هزینه های انتقالی

هزینه های انتقالی

هزینه های انتقالی

مخارج تحصیل یا تمدید بیمه نامه های نظیر کارمزد پرداختی به نمایندگان ،مخارج صدور بیمه نامه ها و سایر مخارج مربوط ،به محض وقوع و با توجه به درآمد حق بیمه هر سال به عنوان هزینه دوره شناسایی  میشود.

بیمه پرداختنی

 بیمه پرداختنی هنگام  سررسید شناسایی میشود  و شناسایی اولیه آنها  به ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی پس از کسر مخارج مستقیم قابل انتساب ،اندازه گیری میشود . بیمه پرداختنی پس از شناخت اولیه ،به بهای تمام شده مستهلک با استفاده از روش نرخ بهره  موثر اندازه گیری میشود.

ض.ویژگی اختیار مشارکت در منافع

به موجب ویژگی  اختیار  مشارکت در منافع ،دارندگان این نوع قراردادها  از حق دریافت منافع  اضافی قابل ملاحظه ای ، به عنوان مکملی برای منافع تضمین  شده برخوردار میشوند که مبتنی بر عملکرد داراییهای نگهداری شده در پرتفوی دارای منافع اضافی مذکور در اختیار گروه است.

کلیه بدهیهای مرتبط با ویژگی اختیار مشارکت در منافع ،ازجمله مازادهایی که در پایان دوره گزارشگری تخصیص داده نشده اند ،به نحو مناسب در سرفصلهای بدهیهای قرارداد بیمه یا سرمایه گذاری گزارش میشود.

هزینه های انتقالی

مخارج تحصیل یا تمدید بیمه نامه های نظیر کارمزد پرداختی به نمایندگان ،مخارج صدور بیمه نامه ها و سایر مخارج مربوط ،به محض وقوع و با توجه به درآمد حق بیمه هر سال به عنوان هزینه دوره شناسایی  میشود.

بیمه پرداختنی

 بیمه پرداختنی هنگام  سررسید شناسایی میشود  و شناسایی اولیه آنها  به ارزش منصفانه مابه ازای دریافتی پس از کسر مخارج مستقیم قابل انتساب ،اندازه گیری میشود . بیمه پرداختنی پس از شناخت اولیه ،به بهای تمام شده مستهلک با استفاده از روش نرخ بهره  موثر اندازه گیری میشود.

ض.ویژگی اختیار مشارکت در منافع

به موجب ویژگی  اختیار  مشارکت در منافع ،دارندگان این نوع قراردادها  از حق دریافت منافع  اضافی قابل ملاحظه ای ، به عنوان مکملی برای منافع تضمین  شده برخوردار میشوند که مبتنی بر عملکرد داراییهای نگهداری شده در پرتفوی دارای منافع اضافی مذکور در اختیار گروه است.

کلیه بدهیهای مرتبط با ویژگی اختیار مشارکت در منافع ،ازجمله مازادهایی که در پایان دوره گزارشگری تخصیص داده نشده اند ،به نحو مناسب در سرفصلهای بدهیهای قرارداد بیمه یا سرمایه گذاری گزارش میشود.

اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

مقاله های مرتبط

مدارک مثبته

مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...