معافیتهای مالیات حقوق وبیمه

حسابداری

معافیتهای مالیات حقوق وبیمه

قوانین مرتبط با معافیتهای مالیات حقوق به شرح ذیل می باشد

حق ماموریت از پرداخت بیمه وماموریت معاف می باشد

حق اولاد وحق ماموریت از پرداخت بیمه معاف می باشد

ماده 28
درآمدي که شخص حقيقي در خدمت شخص ديگر )اعم از حقيقي يا حقوقي( در قبال تسليم نيروي کار خود بابت اشتغال در
ايران برحسب مدت يا کار انجام يافته به طور نقد يا غيرنقد تحصيل ميکند مشمول ماليات بر درآمد حقوق است.
تبصره ـ درآمد حقوقي که در مدت مأموريت خارج از کشور )از طرف دولت جمهوري اسالمي ايران يا اشخاص مقيم
ايران( ازمنابع ايراني عايد شخص ميشود مشمول ماليات بر درآمد حقوق ميباشد.معافیتهای مالیات
ماده 23
درآمد مشمول ماليات حقوق عبارت است از حقوق )مقرري يا مزد، يا حقوق اصلي( و مزاياي مربوط به شغل اعم از مستمر و ياغير مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافيت هاي مقرر در اين قانون.معافیتهای مالیات
تبصره ـ درآمد غيرنقدي مشمول ماليات حقوق به شرح زيرتقويم و محاسبه ميشود:
الف ـ مسکن با اثاثيه معادل 52 درصد و بدون اثاثيه 52 درصد حقوق و مزاياي نقدي )به استثناي مزاياي نقدي معاف
موضوع مادة 19 اين قانون( در ماه پس از وضع وجوهي که از اين بابت از حقوق کارمند کسر ميشود.
ب ـ اتومبيل اختصاصي با راننده معادل 92 درصد و بدون راننده معادل 2 درصد حقوق و مزاياي مستمر نقدي )به
استثناي مزاياي نقدي معاف موضوع مادة 19 اين قانون( در ماه پس از کسر وجوهي که از اين بابت از حقوق کارمند
کسر ميشود.
ج ـ ساير مزاياي غيرنقدي معادل قيمت تمام شده براي پرداخت کنندة حقوق.
ماده 28
تا ميزان يکصد و پنجاه برابر حداقل حقوق مبناي جدول حقوق موضوع مادة )9 )قانون نظام هماهنگ پرداختکارکنان دولت ـ
مصوب 9732 ـ درآمد ساالنة مشمول ماليات حقوق کلية حقوق بگيران از جمله کارگران مشمول قانون کار، از يک يا چند
منبع، از پرداخت ماليات معاف ميشود.
ماده 28
نرخ ماليات بر درآمد حقوق در مورد کارکنان مشمول وزارتخانه ها و موسسات، شرکتها و ساير دستـگاههاي دولتي موضوعمواد )9( ،)5( ،)4 )و قسمت اخير ماده)2 )قانون مديريت خدمات کشوري، قضات، اعضاي هيئت علمي، دانشگاهها و موسساتآموزش عالي و تحقيقاتي پس از کسر معافيت هاي مقرر در اين قانون به نرخ مقطوع ده درصد )92 )%و در مورد ساير حقوقبگيران نيز پس از کسر معافيتهاي مقرر در اين قانون تا مـبلغ چهل و دو ميليون )45222222 )ريال بـراي سـال 88 بـه
نـرخ ده درصد )92 )%و نسبت به مازاد آن به نرخهاي مقرر در ماده )979 )اين قانون خواهد بود.
سازمان امور مالیاتی کشور قوانین مرتبط با مالیات بر حقوق
3 قوانین مرتبط با مالیات بر حقوق | نسخه 6
ماده 26
پرداختکنندگان حقوق هنگام هر پرداخت يا تخصيص آن مکلف اند ماليات متعلق را طبق مقررات ماده )82 )اين قانون محاسبهو کسر و ظرف سي روز ضمن تسليم فهرستي متضمن نام و نشاني دريافتکنندگان حقوق و ميزان آن به ادارة امور مالياتيمحل پرداخت و در ماههاي بعد فقط تغييرات را صورت دهند.تبصره ـ پرداخت هايي که از طرف غير از پرداخت کنندگان مقرري مزد و حقوق اصلي به عمل ميآيد پرداخت کنندگاناينقبيل وجوه مکلف اند هنگام هر پرداخت ماليات متعلق را بدون رعايت معافيت موضوع ماده )84 )اين قانون بهنرخهاي مقرر در ماده )82 )اين قانون محاسبه و کسر و ظرف 72 روز با صورتي حاوي نام و نشاني دريافت کنندگان وميزان آن به اداره امور مالياتي محل پرداخت کنند.
ماده 28
اضافه پرداختي بابت ماليات بر درآمد حقوق طبق مقررات اين قانون مسترد خواهد شد مشروط بر اين که بعد از انقضاي تير ماه
سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبيحقوق بگير از ادارة امور مالياتي محل سکونت مورد مطالبه قرارگيرد.
ادارة امور مالياتي مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاريخ تسليم درخواست رسيدگيهاي الزم را معمول و در صورت احراز
اضافه پرداختي و نداشتن بدهي قطعي ديگر در آن ادارة امور مالياتي نسبت به استرداد اضافه پرداختي از محل وصوليهاي
جاري اقدام کند. در صورتي که درخواستکننده بدهي قطعي مالياتي داشته باشد اضافه پرداختي به حساب بدهي مزبور منظور
و مازاد مسترد خواهد شد.
ماده 22
در مواردي که از اشخاص مقيم خارج که در ايران شعبه يا نمايندگي ندارند حقوق دريافت شود دريافتکنندگان حقوق مکلف
اند ظرف سي روز از تاريخ دريافت حقوق ماليات متعلق را طبق مقررات اين فصل به ادارة امور مالياتي محل سکونت خود
پرداخت و تا آخر تيرماه سال بعد اظهارنامة مالياتي مربوط بهحقوق دريافتي خود را به ادارة امور مالياتي مزبور تسليم نمايند.
ماده 28
صدور پروانة خروج از کشور يا تمديد پروانة اقامت و يا اشتغال براي اتباع خارجه، به استثناي کساني که طبق مقررات اين قانون
از پرداخت ماليات معاف ميباشند، موکول به ارائه مفاصا حساب مالياتي يا تعهد کتبي کارفرماي اشخاص حقوقي ايراني طرف
قرارداد با کارفرماي اتباع خارجي يا اشخاص حقوقي ثالث ايراني است.
سازمان امور مالیاتی کشور قوانین مرتبط با مالیات بر حقوق
4 قوانین مرتبط با مالیات بر حقوق | نسخه 6
ماده 89
در مواردي که پرداختکنندگان حقوق، ماليات متعلق را در موعد مقرر نپردازند يا کمتر از ميزان واقعي پرداخت نمايند، ادارة
امور مالياتي محل اشتغال حقوق بگير، يا در مورد مشموالن تبصرة ماده )85 )اين قانون، ادارة امور مالياتي محل پرداخت کنندة
حقوق مکلف است ماليات متعلق را به انضمام جرايم موضوع اين قانون محاسبه و از پرداختکنندگان حقوق که در حکم مؤدي
ميباشند به موجب برگ تشخيص با رعايت مهلت مقرر در ماده )923 )اين قانون مطالبه کند. حکم اين ماده نسبت به.tax.gov.ir مشموالن
ماده )88 )اين قانون نيز جاري خواهد بود.معافیتهای مالیات
ماده 89
درآمدهاي حقوق به شرح زير از پرداخت ماليات معاف است:
9 ـ رؤسا و اعضاي مأموريتهاي سياسي خارجي در ايران و رؤسا و اعضاي هيأتهاي نمايندگي فوق العادة دول خارجي
نسبت به درآمد حقوق دريافتي از دولت متبوع خود به شرط معاملة متقابل و همچنين رؤسا و اعضاي هيأتهاي
نمايندگي سازمان ملل متحد و مؤسسات تخصصي آن در ايران نسبت به درآمد حقوق دريافتي ازسازمان و مؤسسات
مزبور در صورتي که تابع دولت جمهوري اسالمي ايران نباشند.
5 ـ رؤسا و اعضاي مأموريتهاي کنسولي خارجي در ايران و همچنين کارمندان مؤسسات فرهنگي دول خارجي نسبت
به درآمد حقوق دريافتي از دول متبوع خود به شرط معاملة متقابل.
7 ـ کارشناسان خارجي که با موافقت دولت جمهوري اسالميايران از محل کمکهاي بالعوض فني و اقتصادي و علمي
و فرهنگي دول خارجي و يا مؤسسات بينالمللي به ايران اعزام ميشوند نسبت به حقوق دريافتي آنان از دول متبوع يا
مؤسسات بينالمللي مذکور.
4 ـ کارمندان محلي سفارتخانهها و کنسولگريها ونمايندگيهاي دولت جمهوري اسالمي ايران در خارج نسبت به درآمد
حقوق دريافتي از دولت جمهوري اسالمي ايران در صورتي که داراي تابعيت دولت جمهوري اسالمي ايران نباشند به
شرط معامله متقابل.
2 ـ حقوق بازنشستگي و وظيفه و مستمري و پايان خدمت و خسارت اخراج و بازخريد خدمت و وظيفه يا مستمري
پرداختي بهوراث و حق سنوات و حقوق ايام مرخصي استفاده نشده که در موقع بازنشستگي يا از کارافتادگي به حقوق
بگير پرداخت ميشود.معافیتهای مالیات
6 ـ هزينة سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل.
8 ـ مسکن واگذاري در محل کارگاه يا کارخانه جهت استفادةکارگران و خانههاي ارزان قيمت سازماني در خارج از
محل کارگاه يا کارخانه که مورد استفادة کارگران قرار ميگيرد.
1 ـ وجوه حاصل از بيمه بابت جبران خسارت بدني و معالجه و امثال آن.
92 ـ عيدي ساالنه يا پاداش آخر سال جمعاً معادل يک دوازدهم ميزان معافيت مالياتي موضوع ماده )84 )اين قانون.
99 ـ خانههاي سازماني که با اجازه قانوني يا به موجبآيين نامههاي خاص در اختيار مأموران کشوري گذارده ميشود.
سازمان امور مالیاتی کشور قوانین مرتبط با مالیات بر حقوق
5 قوانین مرتبط با مالیات بر حقوق | نسخه 6
95 ـ وجوهي که کارفرما بابت هزينه معالجه کارکنان خود يا افراد تحت تکفل آنها مستقيماً يا به وسيلة حقوق بگير به
پزشک يا بيمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند.
97 ـ مزاياي غيرنقدي پرداختي به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافيت موضوع ماده )84 )اين قانون.
94 ـ درآمد حقوق پرسنل نيروهاي مسلح جمهوري اسالمي ايران اعم از نظامي و انتظامي، مشموالن قانون استخدامي
وزارت اطالعات و جانبازان انقالب اسالمي و جنگ تحميلي و آزادگان.
ماده 88
پنجاه درصد )22 )%ماليات حقوق کارکنان شاغل در مناطق کمتر توسعه يافته طبق فهرست سازمان مديريت و برنامهريزي
کشور بخشوده ميشود.معافیتهای مالیات
تبصره ـ بدهي ماليات بر درآمد حقوق کادر نظامي و انتظامي تا تاريخ اجراي اين قانون بخشوده ميشود.
ماده 939
نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي به استثناي مواردي که طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانهاي ميباشد به شرح
زير است:
تا ميزان سي ميليون )7202220222 )ريال درآمد مشمول ماليات ساالنه به نرخ پانزده درصد )92)%
تا ميزان يکصد ميليون )92202220222 )ريال درآمد مشمول ماليات ساالنه نسبت به مازاد سي ميليون )7202220222 )ريال
به نرخ بيست درصد )52)%
تا ميزان دويست و پنجاه ميليون )52202220222 )ريال درآمد مشمول ماليات ساالنه نسبت به مازاد يکصد ميليون
)92202220222 )ريال به نرخ بيست و پنج درصد )52)%
تا ميزان يک ميليارد )9022202220222 )ريال درآمد مشمول ماليات ساالنه نسبت به مازاد دويست و پنجاه
ميليون)52202220222 )ريال به نرخ سي درصد )72)%
نسبت به مازاد يک ميليارد)222،222،222،9 )ريال درآمد مشمول ماليات ساالنه به نرخ سي و پنج درصد )72)%
ماده 938
هزينههاي درماني پرداختي هر مؤدي بابت معالجه خود يا همسر و اوالد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در يک سال
مالياتي به شرط اين که اگر دريافتکننده مؤسسه درماني يا پزشک مقيم ايران باشد دريافت وجه را گواهي نمايد و چنانچه به
تأييد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به علت فقدان امکانات الزم معالجه در خارج از ايران صورت گرفته است پرداخت
هزينه مزبور به گواهي مقامات رسمي دولت جمهوري اسالميايران در کشور محل معالجه يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش
پزشکي رسيده باشد، همچنين حق بيمة پرداختي هر شخص حقيقي به مؤسسات بيمة ايراني بابت بيمة عمر و بيمههاي درماني
از درآمد مشمول ماليات مؤدي کسر ميگردد.
سازمان امور مالیاتی کشور قوانین مرتبط با مالیات بر حقوق
6 قوانین مرتبط با مالیات بر حقوق | نسخه 6
در مورد معلوالن و بيماران خاص و صعب العالج عالوه بر هزينههاي مذکور هزينه مراقبت و توانبخشي آنان نيز قابل کسر از
درآمد مشمول ماليات معلول يا بيمار يا شخصي که تکفل او را عهده دار است ميباشد.
ماده 989
علي الحساب پرداختي بابت ماليات عملکرد هرسال مالي قبل از سر رسيد مقرر در اين قانون براي پرداخت ماليات عملکرد
موجب تعلق جايزهاي معادل يک درصد )9 )%مبلغ پرداختي به ازاي هر ماه تا سر رسيد مقرر خواهد بود که از ماليات متعلق
همان عملکرد کسر خواهد شد. پرداخت ماليات پس از آن موعد موجب تعلق جريمهاي معادل 2/5 درصد ماليات به ازاي هر
ماه خواهد بود.معافیتهای مالیات
مبدأ احتساب جريمه در مورد مؤدياني که مکلف به تسليم اظهارنامة مالياتي هستند نسبت به مبلغ مندرج در اظهارنامه از تاريخ
انقضاي مهلت تسليم آن و نسبت به مابه االختالف از تاريخ مطالبه و در مورد مؤدياني که از تسليم اظهارنامه خودداري نموده
يا اصوالً مکلف به تسليم اظهارنامه نيستند، تاريخ انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه يا سررسيد پرداخت ماليات حسب مورد
ميباشد.
تبصرة 9 ـ مؤدياني که به تکاليف قانوني خود راجع به تسليم به موقع اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان و
پرداخت يا ترتيب دادن پرداخت ماليات طبق اظهارنامه يا ترازنامه و حساب سود و زيان و حسب مورد ارائة به موقع
دفاتر و اسناد و مدارک خود اقدام نمودهاند در موارد مذکور در ماده )571 )اين قانون، هر گاه برگ تشخيص مالياتي
صادره را قبول يا با ادارة امور مالياتي توافق نمايند و نسبت به پرداخت ماليات متعلقه يا ترتيب دادن پرداخت آن اقدام
کنند از هشتاد درصد )82 )%جرايم مقرر در اين قانون معاف خواهند بود. همچنين، در صورتي که اين گونه مؤديان
ظرف يک ماه از تاريخ ابالغ برگ قطعي ماليات نسبت به پرداخت يا ترتيب دادن پرداخت آن اقدام نمايند از چهل
درصد )42 )%جرايم متعلقه مقرر در اين قانون معاف خواهند بود.
تبصرة 5 ـ چنانچه فاصلة تاريخ وصول اعتراض مؤدي نسبت به برگ تشخيص ماليات تا تاريخ قطعي شدن ماليات از
يک سالتجاوز نمايد، جريمه دو و نيم درصد )%2/5 )در ماه موضوع اين ماده نسبت به مدت زمان بيش از يک سال
مذکور تا تاريخ ابالغ برگ قطعي ماليات قابل مطالبه از مؤدي نخواهد بود. سازمان امورمالياتي کشور مکلف است
ترتيباتي اتخاذ نمايد که رسيدگي و قطعيت يافتن ماليات مؤديان حداکثر تا يک سال پس از تاريخ تسليم اعتراض آنان
صورت پذيرد.معافیتهای مالیات
ماده 988
نسبت به اشخاصي که به شرح مقررات اين قانون مکلف به تسليم صورت يا فهرست يا قرارداد يا مشخصات راجع به مؤدي
ميباشند، در صورتي که از تسليم آنها در موعد مقرر خودداري و يا برخالف واقع تسليم نمايند، جريمة متعلق در مورد حقوق
عبارت خواهد بود از 5 %حقوق پرداختي و در خصوص پيمان کاري 9 %کل مبلغ قرارداد و در هر حال با مؤدي متضامنا ًمسئول
جبران زيان وارده به دولت خواهند بود.
سازمان امور مالیاتی کشور قوانین مرتبط با مالیات بر حقوق
7 قوانین مرتبط با مالیات بر حقوق | نسخه 6
ماده 988
هر شخص حقيقي يا حقوقي که به موجب مقررات اين قانون مکلف به کسر و ايصال ماليات مؤديان ديگر ميباشد در صورت
تخلف از انجام وظايف مقرره عالوه بر مسئوليت تضامني که با مؤدي در پرداخت ماليات خواهد داشت مشمول جريمهاي معادل
52 %ماليات پرداخت نشده خواهد بود.
تبصرة 9 ـ در مواردي که مکلفين به کسر ماليات، وزارتخانه، شرکت يا مؤسسة دولتي يا شهرداري باشد مسئولين امر
مشمول مجازات مقرر طبق قانون تخلفات اداري خواهند بود.
تبصرة 5 ـ هرگاه مکلف به کسر ماليات شخص حقوقي غيردولتي باشد مدير يا مديران مربوط نيز عالوه بر مسئوليت
تضامني نسبت به پرداخت ماليات و جرايم متعلق به حبس تأديبي از سه ماه تا دو سال محکوم خواهند شد. اين حکم
شامل مدير يا مديران اشخاص حقوقي که براي پرداخت مالياتهاي مذکور در فوق به سازمان امور مالياتي کشور تأمين
سپردهاند نخواهد بود.معافیتهای مالیات
تبصرة 7 ـ چنانچه کسرکنندة ماليات شخص حقيقي باشد به حبس تأديبي از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
تبصرة 4 ـ اقامة دعوي عليه مرتکبين نزد مراجع قضايي درخصوص تبصرههاي )5 )و )7 )اين ماده از طرف رئيس کل
سازمان امور مالياتي کشور به عمل خواهد آمد.
899/8328/98892 :شماره
9787/99/23 :تاريخ
پيوست:
سازمان امور اقتصادي ودارائي استان
شوراي عالي مالياتي
اداره کل امور مالياتي استان
دفتر فني مالياتي
اداره کل
هيأت عالي انتظامي مالياتي
دفتر دادستاني انتظامي مالياتي
دبيرخانه هيأتهاي موضوع ماده 529 مکرر
پژوهشکده امور اقتصادي
دانشکده امور اقتصادي
جامعه حسابداران رسمي ايران
سازمان حسابرسي
سازمان امور مالیاتی کشور قوانین مرتبط با مالیات بر حقوق
8 قوانین مرتبط با مالیات بر حقوق | نسخه 6
پيرو بخشنامه شماره4226/92289-4/72 مورخ 9/5/9789 ،چون در اجراي حکم ماده 973 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب
اسفندماه 9766 و اصالحيه هاي بعدي آن، خصوصاًحق بيمه پرداختي حقوق بگيران بابت بيمه عمر و بيمه هاي درماني که
معموالًبصورت مستمر و اقساط ماهيانه انجام مي شود، از طرف ادارات امور مالياتي، کارفرمايان و مؤد يان مالياتي سؤاالتي مطرح
شده است، لذا موارد زير را يادآور مي گردد:
9-کسر حق بيمه هاي درماني حقوق بگير و افراد تحت تکفل و حق بيمه پرداختي بابت بيمه عمر شخص حقوق بگيري
)به استثناي بيمه هاي عمر و پس انداز که قابل کسر نمي باشد ( از درآمد حقوق بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعي
و سازمان خدمات درماني و ساير مؤسسات بيمه گر، که پرداخت حقوق آنان معموالً به صورت ماهيانه صورت مي پذيرد،
توسط کارفرمايان ذيربط فاقد اشکال قانوني است و آنها مي توانند با ضميمه نمودن اسناد مربوط به فهرست حقوق
پرداختي در احتساب درآمد مشمول ماليات حقوق، کسور ياد شده را منظور نمايند.معافیتهای مالیات
5-کارفرمايان بيمه شدگان سازمان تأمين اجتماعي مي توانند صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حق بيمه پرداختي حقوق
بگيران بيمه شده و کارفرمايان بيمه شدگان سازمان خدمات درماني و ساير مؤسسات بيمه گر ايراني نيزمي توانند با
کسر کل سهم حق بيمه پرداختي حقوق بگيران بيمه شده خود، از درآمد حقوق آنان و با قيد ميزان آن در فهرست
هاي حقوق، تسليمي به اداره امور مالياتي ذيربط ماليات متعلق را محاسبه نمايند.معافیتهای مالیات
7 -چنانچه پرداخت کنندگان حقوق براي حقوق بگيران خود با مؤسسات بيمه ايراني اقدام به انعقاد قرارداد بيمه عمر
و بيمه هاي درماني تکميلي نموده و ماهيانه سهم حق بيمه مربوط به حقوق بگير را از حقوق وي کسر و به مؤسسات
بيمه پردا خت نمايند، در اين صورت نيز مجاز هستند ضمن درج ميزان حق بيمه پرداختي سهم حقوق بگير در فهرست
هاي حقوقي تسليمي به اداره امور مالياتي مربوط و ضميمه نمودن گواهي مؤسسه بيمه به آن، نسبت به کسر حق بيمه
پرداختي از درآمد حقوق آنان اقدام نمايند.
4 -مرجع اقدام در خصوص کسر هزينه هاي درماني و مراقبت و توانبخشي معلوالن و بيماران خاص و صعب العالج،
پرداختي توسط حقوق بگيران بابت معالجه خود و افراد تحت تکفل آنان، اداره امور مالياتي محل دريافت ماليات بر
درآمد حقوق آنان خواهد بود و حقوق بگيران مي توانند پس از پايان سال انجام هزينه با ارائه نسخ اصلي گواهي و اسناد
و مدارک تأييد شده مربوط به هزينه هاي مذکور در يک سال مالياتي از اداره امور مالياتي ذيربط درخواست استفاده از
تسهيالت مقرر در ماده 973 را بنمايند
2 -کسر هزينه هاي مقرر در ماده 973 در خصوص مؤديان فصل ماليات بر درآمد مشاغل و ساير منايع مالياتي که
ماليات آنان به صورت ساالنه محاسبه مي شود به عهده اداره امور مالياتي محل تسليم اظهارنامه منبع مالياتي مربوط
خواهد بود، که دراين صورت متقاضيان مي توانند اسناد و مدارک مربوط به هزينه هاي مورد بحث را پس از پايان
سال انجام هزينه تحويل اداره امور مالياتي موصوف نمايند.
سازمان امور مالیاتی کشور قوانین مرتبط با مالیات بر حقوق
9 قوانین مرتبط با مالیات بر حقوق | نسخه 6
تذکر 9 :حق بيمه پرداختي بابت بيمه عمر افراد تحت تکفل،مشمول اين مقررات نخواهد بود.
تذکر 5 :الزم به ياد آوري است نسخ برابر اصل شده يا المثني يا کپي مورد قبول واقع نخواهدشد و در خواست استرداد
مؤدي بعد از قطعيت ماليات نيز منع قانوني ندارد،که در اين صورت اضافه پرداختي مؤدي بابت ماليات با رعايت مواد
545 و 547 قانون ماليات هاي مستقيم قابل استرداد خواهد بوعافیتهای مالیات حقوق وبیمه

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
شرکت حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
شرکت حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
مشاور مالیاتی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
مشاور مالیاتی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
مشاور مالیاتی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
شرکت حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...