موافقت نامه مالیاتی

اصطلاحات حسابرسی

موافقت نامه مالیاتی
تاریخ انعقاد:1375/04/30تاریخ اجرا:1380/09/12سوريه(جمهوري عربي )اجتناب از اخذاجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بردرآمد
تاریخ انعقاد:1376/08/12
تاریخ اجرا:1377/09/02
آفريقاي جنوبي(جمهوري )اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات بر درآمد
تاریخ انعقاد:1374/10/02
تاریخ اجرا:1378/05/12

موافقت نامه مالیاتی
تـرکمنستان(جمهوري)اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه
تاریخ انعقاد:1347/09/27
تاریخ اجرا:1347/09/29
آلمان(جمهوري فدرال)اجتناب از اخذمالیات مضاعف از درآمد وثروت
تاریخ انعقاد:1377/07/30
تاریخ اجرا:1379/09/30
لبنان(جمهوري )اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه
تاریخ انعقاد:1380/12/20
تاریخ اجرا:1383/04/21
اتريش(جمهوري)اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه
تاریخ انعقاد:1383/02/09
تاریخ اجرا:1385/04/08
بلغارستان(جمهوري)اجتناب از اخذ مالیات مضاعف وجلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بر درآمد
تاریخ انعقاد:1375/08/13
تاریخ اجرا:1379/11/26
گرجستاناجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بردرآمد و سرمایه
تاریخ انعقاد:1374/04/23
تاریخ اجرا:1380/08/24
بلاروس(جمهوري)اجتناب از اخذ مالیات مضاعف وجلوگیری از فرار مالی در مالیات های بر درآمد سرمایه واموال (سرمایه)
تاریخ انعقاد:1374/10/26
تاریخ اجرا:1378/01/14
قزاقستان(جمهوري )اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه

تاریخ انعقاد:1381/12/09
تاریخ اجرا:1384/06/25
قرقيزستان(جمهوري )اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بردرآمد و سرمایه
تاریخ انعقاد:1381/02
تاریخ اجرا:1383/10/26
ازبکستان(جمهوري)اجتناب از اخذ مالیات مضاعف وتبادل اطلاعات در مورد مالیات بر درآمد وسرمایه
تاریخ انعقاد:1352/08/16
تاریخ اجرا:1352/08/16
فرانسه(جمهوري )اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار از پرداخت مالیات در مورد مالیات بر درآمد
تاریخ انعقاد:1374/02/16
تاریخ اجرا:1376/04/20
ارمنستان(جمهوري)اجتناب از اخذ مالیات مضاعف وجلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد ودارایی (سرمایه)
تاریخ انعقاد:1382/04/28
تاریخ اجرا:1384/11/10

موافقت نامه مالیاتی
اسپانيا(پادشـاهي)اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه
تاریخ انعقاد:1380/04/25
تاریخ اجرا:1384/03/24
تونس(جمهوري)اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات بر درآمد
تاریخ انعقاد:1375/03/01
تاریخ اجرا:1380/07/04
اوکرايناجتناب از اخذ مالیات های مضاعف وجلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد وسرمایه
تاریخ انعقاد:1381/01/31
تاریخ اجرا:1382/05/23
چين(جمهوري خلق )اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بر درآمد
تاریخ انعقاد:1381/07/27
تاریخ اجرا:1381/10/11
بحرين(پادشاهي)اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات های بر درآمد وسرمایه
تاریخ انعقاد:1376/12/14
تاریخ اجرا:1381/01/16
روسيه(فدراسيون )اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بردرآمد و سرمایه

تاریخ انعقاد:1381/03/27
تاریخ اجرا:1383/12/04
ترکيه(جمهوري)اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بردرآمد و سرمایه
تاریخ انعقاد:1378/03/06
تاریخ اجرا:1382/12/14
پاکستان(جمهوري اسلامي)اجتناب از اخذ مالیات مضاعفع و تبادل اطلاعات در مورد مالیات بر درآمد
تاریخ انعقاد:1377/07/10
تاریخ اجرا:1385/09/10
لهستان(جمهوري)اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات های بردرآمد
تاریخ انعقاد:1379/05/04
تاریخ اجرا:1379/10/11
سريلانکا(جمهوري سوسياليستي دموکراتيک)اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیات بر درآمد
تاریخ انعقاد:1383/12/21
تاریخ اجرا:1384/11/18
بوليواري ونزوئلا(جمهوري)اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه
تاریخ انعقاد:1387/12/20
تاریخ اجرا:1388/11/05
آذربايجاناجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه
تاریخ انعقاد:1387/05/22
تاریخ اجرا:1388/02/02

موافقت نامه مالیاتی

الجزاير(جمهوري)اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات درمورد مالیات های بر درآمدو سرمایه
تاریخ انعقاد:1379/04/27
تاریخ اجرا:1389/06/30
قطراجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر
تاریخ انعقاد:1381/08/05
تاریخ اجرا:1382/10/10
سوئيس(شوراي فدرال)بمنظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه
تاریخ انعقاد:1383/02/11
تاریخ اجرا:1389/10/11
اندونزياجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بر درآمد

تاریخ انعقاد:1386/10/26
تاریخ اجرا:1389/11/23
کويتاجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیاتهای بر درآمد و سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت
تاریخ انعقاد:1382/03/07
تاریخ اجرا:1387/06/11
اردن هاشميبمنظور اجتناب از از اخذ مالیات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد مالیات های بر درآمد
تاریخ انعقاد:1385/04/15
تاریخ اجرا:1388/09/17
کره جنوبياجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات های بر درآمد و سرمایه دولت جمهوری کره و دولت جمهوری اسلامی ایران
تاریخ انعقاد:1383/07/13

 

موافقت نامه مالیاتی
تاریخ اجرا:1388/03/18
سوداناجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیاتهای بر درآمد دولت جمهوری سودان و دولت جمهوری اسلامی ایران
تاریخ انعقاد:1383/07/15
تاریخ اجرا:1388/05/14
عماناجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه دولت سلطنت عمان و دولت جمهوری اسلامی ایران
تاریخ انعقاد:1382/02/31
تاریخ اجرا:1387/08/09
کرواسياجتناب از اخذ مالیات مضاعف در مورد مالیات بر درآمد و سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کرواسی
تاریخ انعقاد:1380/07/11
تاریخ اجرا:1387/02/30
رومانياجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات بر درآمد و سرمایه جمهوری اسلامی ایران و رومانی
تاریخ انعقاد:1383/09/17
تاریخ اجرا:1390/09/25
صربستاناجتناب از اخذ مالیات مضاعف درمورد مالیات بر درآمد و سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران و شورای وزیران صربستان و مونته‌نگرو
تاریخ انعقاد:1377/08/24
تاریخ اجرا:1377/10/11
تاجيکستاناجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه
تاریخ انعقاد:1381/04/31
تاریخ اجرا:1384/01/26
مالزياجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار از مالیات در مورد مالیات بر درآمد

تاریخ انعقاد:1379/04/22
تاریخ اجرا:1392/10/27
دولت جمهوري مقدونيهدولت جمهوری مقدونیه
تاریخ انعقاد:1392/11/13
تاریخ اجرا:1393/02/10
اسلوونياجتناب از اخذ مالیات مضاعف

موافقت نامه مالیاتی
تاریخ انعقاد:1393/06/18
تاریخ اجرا:13م
قزاقستان(جمهوري )ماده 8 قانون موافقتنامه حمل و نقل بین¬المللی مسافر و کالا از طریق جاده بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان
تاریخ انعقاد:1391/07/25
تاریخ اجرا:19م
زيمبابوهماده 6 قانون موافقتنامه دو جانبه حمل و نقل هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری زیمبابوه
تاریخ انعقاد:1394/09/09
تاریخ اجرا:1395/10/10
مجارستانموافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات¬های بر درآمد و سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت مجارستان
تاریخ انعقاد:1394/02/10
تاریخ اجرا:1395/05/14
جمهوري چکاجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد
تاریخ انعقاد:1394/05/13
تاریخ اجرا:1395/12/15
قبرسموافقتنــامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران ودولت جمهوری قبرس به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و فرار مالیاتی در مورد مالیاتهای بر درآمد دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قبرس

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...