10 روش کنترل داخلی حقوق و دستمزد

لیست حقوق

10 روش کنترل داخلی حقوق و دستمزد

 

قبل از اینکه چند آیتم کنترلی را خدمت شما توضیح دهم لازم است با اجزا اصلی سیستم حقوق و دستمزد بیشتر آشنا شوید:

✳️ ۱-دایره کارگزینی

دایره کارگزینی وظیفه تهیه و تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه های استخدامی را که منطبق بر قوانین کار و امور اجتماعی باشد، بر عهده دارد و دیگر موارد اجرایی این بخش آموزش کارکنان، نحوه استفاده از مرخصی و تعیین شرح وظایف و انتقال پرسنل به سایر بخشها می باشد.✳️ ۲- دایره ثبت ورود و خروج پرسنلدایره ثبت ورود و خروج ، کنترل های حضورو غیاب از طریقف روشهای مختلف از جمله دستی و دستگاهی را کنترل می کند و در حقیقت نقش دژبانی ارتشی ها را پیاده سازی می کند.

کنترل داخلی حقوق و دستمزد

 

✳️ ۳-دایره حسابداری حقوق و دستمزد

 

 

دایره حسابداری حقوق و دستمزد هم مهمترین بخش شرکت محسوب می شود . این بخش وظیفه تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد و تعیین مبلغ قابل پرداخت را بر عهده دارد و در واقع اسناد و مدارک حقوق و دستمزد هر یک از پرسنل در این بخش نگهداری می شود.

معمولا در شرکت های کوچکتر،یک نفر و یاحسابدار کلیه امورات مربوط به این ۳ بخش را اجرا می کند. ولی متاسفانه برخی از شرکتها نه سیستم منظمی برای محاسبه حقوق و دستمزد دارند و نه پارامترهای کنترلی زیر را به خوبی رعایت می کنند.

شاید تعداد زیادی از شرکتها موقعی متوجه عیب و نقص های سیستم کنترلی حقوق و دستمزد خود می شوند که پای دستورالعمل های حسابرسی به میان بیاید. امروز چند تکنیک کاربردی در این حوزه را تشریح می کنیم . امیدوارم بتواند مثمر ثمر باشد.

1⃣ هرگونه استخدام یا بکارگیری نیروی انسانی بر اساس آیین نامه های مربوط و مصوبات خاص انجام می شود.

2️⃣ پرونده های پرسنلی به نحو مناسب تنظیم و به خوبی محافظت می شود.

 

 

3️⃣ مکانیزم مشخصی برای کنترل ورود و خروجکارکنان وجود دارد.

4️⃣ مجوز هر یک از موارد زیر توسط اشخاص مستقل از مسئولین تنظیم سیستم حقوق و دستمزد و پرداخت آن صادر می شود:

الف-تغییرات کارکنان در لیست حقوق و دستمزد

ب-تعیین نرخهای حقوق و دستمزد و تغییرات آن

ج-کسور مازاد بر کسور قانونی

 

 

5️⃣ در مواردی که حقوق و دستمزد کارکنان بر اساس میزان تولید / فروش پرداخت می شود:

الف-لیست حقوق متکی به گزارشات تولید/ فروش می باشد و توسط مقام مسئولی تایید می گردد.

ب-اضافه کار کارکنان به اسناد و مدارکی دال بر تصویب آن قبل از انجام بوده و میزان اضافه کارانجام شده توسط مقام مسئولی مورد تایید قرار می گیرد.

6️⃣ کنترلهای کافی جهت حصول اطمینان از صحت محاسبات لیست حقوق و دستمزد به عمل می آید.

7️⃣ در صورت پرداخت حقوق و دستمزد از طریق واریز به حسابهای بانکی کارکنان صدور چک،لیست ارسالی جهت بانک/چکهای صادره از نظر نام کارمند، شماره حساب و مبلغ خالص پرداختنی، توسط اشخاص مستقل از تهیه کنندگان لیست حقوق و دستمزد مقایسه می شود.

8️⃣ کنترلهای لازم نسبت به ثبت صحیح کلیه اطلاعات مربوط به لیست حقوق و دستمزد در دفاتر بعمل می آید.

9️⃣ اخذ ضمانت قابل قبول از کارکنان حین انعقاد قرارداد الزامی است،هر کارمند به نسبت جایگاه و سمتی که دارد می بایست حداقل یک معرف و سفته مطمئن به مجموعه ای که قرار است در آن قرار بگیرد، ارائه کند.

? نیروهای کارآموز و یا ساعتی باید قرارداد مشخص و متفاوت ازسایر کارکنان داشته باشند

10 روش کنترل داخلی حقوق و دستمزد

قبل از اینکه چند آیتم کنترلی را خدمت شما توضیح دهم لازم است با اجزا اصلی سیستم حقوق و دستمزد بیشتر آشنا شوید:

✳️ ۱-دایره کارگزینی

دایره کارگزینی وظیفه تهیه و تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه های استخدامی را که منطبق بر قوانین کار و امور اجتماعی باشد، بر عهده دارد و دیگر موارد اجرایی این بخش آموزش کارکنان، نحوه استفاده از مرخصی و تعیین شرح وظایف و انتقال پرسنل به سایر بخشها می باشد.

✳️ ۲- دایره ثبت ورود و خروج پرسنل

دایره ثبت ورود و خروج ، کنترل های حضورو غیاب از طریقف روشهای مختلف از جمله دستی و دستگاهی را کنترل می کند و در حقیقت نقش دژبانی ارتشی ها را پیاده سازی می کند.

کنترل داخلی حقوق و دستمزد

 

✳️ ۳-دایره حسابداری حقوق و دستمزد

 

 

دایره حسابداری حقوق و دستمزد هم مهمترین بخش شرکت محسوب می شود . این بخش وظیفه تهیه و تنظیم لیست حقوق و دستمزد و تعیین مبلغ قابل پرداخت را بر عهده دارد و در واقع اسناد و مدارک حقوق و دستمزد هر یک از پرسنل در این بخش نگهداری می شود.

معمولا در شرکت های کوچکتر،یک نفر و یاحسابدار کلیه امورات مربوط به این ۳ بخش را اجرا می کند. ولی متاسفانه برخی از شرکتها نه سیستم منظمی برای محاسبه حقوق و دستمزد دارند و نه پارامترهای کنترلی زیر را به خوبی رعایت می کنند.

 

 

شاید تعداد زیادی از شرکتها موقعی متوجه عیب و نقص های سیستم کنترلی حقوق و دستمزد خود می شوند که پای دستورالعمل های حسابرسی به میان بیاید. امروز چند تکنیک کاربردی در این حوزه را تشریح می کنیم . امیدوارم بتواند مثمر ثمر باشد.

 

1⃣ هرگونه استخدام یا بکارگیری نیروی انسانی بر اساس آیین نامه های مربوط و مصوبات خاص انجام می شود.

2️⃣ پرونده های پرسنلی به نحو مناسب تنظیم و به خوبی محافظت می شود.

3️⃣ مکانیزم مشخصی برای کنترل ورود و خروجکارکنان وجود دارد.

4️⃣ مجوز هر یک از موارد زیر توسط اشخاص مستقل از مسئولین تنظیم سیستم حقوق و دستمزد و پرداخت آن صادر می شود:

الف-تغییرات کارکنان در لیست حقوق و دستمزد

ب-تعیین نرخهای حقوق و دستمزد و تغییرات آن

ج-کسور مازاد بر کسور قانونی

5️⃣ در مواردی که حقوق و دستمزد کارکنان بر اساس میزان تولید / فروش پرداخت می شود:

الف-لیست حقوق متکی به گزارشات تولید/ فروش می باشد و توسط مقام مسئولی تایید می گردد.

ب-اضافه کار کارکنان به اسناد و مدارکی دال بر تصویب آن قبل از انجام بوده و میزان اضافه کارانجام شده توسط مقام مسئولی مورد تایید قرار می گیرد.

6️⃣ کنترلهای کافی جهت حصول اطمینان از صحت محاسبات لیست حقوق و دستمزد به عمل می آید.

7️⃣ در صورت پرداخت حقوق و دستمزد از طریق واریز به حسابهای بانکی کارکنان صدور چک،لیست ارسالی جهت بانک/چکهای صادره از نظر نام کارمند، شماره حساب و مبلغ خالص پرداختنی، توسط اشخاص مستقل از تهیه کنندگان لیست حقوق و دستمزد مقایسه می شود.

8️⃣ کنترلهای لازم نسبت به ثبت صحیح کلیه اطلاعات مربوط به لیست حقوق و دستمزد در دفاتر بعمل می آید.

9️⃣ اخذ ضمانت قابل قبول از کارکنان حین انعقاد قرارداد الزامی است،هر کارمند به نسبت جایگاه و سمتی که دارد می بایست حداقل یک معرف و سفته مطمئن به مجموعه ای که قرار است در آن قرار بگیرد، ارائه کند.

نیروهای کارآموز و یا ساعتی باید قرارداد مشخص و متفاوت ازسایر کارکنان داشته باشند

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...