ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزش ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان

مالی

1 ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزش ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان

ﯾﮑﯽ از ﺷﯿﻮه ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎي اﺻﻠﯽ  آﻧﻬﺎﺳﺖ   اﺳﺘﻔﺎده از ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ  .ﺗﺤﻠﯿﻞ ، ﮔﺮان ﻣﺎﻟﯽ در ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﮔﺮان ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ را ﻣﯽ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ آﻧﻬﺎ  ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﯽ در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺳﻌﯽ  وﺿﻌ ﺷﻮد ﯿ ﺖ رﯾﺴﮏ ﻣﺎﻟﯽ، وﺿﻌﯿﺖ ﻃﻮر ، ﺳﻮد آوري وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺪﻫﯽ و ﺣﺎﺷﯿﻪ ﺳﻮد ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ  ﮔﺮدد ، ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ  .ذﯾﻨﻔ ﻌﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎران و اﻓﺮاد ﻃﺮف ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ ، اﻋﻢ از ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺰﯾﻪ و    ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﻮد را در وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎ آن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .

 

اﮔﺮ رﯾﺴﮏ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺳﻬﺎم ﺧﻮد و ﮐﻨﻨﺪ  ﻣﯽ ﯾﺎ ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎران ﺳﻌﯽ  اﻋﺘﺒﺎر ﮐﻨﻨﺪ   ﮐﻤﺘﺮي ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺪﻫﻨﺪ و ﯾﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺿﻌﯿﺖ ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎري ﺧﻮد ﺑﺎزدﻫﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي را ﻃﻠﺐ ﮐﻨﻨﺪ.    •  اﻧﻮاع ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ   ﻣﺎﻟﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرﺗﻬﺎي  ﻣﯽ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻓﻘﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻤﻮدي ﺗﻘﺴﯿﻢ  ﺷﻮد .

 

اﻟﻒ (اﻓﻘﯽ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ :    اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﺮ ، اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮاي ﭼﻨﺪ دوره ﻣﺎﻟﯽ  ﻣﯽ ﻣﺒﻨﺎي اﻃﻼﻋﺎت ﺳﺎل ﭘﺎﯾﻪ ﺑﯿﺎن   ﮐﻨﺪ و ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در ﻫﺮ دوره ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻨﻮات ﻗﺒﻞ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ و ﺷﻮد   ﺧﻮد ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ   اي و ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ ﺷ ﻮد .   ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ 1( ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ  اي:  ﺑﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ در دو دوره ﻣﺘﻮاﻟﯽ اﻃﻼق ﻣﯽ ﺗﺤﻠﯿﻞ   ،ﺷﻮد ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻟﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻄﻠﻖ ارﻗﺎم ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ از ﯾﮏ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل دﯾﮕﺮ را ﻣﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﺟﺎﻣﻊ  ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻃﻼﻋﺎت  ﺗ ،ﮐﻨﻨﺪ ﺮي از ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﯽ ﺷﻮد .

 

روﻧﺪ 2( ﺑﺮرﺳﯽ :    در اﯾــﻦ ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ اﻗﻼم ﻣﻬﻢ ﻗﺮار ﻣﻨﺪرج در ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﯽ دادن ﺳﺎل ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮرﺳﯽ   ﺷﻮد ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺠﺎري در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ارﻗﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دوره اي ﺑﺮاي   ﻫﺎي 5  ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﻣﯽ 10 ﺗﺎ ﺳﺎﻟﻪ را اراﯾﻪ  ﺗﺎ ﮐﻨﻨﺪ  ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  ﻫﺎي ﺑﯿﺸﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮد .ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اﯾﻦ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ  دوره    زﯾﺮا ، اي در دو دوره ﻣﺘﻮاﻟﯽ دارد ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ روﻧﺪ ارﻗﺎم را ﺑﻬﺘﺮ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ اﺳ   ﺗﻐﯿﯿﺮ از ﯾﮏ دوره ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ دوره ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻌﺪ ﻣﻤﮑﻦ ،ﮐﻨﺪ ﺑﺨﺸﯽ از ﯾﮏ روﻧﺪ ﮐﻠﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻧﺸﻮد ً

 

ﺖ اﻟﺰاﻣﺎ  اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ً ﻣﺜﻼ، زﯾﺮا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻏﯿﺮ ﻋﺎدي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ وﻗﻮع ﭼﻨﺪ روﯾﺪاد ﻏﯿﺮ ﻣﮑﺮر اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ، در ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺳﺎل ﺟﺎري ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻓﺮوش اوراق ﺑﻬﺎداري ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ﺧﺮﯾﺪاري ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 5   آﺗﯽ ﺗﮑﺮار ﻧﮕﺮدد ﻟﺬا ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ در ﯾﮏ دوره ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺣﻘﯿﻘﺖ را ﮐﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻮد در ﺳﺎل ﺟﺎري در روال ﻋﺎدي ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻧﺒﻮده اﺳﺖ آﺷﮑﺎر ﻧﻤﺎﯾﺪ  .

 

2 ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ

1 : ﻣﺜﺎل اﺳﺖ X ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﯾﺎن ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺸﺮح زﯾﺮ  :      X ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﯾﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ  1372  اي 1376  اﻟﯽ                        1375   ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﯾﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي ﺳﺎﻟﻬﺎي 1376  و ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:      1375 1376 ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ 1  ﻣﺒﻠﻎ درﺻﺪ   ( %4 )  ( 48198 )  1159863  1208061  ﻓﺮوش ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪ رﻓﺘﻪ  ( 1/5 )  ( 14392 )  952176  966568   ه ﻓﺮوش  14  18588  150665  132077  ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ اداري  36  5853  21891  16038  ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮه  ( 82 )  ( 29000 )  6300  35300  ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮدرآﻣﺪ  ( 50 )  ( 29247 )  28831  58078  ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ

١  ارﻗﺎم داﺧﻞ ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ و ارﻗﺎم ﺧﺎرج از ﭘﺮاﻧﺘﺰ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ اﺳﺖ.

1372  1373  1374  1375  1376    1159863  1208061  1107128  978692  871505  ﻓﺮوش ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه  ﮐﺎﻻي ﻓﺮوش  952176  966568  882362  760213  663840   رﻓﺘﻪ  150665  132077  107140  107484  93801  ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ اداري  21891  16038  9526  8151  8400  ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮه ﻣﺎﻟﯿ ﺑﺮدرآﻣﺪ  6300  35300  42300  43900  46600   ﺎت  28831  58078  65800  58944  58864  ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ

 

3 ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ

X ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﯾﺎن ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺷﺮﮐﺖ  ﺷﺮح ﺑﻪ   زﯾﺮ اﺳﺖ.

1372           1373            1374           1375            1376  100%  112%  127%  139%  133%    ﻓﺮوش ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻي ﻓﺮوش 100  115  133  146  143      رﻓﺘﻪ 100  114  114  140  160    ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ اداري 100  97  113  191  261    ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮه 100  94  91  76  14    ﻣﺎﻟﯿﺎت 100  100  112  99  49    ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ

 

 

 

ﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻓﻮق ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻪ ﺳﻮال زﯾﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻃﺮح اﺳﺖ :   در 1 ( ﭼﺮا ﺳﻄﺢ      ﻧﺎﮔﻬﺎن ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ؟ ، آﻣﺪ ﻓﺮوش ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ ﺳﺎل رﺷﺪ 2 ( 1376  ﭼﺮا ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ در ﺳﺎل   ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ؟ ًﺷﺪﯾﺪا ﺑﻬﺮه 3 ( ﭼﺮا ﻫﺰﯾﻨﻪ   ؟ 1376 در ﺳﺎل ﺑﻄﻮر ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ

 

 

           ﻣﯽ در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از درﺻﺪﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﻔﺎده   ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﮐﻪ اﮔـــﺮ ارﻗﺎم ﺳﺎل ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮات آﺗﯽ ﻣﺎﻧﺪه در  ﺗ ، ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ درﺻﺪي ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺰرگ ﺟﻠﻮه ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد اﯾﻨﺼﻮرت ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ از  ﻐﯿﯿﺮات رﯾﺎﻟﯽ ارﻗﺎم 1376    ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮه در ﺳﺎل ً ﻣﺜﻼ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد 1372  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل 261 % ﺑﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ آن ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺰﯾﻨﻪ .  اﺳﺖ1373  ﺑﻬﺮه در ﺳﺎل  ب (ﻋﻤﻮدي ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ :          ﻫ در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻋﻤﻮدي ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﯾﮏ ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ارﻗﺎم ﻣﯽ ﻤﺎن ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮرﺳﯽ   ﺷﻮد و ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﻧﺴﺒﺖ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ  ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ  ﻣﯽ  ﺷﻮد.

 

 

4 ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ

اﺳﺘﺎﻧﺪارد 1( ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ :  در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻤﺎم اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺪرج در ﯾﮏ ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎص ﺑﻌﻨﻮان درﺻﺪي از ﯾﮏ رﻗﻢ ﺷﺎﺧﺺ از ﻫﻤﺎن ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷ ﺳﻮد ﻮد ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﺻﻮرت  و ﻣﯽ زﯾﺎن ﺗﻤﺎم اﻗﻼم ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻﺪي از ﻓﺮوش ﺑﯿﺎن   ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ در ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ ﺑﻌﻨﻮان درﺻﺪي از ﺟﻤﻊ داراﺋﯿﻬﺎ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.   ﺳﻮد ﺻﻮرت   و      ﺑﺮX زﯾﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه ﺷﺮﮐﺖ 1372  ﻣﺒﻨﺎي درﺻﺪي از ﻓﺮوش ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي 1376  اﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ .

 

 

1372    1373             1374    1375      1376    %100  %100  %100  %100  %100   ﻓﺮوش ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻي ﻓﺮوش  82  80  79  78  76   رﻓﺘﻪ  13  11  10  11  11  ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ اداري  2  1  1  1  1  ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮه  1  3  4  4  5  ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮدرآﻣﺪ  2  5  6  6  7  ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ          ﺳــﻮد ﺻﻮرت  و زﯾ ﺗﺎ ـــﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺷﺪه  ﻣﯽ ﺣﺪود زﯾﺎدي ﺑﻪ ﺳﻮاﻻت ﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﺑﺨﺶ ﻗﺒﻠﯽ ﭘﺎﺳﺦ   دﻫﺪ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻫﺰﯾﻨﻪ 1376  ﮐﺎﻫﺶ در ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺳﺎل    اﻓﺰاﯾﺶ ، ﻧﺎﺷﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ در ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻي ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮدي اداري و اﻓﺰاﯾﺶ در ﻫﺰﯾﻨﻪ  اﺳﺖ ﻫﺎي ﺑﻬﺮه  .د ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﯿﺶ از ﯾﮏ ﻣﯽ وره اﺳﺘﺎﻧﺪارد   ﺷﻮد ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ارﻗﺎم اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺣﺘﯿﺎط ﮐﺮد . 1375  ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮه ﺳﺎل ،1 % 1376  ﻓﺮوش اﺳﺖ

 

و در ﺳﺎل ﻧﻤﯽ 2 %،   ، ﻓﺮوش اﺳﺖ ﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ دو اﺳﺘﺎﻧﺪارد 1376  ﺑﻬﺮه در ﺳﺎل ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﺻﻮر ﮐﺮدن ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺳﻨﺠﺶ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ ارﻗﺎم  ﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ در ﯾﮏ دوره اﺳﺖ و ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ اﺟﺰاء ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ روﻧﺪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮﻧﺪ .     ﻣﺎﻟﯽ 2( ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي :           ﮔﺴﺘﺮده رواﺑﻂ دو ﯾﺎ ﭼﻨﺪ رﻗﻢ از ﯾﮏ ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﯽ را ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻄﻮر   اي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ  ﮔﯿﺮد .ﻧﺴﺒﺖ  ﻣﺎﻟ ًﻣﻌﻤﻮﻻ ﻫﺎي ﻣﯽ ﯽ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﭼﻬﺎر ﺟﻨﺒﻪ از ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ   ﺷﻮﻧﺪ .از اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺟﻨﺒﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ :     ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ1 (  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ2 ( ﻣﺎﻟﯽ 3 ( اﻫﺮم   4 ( ﺳﻮد آوري

5 ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزش ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان  www.irbourse.com

q  ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ:          اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎ ﺑﻪ  ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﮏ  ﮐﻮﺗﺎه ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻨﯿﻪ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺮﮐﺖ را در ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎي   ﻣﺪت در ﺳﺮرﺳﯿﺪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽ  ﺷﻮد .

 

 

ﺟﺎري 1. ﻧﺴﺒﺖ :  ﻣﯽ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ درﮔﺮدش ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه  ﻣﯽ ﺷﻮد از ﺗﻘﺴﯿﻢ داراﺋﯿﻬﺎي ﺟﺎري ﺑﻪ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎي ﺟﺎري ﺑﺪﺳﺖ   آﯾﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺎدﯾﻪ ﺗﻌﻬﺪات ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽ ﻣﺪت از ﻣﺤﻞ داراﺋﯿﻬﺎي ﺟﺎري ﺑﺸﻤﺎر  رود.      X ﺷﺮﮐﺖ ﺗﺮازﻧﺎﻣ اي ﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ       29/12/1376  29/12/1375    29/12/1376  29/12/1375

 

 

 

وﺟﻮه  ﻧﻘﺪ  و  اوراق  ﺑﻬﺎدار  ﮐﻮﺗﺎه  ﺟﺎري 39064  38951   ﻣﺪت  163453  181308   ﺑﺪﻫﯿﻬﺎي  ﻣﺪت 138459  162521  ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي درﯾﺎﻓﺘﯽ  – ﺧﺎﻟﺺ  177841  212541   ﺑﺪﻫﯿﻬﺎي ﺑﻠﻨﺪ  ﻣﻤﺘﺎز 270592  267663  ﻣﻮﺟﻮدي ﮐﺎﻻ  39074  39074   ﺳﻬﺎم  ﻋﺎدي 9410  25826  ﭘﯿﺶ ﭘﺮداﺧﺘﻬﺎي ﻫﺰﯾﻨﻪ  55425  55450   ﺳﻬﺎم  ﺳﻬﺎم 18572  24599  ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت  10415  10499   ﺻﺮف  اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ 347581  361949  داراﺋﯿﻬﺎي ﺛﺎﺑﺖ  399802  404969   ﺳﻮد  _____  _____    22332  22332  ﺳﺮﻗﻔﻠﯽ  ﺑﺪﻫﯿﻬﺎ 846010  903841  ﺟﻤﻊ داراﺋﯿﻬﺎ 8  903841  ﺟﻤﻊ  و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ 46010

 

 

 

6 ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ

X ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻮرت ﺳﻮد و زﯾﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ اي      29/12/1376  29/12/1375  1159863  1208061    ﻓﺮوش )952176 (   )966568 (    ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ )150665 (   )132077 (    ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ داراي     )16038 ( )21891 (  ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮه 35131  93378    ﺳﻮد ﻗﺒﻞ از ﮐﺴﺮ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﻣﺎ ﺑﺮدرآﻣﺪ     )35300 ( )6300 (   ﻟﯿﺎت 28831  58078    ﺳﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺨﺼﯿﺺ     )4817 ( )4817 (  ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﻣﻤﺘﺎز  ﺳﻬﻢ  53261 ﺳﻬﻢ24014   ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﻋﺎدي 11066  11096    ﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم ﻋﺎدي  رﯾﺎل  8/4 رﯾﺎل17/2   ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﻋﺎدي      X ﻣﺜﺎل ﺑﺪﻫﯽ ﺟﺎري ﺷﺮﮐﺖ 1376  در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل رﯾﺎ ﺑﺪﻫﯽ 181.308 ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻎ    آﯾﺎ ﺗﻮان ﺑﺎز ﭘﺮداﺧﺖ ، ل اﺳﺖ ﻫﺎ در ﺳﺮرﺳﯿﺪ  X وﺟﻮد دارد؟ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺎري ﺷﺮﮐﺖ ﺷـﺎﺧﺺ ﻻزم را ﺑـﺮاي ارزﯾـﺎﺑﯽ ﺗﻮاﻧـﺎﺋﯽ ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ و رﺿﺎﯾﺖ ﺧﺎﻃﺮ اﻋﺘﺒﺎر دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .   X ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺎري در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ .

داراﺋﯿﻬﺎي ﺟﺎري

=     ﺟﺎري ﻧﺴﺒﺖ

ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎي ﺟﺎري

 

 

 

اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎران  ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت آﻧﺎن در ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺖ   ﮔﺮدد واﺣﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﯾﺎ ﺑﺎر اﺳﺖ و ﺟﻬﺖ آن ﻧﯿﺰ ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ از ﻧﻈﺮ اﻋﺘﺒﺎر ا ، دﻓﻌﻪ، اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﺳﺖ .  د    494961      =73/2    ﻓﻌﻪ 181308

 

 

7 ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ

ﻧﺴﺒﺖ آﻧﯽ)ﺳﺮﯾﻊ( : ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼت ﻧﺴﺒﺖ ﺟﺎري درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺑﻪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ داراﺋﯿﻬﺎي ﺟﺎري اﺳﺖ ﺟﻬﺖ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ از ﻧﺴﺒﺖ دﯾﮕﺮي ﺑﻨﺎم ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﯾﺎ آﻧﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﯽ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ از ﺗﻘﺴﯿﻢ داراﺋﯿﻬﺎي ﺳﺮﯾﻊ ﺑﺮ ﺟﻤﻊ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎ ﺑﺪﺳﺖ    داراﺋﯿﻬﺎي ﺳﺮﯾﻊ ﺷﺎﻣﻞ ،آﯾﺪ ﮐﻮﺗﺎه ، وﺟﻮه ﻧﻘﺪ و ﺑﺎﻧﮏ اوراق ﺑﻬﺎدار  ﭘﺮداﺧﺖ    ﭘﯿﺶ ، اﻗﻼﻣﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻮﺟﻮدي ﮐﺎﻻ ، ﻣﺪت و ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﻫﺎ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﯽ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﻮد ﺗﺎ ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎران و  ﮐﻮﺗﺎه دﻫﻨﺪﮔﺎن  ﺑﺎز ﻣﺪت ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ واﺣﺪ ﺗﺠﺎري را در   ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ .

 

اﺳﺖ X ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﯾﻊ در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮا  .                                                                       اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﯾﻊ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻮق اﻟﺬﮐﺮ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﯾﮏ اﺳﺖ آن ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ  ﻣﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺑﺪﻫﯿﻬﺎي ﺟﺎري را   ﺗﻮان از ﻣﺤﻞ داراﺋﯿﻬﺎي ﺳﺮﯾﻊ ﭘﺮداﺧﺖ ﮐﺮد  .  q  ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ    ﻧﺴﺒﺖ  ﻫﺎي ﮐﻪﻋﻤﻠﮑﺮد ﻏﯿﺮ اﯾﻦ واﺣﺪ ﺗﺠﺎري را در اﺳﺘﻔﺎده از داراﺋﯿﻬﺎي ﺟﺎري و   ﻣﯽ ﺟﺎري ﻧﺸﺎن  دﻫﺪ.

 

 

ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي ﻓﻮق ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:  1.      ﮔﺮدش ﻣﻮﺟﻮدي:  ﮔﺮدش ﻣﻮﺟﻮدي از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﯽ ﮐﺎﻻي ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮدي ﯾﮏ دوره ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺪﺳﺖ  آﯾﺪ . ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻي ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ ﺑﺠﺎي ﻓﺮوش در ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ اﺳﺖ ﮔﯿﺮد زﯾﺮا ﻓﺮوش ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮد  . ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮدي در ﻣﺨﺮج ﮐﺴﺮ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ ﮔﯿﺮد زﯾﺮا اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ را در ﻃﻮل ﯾﮏ دوره ﻧﺸﺎن ﻣﯽ  .           ﻣﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺮدش  1376  ﺟﻮدي در ﺳﺎل ﺷﺮﮐﺖ ﺳﻬﺎﻣﯽ ﺳﭙﻬﺮ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ:                                                       ﻣﻮﺟﻮدي ﮐﺎﻻ ﭘﺎﯾﺎن دوره+ دوره ﻣﻮﺟﻮدي ﮐﺎﻻ اول                                                                                                                                              =  ﮐﺎﻻ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻮﺟﻮدي                                                                                        2                                                                              ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي درﯾﺎﻓﺘﯽ + اوراق ﺑﻬﺎدار  ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت+ ﻧﻘﺪ  =   ﺳﺮﯾﻊ ﻧﺴﺒﺖ   ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎي ﺟﺎري    =11/1   دﻓﻌﻪ 162521+ 38951  181308

8 ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزش ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان  www.irbourse.com

رﻓﺘﻪ ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻي ﻓﺮوش                                                                                                                                =  ﻣﻮﺟﻮدي ﮔﺮدش                                                                                       ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﺘﻮﺳﻂ                                                                                                 952176                                            =                                                          =54/3    ﺑﺎر ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﺎل                                                                                  2 ) /267663 + 270592

 

 

 

(      ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺮوش ﯾﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﻮﺟﻮدي ﻃﯽ دوره ﺑﺎﺷﺪ اﻓــﺰاﯾﺶ ﻣﻮﺟﻮدي ﻃﯽ دوره ﻋﻮاﻗﺒﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﻓﺰاﯾﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاري و ﺑﺮ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﺮوﺟﯽ ﻧﻘﺪي در  دارد . ﮔﺮدش ﺑﺎﻻي ﻣﻮﺟﻮدي ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﮑﻼت ﮐﺴﺮي ﻣﻮﺟﻮدي در ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را اﯾﺠﺎد ﻧﻤﺎﯾﺪ.     درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ 2. ﮔﺮدش ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي :  ﺣﺴﺎب در ﺗﺌﻮري ﮔﺮدش  ﻣﯽ ﻫﺎي درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﺎﻟﺺ ﻓﺮوش ﻧﺴﯿﻪ ﺑﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ  آﯾﺪ . در ﻋﻤﻞ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮐﺴﺮ ﺑﺪﻟﯿﻞ آﻧﮑﻪ اﻏﻠﺐ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﻓﺮوش ﻧﺴﯿﻪ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﮔﺰارش   ﻓﺮوش    ﺟﻤﻊ،ﮐﻨﻨﺪ ﻫﺎي ﻃﯽ دوره اﺳﺖ .       اﺳﺖ X ﮔﺮدش ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ :

 

 

 

ﻓﺮوش ﺧﺎﻟﺺ                               ﺧﺎﻟﺺ ﻓﺮوش                                                                                                         =                                      =  درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﮔﺮدش ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي        2  ) / ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺪﻫﮑﺎران ﭘﺎﯾﺎن دوره+  ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺪﻫﮑﺎران اول دوره(              ﺣﺴﺎﺑﻬﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ درﯾﺎﻓ ي ﺘﯽ                                                                                                                                                                 1159863                                                                                   =                                                =71/7   ﺑﺎر در ﻫﺮ ﺳﺎل                                                                     2  ) /162521  +138459 (

 

 

 

 

9 ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزش ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان  www.irbourse.com

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت 3. ﻣﺘﻮﺳﻂ دوره وﺻﻮل :   ﻣﯽ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ روزﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻃﻮل  ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﻓﺮوش ﻧﺴﯿﻪ وﺻﻮل ﺷﻮد را ﺑﯿﺎن   360  ﮐﻨﺪ و از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻋﺪد روز ﺑﺮﮔﺮدش ﺑﺪﻫﮑﺎران ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ .                                                              365                    360                            =                =                           =  ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت 47  روز در ﺳﺎل ﻣﺘﻮﺳﻂ دوره وﺻﻮل   ﺑﺪﻫﮑﺎران                                                    71/7            ﮔﺮدش     ﻓﺮوش 47  ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ روز ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﻧﺎﺷﯽ از  ﺷﻮد ﻧﺴﯿﻪ ﺑﻪ وﺟﻪ ﻧﻘﺪ ﺗﺒﺪﯾﻞ  .     داراﺋﯿﻬ 4. ﮔﺮدش ﺟﻤﻊ ﺎ:    ﻣﯽ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺧﺎﻟﺺ ﻓﺮوش ﺑﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ داراﺋﯿﻬﺎ در ﯾﮏ دوره ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺪﺳﺖ  آﯾﺪ. ﺑﻬﺮه اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ   وري از داراﺋﯿﻬﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ دارد .

 

     اﺳﺖ X ﮔﺮدش ﺟﻤﻊ داراﺋﯿﻬﺎ در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ   .                                                                              ﻓﺮوش ﺧﺎﻟﺺ      ﺧﺎﻟﺺ ﻓﺮوش                                                                                          =                            = ﯿﻬﺎ ﮔﺮدش ﺟﻤﻊ داراﺋ            2  ) / داراﺋﯿﻬﺎي ﭘﺎﯾﺎن دوره +ﺋ دارا ﯿﻬﺎي اول دوره  (          ﯿﻬﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ داراﺋ                                                                                                                                  1159863                                               274     ﺑﺎر ﯾﺎ  =                                             =33/1    روز در ﺳﺎل                                                                                             2 ) /903841 + 846010 (      ﻫﺰﯾﻨﻪ ﮔﺮدش ﭘﺎﯾﯿﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮﯾﺪ   ﻫﺎي ﻓﺮﺻﺖ از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ ﯾﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻋﺪم ﮐﺎراﯾﯽ در اﺳﺘﻔﺎده از اﺳﺖ داراﺋﯿﻬﺎ  . اﻟﺒﺘﻪ ﺟﻬﺖ درك ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺮدد ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ  .     اﻫﺮﻣﯽ q ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي           ﻧﺴﺒﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎي اﻫﺮﻣﯽ رﯾﺴﮏ  اﻋﺘﺒﺎر ﮔﺬاران و   ﺑﻠﻨﺪ دﻫﻨﺪﮔﺎن  ﻣﯽ ﻣﺪت ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﺠﺎري را ﻧﺸﺎن  ﻧﺴﺒﺖ    اﯾﻦ ،دﻫﺪ ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪي راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻮان ﺑﺎزﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎي ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽ ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺷﺮﮐﺖ در ﺳﺮرﺳﯿﺪ ﻓﺮاﻫﻢ    ﻧﺴﺒﺖ،آورﻧﺪ ﻫﺎي اﻫﺮﻣﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از

 

 

  : ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺎيداراﺋﯿﻬﺎ 1. ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻊ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ :  ﺑ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﺋﯽ واﺣﺪ ﺗﺠﺎري در ﺗﺤﻤﻞ ﮐﺎﻫﺶ ﺧﺎﻟﺺ داراﺋﯿﻬﺎ ﺑﺮاﺛﺮ زﯾﺎﻧﻬﺎي وارده ﺑﺪون ﻪ   ﻣﺨﺎﻃﺮه اﻓﺘﺎدن ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻋﺘﺒﺎر  ا دﻫﻨﺪﮔﺎن را ﻣﯽ راﺋﻪ  ﻣﯽ    ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ رﺳﯿﮏ ﺑﺎﻻي اﻋﺘﺒﺎر دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻮده و ﻣﻮﺟﺐ ،ﮐﻨﺪ ﮔﺮدد ﺗﺎ آﻧﻬﺎ ﻧﻈﺮ ﻣﺴﺎﻋﺪي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺪﯾﺪ اﻋﺘﺒﺎر ﯾﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻋﻄﺎي اﻋﺘﺒﺎر ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ  . ﺳﻄﺢ ﻣﻄﻠﻮب اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺛﺒﺎت ﺳﻮدآوري در ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻣﺘﻔﺎوت دارد

 

 

ﻫﺮ ﭼﻪ ﺛﺒﺎت ﺳﻮدآوري ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻋﺘﺒﺎر دﻫﻨﺪﮔﺎن و  ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺬاران   ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮي را ﺗﺤﻤﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد .ﺑﺪﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻊ     X ﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ داراﺋﯿﻬﺎ در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ .    ﻫﺎ                                                               393849                  ﺟﻤﻊ ﺑﺪﻫﯽ   =                               =                                      =  ﯿﻬﺎ                                              44 /0    ﺟﻤﻊ ﺑﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ داراﺋ  ﯿﻬﺎ                                                             903841                   ﺟﻤﻊ داراﺋ            ﻣﯽ اﯾـﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻧﺸﺎن  ﺑﺪﻫﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﻤﺘﺮ از ﻧﺼﻒ داراﺋﯿﻬﺎ از ﻣﺤﻞ اﯾﺠﺎد  اﺳﺖ ﻫﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺷﺪه  .    2.  ﻧﺴﺒﺖ دﻓﻌﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺮه:  ﻣﯽ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد ﻗﺒﻞ از ﺑﻬﺮه و ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺑﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺪﺳﺖ   آﯾﺪ . ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻮد ﻗﺒﻞ از ﺑﻬﺮه و ﻣﺎﻟﯿﺎت در ﺻﻮرت ﮐﺴﺮ اﺳﺖ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﻮد ﺟﻬﺖ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺮه در دﺳﺘﺮس  . اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮان واﺣﺪ ﺗﺠﺎري در ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮه ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود .

 

 

   اﺳﺖ X ﻧﺴﺒﺖ دﻓﻌﺎت ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺮه در ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ  .                                           1891 + 35131                ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮه+ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﻮد ﻗﺒﻞ از                  =                                 =                                                   =  ﺑﻬﺮه 1/3   دﻓﻌﻪ دﻓﻌﺎت ﭘﺮداﺧﺖ   ﺑﻬﺮه                                         21891                                  ﻫﺰﯾﻨﻪ     واﺣﺪ اﯾﻦ ﻧ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﺎ ﺑﺎر اﺳﺖ و ﺑﺴﺘﺎﻧﮑﺎران و  ﺗﺮﺟﯿﺢ ، ﻣﺮﺗﺒﻪ ، ﺴﺒﺖ دﻓﻌﻪ ﮔﺬاران ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﺣﺎﺷﯿﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻬﺮه   ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻓﻮق ﺑﯿﺸﺘﺮ  .    q  ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﺳﻮد آوري   و ﻫﺪف ﻏﺎﺋﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣﺪاﮐﺜﺮﮐﺮدن ﺑﺎزده ﺳﻬﺎﻣﺪاران اﺳﺖ  دﺳﺘﯿ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺑﺰار ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ در  ﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻫﺪف ﻣﺰﺑﻮر اﺳﺖ .ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻬﺎﻣﺪاران در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺮاي   ﻫﺎي ﺳﻮدآوري اﻫﻤﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي ﻗﺎﺋﻞ ﺑﺸﻮﻧﺪ .ﻧﺴﺒﺖ  ﻫﺎي ﺳﻮدآوري ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:

 

 

 

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺎي

ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﻓﺮوش:   ﻣﯽ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺪﺳﺖ  ﺑ آﯾﺪ و ﻣﯿﺰان ﺑﺎزدﻫﯽ را  ﻪ از ازاي ﻫﺮ رﯾﺎل  ﻣﯽ ﻓﺮوش ﻧﺸﺎن  دﻫﺪ . ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ  X ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ .    ﺧﺎﻟﺺ                                                 28831                ﺳﻮد                              025/0    =                         =                          =     ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪﻓﺮوش  ﺧﺎﻟﺺ                                               1159863              ﻓﺮوش      ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺿﻌﻒ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎري از  ﺷــﺪه ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﻟﺤـــﺎظ   اﻧﺪ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻓﺮوش ﻧﺪارﻧﺪ .ﻧﻤﯽ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﯿﺴﺖ و  ﺗﻮ ﺳﻮد ان ﺑﻄﻮر ﻗﺎﻃﻊ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﻬﺎر آوري واﺣﺪ ﺗﺠﺎري اﻇ   ﺳﻮد ﻧﻈﺮ ﮐﺮد اﺑﺰار ﺑﻬﺘﺮ در ارزﯾﺎﺑﯽ  اﺳﺖ آوري واﺣﺪ ﺗﺠﺎري ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش  . 

 

 

  2.  ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ:   ﻣﯽ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺪﺳﺖ  و  ﺳﻮد  زﯾﺎن ، آﯾﺪ اﻗﻼم ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻫﻤﭽﻮن درآﻣﺪ و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮه واﮔﺬاري داراﺋﯿﻬﺎ در ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﯽ اﺳﺖ ﺷﻮد اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻌﯿﺎر ﻗﻮﯾﺘﺮي ﺑﺮاي ارزﯾﺎﺑﯽ ﺳﻮدآوري و ﻓﺮوش  .    ) ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺳﻮاري+  ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻي ﻓﺮوش رﻓﺘﻪ (-       ﻓﺮوش ﺧﺎﻟﺺ   ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﻮد                                                                                                          =                       =  ﻓﺮوش ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ                                                                   ﻓﺮوش ﺧﺎﻟﺺ                            ﺧﺎﻟﺺ ﻓﺮوش                                                          )162246  +952176  (- 1159863                                   04/0 =

 

 

=                                                                   1159863     اﺳ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﻓﺮوش ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺖ و ﻣﻌﺮف آﻧﺴﺖ ﮐﻪ    زﯾﺎد اﺳﺖ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺑﯿﺎورﯾﺪ ً ﻫﺎي ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻧﺴﺒﺘﺎ اﺳﺖ 1376   ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮه در ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از آن اﻓﺰاﯾﺶ ﭼﺸﻤﮕﯿﺮي داﺷﺘﻪ  .

 

 

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺎي

داراﺋﯿﻬﺎ 3. ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ :   ﺑﺪﺳ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ داراﺋﯿﻬﺎ ﻣﯽ ﺖ  ﺳﻮد آﯾﺪ و ﻣﻌﯿﺎر ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺮاي ﺳﻨﺠﺶ   آوري واﺣﺪ ﺗﺠﺎري در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ ﻓﺮش و ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺗﻮان ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را در ﺑﮑﺎر ﮔﯿﺮي ﻣﻮﺛﺮ از داراﺋﯿﻬﺎ در اﯾﺠﺎد ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ   از X اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﺷﺮﮐﺖ ،دﻫﺪ ﻋﺒﺎرت :                                                                       ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ       ﺧﺎﻟﺺ ﺳﻮد                                                                                   =                            =   ﯿﻬﺎ ﺑﺎزده ﺟﻤﻊ داراﺋ                       2 ) / داراﺋﯿﻬﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره+  داراﺋﯿﻬﺎ اول دوره    (      ﯿﻬﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ داراﺋ                                                            28831                         03/0 =                                             =                                                                                     2 ) /903841 + 846010 (       ﻣﯽ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده داراﺋﯿﻬﺎي ﺑﮑﺎرﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻃﯽ دوره را ﻧﺸﺎن   دﻫﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻣﺨﺮج ﮐﺴﺮ از ﻣﺘﻮﺳﻂ داراﺋﯿﻬﺎي ﻃﯽ دوره اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . 

   4.  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎزده ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم:   ﺑﺪ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻨﻬﺎي ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﻣﻤﺘﺎز ﺑﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﻣﯽ ﺳﺖ   آﯾﺪ ﺳﻮد در دﺳﺘﺮس ﺟﻬﺖ ﺗﻮزﯾﻊ ﺑﯿﻦ ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻋﺎدي ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻨﻬﺎي ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﻣﻤﺘﺎز اﺳﺖ .   X ﺑﺎزده ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم در ﺷﺮﮐﺖ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ا

 

ز:                               4812 – 28831                          ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﻣﻤﺘﺎز- ﺧﺎﻟﺺ ﺳﻮد    05/0      =                                             =                                                    =   ﺳﻬﺎم ﺑﺎزده ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن   ﺳﻬﺎم 465642      (            +                  2 ) /470918 ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن      ﻋ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯿﺰان ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ را در ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﻧﻤﻮدن ﺑﺎزده ﺳﻬﺎﻣﺪاران ﻣﯽ ﺎدي ﻧﺸﺎن   دﻫﺪ .    5.   در آﻣﺪ ﻫﺮ ﺳﻬﻢ:   ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺳﻮد ﮔﺬاران اﻏﻠﺐ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺪرت  را آوري  اﻧﺪازه ﻣﺒﻨﺎي ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ    روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮاي ، ﮔﯿﺮي ﮐﻨﻨﺪ اﻧﺪازه ﻣﺘﺪاول ﮔﯿﺮي وﺟﻮد دارد ﮐﻪ    ﮐﻪ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻨﻬﺎي ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﻣﻤﺘﺎز ﺑﺮﺗﻌﺪاد ﺳﻬﺎم ، ﺗﺮﯾﻦ روش ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ اﺳﺖ ﻋﺎد آﯾﺪ ي ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ   .

 

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺎي

ﻧﺴﺒﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺳﻮد: اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ از ﺗﻘﺴﯿﻢ ارزش ﺑﺎزار ﺑﻪ ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ  آﯾﺪ ﺑﺎ ﻓﺮض آﻧﮑﻪ ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎزار ﺑﻮرس ارزش ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم ﺷﺮﮐﺖ X  1376 در ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل ،22.875  رﯾﺎل ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺳﻮد ﻋﺒﺎرت از:    ﺳﻬﻢ    875/22                                                              ارزش ﺑﺎراز ﻫﺮ                             54/10   =                         =                                  =      P/E   = ﻧﺴﺒﺖ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻪ ﺳﻮد ﺳﻬ                                                17/2                    ﺳﻮد ﻫﺮ ﻢ     روﻧﺪ اﻓﺰاﯾﺶ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺒﯿﻦ رﺷﺪ واﺣﺪ ﺗﺠﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ از دﯾﺪﮔﺎه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﮔﺬاران رﺷﺪ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ   روﻧﺪ ﮐﺎﻫﺸﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﺮد ﮔﺬاران و ﺳﻬﺎﻣﺪاران را ﻧﮕﺮان ﺧﻮاﻫﺪ  .    7.  ﺑﺎزده ﺳﻮد ﺳﻬﺎم:   ﺑﺎز   اﯾﻦ، ﺑﺎزده ﺳﻮد ﺳﻬﺎم از ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺳﻮد ﻋﺎدي ﺑﺮارزش ﺑﺎزرارﻫﺮ ﺳﻬﻢ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽ آﯾﺪ  X ده ﺑﺮاي ﺷﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ .  ﻋﺎدي                                             17/2               ﺳﻮد ﻫﺮ ﺳﻬﻢ                            095/0  =                    =                                         =      E/P ﺑﺎزده ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﻋﺎدي                                          875/22           ارزش ﺑﺎزار ﻫﺮ ﺳﻬﻢ

 

 

 

ﻣﺤﺪودﯾﺖ و ﻫﺎي ﺗﺠﺰﯾﻪ  ﻧﺴﺒﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ  ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺎي           ﻧﺴﺒﺖ ﮔﺴﺘﺮده ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﺑﻄﻮر  ﻣﯽ اي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار    ﺑﻌﻼوه ،ﮔﯿﺮﻧﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻬﺘﺮي از ﻣﯽ ﻄﺎﻟﻌﻪ ارﻗﺎم ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﺪﺳﺖ  ﺑﻬﺮ دﻫﺪ   ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻫﺸﯿﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي  ﯾﺎ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﺎﻫﮕﺎه وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ را ﺑﻬﺘﺮ از آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺖ   ﺑﺪﺗﺮ از آﻧﭽﻪ ﻫﺴﺖ ﺟﻠﻮه دﻫﺪ.   ﻣﺤﺪودﯾﺖ اﻫﻢ  ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي  اﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ  :  ﻣﻘﺎﯾ )1 ( در ﻧﺴﺒﺖ ﺴﻪ  ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ  روﯾﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺟﻮه ﺗﻔﺎوت در   ﻫﺎي ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﻧﯿﺎز اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺮاي ﺗﻌﺪﯾﻞ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﻤﺴﻨﮓ ﮔﺮدد . 

 

روﯾﻪ )2 ( اﻏﻠﺐ اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺟﺪاي از وﺟﻮد  وﺗﺨﺼﯿﺺ    ﺑﺮآوردﻫﺎ ، ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻗﻀﺎوت ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽﺑﺮ ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﺴﺒﺖ و  روﯾﻪ ، ﻫﺎي ذﻫﻨﯽ و ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺗﮑﺎي ﻻزم اﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺗﺨﺎذ   ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس اﻧﺪ .  ﻧﺴﺒﺖ )3 ( اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در  ارزش ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ اﻏﻠﺐ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي  ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎرآﯾﯽ    ﮐﺎﻫﺶ ً ﻫﺎ را ﺷﺪﯾﺪا ﻣﯽ دﻫﺪ .

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺎي

ﻧﺴﺒﺖ)4 ( ﻣﺎﻟ ﻫﺎي ﺟﻨﺒﻪ ﯽ  ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از  ﻣﯽ ﻫﺎ را در ﯾﮏ زﻣﺎن ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺎن  ﻧﺴﺒﺖ دﻫﺪ   ﻫﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﯾﮏ ﻧﻘﻄﻪ در ﯾﮏ  ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ، ﻣﺴﯿﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﺠﺎري در ﯾﮏ ﻣﺤﯿﻂ ﭘﻮﯾﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺪاوم ﻣﺸﻐﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﺎﻟﯽ در ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻗﻀﺎوت راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه  .  ﺳﻮدآوري و ﮔﺮدش ، ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽًﻣﺜﻼ ﻣﻮﺟﻮدي در ﻃﻮل ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .

 

 

ﻣﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ واﺣﺪ ﺗﺠﺎري در ﻣﺴﯿﺮ رﺷﺪ ﻗﺮار   ﮔﯿﺮد ﺳﻄﺢ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ اﯾﺪه ﻣﯽ ال اﺳﺖ وﻟﯽ در ﻃﯽ دوران رﺷﺪ ﺳﻄﺢ ﻣﻮﺟﻮدي اﻓﺰاﯾﺶ و ﺳﻄﺢ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﮐﺎﻫﺶ  دو ﯾﺎﺑﺪ و ﭘﺲ از ﻃﯽ   ﺳﻄﺢً ران رﺷﺪ ﻣﺠﺪدا ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺎزﺳﺎزي ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .و ﺷﺪ در دوران رﮐﻮد ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ و ﺳﻮدآوري ﺗﻀﻌﯿﻒ ﺧﻮاﻫﺪ  .ﻧﺴﺒﺖ در ﺑﺮرﺳﯽ  ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻫﺎ ﯾﮏ   ﮔﺮ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﻮﺟﻪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭼﺮﺧﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻫﺸﯿﺎر  .   ﻧﺴﺒﺖ در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ   ﻫﺎ ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع روﺷﻬﺎي ﻣﺘﺪاول در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ و ارزﯾﺎﺑﯽ درﺳﺖ از ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدي و ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺷﻮد ﻫﺎي آﺗﯽ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد درك  .

 

 

ﻣﺜﺎل ﺣﻞ ﺷﺪه :    ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ در دوﺳﺎل ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﺑﺸﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ :                                     1376                        1375                           27.000.000  25.200.000  درآﻣﺪ ﻓﺮوش    15.360.000  15.600.000 ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪروش رﻓﺘﻪ  11.400.000  9.840.000   ﺳﻮد ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ   )6.096.000 (   )5.616.000 (   ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ   )1.080.000 (   )960.000 (   ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼك     )624.000 (   )624.000 ( ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮه  3.600.000  2.640.000   ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﻗﺒﻞ از ﻣﺎﻟﯿﺎت   )1.080.000 (   )768.000 (   ﻣﺎﻟﯿﺎت  2.520.000  1.872.000   ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ  1.920.0000  960.000   ﺳﻮد اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ اول ﺳﺎل     )912.000 (   )2.040.000 ( ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻮد ﺳﻬﺎم  2.400.000  1.920.000

 

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺎي

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزش ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان  www.irbourse.com

ﺗﺮازﻧﺎﻣﻪ                             1376                              1375    1.920.000  1.440.000   ﻣﻮﺟﻮدي ﻧﻘﺪي ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ –    2.760.000  2.280.000  ﺧﺎﻟﺺ  5.160.000  5.520.000   ﻣﻮﺟﻮدﯾﻬﺎ  8.400.000  9.600.000   داراﺋﯿﻬﺎي ﺛﺎﺑﺖ 18.840.00   ﺟﻤﻊ داراﺋﯿﻬﺎ 0  18.240.000    2.880.000  3.000.000   ﺑﺪﻫﯿﻬﺎي ﺟﺎري  6.240.000  6.240.000  %10 اوراق ﻗﺮﺿﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ  6.000 – ﺳﻬﺎم ﻋﺎدي  7.200.000  7.200.000  ﺳﻬﻢ  1.920.000  2.400.000   ﺳﻮد اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ  18.240.000  18.840.000   ﺟﻤﻊ ﺑﺪﻫﯿﻬﺎ وﺣﻘﻮق اﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم    3.775   ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم در آﺧﺮ ﺳﺎل رﯾﺎل  3.000  رﯾﺎل    ﺗﺠﺰﯾﻪ و  ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺸﺮح زﯾﺮاﺳﺖ:

 

 

                                  ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻐﯿﯿﺮ                     1376         1375  درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ  1.800.000  7%  100  100   درآﻣﺪ ﻓﺮوش ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻي ﻓﺮوش    61  16%  58  240.000 رﻓﺘﻪ ﺳﻮد ﻧﺎﺧﺎﻟ   1.560.000  16%  42  39  ﺺ  480.000  8%  23  22   ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ  120.000  13%  4  4   ﻫﺰﯾﻨﻪ اﺳﺘﻬﻼك    3  2  –  – ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮه  960.000  36%  13  10   ﺳﻮدﻗﺒﻞ از ﻣﺎﻟﯿﺎت    3  40%  4  312.000 ﻣﺎﻟﯿﺎت  648.000  35%  9  7  ﺳﻮد ﺑﻌﺪازﻣﺎﻟﯿﺎت  960.000  100%  7  4   ﺳﻮد اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ اول ﺳﺎل ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻮ     4  124%  7  1.128.000 د ﺳﻬﺎم  480.000  25%  9  7   ﺳﻮد اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل

 

 

16 ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرت ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ

ﻣﺒﻠﻎ ﺗﻐﯿﯿﺮ             1376        1375   درﺻﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ  480.000  25%  8  10   ﻣﻮﺟﻮدي ﻧﻘﺪي  480.000  17%  12  15  ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ ﻣﻮﺟ   360.000  7%  29  29  ﻮدﯾﻬﺎ    46  14%  51  1.200.000 داراﺋﯿﻬﺎي ﺛﺎﺑﺖ  600.000  3%  100  100   ﺟﻤﻊ داراﺋﯿﻬﺎ  120.000  42%  16  16   ﺑﺪﻫﯿﻬﺎي ﺟﺎري  –  –  33  34  اوراق ﻗﺮﺿﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﯽ  –  –  38  40  ﺳﻬﺎم ﻋﺎدي    10  25%  13  480.000 ﺳﻮد اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺟﻤﻊ  ﺑﺪﻫﯿﻬﺎ وﺣﻘﻮق  ﺻﺎﺣﺒﺎن   600.000  3%  100  100    ﺳﻬﺎم    775  26%    ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎزار ﺳﻬﺎم  ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ اﺳﺖ :

 

 

ﺟﺎري 1440000               + 2280000 + 5520000                        داراﺋﯿﻬﺎي    =                                                              =                         =  ﺟﺎري     08/3 ﻧﺴﺒﺖ     ﺟﺎري  3000000                                                                     ﺑﺪﻫﯿﻬﺎي           آﻧﯽ 1440000            + 2280000                                      داراﺋﯿﻬﺎي     =                                        =                            =  آﻧﯽ 24/1                    ﻧﺴﺒﺖ     ﺟﺎري 3000000                                                                    ﺑﺪﻫﯿﻬﺎي                           رﻓﺘﻪ 15600000                      ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻي ﻓﺮوش   =                                =                                                     =  ﻣﻮﺟﻮدي 92/2    ﮔﺮدش               2 )5520000 + 5160000 (     2 ) / ﻣﻮﺟﻮدي ﭘﺎﯾﺎن دوره+  ﻣﻮﺟﻮدي اول دوره(

 

 

 

 

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺎي

360            360    =             =                                 =  ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت 6/33                          ﻣﺘﻮﺳﻂ دوره وﺻﻮل    درﯾﺎﻓﺘﻨﯽ 7/10                                               ﮔﺮدش ﺣﺴﺎﺑﻬﺎي       ﻓﺮوش ﺧﺎﻟﺺ                             27000000                                      =                                                =                                                      = ﯿﻬﺎ 46/1 ﮔﺮدش ﺟﻤﻊ داراﺋ               2 ) /18840000 + 18240000       (2 ) / داراﺋﯿﻬﺎ ﭘﺎﯾﺎن دوره+  داراﺋﯿﻬﺎ اول دوره(       ﺑﺪﻫﯿﻬﺎ 3000000          +6240000                          ﺟﻤﻊ   =                                =                        = ﺑﺪﻫﯿﻬ 49/0                ﺟﻤﻊ ﺎ ﯿﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﻊ داراﺋ           ﯿﻬﺎ       18840000                             ﺟﻤﻊ داراﺋ                                 624000 + 3600000              ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﻬﺮه+ ﻣﺎﻟﯿﺎت ﺳﻮد ﻗﺒﻞ از   =                                           =                                              =  ﺑﻬﺮه              8/6 دﻓﻌﺎت ﭘﺮداﺧﺖ   ﺑﻬﺮه                                        624000                                ﻫﺰﯾﻨﻪ     ﺧﺎﻟﺺ                                                                2520000              ﺳﻮد   =                          =                         =  ﻓﺮوش                                                 09/0 ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮد ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻪ   ﺧﺎﻟﺺ                                                               27000000             ﻓﺮوش                                                            ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ-  ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه- ﻓﺮوش                                               =                                                                =  ﻓﺮوش ﻧﺴﺒﺖ ﺳﻮد ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ                                                                                   ﻓﺮوش                                         1080000 – 6096000 – 15600000 – 27000000                        16/0  =                                                                              =                                                                  27000000

 

 

 

ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺻﻮرت ﻣﺎﻟﯽ ﻫﺎي

ﺧﺎﻟﺺ                       2520000                                       ﺳﻮد   =                                               =                                                               = ﯿﻬﺎ 36/7 ﺑﺎزده ﺟﻤﻊ داراﺋ            2 ) /18840000 + 18240000        (2 ) / داراﺋﯿﻬﺎي ﭘﺎﯾﺎن دوره+ دوره داراﺋﯿﻬﺎي اول                                         0  – 2520000                                       ﺳﻮد ﺳﻬﺎم ﻣﻤﺘﺎز – ﺧﺎﻟﺺ ﺳﻮد   =                                                      =                                                                                                                   =   ﺑ ﺻ 26/0  ﺎزده ﺣﻘﻮق ﺳﻬﺎم ﺎﺣﺒﺎن                    2 ) /9600000  +9120000 (            2 ) / ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم ﭘﺎﯾﺎن دوره + ﺣﻘﻮق ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﻬﺎم اول دوره(

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...