بهره مندی از معافیت مالیاتی مواد132 و 138 اصلاح قانون مایاتهای مستقیم منوط به اعلام نظر و گواهی سازمان امورمالیاتی نمی باشد. S

حسابداري‌

بهره مندی از معافیت های مالیاتی موضوع مواد132 و 138 اصلاح قانون مایاتهای مستقیم منوط به اعلام نظر و گواهی سازمان امورمالیاتی نمی باشد.
Share/Save/Bookmark
کد مطلب: 694

بهره مندی از معافیت های مالیاتی موضوع مواد132 و 138 اصلاح قانون مایاتهای مستقیم منوط به اعلام نظر و گواهی سازمان امورمالیاتی نمی باشد.

تاریخ: 26 آبان 1393
کلاسه پرونده: 90/1277
شماره دادنامه: 1343
موضوع رأی: بهره مندی از معافیت های مالیاتی موضوع مواد132 و 138 اصلاح قانون مایاتهای مستقیم منوط به اعلام نظر و گواهی سازمان امورمالیاتی نمی باشد.
شاکی: شرکت مهندسی رعد آب جنوب
بسم الله الرحمن الرحیم

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی:
موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 20543/422/232- 12/9/1386 سازمان امور مالیاتی و رأی شماره 69835- 17/9/1389 هیأت حل اختلاف بدوی
گردش کار: شرکت مهندسی رعد آب جنوب به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل شماره 20543/422/232- 12/9/1386 سازمان امور مالیاتی و رأی شماره 69835- 17/9/1389 هیأت حل اختلاف بدوی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” احتراماً، به استحضار عالی می رساند شرکت مهندسی رعد آب جنوب سهامی خاص تولید کننده آب و برق و ساخت شبکه های مربوط و محل فعالیت اصلی آن مناطق محروم کشور از جمله ابوموسی، تنب بزرگ و کوچک و جزایر جنوبی خلیج فارس بوده و مطابق پروانه بهره برداری شماره 5281- 8/5/1383 مشمول استفاده از معافیت مالیاتی (درآمد مشمول مالیات) مطابق ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم بوده و از سال مالی منتهی به 1383 تا سال مالی منتهی به 1386 این معافیت مطابق ماده 272 قانون مالیاتهای مستقیم توسط موسسه آریان محاسب پویا و تأییدیه سازمان امور مالیاتی به شرکت اعطا شده است و فقط در سال مالی 1387 به دلیل بخشنامه 20543 معافیت مذکور به شرکت اعطا نشده است. در سال مالی منتهی به 1387 سازمان امور مالیاتی شمال تهران مطابق بند 3 نامه شماره 10/2251 از حسابرس شرکت (آریان محاسب) در خصوص معافیت اعطایی به شرکت در اجرای ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و تأییدیه معافیت موضوع دستورالعمل 20543 را از معاونت عملیاتی سازمان دریافت کرده یا خیر استعلام کرده که مطابق بند 3 جواب شماره 319ن89- 19/3/1389 حسابرس شرکت ذیل پذیرش معافیت را به اداره کل امور مالیاتی شمال تهران اعلام کرده است. ولی در عین این حال پرونده را طی شماره 10786- 29/4/1389 به هیأت بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم ارسال کرده و مدیران شرک طی لایحه دفاعیه شماره 7766/101 به هیأت بند 3 مراجعه و رأی هیأت بند 3 دفاتر شرکت را قابل رسیدگی اعلام کرده است.معافیت مالیاتی مواد132 و 138
مجدداً با اعتراض شرکت پرونده به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع و برگ دعوت شماره 16/21735 به شرکت ابلاغ شد. مدیران شرکت طی لایحه دفاعیه شماره 8047/101- 16/9/1389 به هیأت حل اختلاف مالیاتی مراجعه و مطابق بند 2 لایحه درخواست تبصره 2 بند 3 ماده 97 قانون مالیاتهای مستقیم و معافیت ماده 132 را کرده که هیأت حل اختلاف مالیاتی مطابق رأی شماره 68935- 17/9/1389 اعمال معافیت را به دلیل این که تأییدیه از معاونت عملیاتی سازمان اخذ و دریافت نشده غیر وارد دانسته است و شرکت را مشمول استفاده از معافیت مالیاتی ندانسته است.
قانونگذار با توجه به رسالت واحدهای تولیدی یا معدنی به موجب ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم واحدهای تولیدی یا معدنی که از اول سال 1381 به بعد از طرف وزارتخانه ها ذی ربط برای آنها پروانه بهره برداری صادرمی شود از تاریخ شروع بهره برداری به میزان 80% و به مدت 4 سال و در مناطق کمتر توسعه یافته به میزان 100% و به مدت 10 سال معاف از مالیات هستند.
رئیس سازمان امور مالیاتی طی دستورالعمل شماره 20543/422/232- 12/9/1389 به واحدهای مالیاتی اعلام کرده ترتیبی اتخاذ شود تا کلیه پرونده های مالیاتی از عملکرد سنوات 1385 و به بعد طبق اظهار نامه درخواست استفاده از معافیت را دارند جهت بررسی و اقدام لازم از سوی معاونت عملیاتی به دفتر تشخیص مالیاتی ارسال نمایند.
بدیهی است اعمال معافیت برای آن دسته از مؤدیان که برای اولین بار درخواست استفاده از معافیت را اعلام کرده و برای عملکرد سال 1385 نیز ادامه دارد منوط به اظهار نظر صدور گواهی استفاده از معافیت از سوی معاونت عملیاتی است و با قید منوط به اظهار نظر و اعمال معافیت دایره شمول قانونگذار را محدود کرده و هیأت حل اختلاف مالیاتی نیز طبق رأی شماره 69835- 17/9/1389 که تأییدیه معافیت از معاونت عملیاتی سازمان امور مالیاتی آن اخذ و دریافت نشده غیر وارد دانسته و شرکت را از حقوق قانونی خود محروم کرده است که با تقدیم این دادخواست تقاضای ابطال و فسخ دستورالعمل فوق و رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی و اعطای معافیت را دارد.معافیت مالیاتی مواد132 و 138
شایان ذکر است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی رأی شماره 81/76 ملاک استفاده و برخورداری از معافیت ماده 132 قانون فوق الذکر را پروانه بهره برداری ( مطابق قانون مالیاتهای مستقیم) دانسته است. ”
متن دستورالعمل مورد اعتراض به قرار زیر است:
” ادارات کل امور مالیاتی
پروژه استاندارد سازی معافیتهای مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم
در راستای استاندارد سازی اعمال معافیتهای مالیاتی مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت و مؤدیان مالیاتی با یکسان سازی فرآیند اعطای این معافیت در تمامی ادارات امور مالیاتی از طریق صدور گواهی استفاده از معافیت و نظارت مستمر ضمن ارسال مجموعه فرآیندها و اقدامات اجرایی لازم جهت صدور مجوزهای مربوط به معافیتهای مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم مقتضی است، در اجرای مقررات ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی آن ترتیبی اتخاذ گردد تا کلیه پرونده های مالیاتی که برای مالیات عملکرد سنوات 1385 و به بعد طبق اظهار نامه تسلیمی درخواست استفاده از معافیتهای مذکور را دارند با رعایت مفاد دستورالعمل ارسالی مراتب را به انضمام گزارشات و مستندات لازم ازطریق آن ادارات کل جهت بررسی و اقدام لازم از سوی معاونت عملیاتی به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند. بدیهی است اعمال معافیتهای مقرر برای این دسته از مؤدیان ( مؤدیانی که برای اولین بار درخواست استفاده از این معافیتها را ارائه نموده اند) منوط به اظهار نظر، صدور گواهی استفاده از معافیتهای مذکور از سوی معاون عملیاتی می باشد. بدیهی است این امر در خصوص پرونده هایی که در سنوات قبل نیز نسبت به اعمال معافیت اقدام و این معافیت در عملکرد سال 1385 نیز ادامه دارد جاری می باشد.- رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 20332/212/د- 1/6/1391 توضیح داده است که:
” در خصوص پرونده کلاسه 90/1277 و شماره پرونده 9009980900095342 موضوع دادخواست شرکت مهندسی رعد آب جنوب به خواسته ابطال دستورالعمل شماره 20543/422/232- 12/9/1386 سازمان امور مالیاتی و رأی شماره 69835- 17/9/1389 هیأت حل اختلاف مالیاتی بدوی ضمن ارسال تصویر نامه شماره 14074/232/د- 19/4/1391 مدیرکل دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی سازمان متبوع مستحضر می دارد:
1- از توجه به بند الف پاسخ نامه صدرالذکر و همچنین با پیگیریهای به عمل آمده دستورالعملی با شماره 20543/422/232- 12/9/1386 توسط رئیس اسبق سازمان امور مالیاتی کشور امضاء و نهایی شده باشد در دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی و دبیرخانه مرکزی سازمان متبوع مشاهده نشده و مآلاً چنین دستورالعملی به ادارات امور مالیاتی ابلاغ نشده است، لکن بخشنامه ای با شماره مشابه نامه مذکور موضوع صورت جلسه توافق بااتحادیه های امور صنفی در اجرای مقررات تبصره 5 ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال 1386 صاحبان شاغل موضوع بند ج ماده 95 قانون یاد شده به شماره 20543/4220/232-7/3/1387 ( با تاریخی متفاوت با موضوع شکایت) توسط معاون وقت عملیاتی سازمان متبوعدر خصوص توافق و تفاهم خوداظهاری صادر و به ادارات مالیاتی ابلاغ شده است.معافیت مالیاتی مواد132 و 138
2- با عنایت به مندرجات متن دادخواست تقدیمی دستورالعمل شماره 81099/1351/232- 12/9/1386 موضوع ساماندهی معافیتهای مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون فوق الذکر در اجرای ماده 219 قانون یاد شده و آیین نامه اجرایی آن صادر شده که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق دولت و مؤدیان مالیاتی با یکسان سازی فرآیند اعطای این معافیت در تمامی ادارات امور مالیاتی منوط به اظهار نظر و صدور گواهی استفاده از معافیتهای مذکور از سوی معاون وقت عملیاتی سازمان متبوع بوده است.
3- بر اساس بند 4 اصلاحیه دستورالعمل شماره 2939/200/ص- 11/2/1390 رئیس سازمان امور مالیاتی گواهی امکان برخورداری از معافیتهای مالیاتی یا عدم امکان بهره مندی از معافیتهای مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مارالذکر در چارچوب مقررات و دستورالعملهای صادر شده و با توجه به اعلام نظر کمیته تخصصی موضوع بند 2 اصلاحیه مذکور به شرح فرمهای پیوست صرفاً توسط مدیرکل امور مالیاتی ذی ربط امضاء و صادر می شود.معافیت مالیاتی مواد132 و 138
علی هذا، با عنایت به این که دستورالعمل مورد ادعای شاکی به هیچ وجه نهایی نشده و چنین دستورالعملی وجود خارجی نداشته موجبات رسیدگی به خواسته شاکی در هیأت عمومی فراهم نیست. شایان ذکر است رسیدگی به قسمت اخیر خواسته از صلاحیت آن هیأت عمومی خارج است.”

متعاقباً شاکی به موجب لایحه ای که به شماره 200/72934/283/9000- 15/7/1393 ثبت اداره کل هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده خواسته خود را تغییر داده و توضیح داده است که:
” با احترام، نظر به این که شماره بخشنامه مورد شکایت به شرح ستون معید در دادخواست تقدیمی اشتباهاً قید شده لذا به موجب این مرقومه خواسته مورد نظر این شرکت به شرح زیر اعلام می شود.
خواسته: ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232- 12/9/1386 و همچنین بخشنامه شماره 2939/200/ص- 11/2/1390 رئیس کل سازمان امور مالیاتی موضوع اعمال معافیتهای مقرر در مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم که استفاده از معافیتهای مزبور را منوط به اظهار نظر یا صدور گواهی استفاده از معافیتهای مزبور از سوی معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی و مدیران کل امور مالیاتی استانها محول کرده و در ضمن دادنامه شماره 670- 25/9/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام رسیدگی حکم به ابطال بخشنامه شماره 81099/1351/232- 12/9/1386 صادر کرده حسب مفاد دادنامهمزبور فقط در خصوص ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم اظهار نظر کرده است در صورتی که معافیت مورد نظر این شرکت مشمول ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم است و با عنایت به این که استفاده و بهره مندی از معافیت مالیاتی مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم منوط به گواهی یا اظهار نظر دفتر معاونت فنی سازمان یا مدیران کل امور مالیاتی استانها نیست هر دو بخشنامه فوق الذکر از این حیث محل ایراد قانونی و خارج از حدود اختیارات قانونی است. زیرا بهره مندی استفاده و همچنین شمول یا عدم شمول مؤدی از معافیت مقرر در مواد مذکور در روند تشخیص درآمد مشمول مالیات از سوی واحد امور مالیاتی قابل رسیدگی خواهد بود. بنابراین تقاضای ابطال بخشنامه های مورد شکایت از تاریخ صدور آن مورد استدعاست. قبلاً از بذل توجه حضرتعالی کمال تشکر را دارد. “معافیت مالیاتی مواد132 و 138
متن دستورالعملهای مورد اعتراض به قرار زیر می باشد:
دستورالعمل شماره 81099/1351/232- 12/9/1386
ادارات کل امور مالیاتی
ساماندهی معافیتهای مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم
” به منظور ساماندهی معافیتهای مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم، ضمن ارسال دستورالعمل اجرایی لازم جهت گواهیهای مربوط، مقتضی است در اجرای مقررات ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و آیین نامه اجرایی آن ترتیبی اتخاذ گردد تا در صورت درخواست مؤدیان مالیاتی جهت استفاده از معافیتهای مزبور، مأموران مالیاتی با رعایت مفاد دستورالعمل مذکور، مراتب را به همراه گزارشات و مستندات لازم از طریق ادارات کل امور مالیاتی جهت بررسی و اقدام لازم به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال نمایند. بدیهی است اعمال معافیتهای مقرر برای این دسته از مؤدیان منوط به اظهار نظر با صدور گواهی استفاده از معافیتهای مذکور از سوی معاون عملیاتیمی باشد.”
دستورالعمل شماره 2939/200/ص- 11/2/1390
امور مالیاتی شهر و استان تهران
ادارات کل امور مالیاتی
اصلاحیه دستورالعمل ساماندهی معافیتهای مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم
” پیرو دستورالعمل شماره 81099/1351/232- 12/9/1386 در ارتباط با ساماندهی معافیتهای مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت به انتقال دانش و تجربیات حاصل از اجرای طرح مذکور و تبیین مسائل و مقررات مربوط در قالب اظهار نظرهای به عمل آمده و دستورالعملهای صادر شده، به منظور تسریع در رسیدگی و قطعیت پرونده های مالیاتی و در راستای سیاست تمرکززدایی در وظایف و مسؤولیتهای سازمانی، از تاریخ صدور این دستورالعمل بررسی و اعلام نظر در خصوص معافیتهای مالیاتی موضوع مواد مذکور به مدیران کل امور مالیاتی محول می گردد. لذا مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی به شرح زیر اقدام نمایند.معافیت مالیاتی مواد132 و 138
1- تشکیل دبیرخانه معافیتهای مالیاتی در اداره کل.
2- تشکیل کمیته تخصصی معافیتها با حضور سه نفر از متخصصین مالیاتی که حداقل یک نفر آن رئیس امور مالیاتی با تجربه فعالیت در بخش اشخاص حقوقی باشد.
3- کلیه مدارک و مستندات مربوط به درخواست معافیت که در چارچوب فرمها و گزارشات موضوع دستورالعمل صدرالاشاره توسط ادارات امور مالیاتی تکمیل می گردد به دبیرخانه موضوع بند یک ارسال تا در کمیته تخصصی مطرح گردد. نظرات کمیته تخصصی به شرح فرم پیوست صورت مجلس و ضمیمه مستندات گردد.
4- گواهی امکان برخورداری از معافیتهای مالیاتی و یا نامه عدم امکان برخورداری از معافیتهای مالیاتی موضوع مواد 132 و 138 قانون مالیاتهای مستقیم در چارچوب مقررات و دستورالعملهای صادر شده و با عنایت به اعلام نظر کمیته تخصصی موضوع بند 2 فوق به شرح فرمهای پیوست توسط مدیرکل امضاء و صادر گردد.
5- گواهی امکان برخورداری از معافیتهای مالیاتی و یا نامه عدم امکان برخورداری از معافیتهای مالیاتی در سه نسخه تنظیم گردد. یک نسخه از طرف اداره امور مالیاتی ذی ربط به مؤدی تسلیم و رسید اخذ شود، یک نسخه در سوابق پرونده نگهداری و نسخه دیگر به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال شود.معافیت مالیاتی مواد132 و 138
6- در مورد پرونده هایی که با توجه به اطلاعات ارسالی از سوی ادارات کل امور مالیاتی در اجرای دستورالعمل صدرالاشاره اظهار نظر گردیده است، چنانچه مدارک جدید از طرف شرکت ارائه گردد موضوع قابل بررسی مجدد در ادارات کل ذی ربط می باشد.
بدیهی است ادارات کل امور مالیاتی در اجرای بند دو این دستورالعمل اسامی کمیته تخصصی معافیتها را حداکثر ظرف یک هفته از تاریخ صدور این دستورالعمل به دفتر امور تشخیص مالیاتی ارسال خواهند نمود.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت می کند.معافیت مالیاتی مواد132 و 138
رأی هيأت عمومي
مطابق دادنامه شماره 670- 25/9/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دستورالعمل شماره 81099/1351/232-12/9/1386 سازمان امور مالیاتی کشور به لحاظ این که بهره مندی از معافیت مالیاتی را اضافه بر شرایطی که در ماده 138 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات بعدی آن پیش بینی شده است به صدور گواهی استفاده از معافیت از سوی معاون عملیاتی سازمان امور مالیاتی موکول کرده بود، مغایر هدف و حکم قانونگذار تشخیص و از تاریخ صدور آن ابطال شده است. نظر به این که بخشنامه مذکور در استفاده از معافیتهای مالیاتی مقرر در ماده 132 قانون یاد شده نیز تضییقاتی اعمال و صدور گواهی فوق الذکر را مبنای استفاده از معافیت مورد نظر قانونگذار قرار داده است، بنابراین بخشنامه 81099/1351/232- 12/9/1386 سازمان امور مالیاتی کشور مغایر ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 می باشد و همچنین دستورالعمل شماره 2939/200/ص- 11/2/1390 سازمان امور مالیاتی که به پیروی از بخشنامه شماره 81099/1351/232- 12/9/1386 بهره مندی از معافیتهای مقرر در مواد 132 و 138 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم را به اعلام نظر مدیرکل امور مالیاتی محول کرده است مغایر مواد اخیرالذکر می باشد و دو بخشنامه مورد شکایت به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مراجع وضع آنها و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می شوند./

مرتضی علی اشراقی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...