روش ثبت دائمی و ادواری سیستم حسابداری

ثبت دائمی و ادواری سیستم حسابداری

 

  روش ثبت دائمی و ادواری سیستم حسابداری 

 

سیستم حسابداری انبار و موجودی کالا طبق استاندارد های حسابداری از روشهای ارزیابی مربوط به ماهیت و نوع کالا پیروی می کند.

 

به طور کلی سیستم ثبت و نگهداری موجودی کالا به دو گروه تقسیم می شود:

 

1 سیستم ثبت ادواری

 

2  سیستم ثبت دائمی

 

  سیستم ثبت  دائمی موجودی ها

 

در این سیستم هر یک از اقلام خرید و یا فروش به محض وقوع در حساب موجودی ها منعکس می شود.

ادواری سیستم حسابداری

 

  سیستم ثبت  ادواری موجودی ها

 

در این نوع سیستم در پایان دوره مالی و یا هر زمان که تشخیص داده شود، شمارش فیزیکی موجودی انجام می شود. در این سیستم حساب موجودی کالا در طول دوره هیچ گردشی ندارد و مانده آن نشان دهنده موجودی اول دوره می باشد و این یکی از معایب بزرگیست که  وجود دارد.

 

  مقایسه و ثبت مربوط به سیستم ادواری و دائمی در دفتر روزنامه

 

  خرید نسیه کالا:

سیستم دائمی: موجودی کالا *بد      حسابهای پرداختنی* بس ……….. سیستم ادواری : خرید کالا * بد    حسابهای پرداختنی* بس

 

 هزینه حمل:

سیستم دائمی: موجودی کالا *بد          بانک ****بس ………..     سیستم ادواری : هزینه حمل *بد                  بانک * بس

 

 برگشت از خرید نسیه:

سیستم دائمی:حسابهای پرداختنی*بد    موجودی کالا *بس  ………. سیستم ادواری:  حسابهای پرداختنی* بد       برگشت از خرید و تخفیفات *بس

 

 فروش کالا:

سیستم دائمی:ثبت اول:  حسابهای دریافتنی *بد    فروش * بس

ثبت دوم: بهای تمام شده کالای فروش رفته * بد    موجودی کالا * بس

 

سیستم ادواری:حسابهای دریافتنی *بد فروش * بس

 

 برگشت از فروش نسیه :

سیستم دائمی:ثبت اول:  برگشت از فروش و تخفیفات*بد               حسابهای دریافتنی***  بس

ثبت دوم: موجودی کالا *بد         بهای تمام شده کالای فروش رفته * بس

 

سیستم ادواری:  برگشت از فروش و تخفیفات***بد               حسابهای دریافتنی***  بس

ادواری سیستم حسابداری

 

روش ادواری موجودی کالا :

 

درروش ثبت ادواری حساب موجودی کالادرطول دوره مالی گردش نداردو تا پایان دوره مالی ,تا قبل ازاصلاحات ,بدون تغییرباقی می ماندوسپس باانجام دوثبت اصلاحی ابتدامبلغ موجودی کالا دراول دوره ازاین حساب حذف , سپس مبلغ موجودی کالای پایان دوره دراین حساب بدهکارمی شود.

ادواری سیستم حسابداری

 

روش ثبت دائمی موجودی ها:

 

درروش ثبت دائمی برای ثبت رویدادهای مرتبط به موجودی کالااز حساب موجودی کالا استفاده می شودکه باافزایش موجودی کالا (ناشی ازخریدکالا وبرگشت ازفروش ) وکاهش موجودی کالا (فروش وبرگشت ازخریدبه قیمت تمام شده ) بنابه مورد بدهکاروبستانکار می شود.بنابراین حساب موجودی کالا در دفتر به طور مستمر ودائمی گردش دارد ودرهرزمان مانده موجودی کالا متعلق به واحد تجاری را نشان می دهد.

در اغلب واحد های تجاری و ندرتاً در واحدهای تولیدی، سیستم ادواری ارزیابی موجودیها متداول است. در این سیستم هم بهای تمام شده کالای فروش رفته و هم موجودیهای پایان دوره در پایان دوره مالی به هنگام تهیه صورتهای مالی محاسبه می شود. در این روش موجودیهای آخر دوره شمارش شده و ارزش آن بر مبنای یکی از روشهای پذیرفته شده گردش بهای تمام شده تعیین می شود و حسابدارها با کسر کردن ارزش آن از بهای تمام شده کالای آماده برای فروش (که خود از موجودیهای اول دوره بعلاوه خرید طی دوره بدست می آید) بهای تمام شده کالای فروش رفته را محاسبه می نمایند:

ادواری سیستم حسابداری

ارزش کالای آماده برای فروش = ارزش موجودی در ابتدای دوره+ خرید موجودی طی دوره

بهای تمام شده کالای فروش رفته = ارزش کالای آماده برای فروش- ارزش موجودی در پایان دوره

 روشهای مختلف ارزیابی ادواری موجودیها به سه دسته کلی تقسیم می شود که عبارتند از:

 

۱- روش fifo یا اولین صادره از اولین وارده

 

2- روش lifo یا اولین صادره از آخرین وارده

 

3- روش میانگین وزنی

 

شرکت حسابداری ارمان پرداز خبره

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...