نسبتهای مالی

مالي

نسبتهای مالی

-1 نسبت هاي سودآوري
هدف – سنجش ميزان موفقيت شركت در تحصيل سود
1-1
سود ناويژه بفروش = فروش
سودناويژه
قيمت تمام شده كالاي فروش رفته – فروش = سود ناويژه
اين نسبت رابطه بين فروش و هزينه هاي توليد انجام شده براي كالاي
فروش رفته را نشان مي دهد. اين نسبت به صورت درصد بيان مي شود.
نسبت بيشتر نشان دهنده توان شركت در فروش كالا به نرخ هاي بالاتر
است. نسبت كمتر شركت را از نظر رقابت در وضعيت دشواري قرار مي
دهد.
1-2
سود عملياتي بفروش =
سود عملياتي
فروش
سود عملياتي، سود ويژه حاصل از عمليات معمول شركت است و
بنابراين سود عملياتي قبل از كسر ماليات، قبل از بهره و قبل از كسر
اقلام غير عادي و قبل از درآمد حاصل از سرمايه گذاري ها حاصل مي
شود. نسبت بيشتر نشان دهنده موفقيت شركت در ايجاد سود حاصل از
عمليات معمول آنست. كاهش مستمر نسبت مي تواند شركت را در
شرايط مخاطره آميز قرار دهد.
1-3
سود ويژه بفروش =
سود ويژه قبل از ماليات
فروش
اين نسبت نشانگر آنست كه پس از كسر كليه هزينه ها (اعم از توليدي
و غير توليدي، عادي و غير عادي ) چه ميزان از فروش نهايتاً برا ي
شركت باقيمانده است. هر چه نسبت بالاتر باشد، مي تواند نشانگر
موفقيت شركت باشد. در استفاده از اين نسبت، توجه به نسبت سود
عملياتي بفروش بسيار مهم است.
1-4
بازده مجموع دارائيها = سود ويژه بعد از ماليات
مجموع دارائيها
اين نسبت نشان مي دهد كه مجموع دارائي هائي كه در اختيار شركت
بوده است، چه بازدهي براي شركت به ارمغان آورده است. نسبت بالاتر
علامت موفقيت در استفاده از دارائي ها است.
1-5
بازده ارزش ويژه =
سود ويژه بعد از ماليات
حقوق صاحبان سهام
حقوق صاحبان سهام نشانگر مجموع سرمايه اي است كه در اختيار
شركت بوده است، چنين نسبتي نشانگر خالص بازده دارائي هاي شركت
و يا بازده حقوق صاحبان سهام شركت است . نسبت بيشتر نشانگر
موفقيت در تحصيل سود بيشتر براي سهامداران است.
1-6
بازده سرمايه گذاري =سودويژه بعد از مالياتارزش جاري شركتارزش جاري شركت، ارزش روز شركت است كه در شرايط واقعي تعيينو تجربه مي شود. چنين ارزشي براي شركتهاي پذيرفته شده در بورسبيشتر قابل اندازه گيري است. ارزش مزبور از طريق حاصل ضرب تعدادسهام هر شركت در بهاي هر سهم حاصل مي شود. اين نسبت يكي ازواقعي ترن روشها در اندازه گيري بازده سرمايه گذاري است.
شركت كارگزاري پارس نمودگر
واحد تحقيقات
-2 نسبت هاي ساختار سرمايه (نسبت هاي اهرمي)
هدف – انعكاس توانائي شركت در انجام تعهدات بلندمدت و ميان مدت
نسبت مالی
نسبت بدهي =
بدهيهاي جاري و بلند مدت
جمع دارائيها
اين نسبت به صورت درصد بيان مي شود . اين نسبت نشان دهنده
اهميت و نقش بدهي هاي جاري و بلند مدت در تامين و تحصيل جمع
دارائي هاي شركت است. هر چه اين نسبت بالاتر باشد نشان دهنده
گرايش شركت در تامين منابع مالي آن از خارج از شركت است . بالا تر
بودن اين نسبت نشان دهنده مخاطره آميز بودن شركت از ديدگاه
بستانكاران و بانكهائي است كه به شركت وام مي دهند.
2-2
نسبت حقوق صاحبان سهام =
حقوق صاحبان سهام
جمع دارائيها
اين نسبت به صورت درصد بيان مي شود. اين نسبت نشانگر اهميت و
نقش سهامداران در تامين جمع دارائي هاي شركت است. كم بودن اين
نسبت هر چند نشان دهنده زيركي مديريت در تامين منابع مالي آنست
ليكن ريسك شركت را از ديدگاه بانكها و بستانكاران افزايش مي دهد.
2-3
نسبت حقوق صاحبان =
سهام به دارائيهاي ثابت
حقوق صاحبان سهام
قيمت تمام شده
دارائيهاي ثابت
اين نسبت بصورت درصد بيان مي شود. اين نسبت نشانگر اهميت و
نقش سهامداران در تامين منابع مالي مورد نياز براي خريد دارائي هاي
ثابت شركت است. بالا بودن نسبت نشان مي دهد كه بخش عمده
دارائي هاي ثابت شركت از طريق منابع مالي تامين شده توسط
سهامداران خريداري شده است و لذا در شرايط حاد و دشوار، شركت از
ساختار مالي مستحكم تري برخوردار خواهد بود.
شركت كارگزاري پارس نمودگر
واحد تحقيقات
-3 نسبت هاي نقدينگي
هدف – انعكاس توانائي شركت در باز پرداخت بدهيهاي كوتاه مدت
نسبت مالی
نسبت جاري =
دارائيهاي جاري
بدهيهاي جاري
نسبت جاري بصورت مرتبه بيان مي شود. اين نسبت توان پاسخگوئي به
تعهدات شركت در كوتاه مدت (يكسال) را منعكس مي سازد. اين نسبت
نشان مي دهد كه دركوتاه مدت چگونه شركت مي تواند بدهيهاي جاري
خود را از طريق تبديل دارائي هاي جار ي به نقد پاسخگو باشد اين
نسبت در صورتيكه معادل يك و بيشتر باشد، نمايشگر آنست كه شركت
هيچگونه مشكلي از اين بابت نخواهد داشت.
3-2
نسبت آني =
موجوديهاي جنسي و سفارشات – دارائيهاي جاري
بدهي هاي جاري
اين نسبت توانائي شركت را در پرداخت فوري بدهيهاي جاري آن نشان
مي دهد. در محاسبه اين نسبت قيمت تمام شده موجوديهاي جنسي و
سفارشات از دارائي هاي جاري كسر شده است، زيرا اين تصور كلي
وجود دارد كه در شرايط اضطراري كه شركت ناگريز از پرداخت فوري
بدهيهاي جاري خود مي باشد، فروش موجوديهاي جنسي با سرعت
امكان پذير نيست. اين نسبت نيز مانند نسبت جاري به مرتبه بيان مي
شود. اين نسبت در صورتيكه معادل يك و يا بيشتر باشد، نمايشگر
آنست كه شركت هيچگونه مشكلي در پرداخت بدهيهاي جاري خود در
شرايط اضطراري نخواهد داشت.
شركت كارگزاري پارس نمودگر
واحد تحقيقات
-4 نسبت هاي فعاليت
هدف – سنجش كارائي شركت در استفاده از دارائيها و منابع مالي شركت
نسبت مالی
گردش موجودي كالا =
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته
متوسط موجودي كالا
اين نسبت بصورت مرتبه بيان مي شود. بالا بودن چنين نسبتي نشانگر
توان شركت در گرداندن موجودي كالاي آن و بعبارت بهتر توان شركت
در فروش فوري كالاهاي آن است. كم بودن اين نسبت نشان مي دهد كه
شركت در فروش كالاهاي خود با دشواري مواجه است و يا اينكه كالاي
مازاد بر نياز نگاهداري مي نمايد. در تحليل مراتب فوق توجه به اين
موضوع كه شركت توليد كننده محصول است و يا صرفاً وارد كننده كالا
مي باشد، بسيار مهم است. همچنين نوسانات فصلي در فروش كالاها و يا
دوره انتظار براي واردات كالا از عوامل تاثير گذار بر نسبت فوق هستند.
4-2
دوره متوسط وصول مطالبات =
حسابهاي دريافتني تجاري
ميانگين فروش روزانه
اين نسبت معرف روز است. اين نسبت نشان مي دهد كه حسابهاي
دريافتني تجاري معادل چند روز فروش روزانه شركت مي باشد. بالا بودن
چنين نسبتي نشانگر آنست كه شركت كالاهاي خود را با شرايط نسيه
قابل ملاحظه مي فروشد و يا در وصول مطالبات خود پي گيري موثري را
به انجام نمي رساند.
نسبت مالی
گردش دارائي ثابت =
فروش
متوسط دارائي ثابت
اين نسبت بصورت مرتبه بيان مي شود. بالا بودن اين نسبت نشان ميدهد
كه شركت در استفاده از دارائي هاي ثابت بعنوان يكي از عوامل اصلي
توليد، توانمند بوده است.
4-4
گردش مجموع دارائيها =
فروش
متوسط مجموع دارائيها
اين نسبت بصورت مرتبه بيان مي شود. بالا بودن اين نسبت نشان ميدهد
كه شركت در استفاده از مجموع دارائي ها و امكانات خود موفق بوده
است.
شركت كارگزاري پارس نمودگر
واحد تحقيقات
-5 ساير نسبت ها
نام و شيوه محاسبه نسبت
واحد
سنجش
ملاحظات
نسبت مالی
نسبت قيمت به درآمد =
قيمت سهم
درآمد متعلق به هر سهم مرتبه
5-2
نسبت درآمد به قيمت =
درآمد متعلق به هر سهم
قيمت سهم
درصد
5-3
نسبت قيمت سهم به ارزش ويژه =
قيمت سهم
ارزش ويژه هر سهم مرتبه
5-4
درآمد متعلق به هر سهم =
سود ويژه قبل از ماليات
تعداد سهام در تاريخ مجمع
ريال
5-5
درآمد قابل تخصيص به هر سهم =
سود قابل تخصيص
تعداد سهام در تاريخ مجمع
ريال
5-6
سود نقدي هر سهم =
سود سهام مصوب
تعداد سهام در تاريخ مجمع ريال
5-7
پوشش سود سهام =
سود ويژه قبل از ماليات
سود سهام مصوب مجمع مرتبه
5-8
بازده نقدي هر سهم =
سود نقدي
قيمت سهم در تاريخ مجمع درصد
شركت كارگزاري پارس نمودگر
واحد تحقيقات
5-9
ارزش ويژه هر سهم =
حقوق صاحبان سهام
تعداد سهام شركت ريال
نسبت مالی
قيمت هر سهم × قيمت كل بازار سهام شركت = تعداد سهام شركت
ريال
5-11
ارزش ويژه شركت =
حقوق صاحبان سهام
تعداد سهام شركت ريال
5-12
حقوق صاحبان سهام به سرمايه =
حقوق صاحبان سهام
سرمايه شركت مرتبه
شركت كارگزاري پارس نمودگر
واحد تحقيقات
-6 كاربرد نسبت ها در تصميم گيري
-6 براي سرمايه گذاري -1
-1 درآمد متعلق به هر سهم
-2 نسبت قيمت به درآمد
-3 نسبت درآمد به قيمت
-4 بازده نقدي هر سهم
-5 ارزش ويژه هر سهم
-6 نسبت حقوق صاحبان سهام به جمع دارائي ها
-7 گردش موجودي كالا
فروش) ÷ -8 گردش حقوق صاحبان سهام (متوسط ح.ص.ص
6-1- For Investment
1- EPS
2- P/E
3- 1 ÷ P/E
4- Dividend Yield
5- Book Value Per Share
6- Equity Ratio
7- Inventory Turnover
8- Capital Turnover
-6 براي اعطاي وام -2
-1 نسبت جاري
-2 نسبت آني
-3 دوره متوسط وصول مطالبات
-4 گردش موجودي كالا
-5 نسبت بدهي
-6 بازده مجموع دارائي ها
-7 بازده ارزش ويژه
2-6- For Payment OF Loan
1- Current Ratio
2- Quick Ratio
3- Accounts Receivable Turnover
4- Inventory Turnover
5- Debt Ratio
6- Return On Total Assets
7- Return On Equity
1387/7/ تاريخ تهيه : 7

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...