. کنترل غیرمستقیم- تحصیل متوالی

صورتهای مالی

.

. کنترل غیرمستقیم تحصیل متوالی

 

کنترل غیرمستقیم- تحصیل متوالی. شرکت سبلان 80 درصد مالکیت شرکت دماوند را در اول فروردین 1389 به مبلغ 760ر1 میلیون ریال تحصیل نمود و شرکت دماوند نیز 90 درصد مالکیت شرکت بینالود را در اول فروردین 1390 به مبلغ 584ر1 میلیون ریال تحصیل نمود. اطلاعات مربوط به مانده حساب‌های بخش حقوق صاحبان سرمایه هر یک از شرکت‌ها در ابتدای سال‌های 1389 به شرح زیر است:

سود حاصل از عملیات جداگانه و تقسیم سود سهام نقدی هر یک از شرکت‌ها به صورت زیر بوده است:

کنترل غیرمستقیم تحصیل متوالی

خواسته
انجام تعدیلات تلفیقی لازم برای تهیه کاربرگ‌های تلفیقی سال 1390.

 1. کنترل غیرمستقیم- حالت پیچیده. شرکت «الف» 80 درصد سهام «ب» 70 درصد سهام «ج»، 90 درصد سهام «د» و 50 درصد سهام «هـ» را در اختیار دارد. علاوه بر این شرکت «د» 20 درصد سهام »ج»، شرکت «ب» 90 درصد سهام «و» و شرکت «و» 5 درصد سهام شرکت «د» را در اختیار دارد. سود خالص حاصل از عملیات جداگانه این شرکت‌ها به شرح زیر است:
میلیون ریال
الف140
ب90
ج100
د60
هـ70
و40
جمع500

خواسته‌ها

 1. نمودار روابط بین شرکت‌ها را رسم کنید.
 2. سهم سود اقلیت از سود خالص را محاسبه کنید.
 3. کنترل غیرمستقیم- حالت پیچیده. اطلاعات زیر مربوط به سرمایه‌گذاری شرکت‌های اصلی، فرعی اول، فرعی دوم، فرعی سوم در اول فروردین 1390 است.
 4. کنترل غیرمستقیم تحصیل متوالی

حوق صاحبان سرمایه، سود خالص و تقسیم سود شرکت‌های فوق در سال 1290 به شرح زیر است:

خواسته‌ها

 1. نمودار روابط بین شرکت‌ها را ترسیم کنید.
 2. ثبت‌های تعدیلی مربوط به کاربرگ تلفیقی را با فرض تخصیص مبلغ مابه‌التفاوت به حساب زمین برای سال 1390 نشان دهید.
 3. مالکیت‌های متقابل. شرکت آرشام 80 درصد شرکت لطیفه را در اختیار دارد و شرکت لطیفه 10 درصد شرکت آرشام را در تملک خود دارد. طی سال 1390 سود خالص حاصل از عملیات جداگانه شرکت‌ها به صورت زیر است:
میلیون ریال
شرکت آرشام300
شرکت لطیفه100

خواسته

با استفاده از روش ریاضی سهم اقلیت از سود خالص شرکت فرعی را محاسبه نمایید.

 1. مالکیت‌های متقابل. شرکت خزر 80 درصد مالکیت شرکت پارس و 90 درصد مالکیت شرکت کاسپین را در اختیار دارد. شرکت پارس 5 درصد مالکیت شرکت خزر را در اختیار دارد. شرکت کاسپین 8 درصد مالکیت شرکت پارس را تحصیل کرده است. سود خالص حاصل از عملیات جداگانه شرکت‌ها به شرح زیر است:
میلیون ریال
شرکت خزر400
شرکت پارس270
شرکت کاسپین140
810

خواسته‌ها

 1. نمودار روابط بین شرکت‌ها را ترسیم کنید.
 2. با استفاده از روش سهام خزانه سهم اقلیت از سود خالص شرکت پارس و شرکت کاسپین را محاسبه نمایید.
 3. تحصیل غیرمتوالی. شرکت زنجان در اول فروردین 1390، 80 درصد سهاک شرکت لاهیجان را به مبلغ600 میلیون ریال تحصیل می‌کند. در این تاریخ مانده حساب‌های سرمایه و سود انباشته شرکت لاهیجان به ترتیب مساوی 400 و 350 میلیون ریال است. سود خالص شرکت لاهیجان طی سال 1390 مساوی مبلغ 100 میلیون ریال بوده است. شرکت لاهیجان هیچگونه تقسیم سودی در سال 1390 نداشته است. یکسال بعد (ابتدای سال 1391) شرکت تهران 70 درصد سهام شرکت زنجان را به مبلغ 700 میلیون ریال تحصیل می‌کند. در این تاریخ مانده حساب‌های مربوط به شرکت زنجان به شرح زیر است:

خواسته

ثبت تعدیلی مربوط به تخصیص حساب سرمایه‌گذاری‌ها را در پایان سال 1391 انجام دهید.

 1. تمرین‌های چهارگزینه‌ای. برای هر یک از موارد زیر گزینه صحیح را انتخاب نمایید.
 2. سهام شرکت اصلی که در تملک شرکت فرعی است، در صورت‌های مالی تلفیقی تحت چه عنوانی گزارش می‌شود؟

الف. سرمایه‌گذاری                                            ب. سرمایه‌گذاری

پ. به طور کامل حذف می‌شود                                      ت. گزینه‌های ب و پ (بسته به روش)

با استفاده از اطلاعات زیر به سؤالات 2 و 3 پاسخ دهید.

در اول فروردین 1389 شرکت کویر، 80 درصد سهام شرکت صحرا را به مبلغ 500 میلیون ریال تحصیل کرد. در این تاریخ مانده حساب سرمایه و سود انباشته شرکت صحرا به ترتیب 300 و 250 میلیون ریال و ارزش منصفانه تمام دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت صحرا مساوی مبلغ دفتری آنها بود. دو سال بعد (ابتدای سال 1391) شرکت دشت 60 درصد سهام شرکت کویر را به مبلغ 700 میلیون ریال تحصیل کرد. در این تاریخ مانده حساب سرمایه و سود انباشته شرکت کویر به ترتیب مساوی 500 و 400 میلیون ریال و ارزش منصفانه تمام دارایی‌ها به جز ماشین‌آلات و سرمایه‌گذاری در شرکت صحرا که به ترتیب 50 و 80 میلیون ریال بیشتر از مبلغ دفتری بودند، مساوی مبلغ دفتری آنها بود. هرگونه سرقفلی طی 20 سال مستهلک می‌شود.

کنترل غیرمستقیم تحصیل متوالی

 1. در ترازنامه تلفیقی سال 1391، مبلغ سرمایه‌گذاری در شرکت صحرا عبارت خواهد بود از:

الف. 800 میلیون ریال                             ب. 880 میلیون ریال

پ. 80 میلیون ریال                                 ت. صفر

 1. در ترازنامه سال 1391، سرقفلی به چه مبلغی گزارش می‌شود؟

الف. 9/137میلیون ریال                            ب. 9/128میلیون ریال

پ. 4/166 میلیون ریال                                      ت. 4/157 میلیون ریال

 1. شرکت آرمان 55 درصد سهام شرکت شاهین و 64 درصد سهام شرکت شایان را تحصیل کرده است. شرکت شاهین نیز 30 درصد سهام شرکت شایان را تحصیل کرده است. درصد مالکیت شرکت آرمان در شرکت شایان عبارتست از:

الف. 79 میلیون ریال                               ب. 5/80 میلیون ریال

پ. 5/16 میلیون ریال                              ت. 64 درصد

 1. شرکت آزادی 90 درصد سهام شرکت فارس و 60 درصد سهام شرکت امید را تحصیل کرده است. شرکت فارس نیز 25 درصد سهام شرکت امید و 45 درصد سهام شرکت مهتاب را در اختیار دارد. سود خالص حاصل از عملیات جداگانه شرکت‌های آزادی فارس، امید، و مهتاب به ترتیب مساوی 000ر1، 900، 800 و 750 میلیون ریال است. سهم اقلیت از سود خالص گروه عبارت خواهد بود از:

الف. 25/676 میلیون ریال                         ب. 5/622 میلیون ریال

پ. 25/656 میلیون ریال                          ت. 5/642 میلیون ریال

با استفاده اطلاعات زیر به سؤالات 6 و 7 پاسخ دهید.

شرکت شایان مالک 80 درصد سهام شرکت مشکات و شرکت مشکات مالک 50 درصد سهام شرکت گلستان و 60 درصد سهام شرکت رهیاب است. علاوه بر این شرکت رهیاب نیز مالک 30 درصد سهام شرکت گلستان است. سود خالص حاصل از عملیات جداگانه شرکت‌های شایان، مشکات، گلستان و رهیاب به ترتیب مساوی 500ر1، 000ر1، 500 و 650 میلیون ریال می‌باشد. استهلاک مابه‌‌التفاوت (به جز سرقفلی) و سرقفلی حاصل از سرمایه‌گذاری شرکت شایان در شرکت مشکات به ترتیب مساوی 30 و 10 میلیون ریال و استهلاک سرقفلی مربوط به سرمایه‌گذاری شرکت مشکات در شرکت رهیاب مساوی 5 میلیون ریال است. لازم به ذکر است که سرمایه‌گذاری‌های شرکت مشکات و شرکت رهیاب در شرکت گلستان منجر به ایجاد هیچگونه مابه‌التفاوتی نشده است. علاوه بر این سود تحقق نیافته حاصل از فروش کالای شرکت رهیاب به شرکت گلستان مساوی 50 میلیون ریال است.

کنترل غیرمستقیم تحصیل متوالی

 1. در صورت سود و زیان تلفیقی، سهم اقلیت از سود خالص عبارتست از:

الف. 733 میلیون ریال                             ب. 533 میلیون ریال

پ. 951 میلیون ریال                               ت. 734 میلیون ریال

 1. در صورت سود و زیان تلفیقی، سود خالص گروه مساوی است با:

الف. 650ر3 میلیون ریال                                    ب. 600ر3 میلیون ریال

پ. 555ر3 میلیون ریال                                               ت. 570ر3 درصد

با استفاده از اطلاعات زیر به سؤالات 8 و 9 پاسخ دهید.

شرکت مبین 60 درصد سهام شرکت متین و 70 درصد سهام شرکت امین را تحصیل کرده است. شرکت متین نیز 15 درصد سهام شرکت امین و متقابلاً شرکت امین مالک 5 درصد سهام شرکت متین است. سود خالص حاصل از عملیات جداگانه شرکت‌های مبین، متین و امین به ترتیب 000ر2، 200ر1 و 400ر1 میلیون ریال است. مابه‌التفاوت حاصل از سرمایه‌گذاری شرکت مبین در شرکت متین مساوی 100 میلیون ریال است که 40 میلیون ریال آن مربوط به سرقفلی است که طی 8 سال مستهلک می‌شود و مابقی مربوط به سایر دارایی‌ها است که طی 5 سال مستهلک می‌شود. همچنین مابه‌التفاوت مربوط به سرمایه‌گذای شرکت مبین در شرکت امین مساوی 400 میلیون ریال است که 300 میلیون ریال از آن مربوط به سرقفلی با عمر مفید 20 سال و مابقی آن مربوط به سایر دارایی‌ها است که عمر مفید باقیمانده آنها 5 سال است. در مورد سرمایه‌گذاری‌های شرکت متین در شرکت امین و شرکت امین در شرکت متین هیچ‌گونه مابه‌التفاوتی وجود نداشته است. علاوه بر این سود تحقق نیافته حاصل از فروش کالا توسط شرکت متین به شرکت مبین مبلغ 30 میلیون ریال و سود تحقق نیافته حاصل از فروش کالا توسط شرکت امین به شرکت مبین مبلغ 25 میلیون ریال است.

 1. با استفاده از روش ریاضی، سهم اقلیت از سود خالص در صورت سود و زیان تلفیقی مساوی است با:

الف. 37/688 میلیون ریال                         ب. 57/693 میلیون ریال

پ. 630 میلیون ریال                               د. 9/643 میلیون ریال

 1. با استفاده از روش ریاضی، سود خالص گروه در صورت سود و زیان تلفیقی مساوی است با:

الف. 493ر4 میلیون ریال                          ب. 600ر4 میلیون ریال

پ. 513ر4 میلیون ریال                                     ت. 568ر4 میلیون ریال

کنترل غیرمستقیم تحصیل متوالی

با استفاده از اطلاعات زیر به سؤالات 10 تا 13 پاسخ دهید.

شرکت کوروش مالک 60 درصد سهام شرکت کیانوش و 55 درصد سهام شرکت داریوش است. شرکت داریوش نیز مالک 5 درصد سهام شرکت کوروش و 10 درصد سهام شرکت کیانوش است. سود خالص حاصل از عملیات جداگانه شرکت‌های کوروش، داریوش و کیانوش به ترتیب 000ر4، 100ر3، 600ر1 میلیون ریال است. استهلاک مابه‌التفاوت (به جز سرقفلی) و سرقفلی حاصل از سرمایه‌گذاری شرکت کوروش در شرکت داریوش به ترتیب مساوی 16 و 20 میلیون ریال است و استهلاک مابه‌التفاوت (به جز سرقفلی) و سرقفلی حاصل از سرمایه‌گذاری شرکت کوروش در شرکت کیانوش به ترتیب 35 و 13 میلیون ریال است. علاوه بر این زیان تحقق نیافته حاصل از معاملات درون‌گروهی فروش شرکت داریوش به شرکت کوروش مساوی 22 میلیون ریال و سود تحقق نیافته حاصل از معاملات درون‌گروهی فروش شرکت کیانوش به شرکت داریوش مساوی 10 میلیون ریال است.

 1. با استفاده از روش ریاضی، سهم اقلیت از سود خالص در صورت سود و زیان تلفیقی مساوی است با:

الف. 875ر1 میلیون ریال                          ب. 864ر1 میلیون ریال

پ. 089ر2 میلیون ریال                                     ت. 934ر1میلیون ریال

 1. با استفاده از روش ریاضی، سود خالص گروه در صورت سود و زیان تلفیقی مساوی است با:

الف. 883ر6 میلیون ریال                          ب. 628ر8 میلیون ریال

پ. 972ر8 میلیون ریال                           ت. 538ر6 میلیون ریال

 1. با استفاده از روش سهام خزانه، سهم اقلیت از سود خالص در صورت سود و زیان تلفیقی مساوی است با:

الف. 934ر1 میلیون ریال                          ب. 864ر1 میلیون ریال

پ. 875ر1 میلیون ریال                                     ت. 089ر2 میلیون ریال

 1. با استفاده از روش سهام خزانه، سود خالص گروه در صورت سود و زیان تلفیقی مساوی است با:

الف. 972ر8 میلیون ریال                          ب. 628ر8 میلیون ریال

پ. 538ر61 میلیون ریال                          ت. 883ر6 میلیون ریال

مسائل

 1. کنترل غیرمستقیم- تحصیل متوالی. شرکت شاهرود معادل 80 درصد سهام شرکت سرچشمه را در اول فروردین 1389 تحصیل کرد. بهای تمام شده سرمایه‌گذاری 184 میلیون ریال است. در آن تاریخ شرکت سرچشمه دارای 180 میلیون ریال سرمایه و 50 میلیون ریال سود انباشته بود. در اول فروردین 1390 شرکت سرچشمه معادل 90 درصد سهام شرکت بسطام را به مبلغ 99 میلیون ریال خریداری نمود. حقوق صاحبان سرمایه شرکت بسطام در ابتدای سال 1390 شامل 80 میلیون ریال سرمایه و 25 میلیون ریال سود انباشته بود. حقوق صاحبان سهام این سه شرکت در پایان سال 1390 به صورت زیر است:
 2. کنترل غیرمستقیم تحصیل متوالی

هر گونه مبلغ مابه‌التفاوت قابل انتساب به حساب زمین است.

خواسته‌ها

 1. سهم اقلیت را از سود خالص محاسبه نمایید.
 2. سود خالص گروه را محاسبه نمایید.
 3. ثبت‌های تعدیلی مربوط به کاربرگ صورتهای مالی تلفیقی را نشان دهید.
 4. مالکیت غیرمستقیم- تحصیل غیرمتوالی. شرکت مشهد 80 درصد سهام شرکت طوس را به مبلغ 120 میلیون ریال در اول فروردین 1389 تحصیل کرد. در آن تاریخ شرکت طوس دارای 100 میلیون ریال سرمایه و 50 میلیون ریال سود انباشته بود. در سال بعد، در اول فروردین 1390، شرکت شاهد 90 درصد سهاک شرکت مشهد را به مبلغ350 میلیون ریال خریداری کرد. در این تاریخ مبلغ دفتری و ارزش منصفانه دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت مشهد به شرح زیر است:

سایر اطلاعات مربوط به این سه شرکت در اول فروردین 1390 به شرح زیر است:

هر گونه سرقفلی طی 10 سال مستهلک می‌‌شود. تقسیم سود شرکت طوس طی سال 1389 مبلغ 12 میلیون ریال بوده است.خواسته‌ها

 1. نحوه تخصیص بهای تمام شده سرمایه‌گذاری در شرکت مشهد را نشان دهید.
 2. ارقام زیر را محاسبه نمایید:
 3. سهم اقلیت از سود خاص سال 1390.
 4. سود خالص گروه برای سال 1390.
 5. سهم اقلیت از سود انباشته پس از تاریخ تحصیل.
 6. ثبت‌های تعدیلی لازم را برای تهیه صورت‌های مالی تلفیقی در پایان سال 1390 نشان دهید.
 7. مالکیت‌های متقابل: شرکت فاتح 70 درصد سهام دارای حق رأی شرکت ثامن را در اول فروردین 1390 خریداری کرد. مبلغ دفتری و ارزش منصفانه دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت ثامن در این تاریخ تفاوتی نداشتند. در همان تاریخ شرکت ثامن نیز 5 درصد سهام شرکت فاتح را تحصیل کرد. اطلاعات مربوط به دو شرکت در ابتدای سال 1390 ارائه شده است.
 8. کنترل غیرمستقیم تحصیل متوالی

خواسته‌ها

 1. کاربرگ صورتهای مالی تلفیقی مربوط به سال 1390 را با استفاده از روش سهام خزانه تهیه کنید.
 2. کاربرگ صورتهای مالی تلفیقی مربوط به سال 1390 را با استفاده از روش ریاضی تهیه کنید.
 3. هرگونه مابه‌التفاوت به حساب سرقفلی منظور شده و طی 10 سال مستهلک می‌شود.
 4. کنترل غیرمستقیم- حالت پیچیده و تحصیل غیرمتوالی. اطلاعات مربوط به مانده حساب‌های شرکت‌های میمند، ابیانه و زوارم در 29 اسفند 1390 به صورت زیر ارائه شده است.

شرکت ابیانه 80 درصد سهام زوارم را در اول فروردین 1386 به مبلغ 590 میلیون ریال خریداری کرده بود. در آن تاریخ شرکت زوارم دارای 605 میلیون ریال سرمایه و 120 میلیون ریال سود انباشته بود. مابه‌التفاوت مربوط به سرقفلی با عمر مفید 10 سال بود.

در اول فروردین 1390، شرکت میمند 85 درصد سهام شرکت ابیانه را به مبلغ 135ر1 میلیون ریال و 10 درصد سهام شرکت زوارم را به مبلغ 79 میلیون ریال خرید.

اطلاعات مربوط به مبلغ دفتری و ارزش منصفانه دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت ابیانه در اول فروردین 1390 به شرح زیر است:

هر گونه سرقفلی طی مدت 10 سال مستهلک می‌شود. مبلغ دفتری دارایی‌های شرکت زوارم در این تاریخ مساوی ارزش منصفانه آنها بوده است. سرمایه هیچ‌کدام از شرکت‌ها در سال 1390 تغییری نداشته است. علاوه بر این مجموع تقسیم سودهای سال‌های قبل شرکت زوارم مساوی 100 میلیون ریال بوده است.

کنترل غیرمستقیم تحصیل متوالی

خواسته

کاربرگ تلفیقی را برای دوره مالی منتهی به 29 اسفند 1390 تهیه نمایید.

 1. مالکیت‌های متقابل. در اول فروردین 1388 شرکت یاسین 000ر320 سهام شرکت یاقوت را به ارزش اسمی 320 میلیون ریال خریداری کرد. در اول فروردین 1389، شرکت یاقوت 000ر40 سهام شرکت یاسین را به مبلغ هر سهم 2 هطار ریال خریداری نمود. مانده حساب سرمایه هر شرکت معادل 400 میلیون ریال است که شامل 000ر400 سهم 000ر1 ریالی است. هر گونه مابه‌التفاوت قابل انتساب به سرقفلی است که طی 20 سال مستهلک می‌شود. مانده سود انباشته در اول فروردین 1388 و تقسیم سود هر شرکت طی سال‌های 1388 تا 1390 به صورت مندرج در صفحه بعد است:
شرکت یاسینشرکت یاقوت
میلیون ریالمیلیون ریال
سود انباشته ابتدای سال 13881600
سود خالص سال 13886040
تقسیم سود سال 1388(20)(20)
سود خالص سال 13898020
تقسیم سود سال 1389(30)(5)
سود خالص سال 139010040
تقسیم سود سال 1390(20)

خواسته‌ها

 1. با فرض روش ریاضی ثبت‌های تعدیلی سال 1390 را انجام دهید.
 2. با فرض روش سهام خزانه ثبت‌های تعدیلات تلفیقی سال 1390 را انجام دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...