته معادل 30% نرخ استهلاکی خواهد بود که در این جدول برای آن دارایی تعیین گردیده است، در صورتیکه محاسبه استهلاک بر حسب مدت باشد 70% مدتی که دارایی در آن مدت مورد استفاده قرار نگرفته است به باقیمانده مدت تعیین شده برای استهلاک دارایی در این جدول اضافه خواهد شد. تبصره 7ـ در صنایعی که آسیاب های سنگی به کار می رود و در این جدول در گروه خاص خود پیش بینی نشده است ، بهای سنگ آسیاب کلاً در سال اول استفاده از آن در حساب هزینه بهره برداری پذیرفته می شود. تبصره 8ـ در مواردی که بین مودی و اداره امور مالیاتی قبل از قطعیت مالیات، در تشخیص نوع ماشین‌آلات و لوازم آن و سایر اموال و تطبیق آنها با گروه صنایع مذکور در این جدول برای تعیین میزان استهلاک اختلاف پیدا شود،‌رسیدگی و تطبیق مورد با گروهها و ردیف های مشروحه در جدول در هیأتی مرکب از سه نفر به شرح زیر که در تهران (سازمان امور مالیاتی کشور) تشکیل خواهد شد به عمل خواهد آمد. 1ـ یک نفر کارشناس وزارت صنایع و معادن به نمایندگی از طرف وزارتخانه مذکور . 2ـ یک نفر از صاحبان صنایع عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به نمایندگی و معرفی اتاق مزبور. 3ـ یک نفر از کارشناسان سازمان امور مالیاتی کشور به نمایندگی و معرفی سازمان یاد شده که ضمناً سمت و ریاست هیأتی را به عهده خواهد داشت، هر یک از سازمانهای مذکور علاوه بر عضو اصلی لااقل یک نفر هم به عنوان علی البدل این هیأت تعیین خواهد کرد، هیأت مذکور پس از رسیدگی و عندالزوم اخذ توضیحات مؤدی رأی مقتضی صادر خواهد کرد. رأی صادره به اکثریت مناط اعتبار است و ادارات امور مالیاتی و هیأت های حل اختلاف مالیاتی موظفند طبق نظر هیأت مزبور رفتار نمایند. تبصره 9ـ در مورد صنایع و ماشین‌آلات و هرگونه دارایی استهلاک پذیر دیگری که در این جدول گروه خاصی برای آن پیش بینی نشده است یا به فرض پیش بینی برای بعضی از ماشین‌آلات و دارایی دیگر مربوط به آن گروه به عنوان سایر ماشین‌آلات و دارایی ذکر نشده و یا مشابه و نظیر نرخ استهلاک تعیین نگردیده است، سازمان امور مالیاتی کشور جدول استهلاک آنها را به عنوان جدول متمم تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجراء خواهد گذاشت. تبصره 10ـ افزایش بهای داراییهای موسسه ناشی از تجدید ارزیابی قابل استهلاک نخواهد بود. لکن شرکتهای دولتی که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به شرکتهای دولتی مزبور هستند و در اجرای ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و ... داراییهای ثابت خود را تجدید ارزیابی می نمایند، اضافه ارزش داراییهای تجدید ارزیابی شده به اضافه قیمت دفتری آنها جمعاً از تاریخ تجدید ارزیابی به استثناء دارایی های گروه 39 جدول (صنعت آب و برق) براساس دو برابر مدت و یا نصف نرخهای مقرر در این جدول قابل استهلاک خواهد بود. تبصره 11ـ استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده بانکها کما کان تابع مقررات جدول موضوع نامه شماره 976 مورخ 23/4/72 وزات امور اقتصادی و دارایی خواهد بود. تبصره 12ـ دارایی های موسسه که به صورت دست دوم خریداری می شوند طبق مقررات این جدول قابل استهلاک خواهند بود. تبصره 13ـ موسسات مجاز می باشند که دارایی های استهلاک پذیر خود را بیش از مدت و یا با نرخی کمتر از نرخهای مقرر در این جدول مستهلک نمایند. تبصره 14ـ هزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارایی قابل استهلاک از زمان انجام هزینه حسب مورد براساس نرخ و کل مدت مقرر در این جدول برای آن دارایی قابل استهلاک خواهد بود. تبصره 15ـ داراییهایی که قیمت تمام شده آنها به طور کامل مستهلک می گردد، تا زمانیکه در مالکیت موسسه می‌باشند باید بهای تمام شده و میزان ذخیره استهلاک آن دارایی به طور کامل در دفاتر موسسه نشان داده شود. تبصره 16ـ مقررات این جدول شامل مودیانی میباشد که سال مالی آنها از تاریخ 1/1/1381 و بعد شروع میشود و در مورد سالهای مالی قبل از آن، جدول استهلاک قبلی ملاک عمل میباشد. نسبت به دارائیهایی که میزان استهلاک آنها در این جدول پیش بینی نشده و بعداً تصویب میگردد نرخ مصوب نسبت به سالهای مالیاتی قبل از سال تصویب که مالیات آن سالها قطعیت نیافته تسری داده خواهد شد. بخشنامه ۲۰۰/۹۵/۷۸ استهلاک دارائیهای ثابت مشهود ونامشهود جدید ماده ۱۴۹ ق م م اشاره : بخشنامه ۲۰۰/۹۵/۷۸ مربوط به مقررات و نحوه محاسبه استهلاک دارائیهای ثابت مشهود و نامشهود که بر اساس متن ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم تهیه و تنظیم و به امضای هیئت وزیران رسیده بالاخره در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ به مودیان مالیاتی ابلاغ شد. بخشنامه مذکور همراه با دو ضمیمه منتشر شده است . ضمیمه ۱. عبارتست از مقررات و روشهای محاسبه استهلاک داراییهای ثابت مشهود و نامشهود است . ضمیمه ۲ : شامل جدول استهلاک داراییهای ثابت مشهود و نامشهود است. همانطور که می دانید جدول استهلاکات داراییها قبل از اصلاح قاون مالیات های مستقیم بر اساس مفاد ماده ۱۵۱ ق م م بود که در اصلاحیه این ماده حذف گردید و مقرر شد جدول براساس بخشنامه ای از طرف وزارت امور اقتصاد و دارایی تهی و بعد از تایید هیئت وزیران به مودیان برای اجرا ابلاغ شود. با مطالعه بخشنامه استهلاک داراییهای ثابت ۲۰۰/۹۵/۷۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ مربوط به ماده ۱۴۹ ق م م متوجه می شویم تغییرات اساسی در نرخ ها و روش های محاسبه استهلاک ایجاد شده است. علاوه بر این گروه های داراییها با یکدیگر ادغام شده اند و به ۲۵ گروه کلی تقسیم بندی شده اند .مثال بارز آن ادغام گروه صنایح حمل و نقل با گروه وسایل نقلیه است. بسیاری از داراییهایی که در جدول استهلاک قبلی با روش نزولی مورد محاسبه قرار می گرفت در جدول جدید با روش خط مستقیم باید استهلاکشان مورد محاسبه قرار بگیرد. سه روش محاسبه استهلاک داراییای مورد قبول در بخشنامه جدید : روش خط مستقیم روش نزولی روش تعداد تولید زمان محاسبه استهلاک داراییها طبق همان جدول استهلاکات قبلی از ماه بعدی که مورد بهره برداری قرار گرفته محاسبه می شودبر این اساس تغییری نکرده است. طبق ماده ۱۹مقررات و ضوابط اجرایی بخشنامه ۲۰۰/۹۵/۷۸ جدول استهلاک داراییهای ثابت موسسات مجاز می باشند که دارایی های استهلاک پذیر خود را بیش از مدت و با نرخ کمتری که در این جدول مقرر گردیده است مستهلک نمایند.مشروط بر اینکه فهرست داراییهای مربوط و نحوه استهلاک آنها را تا پایان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه عملکرد سال تحصیل دارایی به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند. حکم این ماده برای دوره معافیت یا محاسبه مالیات با نرخ صفر جاری نخواهد بود. جداول نرخهای استهلاک داراییهای ثابت ( جدید سال 1395 ) همراه با مقررات و ضوابط اجرایی ماده ۱۴۹ قانون مالیاتها بسمه تعالي در اجراي مقررات ماده 149 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31/ /04 1394 و بنـا بـه پيشنهاد شماره 16199/200 مورخ /11/ 10 1395 سازمان امور مالياتي كشور، مقررات و ضـوابط اجرايي مربوط به هزينه استهلاك دارايي ها و هزينـه هـاي تأسـيس در 21 مـاده و 4 تبصـره (به شرح ذيل ، ) به انضمام جداول دارايي هاي استهلاك پذير در قالـب 25 گـروه و 13 صـفحه (به شرح پيوست اين مجموعه )به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي رسيد . ماده -1 تعاريف و مفاهيم : الف-استهلاك: تخصيص نظام مند (سيستماتيك) مبلغ استهلاك پذير يك دارايي طي عمر مفيد آن. ب-مبلغ استهلاك پذير: بهاي تمام شده دارايي يا ساير مبالغ جايگزين پس از كسر ارزش باقيمانده آن. ج- عمر مفيد: مدت زماني كه پس از شروع بهره برداري دارايي، طبق جـداول اسـتهلاكات مبنـاي محاسـبه اسـتهلاك قـرار مي گيرد. -د بهاي تمام شده: مبلغ وجه نقد يا معادل نقد پرداختي و يـا ارزش منصــفانه ســاير مابــه ازا ء هــايي كــه جهـت تحصـيل يك دارايي در زمان تحصيل يا ساخت آن واگذار شـده اسـت و در صـورت مصـداق مبلغـي كـه بـر اسـاس الزامـات خـاص استانداردهاي حسابداري (مانند مخارج تأمين مالي، تفاوت تسعير بدهي هاي ارزي مربـوط بـه تحصـيل و سـاخت دارايـي هـا، ناشي از كاهش ارزش ريال) به آن دارايي تخصيص مي يابد. هـ -ارزش منصفانه: مبلغي است كه خريداري مطلع و مايل و فروشنده اي مطلع و مايـل مـي تواننـد در معاملـه اي حقيقـي و در شرايط عادي، يك دارايي را در ازاي مبلغ مزبور با يكديگر مبادله كنند. -و ارزش دفتري: بهاي تمام شده دارايي پس از كسر استهلاك انباشته آن -ز ارزش باقيمانده: مبلغ برآوردي كه واحد تجاري در حـال حاضـر مـي توانـد از واگـذاري دارايـي پـس از كسـر مخـارج برآوردي واگذاري بدست آورد، با اين فرض كه دارايـي در وضـعيت متصـور در پايـان عمـر مفيـد باشـد (در محاسـبه مبلـغ استهلاك پذير دارايي در اجراي اين ضوابط، ارزش باقيمانده صفر در نظر گرفته مي ش ).ود ح-هزينه تأسيس: منظور از هزينه هاي تأسيس مخارج حقوقي براي تهيه اساسنامه و شركت نامه، حق مشاوره و مخارج ثبت مي باشد. ط-دارايي ثابت مشهود: به دارايي اطلاق مي شود كـه بـه منظـور اسـتفاده در توليـد يـا عرضـه كالاهـا يـا خـدمات، اجـاره به ديگران يا براي مقاصد اداري نگهداري مي شود و انتظار مي رود بيش از يك دوره مالي مورد استفاده قرار گيرد. ي-دارايي نامشهود: يك دارايي قابل تشخيص غير پولي و فاقد ماهيت عيني ( دارايي نامشهود با عمر مفيد نامحدود به لحاظ مالياتي قابل استهلاك نمي باشد). ك- تعمير اساسي: مخارج تغيير دارايي ثابت كه موجب بهبود وضعيت دارايي (اعم از افزايش عمر مفيـد، افـزايش ظرفيـت توليد، بهبود كيفيت محصول و كاهش مخارج عملياتي) در مقايسه با وضعيت قبل از انجام تعمير گردد. ل- تاريخ شروع بهره برداري: تاريخ مندرج در پروانه بهره برداري يا بهره برداري عملي حسب مورد خواهد بود. ماده -2 درمورد دارائيهايي كه از طريق معاوضه تحصيل ميشوند، ارزش منصفانه آن دارايي و يا دارائي هاي مشابه آن مأخـذ محاسبه استهلاك مي باشد. چنانچـه ارزش منصـفانه دارايـي تح صـيل يـا واگـذار شـده قابـل انـدازه گيـري يـا محاسـبه نباشـد ارزش دفتري دارايي واگذار شده با احتساب سرك دريافتي يا پرداختي مأخذ محاسبه استهلاك قرار ميگيرد. ماده -3 مخارج مربوط به تعمير اساسي دارايي در زمـان انجـام هزينـه بـه ارزش دفتـري دارايـي اضـافه و در طـول باقيمانـده عمر مفيد دارايي، قابل استهلاك خواهد بود. مخارج مربوط به تعمير اساسي دارايي هاي ثابـت كـه پـس از پايـان عمـر مفيـد دارايي انجام مي شود، در سال انجام مخارج ، قابل استهلاك است. تبصره - در مورد صنايعي كه به طور دورهاي انجام عمليات اورهال (بازرسي عمـده ) ضـرورت دارد ( اعـم از اينكـه عمليـات اورهال طي عمر مفيد يا پس از پايان عمر مفيـد دارايـي صـورت پـذيرد )، چنانچـ ه طـول دوره تكـرار اقـدامات فـوق بـيش از يك سال باشد، مخارج انجام شده به طور جداگانه ثبت و طي دوره منتهي به اورهال بعدي مستهلك ميگردد . ماده -4 تفاوتهاي تسعير بدهيهاي ارزي مربوط به تحصيل و ساخت دارايـي هـا، ناشـي از كـاهش ارزش ريـال بـا رعايـت استانداردهاي حسابداري از دوره مالي شناسايي آن ، مطابق ضوابط و جداول پيوست اين مجموعه مستهلك مي گردد. ماده -5 چنانچه بهاي تمام شده برخي از اجزاي يك دارايي ثابـت مشـهود در مقايسـه بـا كـل بهـاي تمـام شـده آن دارايـي، با اهميت و عمرمفيد آن متفاوت از دارايي مورد نظر بوده و بهاي آن جزء حداقل 20 درصـد بهـاي تمـام شـده دارايـي باشـد، جزء مذكور بر مبناي حداقل تا نصـف عمـر مفيـد و يـا حـداكثر تـا دو برابـر نـرخ اسـتهلاك دارايـي مزبـور قابـل اسـتهلاك خواهد بود. در اين صورت بهاي تمام شده دارايي و اجزاي با اهميت آن بايد بصورت جداگانه ثبت گردد. ماده 6 -مبداء محاسبه استهلاك دارايي ها از ابتداي ماه بعد از بهره برداري مي باشد. تبصــره- موسســات مــي تواننــد در مــوارد غيرفعــال و يــا بلااســتفاده مانــدن موقــت دارايــي بــيش از شــش مــاه متــوالي در يـك دوره مـالي، هزينـه اسـتهلاك دارايـي مزبـور در مـدت بلااسـتفاده مانـدن را بـه ميـزان 30 درصـد محاسـبه نماينـد. در اين صورت چنانچه محاسبه استهلاك برحسب مدت باشد،70 %مدت زماني كه دارايي مورد اسـتفاده قـرار نگرفتـه اسـت ، به باقي مانده مدت تعيين شده براي استهلاك دارايي در اين جدول اضافه خواهد شد. حكم اين تبصره در مورد سـاختمانها و تأسيسات ساختماني و دارايي هاي نامشهود با عمر مفيد معين جاري نمي باشد. ماده -7 هزينه هاي تأسيس، در سال تأسيس به ميزان صد درصد قابل استهلاك است . ماده -8 هزينه هـاي قبـل از بهـره بـرداري ( بـه اسـتثناء هزينـه هـايي كـه طبـق اسـتاندارد هـاي حسـابداري قابـل احتسـاب در بهاي تمام شده دارايي هاي استهلاك پذير مندرج در جدول پيوست اين مجموعه مي باشد) در سال انجـام هزينـه بـه حسـاب هزينه دوره منظور مي گردد . ماده -9 روش هاي خط مستقيم، مانده نزولي و تعداد توليد يا كاركرد، روشهاي پذيرفته شـده بـراي محاسـبه اسـتهلاك بـه شرح ذيل خواهند بود: الف- روش خط مستقيم: در اين روش مبلغ استهلاك پذير دارايي طي دوره عمرمفيـد تعيـين شـده در جـدول اسـتهلاكات به طور مساوي در هر سال مستهلك مي گردد. ب- روش مانده نزولي: دراين روش ميزان استهلاك هر سال با اعمـال نـرخ تعيـين شـده در جـدول اسـتهلاكات نسـبت بـه مانده ارزش دفتري دارايي محاسبه مي گردد و هنگامي كه مانده ارزش دفتري دارايي به كمتـر 5از درصـد بهـاي تمـام شـده دارايي برسد، كل مانده ارزش دفتري در سال بعد يكجا قابل استهلاك است. ج- روش تعداد توليد: در اين روش استهلاك هر سال بر مبناي ميزان محصول توليدي نسبت به كل ظرفيت توليـد دارايـي محاسبه مي شود. ماده -10 درخصوص آن دسته از دارايي هاي استهلاك پذير كه مدت و يا نرخ استهلاك آنان نسبت به جدول استهلاكات قبل تغيير يافته باشد، به شرح ذيل عمل خواهد شد : در روش مستقيم : مانده ارزش دفتري دارايي ظرف مدت باقيمانده عمر مفيد (عمر مفيد دارايي طبق جدول جديد منهاي مـدت مسـتهلك شـده دارائي)، مستهلك خواهد شد و در صورتي كه باقي مانده عمر مفيد معادل يا كمتر از يكسال باشد، كـل مانـده ارزش دفتـري در سال اول اجراي اين جدول، قابل استهلاك خواهد بود. در روش نزولي : مانده مستهلك نشده دارايي، طبق نرخ جديد مندرج در جداول پيوست قابل استهلاك خواهد بود. ماده -11 درخصوص مواردي كه روش استهلاك در جداول نسبت به جدول استهلاكات قبل تغيير يافته باشد، به شرح ذيل عمل خواهد شد: الف: در موارد تغيير روش از نزولي به مستقيم، مانده مستهلك نشده طي مدت باقيمانده عمـر مفيـد (عمـر مفيـد دارايـي طبـق جدول جديد منهاي مدت مستهلك شده دارائي)، مستهلك خواهد شد. چنانچه عمر مفيد موضوع اين جدول كمتـر از مـدت مستهلك شده دارائي باشد، مانده ارزش دفتري در سال اول اجراي اين جدول، قابل استهلاك خواهد بود. ب: در موارد تغيير روش از مستقيم به نزولي، مانده مستهلك نشده با نرخ جديد، مستهلك خواهد شد. ماده 12 -چنانچه قيمت تمام شده يك دارايي تحصيل يا ايجاد شده كمتر از ده درصد حد نصاب معاملات كوچك موضوع قانون برگزاري مناقصات در آن سال باشد، در سال تحصيل يا ايجاد قابل استهلاك خواهند بود . ماده 13 -دارايي هـايي كـه بـه صـورت دسـت دوم خريـداري ميشـوند، مطـابق عمرمفيـد و يـا نر خهـاي منـدرج در جـدول استهلاكات، قابل استهلاك خواهند بود . ماده 14 -در صورتي كه بر اثر فروش مال قابل استهلاك يا مسلوب المنفعه شدن ماشين آلات، زياني متوجه مؤسسه گـردد، زيان حاصل معادل ارزش مستهلك نشده دارايي منهاي حاصل فروش (در صورت فـروش ) يكجـا قابـل احتسـاب در حسـا ب سود و زيان همان سال است . ماده 15 -استهلاك اجاره سرمايه اي دارايي هاي ثابت استهلاك پذير با رعايت استانداردهاي حسابداري و مطابق ضوابط و جداول پيوست اين مجموعه محاسبه مي گردد . ماده -16 در مـورد قراردادهـاي سـاخت، بهـره بـرداري و واگـذاري (T.O.B ( و بيـع متقابـل (Back Buy ( دارايـي هـاي استهلاك پذير (كه تحت عنوان هزينه هاي پروژه يا دارايي هاي سرمايه اي ثبت مي گـردد )، بـه نسـبت درآمـد هرسـال و يـا به نسبت سنوات دوره بهره برداري ، حسب مورد قابل استهلاك خواهد بود . ماده 17 -مؤسسات توليدي و معدني داراي پروانه بهره برداري از مراجع ذيربط مجاز خواهند بود آن بخـش از دارايـي هـاي ثابت استهلاك پذير خود را كه به منظور كاهش مصرف انرژي، توليد و يا استفاده از انرژي هـاي نـو (تجديدپـذير )، رفـع يـا كاهش آلودگي هاي زيست محيطي و ارتقاء فناوري ( تكنولوژي ) خريداري مي نمايند با ، نصف مدت و يا دو بر ابـر نرخهـاي مندرج در ايـن جـدول مسـتهلك نماينـد ، مشـروط بـر اينكـه فهرسـت دارايـي هـاي مزبـور و نحـوه اسـتهلاك آن و تأييديـه مراجـع ذيـربط در مـورد مصـاديق ايـن مـاده را تـا پايـان انقضـاي مهلـت تسـليم اظهارنامـه سـال مـالي خريـد دارايـي، بـه اداره امور مالياتي مربوط اعلام نمايند. تبصــره- مســئوليت تشــخيص مصــاديق موضــوع ايــن مــاده در مــورد رفــع يــا كــاهش آلــودگي هــاي زيســت محيطــي، با سازمان حفاظت محـيط زيسـت و در سـاير مـوارد بـا وزارتخانـه و يـا موسسـه دولتـي مسـتقل ذيـربط صـادر كننـده پروانـه بهره برداري خواهد بود . ماده 18 -دارايي هايي كه قيمت تمام شده آنها بطور كامل مستهلك ميگردد، تا زمانيكه در مالكيت مؤسسه مي باشند بايـد بهاي تمام شده و ميزان استهلاك انباشته آن دارايي به طور كامل در حسابها و دفاتر مؤسسه نشان داده شود . ماده 19 -موسسات مجاز مي باشند كه دارايي هاي استهلاك پذير خود را بيش از مدت و يا با نرخي كمتر از نرخهاي مقرر در اين جدول مستهلك نمايند ، مشروط به اينكه فهرست دارايي هاي مربوط و نحوه استهلاك آنها را تا پايان انقضـاي مهلـت تسليم اظهارنامه عملكرد سال تحصيل دارايي به اداره امور مالياتي ذيربط اعلام نمايد. تبصره : حكم اين ماده براي دوره معافيت يا محاسبه ماليات با نرخ صفر جاري نخواهد بود . ماده 20 -در موارديكه مطابق جدول استهلاكات، نرخ و يا مدت خاصي بـراي برخـي از داراييهـا پـيش بينـي نشـده اسـت و همچنين موارديكه نيازمند اصلاح ضوابط، شرح دارائيهاي استهلاك پذير، مدت و يـا نـرخ اسـتهلاك باشـد، مراتـب توسـط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد. ماده 21 -ضوابط اين مجموعه و جدول دارايي هاي استهلاك پذير (پيوست) در مورد اشخاص حقـوقي و صـاحبان مشـاغل موضوع ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم كه سال مالي آنها از تـاريخ /01/ 01 1395 و بعـد شـروع مـي گـردد ، لازم الاجـرا ء خواهد بود . علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي فهرست دارائي هاي استهلاك پذير موضوع ماده 149 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 31/ /04 1394 گروه شرح دارايي هاي قابل استهلاك صفحه دارايي هاي مشهود 1 صنايع مواد غذايي و آشاميدني و خدمات وابسته 1 2 صنايع نساجي، چرم، پوشاك و خدمات وابسته 1 3 صنايع سلولزي، كاغذي، چوبي و خدمات وابسته 1 4 صنايع لوازم خانگي و خدمات وابسته 1 5 ماشين هاي اداري، چاپ، تكثير و خدمات وابسته 2 6 صنايع توليد شيشه، چيني و خدمات وابسته 2 7 ماشين آلات و تأسيسات ساختماني، راهسازي، راهداري، تأسيسات فرودگاهي و خدمات وابسته 2 8 ساختمان ها و راهها 4 9 صنايع برق و الكترونيك 4 10 صنايع مخابرات 4 11 صنايع آبرساني و تصفيه آب و فاضلاب 4 12 صنايع فلزي، فولادسازي و ذوب فلزات 5 13 صنايع حمل و نقل و وسائط نقليه 6 14 صنايع توليد محصولات لاستيكي و پلاستيكي 6 15 صنايع توليد ماشين آلات بخش كشاورزي، دامداري، مرغداري و آبزيان 7 16 صنايع ماشين سازي 7 17 ماشين آلات بخش معدن 8 18 صنايع دارويي، بهداشتي، آزمايشگاهي وپزشكي 9 19 صنايع شيميايي 9 20 صنايع نفت، گاز و پتروشيمي 9 21 دارايي هاي صنايع آب، برق و اتمي 10 22 دارايي هاي زيستي مولد 12 23 صنايع مشترك و تجهيزات خدمات و پشتيباني 12 24 صنايع متفرقه 12 دارايي هاي نامشهود 25 امتيازات و حقوق مالي 13 جدول استهلاكات مالياتي موضوع ماده 149 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب /31/ 04 1394 1 شرح دارايي هاي قابل استهلاك روش استهلاك مانده نزولي (نرخ) روش مستقيم (مدت/ سال) دارايي هاي مشهود گروه يك- صنايع مواد غذايي و آشاميدني و خدمات وابسته 1 -ماشين آلات صـنايع تهيـه وتوليـد انـواع نـان، خميرمايـه نـان و صـنايع تخميـر، آرد و بيكينـگ پـودر، ماكاروني و رشته، نشاسته وگلوكز، كيك، بيسكوئيت، كلوچه، تنقلات و اجناس خوراكي و مـواد غـذايي (آماده و غيرآماده)، شيريني جات، شكلات، سوهان، حلوا، گز و پشمك، قطـاب، بـاقلوا، صـنايع تبـديلي (كمپوت، كنسرو، رب و سس، ترشي، شور، سركه، مربا و...)، محصولات و فرآورده هاي لبني، پروتئينـي و گياهي، انواع روغن نباتي و حيواني، انواع بستني و فرآورده هاي يخـي خـوراكي، انـواع نوشـيدني هـاي گازدار و بدون گاز، آب معدني، چاي و قهوه، كاكائو، نسكافه، عرقيات و شيره هاي گياهي، شير خشـك وغذاي آماده كودك، خشكبار و ميوه خشك، نمك، صنايع بسته بندي مواد غـذايي، تجهيـزات وابسـته و نظاير آنها 10 2 -ماشين آلات توليد قند ، شكر، تصفيه شكر، آپارات هاو مخازن شربت 10 3 -سرد خانه، سالن هاي سرد كننده و نگهداري مواد غذايي و سبزيجات و مواد خوراكي 10 4 -انواع سنگ آسياب در سال اول استفاده در حساب هزينه پذيرفته مي شود. گروه دو- صنايع نساجي، چرم، پوشاك و خدمات وابسته ماشين آلات صنايع نساجي شامل ريسندگي، بافنـدگي، رنگـرزي و چـاپ و تكميـل، انـواع نـخ و طنـاب، الياف، پارچه، البسه و پوشاك، كيـف و كفـش، سـاك و چمـدان، كمربنـد، محصـولات خـانگي نسـجي نظير پتو، تشك، فرش، گليم و موكت، سايه بان، چتر، خيمه، چادر، پشه بند، كيسه خـواب، صـنايع چـرم، يراق آلات و ساير محصولات نسجي و چرمي طبيعي و مصنوعي و ماشين آلات بسته بندي مربوط 8 گروه سه- صنايع سلولزي، كاغذي، چوبي و خدمات وابسته 1 -ماشين آلات صنايع تهيه و توليد انواع كاغذ، خمير كاغـذ، كـارتن، مقـوا، دسـتمال كاغـذي، ظـروف، جعبه، محصولات كاغذي تزئيني، بهداشتي و صنعتي و نظاير آنها 10 2 -ماشين آلات صنايع تهيه و توليد انواع چوب، چوب بري، الوار، فيبر، نئوپان، تـراورس، چـوب فشـرده، ام دي اف، فرميكـا، مـواد اوليـه محصـولات چـوبي، كبريـت سـازي، سـاير مصـنوعات چـوبي صـنعتي، ساختماني، خانگي، اداري، تزئيني و نظاير آنها 10 گروه چهار- صنايع لوازم خانگي و خدمات وابسته 1 -ماشين آلات صنايع توليد انواع لوازم خانگي و لوازم و تجهيزات آشپزخانه، آبسردكن، يخ ساز، آبگرمكن، كولر و نظاير آنها 10 2 -انواع لوازم خانگي و لوازم و تجهيزات آشپزخانهو صنايع وابسته، آبسردكن، يـخ سـا ز، آبگـرمكن، كـولر و نظـاير آنها 6 جدول استهلاكات مالياتي موضوع ماده 149 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب /31/ 04 1394 2 شرح دارايي هاي قابل استهلاك روش استهلاك مانده نزولي (نرخ) روش مستقيم (مدت/ سال) گروه پنج- ماشين هاي اداري، چاپ، تكثير و خدمات وابسته 1 -ماشين هاي پلـي كپـي، فتـوكپي، تكثيـر، اوزاليـد، زيـراكس ، صـندوق مكـانيزه فـروش ، دسـتگاههاي خــود پــرداز ( ATM ،(كــارت خــوان ( POS ،(صــدور كــارت، پــين پــد ( Pin pad (، وب كيوســك (Web Kiosk ( ، كنترل امضاء، ماژول و روتـر ، اسـكناس شـمار، نوبـت دهـي، چـك زنـي، پـول شـمار ، سورتر، تست اسكناس و پرفراژ چك زني و ساير ماشين هاي اداري و تجهيزات وابسته 5 2 -انواع نرم افزار، سيستم هاي رايانه اي و تجهيزات سخت افزاري وابسته 3 3 -انواع ماشين هاي چاپ، مركب سازي، برش، حروف سازي، كليشه و گراور و تجهيزات وابسته 15 4 -حروف چاپخانه و كليشه و گراور در سال استفاده به حساب هزينه منظور مي شود. گروه شش- صنايع توليد شيشه، چيني و خدمات وابسته 1 -ماشين آلات صنايع تهيه و توليد انواع شيشه، آينه، كريستال، چينـي و مصـنوعات آنهـا اعـم ازصـنعتي، ساختماني، بهداشتي، طبي، تزئيني، پشم شيشه و نظاير آنها 8 8 2 -كوره ذوب مواد و بوته 3 -قالبها و ظروف و غلطك هاي مربوط به اين صنعت و آجر نسوز مورد مصرف كـوره در سـال اسـتفاده در حساب هزينه منظور مي گردد . گروه هفت- ماشين آلات و تاسيسات ساختماني، راهسازي، راهداري، تأسيسات فرودگاهي و خدمات وابسته الف: - ماشين آلات و تاسيسات ساختماني، راهسازي، راهداري و خدمات وابسته 1 -انواع ماشين آلات و تجهيزات ساختمان سازي، راهسازي، راهداري، شهرسازي وابنيه سازي، حفاري، توليد آسفالت، جوشـكاري و جـوش زنـي، جرثقيـل، فرودگـاهي، خشـك كـن، بنـدري، اسـكله سـازي، سد سازي، لوله گذاري، پله هاي متحرك و ساير ماشين آلات مشابه 6 2 -ماشين آلات توليد انواع لوازم، تأسيسات و تجهيـزات مركـزي گرمايشـي، سرمايشـي و تهويـه مطبـوع ساختمانها انواع لوازم، تأسيسات و تجهيزات مركزي گرمايشي، سرمايشي و تهويه مطبوع ساختمانها 10 3 -ماشــين آلات و تجهيــزات توليــد انــواع كاشــي، ســراميك، موزاييــك، آجــر، ســفال بوتــه و پوكــه ، شن و ماسه، بتون ، ، بلوك و جدول، گچ و آهك، سيمان، گچ هاي پيش ساخته، لوله و ورق سيماني نسوز وپنبه نسوز و اتصـالات مربوطـه، ايزوگـام، خانـه هـاي پـيش سـاخته، سـ يپوركس، انـواع تيرچـه بلـوك و سقف بلوك، انواع لوازم آب و فاضلاب ساختمان و ساير مصالح ساختماني و خدمات مرتبط ماشين آلات سنگبري ، سنگ كوبي، صيقل زني ، سنگ شكن و آسياب ها 10 4 -كليه قالب هاي مربوط به صنايع ساختماني وسيمان در سال استفاده در حساب هزينه منظور مي گردد. جدول استهلاكات مالياتي موضوع ماده 149 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب /31/ 04 1394 3 شرح دارايي هاي قابل استهلاك روش استهلاك مانده نزولي (نرخ) روش مستقيم (مدت/ سال) ادامه گروه هفت - ماشين آلات و تاسيسات ساختماني، راهسازي، راهداري، تأسيسات فرودگاهي و خدمات وابسته ب: تأسيسات فرودگاهي 1 -ساختمان ها و تأسيسات فني عملياتي و پشتيباني: 1-1 -برج مراقبت پرواز، اپروچ و الكترونيك، مركز كنترل فضاي كشور، پايانه بار هوشمند و ايمني زميني 15 2-1 -ترمينال ها وآشيانه 12 18 2 -سايت هاي هوانوردي 3 -عوامل ميدان پروازي شامل باندهاي پروازي، تاكسيوي و پاركينگ هواپيما: 1-3 -عوامل ميدان پروازي فرودگاههاي دو منظوره (ارائه دهنده خدمات به هواپيماهاي بازرگـاني، تجـاري و نظامي ) 20 2-3 -عوامل ميدان پروازي فرودگاههاي تك منظوره (ارائه دهنده خدمات به هواپيماهاي بازرگاني و تجاري) 15 10 4 -محاوط خاص و عمومي فرودگاهي 5 -سيستم روشنايي باند 20 15 6 -بيكن گردان جدول استهلاكات مالياتي موضوع ماده 149 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب /31/ 04 1394 4 شرح دارايي هاي قابل استهلاك روش استهلاك مانده نزولي (نرخ) روش مستقيم (مدت/ سال) گروه هشت- ساختمان ها وراهها 1 -انواع ساختمانهاي مسكوني، اداري، تجاري، صنعتي، خدماتي، ورزشي و...، سالن هـا ، كارگـاه هـا، انبارهـا ، اسكله ها و.... الف) ساختمانهاي بتني و اسكلت فلزي 25 ب) ساختمانهاي آجري و غيره 15 2 -زيرسازي و روسازي انواع خطوط ريلي و جاده اي: الف - زير سازي خطوط راه آهن شامل بستر خطوط، ترانشهها، گالريها، آبروها، پلهاي بتوني، طاق سنگي، فلزي و تونلها 18 ب- روسازي خطوط راه آهن شامل انواع ريلها، تراورس چوبي، بتـوني وفلـزي، بالاسـت، سـوزنهاي برقـي ودسـتي، ادوات واتصالات ريل 15 ج- زير سازي و روسازي انواع جاده ها، خيابانها و پياده روهاي اختصاصي، پلهاي بتوني، طاق سنگي، فلزي و تونلها و كليـه تجهيزات، ادوات و تأسيسات وابسته و تكميلي 10 3 -درياچه مصنوعي 25 4 -انواع استخر 15 گروه نه- صنايع برق والكترونيك 1 -ماشين آلات تهيه و توليد كليه وسايل صوتي و تصويري الكترونيكي (تلويزيون، راديو، ضبط و. . .) و كليه ماشينهاي محاسباتي الكترونيكي و دستگاه هاي مونتاژ و ساير مواردمشابه 10 2 - ماشين آلات تهيه و توليد انواع لامپ، چراغ، نورافكن، چراغهاي راهنمايي، ساير تجهيزات روشنايي برقي، انواع سـيم و كابل، كليد و پريز، علايم خبري، انواع لوازم و تجهيزات برقي و الكترونيكي ساختماني و صنعتي ، لوازم انـدازه گيـري بـرق و الكترونيك، انواع ترانس ها، ساير لوازم برقي و الكترونيكي، باطري خشك و تر و زغال هاي صنعتي و ساير موارد مشابه 8 10 3 -ترانسفورماتور، تابلوهاي برق و ملحقات آن گروه ده- صنايع مخابرات 1 -ماشين آلات صنايع توليد تجهيزات و وسايل مخابراتي نظير تلفـن ، دكـل هـاي مخـابراتي، رلـه هـا، بردهـا ، پست ها، بي سيم و ساير موارد مرتبط با صنعت مخابرات 10 2 -مراكز مخابراتي و تجهيزات و وسايل مخابراتي 10 گروه يازده- صنايع آبرساني وتصفيه آب وفاضلاب 1 -ماشين آلات تهيه و توليد پمپ ها و توربين هاي آبي و موتور پمپ ها و متعلقات مربوطه، تجهيزات تهيـه آب صـنعتي و سختي گيرها و يونيزاسيون آب و تصفيه آب و موارد مشابه 10 2 -ماشين آلات تهيه و توليد تجهيزات آبرساني و اتصالات شـبكه هـا و وسـايل انتقـال آب، تصـفيه فيزيكـي و شـيميايي و بيولوژيكي آب و مخازن مربوطه و موارد مشابه 15 3 -ماشين آلات و تجهيزات تصفيه فاضلاب ها، شيرين كردن آب دريا و صنايع جنبي 10 4 -سيستم آبرساني و فاضلاب كارخانه و تجهيزات مربوط، تلمبه خانه هاي چاههاي عميق و نيمه عميق بـا وسـائل ومخـازن 12 مربوطه و چاه ها جدول استهلاكات مالياتي موضوع ماده 149 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب /31/ 04 1394 5 شرح دارايي هاي قابل استهلاك روش استهلاك مانده نزولي (نرخ) روش مستقيم (مدت/ سال) گروه دوازده- صنايع فلزي، فولاد سازي و ذوب فلزات 1 -انواع ماشين هـاي پـرس، پـرس بريـك و سـري سـازي ويـژه ت وليـد انبـوه و سـري سـازي و امثـالهم ، انـواع ماشين هاي بـرش و قيچـي (مكـانيكي، هيـدروليكي و برقـي و) سـري سـازي ويـژه توليـد انبـوه وسـري ، انـواع ماشين هاي ساخت ابزار و سري سازي ويژه توليد انبوه وسري 8 2 -انواع ماشين هاي تراش اتوماتيك nc و cnc و فرز اتوماتيك و سري سازي ويژه توليـد انبـوه و سـري بـه اضافه سايرماشين هاي nc بـراده بـرداري ، انـواع ماشـين هـاي تـراش و فـرز و صـفحه تـراش و دنـده تـراش و دريل هاي معمولي و كل ماشين هاي براده برداري براي كارهاي س ،ري انواع ماشين هاي فلزكاري از هر قبيل و آهنگري و قطعه سازي و قالب سازي، ماشين هاي چاقوسازي، تيغه سازي، تيغه تيزكني، تيغ سازي، مته سازي، سوهان سازي، گداز فلزات، موج دادن فلزات و تيغ صورت تراشي(توليدانبوه ) 10 3 -وسايل وتجهيزات جوشكاري (جوش برق، كاربيت، جوش نقطه، ارگون وغيره) ولحيم كاري 4 5 4 -كوره هاي دستي غير اتوماتيك ثابت ودوار نفتي وبرقي و زغالي براي مصارف محدودو گازي 5 -ماشـين آلات قـوطي سـازي، بشـكه سـازي، چـاپ فلـزات ودربطـري سـازي ، ماشـين آلا ت لولـه سـازي، پروفيل سازي، سيم وتور سيمي وساير مصنوعات فلزي(توليدانبوه ، ) ماشـين آلات جيـك وفيكسچروقيدوبسـت واز اين قبيل 12 6 -ماشين هاي توليدوتهيه يراق آلات، چفت و دستگيره و مغزي و فنرهاي نگهدارنده و قفـل درب و پنجـره و ازاين قبيل(توليدانبوه ، ) ماشين هاي ويژه ساخت طلاآلات و فلزات قيمتي و پرداخت آنها به طور سـري سـازي ، ماشين آلات ويژه آبكاري وگالوانيزه كردن فلزات مانند آب گرم، آب نيكل ولعاب وغيره ماشين آلات تهيه و توليـد پـودرو الكتروجـوش (توليـدانبوه)، ماشـين آلات سـاخت وتوليـد ميـز وصـندلي فلـزي ودرب وپنجـره (سري سازي ،) ماشين آلات توليـد صـندوق نسـوز، سايرم اشـين آلات وتجهيـزات گـروه صـنايع فلـزي ازقبيـل پايه هاي فلزي انتقال نيرو، سقف هاي سوله، اسكلت فلزي و ساير موارد مشابه 10 7 -ماشين آلات توليد ميخ وپرچ و مهـره اتوماتيـك و معمـولي بـراي توليـد انبـوه ، ماشـين آلات نوردكـاري و ساخت ورق هاي فلزي و غلطك ها براي توليدانبوه 12 8 -ماشين آلات و تجهيزات ريخته گري و قالب گيري (سري سازي) 8 9 -ماشين آلات و تجهيزات توليد و ريخته گري چدن و صنايع جنبي و كوره هاي بلند، فـولاد ريـزي مـداوم و متناوب، مواد اوليه چدن و فولاد، نورد فولاد و آهن، تيرآهن، تسمه و نبشي، سپري آرماتور و ساير محصـولات نورد و فولادهاي ساختماني، ورق آهن و فولاد و فولادهاي صنعتي، فولادهاي ضد زنگ و مخصوص و سـاير موارد مشابه 8 10 -ماشين آلات و تجهيزات توليد و ريخته گري آلومينيوم، مس و سرب و روي، ساير فلزات رنگين ونورد و تهيه محصولات 15 11 -ماشين آلات و تجهيزات نورد آلومينيوم و مس و سرب و روي و توليد محصولات آنها 10 12 -ماشين آلات و كوره و دستگاه تقطير ذغال سنگ و كك سازي 10 جدول استهلاكات مالياتي موضوع ماده 149 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب /31/ 04 1394 6 شرح دارايي هاي قابل استهلاك روش استهلاك مانده نزولي (نرخ) روش مستقيم (مدت/ سال) ادامه گروه دوازده - صنايع فلزي، فولاد سازي و ذوب فلزات 13-كليه قالب هاي ريخته گري و فلزكاري محصولات فوق و آجرهاي نسوز و ابزار عمل آتـش خـوار مـورد مصرف كوره ها در سال استفاده در حساب هزينه پذيرفته مي شود . 14 -انواع ابزار و لوازم كار در سال مورد استفاده به حساب هزينه منظور مي شود. 15 -كليه ماشين آلات كارگـاه هـاي فلـز كـاري، تراشـكاري و يـدكي سـازي (غيـر سـري سـازي )، كمكـي وپشتيباني ، كليه تجهيزات كارگاههاي كمكي و سرويس دهنده و پشتيباني 10 16 -كليه ماشين آلات كارگاه هاي ريخته گري و پرداخـت و يـدكي سـازي (غيـر سـري سـازي )، كمكـي و پشتيباني 12 گروه سيزده - صنايع حمل و نقل و وسائط نقليه 1 -ماشين آلات صنايع توليد انـواع خـودرو سـبك و سـنگين، انـواع موتورسـيكلت، دوچرخـه و سـه چرخـه ، تجهيزات جانبي متعلقه و ساير موارد مشابه آنها 10 2 -ماشين آلات صنايع توليد انواع كشتي، انواع هواپيما و هلي كوپتر، انواع قطـار زمينـي و زيرزمينـي و هـوايي (شامل لوكوموتيو و واگن) و تجهيزات جانبي وابسته 15 3 -ماشين آلات صنايع توليد انواع قايق و كرجي، گلايدر، كايـت و بـالون و تجهيـزات جـانبي وابسـته و سـاير موارد مشابه آنها 10 4 -انواع خودرو اعم از سبك، سنگين و نيمه سنگين، انواع موتورسيكلت وتجهيزات جانبي وابسته تذكر: انواع تاكسي، تاكسي بار و وانت بار 4 سال 6 5 -انواع هلي كوپتر و هواپيماهاي مسافري، باري، سم پاشي، نقشه بـرداري، آموزشـي و ...وتجهيـزات جـانبي وابسته 10 6 -واگن، لوكوموتيو و ماشين آلات ريلي 20 7 -انواع كشتي مسافري، باري، نفتكش، سردخانه داروتجهيزات جانبي وابسته 12 6 8 -انواع قايق و كرجي ديزلي و موتوري بنزيني، شناورها وتجهيزات جانبي وابسته 9 -تجهيزات سرويس، نگهداري، تعمير،رنگ كاري و... مرتبط با انواع خودرو، كشتي، هواپيما، قطار و... 8 گروه چهارده - صنايع توليد محصولات لاستيكي و پلاستيكي 1 -ماشين آلات صنايع توليد انـواع محصـولات و مصـنوعات لاسـتيكي، پلاسـتيكي، فـايبر گـلاس، فـوم، كائوچو و تجهيزات و قطعات مربوطه 10 6 2 -ماشين آلات تهيه و توليد انواع ريخته گري هاي لاستيك براي مصارف صنعتي وقالب هاي آن 5 3 -انواع غلطك براي ساخت پلاستيك 4 -هزينه قالب ها از تاريخ شروع در حساب هزينهبهره برداري پذيرفته مي شود. جدول استهلاكات مالياتي موضوع ماده 149 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب /31/ 04 1394 7 شرح دارايي هاي قابل استهلاك روش استهلاك مانده نزولي (نرخ) روش مستقيم (مدت/ سال) گروه پانزده - صنايع توليد ماشين آلات بخش كشاورزي، دامداري، مرغداري و آبزيان 1 -صنايع توليـد انـواع ماشـين آلات، ادوات و تجهيـزات كشـاورزي ، دامـداري، مرغـداري و آبزيـان و سـاير تجهيزات مربوط 10 2 -انواع ماشين آلات، ادوات و تجهيزات كشاورزي، دامداري، مرغداري و آبزيان و ساير تجهيزات مربوط تذكر: انواع تراكتور مورد استفاده در ساير بخشها نيز مشمول اين رديف مي باشد. 6 -3 ماشين آلات صنايع دخانيات و عمل آوري توتون وتنباكو و ساير موارد مشابه 8 4 -ماشين آلات تهيه و توليد خوراك دام و طيور و سـيلوكردن خـوراك دام و مـواد كنسـانتره و آرد مـاهي و موارد مشابه 8 گروه شانزده - صنايع ماشين سازي ماشين آلات و كارخانجات توليد كمپرسور هواي فشـرده، الكتروموتـورو الكتـرو پمـپ، موتورهـاي بنزينـي و ديزلي، پمپ هاي سانتريفيوژ و غيره، توربين هاي برق و بخار آب، بلبرينگ و رول برينـگ، انـواع پمـپ هـاي هيدروليك، تجهيزات ريخته گري و قالب گيري، ماشين آلات كارخانجات صنعتي و ساير موارد مشابه 10 جدول استهلاكات مالياتي موضوع ماده 149 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب /31/ 04 1394 8 شرح دارايي هاي قابل استهلاك روش استهلاك مانده نزولي (نرخ) روش مستقيم (مدت/ سال) گروه هفده - ماشين آلات بخش معدن 1 -ماشـين آلات معــدن از قبيــل دســتگاه هــاي شستشــو و پرعيارســازي ســنگ معــدن، ريــل، واگــن، لوكوموتيــو و لوله هاي آهن، ماشين آلات حفاري و استخراج معدن مانند دراگلين، سونداژ، بيلهاي مكانيكي، بارگن، انواع دريلهـا، انواع اسكاواتور، سنگ شـكن، چكـش معـدن ، آسـياب ، مخـازن و تجهيـزات مربوطـه و همچنـين ماشـين آلات و تجهيزات مورد استفاده دراكتشاف معدن . تذكر : استهلاك كاميون هاي مخصوص حمل مواد معدني كه منحصراً براي حمل ونقل در داخل محوطـه معادن مورد استفاده قرار مي گيرند ومعمولاً در جاده هاي عمومي مورد استفاده قرار نمي گيرند، مشـمول مقررات اين بند هستند. 5 2 -وسايل جلوگيري از ريزش سقف معادن از قبيل تيرهاي بتوني، تيرهاي آهن، سيستم جك هاي هيدروليكي كه در معادن به كار مي رود . 2 3 -ماشين آلات و تجهيزات تغليظ و ذوب وتصفيه مواد معدني 8 تبصره يك- كليه هزينههاي اكتشاف، امتياز بهره برداري و ساير مخارج سرمايه اي مربوط به قبل و حين بهـره بـرداري و اسـتخراج از معـدن، بـه شرح زير قابل استهلاك مي باشد : الف - هزينه هاي اكتشاف، تداركات مقدماتي ، تجهيز و آمادهسازي و ساير مخارج مربوط كه براي رساندن معـدن بـه مرحلـه بهـره بـرداري انجـام مي شود، براي هرسال از تاريخ شروع بهره برداري به نسبت مقدار استخراج واقعي هرسال ب ه مقدار ذخيره قطعي قابـل برداشـت طبـق مجـوز وزارت صنعت، معدن و تجارت، استهلاك پذير ميباشد. ب - هزينه هاي مربوط به راه سازي وايجاد تونل ها و چاه هاي اصلي و ساير مخارج سرمايه اي كه در حين استخراج انجام مي شود، از سال بعـد از ايجاد واتمام عمليات آنها، به نسبت ميزان استخراج واقعي هر سال به باقيمانده ذخيره قابل برداشت، مستهلك مي گردد . ج - در صورت هرگونه افزايش يا كاهش در مقدار ذخيرة قابل برداشت معدن (با تأييد سـازمان صـنعت، معـدن و تجـارت اسـتان مربـوط ،) ميـزان استهلاك به نسبت مقدار استخراج واقعي هر سال به مقدار ذخيرة قابل برداشت معدن (با احتساب افزايش يا كاهش مذكور ) و به مأخذ مانده ارزش دفتري در تاريخ درج تغييرات ذخيره مذكور در پروانه، محاسبه خواهد شد. -د چنانچه امتياز اكتشاف وبهره برداري معدن منتقل شود ويا از طرف صاحب امتياز ب ا شخص ديگري به شراكت گذارده شود و يا صـاحب امتيـاز آن را به عنوان سهم الشركه خود به شركت انتقال دهد، مبلغ پرداختي جهت تحصيل حق الامتياز ويا مبلغي كه به عنوان سرمايه صاحب امتياز از اين بابت در شركت گذارده شده ، متناسب با مقـدار اسـتخراج واقعـي هـر سـال نسـبت بـه مقـدار ذخيـره قابـل برداشـت معـدن، مسـتهلك مـي گـردد . معادني كه در حال بهره برداري واگذار شود انتقال گيرنده پروانه مكلف است گواهي مقدار ذخيره قابل برداشت معدن از را سازمان صنعت، معـدن و تجارت استان مربوط دريافت أم و خذ محاسبه استهلاك قرار د .ده -هـ در اجراي مقررات تبصره يك و بندهاي آن حداكثر ميزان هزينه استهلاك تا سقف بهاي تمام شده دارايي مي باشد . تبصره 2 - وفق مقررات بند 21 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم هزينههاي اكتشاف معادن كه منجر به بهرهبرداري نشده باشد، به عنوان هزينههـاي قابل قبول تلقي ميگردد . جدول استهلاكات مالياتي موضوع ماده 149 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب /31/ 04 1394 9 شرح دارايي هاي قابل استهلاك روش استهلاك مانده نزولي (نرخ) روش مستقيم (مدت/ سال) گروه يه جده - صنايع دارويي ، بهداشتي، آزمايشگاهي و پزشكي 1 -ماشين آلات توليد و بسته بندي انواع داروها و فرآورده هاي دارويي (اعم از انسان ودام)، انواع مـواد و لوازم آرايشي و بهداشتي 10 2 -ماشــين آلات تهيــه و توليــد تجهيــزات بيمارســتاني،وســايل اتــاق عمــل و ســاير وســايل پزشــكي، دندانپزشكي و دامپزشكي 10 3 -انـواع وسـايل و تجهيـزات بيمارسـتاني، وسـايل اتـاق عمـل و سـاير وسـايل پزشـكي و پـاراكلينيكي (آزمايشگاه، راديولوژي، فيزيوتراپي، طب هسته اي، راديوتراپي و...) و دندانپزشكي و دامپزشكي تذكر: تيوب سي تي اسكن 3 سال 8 گروه نوزده - صنايع شيميايي 1 -ماشين آلات صنايع توليد مواد اسيدي و بازي و سود و كربنات و بي كربنات دو سود، مواد شيميايي حلال و رزين ها، كودهاي شيميايي و تركيبات ازت، سوپر فسفات، پتاس و... و ساير موارد مشابه 6 2 -ماشين آلات صنايع توليدگازهاي اكسيژن، هيدروژن، هليوم و تجهيزات حمـل ونقـل و تخليـه و پركـردن آنها و مخازن و كپسولها،واكس، ورني، بتونه و شمع، مواد اوليه پلاستيك،كاربيد، گوگرد، مـواد شـيميايي از مواد آلي و سايرموارد مشابه 8 3 -ماشين آلات صنايع توليد انواع رنگ و تينر، لاك الكل، چسـب، صـمغ ، انـواع روغـن صـنعتي، معـدني و روغن جلا و تصفيه خانه هاي مربوطه، گريس، مواد شيميايي از منابع معدني و ساير موارد مشابه 12 4 -ماشين آلات صنايع توليد و بسته بندي شوينده ها، پاك كننده ها و سموم دفع آفـات نبـاتي و سـاير انـواع سموم 8 گروه بيست - صنايع نفت، گاز و پتروشيمي 1 -زمـينهاي چاههاي هيدروكربوري وكليه ماشـين آلات و تجهيزات و تأسيسـات اكتشافي،توسـعه اي ، توليد و بهره بـرداري مخـازن هيـدروكربني و هيـدروكربوري زمينـي و دريـايي، فـلات قـاره، مخـازن و پاي انه هاي صادراتي هيدروكربني وهيدروكربوري و موارد مشابه مرتبط با آن 12 2 -كليه ماشين آلات و تجهيزات و تأسيسات توليد، بهره برداري و توزيع گـاز در كشـور و كليـه مـوارد مشابه مرتبط با آن . 12 3 -كليه ماشين آلات و تجهيزات و تأسيسات آب و برق و بخار مرتبط با صنايع نفت و گاز و پتروشيمي. 12 4 -كليه ماشين آلات و تجهيزات و تأسيسات توليد مواد پتروشيمي. 15 5 -كليه ماشين آلات و تجهيزات و تأسيسات تصفيه نفت خام توسط پالايشگاهها و توزيع فرآورده هاي نفتي 15 12 6 -كليه ماشين آلات و تجهيزات و تأسيسات مربوط به ايستگاهها و تلمبه خانه هاي تقويت فشار 6 7 -كليه ماشين آلات و تجهيزات و تأسيسات حفاري جدول استهلاكات مالياتي موضوع ماده 149 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب /31/ 04 1394 10 شرح دارايي هاي قابل استهلاك روش استهلاك مانده نزولي (نرخ) روش مستقيم (مدت/ سال) گروه بيست و يك - دارائيهاي صنايع آب ، برق و اتمي الف:صنعت آب: 1 -ساختمانهاي بتني تأسيسات بهسازي،پمپاژ،تصفيه و نيروگاه آب 30 2 -ساختمانهاي اسكلت فلزي تأسيسات بهسازي،پمپاژ،تصفيه و نيروگاه آب 20 3 -ساختمانهاي آجري تأسيسات بهسازي،پمپاژ،تصفيه و نيروگاه آب 10 4 -مخازن بتني،ذخيره آب،لوله ها و كانال هاي آبرساني بتني 30 5 -مخازن هوايي(فلزي) ذخيره آب، لوله هاي آبرساني چدني،تجهيزات تصفيه خانه ها و لوازم انبارها 15 6 -سدها:رقم قطعي عمر مفيد اقتصادي هر سدي بنا بر نوع سـطح و ميـزان رسـوبات آن توسـط مقـاطع كـار مهنـدس مشاور،كارشناس وزارت نيرو و كارشناس سازمان آب تعيين خواهد شد. 35-100 7 -تأسيسات سدها،تجهيزات مكانيكي و برق سدها 35 8 -مخازن سدها و راههاي آبي 75 50 تونلها- 9 10 -قنوات،تجهيزات دستگاه ديگ بخار،لوله هاي آبرساني فولادي و دوكتيل،لوله ها و شيرهاي اصلي آتـش نشـاني و عمومي 25 11 -چاههاي تأمين آب،تأسيسات مربوطه 8 12 -ساختمان تأسيسات نيروگاه،ساير تأسيسات و تجهيزات نيروگاه به شبكه هاي انشعاب آب 20 13 -تجهيـزات پمپـاژ برقي،ديزلي،آبي،بخاري،دسـتگاه هـاي توليـد بـرق و سـاير تجهيـزات پمپـاژ، لـوازم و وسـايل آزمايشگاه و ساير تجهيزات و اموال عمومي 10 14 -كنتورهاي آب 5 15 -مطالعات اوليه(از قبيل مطالعات فني و تهيه پروژه): 6 بيشتر از يك ميليارد ريال 3 كمتر از يك ميليارد ريال ب: صنعت برق: 1 -وسايل و تجهيزات توليد( نيرو گاههاي بخاري و ديزلي): 1-1 -ديگ بخار و تجهيزات مربوطه 20 2-1 -توربوژنراتور و تجهيزات مربوطه 20 3-1 -مولد هاي ديزلي و تجهيزات مربوطه 20 2 -وسايل و تجهيزات توليد (نيروگاههاي گازي): - توربو ژنراتور،توربوكمپرسور، اتاق احتراق و تجهيزات مربوطه 15 3 -وسايل و تجهيزات و توليد ( نيروگاههاي چرخه تركيبي): 1-3 -ديگ بخار و تجهيزات مربوطه 20 2-3 -توربوژنراتور و بخش بخار و تجهيزات مربوطه 20 جدول استهلاكات مالياتي موضوع ماده 149 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب /31/ 04 1394 11 شرح دارايي هاي قابل استهلاك روش استهلاك مانده نزولي (نرخ) روش مستقيم (مدت/ سال) ادامه گروه بيست و يك - دارائيهاي صنايع آب، برق و اتمي 3-3 -توربوژنراتور و توربوكمپرسور واحدهاي گازي و تجهيزات مربوطه 15 4 -مخازن سوخت و تجهيزات: - مخازن سوخت و تجهيزات توليد (اعم از گازي،بخاري و ديزلي) 20 5 -وسايل و تجهيزات توليد(برق آبي): 1-5 -مخازن، سدها و آبروها مربوط به تاسيسات توليد 50 2-5 -توربين ها، ژنراتورها و چرخهاي آبي 30 6 -پره انواع توربين نيروگاههاي تركيبي، آبي، گازي و... 5 7 -وسايل و تجهيزات انتقال: 1-7 -وسايل و تجهيزات پستها 20 2-7 -خطوط انتقال و تجهيزات مربوطه(تيرها،برجها،سيم،كابل،مقره و....) 25 8 -وسايل و تجهيزات توزيع: 1-8 -پستها و تجهيزات مربوطه 25 2-8 -تيرها، برجها، سيمهاي هوايي و كابلهاي زميني 20 3-8 -كنتورها و كابل سرويس مشتركين 20 4-8 -تاسيسات روشنايي معابر 15 9 -تاسيسات ديسپاچينگ: 1-9 -تجهيزات كامپيوتر و مراكز كنترل 10 2-9 -تجهيزات مخابراتي مراكز 10 10 تجهيزات ساير- 9-3 10 -ساختمانهاي محل نصب تاسيسات ديسپاچينگ وپستها وتجهيزات توليد، توزيع و انتقال برق 35 11 -ساير تجهيزات توليد برق 15 ج: اتمي: 1 -ماشين آلات توليد تجهيزات اتمي 5 2 -ماشين آلات توليد كارخانجات آب سنگين و تجهيزات نيروگاه هاي هسته اي 5 3 -تجهيزات و وسايل نگهداري فضولات (پسماند) هسته اي 10 جدول استهلاكات مالياتي موضوع ماده 149 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب /31/ 04 1394 12 شرح دارايي هاي قابل استهلاك روش استهلاك مانده نزولي (نرخ) روش مستقيم (مدت/ سال) گروه بيست و دو - دارائيهاي زيستي مولد 1 -حيوانات زنده كه به قصد توليـدمثل، اصـلاح نـژاد و يـا اسـتفاده از محصـولات و خـدمات بـاحفظ حيـات دارايي زيستي، نگهداري ميشود و قابليت استفاده در بيش از يكسال را دارند : 1-1 -انواع دامهاي شيري، حيوانات باغ وحش و اسب 6 2-1 -شتر مرغ و مرغ هاي تخمگذار 3 5 موارد ساير-1-3 2-گياهان كه به قصد توليدكشاورزي ويا اسـتفاده از محصـولات وخـدمات بـا حفـظ حيـات دارايـي زيسـتي، نگهداري ميشود و قابليت برداشت يا استفاده در بيش از يكسال را دارند : 1-2 -تاكستانها و درختان ميوه 10 6 طبيعي چمن- 2-2 گروه بيست و سه - صنايع مشترك و تجهيزات خدمات و پشتيباني 1 -كوره هاي بخار، ديگ هاي بخار و اجزا و تجهيزات مربوطه، برج هاي خنك كننده و تصفيه آب و پمپ و مخازن سوخت وغيره 15 2 -موتورهاي مولد و ژنراتورها: الف- موتورهاي مولد و ژنراتورها تا 750 دور در دقيقه 12 ب- موتورهاي مولد و ژنراتورها از 750 دور در دقيقه به بالا 20 3 -آسانسورها و پله هاي برقي، انواع نوارنقاله و پل متحرك و ملحقات آن، ماشين ها و وسائلي كه با باطري و هواي فشرده ( پنوماتيك) و يا موتور كارمي كنند و ماشين هاي مولد هوا 15 4 -ماشين هاي ويژه نظافت كارخانجات و جاروب گردگير 4 5 -تجهيزات وسايل آزمايش و كنترل كمي و كيفي 15 6 -تجهيزات آتش نشاني و سيستم اطفاء حريق 5 گروه بيست و چهار - صنايع متفرقه 1-تجهيزات اختصاصي بانك مركزي همچون دستگاه چاپ اسكناس، ضرب سكه و ... 8 2 -ماشين آلات توليد آلات موسيقي، كالاهاي ورزشي، اسباب بازي و وسايل پارك هاي تفريحـي و بـازي اعـم از برقي، پنوماتيكي، روغني و الكتريكي و غيره ، تأسيسات تله كابين و تله اسكي و تله سيژ و موارد مشابه 10 3 -تجهيزات و وسايل ورزشي، پارك هاي تفريحي و بازي اعم از برقي، پنوماتيكي، روغنـي و الكتريكـي و غيـره و تأسيسات تله كابين و تله اسكي و تله سيژ و موارد مشابه 10 4 -چمن مصنوعي 8 5-ماشين آلات توليد زيپ، دكمه و وسايل خرازي 10 6 -ماشين آلات قاليشويي، خشكشويي،اتوكشي، لباسشويي صنعتي و تجهيزات و لوازم جانبي متعلقه آنها 8 7 -انواع تجهيزات مورد استفاده در ميادين مين نظير مين ياب، عمق ياب، بمب يـاب ، جـي پـي اس (GPS و ) اس جي پي اس(SGPS (و نظاير آنها 2 جدول استهلاكات مالياتي موضوع ماده 149 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب /31/ 04 1394 13 شرح دارايي هاي قابل استهلاك روش استهلاك مانده نزولي (نرخ) روش مستقيم (مدت/ سال) ادامه گروه بيست و چهار - صنايع متفرقه 8 -ماشين آلات توليد اسلحه، مهمات و ادوات جنگي 6 9 -اموال و اثاثيه هتل ها و متل ها و مسافرخانه ها و رستوران ها و سينما و تئـاتر و مؤسسـات تعلـيم و تربيـت و موارد مشابه 5 10 -ماشين آلات و تجهيزات سينمايي، فيلم برداري، عكاسي، صداگذاري، نورپردازي، حركتي، مونتاژ، چاپ وظهور فيلم و دوبلاژ، نمايش فيلم و آپارات ها، سيستم صدا و نمايش ديجيتال و موارد مشابه 6 11 -دوربين هاي فلكي و تجهيزات مربوط به ستاره شناسي ونجوم وغيره 15 12 -ماشين آلات تهيه و توليد مداد، خودكار، قلم وخودنويس وفندك وموارد مشابه 10 13 -ساير ماشين آلات، تجهيزات و ادوات مختلف كه در اين جدول پيش بيني نشده است 6 دارايي هاي نامشهود گروه بيست و پنج- امتيازات و حقوق مالي 1 -امتيازات وبهاي خريد فرمول و علايم تجاري و صنعتي وغيره: -1-1 براي توليد مقدار معيني باشد به نسبت توليد هرسال به كل توليد معين شده -1-2 قرارداد براي مدت معيني منعقد شده باشد به نسبت مدت قرارداد -1-3 مبلغ مشخصي براي هر سال باشد در همان سال قابل استهلاك است 4-1 -در ساير شرايط 2 2 -حق التأليف، حق التصنيف، ساير حقوق خريداري انحصاري 4 3 -بهاي تمام شده و حق الامتياز انواع فيلم هاي ايراني و خارجي در سال اول نمايش به حسـاب هزينـه منظـور مي شود . 4 -مخارج ايجاد و يا توسعه دارايي هاي نامشهود با رعايت استانداردهاي حسابداري مربوط به عنوان دارايي هاي نامشهود شناسايي و از زمان شروع به بهره برداري از دارايي، حداكثر تا پنج سال مستهلك مي گردد. در موارديكه مخارج مذكور به ايجاد دارايي نامشهود منجر نشود، مخارج انجام شده در سال احراز اين موضوع به حساب هزينه منظور مي شود .

حسابداری استهلاک چیست؟ با توجه به نکات فوق حسابداری استهلاک به روشی گفته می شود که بر اساس آن بهای تمام شده دارایی ثابت منهای ارزش اسقاط ان، بر مدتی که عمر مفید آن برآورد می شود به طریقی معقول و منظم سرشکن شود. بنابراین هدف استهلاک، سرشکن کردن بهای تمام شده است و نه تعیین ارزش دارایی. به تدریج که از عمر مفید اقتصادی دارایی کاسته می گردد، استهلاک آن منظما به صورت هزینه به عملیات واحد اقتصادی تخصیص می یابد. در صورت سود و زیان استهلاک بر اساس ماهیت و مورد استفاده از مال به یکی از سه عنوان هزینه فروش، هزینه اداری و یا هزینه ساخت کالای فروش رفته ارائه می شود. در واقع استهلاک از دو طریق بر صورت سود و زیان اثر می گذارد:

حسابداری استهلاک دارائیها

1. مستقیما به بدهکار حساب هزینه منظور و سبب افزایش آن میشود. (مانند هزینه استهلاک خودروهایی که مورد استفاده دایره فروش کالا قرار می گیرد) و طبعا به شکل هزینه فروش انعکاس پیدا می کند. 2. دیگر استهلاک استهلاک ماشین آلات کارخانه که بصورت قسمتی از بهای تمام شده کالا ثبت و پس از فروش کالا به بدهکار حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته انتقال می یابد.(مانند استهلاک ماشین آلات تولیدی) انواع استهلاک: در حسابداری استهلاک را به دو نوع کلی تقسیم می کنند: 1. استهلاک به معنای اعم: حکایت از تخصیص بهای تمام شده داراییها به دوره های مختلف استفاده از انها می کند.

حسابداری استهلاک دارائیها

به این ترتیب، هزینه استهلاک در مقابل درآمد هر دوره به حساب منظور می گردد. استهلاک در این معنا به دو گروه زیر تقسیم می شود: الف_ استهلاک داراییهای مشهود: یعنی داراییهایی که وجود خارجی دارند مانند اموال، ماشین آلات و تجهیزات ب_ استهلاک داراییهای نامشهود : که موجودیت مادی ندارند مانند سرقفلی، فرانشیز یا حق امتیاز و حق اختراع و … 2.استهلاک به معنای کاهش منابع طبیعی: مانند انواع معادن که در نتیجه استخراج از مقدار ذخیره آنها کاسته می شود و وجه افتراق آن با نوع قبلی در این است که گذشت زمان و کاربرد اموال، ماشین آلات و تجهیزات از ارزش آنها می کاهد در حالی که استهلاک منابع طبیعی با کاهش مقدار ( و نه لزوما کاهش کیفیت) آنها همراه است.

 

حسابداری استهلاک دارائیها

علل استهلاک: به شرح زیر طبقه بندی می شوند: عوامل فيزيكي(Physical Factors): عوامل کار بردي(Functional factors): 1. فرسودگی ناشی از استعمال 1. عدم کفایت 2. گذشت زمان 2. نابابی که تعویض زودرس را هم در بر میگیرد 3. پوسیدگی و زنگ زدگی لازم به ذکر است که عوامل سه گانه فيزيكي مرتبا بر داراییهای مشهود اثر می گذارند و از عمر مفید آنها می کاهند.

 

ولی وقوع عوامل کار بردي کمتر مورد پیدا می کند. نابابی ممکن است به این علت حادث شود که پیشرفتهای تکنولوژی سبب کهنه شدن ماشین آلات و طرز کار انها و کاهش یا از بین رفتن تقاضا برای محصولات و خدمات گردد. ارزش آن دسته از داراییها که انتظار نمی رود از انها دیگر بار استفاده شود می باید برابر پیش بینی آنچه از فروش انها حاصل خواهد گردید و آن را اصطلاحا خالص ارزش بازیافتنی می نامند، تقلیل یابد. اموال بدون استفاده را می بايد در حساب خاصی جزو داراییها، نگهداری کرد. برآورد استهلاک: اهمیت استهلاک بر حسب نوع موسسه و کمیت داراییهای آن تغییر می کند.

حسابداری استهلاک دارائیها

در محاسبه استهلاک دو نوع برآورد ضرورت پیدا می کند: 1. عمر مفید مال 2. ارزش اسقاط آن افزون بر این دو، ممکن است پیش بینی هزینه پیاده کردن و برچیدن یا تعویض مال لازم شود. طرز برآورد این نوع هزینه ها در موسسات متفاوت موجب آن می گردد که محاسبه استهلاک بسته به مورد و بر حسب روشی که بکار می رود تغییر یابد. عوامل تعیین هزینه استهلاک: هزینه استهلاک هر دوره مالی از سرشکن کردن بهای تمام شده (منهای ارزش اسقاط ان ) بدست می آید که بر حسب فایده اقتصادی از کاربرد آن در دوره مالی عاید می گردد به عملیات آن دوره تخصیص می یابد.حسابداری استهلاک دارائیها

حسابداری استهلاک دارائیها

متغیرهایی که در محاسبه هزینه استهلاک هر دوره می باید مورد نظر قرار گیرند. عبارتند از : 1. بهای (تمام شده ) واقعی 2. برآورد ارزش اسقاط 3. برآورد عمر مفید بنابراین محاسبه استهلاک بستگی پیدا می کند به یک عامل واقعی و دو عامل برآوردی یا تخمینی. ارزش اسقاط : عبارتست از مبلغی که پیش بینی می شود از فروش مال یا در تعویض، به هنگام انصراف از کار آن، عاید می شود. در این براورد هزینه پیاده کردن و برچیدن مال هم منظور می گردد. بعنوان مثال اگر فروش مال اسقاط 2500000 ريال و هزینه پیاده کردن و تحویل آن 500000 ريال برآورد شود، ارزش اسقاط آن 2000000 ريال خواهد شد.

 

مابه التفاوت بهای تمام شده و ارزش اسقاط مال را ماخذ استهلاک می نامند. اغلب در عمل از محاسبه ارزش اسقاط صرفنظر می کنند. در مواردی که حاصل فروش اسقاط مال را با هزینه پياده کردن آن برابر تشخیص دهند ( که عمل ارزش اسقاط آن صفر می شود) و یا مبالغ حاصل از فروش کم و ناچیز باشد، انصراف از محاسبه ارزش اسقاط را قابل قبول دانسته اند. در برآورد عمر مفید مال برای محاسبه استهلاک، شروط و نکاتی به شرح زیر بطور ضمنی در نظر گرفته می شود:

 

1.استفاده از مال به وسیله مالک فعلی صورت گیرد. 2. کاربرد مال به صورتی باشد که به هنگام تحصیل آن منظور بوده است. 3. خط مشی برای تعمیر و نگهداشت دارایی در مدت استفاده معین باشد. طبعا هزینه استهلاک هر دوره بستگی به این دارد که حدود بهره برداری و خدمات بالقوه اقتصادی مالی برای موسسه مالک آن معلوم شود. در واقع عمر مفید بر اساس و در رابطه با از دست رفتن ارزشها و امکانات بالقوه از لحاظ انجام خدمات تعیین می گردد. عمر مفید ممکن است بر اساس یکی از مقیاسهای زیر تعیین شود: الف_ دوره هایی از زمان بندی مانند تعداد سال یا ماه ب_ جمع محصول قابل تولید بر حسب واحد سنجش آن پ_ جمع ساعات کارکرد یعنی تعداد ساعاتی که می توان از دارایی بهره برداری کرد. از لحاظ نظری، تعیین عمر مفید به ماهیت مل و علل اصلی استهلاک آن بستگی دارد.

حسابداری استهلاک دارائیها

ثبت استهلاک در مورد حسابهای دارایی اصول زیر رعایت می شود: 1. به هنگام خرید یا تحصیل قلمی از دارایی، آن را به بهای تمام شده ثبت می کنند. 2. پس از ان، در مورد آن دسته از داراییها که عمر معین و محدود دارند، بهای تمام شده منهای استهلاک انباشته تا تاریخ تهیه گزارش مالی، ملاک تعیین ارزش و درج آن در گزارشهای مالی قرار می گیرد و آن را ارزش دفتری یا مانده مستهلك نشده می نامند. 3. آن قسمت از بهای تمام شده که به اصطلاح بکار رفته و فایده اش منقضی شده است، بر اساس اصل مقابله درآمد با هزینه (Matching Principle) به حساب هزینه جاری منظور می شود.

حسابداری استهلاک دارائیها

استهلاک هر دوره به بدهکار حساب هزینه استهلاک و در مورد وسایل تولید، به بدهکار حساب بهای ساخت ( سربار کارخانه) و به بستانکار حساب دارایی کاه به نام استهلاک انباشته منظور می شود. نکته مهم این است که در نتیجه این عمل بهای تمام شده در طول استفاده از مال جدا و محفوظ و مشخص می ماند و با آنچه به تدریج از طریق استهلاک سالانه، انباشته می شود مخلوط نگردد.

 

 

مخلوط کردن این دو منطقی نیست زیرابهای تمام شده واقعی و قطعی و استهلاک برآوردی و تخمینی می باشد. حساب دارایی کاه مذکور را که استهلاک انباشته (Accumulated Depreciation) به آن گفته می شود در گذشته ” ذخیره استهلاک” می نامیدند که می باید از بکار بردن آن اجتناب نمود زیرا عمل ثبت استهلاک مطلقا ذخیره ای بوجود نمی آورد. روشهای استهلاک محاسبه و تعیین مبلغ هزینه استهلاک برای ثبت در هر دوره مالی به طرق مختلف انجام می شود.

حسابداری استهلاک دارائیها

یزاس این منظور روشهایی ابداع کرده اند که با وجود این که بهای تمام شده و عمر مفید مال در همه آنها ثابت و یکسان است، ولی هزینه استهلاک دوره مالی در هر روش متفاوت از روش دیگر بدست می آید. روشهای استهلاک را می توان به شرح زیر طبقه بندی کرد: الف_ محاسبه بر حسب زمان: 1. روش خط مستقیم یا اقساط مساوی. از لحاظ هزینه استهلاک این روش را ثابت هزینه (CONSTANT_CHARGE METHOD) هم گفته اند.

 

حسابداری استهلاک دارائیها

ب_ محاسبه بر حسب محصول یا روشهای مبتنی بر تغییر هزینه هر دوره که عبارتند از: 2.روش ساعت کارکرد 3.روش میزان تولید پ _ روشهای مبتنی بر استهلاک بیشتر در سالهای اول عمر مال و کاهش تدریجی آن از نقطه نظر هزینه استهلاک این روشها را هزینه کاه (Decreasing Charge Methods) هم نامیده اند. به این تعبیر که هر چه پیش می رویم از مبلغی که به حساب هزینه می رود کاسته می شود. این روشها عبارتند از : 4. روش مجموع سنوات 5. روش مانده نزولی یا استهلاک بر اساس ارزش دفتری در هر دوره مالی ت_ روشهای مبتنی بر محاسبات سرمایه گذاری و سود منتسب به آن که از لحاظ هزینه استهلاک، این روشها را هزینه افزا (increasing Charge Methods) گفته اند.

 

به این دلیل که هر چه پیش می رویم مبلغی که به حساب هزینه استهلاک می رود افزایش می یابد. این روشها عبارتند از: 6. قسط السنین 7. سرمایه گذاری وجوه استهلاکی توضيحات روشها روش اول_ روش خط مستقیم در این روش که ساده ترین روش برای محاسبه استهلاک است : ارزش اسقاط را از بهای تمام شده کم کرده و حاصل را بر تعداد دوره یا سال تقسیم می کنند. در حقیقت این روش ارتباط نزديكي با زمان دارد. برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید که سایر روشها را نیز با این مثال توضیح خواهم داد. شرح حرف اختصاری ارزش قیمت تمام شده c 10500000 ارزش اسقاط s 500000 تعداد سال n 5 سال ساعات کارکرد nh 20000 ساعت واحد تولید nu 10000 واحد نرخ استهلاک r هزینه استهلاک هر دوره d استهلاک انباشته An ارزش دفتری یا مانده مستهلك نشده Bn

حسابداری استهلاک دارائیها

 

بنابراین هزینه استهلاک هر دوره با توجه به مثال و با استفاده از روش خط مستقیم می شود: d = (c – s) / n 200000۰= 5 / ( 500000 – 10500000) روش خط مستقیم روشی بسیار ساده است. در مواقعی که میزان استفاده از دارایی و کارکرد آن در هر دوره برابر با دوره دیگر می باشد. و همچنین مواقعی که هزینه های تعمیر و نگهداری هر دوره مساوی دوره های مالی دیگر برآورد شود. خوب می بینید که همچنین چیزی می شود گفت که غیر ممکن است. از این روش معمولا برای استهلاک داراییهای نامشهود استفاده می شود.

 

اکثر مساله های حسابداری امتحانات ما و یا کتابمان با این روش حل می شوند. اما فقط این نیست، روش خط مستقیم اصلا کارکرد دارایی را در نظر نمی گیرد. همانطور که می دانید با گذشت زمان و مستهلک شدن داراییها ارزش دفتری آنها کاهش می یابد ولی چون در روش خط مستقیم هزینه استهلاک در تمام دوره ها برابر است بنابراین این موضوع که ارزش دارایی باید کاهش یابد را نیز نادیده می گیرد.

حسابداری استهلاک دارائیها

این حالت محاسبات مربوط به بازده سرمایه مختل می کند. به عنوان مثال وقتی بخواهیم RROA (rate of return on assets) یا نرخ بازده دارایی را با تقسیم کردن سود خالص بر داراییها بدست آورند، رقمی بزرگتر و غیر واقعی از آنچه وجود دارد را نشان می دهد. محاسبه بر حسب محصول یا روشهای مبتنی بر تغییر هزینه هر دوره: روش دوم _ روش ساعات کارکرد در این روش هزینه استهلاک هر دوره بر حسب میزان کارکرد واقعی مال تعیین می گردد.

حسابداری استهلاک دارائیها

به عنوان مثال اگر ماشینی در دوره جاری دو برابر دوره قبل کار کند، استهلاک آن در دوره جاری دو برابر محسوب می شود. در این روش کارکرد مال یا دارایی تا زمان اسقاط ان بر حسب تعداد کل ساعات کار، برآورد و انگاه نرخ استهلا ک برای هر ساعت کار محاسبه میشود. با توجه به مثال بالا: نرخ استهلاک برای هر ساعت کار برابر است با: R = (c – s) / n u 500 = 20000 / ( 500000 – 10500000) ان روش را به دلیل رعایت اصل تطابق هزینه با درآمد ( اصول حسابداری را از اینجا بخوانید) روش منظم می دانند. و لی اگر مثلا محصولی تولید نشود این رعایت اصل تطابق مختل خواهد شد.

 

ولی در این روش بر خلاف روش خط مستقیم مبلغ استهلاک بر حسب میزان استفاده از مال تغییر می یابد. این روش زمانی که میزان استفاده یا کارکرد دارایی در یک دوره با دوره دیگر تفاوت زیادی دارد بسیار مفید می باشد. ولی این روش برای بسیاری از اقلام دارایی مانند ساختمان ، مبل ، اثاثه و ماشین تحریر غیر عملی است. چون در این داراییها ساعات کارکرد مد نظر قرار نمی گیرد. ولی برای بعضی دیگر از اقلام داراییها مانند وسایل و ماشین آلات مفید است.

حسابداری استهلاک دارائیها

روش سوم _ روش میزان تولید از این روش زمانی استفاده می شود که کارکرد یا فایده دارایی در طول مدت کار آن بر حسب مقدار محصول قابل تولید برآورد گردد. در این روش استهلاک به مقدار محصولی که تولید می شود بستگی دارد. در این روش مبلغی که بابت استهلاک به هر واحد محصول تعلق می گیرد، ثابت باقی می ماند در صورتی که در روش خط مستقیم، با تغییر میزان تولید، آنچه بابت استهلاک به هر محصول سر شکن می شود متغیر است. با توجه به مثال بالا: نرخ استهلاک برای هر واحد محصول تولید شده برابر است با: R = (c – s) / n u 1000 = 10000 / (500000 – 10500000 ) 1000 مبین نرخی است که باید بابت استهلاک، به هر واحد محصول تولید شده سرشکن شود.

 

بنابراین در هر دوره، این نرخ را در مقدار تولید ضرب می کنند تا مبلغ استهلاک آن دوره معین شود. حال اگر فرض کنیم در سال اول 3000 واحد تولید شده باشد. مبلغ استهلاک ماشین آلات بصورت زیر محاسبه می شود: D 1 = r × میزان تولید سالانه = 3000000 = 1500 ×1000 استفاده از این روش منوط به زمانی است که بتوان میزان تولید واقعی را اندازه گیری و معین کرد. تفاوت دو روش ساعات کارکرد و میزان تولید به کارایی عملیات واحد صنعتی در یک دوره در مقایسه با دوره دیگر مربوط می شود.

 

حسابداری استهلاک دارائیها

بدلیل اینکه کار ماشین را وقتی مفید می دانند که محصولی از ان تولید شود ، پس در مواردی که موسسه بخواهد از بین دو روش ساعات کارکرد و روش میزان تولید یکی را برگزیند، مسلما روش میزان تولید را ترجیح خواهد داد. اما در روش میزان تولید، همانند روش ساعت کارکرد، هزینه استهلاک هر دوره متغیر ولی مبلغی که بابت استهلاک به هر واحد محصول سرشکن می شود ثابت است.

 

جدول محاسبه استهلاک بر اساس روش میزان تولید سال میزان تولید هزینه استهلاک(بدهکار) استهلاک انباشته(بستانکار) مانده استهلاک انباشته مانده مستهلک نشده یا ارزش دفتری 0 10500000 1 1500 1000 ×1500 1500000 1500000 9000000 2 2000 2000000 2000000 3500000 7000000 3 1400 1400000 1400000 4900000 5600000 4 2100 2100000 2100000 7000000 3500000 5 3000 3000000 3000000 10000000 500000(ارزش اسقاط) 10000 10000000 10000000

 همانطور که می بینید هزینه استهلاک هر سال بر مبنای میزان تولید محاسبه شده و ثبت زیر برای هر دوره انجام گرفته است: هزینه استهلاک ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ استهلاک انباشته ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ اگر به ستون ارزش دفتری توجه کنید مشاهده می کنید که در پایان 5 سال عمر مفید تنها مانده ارزش اسقاط می باشد و این همان هدف استهلاک است یعنی سرشکن کردن و تخصیص بهای تمام شده دارایی بر مدتی که عمر مفید ان دارایی است. روشهاي شتابدار استهلاک يا روشهاي هزينه کاه(Decreasing charge method) در اين روشها، بهاي تمام شه طوري بر دوره هاي استفاده از مال تخصيص مي يابد که هزينه هاي استلاک سالهاي اول بيشتر از سالهاي بعد باشد، يعني با گذشت هر سال هزينه استهلاک کاهش مي يابد.

 

در اين روشها فرض بر اين است که داراييها در سالهاي اول عمرشان کارايي بيشتري داشته و همچنين با گذشت زمان هزينه تعمير و نگهداراي آنها افزايش مي يابد، در نتيجه هزينه استهلاک بيشتري نيز دارند. روش مجموع سنوات: در اين روش پس از کسر کردن ازش اسقاط از بهاي تمام شده، حاصل را در کسري که صورت و مخرج آن بصورت زير بدست مي آيد، ضرب مي کنيم: صورت کسر را باقيمانده عمر مفيد تشکيل مي دهد. بعنوان مثال اگر طول عمر دارايي 10 سال باشد در يال اول صورت کسر عدد 10 خواهد بود. مخرج کسر از مجموع سنوات عمر دارايي بدست مي آيد.

حسابداری استهلاک دارائیها

55 =10+9+8+7+6+5+4+3+2+1 صورت و مخرج کسر : سال اول = 55/10 سال دوم = 55 / 9 همينطور الي آخر روش مانده نزولي ( Declining-Balance Method) در اين روش نرخي ثابت را در طول عمر مال در ارزش دفتري آن (بهاي تمام شده منهاي استهلاک انباشته ) ضرب مي کنند تا هزينه استهلاک دوره بدست آيد. بعنوان مثال اگر اگر نرخ استهلاک براي ماشين ما 20% باشد و بهاي تمام شده آن ماشين 1000000 ريال باشد و عمر مفيد ان 5 سال باشد هزينه استهلاک ماشين مربوطه در طي 5 سال بصورت زير خواهد بود: سال نرخ هزينه استهلاک استهلاک انباشته ارزش دفتري

 

0 ۲۰٪ 1000000 ۱ ۲۰٪ 200000= (1000000 × 20% ) 200000 800000 ۲ ۲۰٪ 160000 = (800000 × 20% ) 360000 640000 ۳ ۲۰٪ 128000= ( 640000 × 20% ) 488000 512000 ۴ ۲۰٪ 102400= ( 512000 × 20% ) 590400 409600 ۵ ۲۰٪ 81920 = ( 409600 × 20% ) 673320 327680 محاسبات هزينه استهلاک به روش نزولي با استفاده از فرمولها: • محاسبه استهلاک سالانه Dn = C r (1 – r) n -1 بعنوان مثال براي محاسبه استلاک سال سوم مثال قبل بترتيب زير عمل مل کنيم: 128000 = 2 ( 0.2 – 1 ) × 20% × 1000000 • محاسبه پياپي استهلاک انباشته چند سال: A n = C – C (1 – r) n 488000 = 3 (20% – 1) 100000 – 1000000 • محاسبه ارزش دفتري يک دارايي در پايان هر دوره مالي Bn = C ( 1 – r ) n 512000 = 3 ( 20% – 1) 1000000

استهلاک از نظر قانون مالیات مستقیم

اگرچه برخی از موارد در قانون مالیاتهای مستقیم ایران دچار ابهام است ُ از جمله سنوات استهلاک نرم افزار ها یا حتی pc ها – اما بقیه موارد بشرح زیر برای دوستان می تواند مفید باشد: 

 پس لطفا بقیه مطالب را بخوانید : 

هزینه استهلاک به عنوان با اهمیت ترین هزینه مرتبط با اموال ، ماشین آلات  و تجهیزات تلقی می گردد. در این ارتباط ما از روش شناسایی سیستماتیک و منطقی جهت شناسایی هزینه استهلاک مرتبط با هر دارایی استفاده می نماییم. استهلاک محاسبه شده در هر دوره به حسابی با عنوان استهلاک انباشته منظور می گردد. این حساب ، حسابی کاهنده است و در سمت راست ترازنامه به عنوان کاهنده بهای تمام شده دارایی نمایش داده می شود. تفاوت بهای تمام شده و استهلاک انباشته دارایی برابر است با ارزش دفتری دارایی.

استهلاک از نظر قانون مالیات مستقیم

بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم دارایی ثابت بر اثر استفاده یا گذشت زمان قابل استهلاک است. در این قانون ماخذ استهلاک قیمت تمام شده دارایی می باشد و استهلاک از تاریخی محاسبه می شود که دارایی قابل استهلاک آماده برای بهره برداری در اختیار موسسه قرار می گیرد. در صورتیکه دارایی قابل استهلاک در خلال ماه در اختیار موسسه قرار گیرد ماه مزبور در محاسبه منظور نخواهد شد. در مورد کارخانه ها دوره بهره برداری آزمایشی جزو بهره برداری محسوب نمی گردد.

بر اساس ماده 150 قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه استهلاک به دو روش نزولی و مستقیم پذیرفته شده است. در تبصره 1 این ماده هزینه مربوط به تغییر یا  تعمیرات اساسی دارایی ، جزو قیمت تمام شده دارایی محسوب می شود.تبصره 2 همین ماده بیان می کند که موسسات می توانند هزینه های نرم افزاری خود را از 3 سال تا حد اکثر 5 ساله مستهلک کنند.

نکته : هر کجا که میان قانون مالیاتهای مستقیم و استانداردهای حسابداری تناقض وجود داشته باشد ، معیار و ملاک جهت انجام عملیات حسابداری قانون مالیاتهای مستقیم می باشد.

استهلاک از نظر استاندارد های حسابداری ایران (استاندارد شماره 11)

در استانداردهای ایران دارایی ثابت به موازات کسب منافع  مستهلک می گردد. همچنین نابابی ، فرسودگی و خرابی نیز از علل استهلاک دارایی می باشد. به صورت کلی علل استهلاک از دید استاندارد 11 عبارت است از :حسابداری استهلاک دارائیها

 1. استفاده مورد انتظار واحد تجاری از دارایی
 2. فرسودگی و خرابی
 3. نابابی فنی ناشی از پیشرفت تکنولوژی
 4. محدودیتهای زمانی از قبیل تاریخ انقضا

در ارتباط با برآورد عمر مفید دارایی ، استاندارد ، این برآورد را منوط به قضاوت واحد تجاری می داند که از تجربه دارایی های مشابه ناشی می شود.بر اساس بند 56 این استاندارد ، مبلغ استهلاک پذیر یک دارایی پس از کسر ارزش اسقاط از بهای تمام شده بدست  می آید.

روشهای استهلاک مورد پذیرش در استاندارد ایران روشهای خط مستقیم ، نزولی و معادل آحاد تولید است.

در ارتباط با تغییر روش استهلاک یا تعدیل نرخ آن  بند 63 این استاندارد چنین می گوید :

روش استهلاک مورد استفاده برای دارایی ها باید به طور ادواری بررسی شود و در صورت تغییر قابل ملاحظه در الگوی مصرف ، روش استهلاک جهت انعکاس الگوی جدید تغییر یابد. هرگاه چنین تغییری در روش استهلاک لازم شود ، این تغییر باید به عنوان تغییری در برآورد تلقی شود و استهلاک دوره جاری و دوره های آتی دارایی تعدیل شود.

تعریف استهلاک

در عرف حسابداری سرشکن کردن و تخصیص دادن  بهای تمام شده دارایی ثابت را به طریقی معقول و منظم بر دوره های استفاده از آن استهلاک می نامند . بهای تمام شده معمولاً در طول مدت استفاده از دارایی , ثابت می ماند به طوریکه  در پایان عمر مفید دارایی مجموع اقلام استهلاک دوره های استفاده از آن برابر می شود با بهای اولیه منهای ارزش اسقاط دارایی.

علل استهلاک

عوامل فیزیکی:

 1. فرسودگی  ناشی از استعمال
 2. گذشت زمان
 3. پوسیدگی و زنگ زدگی

عوامل کاربردی:

1. عدم کفایت                      

       2. نابابی که تعویض زودرس را هم در بر می گیرد.

نحوه محاسبه هزینه استهلاک:

جهت محاسبه استهلاک باید مبنایی مناسب برای عوامل زیر تعریف نمود:حسابداری استهلاک دارائیها

 1. بهای تمام شده واقعی
 2. برآورد ارزش اسقاط
 3. برآورد عمر مفید

در نتیجه در محاسبه استهلاک یک عامل واقعی و دو عامل برآوردی وجود دارد.

ارزش اسقاط :

عبارت است از مبلغی که پیش بینی می شود از فروش مال یا تعویض به هنگام عدم استفاده از آن.مبلغ‌ استهلاک‌ پذیر یک‌ دارایی‌ پس‌ از کسر ارزش‌ اسقاط‌ آن‌ تعیین‌ می‌شود.

طبق استاندارد شماره 17 حسابداری ارزش‌ اسقاط‌ صفر فرض‌ می‌شود. ارزش‌ اسقاط‌ غیر از صفر متضمن‌ این‌ است‌ که‌ واحد تجاری‌ انتظار دارد دارایی‌ نامشهود را قبل‌ از پایان‌ عمر اقتصادی‌ آن‌ واگذار کند.

عمر مفید:

تعیین عمر مفید به ماهیت دارایی و علل اصلی استهلاک آن بستگی دارد.بنابر این عمر مفید ممکن است بر حسبیکی از مقیاسهای زیر تعیین شود:

1. دوره هایی از زمان           2.جمع محصولات قابل تولید         3. جمع ساعات کارکرد

روشهای استهلاک:

الف) محاسبه بر حسب زمان

1 .روش خط مستقیم (اقساط مساوی)  

 ب) محاسبه بر حسب محصول

 2.  روش ساعات کارکرد

  3. روش میزان تولید

ج)روشهای مبتنی بر استهلاک بیشتر در سالهای اول عمر مفید و کاهش تدریجی آن

  4. روش مجموعه سنوات

   5. روش نزولی

 1. روش خط مستقیم:

هزینه استهلاک هر دوره = عمر مفید (سال) /(بهای تمام شده – ارزش اسقاط)حسابداری استهلاک دارائیها

 1. روش ساعات کارکرد:

هزینه استهلاک هر دوره = عمر مفید(برحسب ساعات کارکرد)/(بهای تمام شده -ارزش اسقاط)

 1. روش میزان تولید:

هزینه استهلاک هر دوره=میزان تولید برآوردی/میزان تولیدواقعی*(بهای تمام شده -ارزش اسقاط)

 1. روش مجموع سنوات:

هزینه استهلاک هر دوره =مجموع سنوات/عمرمفیدباقیمانده*(بهای تمام شده-ارزش اسقاط)

 1. روش نزولی:

نرخ استهلاک × ( استهلاک انباشته تا دوره محاسبه – بهای تمام شده )= هزینه استهلاک هر دوره

در محاسبات استهلاک امسال چه نکاتی از قوانین جدید را باید در نظر داشته باشیم؟

در محاسبات استهلاک امسال چه نکاتی از قوانین جدید را باید در نظر داشته باشیم؟

 

با توجه به اینکه معیار و ملاک محاسبات استهلاک در ایران قوانین مالیاتی می باشد و در تهیه صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ همه شرکت ها موظف هستند برای محاسبه استهلاک از قوانین مالیاتی جدید استفاده کنند.

حسابداری استهلاک دارائیها

بعلاوه این حقیقت که همه ما می دانیم تغییر در قوانین، مخصوصا قوانین مالیاتی که خود دارای پیچیدگی های زیادی است، تا مدتی همراه با اختلاف نظرهای متعددی خواهد بود، این احتمال وجود دارد که در جریان محاسبات استهلاکات بر اساس قوانین جدید وجود ابهامات منجر به کندی روند امور محاسبه شود. بنابراین مواد قانونی مورد نظر در ماده ۱۴۹ (استهلاکات) که بیشترین ابهام را داشتند در زیر مورد بررسی قرار می گیرند. امیدواریم که توضیحات کمک قابل قبولی به تسهیل درک قوانین جدید بکند.

ماده ۳

مخارج مربوط به تعمییر اساسی دارایی در زمان انجام هزینه به ارزش دفتری دارایی اضافه و در طول باقیمانده عمر مفید دارایی قابل استهلاک خواهد بود. چنانچه مخارج مربوط به تعمییر اساسی دارایی بعد از پایان عمر مفید دارایی انجام شود در همان سال انجام هزینه ، قابل استهلاک خواهد بود.در صنایعی که به طور دوره ای انجام عملیات اورهال ضرورت دارد ، چنانچه طول دوره تکرار اقدامات فوق بیش از یکسال باشد ، مخارج انجام شده بصورت مجزا باید ثبت و طی دوره مربوط به اورهال بعدیمستهلک گردد.

 • تعمیر اساسی به ارزش دفتری دارایی اضافه میشود
 • چنانچه مخارج بعد از پایان عمر مفید دارایی باشد در همان سال انجام هزینه قابل استهلاک است
 • عملیات اورهال ضروری چنانچه بیش از یکسال باشد مخارج بصورت مجزا باید ثبت شود و طی دوره اورهال بعدی مستهلک شود.

ماده ۶

مبداء محاسبه استهلاک دارایی ها از ابتدای ماه بعد از بهره برداری می باشد.در موارد غیر فعال و یا بلا استفاده مانده دارایی  بیش از ۶ ماه متوالی در یک دوره مالی ، هزینه استهلاک در این دوره را به میزان ۳۰% محاسبه میشود.
 • مبداء محاسبه استهلاک از ابتدای ماه بعد از بهره برداری است.
 • استهلاک دارایی های غیر فعال یا بلا استفاده برای بیش از ۶ ماه متوالی در یک دوره، ۳۰% محاسبه میشود.

حسابداری استهلاک دارائیها

ماده ۷

هزینه تاسیس ، در سال تاسیس به میزان ۱۰۰% قابل استهلاک است.

 • این دارایی بصورت مجزا در جدول استهلاک ثبت و در همان سال تاسیس ۱۰۰% مستهلک میشود.

ماده ۸

هزینه قبل از بهره برداری ( به استثناء هزینه های که طبق استاندارد های حسابداری قابل احتساب به بهای تمام شده دارایی استهلاک پذیر می باشد) در سال انجام هزینه به حساب هزینه دوره منظور می شود.

 • بصورت هزینه دوره شناسائی میشود و جزء اقلام دارایی نیست.

ماده ۱۱

در خصوص مواردی که روش استهلاک در جداول استهلاکی جدید نسبت به جداول استهلاکی قبل تغییر کرده باشد:در مورد تغییر روش از نزولی به مستقیم : مانده مستهلک نشده طی مدت باقی مانده عمر مفید مستهلک خواهد شد. در مورد تغییر روش از مستقیم به نزولی : مانده مستهلک نشده با نرخ جدید مستهلک خواهد شد.
 • مقررات و ضوابط استهلاک و اثرات این تغییرات عطف به ماسبق نمی شود چون تغییر در برآورد است.
 • استاندارد حسابداری شماره ۶  بندهای ۳۱ تا ۳۶ به موضوع تغییر در برآورد پرداخته و بند ۳۳ آن به استهلاک اشاره میکند

ماده ۱۲

چنانچه بهای تمام شده یک دارایی تحصیل یا ایجاد شده کمتر از ۱۰% حد نصاب معاملات کوچک موضوع قانون برگزای مناقصات در آن سال باشد در سال تحصیل یا ایجاد شده قابل استهلاک خواهد بود.
 • دارایی که در سال ۹۵ تحصیل یا ایجاد میشود اگر از مبلغ ۲۰ میلیون ریال در سال کمتر باشد بعنوان دارایی شناسایی و ثبت میشود ولی در همان سال  ۱۰۰% مستهلک شود. (حد نصاب معاملات کوچک در سال ۹۵ معادل ۲۰۰ میلیون ریال است که ۱۰% آن برابر با ۲ میلیون ریال میشود)
 • برابر مقررات قانون مالیاتی قبل، هر دارایی ثابتی که برای بیش از یک دوره مالی استفاده می گردید باید طی مدت معین مستهلک می شد خواه بهای تمام شده این دارایی بسیار اندک می بود.

ماده ۱۸

دارایی های که قیمت تمام شده آنها بطور کامل مستهلک شده تا زمانیکه در مالکیت موسسه می باشد باید بهای تمام شده و میزان استهلاک انباشته آن در حسابها و دفاتر موسسه نشان داده شود.
 • دارایی که بطور کامل مستهلک شده تا زمانی که در مالکیت موسسه است باید هم بهای تمام شده و هم استهلاک انباشته آن در حسابها بماند.

ماده ۲۱

ضوابط این مجموعه و جداول دارایی های استهلاک پذیر در مورد اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع ماده ۹۵ ق م م که سال مالی آنها از تاریخ ۰۱/۰۱/۱۳۹۵ و بعد شروع می گردد ، لازم الاجرا می باشد.

 • موضوع بحث برانگیز این ماده ذکر “سال مالی آنها از ۰۱/۰۱/۱۳۹۵ و بعد شروع می گردد” می باشد و این موضوع اشاره داره به ماده ۱۵۵ ق م م است که عنوان کرده سال مالی یکسال شمسی است که از اول فروردین هرسال شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم میشود. پس شرکتهای که سال مالی آنها از ابتدای فروردین سال ۹۵ تا پایان اسفند ماه است مشمول رعایت این قانون هستند.
 • بعبارت دیگر اگر سال مالی شرکتی از ۰۱ مهر ماه هر سال تا ۳۱ شهریور سال بعد باشد یا از ۱۱ دیماه هر سال تا ۱۰ دیماه سال بعد باشد و عملا سال مالی آنها از سال ۹۴ آغاز شده تا پایان سال مالی خودطبق ضوابط و قوانین گذشته رفتار می کنند و از ابتدای سال مالی جدیدشان که در سال ۹۵ می باشد طبق ضوابط جدید باید رفتار نمایند.

جدول محاسبه نرخ استهلاک

نویسنده: غریب رضا عزتی – شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٩

 

شماره : 74876- 28/12/1381 موضوع: ماده 151 جدول استهلاکات

جدول استهلاکات موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380 که به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی رسیده است، جهت اجرای ابلاغ میگردد:

عیسی شهسوار خجسته

رئیس کل امور مالیاتی کشور

 

نرخ استهلاک

شرح داراییهای قابل استهلاک  –   روش نزولی     روش مستقیم

 

گروه 1 ـ صنایع مشترک و تجهیزات خدمت و پشتیبانی:

 

1ـ موتورهای مولد نیرو و نیروگاه‌ها ـ توربین‌های آب، بخار، گاز و مولد بخار (تربوژنراتورها) 10%

2ـ کوره‌های بخار، دیگ‌های بخار و اجزاء و تجهیزات مربوطه ـ برج‌های خشک کننده و تصفیه آب و پمپ مخازن و سوخت و غیره  15 سال

3ـ موتورهای مولد و ژنراتورها تا 750 دور دقیقه 12%

4ـ موتورهای مولد ژنراتورها از 750 دور در دقیقه به بالا          20%

5ـ ترانسفورماتورها و تابلوهای برق و ملحقات آن و کلید و کابل و هزینه مستقیم کابل‌کشی و پایه‌ها  12%

6ـ آسانسورها و پله‌های برقی، نوار نقاله‌های (مکانیکی، برقی، پنوماتیکی) و پل متحرک و ملحقات آن ماشین‌ها و وسائلی که با باطری و هوای فشرده (پنوماتیک) و یا موتور کار می‌کنند کمپرسورهای ثابت ، متحرک و ماشین‌های مولد هوا.  15%

7ـ کلیه ماشین‌آلات کارگاه‌های فلزکاری، تراشکاری و یدکی‌سازی (غیر سری‌سازی)، کمکی و پشتیبانی کلیه تجهیزات کارگاه‌های کمکی و سرویس دهنده و پشتیبانی 10%

8ـ کلیه ماشین‌آلات کارگاه‌های ریختهگری و پرداخت و یدکی‌سازی (غیر سری‌سازی) ، کمکی و پشتیبانی  12%ب

9ـ ماشین‌های ویژه نظافت کارخانجات و جاروب گردگیر 4 سال

10ـ تجهیزات مخابراتی، تلکس و تلفن و بی‌سیم و غیره 10 سال

11ـ تجهیزات وسائل آزمایش و کنترل کیفی و کمی آزمایشگاهی  10%

12ـ تجهیزات آتش‌نشانی و سیستم اطفاء حریق  5 سال

13ـ سیستم آبرسانی و فاضلاب کارخانه و تجهیزات تأسیسات حرارت مرکزی و ایجاد سرما (برودتی) و تلمبه خانه‌های چاه‌های عمیق و نیمه عمیق با وسائل و مخازن مربوطه و چاه‌ها  12%

 

گروه 2 ـ صنایع فلزی :

1- انواع ماشین‌های پرس، پرس بر یک و سری‌سازی ویژه تولید انبوه و سری‌سازی و امثالهم ـ انواع ماشین‌های برش و قیچی (مکانیکی ، هیدرولیکی و برقی) و سری‌سازی ویژه تولید انبوه و سری ـ انواع ماشین‌های ساخت ابزار و سری‌سازی ویژه تولید انبوه و سری. 8 سال

.

2ـ انواع ماشین‌های تراش اتوماتیک ان سی و سی ، ان ، سی و فرز اتوماتیک و سری‌سازی ویژه تولید انبوه و سری به اضافه سایر ماشین‌های ان ، سی براده برداری ـ انواع ماشین‌های تراش و فرز و صفحه تراش و دنده تراش و دریل معمولی و کل ماشین‌های براده برداری کارهای سری ـ انواع ماشین‌های فلز کاری از هر قبیل و آهنگری و قطعه سازی و قالب‌سازی ـ ماشین‌های چاقوسازی، تیغه‌سازی، تیغه تیزکنی، تیغ‌سازی ،مته‌سازی، سوهان‌سازی، گداز فلزات، موج دادن فلزات و تیغ صورت تراشی (تولید انبوه) 10 سال

3ـ وسائل و تجهیزات جوشکاری (جوش برق، کاربیت، جوش نقطه، ارگون و غیره) و لحیم کاری 4سال

4ـ کوره‌های دستی غیر اتوماتیک ثابت و دوار نفتی و برقی و ذغالی برای مصارف محدود و گازی 5 سال

حسابداری استهلاک دارائیها

5ـ ماشین‌آلات قوطی‌سازی، بشکه‌سازی، چاپ فلزات و در بطری‌سازی ـ ماشین‌آلات لوله‌سازی،پروفیل‌سازی، سیم و تور سیمی و سایر مصنوعات فلزی (تولید انبوه) ـ ماشین‌آلات جیک و فیکسچر و قید و بست و از این قبیل  12%

6ـ ماشین‌آلات تولید و تهیه یراق‌آلات ، چفت و دستگیره و مغزی و فنرهای نگهدارنده و قفل درب و پنجره و از این قبیل (تولید انبوه) ـ ماشین‌آلات ویژه ساخت طلاآلات و فلزات قیمتی و پرداخت آنها به طور سری سازی ـ ماشین‌آلات ویژه آب کاری و گالوانیزه کردن فلزات مانند آب گرم ، آب نیکل و لعاب و غیره ماشین‌آلات تهیه و تولید پودر و الکترو جوشکاری (تولید انبوه) ـ ماشین‌آلات ساخت و تولید میز و صندلی و درب پنجره (سری سازی) ـ ماشین‌آلات ساخت تابلوهای برق و ترانس های برق (سری سازی) ـ ماشین‌آلات تولید صندوق نسوز ـ سایر ماشین‌آلات و تجهیزات گروه صنایع فلزی از قبیل پایه‌های فلزی نیرو ، سقف‌های سوله ، اسکلت فلزی و آنهاییکه ذکر نشده کلاً .   10 سال

 

7ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید میخ و پرچ و پیچ و مهره اتوماتیک و معمولی برای تولید انبوه ـ ماشین‌آلات نوردکاری و ساخت ورق‌های فلزی و غلطک‌ها برای تولید انبوه 12 سال

8ـ ماشین‌آلات ریخته گری و قالب گیری (سری سازی) 8 سال

 

گروه سه ـ صنایع حمل و نقل :

1ـ صنایع تولید اتومبیل و خودرو، کامیون و خودروهای سنگین، انواع موتور سیکلت،انواع دوچرخه و سه چرخه، قایق و کشتیهای بدون موتور، کشتیهای موتوردار با هر ظرفیت 10 سال

2ـ صنایع تولید کشتیهای نفت کش و مشابه ـ هواپیما و هلی کوپتر ـ لوکوموتیو و قطارهای هوایی ، زمینی و زیرزمینی و واگن 15 سال

گروه 4ـ وسایط نقلیه :

1ـ انواع اتومبیل خودرو بنزینی و دیزلی ـ کامیون و کامیونت دیزلی تا 4 سیلندر و تا 5 تن ظرفیت 25%

2ـ وانت و بارکش و تاکسی و کرایه بنزینی تا 4 سیلندر ـ وانت بارکش و کرایه بنزینی از 4 سیلندر به بالا ـ کامیون و انواع بارکش دیزلی از 4 سیلندر به بالا و تا 10 تن ظرفیت 30%

 

3ـ کامیون و بارکش و تریلر و دامپتراک ها با هر ظرفیت ـ انواع موتور سیکلت و دوچرخه و سه چرخه  35%

4ـ لوکوموتیو و قطارهای هوایی ، زمینی و زیرزمینی ـ شناورهای بدون موتور (پارچ)         20%

5ـ انواع هلی کوپتر و هواپیماهای مسافری و باربری و سم پاشی ، نقشه برداری و امثال آن  25%

6ـ انواع قایق های موتوری بنزینی تا 80 اسب  30%

7ـ قایق های موتوری بنزینی از 80 اسب به بالا  25%

8ـ انواع قایق و کرجی دیزلی با هر قدرت ـ کشتیهای موتوردار با هر ظرفیت ـ کشتیهای سردخانه‌دار و نفت‌کش 15%

 

گروه 5ـ ماشین‌آلات ساختمانی و راه سازی

1ـ کلیه ماشین‌آلات ساختمانی، مکانیکی، هیدرولیکی، الکتریکی، چرخ لاستیکی و یا زنجیری، هم چنین جراثقالها و ماشین‌های حفاری، کارخانه‌های تهیه بتن و سنگ شکن‌ها و ماشین‌ها پایه کوبی، دمپر، الواتور، میگسر، ویبراتور و مشابه ـ ماشین‌آلات راه‌سازی (انواع بلدزرها، غلطک‌ها، فینشر، ماشین‌های تهیه آسفالت، فیلرها و شمع کوب و کمپاکتورها و غیره) ـ ماشین‌آلات مربوط به فرودگاه مانند ماشین‌های علامت گذار، ‌برف‌روب و خشک‌کن و یدک‌کش و پله‌های متحرک و کمپرسورها و جک‌های هیدرولیکی و غیره ـ ماشین‌آلات مربوط به بندرسازی (ماشین‌های بتون‌ریزی زیر آب، لوازم غواصی، اسکله‌های موقت و غیره) ـ ماشین‌آلات مربوط به سد سازی (ماشین حفر کانال و… ) ـ کلیه ماشین‌آلات شهرسازی و ابنیه‌سازی (اعم از ماشین بلوک‌زنی، لولهگذار، ماشین‌های جذب کننده، جوش‌زنی لوله‌ها و سایر ماشین‌های مشابه دیگر .)  25%

 

گروه 6ـ لوازم و تجهیزات و ابزار کار :

1ـ کلیه ابزار و لوازم کار از قبیل آچار، چکش، بیل و کلنگ، مته برقی، فورگون، دستکش و ماسک سطل و سایر وسایل از این قبیل (تمام به حساب هزینه بهره برداری و مصرفی به هزینه گرفته می‌شود)  100%

 

گروه 7ـ ماشین‌آلات معدن :

1ـ دستگاه‌های شستشو و پر عیار کردن سنگ معدن ـ ریل، واگن، لکوموتیو و لوله‌های آهن ـ وسایل حفاری و استخراج معدن مانند سونداژ ، بیل‌های مکانیکی و تراکتور، بارگن، انواع کمپرسورها،دریل ها، انواع اسکاواتور، سنگ شکن، آسیاب و مخازن فلزی و تجهیزات مربوطه . 5 سال

2ـ وسایل جلوگیری از ریزش سقف معادن از قبیل تیرهای بتونی، تیرهای آهن، سیستم جک‌های هیدرولیکی که در معادن ذغال سنگ به کار می‌رود. 2 سال

تبصره 1ـ هزینه‌های اکتشاف و تهیه و هم چنین هزینه‌های ضروری راه سازی طبق اسناد مثبته به شرح زیر قابل استهلاک می‌باشد:

الف ـ هزینه‌های اکتشافی و تدارکات مقدماتی تا تاریخ شروع به بهره‌برداری معدن برای هر سال از تاریخ شروع بهره برداری به نسبت مقدار استخراج هر سال با مقدار سهمیه معینه از طرف وزارت معادن و فلزات برای همان سال ظرف مدت هشت سال استهلاک پذیر است به شرط آنکه میزان استهلاک سالیانه کمتر از یک هشتم کل هزینه‌های مزبور نباشد.

ب ـ هزینه‌های مربوط به راه سازی و ایجاد تونل‌ها و چاه‌های اصلی به منظور بهره برداری از تاریخ بهره برداری به نسبت ذخیره معدن تقسیم و به میزانی که به هر تن تعلق میگیرد قابل استهلاک می‌باشد (تشخیص میزان ذخیره معدن با اداره کل معادن است)

ج ـ هر گاه بهره بردار ضمن عملیات بهره برداری به ماده معدنی جدیدی برخورد نموده و در نتیجه میزان ذخیره نوعاً و یا کلاً از مقدار پیش‌بینی شده ابتدایی تجاوز نمود استهلاک میزان مستهلک شده از هزینه‌های مذکور در بند (ب) به نسبت مجموع ذخایر موجود محاسبه خواهد گردید (تعیین مقدار ذخیره جدید با اداره کل معادن می‌باشد)

 

د ـ چنانچه حق امتیاز بهره برداری معدن واگذار شود و یا از طرف صاحب امتیاز به شرکت گذارده شود و یا صاحب امتیازان را به عنوان سهم‌الشرکه خود به شرکت دیگری انتقال دهد مبلغ پرداختی به واگذارنده و یا مبلغی که به عنوان سرمایه صاحب امتیاز از این بابت در شرکت گذارده شده قابل استهلاک محسوب و به میزان ذخیره معدن تقسیم و مستهلک میگردد.معادنی که در حال بهره برداری واگذار شود واگذارنده مکلف است گواهی لازم دایر به مقدار ذخیره موجود در معدن از اداره کل معادن دریافت وبه خریدار تسلیم نماید که ماخذ محاسبه استهلاک قرار داده شود.

هـ ـ ماشین‌آلات و لوازم و اثاثیه و ابزار و غیره که از طرف بهره بردار معدن انتقال داده شود استهلاک آنها از طرف بهره بردار جدید به میزان بهای باقیمانده مستهلک نشده و براساس مقررات این ماده قابل استهلاک خواهد بود.

تبصره 2ـ در مورد ماشین‌آلات و تجهیزات شرکت‌هایی که برای استخراج معدن تشکیل شده یا می‌شوند (به استثنای ابزار و ادوات کار قابل استهلاک در سال استفاده و اتومبیل اعم از باری و سواری و اتوبوس و موتور سیکلت و دوچرخه و هم چنین هزینه‌های قابل استهلاک مانند هزینه‌های اکتشاف و تهیه و سایر هزینه‌های ضروری برای اکتشاف و تدارک مقدماتی موضوع تبصره یک گروه 7 صنایع این جدول که به هر حال در این قبیل موارد از لحاظ میزان استهلاک تابع مقررات جدول مزبور خواهد بود به تربیب زیر عمل می شود :

 

الف ـ ماشین‌آلات و تجهیزاتی که برای تغلیظ و ذوب و تصفیه مواد معدنی مورد استفاده قرار میگیرند به جای نرخ‌های مقرر در جدول استهلاکات کلاً در مدت ده سال از تاریخ بهره برداری مستهلک خواهند شد.

ب ـ ماشین‌آلات و تجهیزاتی که برای اکتشاف و استخراج معدن مورد استفاده قرار میگیرند و هم چنین کامیون‌های مخصوص حمل مواد معدنی که منحصراً برای حمل و نقل در داخل محوطه معدن مورد استفاده قرار میگیرند و معمولاً در جاده‌های عمومی مورد استفاده قرار نمیگیرند به جای نرخ‌های مقرر در جدول استهلاکات کلاً در مدت پنج سال از تاریخ بهره برداری مستهلک خواهند شد مفاد بندهای الف و ب این تبصره شامل ماشین‌آلات و تجهیزات مزبور که پس از اولین سال فروش مواد استخراج شده از معدن تجدید یا اضافه می‌شود نخواهد بود و در مورد ماشین‌آلات تجدید یا اضافه شده پس از تاریخ مذکور صرفاً براساس این جدول عمل خواهد شد.

 

گروه 8ـ ساختمانها و راهها :

1ـ کلیه سالنهای کارگاهها و کارخانجات تولید و نصب ماشین‌آلات  10%

2ـ سالن کارگاه‌های کمکی، انبارها، دفتر کارگاهها، منازل سازمانی و مسکونی کارکنان در محل کارخانجات و تاسیسات ساختمانهای مسکونی، منازل و ساختمانهای مسکونی در محل معادن و کارگاههای مربوط. 8%

3- سایر ساختمانها  7%

4ـ زیرسازی خطوط راه آهن شامل بستر خطوط، ترانشه‌ها، گالری‌ها، آبروها، پلهای بتونی، ‌طاق سنگی، فلزی و تونلها  18%

5ـ روسازی خطوط راه آهن شامل : انواع ریلها، تراورس چوبی، بتونی و فلزی، بالاست، سوزنهای برقی و دستی، ادوات و اتصالات ریل  15%

6- راه آسفالته اختصاصی  10 سال

7ـ راه شوسه اختصاصی 7 سال

گروه 9ـ صنایع نساجی و پوشاک :

1ـ ماشین‌آلات تولیدی و مقدماتی ریسندگی و بافندگی، پرداخت، سفید گردن منسوجات، رنگرزی و چاپ و تکمیل، بسته بندی، پیله کشی، جوراب و پوشاک زیر (از الیاف طبیعی و مصنوعی) ، برودری دوزی و دوخت، تهیه طناب و نخ (الیاف طبیعی و مصنوعی) و قیطان بافی وتوربافی، تولید لباس و کرست و چتر و کلاه، ماشین‌آلات تهیه محصولات نمدی 8 سال

 

گروه 10ـ صنایع پلاستیک :

1- ماشین‌آلات و تجهیزات پلاستیک سازی و بسته‌بندی، ‌مشمع، ورق پلاستیک و سایر مصنوعات پلاستیکی ـ ماشین‌آلات ساخت نوار کاست و صفحه گرامافون و مشابه ـ تولید لوله و اتصالات پلاستیکی و پی ،وی، سی و مشابه ـ تولید کیسه و لفاف و نخ نایلونی و پلاستیکی ـ تولید لوله، مشمع قیراندود و غیره  10 سال

2ـ انواع غلطک برای ساخت پلاستیک  5 سال

3ـ هزینه قالب‌ها از تاریخ شروع در حساب هزینه بهره برداری پذیرفته میشود.100%

حسابداری استهلاک دارائیها

گروه 11ـ صنایع دارویی و بهداشتی و پزشکی :

1ـ ماشین‌آلات تولیدی داروسازی و بسته‌بندی آن، وسایل آرایشی، عطر و ادوکلن و گلات و دودورانت و سایر محصولات آرایشی زنانه مانند سشوار و مشابه. 10 سال

2ـ ماشین‌آلات صابون‌سازی و بسته‌بندی آن، ساخت خمیردندان و خمیر دندانسازی و مسواک و برس و مشابه ، تولید باندهای طبی و پنبه هیدروفیل و وسایل ضدعفونی، تهیه و تولید گلیسیرین، پودرهای ظرفشویی، رختشویی، پاک کننده، ماشین‌آلات و تجهیزات تهیه سموم دفع آفات خانگی و کشاورزی و مشابه.  8 سال

3ـ وسایل اطاق عمل و جراحی و ابزار و تجهیزات بیمارستانی (وسایل دندانپزشکی و پیراپزشکی و آزمایشگاهی و رادیولوژی و رادیوتراپی و فیزیوتراپی و بیهوشی و امثالهم) 10 سال

4ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید وسایل اطاق عمل و جراحی و ابزار و تجهیزات بیمارستانی (وسایل دندانپزشکی و پیراپزشکی و آزمایشگاهی و رادیولوژی و بیهوشی و امثالهم) 10%

 

گروه 12ـ صنایع روغن نباتی و تصفیه روغن :

1ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید روغن نباتی کلاً ـ ماشین‌آلات و تجهیزات روغن کشی شامل (سیلوها، پاک کننده‌ها، لیترگیری، خوردکن، جداکننده، آسیاب‌ها، پرس و صافی‌ها) ـ تصفیه روغن شامل (سانتریفوژ، بی‌رنگ کننده‌ها، تولید هیدروژن، صافی‌ها، بی‌بو کننده‌ها، بسته‌بندی، اندازهگیری و مخازن)  10 سال

 

گروه 13ـ صنایع چوب و تکثیر و گراور:

1ـ ماشینهای چاپ و چاپخانه شامل دستگاههای (مرکب سازی، برش، چاپ معمولی، چاپ افست، چاپ پلاستیک و شیشه و صحافی) و ماشین‌های حروف سازی و تهیه کلیشه و گراور  10%

2- ماشین‌های پلی‌کپی، فتوکپی، تکثیر، اوزالید،‌زیراکس و مشابه 5 سال

3ـ حروف چاپخانه و کلیشه و گراور در سال استفاده در حساب هزینه بهره برداری پذیرفته میشود.100 %

 

گروه 14ـ صنایع قند و شکر:

1ـ ماشین‌آلات تولیدی شکر و قند از چغندرقند و نیشکر ـ تصفیه شکر و تهیه قند حبه و کله، آپارات‌ها و مخازن شربت         15 سال

حسابداری استهلاک دارائیها

گروه 15ـ صنایع مصالح ساختمانی:

1ـ ماشین‌آلات تولید و تهیه: انواع کاشی و سرامیک و لعاب و رنگ مربوطه، انواع مختلف آجر و سفال و پوکه، شن و ماسه و دانه بندی آنها، بتون و آسفالت، سنگبری و سنگ کوبی و صیقل زنی و موزائیک سازی و سنگفرش و بلوک و جدول، گچ و آهک، گچ‌های پیش ساخته، لوله و ورق سیمانی نسوز و پنبه نسوز و اتصالات مربوطه، خانه‌های پیش ساخته و سیپورکس، انواع تیرچه بلوک و سقف بلوک، انواع لوازم بهداشتی و آب و فاضلاب ساختمان و تجهیزات و قالب‌های مربوطه و سایر مصالح ساختمانی 10 سال

 

گروه 16ـ صنایع شیشه:

1ـ ماشین‌آلات تولید: انواع شیشه‌های بطری، نشکن، ساختمانی، مشجر و تراش شیشه و موارد مشابه 10 سال

2ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید: انواع چینی و بلور و آیینه، کوره ذوب مواد و بوته، انواع مصنوعات شیشه‌ای از قبیل حباب‌ها، آمپول‌ها، پشم‌شیشه و سایر موارد مشابه 8 سال

3ـ قالب‌ها و ظروف و غلطک‌های مربوط به این صنعت و آجرنسوز مورد مصرف کوره از تاریخ شروع استفاده در حساب هزینه منظور گردد. 100%

گروه 17ـ صنایع سیمان:

1ـ ماشین‌آلات و تجهیزات تولید و تهیه انواع سیمان معمولی و رنگی و مخصوص و وسایل بسته‌بندی، سنگ شکن و آسیاب‌ها کوره‌ها و فیلترها و مخلوط کن‌ها و سایر موارد مشابه 10 سال

2ـ کلیه قالب‌های مربوط به صنایع ساختمانی و سیمان از تاریخ شروع استفاده در حساب هزینه بهره برداری منظور خواهد شد. 100%

 

گروه 18ـ صنایع غذایی و خوارکی و نوشابه سازی:

1ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید: شیر و لبنیات پاستوریزه، بستنی، آدامس، آب نبات، شکلات، تافی و غیره و انواع سوسیس و کالباس، برنج‌کوبی، الکل صنعتی و تجارتی، انواع نوشابه‌های غیر الکلی و آب معدنی و مشابه  10 سال

2ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید : انواع نان، بیسکویت، شیرینی، قند، نبات و غیره و کارخانجات کنسرو، کمپوت، آب میوه، آرد بکینگ پاور، ‌خشکبار و مشابه انواع ماکارونی و رشته، نشاسته و گلوگز، چای و بسته بندی آن، خمیر مایه نان و صنایع تخمیری، شیر خشک و غذای کودک و مواد پروتئینی، سرکه و مواد مشابه دیگر 8 سال

3ـ سنگ آسیاب در سال استفاده در حساب هزینه پذیرفته می شود. 100%

حسابداری استهلاک دارائیها

گروه 19ـ صنایع شیمیایی:

1ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید: مواد اسیدی و بازی و سود و کربنات و بی کربنات دو سود، مواد شیمیایی حلال و رزین‌ها ، کودهای شیمیایی، اوره، سوپر فسفات، پتاس، آمونیاک و کلیه موارد مشابه 6 سال

2ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید: گازهای اکسیژن، هیدروژن، هلیوم و تجهیزات حمل و نقل و تخلیه و پرکردن آنها و مخازن و کپسولها، واکس‌ورنی، بتونه و شمع، مواد اولیه پلاستیک، مواد شیمیایی از منابع آلی و کلیه موارد مشابه 8 سال

3ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید: روغن های معدنی، روغن‌های موتور و روغن‌های مخصوص و تصفیه خانه‌های مربوط و سایر موارد مشابه 15 سال

4ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید: الیاف و نخهای مصنوعی به طور کلی ، رنگ و روغن جلا و روغن‌های صنعتی لاک الکل، مواد شیمیایی از منابع معدنی و کلیه موارد مشابه 10 سال

 

گروه 20ـ صنایع نفت و پتروشیمی:

1ـ کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات : اکتشاف و حفر چاه‌های نفت زمینی و دریایی و فلات قاره، تولید و پالایش نفت و مشتقات آن، تولید مواد پتروشیمی، تولید انواع قیرامولسیونه، ایستگاه‌ها و پمپخانه‌های تقویتی فشار و کلیه موارد مشابه مرتبط با صنایع نفت و پتروشیمی 10 سال

 

 

گروه 21ـ صنایع سلولزی و چوبی:

1ـ کلیه ماشین‌آلات تهیه و تولید: کارتون و جعبه مقوایی، دستمال کاغذی و تیشو و کاغذ دیواری و تزئینی، لیوان کاغذی و مقوایی و کاغذهای پارافینی، پاکت و کاغذ بری کلیه موارد مشابه 12 سال

2ـ کلیه ماشین‌آلات تهیه و تولید: کاغذ سمباده و سایر کاغذهای صنعتی  8 سال

3ـ کلیه ماشین‌آلات تهیه و تولید: چوب و چوب بری و خرده چوب ، نجاری (اره، فرز، رنده و…) تخته چند لا، فیبر، نئوپان، اشباع چوب و روکش و … ، قالب کفش و مدل سازی، پارکت چوبی، مبل و صندلی و نیمکت و قفسه، فرمیکا، کبریت سازی و مواد محترقه آتش بازی و موارد مشابه مرتبط با صنایع چوبی 10 سال

4ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید وسایل و ماشین‌آلاتی که در این صنعت به کار می‌رود 10 سال

 

گروه 22ـ صنایع کاغذ و خمیر کاغذ:

1ـ ماشین‌آلات تولید و ساخت: خمیر کاغذ به روشهای مختلف، کاغذ مقوا از هر نوع و کاغذ اسکناس و موارد مشابه 10 سال

 

گروه 23ـ صنایع برق و الکترونیک:

1ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید : کلیه وسایل صوتی و تصویری الکترونیکی (تلویزیون، رادیو، ضبط و … ) و کلیه ماشین‌های محاسباتی الکترونیکی و دستگاه‌های منتاژ و سایر موارد مشابه 10 سال

2ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید : انواع لامپ‌ها و چراغهای راهنمایی و علایم خبری، انواع سیم‌ها و کابلهای برق فشار قوی و ضعیف و از هر نوع فلز و آلیاژ برای مصارف مختلف، انواع کلید و پریز و سرپیچ و مقره و لوله برگمن، لوازم اندازه گیری برق و الکترونیک، انواع ترانس‌ها و سایر لوازم برقی و الکترونیکی، باطری خشک و تر و زغالهای صنعتی 8 سال

گروه 24ـ صنایع لوازم خانگی:

 

1ـ ماشین‌آلات تولید : انواع اجاق گاز و بخاری، انواع شوفاژ و مشعل و رادیاتور و تجهیزات حرارت مرکزی، انواع آبگرمکن، انواع کولر، فن‌کویل، تهویه مطبوع، چیلر و تجهیزات تبرید، انواع یخچال و فریزر و ماشین لباسشوئی، انواع پنکه، بخاری، جاروبرقی، پلوپز، کباب پز، آرامپز، انواع ساعت دیواری، سماور، لوستر، چراغ خوراک پزی، انواع آبمیوه گیری، چرخ گوشت، مخلوط کن‌ها، قهوه سازها، انواع فلاسکها، یخ‌سازی و سردخانه‌ها، سالنهای سردکننده و نگهداری مواد غذایی و سبزیجات و مواد خوراکی و سایر لوازم خانگی _ 10 سال

2ـ ماشین‌آلات تولید و تهیه : انواع چراغها و توری چراغ و موارد مشابه  8 سال

 

گروه 25ـ صنایع لاستیک:

1ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید : انواع تایر و تیوب وسایل تخلیه، انواع روکش لاستیک، انواع فوم و رابر (تشک لاستیکی)، انواع فرشهای لاستیکی و تسمه پروانه‌ها، انواع لوازم ورزشی لاستیکی، انواع کف و پاشنه لاستیکی و سایر تولیدات لاستیکی  10 سال

2ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید : انواع ریخته گری‌های لاستیک برای مصارف صنعتی (لاستیک‌های ضد حرارت، ضدآب، ضد الکتریسیته، ضد ضربه و موارد مشابه) و قالب‌های آن. 5 سال

گروه 26ـ صنایع چرم و کفش:

1ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید‍: چرم و پوست،‌آماده کردن روده، سالامبور، مصنوعات چرمی، بند کفش و پارچه آستری کفش، انواع کفش چرمی و لاستیکی و سوپر فلکس، انواع پوتین و چکمه، انواع کفش ترلون و پارچه‌ای، ورزشی و کتانی و پلاستیکی، انواع دمپایی پلاستیکی، انواع زیره کفش و صندل و سایر موارد مشابه، قطعات یدکی ماشین‌آلات کارخانجات کفش سازی 10 سال

گروه 27ـ صنایع مخابرات

1ـ ماشین‌آلات تولید: انواع تلفن و وسایل ارتباطی، رله ها، بردها، تجهیزات پستی، کلیه تجهیزات و وسایل مخابراتی، بی سیم ، دکلهای محمل، پایه‌ها و سایر موارد مرتبط با صنعت مخابرات          8 سال

 

گروه 28ـ صنایع فولاد سازی و ذوب فلزات:

1ـ ماشین‌آلات و تجهیزات تولید و ریخته گری :چدن و صنایع جنبی و کوره‌های بلند، فولادریزی مداوم و متناوب، مواد اولیه چدن و فولاد، نورد فولاد و آهن، تیر آهن و تسمه و نبشی، سپری آرماتور و سایر محصولات نورد و فولادی ساختمانی، ورق آهن و فولادهای صنعتی، فولادهای ضد زنگ و مخصوص و سایر موارد مشابه 8%

حسابداری استهلاک دارائیها

2ـ ماشین‌آلات و تجهیرات تولید و ریخته گری: آلومینیوم، مس و سرب و روی، سایر فلزات رنگین و نورد و تهیه محصولات 15%

3ـ ماشین‌آلات و تجهیزات نورد: آلومینیوم و مس و سرب و روی و تولید محصولات آنها 10%

4ـ ماشین‌آلات و کوره و دستگاه تقطیر زغال سنگ و کک سازی 10 سال

5ـ کلیه قالبهای ریختهگری و فلز کاری محصولات فوق و آجرهای نسوز و ابزار عمل آتش خوار مورد مصرف کوره‌ها، در سال استفاده در حساب هزینه پذیرفته می‌شود. 100%

 

گروه 29ـ صنایع آبرسانی و تصفیه آب و فاضلاب:

1ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید: پمپ‌ها و توربینهای آبی و موتور پمپ‌ها و متعلقات مربوطه، تجهیزات تهیه آب صنعتی و سختی گیرها و یونیزاسیون آب و تصفیه آب موارد مشابه 10 سال

2ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید : تجهیزات آبرسانی و اتصالات شبکه‌ها و وسایل انتقال آب، تصفیه فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی آب و مخازن مربوطه و موارد مشابه 15 سال

3ـ ماشین‌آلات و تجهیزات: تصفیه فاضلاب‌ها، شیرین کردن آب دریا و صنایع جنبی 10%

 

گروه 30ـ صنایع کشاورزی، دامداری و مرغداری:

1ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید وسایل و تجهیزات کشاورزی: از قبیل خیش، بذرپاش، کودپاش، دیسک، خرمن کوب، لولر، وجین کن، علف چین، پیلر، سم پاش و سایر وسایل مشابه 10 سال

حسابداری استهلاک دارائیها

2ـ ماشین‌آلات و لوازم: سمپاشی و دفع آفات کشاورزی و دامی، دوشیدن شیر و دامداری و کشتارگاه ها و تلقیح مصنوعی، جوجه‌کشی (انواع مختلف)، پرورش جوجه و مرغ، انواع تراکتور، خیش، بذر پاش، کودپاش، دیسک، خرمن کوب، ماله، وجین کن، کمباین، سمپاش و لوازم دفع آفات نباتی و دامی، علف چین‌ها و سایر وسایل و لوازم مشابه 30%

3ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید: خوارک دام و طیور و سیلو کردن خوراک دام و مواد کنسانتره و آرد ماهی و صنایع دخانیات و تجهیزات تهیه توتون و تنباکو، ماشین پرورش وتکثیر ماهی و موارد مشابه 8 سال

4ـ ماشین‌آلات: پنبه پاک کنی و عدل بندی و خشک کن، تولید قطعات یدکی کلیه ماشین‌آلات و و سایل مرتبط با صنایع این گروه 10 سال

 

گروه 31ـ صنایع تراکتور سازی و کمباین:

صنایع و کارخانجات تولید: انواع تراکتور زنجیری و لاستیکی با قدرت‌های متفاوت، انواع کمباین برای غلات، گیاهان ریشه‌ای، چغندرقند، نیشکر و پنبه دانه‌های روغنی و غیره، زیجیر تراکتور و تانک‌ها و قطعات یدکی مرتبط با صنایع این گروه 10 سال

 

حسابداری استهلاک دارائیها

گروه 32ـ صنایع ماشین سازی:

1ـ ماشین‌آلات و کارخنجات تولید: کمپرسور هوای فشرده، الکترو موتور و الکترو پمپ، موتورهای بنزینی و دیزلی، پمپ‌های سانریفورژ و غیره، توبین‌های برق و بخار آب، بلبرینگ و رول برینگ، انواع پمپ‌های هیدرولیک، تجهیزات ریختهگری و قالب گیری، ماشین‌آلات کارخانجات صنعتی و سایر موارد مشابه 10 سال

گروه 33ـ صنایع سینمایی و فیلم برداری:

1ـ ماشین‌آلات و دستگاه ها: سینمایی و فیلم برداری، ساخت دستگاه های فیلم برداری و سینمایی، چاپ و ظهور فیلم و دوبلاژ، نمایش فیلم و آپارات ها و موارد مشابه 10 سال

2ـ دوربین های فلکی و تجهیزات مربوط به ستاره شناسی و نجوم و غیره 15 سال

3ـ بهای امتیاز فیلم های وارده اعم از حق نمایش و بهای کپی:

 

 

 

الف ـ چنانچه مدت قرارداد نمایش فیلم یکسال باشد 100%

ب ـ چنانچه مدت قرارداد بیش از یکسال باشد 70%

ج ـ چنانچه در قرارداد مدت تعیین نشده باشد حداکثر 4سال

تبصره ـ استهلاک بهای فیلم از روزی که نمایش داده می شود به نحو مذکور بند 3 در حساب هزینه پذیرفته خواهد شد (اولین نمایش فیلم مبداء سال استهلاک محسوب خواهد شد)

حسابداری استهلاک دارائیها

گروه 34ـ صنایع اتمی و نیروگاه های اتمی:

1ـ ماشین‌آلات: تولید تجهیزات اتمی  5 سال

2ـ ماشین‌آلات: تولید کارخانجات آب سنگین و تجهیزات نیروگاه های هسته ای 5%

3ـ تجهیزات و وسایل نگهداری فضولات هسته ای  10%

 

گروه 35ـ صنایع رنگ و چسب :

ماشین آلات تهیه : انواع رنگهای ساختمانی و صنعتی ، انواع چسب و صمغ (مخصوص و صنعتی) و غیره 10 سال

گروه 36ـ صنایع متفرقه :

1ـ ماشین‌آلات زیپ سازی10 سال

2ـ ماشین‌آلات قالیشویی و لباسشویی و مشابه 8 سال

3ـ تجهیزات: سرویس و رنگ کردن اتومبیل، بالانس چرخ و تیون آپ و سایر موارد مربوط به تعمیرکاری اتومبیل و خودرو 8 سال

4ـ ماشین‌آلات تهیه و تولید: مداد، خودکار، قلم و خودنویس و فندک و موارد مشابه 10 سال

 

5ـ ماشین‌آلات و وسایل: پارکهای تفریحی اعم از برقی، پتوماتیکی، روغنی و الکتریکی و غیره مانند: چرخ و فلک، آکروجت، ترن هوایی، ماشین های برقی و غیره و تأسیسات تله کابین و تله اسکی و موارد مشابه 10 سال

6ـ ماشین‌آلات و تجهیزات سایر صنایع متفرقه: 8 سال

7ـ سایر ادوات و ابزار مختلف که در این جدول پیش بینی نشده  4 سال

حسابداری استهلاک دارائیها

گروه 37ـ سایر اموال و اثاثیه:

1ـ اموال و اثاثیه اداری و ماشین‌آلات دفتری از قبیل : تحریر، تایپ، کپی، حساب، فاکس           10 سال

2ـ سخت افزار سیستم های رایانه ای و موارد مشابه 10 سال

3ـ سخت افزار رایانه ای شخصی   3 سال

4ـ اموال و اثاثیه: هتل ها و متل ها و مسافرخانه ها و رستورانها و سینما و تئاتر و موسسات تعلیم و تربیت و موارد مشابه 5 سال

گروه 38ـ حقوق مالی:

1ـ امتیازات و بهای خرید فرمول و علایم تجاری و صنعتی و غیره

الف ـ برای تولید مقدار معینی باشد به نسبت تولید هر سال

ب ـ قرارداد برای مدت معینی منعقد شده باشد به نسبت مدت قرارداد

 

ج ـ مبلغ مشخصی برای هر سال باشد در همان سال قابل استهلاک است

د ـ در سایر شرایط 2 سال

2ـ حق التألیف ،‌حق التصنیف و سایر حقوق خریداری انحصاری 4 سال

حسابداری استهلاک دارائیها

گروه 39ـ دارائیهای صنعت آب و برق :

الف : صنعت آب:

1ـ ساختمانهای بتنی تأسیسات بهسازی، پمپاژ، تصفیه و نیروگاه آب و ساختمانهای بتنی مسکونی و اداری مربوطه 30 سال

2ـ ساختمانهای اسکلت فلزی تأسیسات بهسازی، پمپاژ، تصفیه و نیروگاه آب و ساختمانهای اسکلت فلزی و اداری مربوطه 20 سال

 

3ـ ساختمانهای آجری تأسیسات بهسازی، پمپاژ، تصفیه و نیروگاه آب و ساختمانهای آجری مسکونی و اداری مربوطه          10 سال

 

4ـ مخازن بتنی ذخیره آب، لوله ها و کانال های آبرسانی بتنیی  30 سال

5ـ مخازن هوایی (فلزی) ذخیره آب، لوله های آبرسانی چدنی، تجهیزات تصفیه خانه ها و لوازم انبارها        15 سال

6ـ سدها: رقم قطعی عمر مفید اقتصادی هر سدی بنا بر نوع سد و میزان رسوبات آن توسط مقاطه کار مهندس مشاور، کارشناش وزارت نیرو و کارشناس سازمان آب مربوطه تعیین خواهد شد. 35 ـ 100  سال

7ـ تأسیسات سدها، تجهیزات مکانیکی و برق سدها 35 سال

8ـ مخازن سدها و راههای آبی 75 سال

9ـ تونلها 50 سال

10ـ قنوات، تجهیزات دستگاه دیگ بخار،‌لوله های آبرسانی فولادی و دوکنیل، لوله ها و شیرهای اصلی آتش نشانی و عمومی 25 سال

11ـ چاه های تأمین آب، تأسیسات مربوطه 8 سال

12ـ ساختمان تأسیسات نیروگاه، سایر تأسیسات و تجهیزات نیروگاه و شبکه های انشعاب آب 20 سال

حسابداری استهلاک دارائیها

13ـ جاده ها، خیابان ها، پل ها و پیاده روها 10 سال

14ـ تجهیزات پمپاژ برقی، دیزلی، آبی، بخاری، دستگاههای تولید برق و سایر تجهیزات پمپاژ، تأسیسات و دستگاههای شوفاژ، تهویه مطبوع، وسایل گرم کننده و خشک کننده، لوازم و وسایل آزمایشگاه و بهداری، مخابراتی و سایر تجهیزات و اموال عمومی 10 سال

 

15ـ اسباب و اثاث منزل، اماکن عمومی، بیمارستانها، فروشگاهها، اماکن تفریحی، آموزشی کنتورهای آب و ابزار و لوازم کارگاه و گاراژ و وسایط نقلیه و ماشین‌آلات کشاورزی و ماشین‌آلات سنگین ساختمانی 5 سال

16ـ هزینه های سازمانی از قبیل مخارج ثبت و حق مشاوره 3 سال

17ـ مطالعات اولیه (از قبیل مطالعات فنی و تهیه پروژه): بیشتر از یک میلیارد ریال 6 سال و کمتر از یک میلیارد ریال 3 سال

 

ب : صنعت برق:

1ـ وسائل و تجهیزات تولید، انتقال و توزیع برق شامل دیگ بخار، توربوژنراتور، تیرها، برجها، پستهای برق و سایر موارد مشابه           25 سال

2ـ انواع دستگاههای محرک ، مولد، موتورهای (گازی و دیزلی) و تجهیزات اصلی و متفرقه آنها و کنتورهای برق20 سال

3ـ چرخهای آبی، توربین ها، ژنراتورها، سیم ها و کابلها و لوله های پوششی (هوایی و زیرزمینی) و سایر لوازم مربوطه 35 سال

4ـ مخازن، سدها و آبروهای مربوط به تأسیسات تولید برق      75 سال

5ـ تأسیسات روشنایی معابر، لوازم و تجهیزات و ابزار انبارها، کارگاهها و آزمایشگاهها و سایر وسایل متفرقه 15 سال

6ـ تجهیزات کامپیوتری مراکز کنترل برق، تأمین کننده قدرت، تهویه مطبوع و ایمنی و مخابراتی مرکز دیسپاچینگ 10 سال

حسابداری استهلاک دارائیها

7ـ ساختمانهای محل نصب و تأسیسات و تجهیزات تولید برق،‌توربین های بخار و گازی و مولدهای درون سوز و سیکل ترکیبی، پست های انتقال و توزیع برق و تأسیسات دیسپاچینگ 40 سال

8ـ ساختمان مخازن و انبارهای سوخت نیروگاهها و ملحقات آنها 20 سال

9ـ ساختمان و ابنیه محل نصب نیروگاههای هیدرولیکی 55 سال

10ـ جاده ها، راه آهن، پلها و ساختمان پست های مربوط به تأسیسات تولید و انتقال نیرو 50 سال

11ـ سایر دارائیها مطابق نرخ های مذکور در گروه های قبلی (حسب مورد)

 

حسابداری استهلاک دارائیها

جدول استهلاکات موضوع ماده 151 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/1380

تذکرات و توضیحات :

تبصره 1ـ در مواردی که استهلاک براساس سال تعیین شده نسبت به مانده مستهلک نشده دارایی ها در اولین سال مالیاتی مشمول اصلاحیه قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27/11/80 به شرح زیر عمل خواهد شد:

الف: در صورتیکه مدت استهلاک موضوع این جدول بیشتر از مدت استهلاک طبق جدول سابق باشد، مانده دفتری دارایی استهلاک پذیر ظرف مدت باقیمانده از سال اول اجرای این جدول مستهلک خواهد شد.

ب: در صورتیکه تفاوت مدت استهلاک موضوع این جدول کمتر از مدت استهلاک طبق جدول سابق باشد، مانده دفتری دارایی استهلاک پذیر کلاً در سال اول اجرای این جدول مستهلک خواهد شد.

تبصره 2ـ در مواردی که استهلاک براساس روش نزولی موضوع بند الف ماده 150 قانون مالیاتهای مستقیم تعیین میگردد ملاک عمل برای محاسبه استهلاک مانده دارایی های استهلاک نشده در اول سال 1381 طبق نرخ نزولی این جدول خواهد بود.حسابداری استهلاک دارائیها

تبصره 3ـ آن قسمت از دارایی های شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، شرکتهای آب یا برق یا آب و برق منطقه ای وابسته به وزارت نیرو، شرکت تولید و انتقال نیروی برق (توانیر) ، سازمان برق ایران، شرکت مهندسی آب و بانکها، که در این جدول برای آنها نرخ استهلاک تعیین نشده ، براساس پیشنهاد دستگاه ذینفع نرخ استهلاک حسب مورد توسط سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجرا گذارده خواهد شد.حسابداری استهلاک دارائیها

تبصره 4ـ نرخ استهلاک کوره هایی که در صنعت به کار می رود به جز مواردی که در این جدول در گروه مربوط به صنعت خاص خود پیش بینی شده است در هر مورد برابر حداقل نرخ استهلاک ماشین‌آلات مربوط به آن صنعت خواهد بود.

حسابداری استهلاک دارائیها

تبصره 5ـ هزینه مطالعات فنی و تهیه پروژه صنایع براساس مقررات بند 4 ماده 149 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 66 و اصلاحیه های بعدی قابل استهلاک خواهد بود.

 

تبصره 6ـ در مواردی که دارایی قابل استهلاک پس از آمادگی برای بهره برداری به علت تعطیلی کار موسسه یا علل دیگر برای مدتی مورد استفاده قرار نگیرد، میزان استهلاک در مدتی که دارایی مورد استفاده قرار نگرفته معادل 30% نرخ استهلاکی خواهد بود که در این جدول برای آن دارایی تعیین گردیده است، در صورتیکه محاسبه استهلاک بر حسب مدت باشد 70% مدتی که دارایی در آن مدت مورد استفاده قرار نگرفته است به باقیمانده مدت تعیین شده برای استهلاک دارایی در این جدول اضافه خواهد شد.

تبصره 7ـ در صنایعی که آسیاب های سنگی به کار می رود و در این جدول در گروه خاص خود پیش بینی نشده است ، بهای سنگ آسیاب کلاً در سال اول استفاده از آن در حساب هزینه بهره برداری پذیرفته می شود.

تبصره 8ـ در مواردی که بین مودی و اداره امور مالیاتی قبل از قطعیت مالیات، در تشخیص نوع ماشین‌آلات و لوازم آن و سایر اموال و تطبیق آنها با گروه صنایع مذکور در این جدول برای تعیین میزان استهلاک اختلاف پیدا شود،‌رسیدگی و تطبیق مورد با گروهها و ردیف های مشروحه در جدول در هیأتی مرکب از سه نفر به شرح زیر که در تهران (سازمان امور مالیاتی کشور) تشکیل خواهد شد به عمل خواهد آمد.

1ـ یک نفر کارشناس وزارت صنایع و معادن به نمایندگی از طرف وزارتخانه مذکور .

2ـ یک نفر از صاحبان صنایع عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به نمایندگی و معرفی اتاق مزبور.

3ـ یک نفر از کارشناسان سازمان امور مالیاتی کشور به نمایندگی و معرفی سازمان یاد شده که ضمناً سمت و ریاست هیأتی را به عهده خواهد داشت، هر یک از سازمانهای مذکور علاوه بر عضو اصلی لااقل یک نفر هم به عنوان علی البدل این هیأت تعیین خواهد کرد، هیأت مذکور پس از رسیدگی و عندالزوم اخذ توضیحات مؤدی رأی مقتضی صادر خواهد کرد. رأی صادره به اکثریت مناط اعتبار است و ادارات امور مالیاتی و هیأت های حل اختلاف مالیاتی موظفند طبق نظر هیأت مزبور رفتار نمایند.

حسابداری استهلاک دارائیها

 

تبصره 9ـ در مورد صنایع و ماشین‌آلات و هرگونه دارایی استهلاک پذیر دیگری که در این جدول گروه خاصی برای آن پیش بینی نشده است یا به فرض پیش بینی برای بعضی از ماشین‌آلات و دارایی دیگر مربوط به آن گروه به عنوان سایر ماشین‌آلات و دارایی ذکر نشده و یا مشابه و نظیر نرخ استهلاک تعیین نگردیده است، سازمان امور مالیاتی کشور جدول استهلاک آنها را به عنوان جدول متمم تهیه و پس از تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی به موقع اجراء خواهد گذاشت.حسابداری استهلاک دارائیها

 

تبصره 10ـ افزایش بهای داراییهای موسسه ناشی از تجدید ارزیابی قابل استهلاک نخواهد بود. لکن شرکتهای دولتی که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به شرکتهای دولتی مزبور هستند و در اجرای ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و … داراییهای ثابت خود را تجدید ارزیابی می نمایند، اضافه ارزش داراییهای تجدید ارزیابی شده به اضافه قیمت دفتری آنها جمعاً از تاریخ تجدید ارزیابی به استثناء دارایی های گروه 39 جدول (صنعت آب و برق) براساس دو برابر مدت و یا نصف نرخهای مقرر در این جدول قابل استهلاک خواهد بود.

تبصره 11ـ استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده بانکها کما کان تابع مقررات جدول موضوع نامه شماره 976 مورخ 23/4/72 وزات امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

تبصره 12ـ دارایی های موسسه که به صورت دست دوم خریداری می شوند طبق مقررات این جدول قابل استهلاک خواهند بود.

 

تبصره 13ـ موسسات مجاز می باشند که دارایی های استهلاک پذیر خود را بیش از مدت و یا با نرخی کمتر از نرخهای مقرر در این جدول مستهلک نمایند.

تبصره 14ـ هزینه مربوط به تغییر یا تعمیر اساسی دارایی قابل استهلاک از زمان انجام هزینه حسب مورد براساس نرخ و کل مدت مقرر در این جدول برای آن دارایی قابل استهلاک خواهد بود.

تبصره 15ـ داراییهایی که قیمت تمام شده آنها به طور کامل مستهلک می گردد، تا زمانیکه در مالکیت موسسه می‌باشند باید بهای تمام شده و میزان ذخیره استهلاک آن دارایی به طور کامل در دفاتر موسسه نشان داده شود.

تبصره 16ـ مقررات این جدول شامل مودیانی میباشد که سال مالی آنها از تاریخ 1/1/1381 و بعد شروع میشود و در مورد سالهای مالی قبل از آن، جدول استهلاک قبلی ملاک عمل میباشد. نسبت به دارائیهایی که میزان استهلاک آنها در این جدول پیش بینی نشده و بعداً تصویب میگردد نرخ مصوب نسبت به سالهای مالیاتی قبل از سال تصویب که مالیات آن سالها قطعیت نیافته تسری داده خواهد شد.حسابداری استهلاک دارائیها

حسابداری استهلاک دارائیها

بخشنامه ۲۰۰/۹۵/۷۸ استهلاک دارائیهای ثابت مشهود ونامشهود جدید ماده ۱۴۹ ق م م

اشاره : بخشنامه ۲۰۰/۹۵/۷۸ مربوط به مقررات و نحوه محاسبه استهلاک دارائیهای ثابت مشهود و نامشهود که بر اساس متن ماده ۱۴۹ قانون مالیاتهای مستقیم تهیه و تنظیم و به امضای هیئت وزیران رسیده بالاخره در تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ به مودیان مالیاتی ابلاغ شد.

بخشنامه مذکور همراه با دو ضمیمه منتشر شده است .

 

ضمیمه ۱. عبارتست از مقررات و روشهای محاسبه استهلاک داراییهای ثابت مشهود و نامشهود است .

ضمیمه ۲ : شامل جدول استهلاک داراییهای ثابت مشهود و نامشهود است.

همانطور که می دانید جدول استهلاکات داراییها قبل از اصلاح قاون مالیات های مستقیم بر اساس مفاد ماده ۱۵۱ ق م م بود که در اصلاحیه این ماده حذف گردید و مقرر شد جدول براساس بخشنامه ای از طرف وزارت امور اقتصاد و دارایی تهی و بعد از تایید هیئت وزیران به مودیان برای اجرا ابلاغ شود.

با مطالعه بخشنامه استهلاک داراییهای ثابت ۲۰۰/۹۵/۷۸ مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۰۵ مربوط به ماده ۱۴۹ ق م م متوجه می شویم تغییرات اساسی در نرخ ها و روش های محاسبه استهلاک ایجاد شده است.

علاوه بر این گروه های داراییها با یکدیگر ادغام شده اند و به ۲۵ گروه کلی تقسیم بندی شده اند .مثال بارز آن ادغام گروه صنایح حمل و نقل با گروه وسایل نقلیه است.

 

بسیاری از داراییهایی که در جدول استهلاک قبلی با روش نزولی مورد محاسبه قرار می گرفت در جدول جدید با روش خط مستقیم باید استهلاکشان مورد محاسبه قرار بگیرد.

سه روش محاسبه استهلاک داراییای مورد

قبول در بخشنامه جدید :

 1. روش خط مستقیم
 2. روش نزولی
 3. روش تعداد تولید

زمان محاسبه استهلاک داراییها طبق همان جدول استهلاکات قبلی از ماه بعدی که مورد بهره برداری قرار گرفته محاسبه می شودبر این اساس تغییری نکرده است.

حسابداری استهلاک دارائیها

طبق ماده ۱۹مقررات و ضوابط اجرایی بخشنامه ۲۰۰/۹۵/۷۸ جدول استهلاک داراییهای ثابت موسسات مجاز می باشند که دارایی های استهلاک پذیر خود را بیش از مدت و با نرخ کمتری که در این جدول مقرر گردیده است مستهلک نمایند.مشروط بر اینکه فهرست داراییهای مربوط و نحوه استهلاک آنها را تا پایان انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه عملکرد سال تحصیل دارایی به اداره امور مالیاتی ذیربط اعلام نمایند.

حکم این ماده برای دوره معافیت یا محاسبه مالیات با نرخ صفر جاری نخواهد بود.

جداول نرخهای استهلاک داراییهای ثابت ( جدید سال 1395 ) همراه با مقررات و ضوابط اجرایی ماده ۱۴۹ قانون مالیاتها

 

 

 

 

بسمه تعالي در اجراي مقررات ماده 149 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 31/ /04 1394 و بنـا بـه پيشنهاد شماره 16199/200 مورخ /11/ 10 1395 سازمان امور مالياتي كشور، مقررات و ضـوابط اجرايي مربوط به هزينه استهلاك دارايي ها و هزينـه هـاي تأسـيس در 21 مـاده و 4 تبصـره (به شرح ذيل ، ) به انضمام جداول دارايي هاي استهلاك پذير در قالـب 25 گـروه و 13 صـفحه (به شرح پيوست اين مجموعه )به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي رسيد . ماده -1 تعاريف و مفاهيم : الف-استهلاك: تخصيص نظام مند (سيستماتيك) مبلغ استهلاك پذير يك دارايي طي عمر مفيد آن. ب-مبلغ استهلاك پذير: بهاي تمام شده دارايي يا ساير مبالغ جايگزين پس از كسر ارزش باقيمانده آن. ج- عمر مفيد:

حسابداری استهلاک دارائیها

مدت زماني كه پس از شروع بهره برداري دارايي، طبق جـداول اسـتهلاكات مبنـاي محاسـبه اسـتهلاك قـرار مي گيرد. -د بهاي تمام شده: مبلغ وجه نقد يا معادل نقد پرداختي و يـا ارزش منصــفانه ســاير مابــه ازا ء هــايي كــه جهـت تحصـيل يك دارايي در زمان تحصيل يا ساخت آن واگذار شـده اسـت و در صـورت مصـداق مبلغـي كـه بـر اسـاس الزامـات خـاص استانداردهاي حسابداري (مانند مخارج تأمين مالي، تفاوت تسعير بدهي هاي ارزي مربـوط بـه تحصـيل و سـاخت دارايـي هـا، ناشي از كاهش ارزش ريال) به آن دارايي تخصيص مي يابد. هـ -ارزش منصفانه: مبلغي است كه خريداري مطلع و مايل و فروشنده اي مطلع و مايـل مـي تواننـد در معاملـه اي حقيقـي و در شرايط عادي، يك دارايي را در ازاي مبلغ مزبور با يكديگر مبادله كنند.

-و ارزش دفتري: بهاي تمام شده دارايي پس از كسر استهلاك انباشته آن -ز ارزش باقيمانده: مبلغ برآوردي كه واحد تجاري در حـال حاضـر مـي توانـد از واگـذاري دارايـي پـس از كسـر مخـارج برآوردي واگذاري بدست آورد، با اين فرض كه دارايـي در وضـعيت متصـور در پايـان عمـر مفيـد باشـد (در محاسـبه مبلـغ استهلاك پذير دارايي در اجراي اين ضوابط، ارزش باقيمانده صفر در نظر گرفته مي ش ).

ود ح-هزينه تأسيس: منظور از هزينه هاي تأسيس مخارج حقوقي براي تهيه اساسنامه و شركت نامه، حق مشاوره و مخارج ثبت مي باشد. ط-دارايي ثابت مشهود: به دارايي اطلاق مي شود كـه بـه منظـور اسـتفاده در توليـد يـا عرضـه كالاهـا يـا خـدمات، اجـاره به ديگران يا براي مقاصد اداري نگهداري مي شود و انتظار مي رود بيش از يك دوره مالي مورد استفاده قرار گيرد. ي-دارايي نامشهود: يك دارايي قابل تشخيص غير پولي و فاقد ماهيت عيني ( دارايي نامشهود با عمر مفيد نامحدود به لحاظ مالياتي قابل استهلاك نمي باشد). ك- تعمير اساسي:

مخارج تغيير دارايي ثابت كه موجب بهبود وضعيت دارايي (اعم از افزايش عمر مفيـد، افـزايش ظرفيـت توليد، بهبود كيفيت محصول و كاهش مخارج عملياتي) در مقايسه با وضعيت قبل از انجام تعمير گردد. ل- تاريخ شروع بهره برداري: تاريخ مندرج در پروانه بهره برداري يا بهره برداري عملي حسب مورد خواهد بود. ماده -2 درمورد دارائيهايي كه از طريق معاوضه تحصيل ميشوند، ارزش منصفانه آن دارايي و يا دارائي هاي مشابه آن مأخـذ محاسبه استهلاك مي باشد. چنانچـه ارزش منصـفانه دارايـي تح صـيل يـا واگـذار شـده قابـل انـدازه گيـري يـا محاسـبه نباشـد ارزش دفتري دارايي واگذار شده با احتساب سرك دريافتي يا پرداختي مأخذ محاسبه استهلاك قرار ميگيرد.

حسابداری استهلاک دارائیها

ماده -3 مخارج مربوط به تعمير اساسي دارايي در زمـان انجـام هزينـه بـه ارزش دفتـري دارايـي اضـافه و در طـول باقيمانـده عمر مفيد دارايي، قابل استهلاك خواهد بود. مخارج مربوط به تعمير اساسي دارايي هاي ثابـت كـه پـس از پايـان عمـر مفيـد دارايي انجام مي شود، در سال انجام مخارج ، قابل استهلاك است. تبصره – در مورد صنايعي كه به طور دورهاي انجام عمليات اورهال (بازرسي عمـده ) ضـرورت دارد ( اعـم از اينكـه عمليـات اورهال طي عمر مفيد يا پس از پايان عمر مفيـد دارايـي صـورت پـذيرد )، چنانچـ ه طـول دوره تكـرار اقـدامات فـوق بـيش از يك سال باشد، مخارج انجام شده به طور جداگانه ثبت و طي دوره منتهي به اورهال بعدي مستهلك ميگردد .

ماده -4 تفاوتهاي تسعير بدهيهاي ارزي مربوط به تحصيل و ساخت دارايـي هـا، ناشـي از كـاهش ارزش ريـال بـا رعايـت استانداردهاي حسابداري از دوره مالي شناسايي آن ، مطابق ضوابط و جداول پيوست اين مجموعه مستهلك مي گردد. ماده -5 چنانچه بهاي تمام شده برخي از اجزاي يك دارايي ثابـت مشـهود در مقايسـه بـا كـل بهـاي تمـام شـده آن دارايـي، با اهميت و عمرمفيد آن متفاوت از دارايي مورد نظر بوده و بهاي آن جزء حداقل 20 درصـد بهـاي تمـام شـده دارايـي باشـد، جزء مذكور بر مبناي حداقل تا نصـف عمـر مفيـد و يـا حـداكثر تـا دو برابـر نـرخ اسـتهلاك دارايـي مزبـور قابـل اسـتهلاك خواهد بود. در اين صورت بهاي تمام شده دارايي و اجزاي با اهميت آن بايد بصورت جداگانه ثبت گردد.

ماده 6 -مبداء محاسبه استهلاك دارايي ها از ابتداي ماه بعد از بهره برداري مي باشد. تبصــره- موسســات مــي تواننــد در مــوارد غيرفعــال و يــا بلااســتفاده مانــدن موقــت دارايــي بــيش از شــش مــاه متــوالي در يـك دوره مـالي، هزينـه اسـتهلاك دارايـي مزبـور در مـدت بلااسـتفاده مانـدن را بـه ميـزان 30 درصـد محاسـبه نماينـد. در اين صورت چنانچه محاسبه استهلاك برحسب مدت باشد،70 %مدت زماني كه دارايي مورد اسـتفاده قـرار نگرفتـه اسـت ، به باقي مانده مدت تعيين شده براي استهلاك دارايي در اين جدول اضافه خواهد شد. حكم اين تبصره در مورد سـاختمانها و تأسيسات ساختماني و دارايي هاي نامشهود با عمر مفيد معين جاري نمي باشد.

حسابداری استهلاک دارائیها

ماده -7 هزينه هاي تأسيس، در سال تأسيس به ميزان صد درصد قابل استهلاك است . ماده -8 هزينه هـاي قبـل از بهـره بـرداري ( بـه اسـتثناء هزينـه هـايي كـه طبـق اسـتاندارد هـاي حسـابداري قابـل احتسـاب در بهاي تمام شده دارايي هاي استهلاك پذير مندرج در جدول پيوست اين مجموعه مي باشد) در سال انجـام هزينـه بـه حسـاب هزينه دوره منظور مي گردد .

ماده -9 روش هاي خط مستقيم، مانده نزولي و تعداد توليد يا كاركرد، روشهاي پذيرفته شـده بـراي محاسـبه اسـتهلاك بـه شرح ذيل خواهند بود: الف- روش خط مستقيم: در اين روش مبلغ استهلاك پذير دارايي طي دوره عمرمفيـد تعيـين شـده در جـدول اسـتهلاكات به طور مساوي در هر سال مستهلك مي گردد. ب- روش مانده نزولي: دراين روش ميزان استهلاك هر سال با اعمـال نـرخ تعيـين شـده در جـدول اسـتهلاكات نسـبت بـه مانده ارزش دفتري دارايي محاسبه مي گردد و هنگامي كه مانده ارزش دفتري دارايي به كمتـر 5از درصـد بهـاي تمـام شـده دارايي برسد، كل مانده ارزش دفتري در سال بعد يكجا قابل استهلاك است.

ج- روش تعداد توليد: در اين روش استهلاك هر سال بر مبناي ميزان محصول توليدي نسبت به كل ظرفيت توليـد دارايـي محاسبه مي شود. ماده -10 درخصوص آن دسته از دارايي هاي استهلاك پذير كه مدت و يا نرخ استهلاك آنان نسبت به جدول استهلاكات قبل تغيير يافته باشد، به شرح ذيل عمل خواهد شد : در روش مستقيم : مانده ارزش دفتري دارايي ظرف مدت باقيمانده عمر مفيد (عمر مفيد دارايي طبق جدول جديد منهاي مـدت مسـتهلك شـده دارائي)، مستهلك خواهد شد و در صورتي كه باقي مانده عمر مفيد معادل يا كمتر از يكسال باشد، كـل مانـده ارزش دفتـري در سال اول اجراي اين جدول، قابل استهلاك خواهد بود.

حسابداری استهلاک دارائیها

در روش نزولي : مانده مستهلك نشده دارايي، طبق نرخ جديد مندرج در جداول پيوست قابل استهلاك خواهد بود. ماده -11 درخصوص مواردي كه روش استهلاك در جداول نسبت به جدول استهلاكات قبل تغيير يافته باشد، به شرح ذيل عمل خواهد شد: الف: در موارد تغيير روش از نزولي به مستقيم، مانده مستهلك نشده طي مدت باقيمانده عمـر مفيـد (عمـر مفيـد دارايـي طبـق جدول جديد منهاي مدت مستهلك شده دارائي)، مستهلك خواهد شد. چنانچه عمر مفيد موضوع اين جدول كمتـر از مـدت مستهلك شده دارائي باشد، مانده ارزش دفتري در سال اول اجراي اين جدول، قابل استهلاك خواهد بود.

ب: در موارد تغيير روش از مستقيم به نزولي، مانده مستهلك نشده با نرخ جديد، مستهلك خواهد شد. ماده 12 -چنانچه قيمت تمام شده يك دارايي تحصيل يا ايجاد شده كمتر از ده درصد حد نصاب معاملات كوچك موضوع قانون برگزاري مناقصات در آن سال باشد، در سال تحصيل يا ايجاد قابل استهلاك خواهند بود . ماده 13 -دارايي هـايي كـه بـه صـورت دسـت دوم خريـداري ميشـوند، مطـابق عمرمفيـد و يـا نر خهـاي منـدرج در جـدول استهلاكات، قابل استهلاك خواهند بود . ماده 14 -در صورتي كه بر اثر فروش مال قابل استهلاك يا مسلوب المنفعه شدن ماشين آلات، زياني متوجه مؤسسه گـردد، زيان حاصل معادل ارزش مستهلك نشده دارايي منهاي حاصل فروش (در صورت فـروش ) يكجـا قابـل احتسـاب در حسـا ب سود و زيان همان سال است .

ماده 15 -استهلاك اجاره سرمايه اي دارايي هاي ثابت استهلاك پذير با رعايت استانداردهاي حسابداري و مطابق ضوابط و جداول پيوست اين مجموعه محاسبه مي گردد . ماده -16 در مـورد قراردادهـاي سـاخت، بهـره بـرداري و واگـذاري (T.O.B ( و بيـع متقابـل (Back Buy ( دارايـي هـاي استهلاك پذير (كه تحت عنوان هزينه هاي پروژه يا دارايي هاي سرمايه اي ثبت مي گـردد )، بـه نسـبت درآمـد هرسـال و يـا به نسبت سنوات دوره بهره برداري ، حسب مورد قابل استهلاك خواهد بود .

ماده 17 -مؤسسات توليدي و معدني داراي پروانه بهره برداري از مراجع ذيربط مجاز خواهند بود آن بخـش از دارايـي هـاي ثابت استهلاك پذير خود را كه به منظور كاهش مصرف انرژي، توليد و يا استفاده از انرژي هـاي نـو (تجديدپـذير )، رفـع يـا كاهش آلودگي هاي زيست محيطي و ارتقاء فناوري ( تكنولوژي ) خريداري مي نمايند با ، نصف مدت و يا دو بر ابـر نرخهـاي مندرج در ايـن جـدول مسـتهلك نماينـد ، مشـروط بـر اينكـه فهرسـت دارايـي هـاي مزبـور و نحـوه اسـتهلاك آن و تأييديـه مراجـع ذيـربط در مـورد مصـاديق ايـن مـاده را تـا پايـان انقضـاي مهلـت تسـليم اظهارنامـه سـال مـالي خريـد دارايـي، بـه اداره امور مالياتي مربوط اعلام نمايند.

حسابداری استهلاک دارائیها

تبصــره- مســئوليت تشــخيص مصــاديق موضــوع ايــن مــاده در مــورد رفــع يــا كــاهش آلــودگي هــاي زيســت محيطــي، با سازمان حفاظت محـيط زيسـت و در سـاير مـوارد بـا وزارتخانـه و يـا موسسـه دولتـي مسـتقل ذيـربط صـادر كننـده پروانـه بهره برداري خواهد بود . ماده 18 -دارايي هايي كه قيمت تمام شده آنها بطور كامل مستهلك ميگردد، تا زمانيكه در مالكيت مؤسسه مي باشند بايـد بهاي تمام شده و ميزان استهلاك انباشته آن دارايي به طور كامل در حسابها و دفاتر مؤسسه نشان داده شود .

ماده 19 -موسسات مجاز مي باشند كه دارايي هاي استهلاك پذير خود را بيش از مدت و يا با نرخي كمتر از نرخهاي مقرر در اين جدول مستهلك نمايند ، مشروط به اينكه فهرست دارايي هاي مربوط و نحوه استهلاك آنها را تا پايان انقضـاي مهلـت تسليم اظهارنامه عملكرد سال تحصيل دارايي به اداره امور مالياتي ذيربط اعلام نمايد. تبصره : حكم اين ماده براي دوره معافيت يا محاسبه ماليات با نرخ صفر جاري نخواهد بود .

 

ماده 20 -در موارديكه مطابق جدول استهلاكات، نرخ و يا مدت خاصي بـراي برخـي از داراييهـا پـيش بينـي نشـده اسـت و همچنين موارديكه نيازمند اصلاح ضوابط، شرح دارائيهاي استهلاك پذير، مدت و يـا نـرخ اسـتهلاك باشـد، مراتـب توسـط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي خواهد رسيد. ماده 21 -ضوابط اين مجموعه و جدول دارايي هاي استهلاك پذير (پيوست) در مورد اشخاص حقـوقي و صـاحبان مشـاغل موضوع ماده 95 قانون ماليات هاي مستقيم كه سال مالي آنها از تـاريخ /01/ 01 1395 و بعـد شـروع مـي گـردد ، لازم الاجـرا ء خواهد بود . علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي

فهرست دارائي هاي استهلاك پذير موضوع ماده 149 قانون مالياتهاي مستقيم اصلاحي مصوب 31/ /04 1394 گروه شرح دارايي هاي قابل استهلاك صفحه دارايي هاي مشهود 1 صنايع مواد غذايي و آشاميدني و خدمات وابسته 1 2 صنايع نساجي، چرم، پوشاك و خدمات وابسته 1 3 صنايع سلولزي، كاغذي، چوبي و خدمات وابسته 1 4 صنايع لوازم خانگي و خدمات وابسته 1 5 ماشين هاي اداري، چاپ، تكثير و خدمات وابسته 2 6 صنايع توليد شيشه، چيني و خدمات وابسته 2 7 ماشين آلات و تأسيسات ساختماني، راهسازي، راهداري، تأسيسات فرودگاهي و خدمات وابسته 2 8 ساختمان ها و راهها

4 9 صنايع برق و الكترونيك 4 10 صنايع مخابرات 4 11 صنايع آبرساني و تصفيه آب و فاضلاب 4 12 صنايع فلزي، فولادسازي و ذوب فلزات 5 13 صنايع حمل و نقل و وسائط نقليه 6 14 صنايع توليد محصولات لاستيكي و پلاستيكي 6 15 صنايع توليد ماشين آلات بخش كشاورزي، دامداري، مرغداري و آبزيان 7 16 صنايع ماشين سازي 7 17 ماشين آلات بخش معدن 8 18 صنايع دارويي، بهداشتي، آزمايشگاهي وپزشكي 9 19 صنايع شيميايي 9 20 صنايع نفت، گاز و پتروشيمي 9 21 دارايي هاي صنايع آب، برق و اتمي 10 22 دارايي هاي زيستي مولد 12 23 صنايع مشترك و تجهيزات خدمات و پشتيباني 12 24 صنايع متفرقه 12 دارايي هاي نامشهود 25 امتيازات و حقوق مالي 13 جدول استهلاكات مالياتي

موضوع ماده 149 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب /31/ 04 1394 1 شرح دارايي هاي قابل استهلاك روش استهلاك مانده نزولي (نرخ) روش مستقيم (مدت/ سال) دارايي هاي مشهود گروه يك- صنايع مواد غذايي و آشاميدني و خدمات وابسته 1 -ماشين آلات صـنايع تهيـه وتوليـد انـواع نـان، خميرمايـه نـان و صـنايع تخميـر، آرد و بيكينـگ پـودر، ماكاروني و رشته، نشاسته وگلوكز، كيك، بيسكوئيت، كلوچه، تنقلات و اجناس خوراكي و مـواد غـذايي

(آماده و غيرآماده)، شيريني جات، شكلات، سوهان، حلوا، گز و پشمك، قطـاب، بـاقلوا، صـنايع تبـديلي (كمپوت، كنسرو، رب و سس، ترشي، شور، سركه، مربا و…)، محصولات و فرآورده هاي لبني، پروتئينـي و گياهي، انواع روغن نباتي و حيواني، انواع بستني و فرآورده هاي يخـي خـوراكي، انـواع نوشـيدني هـاي گازدار و بدون گاز، آب معدني، چاي و قهوه، كاكائو، نسكافه، عرقيات و شيره هاي گياهي، شير خشـك وغذاي آماده كودك، خشكبار و ميوه خشك، نمك، صنايع بسته بندي مواد غـذايي، تجهيـزات وابسـته و نظاير آنها

حسابداری استهلاک دارائیها

10 2 -ماشين آلات توليد قند ، شكر، تصفيه شكر، آپارات هاو مخازن شربت 10 3 -سرد خانه، سالن هاي سرد كننده و نگهداري مواد غذايي و سبزيجات و مواد خوراكي 10 4 -انواع سنگ آسياب در سال اول استفاده در حساب هزينه پذيرفته مي شود. گروه دو- صنايع نساجي، چرم، پوشاك و خدمات وابسته ماشين آلات صنايع نساجي شامل ريسندگي، بافنـدگي، رنگـرزي و چـاپ و تكميـل، انـواع نـخ و طنـاب، الياف، پارچه، البسه و پوشاك، كيـف و كفـش، سـاك و چمـدان، كمربنـد، محصـولات خـانگي نسـجي نظير پتو، تشك، فرش، گليم و موكت، سايه بان، چتر، خيمه، چادر، پشه بند، كيسه خـواب، صـنايع چـرم، يراق آلات و ساير محصولات نسجي و چرمي طبيعي و مصنوعي و ماشين آلات بسته بندي مربوط 8 گروه سه- صنايع سلولزي، كاغذي، چوبي و خدمات وابسته

1 -ماشين آلات صنايع تهيه و توليد انواع كاغذ، خمير كاغـذ، كـارتن، مقـوا، دسـتمال كاغـذي، ظـروف، جعبه، محصولات كاغذي تزئيني، بهداشتي و صنعتي و نظاير آنها 10 2 -ماشين آلات صنايع تهيه و توليد انواع چوب، چوب بري، الوار، فيبر، نئوپان، تـراورس، چـوب فشـرده، ام دي اف، فرميكـا، مـواد اوليـه محصـولات چـوبي، كبريـت سـازي، سـاير مصـنوعات چـوبي صـنعتي، ساختماني، خانگي، اداري، تزئيني و نظاير آنها 10 گروه چهار- صنايع لوازم خانگي و خدمات وابسته 1 -ماشين آلات صنايع توليد انواع لوازم خانگي و لوازم و تجهيزات آشپزخانه، آبسردكن، يخ ساز، آبگرمكن، كولر و نظاير آنها

 

10 2 -انواع لوازم خانگي و لوازم و تجهيزات آشپزخانهو صنايع وابسته، آبسردكن، يـخ سـا ز، آبگـرمكن، كـولر و نظـاير آنها 6 جدول استهلاكات مالياتي موضوع ماده 149 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب /31/ 04 1394 2 شرح دارايي هاي قابل استهلاك روش استهلاك مانده نزولي (نرخ) روش مستقيم (مدت/ سال) گروه پنج- ماشين هاي اداري، چاپ، تكثير و خدمات وابسته 1 -ماشين هاي پلـي كپـي، فتـوكپي، تكثيـر، اوزاليـد، زيـراكس ، صـندوق مكـانيزه فـروش ، دسـتگاههاي خــود پــرداز ( ATM ،(كــارت خــوان ( POS ،(صــدور كــارت، پــين پــد ( Pin pad (، وب كيوســك (Web Kiosk ( ، كنترل امضاء، ماژول و روتـر ، اسـكناس شـمار، نوبـت دهـي، چـك زنـي، پـول شـمار ، سورتر، تست اسكناس و پرفراژ چك زني و ساير ماشين هاي اداري و تجهيزات وابسته 5 2 -انواع نرم افزار، سيستم هاي رايانه اي و تجهيزات سخت افزاري وابسته 3 3 -انواع ماشين هاي چاپ، مركب سازي، برش، حروف سازي، كليشه و گراور و تجهيزات وابسته

 

حسابداری استهلاک دارائیها

15 4 -حروف چاپخانه و كليشه و گراور در سال استفاده به حساب هزينه منظور مي شود. گروه شش- صنايع توليد شيشه، چيني و خدمات وابسته 1 -ماشين آلات صنايع تهيه و توليد انواع شيشه، آينه، كريستال، چينـي و مصـنوعات آنهـا اعـم ازصـنعتي، ساختماني، بهداشتي، طبي، تزئيني، پشم شيشه و نظاير آنها 8 8 2 -كوره ذوب مواد و بوته 3 -قالبها و ظروف و غلطك هاي مربوط به اين صنعت و آجر نسوز مورد مصرف كـوره در سـال اسـتفاده در حساب هزينه منظور مي گردد .

حسابداری استهلاک دارائیها

گروه هفت- ماشين آلات و تاسيسات ساختماني، راهسازي، راهداري، تأسيسات فرودگاهي و خدمات وابسته الف: – ماشين آلات و تاسيسات ساختماني، راهسازي، راهداري و خدمات وابسته 1 -انواع ماشين آلات و تجهيزات ساختمان سازي، راهسازي، راهداري، شهرسازي وابنيه سازي، حفاري، توليد آسفالت، جوشـكاري و جـوش زنـي، جرثقيـل، فرودگـاهي، خشـك كـن، بنـدري، اسـكله سـازي، سد سازي، لوله گذاري، پله هاي متحرك و ساير ماشين آلات مشابه

6 2 -ماشين آلات توليد انواع لوازم، تأسيسات و تجهيـزات مركـزي گرمايشـي، سرمايشـي و تهويـه مطبـوع ساختمانها انواع لوازم، تأسيسات و تجهيزات مركزي گرمايشي، سرمايشي و تهويه مطبوع ساختمانها 10 3 -ماشــين آلات و تجهيــزات توليــد انــواع كاشــي، ســراميك، موزاييــك، آجــر، ســفال بوتــه و پوكــه ، شن و ماسه، بتون ، ، بلوك و جدول، گچ و آهك، سيمان، گچ هاي پيش ساخته، لوله و ورق سيماني نسوز وپنبه نسوز و اتصـالات مربوطـه، ايزوگـام، خانـه هـاي پـيش سـاخته، سـ يپوركس، انـواع تيرچـه بلـوك و سقف بلوك، انواع لوازم آب و فاضلاب ساختمان و ساير مصالح ساختماني و خدمات مرتبط ماشين آلات سنگبري ، سنگ كوبي، صيقل زني ، سنگ شكن و آسياب ها 10 4 -كليه قالب هاي مربوط به صنايع ساختماني وسيمان در سال استفاده در حساب هزينه منظور مي گردد. جدول استهلاكات مالياتي

 

 

موضوع ماده 149 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب /31/ 04 1394 3 شرح دارايي هاي قابل استهلاك روش استهلاك مانده نزولي (نرخ) روش مستقيم (مدت/ سال) ادامه گروه هفت – ماشين آلات و تاسيسات ساختماني، راهسازي، راهداري، تأسيسات فرودگاهي و خدمات وابسته ب: تأسيسات فرودگاهي 1 -ساختمان ها و تأسيسات فني عملياتي و پشتيباني: 1-1 -برج مراقبت پرواز، اپروچ و الكترونيك، مركز كنترل فضاي كشور، پايانه بار هوشمند و ايمني زميني 15 2-1 -ترمينال ها وآشيانه 12 18 2 -سايت هاي هوانوردي 3 -عوامل ميدان پروازي شامل باندهاي پروازي، تاكسيوي و پاركينگ هواپيما: 1-3 -عوامل ميدان پروازي فرودگاههاي دو منظوره (ارائه دهنده خدمات به هواپيماهاي بازرگـاني، تجـاري و نظامي ) 20 2-3 -عوامل ميدان پروازي فرودگاههاي تك منظوره (ارائه دهنده خدمات به هواپيماهاي بازرگاني و تجاري)حسابداری استهلاک دارائیها

15 10 4 -محاوط خاص و عمومي فرودگاهي 5 -سيستم روشنايي باند 20 15 6 -بيكن گردان جدول استهلاكات مالياتي موضوع ماده 149 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب /31/ 04 1394 4 شرح دارايي هاي قابل استهلاك روش استهلاك مانده نزولي (نرخ) روش مستقيم (مدت/ سال) گروه هشت- ساختمان ها وراهها 1 -انواع ساختمانهاي مسكوني، اداري، تجاري، صنعتي، خدماتي، ورزشي و…، سالن هـا ، كارگـاه هـا، انبارهـا ، اسكله ها و…. الف)

ساختمانهاي بتني و اسكلت فلزي 25 ب) ساختمانهاي آجري و غيره 15 2 -زيرسازي و روسازي انواع خطوط ريلي و جاده اي: الف – زير سازي خطوط راه آهن شامل بستر خطوط، ترانشهها، گالريها، آبروها، پلهاي بتوني، طاق سنگي، فلزي و تونلها 18 ب- روسازي خطوط راه آهن شامل انواع ريلها، تراورس چوبي، بتـوني وفلـزي، بالاسـت، سـوزنهاي برقـي ودسـتي، ادوات واتصالات ريل

15 ج- زير سازي و روسازي انواع جاده ها، خيابانها و پياده روهاي اختصاصي، پلهاي بتوني، طاق سنگي، فلزي و تونلها و كليـه تجهيزات، ادوات و تأسيسات وابسته و تكميلي 10 3 -درياچه مصنوعي 25 4 -انواع استخر 15 گروه نه- صنايع برق والكترونيك 1 -ماشين آلات تهيه و توليد كليه وسايل صوتي و تصويري الكترونيكي (تلويزيون، راديو، ضبط و. . .) و كليه ماشينهاي محاسباتي الكترونيكي و دستگاه هاي مونتاژ و ساير مواردمشابه

10 2 – ماشين آلات تهيه و توليد انواع لامپ، چراغ، نورافكن، چراغهاي راهنمايي، ساير تجهيزات روشنايي برقي، انواع سـيم و كابل، كليد و پريز، علايم خبري، انواع لوازم و تجهيزات برقي و الكترونيكي ساختماني و صنعتي ، لوازم انـدازه گيـري بـرق و الكترونيك، انواع ترانس ها، ساير لوازم برقي و الكترونيكي، باطري خشك و تر و زغال هاي صنعتي و ساير موارد مشابه 8 10 3 -ترانسفورماتور، تابلوهاي برق و ملحقات آن گروه ده- صنايع مخابرات 1 -ماشين آلات صنايع توليد تجهيزات و وسايل مخابراتي نظير تلفـن ، دكـل هـاي مخـابراتي، رلـه هـا، بردهـا ، پست ها، بي سيم و ساير موارد مرتبط با صنعت مخابرات 10 2 -مراكز مخابراتي و تجهيزات و وسايل مخابراتيحسابداری استهلاک دارائیها

حسابداری استهلاک دارائیها

10 گروه يازده- صنايع آبرساني وتصفيه آب وفاضلاب 1 -ماشين آلات تهيه و توليد پمپ ها و توربين هاي آبي و موتور پمپ ها و متعلقات مربوطه، تجهيزات تهيـه آب صـنعتي و سختي گيرها و يونيزاسيون آب و تصفيه آب و موارد مشابه 10 2 -ماشين آلات تهيه و توليد تجهيزات آبرساني و اتصالات شـبكه هـا و وسـايل انتقـال آب، تصـفيه فيزيكـي و شـيميايي و بيولوژيكي آب و مخازن مربوطه و موارد مشابه 15 3 -ماشين آلات و تجهيزات تصفيه فاضلاب ها، شيرين كردن آب دريا و صنايع جنبي 10 4

-سيستم آبرساني و فاضلاب كارخانه و تجهيزات مربوط، تلمبه خانه هاي چاههاي عميق و نيمه عميق بـا وسـائل ومخـازن 12 مربوطه و چاه ها جدول استهلاكات مالياتي موضوع ماده 149 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب /31/ 04 1394 5 شرح دارايي هاي قابل استهلاك روش استهلاك مانده نزولي (نرخ) روش مستقيم (مدت/ سال) گروه دوازده- صنايع فلزي، فولاد سازي و ذوب فلزات

 

1 -انواع ماشين هـاي پـرس، پـرس بريـك و سـري سـازي ويـژه ت وليـد انبـوه و سـري سـازي و امثـالهم ، انـواع ماشين هاي بـرش و قيچـي (مكـانيكي، هيـدروليكي و برقـي و) سـري سـازي ويـژه توليـد انبـوه وسـري ، انـواع ماشين هاي ساخت ابزار و سري سازي ويژه توليد انبوه وسري 8 2 -انواع ماشين هاي تراش اتوماتيك nc و cnc و فرز اتوماتيك و سري سازي ويژه توليـد انبـوه و سـري بـه اضافه سايرماشين هاي nc بـراده بـرداري ، انـواع ماشـين هـاي تـراش و فـرز و صـفحه تـراش و دنـده تـراش و دريل هاي معمولي و كل ماشين هاي براده برداري براي كارهاي س ،ري انواع ماشين هاي فلزكاري از هر قبيل و آهنگري و قطعه سازي و قالب سازي، ماشين هاي چاقوسازي، تيغه سازي، تيغه تيزكني، تيغ سازي، مته سازي، سوهان سازي، گداز فلزات، موج دادن فلزات و تيغ صورت تراشي(توليدانبوه )

10 3 -وسايل وتجهيزات جوشكاري (جوش برق، كاربيت، جوش نقطه، ارگون وغيره) ولحيم كاري 4 5 4 -كوره هاي دستي غير اتوماتيك ثابت ودوار نفتي وبرقي و زغالي براي مصارف محدودو گازي 5 -ماشـين آلات قـوطي سـازي، بشـكه سـازي، چـاپ فلـزات ودربطـري سـازي ، ماشـين آلا ت لولـه سـازي، پروفيل سازي، سيم وتور سيمي وساير مصنوعات فلزي(توليدانبوه ، ) ماشـين آلات جيـك وفيكسچروقيدوبسـت واز اين قبيل

12 6 -ماشين هاي توليدوتهيه يراق آلات، چفت و دستگيره و مغزي و فنرهاي نگهدارنده و قفـل درب و پنجـره و ازاين قبيل(توليدانبوه ، ) ماشين هاي ويژه ساخت طلاآلات و فلزات قيمتي و پرداخت آنها به طور سـري سـازي ، ماشين آلات ويژه آبكاري وگالوانيزه كردن فلزات مانند آب گرم، آب نيكل ولعاب وغيره ماشين آلات تهيه و توليـد پـودرو الكتروجـوش (توليـدانبوه)، ماشـين آلات سـاخت وتوليـد ميـز وصـندلي فلـزي ودرب وپنجـره (سري سازي ،) ماشين آلات توليـد صـندوق نسـوز، سايرم اشـين آلات وتجهيـزات گـروه صـنايع فلـزي ازقبيـل پايه هاي فلزي انتقال نيرو، سقف هاي سوله، اسكلت فلزي و ساير موارد مشابه

حسابداری استهلاک دارائیها

10 7 -ماشين آلات توليد ميخ وپرچ و مهـره اتوماتيـك و معمـولي بـراي توليـد انبـوه ، ماشـين آلات نوردكـاري و ساخت ورق هاي فلزي و غلطك ها براي توليدانبوه

12 8 -ماشين آلات و تجهيزات ريخته گري و قالب گيري (سري سازي) 8 9 -ماشين آلات و تجهيزات توليد و ريخته گري چدن و صنايع جنبي و كوره هاي بلند، فـولاد ريـزي مـداوم و متناوب، مواد اوليه چدن و فولاد، نورد فولاد و آهن، تيرآهن، تسمه و نبشي، سپري آرماتور و ساير محصـولات نورد و فولادهاي ساختماني، ورق آهن و فولاد و فولادهاي صنعتي، فولادهاي ضد زنگ و مخصوص و سـاير موارد مشابه

 

حسابداری استهلاک دارائیها

8 10 -ماشين آلات و تجهيزات توليد و ريخته گري آلومينيوم، مس و سرب و روي، ساير فلزات رنگين ونورد و تهيه محصولات 15 11 -ماشين آلات و تجهيزات نورد آلومينيوم و مس و سرب و روي و توليد محصولات آنها 10 12 -ماشين آلات و كوره و دستگاه تقطير ذغال سنگ و كك سازي 10 جدول استهلاكات مالياتي موضوع ماده 149 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب /31/ 04 1394 6 شرح دارايي هاي قابل استهلاك روش استهلاك مانده نزولي (نرخ) روش مستقيم (مدت/ سال) ادامه گروه دوازده – صنايع فلزي، فولاد سازي و ذوب فلزات

13-كليه قالب هاي ريخته گري و فلزكاري محصولات فوق و آجرهاي نسوز و ابزار عمل آتـش خـوار مـورد مصرف كوره ها در سال استفاده در حساب هزينه پذيرفته مي شود . 14 -انواع ابزار و لوازم كار در سال مورد استفاده به حساب هزينه منظور مي شود. 15 -كليه ماشين آلات كارگـاه هـاي فلـز كـاري، تراشـكاري و يـدكي سـازي (غيـر سـري سـازي )، كمكـي وپشتيباني ، كليه تجهيزات كارگاههاي كمكي و سرويس دهنده و پشتيباني 10 16 -كليه ماشين آلات كارگاه هاي ريخته گري و پرداخـت و يـدكي سـازي (غيـر سـري سـازي )، كمكـي و پشتيباني 12 گروه سيزده – صنايع حمل و نقل و وسائط نقليه 1 -ماشين آلات صنايع توليد انـواع خـودرو سـبك و سـنگين، انـواع موتورسـيكلت، دوچرخـه و سـه چرخـه ، تجهيزات جانبي متعلقه و ساير موارد مشابه آنها

10 2 -ماشين آلات صنايع توليد انواع كشتي، انواع هواپيما و هلي كوپتر، انواع قطـار زمينـي و زيرزمينـي و هـوايي (شامل لوكوموتيو و واگن) و تجهيزات جانبي وابسته 15 3 -ماشين آلات صنايع توليد انواع قايق و كرجي، گلايدر، كايـت و بـالون و تجهيـزات جـانبي وابسـته و سـاير موارد مشابه آنها 10 4 -انواع خودرو اعم از سبك، سنگين و نيمه سنگين، انواع موتورسيكلت وتجهيزات جانبي وابسته تذكر: انواع تاكسي، تاكسي بار و وانت بار 4 سال 6 5 -انواع هلي كوپتر و هواپيماهاي مسافري، باري، سم پاشي، نقشه بـرداري، آموزشـي و …وتجهيـزات جـانبي وابسته 10 6 -واگن، لوكوموتيو و ماشين آلات ريلي 20 7 -انواع كشتي مسافري، باري، نفتكش، سردخانه داروتجهيزات جانبي وابسته 12 6 8 -انواع قايق و كرجي ديزلي و موتوري بنزيني، شناورها وتجهيزات جانبي وابسته 9 -تجهيزات سرويس، نگهداري، تعمير،رنگ كاري و… مرتبط با انواع خودرو، كشتي، هواپيما، قطار و…

8 گروه چهارده – صنايع توليد محصولات لاستيكي و پلاستيكي 1 -ماشين آلات صنايع توليد انـواع محصـولات و مصـنوعات لاسـتيكي، پلاسـتيكي، فـايبر گـلاس، فـوم، كائوچو و تجهيزات و قطعات مربوطه 10 6 2 -ماشين آلات تهيه و توليد انواع ريخته گري هاي لاستيك براي مصارف صنعتي وقالب هاي آن 5 3 -انواع غلطك براي ساخت پلاستيك 4

-هزينه قالب ها از تاريخ شروع در حساب هزينهبهره برداري پذيرفته مي شود. جدول استهلاكات مالياتي موضوع ماده 149 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب /31/ 04 1394 7 شرح دارايي هاي قابل استهلاك روش استهلاك مانده نزولي (نرخ) روش مستقيم (مدت/ سال) گروه پانزده – صنايع توليد ماشين آلات بخش كشاورزي، دامداري، مرغداري و آبزيان 1 -صنايع توليـد انـواع ماشـين آلات، ادوات و تجهيـزات كشـاورزي ، دامـداري، مرغـداري و آبزيـان و سـاير تجهيزات مربوط 10 2 -انواع ماشين آلات، ادوات و تجهيزات كشاورزي، دامداري، مرغداري و آبزيان و ساير تجهيزات مربوط تذكر: انواع تراكتور مورد استفاده در ساير بخشها نيز مشمول اين رديف مي باشد.

حسابداری استهلاک دارائیها

6 -3 ماشين آلات صنايع دخانيات و عمل آوري توتون وتنباكو و ساير موارد مشابه 8 4 -ماشين آلات تهيه و توليد خوراك دام و طيور و سـيلوكردن خـوراك دام و مـواد كنسـانتره و آرد مـاهي و موارد مشابه 8 گروه شانزده – صنايع ماشين سازي ماشين آلات و كارخانجات توليد كمپرسور هواي فشـرده، الكتروموتـورو الكتـرو پمـپ، موتورهـاي بنزينـي و ديزلي، پمپ هاي سانتريفيوژ و غيره، توربين هاي برق و بخار آب، بلبرينگ و رول برينـگ، انـواع پمـپ هـاي هيدروليك، تجهيزات ريخته گري و قالب گيري، ماشين آلات كارخانجات صنعتي و ساير موارد مشابه 10 جدول استهلاكات مالياتي موضوع ماده 149 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب /31/ 04 1394 8 شرح دارايي هاي قابل استهلاك روش استهلاك مانده نزولي (نرخ) روش مستقيم (مدت/ سال) گروه هفده –

ماشين آلات بخش معدن 1 -ماشـين آلات معــدن از قبيــل دســتگاه هــاي شستشــو و پرعيارســازي ســنگ معــدن، ريــل، واگــن، لوكوموتيــو و لوله هاي آهن، ماشين آلات حفاري و استخراج معدن مانند دراگلين، سونداژ، بيلهاي مكانيكي، بارگن، انواع دريلهـا، انواع اسكاواتور، سنگ شـكن، چكـش معـدن ، آسـياب ، مخـازن و تجهيـزات مربوطـه و همچنـين ماشـين آلات و تجهيزات مورد استفاده دراكتشاف معدن .

تذكر : استهلاك كاميون هاي مخصوص حمل مواد معدني كه منحصراً براي حمل ونقل در داخل محوطـه معادن مورد استفاده قرار مي گيرند ومعمولاً در جاده هاي عمومي مورد استفاده قرار نمي گيرند، مشـمول مقررات اين بند هستند. 5 2 -وسايل جلوگيري از ريزش سقف معادن از قبيل تيرهاي بتوني، تيرهاي آهن، سيستم جك هاي هيدروليكي كه در معادن به كار مي رود . 2 3 -ماشين آلات و تجهيزات تغليظ و ذوب وتصفيه مواد معدني 8 تبصره يك- كليه هزينههاي اكتشاف، امتياز بهره برداري و ساير مخارج سرمايه اي مربوط به قبل و حين بهـره بـرداري و اسـتخراج از معـدن، بـه شرح زير قابل استهلاك مي باشد

 

: الف – هزينه هاي اكتشاف، تداركات مقدماتي ، تجهيز و آمادهسازي و ساير مخارج مربوط كه براي رساندن معـدن بـه مرحلـه بهـره بـرداري انجـام مي شود، براي هرسال از تاريخ شروع بهره برداري به نسبت مقدار استخراج واقعي هرسال ب ه مقدار ذخيره قطعي قابـل برداشـت طبـق مجـوز وزارت صنعت، معدن و تجارت، استهلاك پذير ميباشد. ب – هزينه هاي مربوط به راه سازي وايجاد تونل ها و چاه هاي اصلي و ساير مخارج سرمايه اي كه در حين استخراج انجام مي شود، از سال بعـد از ايجاد واتمام عمليات آنها، به نسبت ميزان استخراج واقعي هر سال به باقيمانده ذخيره قابل برداشت، مستهلك مي گردد . ج – در صورت هرگونه افزايش يا كاهش در مقدار ذخيرة قابل برداشت معدن

(با تأييد سـازمان صـنعت، معـدن و تجـارت اسـتان مربـوط ،) ميـزان استهلاك به نسبت مقدار استخراج واقعي هر سال به مقدار ذخيرة قابل برداشت معدن (با احتساب افزايش يا كاهش مذكور ) و به مأخذ مانده ارزش دفتري در تاريخ درج تغييرات ذخيره مذكور در پروانه، محاسبه خواهد شد. -د چنانچه امتياز اكتشاف وبهره برداري معدن منتقل شود ويا از طرف صاحب امتياز ب ا شخص ديگري به شراكت گذارده شود و يا صـاحب امتيـاز آن را به عنوان سهم الشركه خود به شركت انتقال دهد، مبلغ پرداختي جهت تحصيل حق الامتياز ويا مبلغي كه به عنوان سرمايه صاحب امتياز از اين بابت در شركت گذارده شده

، متناسب با مقـدار اسـتخراج واقعـي هـر سـال نسـبت بـه مقـدار ذخيـره قابـل برداشـت معـدن، مسـتهلك مـي گـردد . معادني كه در حال بهره برداري واگذار شود انتقال گيرنده پروانه مكلف است گواهي مقدار ذخيره قابل برداشت معدن از را سازمان صنعت، معـدن و تجارت استان مربوط دريافت أم و خذ محاسبه استهلاك قرار د .ده -هـ در اجراي مقررات تبصره يك و بندهاي آن حداكثر ميزان هزينه استهلاك تا سقف بهاي تمام شده دارايي مي باشد . تبصره 2 – وفق مقررات بند 21 ماده 148 قانون مالياتهاي مستقيم هزينههاي اكتشاف معادن كه منجر به بهرهبرداري نشده باشد، به عنوان هزينههـاي قابل قبول تلقي ميگردد .

جدول استهلاكات مالياتي موضوع ماده 149 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب /31/ 04 1394 9 شرح دارايي هاي قابل استهلاك روش استهلاك مانده نزولي (نرخ) روش مستقيم (مدت/ سال) گروه يه جده – صنايع دارويي ، بهداشتي، آزمايشگاهي و پزشكي 1 -ماشين آلات توليد و بسته بندي انواع داروها و فرآورده هاي دارويي (اعم از انسان ودام)، انواع مـواد و لوازم آرايشي و بهداشتي 10 2 -ماشــين آلات تهيــه و توليــد تجهيــزات بيمارســتاني،وســايل اتــاق عمــل و ســاير وســايل پزشــكي، دندانپزشكي و دامپزشكي

 

10 3 -انـواع وسـايل و تجهيـزات بيمارسـتاني، وسـايل اتـاق عمـل و سـاير وسـايل پزشـكي و پـاراكلينيكي (آزمايشگاه، راديولوژي، فيزيوتراپي، طب هسته اي، راديوتراپي و…) و دندانپزشكي و دامپزشكي تذكر: تيوب سي تي اسكن 3 سال 8 گروه نوزده – صنايع شيميايي 1 -ماشين آلات صنايع توليد مواد اسيدي و بازي و سود و كربنات و بي كربنات دو سود، مواد شيميايي حلال و رزين ها، كودهاي شيميايي و تركيبات ازت، سوپر فسفات، پتاس و… و ساير موارد مشابه 6 2 -ماشين آلات صنايع توليدگازهاي اكسيژن، هيدروژن، هليوم و تجهيزات حمـل ونقـل و تخليـه و پركـردن آنها و مخازن و كپسولها،واكس، ورني، بتونه و شمع، مواد اوليه پلاستيك،كاربيد، گوگرد، مـواد شـيميايي از مواد آلي و سايرموارد مشابه

8 3 -ماشين آلات صنايع توليد انواع رنگ و تينر، لاك الكل، چسـب، صـمغ ، انـواع روغـن صـنعتي، معـدني و روغن جلا و تصفيه خانه هاي مربوطه، گريس، مواد شيميايي از منابع معدني و ساير موارد مشابه 12 4 -ماشين آلات صنايع توليد و بسته بندي شوينده ها، پاك كننده ها و سموم دفع آفـات نبـاتي و سـاير انـواع سموم 8 گروه بيست – صنايع نفت، گاز و پتروشيمي 1 -زمـينهاي چاههاي هيدروكربوري وكليه ماشـين آلات و تجهيزات و تأسيسـات اكتشافي،توسـعه اي ، توليد و بهره بـرداري مخـازن هيـدروكربني و هيـدروكربوري زمينـي و دريـايي، فـلات قـاره، مخـازن و پاي انه هاي صادراتي هيدروكربني وهيدروكربوري و موارد مشابه مرتبط با آن

12 2 -كليه ماشين آلات و تجهيزات و تأسيسات توليد، بهره برداري و توزيع گـاز در كشـور و كليـه مـوارد مشابه مرتبط با آن . 12 3 -كليه ماشين آلات و تجهيزات و تأسيسات آب و برق و بخار مرتبط با صنايع نفت و گاز و پتروشيمي. 12 4 -كليه ماشين آلات و تجهيزات و تأسيسات توليد مواد پتروشيمي. 15 5 -كليه ماشين آلات و تجهيزات و تأسيسات تصفيه نفت خام توسط پالايشگاهها و توزيع فرآورده هاي نفتي 15 12 6 -كليه ماشين آلات و تجهيزات و تأسيسات مربوط به ايستگاهها و تلمبه خانه هاي تقويت فشار 6 7 -كليه ماشين آلات و تجهيزات و تأسيسات حفاري جدول استهلاكات مالياتي

 

موضوع ماده 149 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب /31/ 04 1394 10 شرح دارايي هاي قابل استهلاك روش استهلاك مانده نزولي (نرخ) روش مستقيم (مدت/ سال) گروه بيست و يك – دارائيهاي صنايع آب ، برق و اتمي الف:صنعت آب: 1 -ساختمانهاي بتني تأسيسات بهسازي،پمپاژ،تصفيه و نيروگاه آب 30 2 -ساختمانهاي اسكلت فلزي تأسيسات بهسازي،پمپاژ،تصفيه و نيروگاه آب 20 3 -ساختمانهاي آجري تأسيسات بهسازي،پمپاژ،تصفيه و نيروگاه آب 10 4 -مخازن بتني،ذخيره آب،لوله ها و كانال هاي آبرساني بتني 30 5 -مخازن هوايي(فلزي) ذخيره آب، لوله هاي آبرساني چدني،تجهيزات تصفيه خانه ها و لوازم انبارها 15 6 -سدها:رقم قطعي عمر مفيد اقتصادي هر سدي بنا بر نوع سـطح و ميـزان رسـوبات آن توسـط مقـاطع كـار مهنـدس مشاور،كارشناس وزارت نيرو و كارشناس سازمان آب تعيين خواهد شد.

 

حسابداری استهلاک دارائیها

35-100 7 -تأسيسات سدها،تجهيزات مكانيكي و برق سدها 35 8 -مخازن سدها و راههاي آبي 75 50 تونلها- 9 10 -قنوات،تجهيزات دستگاه ديگ بخار،لوله هاي آبرساني فولادي و دوكتيل،لوله ها و شيرهاي اصلي آتـش نشـاني و عمومي 25 11 -چاههاي تأمين آب،تأسيسات مربوطه 8 12 -ساختمان تأسيسات نيروگاه،ساير تأسيسات و تجهيزات نيروگاه به شبكه هاي انشعاب آب

حسابداری استهلاک دارائیها

20 13 -تجهيـزات پمپـاژ برقي،ديزلي،آبي،بخاري،دسـتگاه هـاي توليـد بـرق و سـاير تجهيـزات پمپـاژ، لـوازم و وسـايل آزمايشگاه و ساير تجهيزات و اموال عمومي 10 14 -كنتورهاي آب 5 15 -مطالعات اوليه(از قبيل مطالعات فني و تهيه پروژه): 6 بيشتر از يك ميليارد ريال 3 كمتر از يك ميليارد ريال ب: صنعت برق: 1 -وسايل و تجهيزات توليد( نيرو گاههاي بخاري و ديزلي): 1-1 -ديگ بخار و تجهيزات مربوطه 20 2-1 -توربوژنراتور و تجهيزات مربوطه 20 3-1 -مولد هاي ديزلي و تجهيزات مربوطه 20 2 -وسايل و تجهيزات توليد (نيروگاههاي گازي): – توربو ژنراتور،توربوكمپرسور، اتاق احتراق و تجهيزات مربوطه 15 3 -وسايل و تجهيزات و توليد ( نيروگاههاي چرخه تركيبي):

 

 

1-3 -ديگ بخار و تجهيزات مربوطه 20 2-3 -توربوژنراتور و بخش بخار و تجهيزات مربوطه 20 جدول استهلاكات مالياتي موضوع ماده 149 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب /31/ 04 1394 11 شرح دارايي هاي قابل استهلاك روش استهلاك مانده نزولي (نرخ) روش مستقيم (مدت/ سال) ادامه گروه بيست و يك – دارائيهاي صنايع آب، برق و اتمي 3-3 -توربوژنراتور و توربوكمپرسور واحدهاي گازي و تجهيزات مربوطه 15 4 -مخازن سوخت و تجهيزات: – مخازن سوخت و تجهيزات توليد (اعم از گازي،بخاري و ديزلي) 20 5 -وسايل و تجهيزات توليد(برق آبي):

 

حسابداری استهلاک دارائیها

1-5 -مخازن، سدها و آبروها مربوط به تاسيسات توليد 50 2-5 -توربين ها، ژنراتورها و چرخهاي آبي 30 6 -پره انواع توربين نيروگاههاي تركيبي، آبي، گازي و… 5 7 -وسايل و تجهيزات انتقال: 1-7 -وسايل و تجهيزات پستها 20 2-7 -خطوط انتقال و تجهيزات مربوطه(تيرها،برجها،سيم،كابل،مقره و….) 25 8 -وسايل و تجهيزات توزيع: 1-8 -پستها و تجهيزات مربوطه 25 2-8 -تيرها، برجها، سيمهاي هوايي و كابلهاي زميني 20 3-8 -كنتورها و كابل سرويس مشتركين 20 4-8 -تاسيسات روشنايي معابر 15 9 -تاسيسات ديسپاچينگ:

1-9 -تجهيزات كامپيوتر و مراكز كنترل 10 2-9 -تجهيزات مخابراتي مراكز 10 10 تجهيزات ساير- 9-3 10 -ساختمانهاي محل نصب تاسيسات ديسپاچينگ وپستها وتجهيزات توليد، توزيع و انتقال برق 35 11 -ساير تجهيزات توليد برق 15 ج: اتمي: 1 -ماشين آلات توليد تجهيزات اتمي 5 2 -ماشين آلات توليد كارخانجات آب سنگين و تجهيزات نيروگاه هاي هسته اي 5 3 -تجهيزات و وسايل نگهداري فضولات (پسماند) هسته اي

10 جدول استهلاكات مالياتي موضوع ماده 149 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب /31/ 04 1394 12 شرح دارايي هاي قابل استهلاك روش استهلاك مانده نزولي (نرخ) روش مستقيم (مدت/ سال) گروه بيست و دو – دارائيهاي زيستي مولد 1 -حيوانات زنده كه به قصد توليـدمثل، اصـلاح نـژاد و يـا اسـتفاده از محصـولات و خـدمات بـاحفظ حيـات دارايي زيستي، نگهداري ميشود و قابليت استفاده در بيش از يكسال را دارند : 1-1 -انواع دامهاي شيري، حيوانات باغ وحش و اسب 6 2-1 -شتر مرغ و مرغ هاي تخمگذار

 

3 5 موارد ساير-1-3 2-گياهان كه به قصد توليدكشاورزي ويا اسـتفاده از محصـولات وخـدمات بـا حفـظ حيـات دارايـي زيسـتي، نگهداري ميشود و قابليت برداشت يا استفاده در بيش از يكسال را دارند : 1-2 -تاكستانها و درختان ميوه 10 6 طبيعي چمن- 2-2 گروه بيست و سه – صنايع مشترك و تجهيزات خدمات و پشتيباني 1 -كوره هاي بخار، ديگ هاي بخار و اجزا و تجهيزات مربوطه، برج هاي خنك كننده و تصفيه آب و پمپ و مخازن سوخت وغيره 15 2 -موتورهاي مولد و ژنراتورها: الف- موتورهاي مولد و ژنراتورها تا 750 دور در دقيقه 12 ب- موتورهاي مولد و ژنراتورها از 750 دور در دقيقه به بالا 20 3 -آسانسورها و پله هاي برقي، انواع نوارنقاله و پل متحرك و ملحقات آن، ماشين ها و وسائلي كه با باطري و هواي فشرده ( پنوماتيك) و يا موتور كارمي كنند و ماشين هاي مولد هوا

حسابداری استهلاک دارائیها

 

15 4 -ماشين هاي ويژه نظافت كارخانجات و جاروب گردگير 4 5 -تجهيزات وسايل آزمايش و كنترل كمي و كيفي 15 6 -تجهيزات آتش نشاني و سيستم اطفاء حريق 5 گروه بيست و چهار – صنايع متفرقه 1-تجهيزات اختصاصي بانك مركزي همچون دستگاه چاپ اسكناس، ضرب سكه و … 8 2 -ماشين آلات توليد آلات موسيقي،

كالاهاي ورزشي، اسباب بازي و وسايل پارك هاي تفريحـي و بـازي اعـم از برقي، پنوماتيكي، روغني و الكتريكي و غيره ، تأسيسات تله كابين و تله اسكي و تله سيژ و موارد مشابه 10 3 -تجهيزات و وسايل ورزشي، پارك هاي تفريحي و بازي اعم از برقي، پنوماتيكي، روغنـي و الكتريكـي و غيـره و تأسيسات تله كابين و تله اسكي و تله سيژ و موارد مشابه 10 4 -چمن مصنوعي 8 5-ماشين آلات توليد زيپ، دكمه و وسايل خرازي 10 6 -ماشين آلات قاليشويي، خشكشويي،اتوكشي، لباسشويي صنعتي و تجهيزات و لوازم جانبي متعلقه آنها 8 7 -انواع تجهيزات مورد استفاده در ميادين مين نظير مين ياب، عمق ياب، بمب يـاب ، جـي پـي اس (GPS و ) اس جي پي اس(SGPS (و نظاير آنها 2 جدول استهلاكات مالياتي


موضوع ماده 149 اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب /31/ 04 1394 13 شرح دارايي هاي قابل استهلاك روش استهلاك مانده نزولي (نرخ) روش مستقيم (مدت/ سال) ادامه گروه بيست و چهار – صنايع متفرقه 8 -ماشين آلات توليد اسلحه، مهمات و ادوات جنگي 6 9 -اموال و اثاثيه هتل ها و متل ها و مسافرخانه ها و رستوران ها و سينما و تئـاتر و مؤسسـات تعلـيم و تربيـت و موارد مشابه 5 10 -ماشين آلات و تجهيزات سينمايي، فيلم برداري

 

حسابداری استهلاک دارائیها

، عكاسي، صداگذاري، نورپردازي، حركتي، مونتاژ، چاپ وظهور فيلم و دوبلاژ، نمايش فيلم و آپارات ها، سيستم صدا و نمايش ديجيتال و موارد مشابه 6 11 -دوربين هاي فلكي و تجهيزات مربوط به ستاره شناسي ونجوم وغيره 15 12 -ماشين آلات تهيه و توليد مداد، خودكار، قلم وخودنويس وفندك وموارد مشابه 10 13 -ساير ماشين آلات، تجهيزات و ادوات مختلف كه در اين جدول پيش بيني نشده است 6 دارايي هاي نامشهود گروه بيست و پنج- امتيازات و حقوق مالي 1 -امتيازات وبهاي خريد فرمول و علايم تجاري و صنعتي وغيره: -1-1 براي توليد مقدار معيني باشد به نسبت توليد هرسال به كل توليد معين شده -1-2 قرارداد براي مدت معيني منعقد شده باشد به نسبت مدت قرارداد -1-3 مبلغ مشخصي براي هر سال باشد در همان سال قابل استهلاك است

4-1 -در ساير شرايط 2 2 -حق التأليف، حق التصنيف، ساير حقوق خريداري انحصاري 4 3 -بهاي تمام شده و حق الامتياز انواع فيلم هاي ايراني و خارجي در سال اول نمايش به حسـاب هزينـه منظـور مي شود . 4 -مخارج ايجاد و يا توسعه دارايي هاي نامشهود با رعايت استانداردهاي حسابداري مربوط به عنوان دارايي هاي نامشهود شناسايي و از زمان شروع به بهره برداري از دارايي، حداكثر تا پنج سال مستهلك مي گردد. در موارديكه مخارج مذكور به ايجاد دارايي نامشهود منجر نشود، مخارج انجام شده در سال احراز اين موضوع به حساب هزينه منظور مي شود .

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print