قالب گزارش حسابرسی داخلی

رعایت چهل نکته مهم درتنظیم قراردادها

 

 

قالب گزارش حسابرسی داخلی

 

 

گزارش حسابرسی داخلی شرکت (نام واحد/طرح حسابرسی)

گروه ………، وزارت ………، دهلی نو  برای دوره ………الی ………

حسابرسی داخلی انجام شده توسط (نام حسابرس را ذکر کنید) از …………. تا ………….. تاریخ صدور گزارش: ../../….

 

 

گزارش حسابرسی داخلی

. مقدمه 1  نام صاحبکار (واحد حسابرسیشده) 1.1  دوره تحت پوشش حسابرسی 1.1  شرح مختصری از وظایف /عملکرد صاحبکار 1.1  قدرت ضمانت اجرایی و توان کار 1.1  بودجه/ هزینهی واحد حسابرسیشده 1.1  . هدف و دامنه انجام حسابرسی 2 اهداف انجام حسابرسی داخلی: I. II. III. دامنهی انجام حسابرسی داخلی: I. II. III. تعامل حسابرسیهای مجزا باید ریسکهای کلیدی واحدهای حسابرسی را شناسایی و کفایت و اثربخشی کنترلهای طراحی شده برای کاهش این ریسکها را ارزیابی کند .حسابرسان باید جزئیات نقاط قوت و ضعف در طراحی و عملکرد سیستمهای کنترل داخلی را شناسایی و پیشنهادهایی برای از بین بردن کمبود در خلال حسابرسی ارائه دهند.

گزارش حسابرسی داخلی

. روششناسی 3 این بخش باید به روشهای اتخاذ شده برای اجرای حسابرسی داخلی شامل مصاحبه، مشاهده، نمونهبرداری، اندازهی نمونهی مورد استفاده برای چک کردن سوابق و تعداد پروندههای بررسیشده است. همچنین این روشها طی حسابرسی باید شامل چکلیست (در صورت وجود) نیز باشد. . نتایج و یافتهها 4 . نقاط قوت مشاهده شده در طول انجام فرآیند حسابرسی 1.4 . نقاط ضعف مشاهده شده در عملکرد اداری، حفاظت از اطلاعات و… که طی حسابرسی مشاهده 1.4 شده  به ترتیب قابل لمس ، توضیحات مربوط به دو تقسیم بندی بالا باید هر مشاهدهی قابل توجه حسابرسی را  خلاصه کند. خلاصه باید تا حد امکان کوتاه و مشاهدات باید پیامد/ اثر/ تأثیر هر مشاهدهی ،بودنشان حسابرسی را نشان دهد .همچنین خلاصه باید شامل یک جمعبندی از موارد برجسته و مشاهدات حسابرسی داخلی باشد.

 

 

.  اظهار نظر 5 نظر کلی تیم حسابرسی داخلی در مورد عملکرد واحد مورد رسیدگی است.

. پیشنهادهای حسابرسی 6 توصیههای تیم حسابرسی داخلی در مورد نقاط ضعف مشاهده شده است. (این توصیهها میتواند در قالب دستهای برگهی پرینت شده باشد که نکات مهم روی آن هایلایت شده است.)

 

گزارش حسابرسی داخلی

جزئیات گزارش حسابرسی

. مقدمه 1  نام صاحبکار (واحد حسابرسیشده) 1.1  دورهی تحت پوشش حسابرسی 1.1  مدت زمان حسابرسی داخلی 1.1  شرح مختصری از وظایف /نقش حسابرسی 1.1   قدرت ضمانت اجرایی و توان کار1.1   بودجه / هزینهی واحد حسابرسی 1.1  وضعیت مشاهدات مورد نیاز برجستهی حسابرسی 1.1  وضعیت مشاهدات برجستهی حسابرسی داخلی 1.1

. هدف و دامنه 2 توضیح جزئیات هدف و دامنهی انجام حسابرسی.

 

. روششناسی 3 توضیح جزئیات روشهای به کار گرفته شده طی انجام حسابرسی.  . مشاهدات حسابرسی 4 مشاهدات حسابرسی ساختار احتمالی زیر را دارند: هدف حسابرسی :این مشاهده به کدام هدف حسابرسی مربوط است؟

 

 

گزارش حسابرسی داخلی

معیار: چه چیزی باید وجود داشته باشد؟ قوانین/ مقررات/ روشها/ انتظارات مبنای مقایسهی شواهد حسابرسی هستند. وضعیت: چه چیزی وجود دارد؟ وضعیت، ماهیت و میزان انحراف از معیارها (شاخصها) یعنی انحراف از آنچه باید وجود داشته باشد را مشخص میکند. این امر باید با پشتیبانی شواهد واقعی باشد .وضعیت سازمان بر مبنای مقایسهی حسابرس از شواهد واقعی نسبت به معیارهای مناسب و دلخواه شکل میگیرد.

 

نتیجه/ اثر/ تاثیر: چه اثری داشت؟ اثر ایجاد تاثیر واقعی یا بالقوه بر شرایط است و می تواند کمی و کیفی باشد. این اثر/ تأثیر احتمالی است که اهمیت وضعیت را تعیین میکند. علت: چرا این اتفاق افتاد؟ دلیل ممکن یا احتمالی تفاوت بین شرایط مورد انتظار و واقعی. اقدام اصلاحی /پیشنهاد: چه باید کرد؟ اقدامات پیشنهادی و یا مورد نیاز برای اصلاح شرایط و جلوگیری از وقوع آن در آینده. در صورت امکان، یافتههای حسابرسی باید شامل نمودارها و جداول برای عینیتبخشی تجزیه و تحلیل و یافتهها باشد. برای مدارک مستدل نیز میتوان از عکسها استفاده کرد.

 

. پیشنهادها 5 هر پیشنهادی که در مشاهدات خاص حسابرسی نیامده باشد، در این بخش به عنوان پیشنهادهای کلی ارائه میشود.

. نتیجهگیری 6 این بخش نظر کلی حسابرسان در مورد عملکرد واحد تحت رسیدگی (حسابرسیشده) را نشان میدهد. در این بخش ممکن است نقاط قوت واحد واحد تحت رسیدگی همراه با نقاطی که به توجه و اقدام اصلاحی نیاز دارند مورد تأکید قرار بگیرند.

گزارش حسابرسی داخلی

.  واژهنامه 7 این بخش شامل واژهنامهای خواهد بود که اصطلاحات فنی و غیر معمول مورد استفاده در گزارش حسابرسی داخلی را توضیح میدهد.  . منابع 8 این بخش باید فهرستی از تمام منابع اطلاعات استفادهشده و مواردی که به آن ارجاع داده شده برای توسعهی گزارش حسابرسی داخلی را ارائه کند.

. گزارش اقدامات انجام شده 9 هفته پس از دریافت گزارش 1 این بخش باید توسط واحد تحت حسابرسی تکمیل شود و تا حسابرسی به بخش حسابرسی داخلی واحد سازمان فرستاده شود. فرمت پیشنهادی گزارش اقدامات اتخاذشده به صورت زیر است: شماره حوزههای نیازمند بهبودبخشی زمان پیشنهادی حسابرس داخلی در مورد اصلاحات لازم زمان برای ایجاد تغییرات مورد نیاز پذیرفته شده توسط واحد تحت حسابرسی ملاحظه حسابرس(در مورد گزارش اقدامات انجام شده) 1     1     3     1

گزارش حسابرسی داخلی

راهنما  صفحه) محدود شود. با توجه به اینکه اختصار در ارائه 1-1 خلاصهی اجرایی باید به چند صفحه (  صفحه باشد. با این حال، ممکن 11 مطلوب است، کل گزارش حسابرسی داخلی ایدهآل نباید بیش از است برای موردی ضرورت داشته باشد گزارش طولانی دیگری برای آن ارائه شود.

 

تصمیم نهایی در این زمینه ممکن است توسط رئیس حسابرسی داخلی در هر سازمان گرفته شود.  جزئیات شواهد حسابرسی (تمام دادهها/ اطلاعات /مستندات مشاهدات حسابرسی) بخشی از  کاربرگهای هر وظیفهی حسابرسی را تشکیل میدهد و نباید ضمیمهی گزارش حسابرسی داخلی بیایند. با این حال، باید علامتگذاری و ارجاعات صحیحی داشته باشد  و در مکانی امن برای بازبینی و ارجاع در آینده نگهداری شود.  هر گزارش حسابرسی داخلی باید قالبی را که روی جلد پیشنویس گزارش نمونه نشان داده شده  رعایت کند. مشاهدات حسابرسی باید به گونهای شمارهگذاری شود که به راحتی بعدها بتوان به آن رجوع کرد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...