وزارت اموراقتصادي و دارایی به استناد ماده210 قانون مالیاتهاي مستقیم شماره: جمهوري اسلامی ایران برگ اجرایی

قانون مالياتهاي مستقيم - ماده 270

وزارت اموراقتصادي و دارایی به استناد ماده210 قانون مالیاتهاي مستقیم شماره: جمهوري اسلامی ایران برگ اجرایی

اموراقتصادي و دارایی به استناد ماده210 قانون مالیاتهاي مستقیم شماره: سازمانامورمالیاتیکشور تاریخ: اداره کل امورمالیاتی اداره امورمالیاتی واحدمالیاتی شماره پرونده نشانی: تلفن نام مودي: شماره ملی: نوع فعالیت: شماره شناسائی: تاریخ ثبت/تولد روز ماه سال شهرت کسبی: شماره پستی: شماره ثبت/شناسنامه نشانی وتلفن: محل ثبت/صدورشناسنامه چون مالیات عملکردسال/سالهاي براساس شماره تاریخ قطعی شده وعلیرغم ابلاغ برگ قطعی /مطالبه شماره مورخ درمهلت مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام ننموده اید به استنادمقررات ماده210قانون مالیاتهاي مستقیم با صدور این برگ اجرائی اخطار میشود چنانچه ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ این برگ نسبت به پرداخـت یا ترتیب پرداخـت بدهی مالیـاتی خودکه ذیلاً اعـلام میگردد اقـدام ننمائید طبق مقـررات ماده 211 قانون مالیاتهاي مستقیم وآئین نامه اجرائی وصول مالیاتها معادل کلیه بدهی به اضافه ده درصد آن از اموال منقول یا غیرمنقول ومطالبات شما توقیف خواهدشد. ضمناً جرائم متعلقه تا تاریخ……………………… احتساب ودرموقع واریز بدهی، نسبت به مدت باقیمانده محاسبه ومطالبه خواهدشد. سال سهم * مالیات جریمه عملکرد شهرداري سهم عوارض جریمه جمع پرداختی باقیمانده اتاق جمع کل مخصوص مودي رئیس اداره وصول واجراء امضاء اینجانب:نام نام خانوادگی درتاریخ این برگ را رویت نمودم. امضاء اینجانب:نام نام خانوادگی که نسبت به مودي سمت را دارم درتاریخ این برگ را رویت نموده وتعهد می نمایم که به مودي برسانم. امضاء مخصوص مامورابلاغ اینجانب:نام نام خانوادگی تایید می نمایم که این برگ را درتاریخ درمحل سکونت محل کار مودي به نشانی مندرج دراین برگ ابلاغ وامضاء نام نام خانوادگی را گواهی می نمایم. امضاء به علت (عدم حضور استنکاف ) مودي بستگان ومستخدمین مودي این برگ درتاریخ به درب محل سکونت محل کار مودي به نشانی مندرج دراین برگ الصاق گردید. امضاء مخصوص مامور پست اینجانب:نام نام خانوادگی تایید می نمایم که این برگ را درتاریخ درمحل سکونت محل کار مودي به نشانی مندرج دراین برگ ابلاغ وامضاء نام نام خانوادگی را گواهی می نمایم. امضاء به علت(عدم حضور مودي یا بستگان ومستخدمین وي ) این برگ درتاریخ به درب محل سکونت محل کار مودي به نشانی مندرج دراین برگ الصاق وپانزده روز پس از این تاریخ که برابراست با مجدداً مراجعه خواهدشد. امضاء به علت (عدم حضور استنکاف )مودي بستگان ومستخدمین مودي این برگ درتاریخ به درب محل سکونت محل کار مودي به نشانی مندرج دراین برگ الصاق گردید. امضاء توجه :مأمور ابلاغ یا مأمور پست مکلف است درنسخه اول ودوم تاریخ ابلاغ را به حروف وعدد قید نمای

د • سهم شهرداري تا پایان عملکرد سال 72 قابل وصول می باشد. فرم 19) ت – 82 ( دفتر خدمات مالیاتی

  • هرگاه مودی مالیات قطعی شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید اداره امور مالیاتی به موجب برگ اجرایی به او ابلاغ میکند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ کلیه بدهی خود را بپردازد یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی بدهد .

تبصره 1:

در برگ اجرایی باید نوع و مبلغ مالیات ، مدارک تشخیص قطعی بدهی ، سال مالیاتی ، مبلغ پرداخت شده قبلی و جریمه متعلق درج گردد .

تبصره 2:

آن قسمت از مالیات مورد قبول مودی مذکور در اظهارنامه یا ترازنامه تسلیمی به عنوان مالیات قطعی تلقی می‌شود و از طریق عملیات اجرایی قابل وصول است .

بخشنامه ۱۲۴/۹۳/۲۰۰مورخ ۹۳/۱۱/۷(نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی در موارد اشتباه سهوی مودیان در ثبت مبالغ برخی از اقلام اظهارنامه)

پیرو بخشنامه شماره ۲۶/۹۳/۲۰۰ مورخ ۳/۳/۱۳۹۳ در خصوص نحوه اقدام ادارات امور مالیاتی در موارد اشتباه سهوی مودیان در ثبت مبالغ برخی از اقلام اظهارنامه، بدینوسیله مقرر می دارد:

مفاد بخشنامه مذکور و ترتیبات اجرائی مندرج در آن برای اظهارنامه های عملکرد سال ۱۳۹۲و به بعد نیز جاری خواهد بود.

اقتصادي و دارایی به استناد ماده210 قانون مالیاتهاي مستقیم شماره: سازمانامورمالیاتیکشور تاریخ: اداره کل امورمالیاتی اداره امورمالیاتی واحدمالیاتی شماره پرونده نشانی: تلفن نام مودي: شماره ملی: نوع فعالیت: شماره شناسائی: تاریخ ثبت/تولد روز ماه سال شهرت کسبی: شماره پستی: شماره ثبت/شناسنامه نشانی وتلفن: محل ثبت/صدورشناسنامه چون مالیات عملکردسال/سالهاي براساس شماره تاریخ قطعی شده وعلیرغم ابلاغ برگ قطعی /مطالبه شماره مورخ درمهلت مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام ننموده اید به استنادمقررات ماده210قانون مالیاتهاي مستقیم با صدور این برگ اجرائی اخطار میشود چنانچه ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ این برگ نسبت به پرداخـت یا ترتیب پرداخـت بدهی مالیـاتی خودکه ذیلاً اعـلام میگردد اقـدام ننمائید طبق مقـررات ماده 211 قانون مالیاتهاي مستقیم وآئین نامه اجرائی وصول مالیاتها معادل کلیه بدهی به اضافه ده درصد آن از اموال منقول یا غیرمنقول ومطالبات شما توقیف خواهدشد. ضمناً جرائم متعلقه تا تاریخ……………………… احتساب ودرموقع واریز بدهی، نسبت به مدت باقیمانده محاسبه ومطالبه خواهدشد. سال سهم * مالیات جریمه عملکرد شهرداري سهم عوارض جریمه جمع پرداختی باقیمانده اتاق جمع کل مخصوص مودي رئیس اداره وصول واجراء امضاء اینجانب:نام نام خانوادگی درتاریخ این برگ را رویت نمودم. امضاء اینجانب:نام نام خانوادگی که نسبت به مودي سمت را دارم درتاریخ این برگ را رویت نموده وتعهد می نمایم که به مودي برسانم. امضاء مخصوص مامورابلاغ اینجانب:نام نام خانوادگی تایید می نمایم که این برگ را درتاریخ درمحل سکونت محل کار مودي به نشانی مندرج دراین برگ ابلاغ وامضاء نام نام خانوادگی را گواهی می نمایم. امضاء به علت (عدم حضور استنکاف ) مودي بستگان ومستخدمین مودي این برگ درتاریخ به درب محل سکونت محل کار مودي به نشانی مندرج دراین برگ الصاق گردید. امضاء مخصوص مامور پست اینجانب:نام نام خانوادگی تایید می نمایم که این برگ را درتاریخ درمحل سکونت محل کار مودي به نشانی مندرج دراین برگ ابلاغ وامضاء نام نام خانوادگی را گواهی می نمایم. امضاء به علت(عدم حضور مودي یا بستگان ومستخدمین وي ) این برگ درتاریخ به درب محل سکونت محل کار مودي به نشانی مندرج دراین برگ الصاق وپانزده روز پس از این تاریخ که برابراست با مجدداً مراجعه خواهدشد. امضاء به علت (عدم حضور استنکاف )مودي بستگان ومستخدمین مودي این برگ درتاریخ به درب محل سکونت محل کار مودي به نشانی مندرج دراین برگ الصاق گردید. امضاء توجه :مأمور ابلاغ یا مأمور پست مکلف است درنسخه اول ودوم تاریخ ابلاغ را به حروف وعدد قید نمای

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...