مفاهيم نظري گزارشگري مالي بخش عمومي ویژگیهای کیفی اطلاعات مندرج در گزارشهای مالی با مقاصد عمومی

ویژگیهای كیفی‌ به‌ ویژگیهایی‌ اطلاق‌ می‌شود كه‌ موجب سودمندی اطلاعات ارائه شده در گزارشهای مالی‌ برای‌ استفاده‌كنندگان می‌شود

 

 

 

 

 

مفاهيم نظري گزارشگري مالي بخش عمومي

ویژگیهای کیفی اطلاعات مندرج در گزارشهای مالی با مقاصد عمومی

 

 

 

فهرست‌ مندرجات‌

شماره‌ بند
مقدمه‌5 – 1
اهمیت8 – 6
ویژگیهای کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات18 – 9
مربوط بودن12 9
ارزش پیش‌بینی‌کنندگی و تأییدکنندگی12 10
قابل اتکا بودن18 13
بیان صادقانه15 14
بی‌طرفی17 16
کامل بودن18
ویژگیهای کیفی مرتبط با ارائه اطلاعات27 19
قابل مقایسه بودن23 20
قابل فهم بودن25 24
به موقع بودن27 26
محدودیتهای حاکم بر ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی32 28
موازنه بین ویژگیهای کیفی30 29
ملاحظات منفعت و هزینه32 – 31

 

مقدمه

1 . ویژگیهای كیفی‌ به‌ ویژگیهایی‌ اطلاق‌ می‌شود كه‌ موجب سودمندی اطلاعات ارائه شده در گزارشهای مالی‌ برای‌ استفاده‌كنندگان می‌شود و دستیابی به اهداف گزارشگری مالی شامل پاسخگویی و تصمیم‌گیری را میسر ‌می‌سازد.

2 . برخی‌ ویژگیهای‌ كیفی‌ به‌ محتوای‌ اطلاعات‌ مندرج‌ در گزارشهای‌ مالی‌ و برخی‌ دیگر به چگونگی‌ ارائـه‌ این‌ اطلاعات‌ مربوط‌ می‌شود.

3 . ویژگیهای‌ كیفی‌ اصلی‌ مرتبط‌ با محتوای‌ اطلاعات‌، ” مربوط‌ بودن‌“ و ” قابل‌ اتكا بودن‌“ است‌. این ویژگیها‌ خود متشكل  از ویژگیهای دیگری‌ است‌ كه‌ در بندهای‌ 9 تا 18 توصیف‌ می‌شود.

4 . ویژگیهای‌ كیفی‌ اصلی‌ مرتبط‌ با ارائه‌ اطلاعات‌، ” قابل‌ مقایسه‌ بودن“ و ” قابل‌ فهم‌بودن‌“ است‌. حتی‌ اگر اطلاعات‌ مربوط‌ و قابل‌ اتكا باشد، سودمندی‌ آن‌ درصورت‌ قابل‌ مقایسه‌ نبودن‌ و قابل فهم‌ نبودن‌ دچار محدودیت‌ خواهد بود. این ویژگیها در بندهای 19 تا 26 توصیف می‌شود.مفاهيم نظري گزارشگري مالي

5 . رابطه‌ بین‌ ویژگیهای‌ كیفی‌ در شكل‌ صفحه‌ بعد نشان داده شده‌ است‌.

اهمیت‌

6 . اهمیت‌ یك‌ شاخص تصمیم‌گیری‌ است‌. اهمیت‌ یك‌ ویژگی كیفی‌ لازم‌ برای‌ اطلاعات‌ نیست، بلکه یك‌ معیار سنجش‌ است‌ که باید قبل‌ از سایر ویژگیهای‌ كیفی‌ اطلاعات‌ مورد توجه‌ قرار گیرد، بنابراین اگر اطلاعات‌ با اهمیت‌ نباشد نیازی‌ به‌ بررسی‌ بیشتر آن‌ نیست‌.

7 . اطلاعاتی‌ با اهمیت‌ است‌ كه حذف یا ارائه نادرست آن ‌ بتواند بر ایفای وظیفه پاسخگویی واحد گزارشگر و تصمیم‌گیری‌ استفاده‌كنندگان‌ مؤثر باشد. اهمیت‌‌ اطلاعات‌، به  میزان‌ و ماهیت‌ آن‌ و موقعیت خاص هر واحد گزارشگر بستگی‌ دارد. از آنجا که گزارشهای مالی شامل اطلاعات کمی و کیفی است، تعیین یک شاخص کمّی مناسب برای بااهمیت قلمداد نمودن اطلاعات امکانپذیر نمی‌باشد.

8 . اهمیت در محیط قانونی، سازمانی، و عملیاتی واحد گزارشگر و با توجه به اطلاعات، دانش و انتظارات تهیه‌کنندگان اطلاعات و نیاز استفاده‌کنندگان ارزیابی می‌شود. برای مثال، افشای اطلاعات درخصوص رعایت قوانین و مقررات از نظر ماهیت مهم است حتی اگر مبلغ ریالی عدم رعایت بااهمیت نباشد.مفاهيم نظري گزارشگري مالي

ویژگیهای‌ كیفی‌ مرتبط با محتوای‌ اطلاعات‌

مربوط‌ بودن‌

9 . اطلاعاتی‌ مربوط‌ تلقی‌ می‌شود كه‌ بر ایفای وظیفه پاسخگویی واحد گزارشگر و تصمیمات‌‌ استفاده‌كنندگان‌ در ارزیابی‌ رویدادهای‌ گذشته‌، حال‌ و آینده‌ یا تأیید یا تصحیح‌ ارزیابیهای‌ گذشته مؤثر واقع‌ شود.

ارزش‌ پیش‌بینی‌كنندگی‌ و تأییدكنندگی‌

10 . اطلاعات مربوط دارای ارزش پیش‌بینی‌کنندگی و یا ارزش تأیید‌کنندگی است. نقشهای تأیید‌کنندگی و پیش‌بینی‌کنندگی اطلاعات با یکدیگر مرتبط می‌باشد. به عنوان مثال، اطلاعات در مورد سطح و ساختار فعلی داراییهای واحد گزارشگر، برای استفاده‌کنندگانی که سعی دارند توان واحد را در استفاده از فرصتها و واکنش به شرایط نامطلوب پیش‌بینی کنند، دارای ارزش است. همین اطلاعات دارای نقش تأییدکنندگی در مورد پیش‌بینی‌های گذشته مثلاً درباره ماحصل عملیات می‌باشد.مفاهيم نظري گزارشگري مالي

11 . اطلاعات در صورتی دارای ارزش تأییدکنندگی است که موجب تأیید یا تغییر انتظارات پیشین یا کنونی شامل انتظارات مبتنی‌بر ارزیابیهای گذشته گردد. به عنوان مثال اطلاعات باید نشان دهد کدام یک از مدیران مسئولیت خود را در قبال مصرف کارا و اثربخش منابع، ارائه خدمات مورد انتظار و رعایت قوانین و مقررات مربوط ایفا نموده‌اند.

12 . گزارشهای مالی با مقاصد عمومی، ممکن است حاوی اطلاعاتی پیرامون اهداف و بهای تمام شده خدمات مورد انتظار از واحد گزارشگر در آینده و میزان و منشأ منابعی که برای ارائه این خدمات تخصیص داده می‌شود، باشد. چنین اطلاعاتی دارای ارزش پیش‌بینی‌کنندگی است و برای مقاصد پاسخگویی و تصمیم‌گیری، مربوط تلقی می‌شود. اطلاعات پیرامون رویدادهای اقتصادی و سایر رویدادهای گذشته یا حال نیز می‌تواند در شکل‌دهی انتظارات مربوط به آینده دارای ارزش پیش‌بینی‌کنندگی باشد.مفاهيم نظري گزارشگري مالي

قابل‌ اتكا بودن‌

13 . اطلاعاتی‌ قابل‌ اتكاست‌ كه علاوه بر کامل بودن‌، عاری‌ از اشتباه‌ و تمایلات‌ جانبدارانه‌ با اهمیت‌ باشد و به طور صادقانه‌ معرف‌ آن‌ چیزی‌ باشد كه‌ مدعی‌ بیان‌ آن‌ است‌ یا به‌ گونه‌ای‌ معقول‌ انتظار می‌رود بیان‌ كند.

بیان‌ صادقانه‌

14 . اطلاعات‌ باید اثر معاملات‌ و سایر رویدادهایی‌ را كه‌ ادعا می‌كند بیانگر آن‌ است‌ یا به‌ گونه‌ای‌ معقول‌ انتظار می‌رود بیانگر آن‌ باشد به‌طور صادقانه‌ بیان‌ كند. اطلاعاتی که به طور صادقانه بیانگر یک رویداد اقتصادی یا سایر رویدادها است، محتوای معاملات، رویدادها، فعالیتها یا شرایط مورد نظر را توصیف می‌کند که لزوماً همیشه مطابق با شکل قراردادی آن نمی‌باشد (رجحان محتوا بر شکل).

15 . برخی رویدادهای اقتصادی و سایر رویدادهای ارائه شده در گزارشهای مالی با مقاصد عمومی، با شرایط عدم اطمینان مواجه هستند. از این رو، ارائه اطلاعات مرتبط با رویدادهای مذکور در گزارشهای مالی اغلب مستلزم انجام برآوردهایی است که مبتنی‌بر قضاوت مدیریت می‌باشد. برای بیان صادقانه برآوردها، اعمال دقت لازم می‌باشد. با این وجود، بیان صادقانه به معنای کامل بودن، بی‌طرفی مطلق برآوردها یا عاری از اشتباه بودن آنها نمی‌باشد. رعایت احتیاط در شرایط عدم اطمینان ضروری است و ممکن است در برخی مواقع به منظور بیان صادقانه رویدادهای اقتصادی و سایر رویدادها، لازم باشد تا به صراحت میزان عدم اطمینان در اطلاعات مالی و غیرمالی افشا شود.

بی‌طرفی‌

16 . بی‌طرفی به معنای نداشتن تمایلات جانبدارانه در انتخاب و ارائه اطلاعات با قصد دستیابی به نتیجه از پیش تعیین شده می‌باشد.

17 . در صورتی که انتخاب یا ارائه اطلاعات مالی، به منظور دستیابی به نتایج یا پیامدهای از پیش تعیین شده در ارزیابی مسئولیت پاسخگویی یا اتخاذ تصمیم صورت گیرد، گزارشهای مالی با مقاصد عمومی بی‌طرفانه نخواهد بود. با این وجود، ارائه اطلاعات بی‌طرفانه در گزارشهای مالی بدین‌معنا نیست که این‌گونه اطلاعات باید بدون هدف باشد یا نباید بر رفتار استفاده‌کنندگان تأثیر بگذارد.مفاهيم نظري گزارشگري مالي

كامل‌ بودن‌

18 . ارائه اطلاعات در گزارشهای مالی در صورتی از خصوصیت کامل بودن برخوردار است که با توجه به ویژگی اهمیت و تحلیل منفعت و هزینه شامل تمام اطلاعات لازم برای بیان صادقانه رویدادی باشد که مدعی ارائه آن است. حذف برخی اطلاعات می‌تواند موجب نادرستی آن و در نتیجه عدم سودمندی اطلاعات برای استفاده‌کنندگان گزارشهای مالی گردد. به طور مثال اطلاعات مالی و غیرمالی پیش‌بینی شده برای آینده و اطلاعات مرتبط با میزان دستیابی به اهداف و پیامدهای ارائه خدمات مندرج در گزارشهای مالی باید همراه با مفروضات اصلی مبنای محاسبات مربوط به این اطلاعات ارائه شود.مفاهيم نظري گزارشگري مالي

ویژگیهای‌ كیفی‌ مرتبط‌ با ارائـه‌ اطلاعات‌

19 . همان‌طور كه‌ در بند 4 ذكر شد ویژگیهای اصلی مرتبط با‌ ارائـه اطلاعات‌ شامل‌ ” قابل‌ مقایسه‌ بودن“ و ” قابل فهم‌ بودن“ است‌. اطلاعاتی‌ كه‌ فاقد این‌ ویژگیها‌ باشد علیرغم‌ مربوط‌ بودن‌ و قابل اتكا بودن‌، دارای‌ سودمندی‌ محدودی‌ است‌.

قابل‌ مقایسه‌ بودن‌

20 . استفاده‌كنندگان‌ گزارشهای‌ مالی‌ باید بتوانند گزارشهای‌ مالی یک‌ واحد گزارشگر‌ را طی‌ زمان و واحدهای گزارشگر مختلف را با یکدیگر مقایسه نمایند. بدین‌ترتیب‌ ضرورت‌ دارد اثرات‌ معاملات‌ و سایر رویدادهای‌ مشابه‌ در داخل‌ واحدگزارشگر‌ و در طول‌ زمان‌ برای‌ آن‌ واحد گزارشگر‌ با ثبات‌ رویه ‌اندازه‌گیری‌ و ارائه‌ شود و بین‌ واحدهای‌گزارشگر‌ مختلف‌ نیز هماهنگی‌ رویه‌ در اندازه‌گیری‌ و ارائه‌ موضوعات‌ مشابه‌ رعایت‌ گردد.

21 . اطلاعات مرتبط با وضعیت مالی، عملکرد مالی، رعایت الزامات قانونی و بودجه‌ای، دستاوردهای ارائه خدمات و برنامه‌های آتی واحد گزارشگر، در راستای اهداف پاسخگویی و تصمیم‌گیری ضروری است. سودمندی چنین اطلاعاتی در صورتی افزایش می‌یابد که امکان مقایسه این اطلاعات با بودجه آن دوره، اطلاعات مشابه آن واحد برای دوره‌ها و تاریخهای زمانی دیگر، و/ یا اطلاعات مشابه درباره واحدهای دیگر (به عنوان مثال، واحدهای بخش عمومی ارائه‌کننده خدمات مشابه در حوزه‌های مختلف) وجود داشته باشد. بکارگیری رویه‌های حسابداری مشابه در مورد عملکرد و بودجه، موجب افزایش سودمندی مقایسه بین نتایج واقعی و پیش‌بینی شده خواهد شد.

22 . قابلیت مقایسه را نباید با یکنواختی اشتباه گرفت. اطلاعات زمانی قابل مقایسه است که بتواند شباهتها و تفاوتهای بین واحدها را نشان دهد. تأکید بیش از حد بر یکنواختی ممکن است به دلیل گزارش موارد متفاوت به گونه‌ای مشابه، منجر به کاهش قابلیت مقایسه گردد.

23 . قابل‌ مقایسه‌ بودن‌ مستلزم‌ این‌ امر است‌ كه‌ اندازه‌گیری‌ و ارائه‌ اثرات‌ مالی‌ معاملات‌ و سایر رویدادهای‌ مشابه‌ در هر دوره‌ مالی‌ و از یك‌ دوره‌ به‌ دوره‌ بعد با ثبات‌ رویه‌ انجام‌ گیرد و همچنین‌ هماهنگی‌ رویه‌ توسط‌ واحدهای‌ گزارشگر‌ مختلف‌ حفظ‌ شود. اگر چه‌ برای‌ نیل‌ به‌ قابل مقایسه‌ بودن‌، ثبات‌ رویه‌ لازم‌ است‌ اما همیشه‌ به‌ خودی‌ خود كافی‌ نیست‌.

قابل‌ فهم‌ بودن‌

24 . ویژگی قابل فهم بودن، موجب می‌شود اطلاعات برای استفاده‌کنندگان قابل درک باشد. گزارشهای مالی با مقاصد عمومی واحدهای بخش عمومی باید اطلاعات را به نحوی ارائه دهد که جوابگوی نیازها و متناسب با دانش پایه‌ای استفاده‌کنندگان آنها و بیانگر ماهیت اطلاعات ارائه شده باشد. برای مثال، توضیحات مربوط به اطلاعات مالی و سایر اطلاعات و گزارشهای توصیفی دست‌ آورد‌ها و انتظارات باید با زبان ساده نوشته شود و به گونه‌ای ارائه گردد که به راحتی برای استفاده‌کنندگان قابل فهم باشد. یک عامل مهم در قابل فهم بودن اطلاعات، نحوه ارائه آنهاست. ادغام و طبقه‌بندی اطلاعات به نحو مناسب باعث افزایش قابلیت فهم آن می‌شود. قابلیت مقایسه نیز می‌تواند قابلیت فهم اطلاعات را افزایش دهد.

25 . گزارشهای مالی برای رفع نیازهای استفاده‌کنندگان مختلف با میزان آگاهی متفاوت از فعالیتهای واحد گزارشگر تهیه می‌شود. از این رو اطلاعات مندرج در گزارشهای مالی عموماً براساس این فرض تهیه می‌شود که استفاده‌کنندگان از آگاهی متعارفی در مورد فعالیتهای واحد گزارشگر و نحوه حسابداری برخوردارند و همچنین توانایی مطالعه اطلاعات و تمایل به انجام این کار را داشته باشند. در عین حال، اطلاعات پیچیده‌ای که جهت رفع نیازهای استفاده‌کنندگان مربوط، تلقی می‌شود نباید به بهانه مشکل بودن درک آن توسط برخی استفاده‌کنندگان از صورتهای مالی حذف شود، گرچه این گونه اطلاعات نیز باید تا حد امکان به گونه‌ای ساده ارائه شود.مفاهيم نظري گزارشگري مالي

به موقع بودن26 . به موقع بودن به این معنی است که قبل از اینکه سودمندی اطلاعات در جهت مقاصد پاسخگویی و تصمیم‌گیری از بین برود، این اطلاعات در دسترس استفاده‌کنندگان قرار گیرد. دسترسی به موقع به اطلاعات مربوط می‌تواند سودمندی اطلاعات را در ارزیابی مسئولیت پاسخگویی و توانایی تأثیر‌گذاری بر تصمیمات ارتقا بخشد.27 . برخی از اقلام ممکن است تا بعد از تاریخ گزارشگری همچنان به موقع تلقی شود. به عنوان مثال، ممکن است در راستای اهداف پاسخگویی و تصمیم‌گیری، استفاده‌کنندگان نیازمند ارزیابی روندهای موجود در عملکرد ارائه خدمات و عملکرد مالی و انطباق آن با بودجه‌ چند دوره گزارشگری باشند.محدودیتهای‌ حاكم‌ بر ویژگیهای‌ كیفی‌ اطلاعات‌ مالی‌28 .

 

به‌ندرت‌ می‌توان‌ اطلاعاتی‌ تهیه‌ كرد كه‌ كاملاً مربوط‌، قابل‌ اتكا، قابل‌ مقایسه‌ و قابل‌ فهم‌ باشد. برخی از مؤثرترین‌ محدودیتها در بندهای‌ 29 تا 32 تشریح‌ می‌گردد.موازنه‌ بین‌ ویژگیهای‌ كیفی‌29 . یكی‌ از محدودیتها این‌ است‌ كه‌ اغلب‌ نوعی‌ موازنه‌ یا مصالحه‌ بین‌ ویژگیهای‌ كیفی‌ ضرورت‌ دارد. به‌طور مثال‌ اطلاعاتی‌ كه‌ قابل‌ اتكاتر است‌ اغلب‌ از درجه‌ مربوط‌ بودن‌ كمتری‌ برخوردار است‌ و به‌ عكس‌. عموماً هدف‌، دستیابی‌ به‌ نوعی‌ توازن‌ بین‌ انواع‌ ویژگیها‌ به ‌منظور پاسخگویی‌ به‌ اهداف‌ صورتهای‌ مالی‌ است‌.

 

اهمیت‌ نسبی‌ ویژگیهای‌ كیفی‌ در موارد مختلف‌ امری‌ قضاوتی‌ است‌.30 . هرگاه‌ تأخیری در گزارش‌ اطلاعات‌ رخ‌ دهد، اطلاعات‌ ممكن‌ است‌ ویژگی مربوط بودن‌ خود را از دست‌ بدهد. ممكن‌ است‌ لازم‌ باشد‌ مدیریت‌ نوعی‌ موازنه‌ بین‌ مزیتهای‌ نسبی‌ ” گزارشگری‌ به‌ موقع‌ “ و ” ارائـه‌ اطلاعات‌ قابل‌ اتكا “ برقرار كند. برای‌ ارائه‌ به‌ موقع‌ اطلاعات‌، اغلب‌ ممكن‌ است‌ قبل‌ از مشخص شدن‌ همه‌ جنبه‌های‌ یك‌ معامله‌ یا رویداد، اطلاعات‌ موجود گزارش‌ شود كه‌ این‌ امر از قابلیت‌ اتكای‌ آن‌ می‌كاهد.

مفاهيم نظري گزارشگري مالي

به‌ عكس‌، هرگاه‌ به‌منظور مشخص‌ شدن‌ همه‌ جنبه‌های‌ مزبور، گزارشگری‌ با تأخیـر انجـام‌ گـردد، اطلاعـات‌ ممكن‌ است‌ كاملاً قابل‌ اتكا شود، لیكن‌ برای‌ استفاده‌كنندگانی‌ كه‌ باید طی این  مدت‌ تصمیماتی‌ اتخـاذ كننـد بی‌فایـده‌ شـود. برای‌ نیل به‌ موازنه‌ بین‌ ویژگیهای‌ مربوط‌ بودن‌ و قابل‌ اتكا بودن‌، باتوجه‌ به‌ الزامات‌ قانونی‌ در مورد زمان‌ ارائـه‌ اطلاعات‌، مهمترین‌ موضوعی‌ كه‌ باید مورد توجه‌ قرار گیرد این‌ است‌ كه‌ چگونه‌ به‌ بهترین وجه،‌ نیازهای‌ تصمیم‌گیری‌ و پاسخگویی‌ تأمین شود.

ملاحظات منفعت و هزینه

31 . توازن‌ بین‌ منفعت‌ و هزینه‌ به‌ جای‌ اینكه‌ یك‌ خصوصیت‌ كیفی‌ باشد یك‌ محدودیت‌ مهم‌ است‌. منفعت‌ حاصل‌ از اطلاعات‌ باید بیش‌ از هزینه‌ تهیه‌ و ارائـه‌ آن‌ باشد. معهذا ارزیابی‌ منفعت‌ و هزینه‌ اساساً یك‌ فرایند قضاوتی‌ است‌. مضافاً هزینه‌ها لزوماً بر عهده‌ استفاده‌كنندگانی‌ كه‌ از منافع‌ اطلاعات‌ بهره‌ می‌برند قرار نمی‌گیرد. همچنین‌ منافع‌ اطلاعات‌ ممكن‌ است‌ نصیب‌ استفاده‌كنندگانی‌ غیر از آنهایی‌ كه‌ اطلاعات‌ برای‌ آنها تهیه‌ شده‌ است‌، شود. به‌ دلایل‌ فوق‌ اغلب‌ ارزیابی‌ منفعت‌ و هزینه‌ تهیه‌ و ارائه‌ اطلاعات‌ مشكل‌ است‌. با این‌ حال‌ تدوین‌كنندگان‌ استانداردهای‌ حسابداری‌ و نیز تهیه‌كنندگان‌ و استفاده‌كنندگان‌ صورتهای‌ مالی‌ باید از این‌ محدودیت‌ آگاه‌ باشند.

32 . هزینه‌های تهیه اطلاعات شامل هزینه‌های جمع‌آوری و پردازش اطلاعات، هزینه‌های تأیید و انتشار آنها است. هزینه‌های تحلیل و تفسیر اطلاعات به عهده استفاده‌کنندگان است. همچنین حذف اطلاعات سودمند، هزینه‌هایی را بر آنها تحمیل می‌کند. این هزینه‌ها شامل هزینه‌هایی است که استفاده‌کنندگان برای دستیابی به اطلاعات مورد نیاز، یا تلاش در جهت برآورد آن اطلاعات، با استفاده از داده‌های ناقص در گزارشهای مالی یا سایر منابع، متحمل می‌شوند. تهیه‌کنندگان در جهت ارائه اطلاعات در گزارشهای مالی با مقاصد عمومی، تلاش زیادی را متحمل می‌شوند. با این وجود، دریافت‌کنندگان خدمات و فراهم‌کنندگان منابع، در نهایت متحمل هزینه چنین تلاشهایی می‌شوند چرا که منابع به جای مصرف در فعالیتهای ارائه خدمات، در جمع‌آوری داده‌ها جهت منظور نمودن در گزارشهای مالی با مقاصد عمومی مصرف می‌شود.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...