فعالیتهای هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری

حسابداری

فعالیتهای هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری

 

 

پشتیبانی از پیاده سازی و نگهداری

جدید و پیش از اجرایی شدن آن، هیئت استاندارد بین المللی حسابداری پس از انتشار استاندارد بی نالمللی گزارشگری مالی

به ذینفعان کمک م یکند تا اصول و الزامهای استاندارد جدید را بهتر درک کنند. فعالیتهای این هیئت موجب ارتقا (IASB) حسابداری

و بهبود ثبات درک ذینفعان از استانداردهای جدید شده که به تقویت کاربرد منسجم آنها م یانجامد. برای مثال، این هیئت ممکن است

تشکیل دهد تا از اجرای استانداردی جدید حمایت کند. افزو نبر این، هیئت استانداردها بیشتر از (TRG) یک گروه پشتیبان انتقال

از کاربرد استانداردهایی که ه ماکنون اجرایی شده اند، ،(IFRSIC) طریق کمیته تفسیر استانداردهای بی نالمللی گزارشگری مالی

حمایت م یکند.

 

 

بسیاری از فعالیتهای هیئت برای پشتیبانی از پیاده سازی و کاربرد استانداردها، دربرگیرنده آماد هسازی مطالب پشتیبان یکننده مانند

سمینارهای اینترنتی، مقاله ها، خلاصه جلسه های گروه پشتیبان انتقال و اطلاعاتی در مورد تصمیمهای مربوط به دستورکار کمیته است.

این روند، شامل بررسی پرسشها و گفتگو با ذینفعان در مورد اجرای استانداردهای جدید یا اصلاح شده با هدف شناسایی مسائل

پیاده سازی است که شاید نیازمند بررسی از سوی هیئت باشند.

 

 

کار هیئت استانداردها پس از انتشار استاندارد تمام نمی شود. هیئت استانداردها از پیاد ه سازی استانداردها نیز پشتیبانی

و از آنها نگهداری م یکند.

استفاده مناسب از قضاوت

را دستکم نمی گیرد

پیاده سازی را

مختل نمی کند

پاسخگو

مفید پیاده سازی تدوین استاندارد

نگهداری تحقیق

کار هیئت استانداردهای بین المللی حسابداری

 

هیئت استاندارد بین المللی حسابداری

کمیته تفسیر استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی

کمیته در زمینه پشتیبانی از کاربرد استانداردها با هیئت همکاری دارد.

تمام پروژه های کمیته با پرسشی در ارتباط با یک استاندارد شروع می شوند. این روند با هدفهای زیر طراحی می شود:

  • به همه ذینفعان اجازه دهد تا پرسش ارسال کنند؛ و
  • صریح و شفاف باشد- تمام موارد ارسالی در جلسه ای عمومی مورد توجه قرار گیرد.

سپس کمیته تصمیم می گیرد آیا برای پاسخ به پرسش به تدوین استاندارد نیاز است یا رویکردی جایگزین باید مد نظر قرار گیرد؟هیئت استاندارد بین المللی حسابداری

حفظ تعادل، چالشِ فراروی هیئت استانداردها در حمایت از پیاده سازی و کاربرد استانداردهاست.

هیئت استانداردها خواهان آن است تا با پاسخ به پرسشها و تدوین استاندارد در صورت لزوم، ولی بدون در نظر گرفتن استفاده مناسب از قضاوت

دیگران یا اختلال بی جهت در پیاده سازی یک استاندارد جدید، مفید و پاسخگو باشد.

تصمیمهای دستورکارهیئت استاندارد بین المللی حسابداری

شاید کمیته تصمیم بگیرد تدوین استاندارد را پیشنهاد نکند. دلیل این کار ممکن است این باشد که از نظر کمیته، تدوین استاندارد:

 

 

  • غیرضروری است؛ چون از نظر کمیته ب هطور معمول، استانداردهای بی نالمللی گزارشگری مالی و تفسیرهای کمیته تفسیر استانداردهای بی نالمللی گزارشگری مالی

اطلاعات کافی را در اختیار شرکت م یگذارند تا در مورد حسابداری خود تصمی مگیری کند؛ یا چون شواهدی مبنی بر وجود یک مشکل حسابداری گسترده وجود ندارد؛ یا

  • غیرمفید است؛ برای نمونه، ارائه الزامهای جدید یا اصلاح شده ممکن است به شرکتی که یک نوع معامله خاص را انجام م یدهد، کمک کند؛ در حالی که این الزامها،

 

ممکن است برای شرکتهای دیگری که معامله های اندک متفاوت انجام می دهند، مشکلاتی ایجاد کند.

کمیته برای توضیح اینکه چرا تدوین استاندارد را پیشنهاد نکرده است، تصمیم در مورد دستورکار را منتشر م یکند. تصمیمهای دستورکار فرایند مناسب نظرخواهی

را طی م یکنند. 60 روز فرصت نظرخواهی است و کمیته، پیش از نهایی شدن، نظرها را بررسی م یکند.

تصمیمهای مربوط به دستورکار بیشتر شامل اطلاعاتی برای کمک به شرکتهایی است که استانداردهای بی نالمللی گزارشگری مالی را ب هکار م یگیرند. این کمک از

طریق توضیح دادن درباره این موضوع انجام می شود که چگونه اصول و الزامهای کاربردپذیر در استانداردها، در خصوص پرسشهای ارسال شده کاربرد دارند.

استانداردگذاری با دامنه کاربرد محدود

برخی پرسشها منتج به تدوین استاندارد با دامنه کاربرد محدود می شوند که در مورد آنها، فرایند معمول انجام کار دنبال م یشود. کمیته ممکن است تصمیم بگیرد:

  • در مورد یک استاندارد، تفسیر تهیه کند )این کار الزامهایی به استاندارد اضافه م یکند، بدون آنکه خود استاندارد را تغییر دهد(؛ یا

  • در مورد یک استاندارد، اصلاحی با دامنه کاربرد محدود پیشنهاد کند.

پژوهش هیئت استاندارد بین المللی حسابداری

هیئت به طور معمول، پروژه تدوین استاندارد را در موارد ذیل و فقط پس از جمع آوری اطلاعات کافی آغاز م یکند:

  • مشکل حسابداری وجود داشته باشد؛

 

هیئت استاندارد بین المللی حسابداری

  • این مشکل بر تعداد زیادی از شرکتها تأثیرگذار باشد و تدوین استاندارد را توجیه کند؛ و
  • بتوان برای آن راه حل مناسبی یافت.

پس از آنکه استاندارد جدیدی چند سال استفاده شد، هیئت برای ارزیابی اینکه آیا استاندارد به هدفهای خود دست یافته است یا خیر،

اقدام به بازنگری پس از اجرا م یکند.

بازدید کنید.

تدوین استاندارد

اگر هیئت استانداردها تصمیم بگیرد موارد اصلاحی را برای یک استاندارد پیشنهاد یا استاندارد جدیدی منتشر کند، به بررسی تحقیقهای

موجود می پردازد و الزامهای جدیدی برای رفع مشکلهای شناسایی شده از طریق تحقیق و نظرخواهی، پیشنهاد م یکند.

طرحهای پیشنهادی برای اصلاحی هها یا استاندارد جدید، برای نظرخواهی عمومی در قالب پیش نویس پیشنهادی به چاپ می رسند.

هیئت، بازخوردها را تحلیل و طرحهای پیشنهادی را پیش از انتشار اصلاحیه ها یا استاندارد جدید، اصلاح م یکند.

بازدید کنید.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...