انواع ثبت ها را در هزینه یابی سفارشات و ثبت در زمان تکمیل سفارش

هزینه یابی سفارشات

 ✅انواع ثبت ها را در هزینه یابی سفارشات و ثبت در زمان تکمیل سفارش

 ‌1⃣ثبت در زمان خرید مواداولیه:

 موجودي مواداولیه(کنترل مواد) بد

 حسابهاي پرداختنی / بانک / صندوق  بس

2⃣ثبت در زمان صدور مواداولیه از انبار جهت تولید:

 کالای در جریان ساخت سفارش بد

 موجودی مواداولیه (کنترل مواد) بس

3⃣ثبت مربوط به دستمزد سفارشات(دوثبت دارد):

 ثبت اول:

 کنترل دستمزد بد

 دستمزد پرداختنی بس

 ثبت دوم:

 کالای در جریان ساخت سفارش بد

 کنترل دستمزد بس

 4⃣ثبت در زمان ایجاد سربار واقعی:

 کنترل سربار بد

 حسابهاي پرداختنی / بانک / صندوق بس

5⃣ثبت درزمان سربار جذب شده :

کالای در جریان ساخت سفارش  بد

کنترل سربار  بس

6⃣ثبت در زمان تکمیل سفارش:

 موجودي کالاي ساخته شده  بد

 کالای در جریان ساخت سفارش  بس

 انواع ثبت موجود در موجودی ها

1️⃣موجودی مواد و کالا

                        ح پرداختنی

بابت خرید مواد و کالا

2️⃣ح پرداختنی

                 موجودی مواد کالا

بابت برگشت و عودت کالا

3️⃣هزینه مواد

              موجودی مواد و کالا

بابت مصرف کالا برای ساخت محصول

4️⃣موجودی مواد و کالا

                        هزینه مواد

بابت برگشت مواد خام از تولید

5️⃣دارایی

     موجودی مواد و کالا. قطعات

بابت انتقال دارایی از ح موجودی ها

 ✅انواع ثبت ها را در هزینه یابی سفارشات و ثبت در زمان تکمیل سفارش

 ‌1⃣ثبت در زمان خرید مواداولیه:

 موجودي مواداولیه(کنترل مواد) بد

 حسابهاي پرداختنی / بانک / صندوق  بس

2⃣ثبت در زمان صدور مواداولیه از انبار جهت تولید:

 کالای در جریان ساخت سفارش بد

 موجودی مواداولیه (کنترل مواد) بس

3⃣ثبت مربوط به دستمزد سفارشات(دوثبت دارد):

 ثبت اول:

 کنترل دستمزد بد

 دستمزد پرداختنی بس

 ثبت دوم:

 کالای در جریان ساخت سفارش بد

 کنترل دستمزد بس

 4⃣ثبت در زمان ایجاد سربار واقعی:

 کنترل سربار بد

 حسابهاي پرداختنی / بانک / صندوق بس

5⃣ثبت درزمان سربار جذب شده :

کالای در جریان ساخت سفارش  بد

کنترل سربار  بس

6⃣ثبت در زمان تکمیل سفارش:

 موجودي کالاي ساخته شده  بد

 کالای در جریان ساخت سفارش  بس

 انواع ثبت موجود در موجودی ها

1️⃣موجودی مواد و کالا

                        ح پرداختنی

بابت خرید مواد و کالا

2️⃣ح پرداختنی

                 موجودی مواد کالا

بابت برگشت و عودت کالا

3️⃣هزینه مواد

              موجودی مواد و کالا

بابت مصرف کالا برای ساخت محصول

4️⃣موجودی مواد و کالا

                        هزینه مواد

بابت برگشت مواد خام از تولید

5️⃣دارایی

     موجودی مواد و کالا. قطعات

بابت انتقال دارایی از ح موجودی ها

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...