مجموعه سوالات حسابداري (ویژه آزمون استخدامی سازمانها و ادارات دولتی)

مجموعه سوالات حسابداري (ویژه آزمون استخدامی سازمانها و ادارات دولتی) ( اصول حسابداري 1. سرقفلی، مطالبات، بستانکاران، اثاثه و اسناد پرداختی در ترازنامه به ترتیب جزو:

مجموعه سوالات حسابداري
(ویژه آزمون استخدامی سازمانها و ادارات دولتی)
(
اصول حسابداري
1. سرقفلی، مطالبات، بستانکاران، اثاثه و اسناد پرداختی در ترازنامه به ترتیب جزو: )
1) بدهی، بدهی، دارایی، بدهی و دارایی هستند 2) دارایی، بدهی، بدهی، دارایی و بدهی هستند
3) دارایی، دارایی، بدهی، دارایی و بدهی هستند 4) بدهی، دارایی، دارایی، بدهی و دارایی هستند
2. طبقه بندي اقلام ترازنامه به جاري و بلند مدت بر مبناي کدام یک از مفروضات بنیادي حسابداري است )
1) فرض دوره مالی 2) فرض تداوم فعالیت 3) فرض واحد اندازه گیري پولی 4) فرض تفکیک شخصیت
3. کدام یک از موارد زیر جزء صورتهاي مالی اساسی محسوب نمیشود؟ )
1) صورت سود و زیان 2) صورت گردش داراییها
3) صورت گردش وجوه نقد 4) ترازنامه
4. تراز آزمایشی، فهرستی از نام و مانده حسابهاي …….. است که معمولا در پایان هر ماه تهیه میشود. ؟ )
1) دفتر معین 2) دفتر روزنامه 3) دفتر کل 4) سند حسابداري
5. گزارش واقعیتهاي با اهمیت مربوط به رویدادها و فعالیتهاي مالی واحد تجاري به شکل مناسب و کامل به کدام مورد اشاره دارد؟
1) اهمیت 2) تفکیک شخصیت 3) محافظهکاري 4) افشا
6. سرمایه قانونی شرکت سهامی کدام است؟ )
1) مجموع حقوق صاحبان سهام 2) مجموع ارزش روز سهام
3) مجموع مبلغ اسمی سهام و صرف سهام 4) مجموع مبلغ اسمی سهام
7. تراز آزمایشی شعبه مستقل فاقد چه مانده حسابی است
4) هزینه اجاره محل 3) سود و زیان 2) سرمایه 1) جاري مرکز
8. حقوق صاحبان سهام برابر با ………….. )
1) جمع سرمایه پرداخت شده به علاوه سود انباشته منهاي بدهیها.
2) جمع سرمایه پرداخت شده به علاوه تعهد صاحبان سهام و اندوختهها.
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
(Accfile.com)
Accfile.com

3) جمع داراییها منهاي بدهیها.
4) جمع سرمایه پرداخت شده به علاوه تعهد صاحبان سهام و سود انباشته.
9. رعایت اصل استقلال در انتخاب کدامیک از افراد زیر رعایت میشود؟ )
1) اعضاي هیئت مدیره 2) مدیر عامل
3) حسابرسان داخلی 4) حسابرسان مستقل و بازرسان
10 . یک بانک، ترجیح میدهد به شرکتی وام دهد که …………. ؟ )
1) نسبت بدهی آن کم و پوشش هزینه بهره آن کم باشد 2) نسبت بدهی آن بالا و پوشش هزینه بهره آن بالا باشد.
3) نسبت بدهی آن بالا و پوشش هزینه بهره آن کم باشد. 4) نسبت بدهی آن کم و پوشش هزینه بهره آن بالا باشد.
11 . نرخ بازده داراییهاي شرکتی 15 % و نسبت کل بدهی به کل دارایی آن 25 % میباشد. نرخ بازده حقوق صاحبان سهام چند درصد است؟
1 (11 2 (32 3 (60 4 (20 12 . وظیفه اصلی بانکهاي سرمایهگذاري چیست؟
1) ایفاي نقش بازار ساز 2) سرمایه گذاري در شرکتهاي مختلف
3) دخالت در بازار ثانویه اوراق بهادار 4) کمک به عرضه عمومی اوراق بهادار در بازار اولیه سرمایه
13 . ترتیب مراحل تهیه و تصویب بودجه دولت کدامیک از موارد زیر است )
1) تهیه و تصویب بودجه، نظارت بودجه، اجراي بودجه، تنظیم بودجه.
2) تهیه و تنظیم بودجه، تصویب بودجه، اجراي بودجه، نظارت بودجه.
3) تصویب بودجه، تهیه و تنظیم بودجه، نظارت بودجه، اجراي بودجه.
4) تصویب بودجه، تهیه و تنظیم بودجه، اجراي بودجه، نظارت بودجه.
14 . اگر نسبت جاري شرکتی برابر 2 باشد، کدام رویداد در روال عادي میتواند باعث افزایش این نسبت شود؟ )
1) خرید نقدي ماشینآلات 2) وصول وجه نقد از بدهکاران
3) خرید کالا به شکل نسیه کوتاهمدت 4) فروش کالا به شکل نسیه کوتاهمدت
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com)
Accfile.com
Accfile.com
15 . اقل قیمت تمام شده یا قیمت بازار با کدامیک از اصول و مفاهیم زیر مطابقت دارد؟ )
1) اهمیت 2) تطابق 3) ثبات رویه 4) محافظهکاري
16 . حصه جاري بدهیهاي بلند مدت جزو:
1) پیش پرداخت است 2) بدهی بلندمدت است 3) ذخیرهها است 4) بدهی جاري است
17 . در کدام یک از روشهاي زیر، هزینه استهلاك هر سال نسبت به سال قبل کاهش نمییابد؟ )
1) روش نزولی 2) روش مجموع سنوات 3) روش مستقیم 4) روش درصدي از ارزش دفتري
18 . مانده حسابهاي دریافتنی و ذخیره مطالبات مشکوك الوصول به ترتیب 3000000 ریال و 20000 ریال می باشد. در صورتی که در پایان دوره
پیش بینی میشود 2 درصد مانده حسابهاي دریافتی مشکوك الوصول است، هنگام ثبت اصلاحی چه حسابی و به چه مبلغ بستانکار میشود؟
1) ذخیره مطالبات مشکوك الوصول 80000 ریال 2) ذخیره مطالبات مشکوك الوصول 40000 ریال
3) حسابهاي دریافتنی 60000 ریال 4) هزینه مطالبات مشکوك الوصول 60000 ریال
19 . قیمت تمام شده کالایی 900000 ریال و سود ناویژه 25 % فروش خالص، سود ناویژه چقدر است؟ )
300000 ریال ( 675000 ریال 4 ( 225000 ریال 3 ( 180000 ریال 2 (1
20 . تهیه صورتهاي مالی تلفیقی ناشی از کاربرد کدام مفهوم است؟ )
1) اهمیت 2) دوره مالی 3) تداوم فعالیت 4) رجحان محتوي بر شکل
21 . یکنواختترین صورت داراییها در صورتهاي مالی تلفیقی در نتیجه بهکارگیري کدام مورد به دست میآید؟ )
1) سیستم ارزشهاي جاري حسابداري 2) تئوري شخصیت اقتصادي
3) تئوري شرکت اصلی 4) تئوري معاصر
شامل کدام یک از موارد زیر میشود: ) « داراییها » 22 . تعریف حسابداري
1) فروش 2) سود 3) کارکنان با انگیزه 4) کالاهاي فروش رفته
است؟ « اصل حسابداري » 23 . ثبت بهاي تمام شده کالاي فروش رفته زیر درآمد فروش در صورت سود و زیان نشانگر بکار گیري کدام
1) بهاي تمام شده 2) افشاي کامل 3) تحقق درآمد 4) تطابق
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com

است: ؟ ) « بدهی احتمالی » 24 . نوعی
1) اسناد دریافتی فروخته شده 2) ذخیره تضمین محصول
3) پیش دریافت فروش 4) سپرده تضمین
الزامی است؟ ) « چه مورد » 25 . ثبت و گزارشهاي موجودي کالا بر اساس سیستم دائمی، در
1) صورت سود و زیان 2) ترازنامه
3) پایان دوره 4) هیچکدام
وي منعکس میگردد؟ ) « کدام گزارش » 26 . پرداخت هزینه حمل کالاي فروش رفته توسط فروشنده، در
1) سود و زیان 2) عملکرد 3) درآمد و هزینه 4) تولید
همزمان با ثبت لیست، « کدامین اقلام » ،« بیمه، مساعده، مالیات و خالص قابل پرداخت » 27 . از بین اقلام بستانکار ثبت لیست حقوق، شامل
بسته میشود؟ )
1) بیمه 2) مساعده 3) مالیات 4) خالص قابل پرداخت
وصول چک 65000 ، چک لاوصول و چک » 28 . اقلام باز حاصل از مطابقت حساب بانک موسسه و صورت حساب بانک با مانده 75000 ریال، شامل
چقدر است؟ ) « مانده بانک طبق دفاتر موسسه » ، بوده « معوق 45000 ریال
1 (30000 2( 35000 3 (20000 4 (85000
29 . براي دارایی ثابتی به قیمت تمام شده 27000 ، مبلغ 2000 ریال ارزش اسقاط و 3 سال عمر مفید برآورد شده، میزان استهلاك سال سوم آن به
چقدر است؟ ) « روش نزولی مضاعف »
1 (4000 2 (3000 3 (2000 4 (1000
30 . کامیونی به قیمت تمام شده 180000 که 100000 ریال استهلاك انباشته داشته به ارزش متعارف 110000 و همراه با پرداخت
در این تعویض، چقدر است؟ ) « مبلغ ثبت کامیون جدید » ، 120000 ریال وجه نقد با کامیون جدیدي معاوضه شده
1 (200000 2 (210000 3 (220000 4 (230000
31 . در پایان سال، بدهکاران 530000 و ذخیره م. م 20000 ریال بستانکار بوده، چنانچه معلوم گردد یکی از بدهکاران به مبلغ 30000 ریال که
e-) ؟ ثبت میگردد « چه مبلغ ذخیره » ، سوخت گردیده باید از حساب ها حذف و نسبت به مانده بدهکاران معادل 8% ذخیره منظور شود
estekhdam.com(
1 (40000 2 (50000 3 (60000 4 (70000 www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
32 . مبلغ 25000 ریال برداشت صاحب کار توسط حسابدار از لحاظستون هاي بدهکاران و بستانکار، جابجا ثبت شده، در این حالت، جمع بدهکار
تراز آزمایشی 765000 و جمع بستانکار تراز آزمایشی …………….. ریال است.
1 (715000 2 (790000 3 (815000 4 (850000
33 . پرداخت مبلغ 390000 ریال در سال جاري به علت مراجعه فروشنداي که 2 سال قبل کالایی به طور نسیه از وي خریداري ولی ثبت نشده بوده،
منظور میگردد ) « چه حسابی » در
1) موجودي کالا 2) سود و زیان سنواتی 3) خرید 4) بستانکاران
است ) « تغییرات واقع شده طی یک دوره زمانی مشخص » 34 . کدام مورد نشان دهنده
1) صورت حساب سرمایه 2) تراز آزمایشی
3) صورت مغایرت بانکی 4) ترازنامه
منتقل و بسته میشود؟ « چه حسابی » براي شعبهاي که اسناد مالی آن را مرکز نگاهداري می کند، در پایان دوره به « حساب کالاي ارسالی » .35
1) کالاي شعبه 2) سود و زیان شعبه 3) خرید کالا 4) خلاصه حساب سود و زیان
بدهکاران » به مبلغ 750000 ریال در « چند درصد » 36 . موجودي کالاي آخر دوره شعبهاي به مبلغ 600000 ریال، بر اساس بهاي تمام شده به علاوه
ثبت شده است؟ ) « و یا بستانکار کالاي شعبه
25 بدهکار ( 20 بستانکار 4 ( 25 بستانکار 3 ( 20 بدهکار 2 (1
میشوند، عبارتند از: « حذف » ، 37 . حسابهایی که در کار برگهاي ادغام صورتهاي مالی شعبه مستقل و مرکز
1) کالاي ارسالی بین مرکز و شعبه 2) سود ویژه شعبه که در مرکز نیز ثبت شده
3) جاري مرکز و جاري شعبه 4) هر سه مورد
است؟ ) « مصارف سرمایه در گردش » 38 . کدام مورد، از
1) استهلاك 2) سود خالص 3) خرید تأسیسات 4) صدور اسناد پرداختنی بلند مدت
است؟ ) « منابع پول نقد » 39 . کدام مورد، از
1) کاهش موجودي کالا 2) پرداخت سود سهام
3) بازخرید اوراق قرضه 4) خرید سهام
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
در موسسهاي که 500000 ریال سرمایه در گردش و 400000 ریال بدهی جاري داشته چقدر است؟ « نسبت جاري » .40
1 (25% 2 (8% 3 (25/1 4 (25/2
در بنگاهی که موجودي آغاز سال 160000 ، خرید خاص 710000 و موجودي پایان سال « گردش موجودي کالا = دوره فروش موجودي » .41
است؟ ) « چند روز » ، 140000 ریال بوده
1 (80 2 (75 3 (70 4 (85 فروش خالص 109500 ، حسابهاي 1دریافتنی در آغاز سال 23000 و در پایان سال 25000 (هزار ریال) بوده، متوسط دوره » ، 42 . دریک تجارتخانه
است ) « چند روزه » ، وصول مطالبات آن
1 (50 2 (60 3 (80 4 (90 43 . افزایش در یک بدهی ………..
1) باعث کاهش در یک دارایی میگردد 2) باعث افزایش سود میگردد
3) باعث افزایش در یک دارایی میگردد 4) تمام موارد فوق درست است
44 . تغییر از یک اصل حسابداري که مورد قبول عامه نیست به اصل حسابداري که مورد قبول عامه است : )
1) تغییر در اصول حسابداري تلقی میشود 2) اصلاح اشتباه تلقی میشود
3) تغییر در برآورد حسابداري تلقی میشود 4) تغییر در شخصیت گزارشگر واحد تجاري تلقی میشود
45 . سود و زیان اقلام غیرمترقبه شامل کدامیک از موارد زیر میباشد؟ )
1) سود و زیانی که در جریان عادي فعالیتهاي واحد تجاري کسب نشده باشد.
2) سود و زیانی که ایجاد آن در واحد تجاري غیر قابل پیش بینی باشد.
3) سود و زیانی که ایجاد آن غیر متعارف میباشد.
4) سود و زیانی که در جریان عادي عملیات واحد تجاري ایجاد نشده و تکرار آن در آینده غیرقابل پیشبینی و غیر مستمر باشد
1397 خریداري /2/ 46 . بهاي تمام شده ماشین آلات 100000 ریال، عمر مفید 10 سال و ارزش اسقاط برابر صفر می باشد. ماشین آلات در تاریخ 31
شده است. روش استهلاك نزولی و نرخ استهلاك 15 % در سال میباشد. هزینه استهلاك سال 1379 برابر است با:
10000 ریال ( 12500 ریال 3 ( 15000 ریال 2 (1 8333 ریال (4
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
47 . اطلاعات زیر در پایان سال 1379 در رابطه با شرکت توانا دردست میباشد.
150000 ریال خرید نقدي کالا
40000 ریال افزایش در حسابهاي پرداختنی تجاري
10000 ریال افزایش در موجودي کالا
20000 ریال پرداختی به بستانکاران تجاري
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته برابر خواهد بود با :
160000 ریال ( 180000 ریال 4 ( 220000 ریال 3 ( 200000 ریال 2 (1
48 . در پایان سال 1379 تعداد 1000 واحد کالا به قیمت تمام شده هر واحد 200 ریال در انبار موجود بوده است. قیمت فروش هر واحد محصول
250 ریال و هزینه هاي توزیع و فروش هر واحد 20 ریال و ارزش جایگزینی هر واحد 190 ریال برآورد گردیده است. مبلغی که بر اساس قائده اقل
بهاي تمام شده با قیمت بازار جهت موجودي کالاي پایان دوره در ترازنامه منعکس میگردد برابر است با :
230000 ریال ( 250000 ریال 4 ( 190000 ریال 3 ( 200000 ریال 2 (1
49 . کدام یک از موارد زیر هم در صورت حساب سود و زیان و هم در تراز نامه پایان دوره منعکس میگردد؟ )
1) موجودي کالاي ابتداي دوره 2) موجودي کالاي پایان دوره
3) هزینه حمل کالاي خریداري شده 4) استهلاك انباشته دارایی ثابت
50 . کدام یک از اشتباهات زیر با تهیه تراز آزمایشی مشخص میشود؟ )
1) دریافت مبلغ 500000 ریال از یکی از مشتریان به جاي حساب صندوق به حساب اثاثه منظور شده است
2) بابت دریافت مبلغ 200000 ریال از یکی از بدهکاران، حساب صندوق به مبلغ 20000 ریال بدهکار و حساب بدهکاران 20000 ریال بستانکار
شده است
3) در جریان انتقال از دفتر روزنامه به حساب هاي دفتر کل، ثبت بدهکاري به مبلغ 200000 ریال اشتباها به ستون بستانکار بانک منتقل شده است.
4) کلیه ثبتهاي روزنامه مربوط به آخرین روز سال به حسابهاي دفتر کل منتقل نشده است.
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
51 . شرکت پگاه داراي یک شعبه در اصفهان میباشد و کالاي ارسالی به شعبه را به قیمت تمام شده به علاوه 25 % به حساب شعبه منظور می کند.
مقدار 2500000 ریال کالاي مرجوعی از شعبه اصفهان به دفتر مرکزي در دفتر مرکزي چگونه ثبت میشود )
1) کالاي شعبه 2500000 ریال بدهکار میشود.
2) کالاي ارسالی 2500000 ریال بدهکار میشود.
3) کالاي شعبه 2000000 ریال بستانکار میشود.
4) کالاي ارسالی 2000000 ریال بدهکار میشود.
100000 ریال بابت بهره پرداخت نمود. هزینه بهره در صورت حساب سود و زیان سال ، 52 . شرکت الف طی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1379
120000 ریال گزارش شده است بهره پرداختنی در پایان سال 1379 مبلغ 10000 ریال میباشد ،1379
10000 ریال بدهکار میباشد. ، 1) بهره پرداخت نشده در پایان سال 1379
10000 ریال بدهکار میباشد. ، 2) مانده حساب پیش پرداخت در پایان سال 1379
10000 ریال بستانکار میباشد. ، 3) بهره پرداخت نشده در ابتداي سال 1379
10000 ریال بدهکار میباشد. ، 4) مانده حساب پیش پرداخت هزینه بهره در ابتداي سال 1379
53 . چکی به مبلغ 25000 ریال توسط بانک اشتباها 52000 ریال پرداخت شده است. در صورتی که مانده حساب جاري در دفاتر شرکت 200000
ریال باشد و مغایرت دیگري در حساب ها وجود نداشته باشد، مانده طبق صورت حساب بانک چقدر میباشد؟ )
227000 ریال بستانکار ( 200000 ریال بدهکار 2 (1
173000 ریال بدهکار 4) هیچکدام (3
54 . مانده حساب جاري شماره 100 در دفاتر شرکت نمونه 3700 ریال و طبق صورت حساب بانک 8000 ریال می باشد. یک فقره چک به مبلغ 200
ریال در دفاتر شرکت اشتباها 2000 ریال ثبت شده و دو فقره چک به مبالغ 1200 ریال و 1800 ریال جهت وصول به بانک ارائه نشده است. کارمزد
بانکی به مبلغ 500 ریال از حساب برداشت شده که اعلامیه آن به شرکت ارسال نشده است. مانده واقعی حساب بانک برابر است با :
5500 ریال 4) هیچکدام ( 3200 ریال 3 ( 5000 ریال 2 (1
55 . یکی از فروش هاي شرکت به مبلغ 200000 ریال که مربوط به 2 سال پیش می باشد در حساب هاي شرکت ثبت نگردیده است. رقم فوق در
چه حسابی باید ثبت گردد )
1) سود و زیان سال جاري 2) سود و زیان سنواتی
3) درآمدهاي متفرقه 4) هیچکدام
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
1378 ) در تهیه صورت گردش وجوه نقد کدام یک از موارد زیر جزء خالص /1/ 56 . بر اساس بیانیه شماره 2 رهنمودهاي حسابداري (لازم الاجرا از 1
وجوه نقد ناشی از فعالیتهاي تأمین مالی طبقه بندي نمیگردد؟ )
1) افزایش سرمایه 2) دریافت وام بلند مدت 3) پرداخت سود سهام 4) بازخرید اوراق قرضه
57 . ماشین آلات به قیمت تمام شده 100000 ریال و استهلاك انباشته 20000 ریال و ارزش متعارف 85000 ریال با پرداخت 70000 ریال با
ماشین آلات جدیدي معاوضه شده است ماشین آلات جدید معاوضه شده است ماشین آلات جدید به چه مبلغی میبایست ثبت گردد؟
150000 ریال ( 155000 ریال 4 ( 190000 ریال 3 ( 185000 ریال 2 (1
58 . دارایی هاي جاري شرکت کاوه برابر 100000 ریال و بدهی هاي جاري این شرکت برابر 50000 ریال می باشد. اگر موجودي کالا شرکت برابر
25000 ریال و پیش پرداختهاي شرکت برابر 25000 ریال باشد: ؟ )
2) نسبت سریع برابر است با 1 1/ 1) نسبت سریع برابر است با 5
4) نسبت جاري برابر است با 1 1/ 3) نسبت جاري برابر است با 5
59 . شرکت آلفا اوراق قرضه 4 ساله به ارزش اسمی 1000000 ریال و نرخ بهره 12 % را به فروش میرساند. نرخ بهره بازار 10 % و بهره اوراق قرضه
سالیانه پرداخت میشود ارزش معاملاتی اوراق قرضه تقریبا برابر است با : ؟ )
999975 ریال ( 1063397 ریال 4 ( 833333 ریال 3 ( 1200000 ریال 2 (1
60 . در شرایطی که نرخ بهره بازار از نرخ بهره اسمی اوراق قرضه بیشتر باشد، هنگام فروش اوراق قرضه کدام یک از حسابهاي زیر بستانکار میشود؟
1) حساب اوراق قرضه پرداختنی 2) حساب کسر (تخفیف) اوراق قرضه
3) حساب صرف اوراق قرضه 4) حساب بانک
61 . فروش سالیانه شرکت نمونه معادل 3600000 ریال و مانده بدهکاران بابت فروش هاي نسیه معادل 180000 ریال میباشد. در صورتی که یک سال
مالی 360 روز فرض شود، متوسط دوره وصول طلب برابر است با : ؟ )
20 روز (4 20 ( 18 روز 3 ( 28 روز 2 (1
62 . مانده بدهکاران در پایان سال 500000 ریال و مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوك الوصول 100000 ریال می باشد یکی از بدهکاران به مبلغ
150000 ریال سوخت شده و نسبت به مانده حساب بدهکاران ذخیره اي معادل 20 % میبایست در حسابها منظور گردد. مبلغ ذخیره که میبایست
منظور گردد برابر است با: )
70000 ریال (1 220000 ریال ( 120000 ریال 4 ( 80000 ریال 3 ( 2
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
63 . ترازنامه یکی از صورتهاي تهیه شده توسط واحدهاي اقتصادي است که:
1) وضعیت مالی واحد اقتصادي را در یک تاریخ معین نشان میدهد.
2) وضعیت مالی واحد اقتصادي را دریک دوره معین نشان میدهد
3) درآمدها و هزینه هاي یک واحد اقتصادي را در یک تاریخ معین نشان میدهد.
4) درآمدها و هزینه هاي یک واحد اقتصادي را دریک دوره معین نشان میدهد
64 . ثبت روزنامهي مرکب باید شامل : ؟ )
1) تنها یک ثبت در هر طرف 2) تعداد مساوي ثبت در هر طرف
3) ارزش ریالی یکسان بدهکار و بستانکار در هر طرف 4) هیچکدام از موارد بالا
65 . تعهدات ارزش کدام یک از موارد زیر را افزایش میدهد )
1) داراییها 2) بدهیها 3) هزینهها 4) هیچکدام از موارد بالا
e-) ؟ موجودي کالاي پایه که موقتا تصفیه شده، در کدام طبقه بندي قرار میگیرد LIFO 66 . حساب مازاد بهاي جایگزینی بر بهاي تمام شده
estekhdam.com(
1) بدهیهاي جاري 2) داراییهاي جاري 3) هزینههاي عملیاتی 4) هیچکدام
67 . ثبت منافع اقتصادي به عنوان دارایی و ثبت تعهدات اقتصادي به عنوان بدهی، مبتنی بر کدام اصل یا فرض حسابداري است؟
1) اهمیت 2) بهاي تمام شده 3) تداوم فعالیت 4) تفکیک شخصیت
3 ریال / 1376 خریداري کرد اگر دوره ي استهلاك 4 سال، ارزش اسقاط 000 /1/ 48 ریال را در تاریخ 1 / 68 . شرکتی تجهیزاتی به بهاي تمام شده 000
و روش استهلاك روش نزولی با نرخ مضاعف باشد، هزینهي استهلاك در سال 1377 چند ریال است؟ )
24 ریال /000 ( 22 ریال 4 /500 ( 12 ریال 3 /000 ( 11/520 ریال 2 (1
69 . تمایز بین اقلام جاري و غیرجاري اساسا مبتنی بر چه زمانی است؟ )
1) یک سال کامل بدون استثناء
2) یک سال کامل یا یک دوره عادي گردش عملیات هر کدام طولانیتر است.
3) یک سال کامل با یک دوره عادي گردش عملیات هر کدام کوتاهتر است.
4) یک دوره عادي گردش عملیات بدون استثناء.
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
70 . صورتهاي مالی تلفیقی زمانی تهیه میشوند که یک رابطه اصلی فرعی بین شرکت اصلی و شرکت فرعی موجود باشد. این رابطه با کدام اصل
حسابداري مطابقت دارد )
1) اصل اهمیت 2) اصل تفکیک شخصیت
3) اصل رجحان محتوا بر شکل 4) اصل تداوم فعالیت
71 . اطلاعات زیر در پایان سال مالی از دفاتر فروشگاه بهار استخراج شده است. خرید 70000 ریال، موجودي کالاي اول دوره 20000 ریال، قیمت تمام
شده کالاي فروش رفته 60000 ریال، موجودي کالاي پایان دوره چقدر است؟ )
10000 ریال ( 50000 ریال 4 ( 40000 ریال 3 ( 30000 ریال 2 (1
حساب زیر موثر است ) « بدهکار » 72 . تعدیل حساب پیش دریافت فروش در پایان دوره مالی بر
1) دارایی 2) بدهی 3) درآمدها 4) هزینه
e-) ؟ 73 . در برقراري مجدد طلب سوخت شده اي که سال قبل به طور مستقیم از دفاتر مؤسسه حذف گردیده بود، چه حسابی بدهکار میشود
estekhdam.com (
1) درآمد متفرقه 2) ذخیره مطالبات مشکوك الوصول
3) حسابهاي دریافتنی 4) هزینه مطالبات سوخت شده
به جاي fifo 74 . درزمانی که تورم مرتبا موجب افزایش قیمت ها شود به فرض آنکه در مؤسسه اي همه نسبت ها بزرگ تر از یک باشد، استفاده از روش
در ارزیابی موجودي کالاي پایان دوره سبب بالا رفتن کدام یک از نسبتهاي زیر میشود. lifo روش
1) نسبت جاري 2) نسبت آنی 3) نسبت ثابت 4) دوره وصول مطالبات
10 ) خریداري و طی دوره تخفیف وجه آن پرداخت شده است. هنگام پرداخت وجه چه حسابی و به / 75 . مبلغ 200000 ریال کالا با شرایط (ن 60
میشود؟ ) « بدهکار » چه مبلغ
1) حسابهاي پرداختنی 200000 ریال 2) حسابهاي پرداختنی 196000 ریال
4) تخفیفات نقدي خرید 4000 ریال 3) صندوق 196000
76 . انجام عملیات تعدیل حسابها در پایان دوره مالی به موجب اصل حسابداري زیر ضروري است:
1) اصل یکنواختی 2) اصل تساوي دارایی با بدهی و سرمایه
3) اصل تطابق 4) اصل همانندي
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
77 . حسابدار مؤسسه اي فراموش کرده است که استهلاك اثاثه را در سال جاري در دفاتر ثبت نماید. این اشتباه موجب میشود که:
1) دارایی کمتر از واقع و سود خالص بیشتر از واقع گزارش شود.
2) دارایی سود ویژه و سرمایه بیشتر از واقع گزارش شود.
3) دارایی بیشتر از واقع و سرمایه به همان میزان واقعی گزارش شود.
4) دارایی و سود ویژه بیشتر از واقع و سرمایه کمتر از واقع گزارش شود.
78 . حسابداري مؤسسه اي برداشت 600000 ریال پول نقد از صندوق توسط صاحب مؤسسه را اشتباها حساب هزینه حقوق بدهکار نموده است. این
اشتباه موجب میشود که در صورتهاي مالی مؤسسه :
1) سرمایه بیش از واقع گزارش شود 2) دارایی کمتر از واقع گزارش شود.
3) بدهی بیش از واقع گزارش شود 4) سود کمتر از واقع گزارش شود.
79 . کدام یک از اقلام زیر هم در بخش سود و زیان و هم در بخش ترازنامه کار برگ منعکس میشود
1) هزینه حمل کالاي خریداري شده 2) برداشت
3) استهلاك انباشته 4) موجودي کالاي پایان دوره
خواهد شد؟ ) « بدهکار » در پایان دوره مالی حساب زیر « هزینه هاي ثبت نشده » 80 . جهت اصلاح حساب
1) پیش پرداخت هزینه 2) هزینه 3) حسابهاي پرداختنی 4) حسابهاي دریافتنی
حساب زیر را بستانکار مینماید ) « برات گیر » 81 . پس از پرداختن وجه برات
1) صندوق 2) حسابهاي پرداختنی 3) اسناد پرداختنی 4) اسناد دریافتنی
82 . کدام یک از تخفیفات زیر در دفاتر حسابداري عمل نمیشود؟ )
1) عیب مخفی 2) نقدي 3) توافقی 4) برگشتی
83 . چنانچه موجودي کالاي پایان دوره بیش از میزان واقعی ارزشیابی شود:
2) سود ویژه کاهش مییابد 1) سود ناویژه افزایش مییابد
3) سود ناویژه کاهش مییابد 4 ) قیمت تمام شده کالاي فروش رفته افزایش مییابد.
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
84 . موجودي کالاي اول 300 واحد به نرخ 10 ریال و خرید طی دوره به ترتیب 800 عدد به نرخ 11 ریال و 250 عدد به نرخ 9 ریال در صورتی که
عبارتست از: fifo موجودي کالاي پایان دوره 100 عدد باشد، ارزش موجودي کالاي پایان دوره به روش
900 ریال ( 880 ریال 4 ( 1050 ریال 3 ( 1000 ریال 2 (1
دارد؟ ) « دارایی » 85 . کدام یک از حسابهاي زیر ماهیت
1) برداشت 2) سرمایه گذاري در سایر مؤسسات
3) مانده حساب کسر و فزونی صندوق 4) کارمزد دریافتی
86 . هنگام تهیه صورت مغایرت: مانده حساب جاري در دفاتر مؤسسه 17000 ریال و اقلام باز شامل 10000 ریال چک معوق و 18000 ریال
را نشان میدهد؟ ) « چه مانده اي » وصولی بانک از مشتري مؤسسه بوده است. صورتحساب ارسالی بانک
1 (35000 2 (45000 3 (25000 4 (11000 87 . هزینههاي تأسیس شرکتهاي سهامی در ترازنامه شرکت تحت چه سرفصلی طبقهبندي میشود؟ )
1) بدهیهاي بلند مدت 2) دارائیهاي ثابت 3) دارائیهاي جاري 4) سایر دارائیها
88 . از نظر تئوري، انجام تغییرات حسابداري و انعکاس آن در صورتهاي مالی، کدام مفهوم حسابداري را نقض میکند؟ )
1) اهمیت 2) ثبات رویه 3) محافظه 4) مربوط بودن
89 . کدام مورد از حسابهاي موقت محسوب نمیشود )
1) بدهیها 2) برداشت شخصی 3) درآمد 4) هزینه
90 . مانده حسابهاي دریافتنی موسسه گلرنگ متشکل از اقلام زیر است:
300 ریال / شرکت گلبو 000
200 ریال / شرکت گلبانگ 000
180 ریال / شرکت گلنوش 000
بررسیها نشان میدهد که وصول مطالبات از شرکت گلبانگ 100 % و از شرکت 50 % و از شرکت 40 % امکانپذیر است. مبلغ حسابهاي دریافتنی
مشکوك الوصول کدام است؟ )
210/000 (4 680/000 (3 410/000 (2 270/000 (1
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
نیز میگردد؟ « کدام اقلام زیر » 91 . حقوق صاحبان سهام شرکتهاي سهامی نسبت به حق مالی صاحبان سایر شرکتها، شامل
1) سرمایه 2) صرف سهام 3) سود انباشته 4) اندوختهها
را تحت تأثیر قرار میدهد؟ ) « خلاصۀ سود و زیان » 92 . ثبت کدام مورد زیر، حساب
1) تقسیم سود سهمی بین سهامداران 2) منظور نمودن اندوخته براي شرکت.
3) منظور نمودن مالیات بر درآمد سال جاري شرکت 4) تصویب توزیع سود بین سهامداران.
توسط فروشنده کدام یک از اقلام دفاتر او را افزایش میدهد؟ ) « هزینۀ حمل کالاي فروش رفته » 93 . پرداخت
1) هزینۀ عملیات 2) خرید 3) فروش 4) هزینۀ حمل کالاي خریداري شده
94 . حساب تخفیف استفاده نشده در کدامیک از صورتهاي مالی انعکاس مییابد؟ )
1) صورت وضعیت مالی 2) هزینههاي غیر عملیاتی
3) درآمدهاي غیر عملیاتی 4) سود و زیان
95 . گردش اقلام در چارچوب گروه دارایی هاي جاري صورت وضعیت مالی در اصطلاح کدامیک از موارد زیر است؟ )
1) چرخه حسابداري 2) چرخه جاري
3) چرخه عادي عملیات 4 ) چرخه سرمایه در گردش
حساب کالاي ارسالی به: « قیمت تمام شده بعلاوه چند درصد » 96 . در حسابداري ارسالی کالا به روش
1) قیمت تمام بدهکار میگردد 2) قیمت تمام شده بستانکار میگردد
3) قیمت فروش بستانکار میگردد 4) قیمت فروش بدهکار میگردد.
97 . حساب تعدیل کالاي شعبه 1000 ریال مانده بستانکار دارد. اگر کالاي شعبه به قیمت تمام شده بعلاوه 10 درصد سیاهه شده باشد قیمت
فروش کالا عبارتست از:
11000 ریال ( 1000 ریال 4 ( 9000 ریال 3 ( 10000 ریال 2 (1
میشود عبارتست از: « بستانکار » 98 . اگر شعبهاي فروش نسیه انجام دهد حسابی که
1) کالاي شعبه 2) کالاي ارسالی 3) تعدیل کالاي شعبه 4) بدهکاران شعبه
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
99 . استهلاك انباشته داراییهاي ثابت در جریان استفاده را در چه مواردي میتوان بدهکار نمود )
1) هنگام منظور نمودن ذخیره استهلاك براي دارایی 2) هنگام افزایش عمر مفید دارایی
3) هنگام خارج کردن دارایی از حسابها 4) هنگام بازسازي کل دارایی و افزایش ارزش آن
e-) ؟ شعبی که دفاتر جداگانه نداشته و کالا به قیمت تمام شده براي آنها ارسال میشود را در دفاتر مرکز نشان میدهد « عملکرد » 100 . چه حسابی
estekhdam.com(
1) کالاي شعبه 2) جاري شعبه 3) بدهکاران 4) سود و زیان شعبه
101 . تراز آزمایشی شعبه مستقل فاقد چه مانده حسابی است؟ )
1) جاري مرکز 2) سرمایه 3) سود و زیان 4) هزینه اجاره محل
102 . ارزش دفتري دارایی ثابتی در آغاز سال چهارم استفاده از آن که قیمت تمام شده اش 1500000 ریال بوده و هر ساله 20 % قیمت تمام شده
استهلاك در نظر گرفته شده چقدر است؟ (
600000 ریال 103 . از 300000 ریال ملزوماتی که طی ( 300000 ریال 4 ( 1200000 ریال 3 ( 900000 ریال 2 (1
سال خریداري و تماما به حساب هزینه منظور شده و معادل 120000 ریال آن در آخر سال موجود است و اصلاحی از این بابت صورت نگرفته است
بدین ترتیب مبلغ سود نسبت به سود واقعی در چه وضعی ابراز میشود )
180000 ریال کمتر ( 120000 ریال بیشتر 2 (1
180000 ریال بیشتر ( 120000 ریال کمتر 4 (3
104 . در ازاء فروش نقدي شعبه غیرمستقل کدام یک از حسابهاي زیر بستانکار میشود؟ )
1) کالاي شعبه 2) کالاي ارسالی 3) تعدیل کالاي شعبه 4) حسابهاي دریافتنی
105 . کدام یک از گزینه هاي زیر صحیح میباشد؟ )
1) حساب تعدیل کالاي شعبه شامل قیمت سیاهه است.
2) حساب تعدیل کالاي شعبه شامل درآمدهاست.
3) حساب تعدیل کالاي شعبه شامل قیمت فروش است.
4) حساب تعدیل کالاي شعبه شامل قیمت تمام شده است.
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
10 ) فروخته شده هنگام دریافت وجه در دوره تخفیف چه حسابی و به چه مبلغ بستانکار میشود؟ /1 106 . کالایی به مبلغ 600000 و با شرط (ن 30
(
1) بدهکاران 600000 ریال 2) بدهکاران 594000 ریال
3) تخفیفات نقدي 6000 ریال 4) صندوق 594000 ریال
107 . فروش 100000 ریال، برگشت از فروش 2000 ریال قیمت تمام شده کالاي آماده براي فروش 65000 ریال موجودي کالاي پایان دوره 5000
ریال سود ناویژه چقدر است؟ )
40000 ریال ( 30000 ریال 4 ( 38000 ریال 3 ( 28000 ریال 2 (1
108 . خرید 700000 ریال موجودي کالاي اول دوره 20000 ریال موجودي کالاي پایان دوره 30000 ریال، قیمت تمام شده کالاي فروش رفته
چند ریال است؟ )
20000 ریال ( 60000 ریال 4 ( 80000 ریال 3 ( 100000 ریال 2 (1
109 . شرکتی در اول فروردین زمینی را با عمر مفید 20 سال به مبلغ 3000000 ریال خریداري نموده در آخر اسفند آن را 5000000 ریال فروخته،
شرکت براي استهلاك داراییهاي ثابت از روش خط مستقیم استفاده می نماید. این شرکت در پایان دوره در صورت سود و زیان چه مبلغی را به
عنوان نتیجه این معامله ثبت میکند؟ )
2000000 ریال ( 2150000 ریال 4 ( 3300000 ریال 3 ( 7000000 ریال 2 (1
110 . ثبت اصلاحی زیر موجب افزایش دارایی و حق مالکیت صاحبان موسسه میشود: )
1) هزینه پرداخت نشده و ثبت نشده 2) درآمد وصول نشده و ثبت نشده
3) درآمد تحقق یافته از پیش دریافت درآمد 4) هزینه تحقق یافته از پیش پرداخت هزینه
111 . ثبتی که براي انتقال حسابهاي دریافتنی به حساب دیگري به کار رود چه تأثیري بر داراییها و سود خالص مؤسسه دارد؟
1) تأثیري بر دارایی و سود خالص ندارد 2) داراییها کاهش و سود خالص افزایش
3) داراییها کاهش و سود بدون تأثیر 4) داراییها افزایش و سود خالص کاهش
112 . کدام یک از موارد زیر ممکن است در صورت حساب ارسالی بانک ثبت نشده باشد ولی دفاتر موسسه ثبت نشده باشد؟ )
1) سپردههاي بین راهی 2) چکهاي معوق
3) وجه اعتبار اسنادي 4) چکهاي برگشتی
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
113 . شرکتی در اول آبانماه 75 تنخواهگردانی به مبلغ 50000 ریال دایر نمود و در پایان ماه سه سند به تصویب رساند به ترتیب پست 18000 ریال
آگهی 15000 ریال، متفرقه 9000 ریال در پایان آبان و در حساب تنخواهگردان مبلغ 7000 ریال وجه نقد وجود داشت در پایان آبان حساب تنخواه
گردان بستانکار بوده است : ؟ )
43000 ریال ( 7000 ریال 4 ( 50000 ریال 3 ( 42000 ریال 2 (1
114 . مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوك الوصول در ابتداي دوره 13000 ریال و در پایان دوره پس از تعدیل حساب ها 9000 ریال و طی دوره
مبلغ 15000 ریال از مطالبات سوخت شده و از حساب ها حذف گردیده مبلغ ثبت شده تحت عنوان هزینه مطالبات مشکوك الوصول چقدر است؟
9000 ریال ( 13000 ریال 4 ( 15000 ریال 3 ( 11000 ریال 2 (1
115 . چنانچه موجودي کالا در پایان دوره مالی بیش از اندازه ارزیابی شود ………..
1) قیمت تمام شده کالاي فروش رفته کمتر نشان داده میشود.
2) قیمت تمام شده کالاي فروش رفته بیشتر نشان داده میشود.
3) قیمت تمام شده کالاي آماده براي فروش بیشتر نشان داده میشود.
4) قیمت تمام شده کالاي آماده براي فروش کمتر نشان داده میشود.
116 . با استفاده از کدام یک از روش هاي زیر زمانی که قیمت ها دریک جامعه رو به افزایش است موجودي کالا کمتر و قیمت تمام شده کالاي فروش
رفته بیشتر از روش میانگین ارزیابی میگردد :
FIFO() 1) روش اولین صادره از اولین وارده LIFO() 2) روش اولین صادره از آخرین وارده
3) روش قیمت جایگزینی 4) روش تفکیک خریدها
117 . موجودي کالا در پایان دوره مالی مبلغ 900000 ریال بیشتر از واقع ارزیابی شده است. اگر سود ویژه بدون توجه به اشتباه مزبور مبلغ 500000
ریال محاسبه گردد، سود یا زیان واقعی پس از تصحیح اشتباه چند ریال میشود )
1400000 ریال سود ویژه ( 400000 ریال سود ویژه 2 (1
400000 ریال زیان ویژه ( 3) این اشتباه تأثیري در سود و زیان ندارد 4
118 . شرکت آسمان، کامیون کهنه خود را به بهاي تمام شده 340000 ریال و استهلاك انباشته 110000 ریال با یک کامیون نو تعویض و علاوه بر
کامیون کهنه مبلغ 130000 ریال نیز پرداخت نمود. شرکت کامیون جدید را با چه قیمتی باید ثبت نماید؟ )
360000 ریال ( 100000 ریال 3 ( 210000 ریال 2 (1 470000 ریال (4
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
119 . کارمزد و سایر هزینه هاي بانکی که در دفاتر دارنده حساب ثبت نشده است، در صورت مغایرت بانکی (به روش تصحیح ماندهها) چگونه
منعکس میشود؟ )
1) از مانده حساب بانک طبق صورت حساب ارسالی کسر میشود. 2) از مانده حساب بانک طبق دفاتر مؤسسه کسر میشود.
3) به مانده حساب بانک طبق صورت حساب ارسالی اضافه میشود. 4) به مانده حساب بانک طبق دفاتر مؤسسه اضافه میشود.
120 . ثبت سوخت طلب در دفاتر براي مؤسساتی که از حساب ذخیره مطالبات مشکوك الوصول استفاده می نمایند چگونه است؟
1) هزینه مطالبات مشکوك الوصول بدهکار ذخیره مطالبات الوصول بستانکار
2) هزینه مطالبات سوخت شده بدهکار بدهکاران بستانکار
3) بدهکاران بدهکار ذخیره مطالبات مشکوك الوصول بستانکار
4) ذخیره مطالبات مشکوك الوصول بدهکار بدهکاران بستانکار
121 . پس از دریافت صورت حساب بانک و تطبیق آن با دفاتر مؤسسه: ؟ )
1) تنها مغایرتهایی که اصلاح خود به خود آنها متصور نمیباشد نیاز به اصلاح دارند.
2) همه اقلام باز (مغایرتها) نیاز به اصلاح دارند.
3) تنها اقلام باز دفاتر شرکت نیاز به اصلاح دارند.
4) تنها اشتباهات نیاز به اصلاح دارند.
122 . ارسال کالا از مرکز به شعبه به قیمت تمام شده به علاوه 20 % می باشد، هنگام ارسال کالا از مرکز به شعبه به قیمت سیاهه 480000 ریال،
حساب تعدیل کالاي شعبه به چه مبلغی بستانکار میشود )
384000 ریال ( 400000 ریال 4 ( 80000 ریال 3 ( 96000 ریال 2 (1
123 . در روش ارسال کالا از مرکز به شعبه به قیمت تمام شده به علاوه چند درصد، حساب کالاي شعبه در پایان دوره مالی با چه حسابی بسته
میشود؟ )
1) تعدیل کالاي شعبه 2) سود و زیان مرکز
3) عملکرد مرکز 4) یک حساب دائمی است و بسته نمیشود
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
124 . شرکت بهار تجهیزاتی را به بهاي تمام شده 100000 ریال و استهلاك انباشته 20000 ریال، به قیمت 110000 ریال فروخت. حسابدار شرکت
e-) ؟ صندوق و فروش را به مبلغ 110000 ریال بدهکار و بستانکار نمود. در نتیجه اشتباه حسابدار کدام یک از موارد زیر صحیح است
estekhdam.com(
1) سود خالص به مبلغ 30000 ریال بیش از اندازه قلمداد شده است.
2) کل دارایی 10000 ریال بیش از اندازه قلمداد شده است.
3) سود خالص به مبلغ 80000 ریال بیش از اندازه قلمداد شده است.
4) کل دارایی 80000 ریال بیش از اندازه قلمداد شده است.
125 . اگر حساب استهلاك انباشته در آغاز سال 620000 ریال و در پایان همان سال 750000 ریال باشد و ماشین آلاتی به بهاي تمام شده 90000
ریال و ارزش دفتري 20000 ریال فروخته شده باشد، مبلغ هزینه استهلاك ثبت شده در سال مربوطه چقدر است )
200000 ریال ( 220000 ریال 4 ( 150000 ریال 3 ( 130000 ریال 2 (1
126 . سود یک تسهیلات اعطایی فروش اقساطی 5 ساله به مبلغ ده میلیون ریال با نرخ سود دوازده درصد و با بازپرداخت اقساط ماهانه، چند ریال
است؟ )
1 (000/000/ 3 2 (000/050/3 3 (000/000/6 4 (000/100/6
127 . سرمایهگذاري در 10 درصد سهام واحدهاي تجاري دیگر به قصد خرید و فروش مکرر انجام شده باشد، جزو اوراق ……………. تلقی شده و در
ترازنامه به قیمت …………… ارائه میشود. ؟ )
1) معاملاتی – تمام شده 2) معاملاتی – روز
3) آماده براي فروش – تمام شده 4) آماده براي فروش – روز
128 . در صورتی که از یک دارایی به صورت موقت استفاده نشود، طبق جدول استهلاکات مقرر در قانون مالیاتهاي مستقیم ایران، نحوه محاسبه
استهلاك کدام است؟ )
03 درصد نرخ استهلاك مقرر 2) همانند سایر داراییها (1
3) نرخ استهلاك مقرر 4) استهلاك محاسبه نمیشود.
129 . بر اساس کدامیک از روشهاي زیر، خالص ارزش بازیافتنی مطالبات به نحو بهتري در صورتهاي مالی منعکس میشود؟
1) درصدي از بدهکاران 2) درصدي از فروش نسیه
3) درصدي از کل فروش 4) تجزیه سنتی مطالبات
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
130 . همه موارد زیر، جزو مفروضات حسابداري محسوب میشوند، به جز: ؟ )
1) شناخت درآمد 2) تفکیک شخصیت 3) واحد پولی 4) تداوم فعالیت
131 . کدام واحد اقتصادي فعالیت غیرانتفاعی دارد؟ )
1) شرکت مخمل کاشان 2) شرکت ایران خودرو
3) شهرداريها 4) شرکتهاي وابسته به بورس اوراق بهادار
132 . فروش خدمات به طور نقد و نسیه موجب میشود که: ؟ )
1) بانک (وجوه صندوق) افزایش یابد. 2) حسابهاي دریافتنی و حقوق صاحبان سرمایه افزایش یابد.
3) داراییها افزایش یابد. 4) داراییها و و حقوق صاحبان سرمایه افزایش یابد.
30 ریال به عنوان وام به حساب مؤسسهي توانا واریز کرد. بانک رسید بانکی مبنی بر واریز مبلغ فوق را به آقاي /000/ 133 . آقاي وحید مبلغ 000
وحید ارائه داد. چه حسابی را آقاي وحید بدهکار میکند؟ )
1) بانک 2) بدهکاران 3) بستانکاران 4) اسناد پرداختنی
134 . اثر کدام یک از موارد زیر تنها بر یک طرف معادله حسابداري است؟ )
1) پیش پرداخت هزینه 2) ارائهي خدمات به صورت نقد
3) دریافت خدمات از محل پیش پرداختها 4) پرداخت بدهیهاي ناشی از هزینههاي غیرنقدي
مبلغ کالاي آماده براي فروش طی سال 84 کدام FIFO، « اولین صادره از اولین وارده » 135 . با توجه به اطلاعات داده شده و با استفاده از روش
است؟ )
تاریخ
شرح
تعداد
قیمت واحد
84/1/1
موجودي
200
9
84/3/10
خرید
300
10
84/9/21
خرید
400
11
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
84/11/18
خرید
100
12
1 (000/7 2 (600/7 3 (800/8 4 (400/10
اولین » 136 . با توجه به اطلاعات سؤال قبل و با این فرض که 700 واحد کالا فروخته شده باشد، بهاي تمام شده ي کالاي فروخته شده طبق روش
کدام است ) LIFO « صادره از اولین وارده
1 (600/7 2 (000/7 3 (110/4 4 (120/3
137 . سرمایه در گردش عبارتست از :
1) فزونی دارایی جاري بر بدهی جاري 2) نسبت هندسی دارایی جاري بر بدهی جاري
3) خارج قسمت بدهی جاري به دارایی جاري 4) خارج قسمت دارایی جاري به بدهی جاري
138 . در پایان دوره مالی حساب کالاي ارسالی به شعبه به کدام یک از حسابهاي زیر منتقل میشود؟ )
1) کالاي شعبه 2) عملکرد مرکز 3) تعدیل کالاي شعبه 4) موجودي کالاي شعبه
139 . اگر شعبه اي که دفاتر مستقل ندارد فروشهاي نسیه انجام دهد، حسابی که بستانکار میشود عبارتست از: ؟ )
1) کالاي ارسالی 2) تعدیل کالاي شعبه 3) بدهکاران شعبه 4) کالاي شعبه
e-) ؟ 140 . کدام یک از موارد زیر باعث اختلاف بین حساب جاري شعبه در مرکز و مرکز در شعبه (در روش دفاتر جداگانه) میگردد
estekhdam.com (
1) کالا یا وجوه در راه 2) کالاي سرقت شده در شعبه 3) برگشت از فروش 4) زیان ویژه
141 . گزارش گردش وجوه نقد به چند طریق تهیه شده و بر اساس نظرات مجامع حرفه اي داراي چند عنوان است ؟ )
1) مستقیم و غیرمستقیم- فعالیتهاي عملیاتی- فعالیتهاي غیرعملیاتی- فعالیتهاي سرمایه گذاري
2) نقدي و تعهدي- فعالیتهاي عملیاتی- فعالیتهاي سرمایه گذاري- فعالیتهاي تأمین مالی
3) مستقیم و غیرمستقیم- فعالیتهاي عملیاتی- فعالیتهاي سرمایه گذاري- فعالیتهاي تأمین مالی
4) نقدي و تعهدي فعالیتهاي عملیاتی فعالیتهاي غیرعملیاتی فعالیتهاي تأمین مالی
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
e-) ؟ 142 . کدام یک از موارد زیر در تهیه صورت گردش وجوه نقدي (شکل غیرمستقیم) می تواند به عنوان یک افزایش به سود خالص تلقی شود
estekhdam.com(
1) افزایش در حسابهاي دریافتی 2) افزایش در موجودي کالا
3) کاهش در حسابهاي پرداختنی 4) کاهش در پیش پرداختهاي کوتاه مدت
میشود؟ ) « بدهکار » 143 . در ازاء برگشت کالا توسط مشتریان شعبه در مورد شعب فاقد دفاتر چه حسابی
1) کالاي شعبه 2) کالاي ارسالی
3) تعدیل کالاي شعبه 4) برگشت از فروش
144 . براي تنظیم ترازنامه تلفیقی در گروه شرکتهاي اصلی و فرعی:
1) تغییرات و جرح و تعدیل هم در دفاتر شرکت اصلی و هم در دفاتر شرکت فرعی انجام میگیرد.
2) تغییرات جرح و تعدیل فقط در دفاتر شرکت اصلی صورت میگیرد.
3) مطلقا هیچ عمل حسابداري و جرح و تعدیلی در دفاتر شرکت اصلی یا فرعی انجام نمیگیرد.
4) تغییرات و جرح و تعدیل فقط در دفاتر شرکت فرعی صورت میگیرد.
145 . جهت تهیه صورتهاي مالی تلفیقی در گروه شرکتها باید :
1) فقط 100 % سهام شرکت فرعی متعلق به شرکت اصلی باشد. 2) بیش از 50 % سهام شرکت فرعی متعلق به شرکت اصلی باشد.
3) حداکثر 40 % سهام شرکت فرعی متعلق به شرکت اصلی باشد. 4) حداکثر 25 % سهام شرکت فرعی متعلق به شرکت اصلی باشد.
146 . کاربرد اصطلاحاتی نظیر درآمدهاي انتقالی به دورههاي آتی و مخارج انتقالی به دورههاي آتی، نتیجه کاربرد مناسب کدام یک از اصول و مفاهیم
زیر است؟ )
1) اصل تطابق 2) اصل بهاي تمام شده
3) فرض دوره مالی 4) فرض واحد اندازه گیري
تنظیم میشود؟ ) « حساب زیر » به جاي حساب سود و زیان، کدام « مؤسسات غیر بازرگانی » 147 . معمولا براي
1) عملکرد 2) درآمد و هزینه 3) ترازنامه 4) دریافت و پرداخت
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
است؟ ) « مجاز » 148 . در تحریر دفتر روزنامه، چه نکتهاي
1) نوشتن شرح معاملات در بین سطرها 2) ابطال قیمت سفید صفحات پایان هر ماه
3) پاك کردن نوشته هاي اشتباه شده 4) نوشتن مطالعات اطلاعات مربوط به یک معادله داخل یک صفحه
جهت مقایسه مدارك حسابداري و عین داراییها، کدام است؟ ) « گزینه نامربوط » .149
1) شمارش وجوه نقد 2) تهیه صورت مغایرات بانکی
3) شمارش موجودي انبار 4) تهیه مدارك حسابداري داراي شمارش پیاپی
150 . در مورد رویداد فروش 1300000 ریال کالا به طور نسیه (که قبلا به بهاي تمام شده ي 900000 ریال
خریداري گردیده) دریک فروشگاه، کدام گزینه، نادرست است؟ )
1) افزایش مطالبات 2) کاهش خریدها
3) کاهش موجوديها 4) افزایش حق صاحب فروشگاه
باقی میماند ) « بدون تغییر » ، جمع دارایی جاري « کدام رویداد زیر » 151 . بر اثر ثبت
1) وصول طلب 2) فروش نسیه 3) پرداخت بدهی 4) اصلاح موجودي کالا
e-) ؟ 152 . چه سندي از طرف بانک یا خریدار صادر و کاهش مطالبات طرف حساب یا فروشنده به دلیل معین در آن اعلام میشود
estekhdam.com(
1) حواله 2) اعلامیه بدهکار 3) اعلامیه بستانکار 4) رسید
ثبت میگردد ) « چه حسابهایی » دریک فرش فروشی، تحت عناوین « قالی، گاوصندوق و دفاتر حساب » 153 . خرید
1) ملزومات 2) اثاثه ملزومات 3) خرید اثاثه ملزومات 4) خرید
ماندهی اول دوره « چه حسابی » ، 154 . بعد از نقل مانده ي تمام حسابها از بخش تراز آزمایشی صلاح شده به بخشهاي سود و زیان و ترازنامه کاربرگ
را دارد
1) بدهکاران 2) سرمایه 3) برداشت 4) بستانکار
بسته میشوند ) « چه حسابی » در واحد تجاري انفرادي، یا « خلاصه سود و زیان » و « برداشت » 155 . حسابهاي
1) سرمایه 2) هزینهها و درآمدها 3) سود و زیان سنواتی 4) تراز اختتامی
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com)
Accfile.com
156 . ثبت نقل 50 قلم فروش یک ماههي مؤسسهاي از دفتر روزنامه فروش، در چه موردي، نادرست است؟ )
« کنترل فروش » 1) یکایک اقلام به طور روزانه در معین بدهکاران 2) جمع اقلام در
« کنترل بدهکاران » 3) یکایک اقلام به طور روزانه در فروش دفتر کل 4) جمع اقلام در
ناشی از چیست؟ ) « شناسایی درآمد همزمان با پیشرفت کار و قبل از تکمیل فرایند کسب سود، در پیمانکاري » .157
1) احتیاط 2) خصوصیات صنعت
3) فزونی منافع بر مخارج 4) اهمیت
e-) ؟ که خریداري نشده، خودداري میگردد ،« سرقفلی ایجاد شده در واحد تجاري » حسابداري از انعکاس حساب « کدام مفهوم بنیادي » 158 . بر اساس
estekhdam.com(
1) تحقق درآمد 2) بهاي تمام شده
3) رعایت یکنواختی 4) شخصیت حسابداري
در « چه مبلغ » 159 . جمع ستون بدهکار یک تراز آزمایشی 720000 بیشتر از جمع ستون بستانکار آن بوده، و یک قلم حساب با ماهیت بستانکار و به
ستون بدهکار ثبت شده که اختلاف مزبور، ناشی از آن است؟ )
1 (360000 2 (720000 1440000 (4 800000 (3
فروش 1000000 ، خریدها 740000 ، موجودي اول دوره 120000 ، و » 160 . تمام موجودي بنگاه ی در آتش سوزي از بین رفته، با توجه به اطلاعات
برآورد ارزش موجودي کالاي از بین رفته بنگاه، چقدر است؟ ) ،«% نسبت سود ناخالص به فروش 35
1( 162000 2 (161000 3 (140000 4 (210000 161 . چنانچه دریک دوره موجودي آغاز دوره ي نوعی کالا 10 واحد، فی 160 خرید اول 30 واحد، فی 70 خرید دوم 52 واحد، فی 80 و فروش 50
دوره چقدر است؟ ) « مبلغ سود ناویژه lifo»، « روش » واحد، فی 100 ریال باشد، با استفاده از
1 (1500 2 (1350 3 (1250 4 (1200 « گردش موجودي کالا » 162 . موجودي کالاي اول دوره 250000 ، آخر دوره 150000 و خرید خالص طی دوره 1100000 ریال بوده، در این دوره
چند دفعه صورت گرفته است؟ )
12 (4 8 (3 6 (2 5 (1
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com

163 . مانده صورت حساب بانک 200000 و اقلام باز شامل 190000 برداشت بانک، 180000 وجه تودیعی به بانک و 170000 ریال چک معوق بوده،
چقدر است ) « مانده بانک در دفاتر مؤسسه »
1 (210000 2 (340000 3 (360000 4 (400000
در دفاتر مؤسسه دارد ) « اصلاح » ذیل، مربوط به صورت مغایرات بانکی، نیاز به « کدام اقلام باز » .164
1) چکهاي معوق 2) وجوه بین راهی
3) اشتباهات بانک 4) وجود دریافتی توسط بانک
165 . هزینه حقوق کارکنان یک شرکت پس از تهیه لیست حقوق و دستمزد به میزان 2500000 ریال ثبت شده، با ثبت بیمه سهم کارفرما نیز به نرخ
توسط شرکت پرداخت میگردد؟ ) « چه مبلغ در ارتباط با حقوق دستمزد » %23 ، جمعا
1 (1750000 2 (2500000
4) اطلاعات جهت محاسبه پاسخ کافی نیست 3075000 (3
به « آغاز سومین سال استفاده، از آن » 166 . دارایی ثابتی با بهاي تمام شده 1200000 ، و برآورد 150000 ریال ارزش اسقاط و 6 سال عمر مفید، در
دارد ) « ارزش دفتري » چقدر « روش مجموع سنوات »
1 (450000 2 (550000 3 (650000 4 (750000
فروخته شده که زیان « چه مبلغ » 167 . لاشه وانتی به قیمت تمام شده 3400000 که استهلاك انباشته آن 2500000 ریال بوده، به علت تصادف به
حاصل از حذف این دارایی، معادل مبلغ 300000 ریال شده است؟ )
1 (600000 2 (900000 3 (1200000 4 (2200000 168 . از مبلغ 3700000 ریال حساب هاي دریافتنی پایان دوره که 250000 ذخیره (بس) داشته، معادل 200000 ریال آن سوخت شده تلقی و
چقدر است ) « پیش بینی ذخیره » نسبت به مانده آن به میزان 10 % ذخیره منظور گردیده، مبلغ ثبت
1 (300000 400000 (4 350000 (3 345000 (2
169 . در آغاز خرداد سال مالی، مبلغ 960000 ریال براي بیمه نامه دو سالهاي پرداخت و به عنوان دارایی ثبت شده، در پایان اسفندماه همین سال،
آن، به چه صورت است ؟ ) « طرف بدهکار ثبت اصلاحی »
2) پ. پ. بیمه 360000 1) هزینه بیمه 360000
3) پ. پ. بیمه 400000 4) هزینه بیمه 400000
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
e-) ؟ است « چه نوع تحلیلی » موسسه « تجزیه و تحلیل درصد افزایش و کاهش اقلام مشابه در صورت هاي مالی ادوار مختلف » .170
estekhdam.com(
1) افقی 2) نسبتها 3) عمودي 4) انحراف
مییابد؟ ) « کاهش » زیر « کدام معامله » بر اثر « سرمایه در گردش » .171
1) پرداخت حقوق معوقه 2) واریز وجه نقد به حساب بانکی
3) خرید ساختمان به طور نقد 4) صدور سفته بابت بدهی قبلی
سرمایه در گردش است ) « منبع » ، زیر « کدام رویداد » .172
1) اعلان سود سهام 2) بازپرداخت اوراق قرضه
3) سرمایه گذاري بلند مدت 4) صدور اوراق قرضه نقد
کدام » در ثبت « حساب کالاي شعبه » ، به شعبه ارسال و اسناد مالی شعبه را نگهداري میکند « بهاي تمام شده » که کالا را با « مرکزي » 173 . در دفاتر
میگردد؟ ) « بدهکار » زیر « رویداد
1) موجودي کالاي اول دوره شعبه 2) فروش کالا در شعبه
3) برگشت کالا از شعبه به مرکز 4) موجودي کالاي آخر دوره شعب
« همین حساب » در « چه مبلغ » به « بهاي تمام شده به اضافه 30 % سود » و با « فاقد دفاتر مالی » 174 . برگشت 195000 ریال کالاي ارسالی به شعبه
بدهکار میشود؟ )
1 (136500 2 (150000 3 (195000 4 (253500
در هر زمان، بیانگر « چه حسابی » به شعبه ارسال گردد، مانده « قیمت فروش » 175 . چنانچه مدارك مالی شعبه، در مرکز نگهداري و کالا به
است ) « موجودي کالاي شعبه به قیمت فروش »
1) نقد بانک 2) کالاي ارسالی
3) کالاي شعبه 4) بدهکاران شعبه
300 ریال بابت بیمهي 6 ماههي ساختمان، پیش پرداخت کرد هزینهي بیمهي ساختمان در / 176 . در اول ديماه 81 دبیرستان غیرانتفاعی مریم 000
پایان سال 81 چند هزار ریال است؟ )
1 (350 2 (750 3 (150 300 (4
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
177 . پیش پرداخت هزینه، نوعی ……………. است.
1) بدهی 2) هزینه 3) دارایی 4) درآمد
178 . کدام گزینه جزو حسابهاي موقت محسوب میشود؟ )
1) سرمایه 2) بدهی 3) دارایی 4) درآمد
179 . کدام گزینه صحیح نیست؟ )
1) دارایی جزء حسابهاي موقت و بدهی جزء حسابهاي دائمی است.
2) کلیه حسابهاي مندرج در صورت سود و زیان موقت هستند.
3) بستن حسابهاي موقت یعنی صفر کردن مانده ي آنها در پایان دوره ي مالی
4) حسابهاي موقت آنهایی هستند که مانده ي آنها از یک دوره ي مالی به دوره ي بعد انتقال نمییابد.
قابل توجیه است ) « چه فرضی » به استناد « دارایی » 180 . ثبت پیش پرداختها به عنوان
1) اهمیت 2) تداوم فعالیت 3) تفکیک شخصیت 4) واحد اندازه گیري
میگردد؟ ) « چه حسابی بدهکار » ،« دریافت قرض الحسنه » 181 . بابت
1) بدهکاران 2) اسناد پرداختنی 3) صندوق 4) وام پرداختنی
کدام » نسبت به محل کسبی خریداري کننده در « تقدم در اجاره، شهرت، جمع آوري مشترك و غیره » 182 . حقی را که بازرگان و کاسب به جهت
از حسابها، منعکس میشود؟ ) « طبقه
1) دارایی 2) بدهی 3) سرمایه 4) درآمد
قرار میگیرد؟ ) « کدام طبقهبندي حسابها » در « ذخیره مالیات بر درآمد » .183
1) دارایی جاري 2) بدهی جاري 3) دارایی موهوم 4) بدهی بلندمدت
نگهداري نمیشود ) « چه حسابی » 184 . در سیستم محاسبه دایمی موجودي کالا
1) خرید 2) موجودي کالا
3) فروش 4) بهاي تمام شده کالاي فروش رفته
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
یک موسسه، منعکس میشود؟ ) « تراز آزمایشی اختتامی » در « کدام حساب زیر » .185
1) برداشت 2) هزینههاي مالی
3) استهلاك انباشته 4) برگشت از خرید و تخفیفات
چه عنوان » 186 . تاجري که مبلغی اسکناس را بدون نامه و یادداشت ضمیمه از طریق پست دریافت و آن را به حساب بانکی خود واریز نموده، از
میتواند در طرف بستانکار ثبت این عمل استفاده کند؟ ) « حسابی
1) درآمد 2) مختلط 3) سرمایه 4) معلق
تهیه میگردد؟ ) « چه مرحلهاي » بعد از انجام « صورتهاي مالی » 187 . در تکمیل چرخه حسابداري مؤسسات
1) تراز آزمایشی یا کار برگ 2) اصلاح حسابهاي دفتر کل
3) تهیه تراز آزمایشی اختتامی 4) بستن حسابها
چه » 188 . دریافت 100000 ریال وجه نقد به عنوان تخفیف مربوط به خرید یک هفته قبل از فروشنده به علت اعتراض به گرانی مبلغ ماهانه، تحت
منظور میگردد؟ ) « عنوانی
1) تخفیف توافقی 2) تخفیفات نقدي خرید
3) تخفیفات تجاري 4) برگشت از خرید و تحقیقات
دفاتر او را افزایش میدهد؟ ) « کدامین اقلام » ، توسط فروشنده « هزینه حمل کالاي فروش رفته » 189 . پرداخت
1) هزینه عملیات 2) خرید
3) فروش 4) هزینه حمل کالاي خریداري شده
190 . در پایان دوره به منظور تسویه 35000 ریال مبلغ تنخواه گردان، معادل مبلغ 29500 ریال اسناد هزینه، مبلغ 500 ریال بابت اضافه صندوق، و
از مسئول تنخواه گردان دریافت و ثبت میگردد؟ ) « چه مبلغ »
1 (6500 5000 (4 5500 (3 6000 (2
191 . سرمایه اول دوره یک موسسه 1200000 سرمایه گذاري طی دوره 1000000 ، برداشتهاي صاحب کار 800000 و سرمایه آخر دوره موسسه
چقدر است ) « سود این دوره » ، 2300000 ریال بوده
1 (100000 1100000 (4 900000 (3 200000 (2
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
در میآید؟ « چه عددي » ، اختلاف بین حاصل جمعهاي دو طرف حساب به صورت ،« اشتباه یک قلم بدهکار در سمت بستانکار یا بالعکس » 192 . بر اثر
1000 و … 2) بخش پذیر بر 9 ،100 ،10 ، 1) یکی از اعداد 1
3) زوج 4) حکم خاصی ندارد
بسته میشود؟ ) « حساب سرمایه » در پایان دوره به « کدام حسابهاي زیر » .193
1) درآمدها و هزینهها 2) هزینهها و برداشت
3) درآمدها و عملکرد 4) برداشت و خلاصه سود و زیان
194 . تا پایان دوره معادل 75 % از تعمیراتی که جمعا بابت آن 800000 ریال دریافت شده بود، انجام گرفته، ثبت این رویداد و اصلاح آن بر کدام
طبقه از حسابها، بی تأثیر است؟ )
1) دارایی 2) بدهی 3) درآمد 4) هزینه
195 . در رسیدگی به حساب بانک موسسهاي، اقلام باز: هزینه بانکی 80000 ، وجوه در راه 90000 ، چک معوق 100000 و چک دریافتی توسط بانک
داشته است ) « چقدر اختلاف » 110000 ریال بوده، مانده حساب بانک موسسه با صورت حساب بانک
1 (40000 2 (30000 3 (20000 4 (10000
دارایی ثابتی به بهاي تمام شده 3000000 ریال که عمر مفید آن 7 سال و ارزش اسقاط آن 200000 ریال برآورد شده، در « استهلاك انباشته » .196
چقدر است ) « آغاز سال چهارم »
1 (1000000 2 (1200000 3 (1800000 4 (2200000
197 . یک موسسه : کامیونی به بهاي تمام شده 19000000 و استهلاك انباشته 12000000 را با وانتی به ارزش 13000000 ریال معاوضه نموده که
چقدر است؟ ) « سود و زیان حاصل از معاوضه » وجه نقد پرداختی طی این مبادله معادل ارزش دفتري کامیون بوده
198 . تجارتخانهاي طی یک دوره: مبلغ 4) زیان 1000000 3) زیان 3000000 2) سود 1000000 1) سود 3000000
چند » 6500 بهاي تمام شده کالاي فروش رفته، 3500 سود ناخالص و 2000 سود خالص (واحد- هزار ریال) داشته، هزینه عملیات این تجارتخانه
فروش خالص آن بوده است ) « درصد
1 (10 2 (15 3 (20 4 (25
طی « چند دفعه » ، 199 . یک واحد تجاري با 650000 ریال موجودي کالاي آغاز سال 3600000 خرید خالص و 750000 موجودي کالاي پایان سال
سال، گردش موجودي، داشته است )
1 (4 7 (4 6 (3 5 (2
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
به دست میآید ) « نسبت جاري » از صورت کسر « چه اقلامی » 200 . نسبت سریع (یا نرخ فوري)، با کسر
1) موجوديهاي جنسی 2) مطالبات و اوراق بهادار
3) نقد و بانک و مطالبات 4) موجوديهاي جنسی و پیش پرداختها
201 . حقوق ماهیانه کارکنان موسسهاي 3000000 ریال بوده که بابت 10 % مالیات و 30 % بیمههاي اجتماعی (شامل 7% سهم کارکنان و 23 % سهم
ثبت میگردد؟ ) « چه مبلغ » کلاً « هزینه حقوق ماهیانه موسسه » ، کارفرما) منظور می شود
9630000(4 1530000(3 3000000(2 9420000 (1
« حساب کالاي شعبه در دفاتر مرکز بدهکار » ، کدام فعالیت زیر، به روش ارسال کالا بر اساس بهاي تمام شده به شعبه فاقد دفاتر » 202 . در ثبت
میگردد؟ )
1) موجودي کالاي شعبه در آغاز دوره 2) فروش کالا در شعبه
3) برگشت کالا از شعبه 4) موجودي کالاي شعبه در پایان دوره
« کدامین اقلام شعبه » ، 203 . در شعب بدون دفاتر رسمی که کالا از مرکز به قیمت تمام شده به اضافه چند درصد سود براي آن ارسال میگردد
نمیشود؟ ) « حساب تعدیل کالاي شعبه » مشمول
1) موجودي اول و آخر دوره 2) کالاي ارسالی به شعبه 3) کالاي برگشتی از شعبه 4) فروشها
براي آن ارسال می شده. شمارش فیزیکی انبار شعبه و محاسبه آن به قیمت فروش « قیمت فروش » 204 . در شعبهاي که دفاتر رسمی نداشته و کالا به
برابر باشد؟ ) « چه حسابی » باید با مانده
1) کالاي شعبه 2) کالاي ارسالی 3) عملکرد 4) خلاصه حساب سود و زیان
متقابل است؟ ) « حساب کالاي ارسالی به شعبه » با « چه حسابی » ، 205 . در شعبه داراي دفاتر مستقل
1) جاري مرکز 2) کالاي دریافتی از مرکز 3) جاري شعبه 4) خلاصه حساب سود و زیان
دیده میشود؟ ) « چه حسابی » 206 . در ارتباط با داراییهاي ثابت شعبهاي که حساب آن را مرکز نگاه دارد، در دفاتر شعبه
1) هزینه استهلاك 2) جاري شعبه 3) ذخیره استهلاك 4) بدهکاران شعبه
است ) « مصرف سرمایه در گردش » 207 . ثبت کدام فعالیت زیر، مستلزم
1) استهلاك 2) فروش 3) حقوق 4) سود تضمین شده دریافتی
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
208 . فروش کالا در بنگاهی طی دوره 1500000 و 80 % آن نقدي انجام گرفته، در ضمن هزینه حقوق دوره 350000 ریال بوده که 50000 ریال آن
چقدر بوده است ) « منابع حاصل از عملیات طی دوره بر مبناي وجه نقد » معوق مانده، در این صورت
1 (600000 2 (850000 3 (900000 4 (1150000
209 . کدامیک از موارد زیر جزء اصول پذیرفته شده حسابداري نمیباشد؟ )
1) اصل بهاي تمام شده تاریخی 2) اصل وضع هزینههاي یک دوره از درآمد همان دوره
3) اصل دوره مالی 4) اصل افشاء
210 . کاهش در یک دارایی ممکن است در نتیجه : ؟ )
1) افزایش در یک بدهی باشد 2) کاهش در یک دارایی دیگر باشد
3) افزایش در یک دارایی دیگر باشد. 4) هر سه مورد صحیح است
211 . افزایش در یک بدهی ممکن است در نتیجه : ؟ )
1) کاهش در یک دارایی دیگر باشد 2) افزایش در یک بدهی دیگر باشد.
3) افزایش در سرمایه باشد 4) افزایش در یک دارایی باشد.
212 . کدامیک از اشتباهات زیر با تهیه تراز آزمایشی مشخص نمیشود؟ )
1 ریال از یکی از بدهکاران به جاي حساب صندوق به حساب موجودي کالا منظور شده است. /500/ 1) دریافت 000
1 ریال بستانکار شده /500/ 1 ریال بدهکار و حساب صندوق 000 /500/ 1 ریال از یکی از بدهکاران، حساب بدهکاران 000 /500/ 2) بابت دریافت 000
است.
1 ریال بدهکار /500/ 1 ریال دریافتی از یکی از بدهکاران، حساب صندوق 000 /500/ 3) هنگام انتقال اقلام از دفتر روزنامه به دفتر کل، به جاي 000
شده است.
1 ریال بدهکار بستانکار شده است. /500/ 1 ریال از یکی از بدهکاران، حساب صندوق 000 /500/ 4) بابت دریافت 000
100 ریال باشد، / 200 ریال و سایر هزینههاي عملیاتی برابر 000 / 213 . سود ناویژه فروش 30 % قیمت تمام شده می باشد. در صورتی که سود ویژه 000
مبلغ فروش برابر است با :
3 ریال /000/000 ( 1 ریال 3 /000/000 ( 1/300/000 ریال 2 (1 3/300/000 ریال (4
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
500 ریال فروش را در سال 1379 اشتباها به حساب سود انباشته منظور نموده است. صرف نظر از تأثیر مالیاتی / 214 . حسابدار یک شرکت مبلغ 000
اصلاح اشتباه فوق در سال 1380 به چه ترتیب انجام میپذیرد؟ )
500/ 500 ، سود انباشته 000 / 1) فروش 000 500/ 500 ، فروش 000 / 2) سود انباشته 000
4 500 ) نیاز به سند اصلاحی ندارد / 500 ، فروش 000 / 3) بدهکاران 000
5 ریال و پیش / 10 ریال موجودي کالاي آن برابر 000 / 20 ریال و بدهی هاي جاري آن برابر 000 / 215 . دارایی هاي جاري شرکت آلفا برابر 000
پرداختهاي آن برابر 2500 ریال است نسبت جاري برابر است با:
4) هیچکدام ¼ (3 2 (2 ½ (1
216 . بابت تخفیف دریافتی براي معیوب بودن کالا خریداري شده چه حسابی بستانکار میشود )
1) خرید 2) تخفیفات نقدي خرید 3) برگشت از خرید و تخفیفات 4) تخفیفات معیوب بودن کالا
10 ) میباشد. اگر خریدار بتواند از این تخفیف استفاده کند، ثبت پرداخت در دفاتر / 4 ریال برنج با شرط (ن / 30 2 /200/ 217 . فروش نسیه 000
وي چگونه است؟ )
بستانکار بدهکار
3 ریال /780/ 1) صندوق 000
4 ریال /200/ حسابهاي دریافتنی 000
420 ریال / برگشت از فروش و تخفیفات 000
3 ریال /780/ صندوق 000
4 ریال /200/ 2) حسابهاي پرداختنی 000
420 ریال / تخفیف نقدي فروش 000
4 ریال /200/ حسابهاي دریافتنی 000
4 ریال /116/ 3) صندوق 000
84 ریال / تخفیف نقدي فروش 000
4 ریال /116/ صندوق 000
4 ریال /200/ 4) حسابهاي پرداختنی 000
84 ریال / تخفیف نقدي خرید 000
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
7 ریال خرید و بابت نصب آن /200/ 7 ریال است با شرایط نسیه به مبلغ 000 /000/ 218 . شرکت سپند یک دستگاه رایانه که قیمت نقدي آن 000
100/000 ریال پرداخت که بلافاصله مورد بهرهبرداري قرار گرفت بهاي تمام شدهی آن چند ریال است؟ )
1 (000/000/7 2 (000/100/7 3 (000/200/7 4 (000/300/7
219 . براي تهیهي صورت مغایرت بانکی در تعیین مانده ي واقعی، کدام یک از اقلام زیر از مانده ي صورتحساب بانک باید کسر شود؟
1) برداشت کارمزد 2) سپرده بین راهی
3) چکهاي بین راهی 4) واریز مشتریان به حساب جاري مؤسسه
220 . براي اصلاح حساب هزینههاي ثبت نشده، در پایان دوره ي مالی، کدام حساب بدهکار میشود ؟ )
1) حسابهاي پرداختنی 2) پیش پرداخت هزینه
3) حسابهاي دریافتنی 4) هزینهي مربوط
e-) ؟ 400 ریال از کالاي ارسالی به شعبه به دلیل معیوب بودن به مرکز برگشت داده شد، ثبت این رویداد به چه صورت میباشد / 221 . مبلغ 000
estekhdam.com(
1) کالاي شعبه بدهکار کالاي ارسالی بستانکار 2) کالاي ارسالی بدهکار کالاي شعبه بستانکار
3) برگشت از فروش بدهکار کالاي شعبه بستانکار 4) برگشت از فروش و تخفیفات بدهکار کالاي ارسالی بستانکار
222 . شرکتی داراي یک شعبه در شیراز میباشد و کالاي ارسالی به شعبه شیراز را به قیمت تمام شده به حساب شعبه منظور می کند. مانده حساب
6 ریال می باشند. /000/ 5 ریال و مانده حساب کالاي شعبه 000 /000/ کالاي ارسالی در پایان سال و قبل از صدور ثبت هاي اصلاحی پایان دوره 000
250 ریال و هزینه شعبه / 600 ریال می باشند، موجودي کالاي پایان دوره 000 / 250 ریال و هزینه شعبه بالغ بر 000 / موجودي کالاي پایان دوره 000
600 ریال میباشد. سود نا ویژه شعبه عبارت است از : / بالغ بر 000
1/000/000 ریال (1
1/250/000 ریال (2
650/000 ریال (3
4) با استفاده از اطلاعات فوق سود نا ویژه شعبه را نمیتوان مشخص نمود.
223 . در تهیه صورت گردش وجوه نقد کدامیک از موارد زیر جزء فعالیتهاي تأمین مالی طبقه بندي میشود؟ )
1) فروش سهام شرکت به ارزش اسمی 2) فروش سهم شرکت به قیمتی بیشتر از ارزش اسمی
3) فروش اوراق قرضه 4) هر سه مورد
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
224 . در تهیه صورت گردش وجوه نقد کدامیک از موارد زیر جزء فعالیتهاي عملیاتی طبقهبندي میشود؟ )
1) وجوه پرداختی بابت خرید سهام سایر شرکتها 2) وجوه پرداختی بابت بازخرید اوراق قرضه
3) وجوه پرداختی بابت خریدهاي نسیه 4) هر سه مورد صحیح است
225 . در تهیه صورت گردش وجوه نقد در ذخیره بازخرید سنوات خدمت کارکنان جزء کدام گروه طبقه بندي میشود؟ )
1) فعالیتهاي عملیاتی 2) فعالیتهاي تأمین مالی
3) فعالیتهاي سرمایه گذاري 4) هیچکدام
120 ریال به فروش رسیده است. در رابطه با فروش سهام کدامیک از موارد زیر در دفاتر / 100 ریال به مبلغ 000 / 226 . سهامی به ارزش اسمی 000
شرکت ثبت میشود؟ )
120 ریال بستانکار میشود. / 120 ریال بدهکار و حساب بانک 000 / 1) حساب سرمایه گذاري 000
120 ریال بدهکار میشود / 20 ریال بستانکار و بانک 000 / 100 ریال و صرف سهام 000 / 2) حساب سرمایه 000
120 ریال بستانکار میشود. / 20 ریال بدهکار و حساب بانک 000 / 100 ریال و صرف سهام 000 / 3) حساب سرمایه 000
4) هیچکدام صادق نمیباشد.
227 . تهیه صورتهاي مالی در پایان هر سال مالی بر اساس کدامیک از مفروضات حسابداري تهیه میشود؟ )
1) فرض تعهدي 2) فرض واحد اندازه گیري
3) فرض دوره مالی 4) هیچکدام
340 ریال است. /000 ، 930 ریال و مطالبات سوخت شده در طی سال 84 / 228 . مانده ي ذخیره ي مطالبات مشکوك الوصول در اول سال 84 مبلغ 000
7 ریال است تعدیل گردد، چه حسابی به چه مبلغی بدهکارمی /200/ چنانچه مطالبات مشکوك الوصول در پایان سال به 4% فروش خالص که 000
شود )
302 ریال / 302 ریال 2) هزینهي مطالبات مشکوك الوصول 000 / 1) ذخیره ي مطالبات مشکوك الوصول 000
288 ریال / 288 ریال 4) هزینهي مطالبات مشکوك الوصول 000 / 3) ذخیره ي مطالبات مشکوك الوصول 000
229 . با توجه به اطلاعات زیر خرید خالص چند هزار ریال است )
30 ریال. / 100 ریال، هزینهي حمل کالاي خریداري شده 00 / 320 ریال، برگشت از خرید و تخفیفات 000 / خرید 000
1 (220 2 (250 3 (350 420 (4
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
230 . در روش ادواري بابت اصلاح حساب موجودي کالا، از کدام حساب واسطهاي استفاده میشود ؟ )
1) خلاصه حساب سود و زیان 2) موجودي کالاي مصرف شده
3) بهاي تمام شده ي کالاي خریداري شده 4) بهاي تمام شده ي کالاي فروش رفته
پاسخنامه
1 – گزینه 3
2 – گزینه 2
3 – گزینه 2
4 – گزینه 3
5 – گزینه 4
6 – گزینه 4
7 – گزینه 2
8 – گزینه 3
9 – گزینه 4
10 – گزینه 4
11 – گزینه 4
12 – گزینه 3
13 – گزینه 2
14 – گزینه 4
15 – گزینه 4
16 – گزینه 4
17 – گزینه 3
18 – گزینه 2
19 – گزینه 4
20 – گزینه 4
21 – گزینه 2
41 – گزینه 2
42 – گزینه 3
43 – گزینه 3
44 – گزینه 1
45 – گزینه 4
46 – گزینه 2
47 – گزینه 1
48 – گزینه 2
49 – گزینه 2
50 – گزینه 3
51 – گزینه 4
52 – گزینه 4
53 – گزینه 3
54 – گزینه 1
55 – گزینه 2
56 – گزینه 3
57 – گزینه 3
58 – گزینه 2
59 – گزینه 3
60 – گزینه 1
61 – گزینه 2
81 – گزینه 1
82 – گزینه 3
83 – گزینه 1
84 – گزینه 4
85 – گزینه 2
86 – گزینه 2
87 – گزینه 4
88 – گزینه 2
89 – گزینه 1
90 – گزینه 1
91 – گزینه 2
92 – گزینه 1
93 – گزینه 3
94 – گزینه 4
95 – گزینه 4
96 – گزینه 2
97 – گزینه 4
98 – گزینه 1
99 – گزینه 3
100 – گزینه 1
101 – گزینه 2
121 – گزینه 1
122 – گزینه 2
123 – گزینه 1
124 – گزینه 4
125 – گزینه 4
126 – گزینه 2
127 – گزینه 2
128 – گزینه 1
129 – گزینه 4
130 – گزینه 1
131 – گزینه 3
132 – گزینه 4
133 – گزینه 2
134 – گزینه 1
135 – گزینه 4
136 – گزینه 1
137 – گزینه 1
138 – گزینه 2
139 – گزینه 4
140 – گزینه 1
141 – گزینه 3
161 – گزینه 3
162 – گزینه 2
163 – گزینه 4
164 – گزینه 4
165 – گزینه 4
166 – گزینه 3
167 – گزینه 1
168 – گزینه 1
169 – گزینه 4
170 – گزینه 1
171 – گزینه 3
172 – گزینه 4
173 – گزینه 1
174 – گزینه 4
175 – گزینه 3
176 – گزینه 3
177 – گزینه 3
178 – گزینه 4
179 – گزینه 1
180 – گزینه 2
181 – گزینه 3
201 – گزینه 1
202 – گزینه 1
203 – گزینه 4
204 – گزینه 1
205 – گزینه 2
206 – گزینه 1
207 – گزینه 3
208 – گزینه 3
209 – گزینه 3
210 – گزینه 3
211 – گزینه 4
212 – گزینه 4
213 – گزینه 2
214 – گزینه 4
215 – گزینه 2
216 – گزینه 3
217 – گزینه 4
218 – گزینه 4
219 – گزینه 3
220 – گزینه 4
221 – گزینه 2
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
22 – گزینه 3
23 – گزینه 4
24 – گزینه 2
25 – گزینه 4
26 – گزینه 1
27 – گزینه 2
28 – گزینه 3
29 – گزینه 3
30 – گزینه 1
31 – گزینه 1
32 – گزینه 3
33 – گزینه 2
34 – گزینه 1
35 – گزینه 4
36 – گزینه 2
38 – گزینه 3
39 – گزینه 1
40 – گزینه 4
62 – گزینه 3
63 – گزینه 1
64 – گزینه 3
65 – گزینه 2
66 -گزینه 1
67 – گزینه 3
68 – گزینه 2
69 – گزینه 3
70 – گزینه 3
71 – گزینه 1
72 – گزینه 2
73 – گزینه 3
74 – گزینه 1
75 – گزینه 1
76 – گزینه 3
77 – گزینه 2
78 – گزینه 4
79 – گزینه 4
80 – گزینه 3
102 – گزینه 4
103 – گزینه 3
104 – گزینه 1
105 – گزینه 2
106 – گزینه 1
107 – گزینه 2
108 – گزینه 3
109 – گزینه 4
110 – گزینه 2
111 – گزینه 1
112 – گزینه 3
113 – گزینه 1
114 – گزینه 1
115 – گزینه 1
116 – گزینه 2
117 – گزینه 4
118 – گزینه 3
119 – گزینه 2
120 – گزینه 4
142 – گزینه 4
143 – گزینه 1
144 – گزینه 3
145 – گزینه 2
146 – گزینه 1
147 – گزینه 2
148 – گزینه 4
149 – گزینه 4
150 – گزینه 2
151 – گزینه 1
152 – گزینه 3
153 – گزینه 3
154 – گزینه 2
155 – گزینه 1
156 – گزینه 3
157 – گزینه 2
158 – گزینه 2
159 – گزینه 1
160 – گزینه 4
182 – گزینه 1
183 – گزینه 2
184 – گزینه 1
185 – گزینه 3
186 – گزینه 4
187 – گزینه 2
188 – گزینه 4
189 – گزینه 1
190 – گزینه 3
191 – گزینه 3
192 – گزینه 3
193 – گزینه 4
194 – گزینه 4
195 – گزینه 1
196 – گزینه 2
197 – گزینه 4
198 – گزینه 2
199 – گزینه 2
200 – گزینه 4
222 – گزینه 2
223 – گزینه 4
224 – گزینه 3
225 – گزینه 1
226 – گزینه 2
227 – گزینه 1
228 – گزینه 1
229 – گزینه 2
230 – گزینه 4
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
حسابداري میانه
1. فروش شرکتی 2000000 ریال و نسبت حاشیه فروش آن 25 % است. اگر نسبت حاشیه ایمنی 40 % باشد، نقطه سر بسر شرکت چند ریال است؟
(
1 (500000 2 (800000 3 (2100000 5100000 (4
1 ریال به ستون بستانکار تراز آزمایشی موازنه برقرار میشود، این رقم ………… / 2. پس از تسعیر تراز آزمایشی شعبه خارجی با منظور نمودن 000
1) سود حاصل از تسعیر ارز است 2) حساب جاري مرکز را بدهکار مینماید
3) زیان حاصل از تسعیر ارز است 4) حساب جاري شعبه را بستانکار مینماید
3. در حسابداري تورمی، سود و زیان ناشی از قدرت خرید کدام مورد محاسبه میشود؟ (
1) فقط بدهیهاي غیر پولی 2) فقط داراییهاي پولی
3) داراییها و بدهیهاي پولی 4) داراییها و بدهیهاي غیر پولی
4. مخارج زیر توسط شرکت شبیه انجام شده است:
150 میلیون ریال تحقیقات مربوط به ساخت محصول جدید
500 میلیون ریال طراحی، ساخت و آزمایش نمونه محصول قبل از تولید
50 میلیون ریال آزمایش تجهیزات تولید در مراحل اولیه تولید
850 میلیون ریال طراحی و ساخت تجهیزات آزمایشی
40 میلیون ریال هزینه رفع عیب تجهیزات
با توجه به استانداردهاي حسابداري مجموع مخارج تحقیق و توسعه چند میلیون ریال است )
1 (650 2 (500/1 3 (550/1 1/590 (4
15 ریال افزایش یافته است. سود سرمایهگذاري در سهام که به روش /000/ 5. مانده حساب سرمایهگذاري در سهام شرکتی نسبت به سال قبل 000
2 ریال میباشد. همچنین طی سال بخشی /000/ 7 ریال و سود سهام دریافتی از این بابت 000 /000/ ارزش ویژه شناسایی شده است، مبلغ 000
500 ریال زیان شناسایی شد. وجه نقد پرداختی بابت / 4 ریال به فروش رسید و از این بابت 000 /000/ از سرمایهگذاري در سهام به قیمت 000
سرمایهگذاري در سهام در صورت گردش وجوه نقد چند ریال است؟ )
1 (000/500/10 2 (000/000/14 3 (000/500/14 15/000/000 (4
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
30 ریال در دهم اسفند ماه سال 1386 از طریق قرار داد اجاره به شرط تملیک تحصیل شده است. طبق /000/ 6. ماشینآلاتی به ارزش منصفانه 000
986 ریال / قرار داد 20 % ارزش ماشینآلات به عنوان پیش پرداخت اجاره به شرکت لیزینگ پرداخت شده است و اقساط اجاره ماهانه به مبلغ 000
طی مدت 30 ماه (مدت قرارداد اجاره) پرداخت خواهد شد. سر رسید اولین قسط دهم فروردین ماه سال 1387 میباشد. در صورت جریان وجوه نقد
سال 1386 وجه نقد پرداختی بابت تحصیل این دارایی ثابت چند ریال است؟ )
24/000/000 (3 6/000/000 ( 1) صفر 2 30/000/000 (4
7. مانده حساب بانکی طبق صورت حساب بانکی 830 ریال میباشد. وجوه در راه 170 ریال، چک برگشتی مشتري که در دفاتر ثبت نشده است
1 ریال می باشد که در / 12 ریال و اشتباه بانک در برداشت از حساب 25 ریال میباشد. وجوه واریزي بانک بابت تسهیلات فروش سلف 000
دفاتر شرکت ثبت نشده است. همچنین 295 ریال از چکهاي صادر شده تا تاریخ تهیه صورت مغایرت نقد نشده است. مانده حساب بانکی طبق
دفاتر شرکت، چند ریال است؟ )
1 (258 2 (37 3 (88 742 (4
600 ریال است. در سال مالی مزبور / 400 ریال و 000 / 8. جمع حقوق صاحبان سهام شرکت مهر ایران در ابتدا و انتهاي دوره به ترتیب 000
رویدادهاي زیر به وقوع پیوسته است:
50/000 صدور سهام جدید به شکل نقدي
20/ حذف مازاد تجدید ارزیابی و کاهش مانده آن به صفر 000
30/000 تقسیم سود نقدي
سود جامع دوره مالی، کدام است؟ )
1 (000/120 2 (000/160 200/000 (4 180/000 (3
9. کدام یک از موارد زیر تهاتر دارایی یا بدهی است؟ )
1) کسر کردن تخفیفات نقدي خرید از مبلغ خرید. 2) کسر کردن پیش پرداخت مالیات از بدهی مالیاتی.
3) کسر کردن سود تضمین شده سنوات آتی از مبلغ بدهی. 4) کاهش ذخیره هزینههاي پرداخت نشده در نتیجه پرداخت این هزینهها.
e-) ؟ 10 . ارزش بازار کالاي در جریان ساخت پایان دوره براساس قاعده ي اقل بهاي تمام شده یا قیمت بازار طبق کدام گزینه تعیین میشود
estekhdam.com(
1) ارزش جایگزینی 2) خالص ارزش بازیافتی 3) هزینهي تولید مجدد 4) خالص ارزش بازیافتی منهاي سود متعارف
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
200 ریال صادر شده ولی / 500 ریال بوده است. یک فقره چک به مبلغ 000 / 81 مانده حساب بانک در دفاتر شرکت 000 /6/ 11 . در تاریخ 31
310 ریال در دفاتر شرکت ثبت شده است. بانک / 130 ریال اشتباها،ً 000 / گیرنده آن به بانک مراجعه ننموده است. یک فقره چک به مبلغ 000
140 ریال به / 20 ریال از حساب شرکت برداشت نموده که در دفاتر شرکت ثبت نشده است. حواله اي به مبلغ 000 / کارمزدي به مبلغ 000
حساب شرکت واریز شده و شرکت از آن بی اطلاع است. مانده واقعی حساب بانک برابر است با :
900 ریال /000 ( 1 ریال 3 /100/000 ( 700/000 ریال 2 (1 940/000 ریال (4
12 . قیمت تمام شده کالاي فروش رفته شرکت تیر در سال 1380 معادل 850 هزار ریال بوده و کلیه خریدهاي شرکت نسیه است. با توجه به
اطلاعات زیر، وجه نقد پرداخت شده براي خرید کالا در سال 1380 کدام است )
مانده در پایان سال به هزار ریال مانده اول سال به هزار ریال
730 موجودي کالا 700
420 حسابهاي پرداختنی 400
1 (700 2 (820 3 (840 850 (4
375 ریال به صورت اقساطی به آقاي ب / 13 . شرکت دال کالاهاي خود را به طور اقساطی می فروشد. در اوایل سال 1385 کالایی به مبلغ 000
% 10 ریال به عنوان پیش دریافت و نسبت به باقیمانده اقساط 12 % کارمزد دریافت میکند. این شرکت کالا را با 25 / فروخت. در اوایل سال مبلغ 000
سود نسبت به بهاي تمام شده به کلیه مشتریان به فروش می رساند. تعداد اقساط 5 سال و در پایان هر سال دریافت می گردد. سود و زیان
شرکت در پایان سال اول به طور کلی از این معامله چند ریال گزارش مینماید؟ )
1 (000/75 2 (000/64 3 (000/33 31/000 (4
14 . تجزیه و تحلیل کدامیک از حسابهاي زیر شواهد کمتري در ارتباط با حذف تجهیزات ارائه مینماید )
1) استهلاك انباشته 2) هزینه بیمه 3) حساب اموال، ماشینآلات و تجهیزات 4) برگشت از خرید و تخفیفات
15 . حساب موجودي مسدود شده در بانکها در کدامیک از گروههاي صورت وضعیت مالی طبقه بندي میشوند؟ )
1) دارائی جاري 2) دارائی نامشهود 3) مخارج انتقالی به دوره آتی 4) سایر دارائیها
16 . در تعیین بهاي تمام شده محصولات، منظور نمودن کدامیک از موارد زیر معمولا مجاز شمرده میشود؟ )
1) زیان کاهش ارزش موجوديهاي جنسی 2) زیان حاصل از بین رفتن ماشین آلات تولیدي بیمه نشده
3) زیان ناشی از ضایعات عادي 4) زیان ناشی از تسعیر داراییها و بدهیهاي ارزي عملیاتی
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
5 ریال در ابتداي سال 1378 خریداري شده است. عمر مفید دارایی ثابت 5 سال و ارزش اقساط /000/ 17 . دارایی ثابت به بهاي تمام شده 000
آن صفر میباشد. کدامیک از موارد زیر در مورد هزینه استهلاك سال 1380 صحیح است؟ )
1 ریال میباشد /000/ 1) بر اساس روش مجموع سنوات هزینه استهلاك سال 1380 برابر 000
1 ریال میباشد /000/ 2) بر اساس روش خط مستقیم هزینه استهلاك سال 1380 برابر 000
3) موارد 1 و 2 صحیح است
4) هیچکدام صحیح نیست
4 ریال به فروش رسیده است. در صورتی که /000/ 5 ریال خریداري شده و 2 سال بعد به بهاي 000 /000/ 18 . ماشین آلاتی به بهاي تمام شده 000
e-) ؟ استهلاك به صورت نزولی و 10 % در سال محاسبه شود، کدامیک از موارد زیر در زمان فروش ماشین آلات در دفاتر شرکت ثبت میشود
estekhdam.com(
5/000/ 1، دارایی ثابت 000 /000/ 4، استهلاك انباشته 000 /000/ 1) نقد و بانک 000
5/000/ 5، دارایی ثابت 000 /000/ 2) نقد و بانک 000
5/000/ 1، نقد و بانک 000 /000/ 4، استهلاك انباشته 000 /000/ 3) نقد و بانک 000
4) هیچکدام
19 . شرکتی معادل 10 % مانده حساب بدهکاران در پایان سال ذخیره مطالبات مشکوك الوصول در نظر میگیرد. مانده حساب ذخیره مطالبات
50 ریال از مطالبات شرکت سوخت شده است. در صورتی که مانده حساب بدهکاران در / 20 ریال بوده است. طی سال 000 / مشکوك الوصول 000
پایان سال 550000 ریال باشد، ذخیره مورد نیاز بابت مطالبات مشکوك الوصول در پایان سال چقدر است؟ )
35000 ریال (3 55000 ( 40/000 ریال 2 (1 4) هیچکدام
20 . برعلیه شرکت آلفا شکایتی در دادگاه مطرح شده است. تا پایان سال 1379 رأي قطعی دادگاه صادر نشده است. انتظار میرود شرکت آلفا به
15 ریال محکوم گردد. این مطلب در صورتهاي مالی شرکت آلفا چگونه باید منعکس شود؟ /000/ 5 ریال و حداکثر 000 /000/ پرداخت حداقل 000
(
5/000/000 ریال ذخیره در حسابها منظور شده و موضوع به نحو مطلوب در یادداشتهاي همراه صورت مالی افشاء شود. (1
15/000/000 ریال ذخیره در حسابها منظور شده و موضوع به نحو مطلوب در یادداشتهاي همراه صورت مالی افشاء شود. (2
3) فقط در یادداشتهاي همراه صورتهاي مالی افشاء شود
15/000/000 ریال ذخیره در حسابها منظور شود. (4
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
150 ریال کارمزد بانکی ثبت شده / 27 ریال است. اقلام باز شامل 000 /850/ 21 . ماندة حساب بانک طبق دفاتر در پایان بهمن ماه 1378 مبلغ 000
e-) ؟ 590 ریال ثبت شده است. مانده ي صحیح بانک چند ریال است / 950 ریال است که در دفتر 000 / و یک فقره چک صادره به مبلغ 000
estekhdam.com(
28 ریال /060/000 ( 27 ریال 3 /850/000 ( 27/340/000 ریال 2 (1 28/360/000 ریال (4
e-) ؟ 22 . در حسابداري شعب غیر مستقل (متمرکز) به روش بهاي تمام شده، سود ناخالص شعبه از چه حسابی استخراج میشود
estekhdam.com(
1) کالاي شعبه 2) موجودي کالاي شعبه 3) کالاي ارسالی به شعبه 4) خلاصۀ سود و زیان شعبه
1379 خریداري نموده است. هزینههاي نصب و راه اندازي به مبلغ /2/ 100 ریال در تاریخ 1 /000/ 23 . شرکت آلفا ماشین آلاتی را به مبلغ 000
1379 راه اندازي /6/ 15 ریال پرداخت شده است. ماشین آلات مزبور در تاریخ 1 /000/ 5/000/000 ریال و هزینه حمل ماشین آلات به مبلغ 000
1379 ماشین آلات تولید انبوه خود را /9/ 2 ریال هزینه در برداشته است که قابل فروش نمیباشد. از تاریخ 30 /000/ شده و تولید آزمایشی آن 000
12 ریال برآورد گردد، هزینه استهلاك سال 1379 /000/ آغاز نموده است. در صورتی که عمر مفید ماشین آلات 10 سال بوده و ارزش اسقاط آن 000
آن برابر است با :
2 ریال /200/000 ( 2 ریال 3 /700/000 ( 2/625/000 ریال 2 (1 2/750/000 ریال (4
24 . قائده اقل بهاي تمام شده با قیمت بازار مصداق کدام مفهوم است )
1) محافظه کاري 2) قیمت تمام شده واقعی 3) ثبات رویه 4) رجحان محتوي بر شکل
نرخ بازدهی حسابداري متوسط » چه نسبتی از « نرخ بازدي حسابداري سرمایه گذاري اولیه » ، 25 . در صورتی که ارزش اسقاط یک دارایی صفر نباشد
خواهد بود ) « سرمایهگذاري
% 4) کمی بیش از 100 %100 (3 % 2 %50 ) کمی بیش از 50 (1
26 . مابهالتفاوت فروش سهام به قیمت کمتر از ارزش اسمی در کدام حساب بدهکار یا بستانکار میشود؟ )
1) صرف سهام – بستانکار 2) صرف سهام – بدهکار 3) کسر سهام – بستانکار 4) کسر سهام – بدهکار
27 . کدام یک جزو اقلام غیر پولی است؟ )
1) پیشپرداختها 2) حسابهاي دریافتنی 3) سرمایهگذاري کوتاهمدت 4) موجودي نقد
28 . کدامیک از موارد زیر جزء اقلام غیرمترقبه محسوب نمیگردد؟ )
1) زیان حاصل از کاهش ارزش موجوديهاي مواد و کالا 2) زیان حاصل از کاهش ارزش سرمایه گذاريهاي کوتاه مدت
3) سود و زیان ناشی از تغییر روش در شناسایی سود پیمانهاي بلندمدت 4) هیچکدام از موارد فوق غیرمترقبه نمیباشد.
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
29 . در شرایط تورمی کدامیک از روشهاي نگهداري موجودي کالا سود کمتري را نشان میدهد؟ )
1) روش اولین صادره از اولین وارده 2) روش اولین صادره از آخرین وارده
3) روش میانگین موزون 4) روش میانگین متحرك
30 . شرکت آلفا دارایی ثابت را به ارزش دفتري 56 میلیون ریال با دارایی ثابت مشابه دیگري که ارزش متعارف آن 64 میلیون ریال است معاوضه نموده
و 8 میلیون ریال دریافت میکند. شرکت آلفا چه مقدار سود میبایست شناسایی کند )
2 میلیون ریال ( 16 میلیون ریال 3 ( 8 میلیون ریال 2 (1 12 میلیون ریال (4
31 . کدام مورد از عوامل مؤثر در تعیین استهلاك نیست؟ )
1) ارزش اسقاط 2) بهاي تمام شده دارایی ثابت (واقعی)
3) نرخ تورم 4) عمر مفید دارایی
32 . مخارج انتقالی به دورههاي آتی جزء کدامیک از سرفصلهاي زیر است )
1) داراییهاي جاري 2) داراییهاي غیر جاري 3) داراییهاي نامشهود 4) داراییهاي موهوم
33 . آقاي الف عضو شرکت تعاونی تاکسیرانی یک وسیله نقلیه را از طریق قرارداد اجاره به شرط تملیک تصاحب می نماید. طبق قرارداد آقاي الف می
بایست بهاي اجارهاي وسیله نقلیه را در 5 قسط متساوي سالانه پرداخت نماید. قسط اول 15 میلیون ریال، قسط دوم 14 میلیون ریال، قسط سوم 13
میلیون ریال، قسط چهارم 22 میلیون ریال، قسط پنجم 24 میلیون ریال است. بهره اجارهاي نسبت به مانده اول سال 20 درصد توافق شده است.
سود اجارهاي فروشنده براي سال دوم چند میلیون ریال میباشد؟ )
1 (10 2 (9 3 (8 4 (7
20 ریال در دفاتر شرکت ثبت / 200 ریال اشتباها به مبلغ 000 / 1 ریال میباشد. چکی به مبلغ 000 /200/ 34 . مانده حساب بانک در دفتر شرکت 000
50 ریال در دفاتر شرکت ثبت نشده است. در صورتی که مغایرت دیگري در / شده است و یک فقره حواله ریزي به حساب شرکت به مبلغ 000
حسابها وجود نداشته باشد، مانده واقعی برابر است با :
270 ریال /000 ( 1 ریال 3 /250/000 ( 1/070/000 ریال 2 (1 1/430/000 ریال (4
35 . ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در صورتهاي مالی به چه نحو انعکاس مییابد؟ )
1) در صورتحساب سود و زیان به عنوان زیان تحقق یافته 2) در ترازنامه و به عنوان کاهنده سرمایه گذاريها
3) در ترازنامه در قسمت بدهیهاي جاري 4) در صورت حساب سود و زیان به عنوان بخشی از هزینه هاي غیرعملیاتی
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
1 است، کدام یک از موارد زیر مورد انتظار است ) تغییرات بازده سهم …………… است. / 36 . در سهمی که بتاي آن 5
1) بیشتر از تغییرات بازده بازار 2) هم جهت با تغییرات بازده بازار
3) معادل تغییرات بازده بازار 5 درصد بیشتر از تغییرات بازده بازار (4
1377 خریداري نموده است. عمر مفید ماشین آلات 5 سال میباشد. /5/ 3 ریال در تاریخ 1 /000/ 37 . شرکت آلفا دارایی ثابت به قیمت تمام شده 000
1379 ماشین آلات مزبور به علت تغییر خط تولید متوقف شده و تا پایان سال 79 از آن استفاده نشده است. هزینه استهلاك سال /6/ در تاریخ 31
79 براي ماشین آلات مزبور برابر است با :
400 ریال /000 ( 200 ریال 3 /000 ( 300/000 ریال 2 (1 600/000 ریال (4
50 ریال در اثر آتش سوزي از بین رفته است. با توجه به اینکه این /000/ 1380 به مبلغ 000 /10/ 38 . موجوديهاي کالاي شرکت آلفا در تاریخ 1
شرکت هنوز حسابهاي سال 1379 را نبسته و در حال تهیه صورتهاي مالی است. این مطلب در صورتهاي مالی سال مالی منتهی به
1379/12/29 چگونه میبایست انعکاس یابد )
50/000/000 ریال زیان ناشی از آتش سوزي در صورتحساب سود و زیان سال 1379 گزارش شود. (1
2) فقط در یادداشتهاي همراه صورتهاي مالی افشاء شود.
50 ریال از موجوديهاي کالاي شرکت حذف شده و این مبلغ به عنوان هزینه غیرمترقبه در /000/000 ، 3) در صورتهاي مالی سال 1379
صورتحساب سود و زیان سال 1379 گزارش شود.
4) هیچکدام صحیح نمیباشد.
پاسخنامه
1 – گزینه 3
2 – گزینه 3
3 – گزینه 3
4 – گزینه 2
5 – گزینه 4
6 – گزینه 2
7 – گزینه 1
8 – گزینه 4
9 – گزینه 2
10 – گزینه 3
11 – گزینه 1
21 – گزینه 4
13 – گزینه 2
14 – گزینه 4
15 – گزینه 4
16 – گزینه 3
17 – گزینه 3
18 – گزینه 1
19 – گزینه 2
20 – گزینه 1
21 – گزینه 1
22 – گزینه 1
23 – گزینه 4
24 – گزینه 1
25 – گزینه 4
26 – گزینه 4
27 – گزینه 1
28 – گزینه 4
29 – گزینه 2
30 – گزینه 2
31 – گزینه 3
32 – گزینه 3
33 – گزینه 1
34 – گزینه 1
35 – گزینه 2
36 – گزینه 1
37 – گزینه 1
38 – گزینه 2
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
بودجه
1. سرقفلی، مطالبات، بستانکاران، اثاثه و اسناد پرداختی در ترازنامه به ترتیب جزو:
1) بدهی، بدهی، دارایی، بدهی و دارایی هستند 2) دارایی، بدهی، بدهی، دارایی و بدهی هستند
3) دارایی، دارایی، بدهی، دارایی و بدهی هستند 4) بدهی، دارایی، دارایی، بدهی و دارایی هستند.
2. طبقه بندي اقلام ترازنامه به جاري و بلند مدت بر مبناي کدام یک از مفروضات بنیادي حسابداري است؟
1) فرض دوره مالی 2) فرض تداوم فعالیت 3) فرض واحد اندازه گیري پولی 4) فرض تفکیک شخصیت
3. کدام یک از موارد زیر جزء صورتهاي مالی اساسی محسوب نمیشود
1) صورت سود و زیان 2) صورت گردش داراییها 3) صورت گردش وجوه نقد 4) ترازنامه
4. فروش شرکتی 2000000 ریال و نسبت حاشیه فروش آن 25 % است. اگر نسبت حاشیه ایمنی 40 % باشد، نقطه سر بسر شرکت چند ریال است؟
(
1 (500000 2 (800000 3 (1200000 4 (1500000
5. تراز آزمایشی، فهرستی از نام و مانده حسابهاي ……………… است که معمولا در پایان هر ماه تهیه میشود؟ )
1) دفتر معین 2) دفتر روزنامه 3) دفتر کل 4) سند حسابداري
6. گزارش واقعیتهاي با اهمیت مربوط به رویدادها و فعالیتهاي مالی واحد تجاري به شکل مناسب و کامل به کدام مورد اشاره دارد؟
1) اهمیت 2) تفکیک شخصیت 3) محافظه کاري 4) افشا
7. سرمایه قانونی شرکت سهامی کدام است
1) مجموع حقوق صاحبان سهام 2) مجموع ارزش روز سهام
3) مجموع مبلغ اسمی سهام و صرف سهام 4) مجموع مبلغ اسمی سهام
8. تراز آزمایشی شعبه مستقل فاقد چه مانده حسابی است
1) جاري مرکز 2) سرمایه 3) سود و زیان 4) هزینه اجاره محل
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com)
Accfile.com)
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com)
Accfile.com)
9. حقوق صاحبان سهام برابر با ……………… ؟ )
1) جمع سرمایه پرداخت شده به علاوه سود انباشته منهاي بدهیها
2) جمع سرمایه پرداخت شده به علاوه تعهد صاحبان سهام و اندوختهها
3) جمع داراییها منهاي بدهیها
4) جمع سرمایه پرداخت شده به علاوه تعهد صاحبان سهام و سود انباشته
10 . رعایت اصل استقلال در انتخاب کدامیک از افراد زیر رعایت میشود )
1) اعضاي هیئت مدیره 2) مدیر عامل 3) حسابرسان داخلی 4) حسابرسان مستقل و بازرسان
11 . با تولید 1000 واحد محصول الف، هزینه ثابت براي هر واحد 2400 ریال محاسبه گردیده، اگر تعداد تولید به 1200 واحد افزایش یابد، هزینه
ثابت هر واحد محصول:
25 % کاهش مییابد ( %20 کاهش مییابد 2 (1
3) به رقم 2000 کاهش مییابد 4) هزینه ثابت براي هر واحد محصول همواره ثابت است.
12 . یک بانک، ترجیح میدهد به شرکتی وام دهد که ……………..
1) نسبت بدهی آن کم و پوشش هزینه بهره آن کم باشد 2) نسبت بدهی آن بالا و پوشش هزینه بهره آن بالا باشد.
3) نسبت بدهی آن بالا و پوشش هزینه بهره آن کم باشد. 4) نسبت بدهی آن کم و پوشش هزینه بهره آن بالا باشد.
13 . نرخ بازده داراییهاي شرکتی 15 % و نسبت کل بدهی به کل دارایی آن 25 % میباشد. نرخ بازده حقوق صاحبان سهام چند درصد است؟
1 (11 2 (32 3 (60 4 (20
14 . بازده سود نقدي، کدام یک از گزینه هاي زیر است؟ )
1) سود پرداختی هر سهم به قیمت بازار سهم 2) سود پرداختی هر سهم به سود هر سهم
3) سود پرداختی هر سهم به ارزش دفتري هر سهم 4) سود پرداختی هر سهم به ارزش ذاتی
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
15 . نقطه بی تفاوتی در اهرم مالی یعنی:
به حداکثر میرسد. EPS 1) نقطه اي که در آن
2) نقطه مطلوب سهامداران از لحاظ مبلغ حقوق صاحبان.
3) نقطه اي که در آن جمع درآمدها برابر با جمع هزینه هاي یک مؤسسه میشود.
4) آن میزان از سود عملیاتی که به ازاء آن استفاده از روشهاي مختلف تأمین مالی یکسان است.
16 . معمولا کدامیک از روشهاي تأمین مالی درجه اهرم مالی شرکت را بالا میبرد؟ )
1) اوراق قرضه 2) سهام عادي 3) سهام ممتاز 4) قرضه قابل تبدیل
e-) ؟ با توجه به بتاي 2، کدام است rA) A ( 17 . اگر نرخ بدون ریسک 15 %، بازده مورد انتظار بازار 25 % باشد، بازده اوراق بهادار
estekhdam.com(
1 (28% 2 (5/29% 3 (30% 4 (35%
را نشان میدهد؟ ) ROA( ) 18 . کدام یک از گزینه هاي زیر بازده مجموع داراییها
حاشیه سود خالص × حاشیه سود خالص 2) مجموعه داراییها × 1) گردش مجموع داراییها
( فروش 4 × 3) گردش مجموعه داراییها
19 . فروش شرکت شبدیز 200 میلیون ریال، سود عملیاتی آن 50 میلیون ریال و درجه اهرم عملیاتی آن 3 است. چنانچه سود عملیاتی آن کاهش یابد
و به صفر برسد، درصد کاهش فروش چقدر خواهد بود؟ )
1 (10% 2 (15% 3 (20% 4 (25%
20 . تعداد سهام شرکتی در حال حاضر 4800000 سهم میباشد میخواهیم 3 نفر از 5 نفر از اعضاي هیأت مدیره را انتخاب کنیم، اگر رأي گیري
جمعی باشد، به چند رأي نیاز داریم )
1 (000/400/2 2 (001/400/2 3 (000/800/2 4 (001/800/2
6 ریال بخرد. ارزش هر حق / 8 ریال است و هر سهامدار میتواند با 4 حق تقدم یک سهم به قیمت 000 / 21 . قیمت بازار هر سهم شرکتی 000
تقدم چند ریال است؟ )
1 (400 2 (500 3 (1600 2000 (4
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
22 . اگر شرکت اعلام تجزیه سهام کند : )
1) درآمد هر سهم و قیمت سهم نصف میشود.
2) درآمد هر سهم و قیمت سهم بدون تغییر باقی میماند.
3) درآمد هر سهم نصف شده، اما قیمت سهم بدون تغییر باقی میماند.
4) قیمت سهم نصف میشود، اما درآمد هر سهم بدون تغییر باقی میماند.
1 ریال و نرخ بهرة آن 20 % در سال است. تاریخ سر رسید آن 5 سال بعد و بهره آن هر 3 ماه یکبار پرداخت /000/ 23 . ارزش اسمی اوراق قرضه اي 000
میشود. اگر نرخ بازده مورد انتظار یک سرمایه گذار 24 % در سال باشد، این اوراق براي او چقدر ارزش دارد )
PVIF ( : 6 % و 20 ) =0/312
PVIFA ( : 6 % و 20 ) = 11/470
1 (500/885 2 (500/958 3 (500/958 988/888 (4
24 . خرید کالاها از طریق کارت اعتباري عبارت است از : ؟ )
1) منبع، افزایش به موجودي 2) نوعی منبع وجوه، تعهد پرداخت به فروشنده کالا
4) نه 1 و نه 2 3) هم 1 و هم 2
25 . ثبت روزنامهي مرکب باید شامل : )
1) تنها یک ثبت در هر طرف 2) تعداد مساوي ثبت در هر طرف
3) ارزش ریالی یکسان بدهکار و بستانکار در هر طرف 4) هیچ کدام از موارد بالا
26 . تعهدات ارزش کدام یک از موارد زیر را افزایش میدهد )
1) داراییها 2) بدهیها 3) هزینهها 4) هیچ کدام از موارد بالا
موجودي کالاي پایه که موقتا تصفیه شده در کدام طبقه بندي قرار میگیرد؟ LIFO 27 . حساب مازاد بهاي جایگزینی بر بهاي تمام شده
1) بدهیهاي جاري 2) داراییهاي جاري 3) هزینه هاي عملیاتی 4) هیچ کدام
28 . ثبت منافع اقتصادي به عنوان دارایی و ثبت تعهدات اقتصادي به عنوان بدهی، مبتنی بر کدام اصل یا فرض حسابداري است؟
1) اهمیت 2) بهاي تمام شده 3) تداوم فعالیت 4) تفکیک شخصیت
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
29 . ارزش بازار کالاي در جریان ساخت پایان دوره بر اساس قاعده ي اقل بهاي تمام شده یا قیمت بازار طبق کدام گزینه تعیین میشود؟
1) ارزش جایگزینی 2) خالص ارزش بازیافتی 3) هزینهي تولید مجدد 4) خالص ارزش بازیافتی منهاي سود
1 ریال برآورد کرده است. در ماه خاص، قیمت /000/ 30 . شرکتی مصرف و هزینههاي مواد اولیه در کارگاه خاصی را 50 تن در ماه و به قیمت 000
80 هر تن و مصرف به 51 تن بالغ شد. حسابدار شرکت مغایرت مواد را به شرح زیر محاسبه و گزارش کرد. / تمام شدهی واقعی 000
20 + نامطلوب /000 ( 20 + مطلوب 4 /000 ( 20 نامطلوب 3 /000 ( 20/000 مطلوب 2 (1
150 ریال کارمزد بانکی ثبت شده و یک / 27 ریال است که شامل 000 /850/ 31 . ماندة حساب بانک طبق دفاتر در پایان بهمن ماه 1378 مبلغ 000
590 ریال ثبت شده است. ماندهی صحیح بانک چند ریال است؟ ) / 150 که در دفتر 000 / فقره چک صادره به مبلغ 000
28 ریال /360/000 ( 28 ریال 4 /060/000 ( 27 ریال 3 /850/000 ( 27/340/000 ریال 2 (1
B 77 معادل 80 % از سهام شرکت /5/ در تاریخ 1 A 32 . شرکت 900 ریال تحصیل نمود. جمع حقوق صاحبان سهام در ابتداي همان / را به مبلغ 000
20 ریال آن پرداخت شده است. در صورتی که کل مازاد / 77 مبلغ 000 /3/ 170 ریال بوده، که در 1 / 1 ریال و سود خالص آن 000 /000/ سال 000
پرداختی سرقفلی تلقی شود و 5 ساله مستهلک شود، مانده ي حساب سرمایه گذاري در پایان سال به روش ارزش چند ریال خواهد بود؟
1 ریال /003/200 ( 1 ریال 4 /000/000 ( 981 ریال 3 /245 ( 968/800 ریال 2 (1
نرخ بازدهی حسابداري » چه نسبتی از « نرخ بازدهی حسابداري سرمایه گذاري اولیه » ، 33 . در صورتی که ارزش اسقاط یک دارایی صفر نباشد
خواهد بود؟ ) « متوسط سرمایه گذاري
% 4) کمی بیش از 100 %100 (3 % 2 %50 ) کمی بیش از 50 (1
34 . بودجه عبارت است از: ؟ )
1) صورت حسابی که نشان میدهد چه مقدار میباید در طول زمان خرج شود.
2) برنامه اي به زبان مالی از هزینه هاي سرمایه اي شرکت براي دورهی زمانی معینی در آینده
3) برنامه اي به زبان مالی از درآمدها و هزینه هاي شرکت در طول مدت زمان مشخصی در آینده
4) صورت حسابی که به زبان مالی نشان میدهد که چه وجوهی در سال گذشته دریافت و مصرف شد.
35 . شرکتی قایق میسازد و هزینه هاي ثابت ماهانه آن 260 میلیون ریال است. هر قایق به قیمت 35 میلیون ریال به فروش میرسد، و هزینههاي
متغیر تولید هر قایق 15 میلیون ریال است. شرکت در ماه فقط میتواند 20 قایق تولید کند. در حال حاضر، حاشیهي امنیت شرکت چه عددي
است؟ )
7 قایق ( 245 میلیون ریال 3 (2 %54 (1 7 قایق در ماه (4
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
36 . در نقطه اي سربهسر وضعیت شرکت از نظر سودآوري کدام است؟ )
1) سود ویژه مساوي صفر است. 2) سود ویژه حداکثر است
3) هزینه هاي متغیر و ثابت با هم برابر هستند 4) درآمد فقط هزینه هاي متغیر را پوشش میدهد.
4 ریال، هزینه متغیر هر واحد 10 ریال و قیمت فروش هر واحد 15 ریال است. تعداد فروش در نقطه سربهسر / 37 . هزینه ثابت تولید کالاي نهایی 500
کدام است )
1 (300 2 (450 3 (750 4 (900
به ترتیب عبارتند از درآمد کل و مقدار تولید ماهانه به میلیون x و y : است y=x2+5x 38 . رابطه درآمد کل مؤسسه اي با مقدار تولید آن به صورت
ریال و میلیون واحد، براي کسب درآمد کلی 6 میلیون ریال در ماه چند میلیون کالا باید تولید شود؟ )
1 (3 2 (1 3 (4 4 (6
39 . شرکت دو نوع محصول الف و ب را به ترتیب به تعداد 100 و 50 واحد و با قیمت 300 و 400 ریال به فروش رسانده است. کل فروش شرکت
چند هزار ریال است؟ )
1 (35 2 (50 3 (55 4 (70
1 ریال است که 20 درصد آن نقد و مابقی نسیه است. در صورتی که به حساب گرفتن ذخیره /500/ 40 . کل فروش شرکت سحر در سال جاري 000
مطالبات مشکوك الوصول 2 درصد فروش نسیه باشد، مقدار ذخیره سال جاري چند هزار ریال است؟ )
1 (6 2 (15 3 (24 4 (30
41 . در سیستم حسابداري دولتی به جاي صورت سود و زیان چه نوع صورتی تنظیم میشود؟ )
1) گردش موجوديها 2) دریافت و پرداخت 3) تغییر در وضعیت مالی 4) بهاي تمام شده خدمات
42 . کدام یک از سرفصلهاي زیر در حسابداري دولتی براي سپردهها مورد عمل نیست؟ )
1) حساب سپردههاي دریافتی نزد ذیحسابی 2) حساب بانک تمرکز وجوه سپرده
3) حساب سپردههاي دریافتی نزد خزانه 4) حساب 1008 خزانه
e-) ؟ 43 . به هنگام دریافت وجه از خزانه (در صورت نیاز به وجوه درآمد اختصاصی براي مصارف خاص) چه حسابی بستانکار میشود
estekhdam.com(
1) بانک پرداخت اختصاصی 2) بانک درآمد اختصاصی
3) خزانه تمرکز وجوه اختصاصی 4) درآمد اختصاصی
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
44 . مبناي حسابداري درآمدها در مؤسسات دولتی کدام است؟ )
1) نقدي 2) تعهدي 3) نیمه تعهدي 4) تعهدي تعدیل شده
نشان دهنده رعایت کدام یک از اصول بودجه ،« سند بودجه باید حاوي تمام درآمدها و هزینههاي دولت باشد » 45 . در تعریف قانونی بودجه عبارت
میباشد؟ )
1) اصل انعطاف پذیري بودجه 2) اصل وحدت بودجه 3) اصل جامعیت بودجه 4) اصل شاملیت بودجه
46 . در طبقه بندي بودجهاي اساسا تأکید بیشتر روي کدام یک از موارد است )
1) وامهاي خارجی 2) درآمدها 3) منافع تأمین اعتبار 4) هزینهها
47 . تخصیص اعتبار در ایران معمولا براي چه مدتی پیش بینی میشود؟ )
1) یک ماهه 2) سه ماهه 3) شش ماهه 4) یک ساله
8. تأمین اعتبار عبارتست از: ؟ )
1) تخصیص تمام یا قسمتی از اعتبار براي هزینه معین 2) منبع معین براي مصرف معین
3) تعیین و تأمین میزان بدهی قابل پرداخت 4) تخصیص هزینهاي براي درآمد معین
49 . مساعده حقوق کارکنان تحت چه حسابی بدهکار میشود؟ )
1) هزینه 2) پیش پرداخت 3) علیالحساب 4) بانک
50 . با صدور درخواست وجه عهده خزانه : ؟ )
1) حساب تنخواه گردان خزانه بستانکار میگردد 2) حساب تنخواه گردان خزانه بدهکار میگردد
3) حساب تنخواه گردان حسابداري بدهکار میگردد 4) حساب تنخواه گردان حسابداري بستانکار میگردد
51 . با وصول اعلامیه بانکی مبنی بر واریز درآمد اختصاصی واحد تابع در دفاتر مرکز: ؟ )
1) حساب بانک مرکزي تمرکز وجوه درآمد اختصاصی بدهکار میگردد
2) حساب بانک مرکزي تمرکز وجوه درآمد اختصاصی بستانکار میگردد
3) حساب درآمد اختصاصی بستانکار میگردد
4) حساب جاري درآمد شهرستانها بدهکار میگردد
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
52 . با صدور درخواست وجه عهده خزانه: ؟ )
1) حساب تنخواه گردان حسابداري بدهکار میگردد 2) حساب تنخواه گردان خزانه بدهکار میگردد
3) حساب تنخواه گردان حسابداري بستانکار میگردد 4) حساب تنخواه گردان خزانه بستانکار میگردد
53 . کنترل بودجه به چند صورت انجام میگیرد؟ )
1) کنترل قضایی 2) کنترل مالی کنترل قضایی
3) کنترل مالی کنترل اداري 4) کنترل قضایی اداري
میباشد؟ ) « مواد هزینه » 54 . در کدام یک از نظامهاي بودجه نویسی تنها وسیله تهیه و تنظیم بودجه از لحاظ فنی
1) برنامهاي 2) اقتصادي 3) عملیاتی 4) متداول
55 . نظارت پارلمانی توسط چه مرجعی صورت میگیرد؟ )
1) دیوان محاسبات 2) مجلس 3) کمیسیون بودجه مجلس 4) سازمان برنامه و بودجه
بالنّسبه، نیاز به مصرف وقت و نیروي انسانی مجربتري دارد؟ ) « کدام روش حسابداري » 56 . استفاده از
1) نقدي 2) نیمه تعهدي 3) تعهدي 4) متداول در ذیحسابی
چند واحد حسابداري مجزا یا دفاتر و صورتهاي » فعالیت مالی یک دستگاه اجرایی، ممکن است شامل « کدام اصل حسابداري دولتی » 57 . بر اساس
باشد ) « مالی جداگانه
1) حسابداري بودجهاي 2) عدم سود و زیان
3) عدم وجود حساب سرمایه 4) حسابهاي مستقل براي وجوه مستقل
58 . چه گزارشی را دیوان محاسبات کشور پس از حسابرسی عملکرد بودجه، تهیه و به مجلس تقدیم میکند؟ )
1) تفریغ بودجه 2) دریافت و پرداخت و موجودي 3) عملکرد سالانه بودجه کل کشور 4) مانده حسابها
را « شرح عملیات بودجه مصوب جهت مصرف اعتبارات آنها » بین هر یک از دستگاههاي اجرایی و سازمان برنامه و بودجه « چند سندي » 59 . مبادله
نشان میدهد؟ )
1) طرح 2) موافقتنامه 3) صورت وضعیت 4) پروژه
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
کدام اصل » تابع « اعمال اصلاحات مختصري در بودجه سالانه وزارتخانهها و مؤسسات دولتی، مشروط بر عدم تغییر جمع اعتبار آنها » 60 . اجازه
است ؟ ) « بودجه
1) سالانه بودن 2) وحدت 3) تعادل 4) انعطاف پذیري
است؟ ) « کاهش یا افزایش سقف درآمدها و اعتبارات نسبت به قانون بودجه کل کشور در سال » 61 . کدام لایحه بیانگر
1) لایحه بودجه 2) اصلاح بودجه 3) متمم بودجه 4) تفریغ بودجه
کلیه فعالیتها و برنامههاي سازمان اعم از قدیم و جدید مانند یک برنامه جدید، مورد ارزیابی و تجدیدنظر قرار « چه روش بودجه بندي » 62 . در
میگیرند؟ )
1) عملیاتی 2) متداول 3) برنامهاي 4) بر مبناي صفر
است: « اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب براي هزینه معین » .63
1) تسجیل 2) تأمین اعتبار 3) تخصیص اعتبار 4) درآمد اختصاصی
زیر است؟ ) « برداشت از کدام حساب بانکی » 64 . ذیحسابی دستگاه اجرایی، مجاز به
1) بانک پرداخت اختصاصی 2) بانک متمرکز وجوه درآمد عمومی
3) بانک دریافت وجوه سپرده 4) بانک درآمد اختصاصی
65 . جهت خرید مقداري ملزومات 640000 ریال تأمین اعتبار شده، اما ملزومات مزبور 600000 ریال خریداري گردیده، ثبت معکوس تأمین اعتبار
انجام میگیرد؟ ) « چه مبلغ » به
1 (640000 2 (620000 3 (600000 4 (40000
عنوان » ، 66 . بخشی از وجه یک معامله قبل از انجام تعهد، مبلغی به عنوان اداي قسمتی از تعهد، و بقیه در زمان قطعی شدن آن پرداخت گردیده
زمان ثبت قطعی شدن آن، چیست؟ ) « حساب بستانکار
1) پیش پرداخت 2) علیالحساب 3) بانک 4) هر سه مورد
میشود؟ ) « چه حسابی بستانکار » ، توسط ذیحسابی « ابلاغ تخصیص اعتبار » 67 . در ثبت
1) دستگاه اجرایی 2) اعتبارات مصوب 3) اعتبارات تخصیص یافته 4) جاري با خزانه بودجه جاري
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
دارد ؟ ) « ماهیت بدهکار » ، در دفاتر ذیحسابی « کدام حساب زیر » .68
1) سپردههاي دریافتی 2) بانک دریافت وجوه سپرده
3) خزانه تمرکز وجوه سپرده 4) تنخواه گردان رد وجوه سپرده
چه « وجهی معادل حقوق که ذیحسابی از تاریخ صدور حکم بازنشستگی تا تسجیل آن به کارمندان بازنشسته شده پرداخت میکند » 69 . بابت ثبت
میشود؟ ) « بدهکار » حسابی
1) حساب موقت بانکی 2) تنخواه گردان بازنشستگان و موظفین
3) علیالحساب بازنشستگان و موظفین 4) پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین
است ) « بستانکار » ، در دفاتر ذیحسابی « کدام حساب زیر » 70 . ماهیت
1) اداره کل اوراق بهادار 2) مخزن اوراق بهادار
3) اوراق بهادار مصرفی 4) تنخواه گردان اوراق بهادار
مؤسسات بخش عمومی و بخش خصوصی است؟ ) ،« وجه افتراق » 71 . کدام از
1) نوع منابع مالی 2) نیاز به اطلاعات و آمار
3) محدودیت منابع مالی 4) مکمل یکدیگر بودن در ساختار اقتصادي کشور
« مبلغی که براي مصرف یا مصارف معینی به منظور نیل به اهداف و اجراي برنامههاي دولت به تصویب مجلس شوراي اسلامی میرسد » .72
چیست؟ )
1) موافقتنامه 2) تسجیل 3) اعتبار 4) تعهد
چه مزیتی دارد؟ ) « روش عملیاتی » در مقایسه با « طریق برنامهاي » 73 . تهیه و تنظیم بودجه به
1) وقوف جامعه از کم وکیف هزینههاي دولت 2) دقیق بودن محاسبه و برآورد اعتبارات
3) وقوف کارکنان مربوط به اجراي کم و کیف برنامهها 4) نحوه محاسبه سادهتر
است؟ ) « کدام » در ارتباط با اجراي بودجه کل کشور، به عهده « کنترل و نظارت عملیاتی » .74
1) مجلس شوراي اسلامی 2) سازمان برنامه و بودجه
3) دستگاههاي اجرایی 4) دیوان محاسبات کشور
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
در کجا انجام « تهیه و تنظیم بودجه سال آتی و تطبیق هزینههاي انجام شده با بودجه مصوب سال جاري دستگاه اجرایی متبوع » 75 . وظیفه
میگیرد؟ )
1) وزارت امور اقتصادي و دارایی 2) سازمان برنامه و بودجه
3) واحد امور مالی 4) واحد بودجه
« استفاده از گروه حسابهاي مجزا با منابع و مصارف خاص که همواره بین آنها موازنه بوده » در حسابداري دولتی به « کدام اصل » 76 . اعمال
میانجامد؟ )
1) عدم سود و زیان 2) کنترل بودجهاي
3) عدم وجود حساب سرمایه 4) حسابهاي مستقل براي وجوه مستقل
خودداري میشود؟ ) ، « کدام اقلام زیر » از ثبت « روش نیمه تعهدي » 77 . در
1) صدور برگ قطعی مالیاتی 2) تخصیص اعتبار
3) اعتبار مصوب 4) تعهدات
چه » 78 . مبلغ 900000 ریال براي خرید مقداري تأمین اعتبار شده، اما خرید قطعی به مبلغ 750000 ریال انجام گرفته، حذف تأمین اعتبار به
صورت میگیرد ) « مبلغ
1 (150000 2 (750000 3 (900000 4 (1050000
79 . به منظور انجام تعمیرات: قبل از ایجاد تعهد مبلغ 400000 بعد از انجام قسمتی از تعهد 500000 و در پایان کار پس از رسیدگی و تسجیل مبلغ
درست است؟ ) « کدام اقلام بدهکار » ، 600000 ریال دیگر وجه ذینفع پرداخت شده، در ثبت قطعی موضوع قرارداد
1) هزینه 2 600000 ) پیش پرداخت 400000 و علیالحساب 500000
3) هزینه 4 1500000 ) موارد 1 و 2
میگردد؟ « چه حسابی بستانکار » ، 80 . در ثبت تسویه پایان سال با واحدها و مأموریتی که از تنخواه گردان دستگاه اجرایی استفاده نمودهاند
1) هزینه 2) تنخواه گردان پرداخت 3) بانک 4) تنخواه گردان حسابداري
چیست ) « تسویه قطعی تعهدات سالهاي قبل ذیحسابی و منظور نمودن آن به هزینه » ثبت « بدهکار » .81
1) علیالحساب سنواتی 2) هزینه سنواتی 3) پیش پرداخت سنواتی 4) هزینه سال جاري
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
میگردد؟ ) « هنگام انتقال درآمدهاي عمومی وصول شده به خزانه، چه حسابی بدهکار » .82
1) درآمد عمومی ارسالی 2) خزانه تمرکز وجوه اختصاصی
3) درآمد عمومی وصولی 4) بانک- تمرکز وجوه درآمد عمومی
ثبت میشود؟ « چه حسابی » 83 . وجوه اختصاصی دریافتی توسط ذیحسابی به منظور تأمین وجوه هزینههایی که از این محل انجام میدهد، در
1) هزینه اختصاصی 2) بانک پرداخت اختصاصی 3) درآمد اختصاصی 4) بانک درآمد اختصاصی
دارد؟ ) « ماهیت بستانکار » ، 84 . کدام حساب زیر
1) تنخواه گردان پرداخت بازنشستگان و موظفین 2) پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین
3) تنخواه گردان بازنشستگان و موظفین 4) علیالحساب بازنشستگان و موظفین
85 . در پایان سال، مانده حسابهاي اداره کل اوراق بهادار 8000000 ، اوراق بهادار مصرفی 4500000 و مخزن اوراق بهادار 2500000 ریال بوده،
چه مبلغی است؟ ) « تنخواه گردان اوراق بهادار » مانده حساب
1 (6500000 2 (6000000 3 (1500000 4 (1000000 86 . از ویژگیهاي سازمانهاي دولتی غیرانتفاعی، چیست )
1) مربوط بودن هزینهها با درآمدها 2) انگیزه سود به عنوان مبناي شروع فعالیتها
3) وصول درآمدها از طریق قانون 4) رعایت تناسب دریافتها و پرداختها در مقابل اشخاص
e-) ؟ در حسابداري بازرگانی است « چه گزارشی » در سیستم حسابداري دولتی، جایگزین « صورت دریافت و پرداخت » 87 . تنظیم
estekhdam.com(
1) سرمایه 2) ترازنامه 3) سود و زیان 4) تغییرات در وضعیت مالی
مبناي قانونی و مؤکد بر « به مصرف رسیدن هر وجهی در محل صحیح خود و تجاوز نکردن هیچ هزینه اي از اعتبارات مصوب آن » 88 . دو موضوع مهم
است؟ ) « کدام اصل حسابداري دولتی » استفاده از
1) لزوم نگهداري حسابهاي مستقل 2) تأمین اعتبار و ایجاد تعهد
3) لزوم کنترل بودجه 4) تقدم قوانین و مقررات بر اصول متداول حسابداري
درآمدها فقط در زمان وصول وجه شناسایی و ثبت، ولی انواع پرداختها تفکیک و بر اساس تعاریف قانونی آنها تحت ،« چه مبناي حسابداري » 89 . در
یکی از عناوین خاص (تنخواه گردان، پیش پرداخت، علیالحساب و یا هزینه) ثبت میشوند؟ )
1) نقدي تعدیل شده 2) نیمه تعهدي 3) نقدي کامل 4) تعهدي تعدیل شده
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
90 . نکات ویژه مورد توجه حسابرسان حسابهاي دستگاههاي دولتی (در مقایسه با حسابرسی مؤسسات بازرگانی) عبارت است از:
1) حسابرسی قانونی 2) کنترل بودجه 3) عدم تداخل منابع حسابهاي مستقل 4) هر سه مورد
ضمن برقراري تعادل بین دریافتها و پرداختها در طول سال، از مصرف بیرویه اعتبار و تمرکز بیمورد وجوه در « چه حسابی » 91 . دولت، از طریق
حسابهاي دستگاههاي دولتی، جلوگیري مینماید؟ )
1) درآمد پیش بینی شده 2) اعتبارات مصوب 3) مازاد تخصیص نیافته 4) اعتبارات تخصیص یافته
را بدهکار میکند؟ « چه حسابی » ، 92 . خزانهداري کل، بابت وجوهی که طی درخواست وجههاي صادره توسط دستگاهها در اختیار آنها قرار میدهد
1) درخواست وجه 2) پرداختهاي وجوه عمومی 3) هزینه سال جاري 4) دریافتهاي وجوه عمومی
است ) « حسابهاي مستقل وجوه دولتی » 93 . کدامیک از موارد زیر از
1) وجوه اختصاصی 2) وجوه سپرده 3) وجوه موقوفه 4) وجوه بازنشستگی
94 . در مورد نظارت مالی به عنوان یکی از مراحل خرج، گزینه نادرست کدام است؟ )
1) نوعی حسابرسی داخلی است 2) قبل از پرداخت صورت میگیرد
3) از مراحل اداري خرج است 4) توسط ذیحساب صورت میگیرد
e-) ؟ میگردد « چه حسابی / بستانکار » ، 95 . طی ثبتهاي مربوط به پرداخت خالص حقوق کارکنان و کسور آن در دستگاههاي دولتی، در واقع امر
estekhdam.com(
1) بدهی به سایر سازمانها 2) بانک پرداخت جاري
3) هزینه سال جاري 4) بانک پرداخت حقوق
را بدهکار مینماید ) « چه حسابی » ، 96 . ذیحساب، با اطلاع از انتقال درآمدهاي عمومی وصول شده در خزانه
1) درآمد عمومی 2) بانک پرداخت جاري
3) درآمد عمومی انتقالی 4) بانک تمرکز وجوه درآمد عمومی
میلیون ریال) مانده ) « بودجه جاري 400 و جاري با خزانه 300 » 97 . جمع بودجه جاري سال 78 وزارتخانهاي 5000 و در پایان سال، حسابداري
داشته، میزان وجوه دریافتی از خزانه توسط این وزارتخانه در طی سال، چقدر بوده است؟ )
1 (5700 2 (5100 3 (4900 4 (4300 www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
98 . مبلغ تنخواهگردان حسابداري یک سازمان دولتی در سال گذشته 140000 و در پایان سال: هزینههاي اسفند ماه 60000 ، پیش پرداخت سال
حسابهاي دریافتی از » ، جاري 50000 و موجودي بانک پرداخت 40000 (هزار ریال) بوده، بر اثر بستن تنخواه و انتقال مانده وجوه مصرف نشده
داشته است ؟ ) « چه تغییري » سر جمع « خزانه
4) بستانکار 110000 3) بدهکار 40000 1) بدهکار 2 10000 ) بستانکار 100000
حساب مستقل وجوه جاري است ) « حسابهاي دایمی » 99 . از
1) مالیات دریافتنی معوق 2) جاري با خزانه 3) اعتبارات مصوب 4) دریافتی از خزانه
مؤسسات دولتی در چه « درآمدهاي واقعی با درآمدهاي پیش بینی شده و هزینهها و سایر پرداختها با اعتبارات پیش بینی شده » 100 . مقایسه
صورت حسابی انجام میگیرد؟ )
1) ترازنامه 2) عملکرد سالانه بودجه 3) تراز عملیات دفتر کل 4) دریافت و پرداخت موجودي
101 . مانده مصرف نشده وجوه دریافتی از خزانه در پایان سال:
1) میبایست به حساب خزانه برگشت داده شود
2) جهت پرداختهاي سال بعد در حساب مخصوص نگهداري میشود
3) صرف پرداختهاي دیون معوق که در بودجه جاري پیش بینی نشده است میگردد
4) هیچکدام
102 . تجویز استفاده از مبالغ معینی از اعتبارات مصوب سالانه، در دورههاي زمانی مشخص چه نامیده میشود )
1) نظارت بودجهاي 2) کنترل بودجهاي
3) تخصیص اعتبار 4) مجوز خرج
103 . حسابهاي مستقل براي وجوه دولتی در ایران شامل کدام یک از موارد زیر نمیباشد؟ )
1) حساب مستقل وجوه جاري 2) حساب مستقل وجوه اختصاصی
3) حساب مستقل وجوه عمرانی 4) حساب مستقل خدمات و تدارکات داخلی
104 . حسابهاي مستقل براي وجوه امانی در ایران شامل کدام یک از موارد زیر نمیباشد )
1) حساب مستقل پرداخت حقوق بازنسشتگان 2) حساب مستقل وجوه امانی انتفاعی
3) حساب مستقل وجوه سپرده 4) حساب مستقل وجوه صندوق بازنشستگی
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
105 . حسابهاي مستقل که در حسابداري دولتی ایران نگهداري میشود شامل کدام یک از موارد زیر است؟ )
1) حساب مستقل وجوه دولتی 2) حساب مستقل وجوه اختصاصی
3) حساب مستقل وجوه عمرانی 4) هر سه مورد درست است
106 . ترتیب مراحل تهیه و تصویب بودجه دولت کدام از موارد زیر است )
1) تهیه و تصویب بودجه نظارت بودجه اجراي بودجه تنظیم بودجه
2) تهیه و تصویب بودجه تصویب بودجه اجراي بودجه نظارت بودجه
3) تصویب بودجه تهیه و تنظیم بودجه نظارت بودجه اجراي بودجه
4) تصویب بودجه تهیه و تنظیم بودجه اجراي بودجه نظارت بودجه
107 . ترتیب طبقهبندي هزینهها بر حسب فصول و مواد هزینه در بودجه سازمانها و شرکتهاي دولتی ایران کدام یک از موارد زیر میباشد؟ 1) فصل
1) هزینههاي اداري، فصل 2 هزینههاي پرسنلی، فصل 3 هزینههاي سرمایهاي، فصل 4 پرداختهاي انتقالی
2) فصل 1 هزینههاي پرسنلی، فصل 2 هزینههاي اداري، فصل 3 هزینههاي سرمایهاي، فصل 4 هزینههاي انتقالی
3) فصل 1 هزینههاي اداري، فصل 2 هزینههاي پرسنلی، فصل 3 هزینههاي انتقالی، فصل 4 هزینههاي سرمایهاي
4) فصل 1 هزینههاي پرسنلی، فصل 2 هزینههاي اداري، فصل 3 پرداختهاي انتقالی، فصل 4 هزینههاي سرمایهاي
108 . کدام یک از موارد زیر در مورد حسابداري نقدي درست است )
1) در حسابداري نقدي درآمدها و هزینههاي هر دوره مالی صرف نظر از پرداخت یا دریافت آن و با توجه به تحقق آنها ثبت میشود
2) در حسابداري نقدي درآمدها و هزینهها در سال مالی دریافت و پرداخت وجه نقد شناسایی و در حسابها ثبت میشود
3) صورتهاي مالی که با حسابداري نقدي تنظیم میشود معمولا فاقد حسابهاي دریافتنی و پرداختنی میباشد
4) موارد 2 و 3 درست است
109 . کدام یک از موارد زیر در مورد حسابداري نیمه تعهدي درست است )
1) در حسابداري نیمه تعهدي براي ثبت درآمدها از مبناي نقدي و براي ثبت هزینههاي از مبناي تعهدي استفاده میشود
2) در حسابداري نیمه تعهدي براي ثبت درآمدها از مبناي تعهدي و براي ثبت هزینههاي از مبناي نقدي استفاده میشود.
3) در حسابداري نیمه تعهدي ثبت درآمدها در دوره دریافت وجه نقد و ثبت هزینهها در دوره پرداخت وجه نقد بابت تعهدات ایجاد شده صورت
میگیرد
4) هیچکدام
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
110 . در کدام یک از مبانی حسابداري، شناخت و ثبت درآمدها در سال مالی انجام میگیرد که در آن سال درآمد آماده، در دسترس و قابل
اندازهگیري باشد و شناخت هزینهها در دوره وقوع یا تحمل در حسابها منظور میگردد )
1) حسابداري بر مبناي تعهدي 2) حسابداري بر مبناي نقدي
3) حسابداري بر مبناي تعهدي تعدیل شده 4) حسابداري بر مبناي نقدي تعدیل شده
e-) ؟ 111 . در وزارتخانهها و مؤسسات دولتی ایران درآمدها و هزینهها بر مبناي کدام یک از مبانی حسابداري شناسایی و در حسابها ثبت میگردد
estekhdam.com(
1) مبناي تعهدي 2) نقدي 3) نقدي تعدیل شده 4) تعهدي تعدیل شده
112 . کدام یک از موارد زیر موارد افتراق حسابداري دولتی با حسابداري بازرگانی محسوب میشود؟ )
1) لزوم نگاهداري حسابهاي مستقل در حسابداري دولتی
2) اهمیت اجراي قوانین و مقررات در حسابداري دولتی و تقدم آنها بر اصول پذیرفته شده حسابداري
3) موارد 1 و 4 2 ) هیچکدام
113 . کدامیک از موارد زیر از قوانین حاکم بر حسابداري دولتی ایران محسوب نمیشود )
1) قانون محاسبات عمومی 2) قانون برنامه و بودجه
3) قانون بودجه سالانه کشور 4) قانون تجارت
114 . کدامیک از موارد زیر در خصوص مبانی حسابداري که واحدهاي اقتصادي مورد استفاده قرار میدهند درست است؟ )
1) در حسابداري نقدي درآمدها در سال مالی وصول وجوه نقد مربوطه و هزینهها در سال مالی پرداخت وجوه نقد مربوطه به حساب منظور میگردد.
2) در حسابداري تعهدي درآمدها در سال مالی وصول وجوه نقد مربوطه و هزینهها در سال مالی پرداخت وجوه نقد مربوطه به حساب منظور میگردد.
3) در حسابداري نقدي درآمدها در سال مالی که تحقق مییابند و هزینهها در سال مالی که وجوه مربوطه پرداخت میگردد به حساب منظور میگردد.
4) در حسابداري تعهدي درآمدها در سال مالی که تحقق مییابند و هزینهها در سال مالی که وجوه مربوطه پرداخت میگردد به حساب منظور
میگردد.
115 . در حسابداري نقدي تعدیل شده: ؟ )
1) ثبت درآمدها و هزینهها در دوره تحقق آنها انجام میپذیرد.
2) ثبت درآمدها در دوره دریافت وجوه نقد و ثبت هزینهها در دوره پرداخت وجوه نقد بابت تعهدات ایجاد شده صورت میگیرد
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
3) ثبت درآمدها و هزینهها در زمان دریافت یا پرداخت وجوه نقد مربوطه انجام میپذیرد
4) درآمدها و دوره وصول و هزینهها در زمان تحقق در حسابها ثبت میشوند.
116 . کدامیک از مبانی حسابداري در وزارتخانه و مؤسسات دولتی ایران مورد استفاده قرار میگیرد؟ )
1) حسابداري تعهدي 2) حسابداري نقدي
3) حسابداري تعهدي تعدیل شده 4) حسابداري نقدي تعدیل شده
117 . در ایران کدامیک از موارد زیر جزء حسابهاي مستقل براي وجوه دولتی طبقه بندي میشود؟ )
1) حساب مستقل پرداخت حقوق بازنسشتگان 2) حساب مستقل وجوه سپرده
3) حساب مستقل وجوه عمرانی 4) حساب مستقل وجوه صندوق بازنشستگی
118 . بودجه برنامه مالی دولت یا سازمان دولتی است که در آن: ؟ )
1) درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار پیش بینی و اعتبارات لازم براي هزینههاي جاري برآورد شود.
2) درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار پیش بینی و اعتبارات لازم براي هزینههاي اجراي عملیات و سایر پرداختها براي مدت معین برآورده شده
باشند.
3) درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار براي یک مدت معین پیش بینی شود.
4) اعتبارات لازم براي هزینههاي اجرایی عملیات و سایر پرداختها براي مدت معین برآورد شده باشد.
119 . مراحل بودجه عبارت است از: ؟ )
1) تهیه و تنظیم بودجه پیشنهاد بودجه اجراي بودجه نظارت بودجه
2) تصویب بودجه پیشنهاد بودجه اجراي بودجه نظارت بودجه
3) تصویب بودجه اجراي بودجه نظارت بودجه
4) تهیه و تنظیم و پیشنهاد بودجه تصویب بودجه اجراي بودجه نظارت بودجه
120 . کدامیک از موارد زیر در خصوص تهیه و تصویب بودجه درست است؟ )
1) بودجه سالانه کل کشور از طرف دولت و مجلس شوراي اسلامی تهیه میشود
2) بودجه سالانه کل کشور از طرف دولت و توسط مجلس شوراي اسلامی رسیدگی و تصویب میشود
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
3) بودجه سالانه کل کشور از طرف مجلس شوراي اسلامی تهیه و براي تصویب به دولت ارسال میگردد.
4) هیچکدام
پاسخنامه
1 -گزینه 3
2 -گزینه 2
3 -گزینه 2
4 -گزینه 3
5 -گزینه 3
6 -گزینه 4
7 -گزینه 4
8 -گزینه 2
9 -گزینه 3
10 -گزینه 4
11 -گزینه 3
12 -گزینه 4
13 -گزینه 4
14 -گزینه 3
15 -گزینه 4
16 -گزینه 1
17 -گزینه 4
31 -گزینه 1
32 -گزینه 3
33 -گزینه 4
34 -گزینه 3
35 -گزینه 1
36 -گزینه 1
37 -گزینه 4
38 -گزینه 2
39 -گزینه 2
40 -گزینه 3
41 -گزینه 2
42 -گزینه 3
43 -گزینه 3
44 -گزینه 1
45 -گزینه 3
46 -گزینه 3
47 -گزینه 3
61 -گزینه 3
62 -گزینه 4
63 -گزینه 2
64 -گزینه 1
65 -گزینه 1
66 -گزینه 4
67 -گزینه 3
68 -گزینه 3
69 -گزینه 3
70 -گزینه 1
71 -گزینه 1
72 -گزینه 3
73 -گزینه 4
74 -گزینه 2
75 -گزینه 2
76 -گزینه 4
77 -گزینه 1
91 -گزینه 3
92 -گزینه 2
93 -گزینه 1
94 -گزینه 4
95 -گزینه 2
96 -گزینه 4
97 -گزینه 4
98 -گزینه 3
99 -گزینه 2
100 -گزینه 2
101 -گزینه 1
102 -گزینه 3
103 -گزینه 4
104 -گزینه 2
105 -گزینه 4
106 -گزینه 2
107 -گزینه 2
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
18 -گزینه 1
19 -گزینه 4
20 -گزینه 2
21 -گزینه 1
22 -گزینه 1
23 . گزینه 1
24 -گزینه 4
25 -گزینه 3
26 -گزینه 2
27 -گزینه 1
28 -گزینه 3
29 -گزینه 3
30 -گزینه 3
48 -گزینه 1
49 -گزینه 3
50 -گزینه 4
51 -گزینه 3
52 -گزینه 4
53 -گزینه 2
54 -گزینه 4
55 -گزینه 2
56 -گزینه 3
57 -گزینه 4
58 -گزینه 1
59 -گزینه 2
60 -گزینه 4
78 -گزینه 3
79 -گزینه 3
80 -گزینه 2
81 -گزینه 2
82 -گزینه 4
83 -گزینه 2
84 -گزینه 3
85 -گزینه 4
86 -گزینه 3
87 -گزینه 3
88 -گزینه 3
89 -گزینه 3
90 -گزینه 4
108 -گزینه 4
109 -گزینه 1
110 -گزینه 3
111 -گزینه 3
112 -گزینه 3
113 -گزینه 4
114 -گزینه 1
115 -گزینه 2
116 -گزینه 4
117 -گزینه 3
118 -گزینه 2
119 -گزینه 4
120 -گزینه 2
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
حسابداري شرکتها
باشد. اگر 100 ریال از مطالبات « ب» در مشارکت مخصوص بین خود توافق کرده اند مطالبات سوخت مشارکت به عهدة آقاي « ب» و « الف » 1. آقایان
منظور میشود؟ ) « ب» سوخت شود این رویداد چگونه در دفاتر آقاي « الف »
1) به بدهکار حساب مشارکت 2) به حساب زیان ناشی از مشارکت
ندارد « ب» 3) به بستانکار حساب مشارکت 4) ثبتی در دفاتر
4 ریال است. این عمل روي / 1 ریال و ارزش روز آن 000 / 5 سهم اعلام کرده که ارزش اسمی هر سهم 000 / 2. شرکتی سود سهمی به تعداد 000
حقوق صاحبان سهام شرکت چه تأثیري خواهد داشت )
5 میلیون ریال افزایش (1 5 میلیون ریال کاهش (2
20 میلیون ریال کاهش 4) هیچ تأثیري ندارد (3
3. در اولین بازخرید سهام به روش مبلغ اسمی، علاوه بر حساب سهام خزانه چه حسابهایی به ترتیب میتوانند بدهکار شوند؟
1) صرف سهام خزانه سود انباشته 2) سود انباشته صرف سهام عادي
3) صرف سهام عادي صرف سهام خزانه 4) صرف سهام عادي قبلا ایجاد شده سود انباشته
500 ریال به فروش رسانده و در طی / 390 ریال را به طور اقساطی به مبلغ 000 / 82 کالایی به بهاي تمام شده 000 /1/ در تاریخ 1 x 4. شرکت
150 ریال به عنوان اقساط آن دریافت کرد. شرکت در سال 84 چند ریال سود / 175 و 000 / 175 ریال ، 000 / 84 به ترتیب 000 ،83 ، سالهاي 82
شناسایی کرده است؟ )
1 (000/33 2 (35000 3 (500/38 4 (400/39
5. به یک ترتیب تجاري که در آن براي به کنترل درآوردن داراییها و عملیات دو یا چند واحد مستقل تجاري جدا از هم، شرکت جدیدي شکل
میگیرد و واحدهاي مستقل قبلی جدا از هم، منحل میگردند ………………… میگویند.
1) خرید 2) اتحاد منافع 3) ادغام یک طرفه 4) ادغام دو طرفه (تلفیقی)
6. شرکتی با تصاحب 40 % از سهام عادي شرکت وابسته بر آن اعمال نفوذ نمود. اگر شرکت وابسته براي کل سال مالی سوددهی داشته باشد اما هیچ
سودي پرداخت نکند، اثر این رویداد بر شرکت سرمایهگذار چگونه است؟ )
1) باعث افزایش نسبت جاري میشود 2) باعث افزایش سود هر سهم میشود
3) باعث کاهش ارزش دفتري هر سهم میشود 4) باعث افزایش نسبتهاي فعالیت میشود
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
7. سود سهام پرداخت شدهاي که در صورت جریان نقد تلفیقی ارائه میشود: ؟ )
1) سود سهام شرکت فرعی است 2) سود سهام شرکت اصلی است
3) سود سهام شرکت اصلی و فرعی است 4) سود سهام شرکت اصلی و سود سهام سهم اقلیت است
8. حقوق سهامداران اقلیت در ترازنامه تلفیقی در تاریخ تحصیل بر اساس ارزش …………… خالص داراییهاي شرکت فرعی اندازهگیري و ………….
ترازنامه تلفیقی افشاء میشود. )
1) منصفانه بهعنوان بدهی بلند مدت در 2) منصفانه در بخش حقوق صاحبان سهام
3) دفتري بین بدهیها و حقوق صاحبان سهام 4) دفتري در بخش حقوق صاحبان سهام
900 ریال تحصیل نمود. جمع حقوق صاحبان سهام در ابتداي همان / را به مبلغ 000 B 77 معادل 80 % از سهام شرکت /5/ در تاریخ 1 A 9. شرکت
20 ریال آن پرداخت شده است. در صورتی که کل مازاد / 77 مبلغ 000 /3/ 170 ریال بوده، که در 1 / 1 ریال و سود خالص آن 000 /000/ سال 000
e-) ؟ پرداختی سرقفلی تلقی شود و 5 ساله مستهلک شود، مانده ي حساب سرمایهگذاري در پایان سال به روش ارزش ویژه، چند ریال خواهد بود
estekhdam.com(
1 ریال /003/200 ( 1 ریال 4 /000/000 ( 981 ریال 3 /245 ( 968/800 ریال 2 (1
70 ریال میباشد. نحوه تقسیم سود و زیان به این قرار است: / 20 ریال و 000 / 10 ریال، 000 / 10 . مانده سرمایه حسن، حسین و محسن به ترتیب 000
1) حسن و محسن به ترتیب 6000 ریال و 70000 ریال به عنوان حقوق دریافت میکنند. ( 2) به مانده سرمایه هر یک از شرکاء 10 درصد بهره )
50 ریال باشد، سهم محسن / پرداخت میشود. ( 3) باقیمانده به نسبت مساوي بین شرکاء تقسیم میگردد. اگر سود ویژه شرکت تضامنی 000
چند ریال میشود؟ )
1 (000/23 2 (000/16 3 (000/11 4 (000/9
11 . شرکت تضامنی آرش و شرکاء در حال انحلال میباشد. ساختمان آن به فروش میرسد، چه حسابی بستانکار میشود؟ )
1) بستانکاران 2) حساب تصفیه 3) حساب جاري شرکاء 4) حساب فروش
400 ریال به طور نقد خریداري کرد. چه حسابی و به چه / 300 ریال بود به مبلغ 000 / 12 . علی به عنوان شریک جدید کل سرمایه محمد را که 000
مبلغی بستانکار میشود؟ )
300/ 3) صندوق 000 400/ 2 200 ) سرمایه علی 000 / 1) سرمایه علی 000 400/ 4) صندوق 000
13 . براي تعدادي اوراق قرضه یک شرکت سهامی که با 800000 ریال صرف به فروش رسیده، باید در 10 روز هر بار 200000 ریال بهره پرداخت
میشود؟ ) « افزوده » گردد، در هر دوره از این بابت، چقدر به مانده حساب هزینه شرکت
1 (100000 2 (120000 3 (200000 4 (280000 www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
14 . سه نفر به طور مساوي در یک شرکت تضامنی سهیم و سرمایه نفر سوم 900000 ریال بوده که نامبرده طی توافق با دریافت 1200000 وجه
مییابد؟ ) « چقدر کاهش » ، نقد از شرکت خارج شده، در این ارتباط، سرمایه هر یک از شرکاي دیگر
1 (100000 2 (150000 3 (450000 4 (600000
میشود؟ ) « حساب تصفیه / بدهکار » ، در زمان انحلال شرکت تضامنی « کدام فعالیت زیر » 15 . بابت ثبت
1) وصول مطالبات 2) فروش داراییها 3) پرداخت هزینه تصفیه 4) بستن حساب استهلاك انباشته
میگردد؟ ) « بستانکار » در دفاتر رسمی شرکت سهامی « چه حسابی » ، 16 . جهت نقل حسابهاي شرکت در شرف تأسیس
1) تعهد صاحبان سهام 2) جاري بانک 3) بدهی صاحبان سهام 4) سرمایه سهام پذیره نویسی شده
چقدر » حقوق صاحبان سهام « صدور 500 سهم 2000 ریالی جهت خرید مقداري اثاثه به ارزش جاري 1200000 ریال » 17 . بر اثر فعالیت
مییابد؟ ) « افزایش
4) هیچ 200000 (3 1000000 (2 1200000 (1
است « تبدیل سهام ممتاز به سهام عادي یک شرکت » ملاك ثبت ،« چه ارزشی » .18
1) ارزش دفتري سهام عادي 2) ارزش روز سهام ممتاز 3) ارزش دفتري سهام ممتاز 4) ارزش روز سهام عادي
e-) ؟ میگردد « چه حسابی/ بستانکار » ، 19 . زمان مطالبه و ابطال سهام و ثبت پرداخت ارزش دفتري آن به عنوان عمل پایانی تصفیه شرکت سهامی
estekhdam.com(
1) سرماي سهام 2) اندوخته قانونی 3) سود تصفیه 4) بانک
شرکتها است ) « اقلام عادي غیرعملیاتی » 20 . کدام از
1) فروش 2) هزینه هاي فروش 3) تغییرات حسابداري 4) هزینه مالیات بر درآمد
نیز میگردد؟ « کدام اقلام زیر » 21 . حقوق صاحبان سهام شرکتهاي سهامی نسبت به حق مالی صاحبان سایر شرکتها، شامل
1) سرمایه 2) صرف سهام 3) سود انباشته 4) اندوختهها
بسته میشود؟ « چه حسابی « در جریان ثبت عملیات تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی، با « مانده حساب تجدید ارزیابی » .22
1) سهام 2) سرمایه 3) شرکت سهامی 4) داراییهاي ارزیابی شده
23 . یک شرکت سهامی 5000000 ریال اوراق قرضه 24 % سه ساله را با قرار پرداخت بهره در اول فروردین و آغاز مهر هر سال، به تاریخ اول خرداد در
است ) « چقدر » درزمان فروش « صرف یا کسر اوراق قرضه » ، بازار بورس کلا به مبلغ 5150000 ریال فروخته
4) کسر 450000 3) صرف 350000 1) کسر 2 50000 ) صرف 150000
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com)
Accfile.com
Accfile.com
24 . شرکتی تعداد 50 سهم یک شرکت سهامی را به قیمت هر سهم 20000 ریال به علاوه پرداخت کلا 20000 ریال بابت حقالعمل کارگزار بورس با
آن، چیست ) « بدهکار ثبت » ، قصد تبدیل آن طی همین دوره به پول نقد، خریداري کرده
1) سهام عادي 1000000 2) سرمایه گذاريهاي کوتاه مدت 1000000
3) سهام عادي 4 1020000 ) سرمایه گذاريهاي کوتاه مدت 1020000
25 . شرکت الف، معادل 75 % سهام، شرکت تابع ب را که داراي 3000000 ریال سهم سرمایه و 200000 ریال اندوخته بوده، به مبلغ 2500000
ریال خریداري نموده، سهم سهامداران اقلیت چقدر است؟ )
1 (800000 2 (750000 3 (700000 4 (625000
26 . کدام یک از مفروضات محیطی حسابداري در شرکتهاي تضامنی، فاقد اعتبار قانونی است )
1) دوره مالی 2) تداوم فعالیت 3) تفکیک شخصیت 4) واحد اندازه گیري
دارد؟ ) « چه عنوانی » ، مربوط به هر یک از شرکاي شرکت تضامنی « حساب موقت » .27
1) سرمایه 2) جاري 3) برداشت 4) وام
با سرمایه هاي به ترتیب 800000 و 900000 ریال، سود ویژه سال گذشته شرکت 450000 ریال بوده و قرار « شرکت تضامنی این و آن » 28 . در
است سود تضمین شده سرمایه شرکا با نرخ 20 % منظور و بقیه سود به ترتیب با نسبتهاي 5 و 6 بین آنان تقسیم شود، سهم این از سود در
مجموع چقدر کمتر از سهم آن میگردد؟ )
1 (40000 2 (30000 3 (20000 4 (10000
29 . ارزش هر سهم در تاریخ انتشار چه نام دارد؟ )
1) اسمی 2) دفتري 3) تصفیه 4) بازرگانی
e-) ؟ 30 . هنگام انحلال شرکتهاي غیر سهامی وجه باقی مانده از فروش داراییها و پرداخت بدهیها چگونه بین شرکا تقسیم میشود
estekhdam.com(
1) بر اساس نسبت تقسیم سود و زیان 2) بر اساس حساب برداشت شرکا
3) به طور مساوي 4) بر اساس مانده حساب سرمایه هر شریک
31 . سود سهام پیشنهادي جزو کدام طبقه از حسابها است )
1) درآمد 2) دارایی جاري 3) بدهی جاري 4) سرمایه
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
در پایان دوره مالی به چه حسابی بسته میشود؟ ) « اندوخته عمومی » 32 . مانده حساب
1) سود و زیان 2) تراز 3) سود و زیان انباشته 4) تقسیم سود
در شرکتهاي سهامی جزء کدام طبقه از حسابهاي زیر است ) « سهام سایر شرکتها » .33
1) بدهی 2) سرمایه 3) درآمد 4) دارایی
34 . کدام مورد به عنوان هزینه هاي جاري شرکت تضامنی منظور میشود )
1) پاداش شرکا 2) سود تضمین شده سرمایه شرکا 3) حقوق مدیریت شرکت 4) برداشت شرکا
35 . احمد و محمود که به نسبهاي یک و دو در سود و زیان سهیم بوده اند با ورود جواد به عنوان شریک جدید که در کل سود و زیان سهیم باشد
توافق نمودند. نسبت جدید تقسیم سود و زیان بین سه شریک به چه صورت میباشد؟ )
36 . جمع منافع شریکی طی یک دوره در یک شرکت تضامنی 420000 ریال و مانده حساب جاري او در اول دوره 50000 ریال بدهکار و در پایان
دوره 150000 ریال بستانکار بوده است، برداشتهاي وي طی آن دوره چقدر بوده است )
370000 ریال ( 32000 ریال 4 ( 270000 ریال 3 ( 220000 ریال 2 (1
37 . عنوان بستانکار ثبت واگذاري سرقفلی شرکت تضامنی در هنگام تصفیه به یکی از شرکا چیست؟ )
1) حساب سرقفلی 2) حساب صندوق 3) حساب سرمایه شریک 4) حساب تصفیه
ثبت پرداخت حقالزحمه مدیران تصفیه در شرکتهاي سهامی چیست ) « بدهکار » 38 . عنوان
1) سود و زیان تصفیه 2) صورت حساب نهایی 3) حقالزحمه پرداختنی 4) هزینه هاي عمومی
e-) ؟ 39 . اگر سهام شرکت سهامی به قیمتی بیشتر از ارزش اسمی فروخته شود مابه التفاوت به بستانکار کدامیک از حسابهاي زیر منظور میشود
estekhdam.com(
1) سهام سرمایه 2) سهام خزانه 3) صرف سهام 4) سهام عادي یا ممتاز
40 . احمد به سهم خود وارد شرکت تضامنی گردید. سهم سرقفلی احمد 600000 ریال تعیین میشود. سرقفلی عبارتست از :
120000 ریال (1 1200000 ریال ( 480000 ریال 4 ( 3000000 ریال 3 (2
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
41 . هنگامی که سهم الشرکه به صورت نقدي یا غیر نقدي تأمین میگردد. کدامیک از حسابهاي زیر بستانکار میشود )
1) برداشت هر یک از شرکا ۲) صندوق یا بانک
3) حقالزحمه هر یک از شرکا 4) سرمایه هر یک از شرکا
42 . یک شرکت تضامنی که بدهیهاي آن 30000 ریال و مجموع سرمایه شرکایش 10000 میباشد. به شکل دایره به مبلغ 250000 ریال واگذار
شده است، سود و زیان ناشی از تصفیه برابر است با: )
5000 ریال زیان ( 25000 ریال زیان 4 ( 25000 ریال سود 3 ( 15000 ریال سود 2 (1
43 . سرمایه اهدا شده: )
1) بخشی از سود شرکتهاي سهامی است. 2) بخشی از بدهیهاي شرکتهاي سهامی است.
3) بخشی از حقوق صاحبان شرکتهاي سهامی است. 4) موارد 1 و 3
44 . در شرکتهاي سهامی، مانده حساب سود و زیان انباشته در پایان دوره مالی بسته شده و به چه حسابی منتقل میشود؟
1) به حساب سرمایه 2) یک حساب دائمی بوده و بسته نمیشود
3) به حساب سود و زیان 4) به حساب سود سهام پرداختنی منتقل و بسته میشود
e-) ؟ 45 . استفاده شخصی از وجوه نقد و سایر داراییهاي شرکت تضامنی توسط شرکا در بدهکار کدام یک از حسابهاي زیر ثبت میگردد
estekhdam.com(
1) حساب سرمایه شرکا 2) خلاصه حساب سود و زیان 3) اصلا ثبت نمیشود 4) حساب برداشت شرکا
46 . مانده کدام یک از حسابهاي زیر در شرکتهاي سهامی، بیانگر سود ناویژه موسسه میباشد )
1) حساب عملکرد 2) حساب تولید 3) حساب سود و زیان 4) حساب سود و زیان انباشته
47 . هنگام انحلال شرکت تضامنی، سود و زیان تصفیه به چه نسبتی بین شرکا تقسیم میشود؟ )
1) به نسبت مانده برداشت شرکا 2) به نسبت مسئولیت شرکا
3) به نسبت تقسیم سود و زیان مقرر در شرکت نامه 4) به نسبت حقالزحمه شرکا
48 . هزینههاي تأسیس و قبل از بهرهبرداري در ترازنامه شرکتهاي سهامی تحت کدام سرفصل طبقهبندي میشود؟ )
1) سرفصل سایر داراییها 2) سرفصل داراییهاي جاري
3) سرفصل بدهیهاي بلند مدت 4) سرفصل هزینه هاي جاري
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
49 . آن قسمت از سود انباشته که جهت اندوختهها تخصیص داده میشود در ترازنامه پایان سال، چگونه طبقه بندي میشود؟
1) در قسمت حسابهاي پرداختنی تحت عنوان اندوخته 2) در قسمت داراییها به عنوان دارایی غیر جاري
3) در قسمت حقوق صاحبان سهام تحت سرفصل اندوخته 4) کلا در ترازنامه گزارش نمیشود.
باشد و شریک قادر به تأدیه بدهی خود نباشد: « بدهکار » 50 . اگر هنگام انحلال شرکت تضامنی مانده حساب سرمایه به یک شریک
1) به عنوان بدهی این شرکت در دفاتر ثبت میشود
2) مانده بدهی وي به نسبت تقسیم سود و زیان بین شرکاي دیگر تقسیم میگردد.
3) موجب کاهش زیان تصفیه میشود
4) موجب افزایش حقوق صاحبان سرمایه میگردد
51 . کدام یک از موارد زیر جزء ویژگیهاي شرکتهاي سهامی محسوب نمیشود؟ )
1) تداوم فعالیت 2) مسئولیت محدود سهامداران
3) سهولت جمع آوري سرمایه 4) سهولت تشکیل
52 . کدام یک از جملات زیر در رابطه تقسیم سود درست نیست )
1) هر نوع تقسیم سود باید به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام برسد
2) تقسیم سود، به مانده سود انباشته، وضع نقدینگی شرکت و پیشنهاد هیئت مدیره بستگی دارد.
3) سود میتواند از محل صرف سهام نیز تقسیم شود
4) سود میتواند به صورت سود سهمی نیز تقسیم شود.
e-) ؟ 53 . هنگام انحلال شرکتهاي غیر سهامی، وجه باقیمانده از فروش داراییها و پرداخت بدهیها چگونه بین شرکا تقسیم میشود
estekhdam.com(
1) بر اساس مانده حساب سرمایه هر شریک 2) بر اساس نسبت تقسیم سود و زیان
3) بر اساس حساب برداشت شرکا 4) به طور مساوي
54 . بهرام با سهم سود وارد شرکت تضامنی گردید. سهم سرقفلی بهرام 600000 ریال تعیین میشود. سرقفلی عبارتست از:
1200000 ریال ( 3000000 ریال 4 ( 480000 ریال 3 ( 120000 ریال 2 (1
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
کدام یک از حسابهاي زیر منظور میشود: « بستانکار » 55 . مابهالتفاوت فروش سهام به قیمتی بیشتر از ارزش اسمی به
1) سهام سرمایه 2) جاري سهامداران 3) حقوق صاحبان سهام 4) صرف سهام
است؟ ) « حساب موقت » ،« شریک شرکت تضامنی » 56 . کدام حساب مربوط به
1) جاري 2) وام 3) برداشت 4) سرمایه
700000 و ، با سرمایه هاي به ترتیب 500000 « شرکت تضامنی آذر و بهمن » 57 . از مبلغ 250000 ریال سود خالص قابل تقسیم سال 76
نسبتهاي 2 و 3 که طبق شرکت نامه سود تضمین شده به میزان 20 % سرمایه در سال براي آنان منظور، 60000 ریال پاداش به آذر تعلق
چقدر میشود ) « جمعا سهم بهمن » ، میگیرد، و بقیه سود و زیان تقسیم میگردد
1 (110000 170000 (4 160000 (3 140000 (2
58 . بخش مستهلک نشده هزینههاي تأسیس و قبل از بهره برداري در صورتهاي مالی به چه نحو منعکس میشود؟ )
1) در صورت حساب سود و زیان به عنوان هزینه هاي غیر عملیاتی
2) در صورت حساب سود و زیان به عنوان بخشی از قیمت تمام شده کالاي فروش رفته
3) در ترازنامه به عنوان مخارج انتقالی به دوره هاي مالی بعد
4) در ترازنامه به عنوان داراییهاي جاري
59 . الف و ب یک شرکت تضامنی هستند و در سود و زیان به نسبت 2 و 1 شریک میباشند و سرمایه هر یک 600 ریال میباشد. آقاي ج به عنوان
شریک جدید وارد شده و در سود و زیان شریک میشود و از این بابت مبلغ 1200 ریال میپردازد. سرقفلی شرکت تضامنی برابر است با :
2200 ریال ( 800 ریال 4 ( 2400 ریال 3 ( 1200 ریال 2 (1
60 . در تهیه صورتحساب سود و زیان در شرکتهاي تولیدي، درآمد ناشی از سپرده گذاري کوتاه مدت جزء کدامیک از اقلام زیر طبقه بندي
میشود؟ )
1) درآمد فروش 2) درآمدهاي عملیاتی 3) درآمدهاي غیرعملیاتی 4) هر سه مورد
% 1000 ریالی میباشد. سهام ممتاز تا سقف 12 ،% 61 . سرمایه شرکت آلفا شامل 1000 سهم عادي 1000 ریالی و 500 سهم ممتاز جمع شونده 10
در سود مشارکت دارند. سود سالهاي 78 و 79 پرداخت نشده است. شرکت طی سال 80 پرداخت 265000 ریال سود را تصویب نموده است. سود
سهامداران عادي برابر است با
155000 ریال (1 115000 ریال ( 110 ریال 4 /000 ( 100/000 ریال 3 (2
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
62 . با استفاده از اطلاعات سؤال قبل سود هر سهم ممتاز برابر است با:
310 ریال 4) هیچکدام ( 300 ریال 3 ( 315 ریال 2 (1
600 ریال میباشد. صاحب سرمایه ماهیانه / 500 ریال و سود ویژه سال قبل از کسر مالیات 000 / 63 . مانده حساب سرمایه در اول دوره 000
110 ریال به حساب شرکت واریز نموده است. در صورتی که نرخ / 50/000 ریال برداشت نموده است. در اسفندماه بابت سرمایه گذاري مجدد 000
مالیات 10 % باشد، مانده حساب سرمایه در پایان سال برابر است با:
550/000 ریال (1 1 ریال /160/000 ( 610 ریال 4 /000 ( 1/100/000 ریال 3 (2
64 . احمد و علی و حسن شرکا شرکت تضامنی هستند و سود و زیان به ترتیب به نسبت 5 و 6 و 7 بین آنان تقسیم میشود. سود سال بالغ بر
900/000 ریال شده است. سود سهم علی برابر است با:
600 ریال /000 ( 100 ریال 4 /000 ( 300 ریال 3 /000 ( 450/000 ریال 2 (1
65 . احمد و علی شرکا شرکت تضامنی میباشند و به ترتیب به نسبت 2 و 5 در تقسیم سود و زیان شریک هستند. سود سال 1380 شرکت
280 ریال شده است. / تضامنی احمد و شریک بالغ بر 000
800 ریال / 2 ریال 2) سود سهم احمد برابر است با 000 /000/ 1) سود سهم علی برابر است با 000
80 ریال / 800 ریال 4) سود سهم احمد برابر است با 000 / 3) سود سهم علی برابر است با 000
66 . میزان انتقال به حساب اندوختهي قانونی در شرکتهاي سهامی چند درصد سود خالص است و تا چند درصد سرمایه ادامه دارد؟
10 و 10 (4 10 و 5 (3 5 و 10 ( 5 و 2 5 (1
67 . الهه و علی هر یک با سرمایهاي معادل 2 میلیون ریال شرکت تضامنی همکاران را تشکیل دادند. نسبت تقسیم سود مساوي است. یک سال بعد
2 میلیون ریال و نسبت تقسیم سود وارد شرکت شد. در صورت ثبت سرقفلی، سهم الهه و علی از سرقفلی شناسایی شده، / سارا با سرمایهاي معادل 5
چند هزار ریال است؟ )
1 (000/1 2 (500 3 (750/1 4 (500/1
1 سهم 100 ریالی دارد. شرکت 200 سهم به ارزش روز به اعضاي جدید واگذار نمود. / 100 ریال سرمایه، منقسم به 000 / 68 . شرکت تعاونی سپه، 000
چند هزار ریال است؟ « تجدید ارزیابی » 300 ریال باشد، مبلغ حساب / 500 و 000 / در صورتی که ارزش روز داراییها و بدهیها به ترتیب 000
1 (50 2 (40 3 (30 4 (20
شریک جدید با 900000 ریال سرمایه گذاري در سود و « ع» ، مبلغ 1500000 ریال بوده، طبق توافق ایشان « شرکت تضامنی الف وب » 96 . سرمایه
زیان شرکت سهیم میشود، در این ارتباط، چقدر سرقفلی، باید شناسایی و ثبت گردد )
1 (200000 2 (300000 3 (600000 4 (800000 www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
،« دي » به عنوان شریک جدید، نسبتهاي آنان به ترتیب ، و شده، قبل از ورود « دي » شرکاي یک شرکت تضامنی، با پذیرفتن « آبان » و « مهر » .70
سهیم بوده است « چه نسبت » در شرکت به « مهر »
1 ( 2 ( 3 ( 4 (
از چهار شریک شرکت تضامنی که هر کدام با 6000000 ریال سرمایه، به طور مساوي در سود و زیان سهیم بوده، حاضر گردیده با دریافت « یکی » .71
ثبت این رویداد، چقدر است ) « مبلغ بدهکار » . 4800000 ریال وجه نقد از شرکت خارج شود
1 (400000 6000000 (4 4800000 (3 1200000 (2
که مانده سرمایه هاي ایشان به ترتیب 500000 و 300000 بستانکار و 200000 « شرکت تضامنی امید، ایمان، آرام » 72 . در مرحله پایانی تصفیه
e-) ؟ تعلق میگیرد « ایمان چه مبلغ » توانایی تأدیه ندارد، از مانده وجوه نقد به « آرام » ، ریال بدهکار و شراکت به نسبت سرمایهها بوده
estekhdam.com(
1 (200000 2 (225000 3 (240000 4 (300000
چه » حاصل از ثبت برخی عملیات مربوط به ورود یا خروج شریک و یا تبدیل شرکت تضامنی به سهامی، با « حساب تجدید ارزیابی » 73 . مانده
بسته میشود ) « حسابی
1) داراییها 2) سرقفلی 3) سرمایهها 4) سهم الشرکه
چیست ) « دریافت گواهینامه هاي موقت و صدور اوراق سهام بابت آن » ثبت « عنوان بدهکار » .74
1) سرمایه سهام 2) بدهی صاحبان سهام
3) تعهد صاحبان سهم 4) سرمایه سهام پذیره نویسی شده
همان شرکت در « چند سهم عادي یک هزار ریالی » 75 . تعداد 400 سهم ممتاز 8% دو هزار ریالی، که قبلا هر سهم 2500 ریال فروخته شده با
دفاتر، قابل تبدیل است )
1 (800 2 (864 3 (1080 4 (1000
چیست « هزینههاي تأسیس » ثبت استهلاك « عنوان بستانکار » .76
1) هزینه هاي تأسیس 2) سرقفلی
3) هزینه استهلاك هزینه هاي تأسیس 4) ذخیره استهلاك هزینه هاي تأسیس
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com)
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com)
را تحت تأثیر قرار میدهد؟ ) « خلاصه سود و زیان » 77 . ثبت کدام مورد زیر، حساب
1) تقسیم سود سهمی بین سهامداران 2) منظور نمودن اندوخته براي شرکت
3) منظور نمودن مالیات بر درآمد سال جاري شرکت 4) تصویب توزیع سود بین سهامداران
به عنوان شریک جدید با 900000 ریال سرمایه گذاري در شرکت، « آذر » ، 1200000 ریال بوده « شرکت تضامنی مهر و آبان » 78 . جمع سرمایه
سهم الشرکه را مالک گردیده، سهم سرقفلی وي که باید به شرکت بپردازد، چقدر است )
1 (200000 2 (300000 3 (600000 4 (700000
برده میشود؟ « بدهکار چه حسابی » 79 . سهم سودي که در تاریخ خروج یا فوت شریکی به حساب سهم الشرکه او منظور میگردد، به
1) سرمایه هاي شرکاي باقیمانده 2) تجدید ارزیابی 3) سرقفلی 4) تقسیم سود
سود و زیان ناشی از » ، 80 . یک شرکت تضامنی با 65000 ریال داراییها و 25000 ریال بدهیها، به طور دایر به مبلغ 35000 ریال واگذار گردیده
این شرکت، چقدر است؟ ) « تصفیه
4) سود 30000 1) زیان 2 5000 ) سود 3 5000 ) زیان 30000
« چه حسابی » ایجاد شده در دفاتر شرکت تضامنی، مشابه با « حساب شرکت سهامی » 81 . زمان تبدیل شرکت تضامنی به شرکت سهامی، ماهیت
است؟ )
1) حسابهاي پرداختنی 2) تجدید ارزیابی 3) حسابهاي دریافتنی 4) سرمایه
82 . مالیات بر درآمد سال 78 یک شرکت سهامی در آخر همان سال 850000 ریال محاسبه و ثبت ولی برگ تشخیص مربوط به آن در سال 79 به
منظور میگردد ) « چه حسابی » مبلغ 1100000 ریال واصل شده است، کسري آن در
1) هزینه مالیات بر درآمد 2) پیش پرداخت مالیات 3) مالیات معوق 4) سود انباشته
بستگی به صدور اوراق سهام (در شرکت سهامی) دارد؟ ) « چه حسابی » 83 . افتتاح
1) بدهی صاحبان سهام 2) سرمایه سهام 3) تعهد صاحبان سهام 4) سرمایه سهام پذیره نویسی شده
84 . براي تعداد 200 سهام ممتاز 8% یک هزار ریالی با مزیت جمع شوندگی، از 2 سال قبل سودي اعلام نگردیده، در ضمن ارزش تصفیه هر
چقدر است ) « ارزش دفتري هر سهم » ، سهم 1250 ریال در نظر گرفته شده
1 (1160 1450 (4 1410 (3 1200 (2
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
است؟ ) « بی تأثیر » ، در محاسبه جمع حقوق صاحبان سهام « کدامین اقلام » .85
1) کسر سهام 2) تعهد صاحبان سهام 3) زیان انباشته 4) بدهی صاحبان سهام
نمیتواند بدهکار گردد؟ ) « چه حسابی » ، 86 . جهت افزایش سرمایه شرکتهاي سهامی
1) اندوخته قانونی 2) سود انباشته 3) وجوه نقد 4) بستانکاران
است ) « چه عنوانی » ، 87 . مالیات تکلیفی ویژه شرکتهاي سهامی
1) مالیات بر درآمد پرداختنی 2) مالیات سود سهام پرداختنی
3) مالیات پرداختنی (حقوق و دستمزد) 4) هر سه مورد
88 . در جریان عملیات تصفیه یک شرکت سهامی، از بدهکاران که 180000 ذخیره م. م داشته، مبلغ 700000 دریافت و زیان تصفیه این عمل
شرکت چقدر بوده است؟ ) « مانده حساب بدهکاران » ، 20000 ریال شده
1 (900000 2 (860000 3 (720000 4 (700000
در ترازنامه، طبقه بندي میشود ) « چه سرفصلی » 89 . هزینههاي صدور اوراق قرضه، تحت
1) هزینه مالی 2) مخارج انتقالی 3) هزینه هاي عملیاتی 4) دارایی نامشهود
90 . آقایان الف و ب و ج شرکا یک شرکت تضامنی هستند و به ترتیب به نسبت 4 و 5 و 3 در سود و زیان شریک میباشند. سود خالص سال جاري
40000 ریال میباشد. سهم آقاي ج از این سود چقدر است؟ )
10000 ریال ( 16667 ریال 4 ( 16000 ریال 3 ( 13333 ریال 2 (1
91 . یک شرکت تضامنی که بدهی آن 30000 ریال و سرمایه شرکاي آن 10000 ریال میباشد، با کلیه داراییها و بدهیهاي خود به مبلغ 25000
ریال واگذار شده است. سود و زیان ناشی از تصفیه چقدر است )
15000 ریال زیان ( 15000 ریال سود 4 ( 5000 ریال زیان 3 ( 5000 ریال سود 2 (1
92 . اگر هنگام انحلال شرکت تضامنی مانده حساب یک شریک بدهکار باشد و شریک قادر به پرداخت بدهی خود نباشد:
1) مانده بدهی وي به عنوان بدهی در دفاتر شرکت در حال تصفیه میگردد
2) موجب کاهش زیان تصفیه میگردد
3) موجب افزایش حقوق صاحبان سهام میگردد
4) هیچکدام از موارد فوق درست نمیباشد.
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
93 . سهامی به ارزش اسمی 100000 ریال به مبلغ 110000 ریال به فروش رسیده است. در نتیجه فروش سهام:
1) سرمایه شرکت به مبلغ 110000 ریال بستانکار میگردد.
2) سرمایه شرکت به مبلغ 100000 ریال بستانکار و صرف سهام به مبلغ 10000 ریال بستانکار میگردد.
3) سرمایه شرکت به مبلغ 100000 ریال بستانکار و صرف سهام به مبلغ 10000 ریال بدهکار میگردد.
4) صرف سهام به مبلغ 100000 ریال بستانکار و سرمایه شرکت به مبلغ 10000 ریال بستانکار میگردد.
94 . سرمایه شرکت سهامی آلفا شامل 600000 ریال سهام عادي و 200000 ریال سهام ممتاز 10 % میباشد. سهام ممتاز جمع شونده بوده و در مازاد
سود تا سقف 12 % سهیم میباشد. طی سنوات 1376 و 1377 سود سهام پرداخت نشده است. سود سهام سال 1378 به مبلغ 130000 ریال توسط
مجمع عمومی عادي سالیانه شرکت به تصویب رسیده است. سود متعلق به سهام ممتاز برابر است با:
48000 ریال ( 65200 ریال 4 ( 64000 ریال 3 ( 62500 ریال 2 (1
95 . با استفاده از اطلاعات سؤال فوق سود متعلق به سهامداران عادي برابر است با: ؟ )
66000 ریال ( 64800 ریال 4 ( 67500 ریال 3 ( 82000 ریال 2 (1
e-) ؟ 96 . سود سهام اعلام نشده مربوط به سهام ممتاز جمع شونده در شرکتهاي سهامی تحت کدام سرفصل در ترازنامه منعکس میشود
estekhdam.com(
1) بدهیهاي جاري 2) بدهیهاي بلند مدت 3) بدهیهاي احتمالی 4) هیچکدام
97 . سهم سودي که به صورت نقدي به هر یک از شرکا شرکت تضامنی پرداخت میگردد:
1) به بستانکار حساب تقسیم سود منظور میگردد 2) به بدهکار حساب تقسیم سود منظور میگردد
3) به حساب برداشت شرکا منظور میگردد 4) هیچکدام
98 . سرمایه شرکت در شرف تأسیس 10000000 ریال میباشد که 40 % آن هنگام پذیره نویسی و 50 % باقیمانده در مرحله دوم پرداخت شده است.
مدیریت شرکت اعلام نموده تا پذیرهنویسان نسبت به پرداخت مانده سرمایه تعهد شده اقدام نمایند. به غیر از یکی از پذیرهنویسان که در 10 % سهام
شرکت پذیره نویسی کرده است بقیه وجوه مربوطه را به حساب بانک شرکت واریز نموده اند. بدهی شخصی خاصی در رابطه با پرداخت سرمایه تعهد
شده چقدر است؟ )
300000 ریال 4) هیچکدام (3 600000 ( 1000000 ریال 2 (1
99 . احمد و علی شرکا شرکت تضامنی میباشند، سرمایه آنها به ترتیب 100000 ریال و 300000 ریال میباشد. سود سال 1379 شرکت
بالغ بر 102000 ریال گردیده است. بر اساس شرکتنامه احمد 10000 ریال و علی 20000 ریال حقوق از شرکت دریافت مینمایند. بهره اي
معادل 8% سرمایه به هر یک از شرکا تعلق میگیرد. کدام یک از عبارات زیر درست است؟ )
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
1) کل سود سال 79 سهم احمد معادل 74000 ریال میباشد. 2) کل سود سال 79 سهم علی 28000 ریال میباشد.
3) کل سود سال 79 سهم احمد 28000 ریال میباشد. 4) کل سود سال 79 سهم علی 34000 ریال میباشد.
100 . ارزش دفتري سهامی که با صرف فروخته میشود برابر است با:
1) ارزش متعارف آن 2) ارزش اسمی به علاوه صرف سهام
3) ارزش اسمی منهاي صرف سهام 4) ارزش اسمی آن
پاسخنامه
1 – گزینه 4
2 – گزینه 1
3 – گزینه 4
4 – گزینه 1
5 – گزینه 4
6 – گزینه 1
7 – گزینه 1
8 – گزینه 4
9 -گزینه 3
10 -گزینه 1
11 -گزینه 2
21 -گزینه 2
13 -گزینه 2
14 -گزینه 2
51 -گزینه 3
16 -گزینه 4
17 -گزینه 1
18 -گزینه 3
19 -گزینه 4
20 -گزینه 4
21 -گزینه 2
22 -گزینه 2
23 -گزینه 1
24 -گزینه 4
25 -گزینه 1
26 -گزینه 3
27 -گزینه 2
28 -گزینه 2
29 -گزینه 1
30 -گزینه 1
31 -گزینه 3
32 -گزینه 2
33 -گزینه 4
34 -گزینه 3
35 -گزینه 2
36 -گزینه 1
37 -گزینه 3
38 -گزینه 1
39 -گزینه 3
40 – گزینه 2
41 – گزینه 4
42 – گزینه 1
43 – گزینه 3
44 – گزینه 2
45 – گزینه 4
46 – گزینه 1
47 – گزینه 3
48 – گزینه 1
49 – گزینه 3
50 – گزینه 2
51 – گزینه 4
52 – گزینه 3
53 – گزینه 1
54 – گزینه 3
55 – گزینه 4
56 – گزینه 3
57 – گزینه 1
58 – گزینه 3
59 – گزینه 1
60 – گزینه 3
61 – گزینه 3
62 – گزینه 3
63 – گزینه 1
64 – گزینه 2
65 – گزینه 4
66 – گزینه 2
67 – گزینه 2
68 – گزینه 4
69 – گزینه 2
70 – گزینه 2
71 – گزینه 4
72 – گزینه 2
73 – گزینه 3
74 – گزینه 4
75 – گزینه 1
76 – گزینه 3
77 – گزینه 3
78 -گزینه 1
79 – گزینه 4
80 – گزینه 1
81 – گزینه 4
82 – گزینه 3
83 – گزینه 2
84 – گزینه 3
85 – گزینه 4
86 – گزینه 4
87 – گزینه 4
88 – گزینه 1
89 – گزینه 2
90 – گزینه 4
91 – گزینه 4
92 – گزینه 4
93 – گزینه 3
94 – گزینه 1
95 – گزینه 2
96 – گزینه 3
97 – گزینه 2
98 – گزینه 2
-99 گزینه 3
100 – گزینه 2
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
حسابداري صنعتی
1. با تولید 1000 واحد محصول الف، هزینه ثابت براي هر واحد 2400 ریال محاسبه گردیده، اگر تعداد تولید به 1200 واحد افزایش یابد، هزینه ثابت
هر واحد محصول:
25 % کاهش مییابد ( %20 کاهش مییابد 2 (13) به رقم 2000 کاهش مییابد 4) هزینه ثابت براي هر واحد محصول همواره ثابت است.
(e-estekhdam.com) ؟ 2. شیب منحنی امکانات تولید چگونه است
1) همیشه مثبت 2) همیشه منفی 3) همیشه صفر 4) میتواند مثبت یا منفی باشد
(e-estekhdam.com) ؟ 3. اگر استهلاك بر اساس تعداد کالاي تولید شده محاسبه شود، هزینه استهلاك جزء کدامیک از طبقات زیر است
1) هزینههاي ثابت 2) هزینههاي متغیر 3) هزینههاي مستقیم 4) هزینههاي نیمه متغیر
4. در کارخانههایی که از دفاتر صنعتی استفاده میکنند، زمان صدور مواد غیر مستقیم به تولید کدام حساب بدهکار میشود؟
1) کنترل مواد اولیه 2) کنترل سربار ساخت 3) کنترل دفاتر مالی 4) کنترل کالاي در جریان ساخت
1 واحد، موجودي کار در جریان ساخت آغاز دوره 200 واحد (دو پنجم تکمیل) و پایان دوره 400 واحد / 5. واحدهاي انتقالی به یک مرحله تولید 300
(e-estekhdam.com) ؟ چند واحد است FIFO %60 تکمیل) بوده است. معادل آحاد تکمیل شده در این مرحله به روش )
1 (100/1 2 (260/1 3 (460/1 4 (500/1
5 واحد است. اگر موجوديهاي پایان شهریور ماه، مهرماه و آبانماه به ترتیب / 6 و 000 / 6. پیش بینی فروش دو ماهه مهر و آبان سال 86 به ترتیب 000
(e-estekhdam.com) ؟ 4 واحد باشد. بودجه تولید آبانماه 86 چند واحد است / 4 واحد 600 / 4/100 واحد، 500
1 (100/5 2 (400/6 3 (600/9 4 (500/10 55 ریال است. هزینههاي تولید 54 واحد از / 53 ریال و هزینههاي تولید 60 واحد همان محصول 500 / 7. هزینههاي تولید 50 واحد محصول برابر 000
(e-estekhdam.com) ؟ آن محصول چند ریال است
1 (950/49 2 (595/53 3 (000/54 4 (240/57
Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
2 ریال انجام گرفته است. در حالی که استاندارد آن 280 ساعت کار به نرخ / 8. جهت تولید محصول یک دوره، 300 ساعت کار به نرخ هر ساعت 000
2 ریال باشد. انحراف کارایی دستمزد کدام است؟ ) / هر ساعت 500
50/ 4) نامساعد 000 40/ 3) نامساعد 000 140/ 2) مساعد 000 100/ 1) مساعد 000
9. کدام گزینه تعریفی مناسب براي هزینههاي منتسب (تلویحی) میباشد؟ )
1) در دفاتر ثبت میشود 2) مستلزم خروج وجه نقد میباشد
3) در محاسبه سود و زیان منظور میشود 4) در امر تصمیمگیري از هزینههاي مربوط است
10 . اگر انحراف کارایی سربار بدهکار شود ……………… ؟ )
1) انحراف مساعد است. 2) اضافه جذب سربار وجود دارد.
3) ساعت کار واقعی از ساعت استاندارد محصول بیشتر است. 4) ساعت استاندارد محصول از ساعت کار واقعی بیشتر است.
11 . مهمترین مورد در اجراي حسابداري بر اساس مسئولیتها کدام است؟ )
1) توجه به عامل انسانی 2) مطابقت بودجه با عملکرد
3) تفکیک هزینهها به قابل کنترل و غیر قابل کنترل 4) مشخصکردن افرادي که مسئولیت هزینهها را به عهده دارند.
12 . دقیقترین روش براي تجزیه هزینههاي نیمه متغیر به عوامل ثابت و متغیر کدام است )
1) حداقل مربعات 2) ترسیم نمودار 3) برنامهریزي خطی 4) حداکثر و حداقل فعالیت
13 . کدام گزینه مستقیما از ابزارهاي برنامهریزي سود محسوب نمیشود؟ )
1) بودجه 2) نقطه سر به سر 3) تعیین قیمت فروش 4) حسابداري سنجش مسئولیت
84 قبل از در نظر گرفتن اقلام زیر 850 میلیون ریال است. /12/ 14 . موجودي کالاي پایان دوره شرکت شباهنگ در تاریخ 29
مبدأ (کالا هنوز حمل نشده است) FOB 80 میلیون ریال سفارش خرید کالا بر اساس
100 میلیون ریال کالاي امانی شرکت آبادان نزد شرکت شباهنگ
150 میلیون ریال کالاي امانی نزد شرکت شیراز
20 میلیون ریال کسري انبار
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
84 ، چند میلیون ریال است؟ ) /12/ موجودي کالاي پایان دوره قابل گزارش در ترازنامه 29
1 (800 2 (850 3 (880 4 (960 15 . موجودي کالاي اول دوره و پایان دوره سال 1386 شرکت خدمات آموزشی به شرح زیر است :
موجودي پایان دوره (میلیون ریال) موجودي اول دوره (میلیون ریال)
750 طبق شمارش فیزیکی 1/250
800 طبق دفاتر 1/150
در صورت سود و زیان سال 1386 از مانده طبق دفاتر استفاده شده است. این موضوع در سال 1387 مشخص شده است. با این فرض که
کسري و اضافی انبار به سود و زیان بسته شود، کدام یک از گزارههاي زیر صحیح است؟ )
1) تعدیلات سنواتی مبلغ 50 میلیون ریال بستانکار میشود. 2) تعدیلات سنواتی مبلغ 50 میلیون ریال بدهکار میشود.
3) تعدیلات سنواتی مبلغ 100 میلیون ریال بدهکار میشود. 4) تعدیلات سنواتی مبلغ 100 میلیون ریال بستانکار میشود.
16 . در سطح معینی از تولید همواره : ؟ )
1) با کاهش تولید هزینه متغیر واحد محصول ثابت میماند 2) کل هزینه ثابت متغیر میباشد
3) با افزایش تولید هزینه ثابت واحد محصول افزایش مییابد 4) کل هزینه متغیر ثابت میباشد.
17 . با توجه به نمودار مقابل کدامیک از عبارات زیر صحیح است؟ )
1) منطقه هاشور خورده نشان دهنده منطقه سود میباشد
2) در منطقه هاشور خورده هزینه کل بیشتر از درآمد کل میباشد
3) در منطقه هاشور خورده، هزینه متغیر 1 واحد محصول بیشتر از هزینه ثابت 1 واحد محصول میباشد.
4) هیچکدام
18 . کدام یک از روشهاي قیمت گذاري موجودي کالا بهترین تقریب از شناسایی خاص جریان واقعی هزینه دارد )
lifo fifo 1) روش اولین صادره از آخرین وارده 2) روش اولین صادره از اولین وارده
3) روش میانگین موزون 4) روش میانگین متحرك
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
19 . اطلاعات مربوط به مرحله دوم تولید به شرح زیر است :
55500 ریال هزینه تبدیل 100500 ، 2000 واحد به قیمت 37000 ریال مواد اولیه مصرفی در مرحله 2 ، آحاد انتقالی از مرحله 1 به مرحله 2
ریال کالاي در جریان ساخت ابتداي دوره 400 واحد به بهاي تمام شده 28000 ریال که از لحاظ هزینه تبدیل 50 تکمیل میباشد. کالاي در
جریان ساخت پایان دوره 50 واحد که از لحاظ هزینه تبدیل 20 % تکمیل میباشد مواد اولیه در ابتداي مرحله دوم به کالاي در جریان ساخت
اضافه میشود ضایعات عادي تولید 150 واحد میباشد. کدام یک از عبارات زیر درست است؟ ) (روش قیمت گذاري
میباشد) f ifo
1) قیمت تمام شده 1 واحد محصول در پایان مرحله دوم برابر 100 ریال میباشد
2) قیمت تمام شده کالاي در جریان ساخت در پایان مرحله 2 برابر 30000 ریال میباشد.
3) قیمت تمام شده کالاي ساخته شده مرحله 2 برابر 128000 ریال میباشد.
4) هر سه مورد صحیح میباشد.
20 . با استفاده از اطلاعات سؤال قبل در صورتی که تعداد کالاي در جریان ساخت پایان دوره 40 واحد بوده و ضایعات غیرعادي 10 واحد و در
نقطه 20 % تولید ایجاد شود (علاوه بر ضایعات عادي موجود)، قیمت تمام شده ضایعات غیرعادي مرحله 2 برابر است با :
510 ریال ( 3000 ریال 2 (1600 ریال 4) با استفاده از اطلاعات فوق قیمت تمام شده ضایعات غیرعادي را نمیتوان مشخص نمود. (3
21 . با استفاده از اطلاعات سؤال شماره 19 قیمت تمام شده کالاي ساخته شده در مرحله دوم برابر است با :
200000 ریال ( 218000 ریال 4 ( 218000 ریال 3 ( 128000 ریال ۲ (1
22 . در مرحله سوم تولیدي، مواد اولیه در 20 % تولید به کالاي در جریان ساخت اضافه میشود. ضایعات عادي شامل 10 % کالاي در جریان
ساختی است که از نقطه 50 % تولید عبور مینماید. کالاي در جریان ساخت ابتداي دوره 100 واحد میباشد که 50 % آن 40 % تکمیل و 50 % آن
%60 تکمیل میباشد. آحاد انتقالی از مرحله سوم به مرحله چهارم 10000 واحد میباشد. کالاي در جریان ساخت پایان دوره شامل 250 واحد
میباشد که 10 % آن 10 % تکمیل و 30 % آن 45 % تکمیل و بقیه 75 % تکمیل میباشد. کل ضایعات تولیدي برابر 1100 واحد میباشد. ضایعات
غیرعادي تولیدي برابر است با :
185 واحد ( 85 واحد 4 ( 250 واحد 3 ( 25 واحد 2 (1
23 . بر اساس کارت هزینه استاندارد، براي تولید 1 واحد محصول 2 کیلو ماده آلفا به نرخ 100 ریال و 3 کیلو ماده بتا به نرخ 200 ریال مصرف
میگردد. براي تولید 100 واحد محصول، 210 کیلو ماده آلفا به مبلغ 23100 ریال و 290 کیلو ماده بتا به مبلغ 58000 ریال مصرف شده
است. انحراف مصرف مواد اولیه برابر است با:
1000 ریال مساعد ( 1000 ریال نامساعد 4 ( 3000 ریال مساعد 3 ( 3000 ریال نامساعد 2 (1
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
24 . با استفاده از اطلاعات سؤال قبل انحراف نرخ مواد برابر است با:
2100 ریال نامساعد ( 2100 ریال مساعد 2 (1
1200 ریال نامساعد ( 1200 ریال مساعد 4 (3
25 . ظرفیت عادي تولیدي شرکت آلفا، تولید 4000 واحد محصول در سال میباشد. بر اساس کارت هزینه استاندارد براي تولید هر واحد محصول
5 ساعت دستمزد مستقیم صرف میگردد. سربار ثابت شرکت 4000000 ریال میباشد. طی سال 1378 براي تولید 3800 واحد محصول کلا 21000 ساعت کار مستقیم صرف شده است. کدام یک از عبارات زیر درست میباشد؟ )
1) انحراف ظرفیت بلااستفاده برابر 200000 ریال مساعد میباشد. 2) انحراف ظرفیت بلااستفاده برابر 200000 ریال نامساعد میباشد.
3) انحراف کارایی سربار برابر 400000 ریال مساعد میباشد. 4) موارد 1 و 3 درست میباشد.
26 . بخشی از هزینهها مستقیما در رابطه با درآمد مشخصی نمیباشد ولی در ارتباط با تحصیل درآمد اتفاق نمیافتد، کدامیک از مثالهاي زیر
مصداق اینگونه هزینهها میباشد؟ )
1) بهاي تمام شده کالاي فروش رفته 2) هزینه حمل کالاي فروش رفته
3) هزینه کمیسیون فروش 4) هزینه برق مصرفی
27 . هنگام بررسی یک انحراف، کدام یک از موارد زیر در نظر گرفته نمیشود؟ )
1) روند انحراف در طول زمان 2) مساعد یا نامساعد بودن انحراف
3) بزرگی انحراف و هزینه حذف یا کاهش آن 4) شواهدي مبنی بر مؤثر بودن حذف یا کاهش انحراف در آینده
خواهد شد؟ ) (IRR) 28 . در صورت یکسان بودن کلیه شرایط، کدام یک از موارد زیر منجر به کاهش نرخ بازده داخلی
1) افزایش جریانهاي نقدي ورودي 2) کاهش نرخ تنزیل مورد استفاده
3) کوتاهتر بودن دورة بازگشت سرمایه طرح 4) بزرگتر بودن جریانهاي نقدي طرح در سالهاي پایانی عمر آن
29 . کالایی به بهاي تمام شده 100000 ریال به قیمت 120000 ریال به مشتري ارسال شده است. در رابطه با فروش فوق در دفاتر کارخانه چه
ثبتی انجام میگیرد؟ )
1) حساب فروش 120000 بستانکار میشود. 2) کنترل دفاتر مالی 100000 ریال بستانکار میشود
3) کنترل دفاتر مالی 100000 ریال بدهکار میشود 4) بهاي تمام شده کالاي فروش رفته 100000 ریال بدهکار میشود.
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
30 . هزینه دستمزد مستقیم 500000 ریال و هزینه دستمزد غیرمستقیم 250000 ریال میباشد. در صورتی که نرخ بیمه سهم کارگر 7% و سهم
کارفرما 23 % باشد :
1) حساب کنترل سربار کارخانه 422500 ریال بدهکار میشود. 2) حساب کنترل سربار کارخانه 365000 ریال بدهکار میشود.
3) حساب کنترل سربار کارخانه 365000 ریال بستانکار میشود. 4) حساب کنترل سربار کارخانه 422500 ریال بستانکار میشود.
31 . در طبقه بندي هزینههاي تولیدي به بخش ثابت و متغیر کدامیک از موارد زیر صحیح است )
1) هزینههاي ثابت بخشی از هزینههاي تولیدي است که با افزایش حجم تولید افزایش و با کاهش حجم تولید کاهش مییابد.
2) هزینههاي متغیر 1 واحد محصول در نتیجه افزایش یا کاهش حجم تولید، افزایش یا کاهش نمییابد.
3) هزینه ثابت 1 واحد محصول در نتیجه حجم تولید کاهش و در نتیجه کاهش حجم تولید افزایش مییابد.
4) موارد 2 و 3 صحیح است.
30 ریال میباشد. در صورتی که هزینهها به بخش ثالث و / 20 ریال و هزینه کل تولید 2000 واحد 000 / 32 . هزینه کل تولید 1000 واحد کالا 000
متغیر قابل تفکیک باشد، کل هزینه متغیر تولید 11500 واحد کالا برابر است با:
50 ریال /000 ( 115000 ریال 4 ( 172500 ریال 3 ( 230/000 ریال 2 (1
1 ریال کالا خریداري /500/ 200 ریال میباشد. طی سال 000 / 100 ریال و در پایان دوره 000 / 33 . مانده موجودي کالا در اول دوره 000
300 ریال میباشد. در صورتی که کل فروش معادل / 120 ریال آن برگشت داده شده است. هزینه حمل کالاي خریداري شده 000 / شده و 000
100 ریال باشد، قیمت تمام شده کالاي فروش رفته برابر است با : / 200/000/000 ریال و هزینه حمل کالا به خریداران معادل 000
1 ریال /580/000 ( 1 ریال 4 /800/000 ( 1 ریال 3 /680/000 ( 1/480/000 ریال 2 (1
150/ 600 ریال، سربار دستمزد مستقیم کالاي در جریان ساخت اول دوره 000 / 500 ریال، دستمزد مستقیم 000 / 34 . مواد اولیه مصرفی 000
300 ریال و موجودي کالاي ساخته شده / 200 ریال، موجودي کالاي ساخته شده ابتداي دوره 000 / ریال و کالاي در جریان ساخت پایان دوره 000
250 ریال است. کدامیک از عبارتهاي زیر درست است؟ ) / پایان دوره 000
1 ریال /500/ 1) قیمت تمام شده کالاي فروش رفته برابر است با : 000
1 ریال /350/ 2) قیمت تمام شده کالاي ساخته شده طی دوره برابر است با : 000
1 ریال /650/ 3) کالاي در جریان ساخت طی دوره برابر است با : 000
900 ریال / 4) بهاي اولیه برابر است با : 000
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
35 . بر اساس کارت هزینه استاندارد، براي تولید 1 واحد محصول، 2 کیلو مواد اولیه به نرخ 100 ریال و 3 ساعت کار مستقیم به نرخ 300 ریال مورد
3 ریال و 37000 ساعت کار مستقیم به نرخ /000/ نیاز میباشد. طی سال براي تولید 12000 واحد محصول 25000 کیلو مواد اولیه به مبلغ 000
290 ریال مصرف شده است.
100 ریال نامساعد میباشد. / 500 ریال نامساعد و انحراف مصرف مواد اولیه 000 / 1) انحراف نرخ مواد اولیه 000
100 ریال مساعد میباشد. / 500 ریال نامساعد و انحراف مصرف مواد اولیه 000 / 2) انحراف نرخ مواد اولیه 000
500 ریال مساعد میباشد. / 2 ریال مساعد و انحراف مصرف مواد اولیه 000 /500/ 3) انحراف نرخ مواد اولیه 000
500 ریال نامساعد میباشد. / 500 ریال نامساعد و انحراف مصرف مواد اولیه 000 / 4) انحراف نرخ مواد اولیه 000
36 . با استفاده از اطلاعات سؤال قبل کدامیک از موارد زیر درست است )
300 ریال مساعد میباشد. / 370 ریال مساعد و انحراف کارایی دستمزد 000 / 1) انحراف نرخ دستمزد 000
300 ریال نامساعد میباشد. / 370 ریال مساعد و انحراف کارایی دستمزد 000 / 2) انحراف نرخ دستمزد 000
370 ریال نامساعد میباشد. / 300 ریال مساعد و انحراف کارایی دستمزد 000 / 3) انحراف نرخ دستمزد 000
4) هیچکدام
650 ریال به فروش رسیده است. در صورتیکه دفتر مرکزي و کارخانه از دفاتر مستقل / 500 ریال به مبلغ 000 / 37 . کالایی به بهاي تمام شده 000
استفاده کنند، کدامیک از موارد زیر در دفاتر کارخانه ثبت میشود؟ )
650 ریال بستانکار میشود / 650 ریال بدهکار میشود 2) کنترل دفاتر مالی 000 / 1) کنترل دفاتر مالی 000
500 ریال بدهکار میشود / 500 ریال بستانکار میشود 4) کنترل دفاتر مالی 000 / 3) کنترل دفاتر مالی 000
10 واحد محصول در سال میباشد. تولید هر واحد محصول 2 ساعت زمان لازم دارد. سربار ثابت / 38 . ظرفیت عادي تولیدي شرکت بتا تولید 000
20 ریال است. طی سال 8000 واحد محصول با صرف زمان 19000 ساعت کار مستقیم تولید شده است. انحراف ظرفیت /000/ شرکت 000
بلااستفاده برابر است با :
1 ریال نامساعد /000/000 ( 1/000/000 ریال مساعد 2 (1
2 ریال نامساعد /000/000 ( 2/000/000 ریال مساعد 4 (3
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
39 . با استفاده از اطلاعات سؤال قبل انحراف کارایی سربار ثابت برابر است با :
6 ریال نامساعد /000/000 ( 6/000/000 ریال مساعد 2 (1
3 ریال نامساعد /000/000 ( 3/000/000 ریال مساعد 4 (3
با استفاده از اطلاعات زیر به سؤالات 40 تا 43 پاسخ دهید :
40 . طی دوره اقدام به تولید 2200 واحد کالا شده است. کالاي در جریان ساخت اول دوره وجود نداشته و کالاي در جریان ساخت پایان دوره 200
واحد میباشد که به لحاظ مواد اولیه 100 % و به لحاظ هزینه تبدیل 50 % تکمیل شده است. ضایعات عادي پیوسته 10 % واحدهایی میباشد که طی
3 ریال /760/ 1 ریال و هزینه سربار 000 /880/ 3 ریال هزینه دستمزد مستقیم 000 /960/ دوره اقدام به تولید آنها شده است. مواد مصرفی 000
میباشد. در صورتی که ضایعات دیگري وجود نداشته باشد، قیمت تمام شده 1 واحد کالا برابر است با :
8765 ریال 4) هیچکدام ( 6500 ریال 3 ( 5000 ریال 2 (1
41 . قیمت تمام شده کالاي در جریان ساخت پایان دوره برابر است با :
765400 ریال ( 700 ریال 4 /000 ( 1 ریال 3 /420/000( 70/000 ریال 2 (1
42 . در صورتی که علاوه بر ضایعات عادي 150 واحد کالاي در نقطه 60 % ضایع شده باشد، معادل آحاد تکمیل شده به لحاظ مواد اولیه مستقیم
برابر است با :
1700 واحد ( 1980 واحد 4 ( 1905 واحد 3 ( 1830 واحد ۲ (1
43 . قیمت تمام شده ضایعات عادي برابر است با :
550 ریال 4) هیچکدام /000 ( 1/100/000 ریال 2)صفر 3 (1
40 واحد محصول تولید شده است. در صورتی که مواد اولیه / 44 . طی سال با صرف 2000 ساعت کار مستقیم به نرخ هر ساعت 200 ریال، 000
200 ریال باشد، کدامیک از / 100 ریال و 000 / 800 ریال و هزینه هاي اداري و فروش به ترتیب 000 / 600 ریال و هزینه سربار 000 / مستقیم 000
موارد زیر درست است؟ )
1 ریال میباشد. /800/ 1) قیمت تمام شده کالاي فروش رفته برابر 000
2 ریال میباشد. /100/ 2) قیمت تمام شده کالاي ساخته شده برابر 000
1 ریال میباشد. /900/ 3) قیمت تمام شده کالاي ساخته شده برابر 000
1 ریال میباشد. /200/ 4) هزینه تبدیل برابر 000
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
500 ریال که قبلا به تولید / 45 . شرکتی براي ثبت رویدادهاي مالی کارخانه از دفاتر مستقل استفاده میکند. مواد اولیه مستقیمی به مبلغ 000
ارسال شده بود به فروشنده برگشت داده شده و وجه آن نقداً توسط دفتر مرکزي دریافت شده است. کدام یک از ثبتهاي زیر در رابطه با رویداد
فوق صحیح است؟ )
1) در دفاتر مالی حساب صندوق بدهکار و حساب کالاي در جریان ساخت بستانکار میشود.
2) در دفاتر کارخانه حساب کنترل دفاتر کارخانه بدهکار و حساب کالاي در جریان ساخت بستانکار میشود.
3) در دفاتر مالی کنترل دفاتر مالی بدهکار و کنترل دفاتر کارخانه بستانکار میشود.
4) در دفاتر کارخانه کنترل دفاتر مالی بدهکار و کالاي در جریان ساخت بستانکار میشود.
46 . کدامیک از اقلام زیر جزء هزینه هاي سربار طبقه بندي نمیشود؟ )
1) آب مصرفی کارخانه 2) هزینه مالیات حقوق کارگران تولیدي
3) هزینه استهلاك ساختمان کارخانه 4) برق مصرفی کارخانه
47 . کدام یک از عبارتهاي زیر درست است؟ )
1) بهاي اولیه شامل هزینه دستمزد مستقیم و سربار تولید میباشد.
2) بهاي اولیه شامل هزینه مواد اولیه مستقیم و هزینه سربار میباشد.
3) هزینه تبدیل شامل هزینه دستمزد مستقیم و هزینه مواد اولیه مصرفی میباشد.
4) هیچکدام
48 . کدامیک از موارد زیر از مبانی متداول محاسبه نرخ جذب سربار نمیباشد؟ )
1) هزینه آب و برق مصرفی کارخانه 2) ساعات کار ماشین آلات
3) هزینه دستمزد مستقیم 4) ساعات کار مستقیم
1 ریال در دفاتر شرکت ثبت شده است. در /300/ 3 ریال اشتباها 000 /100/ 49 . طی سال 1379 هزینه حقوق کارگران مستقیم تولیدي به مبلغ 000
سال 1380 براي اصلاح اشتباه فوق کدامیک از ثبتهاي زیر باید در دفاتر شرکت ثبت شود؟ )
280 ریال / 280 ریال، بانک بستانکار 000 / 1) هزینه حقوق بدهکار 000
280 ریال / 280 ریال، بانک بستانکار 000 / 2) کالاي در جریان ساخت بدهکار 000
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
280 ریال / 280 ریال، بانک بستانکار 000 / 3) سود و زیان بدهکار 000
4) هیچکدام
50 . در صورتحساب سود و زیان ناویژه عبارت است از :
1) فروش خالص منهاي قیمت تمام شده کالاي فروش رفته
2) فروش خالص منهاي قیمت تمام شده کالاي خریداري شده
3) فروش خالص منهاي قیمت تمام شده کالاي فروش رفته منهاي هزینه هاي عملیاتی منهاي هزینه هاي
غیرعملیاتی
4) فروش خالص منهاي قیمت تمام شده کالاي فروش رفته منهاي هزینه هاي عملیاتی
51 . هزینه هاي ثابت شرکت آلفا سالیانه 540000 ریال میباشد. این شرکت 3 نوع محصول الف، ب، ج تولید میکند. قیمت فروش هر یک از
محصولات به ترتیب 20 ریال، 15 ریال و 10 ریال میباشد. در صورتی که هزینه هاي متغیر تولید هر یک از محصولات به ترتیب برابر 18 ریال، 12
30 % و 40 % باشد، مبلغ فروش در نقطه سربهسر برابر است با : ،% ریال و 7 ریال باشد و نسبت فروش محصولات (تعدادي) به ترتیب برابر 30
26 ریال /900/000 ( 29/600/000 ریال 2 (1
2 ریال /960/000 ( 2/690/000 ریال 4 (3
52 . بر اساس اطلاعات سؤال قبل کل هزینه متغیر تولید محصولات این شرکت در نقطه سربهسر برابر است با :
42 ریال /002/000 ( 22/004/000 ریال 2 (1
2 ریال /042/000 ( 2/024/000 ریال 4 (3
10 واحد محصول هزینه ثابت تولید 1 واحد / 53 . هزینه هاي متغیر 1 واحد محصول 10 ریال و حاشیه سود 5 ریال میباشد. در سطح تولید 000
محصول 2 ریال میباشد. در صورتی که شرکت بخواهد 25000 ریال سود داشته باشد، کدامیک از موارد زیر درست است )
1) تعداد فروش برابر است با 90000 واحد 2) مبلغ فروش برابر است با 135000 ریال
3) هزینه ثابت کل برابر است با 45000 ریال 4) هیچکدام از موارد فوق درست نیست.
54 . نقطه بی تفاوتی قیمت فروش عبارتست از حجمی از فروش که …….. ؟ )
1) با قیمت جدید به سود قبلی دست یابیم 2) نه سود داشته باشیم نه زیان (نقطه سر به سر)
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
3) با قیمت جدید هزینههاي شرکت جبران شود 4) برابر با نقطه بی تفاوتی بهاي تمام شده باشد
1 ریال برآورد کرده است. در ماه /000/ 55 . شرکتی مصرف و هزینههاي مواد اولیه در کارگاه خاصی را 50 تن در ماه و به قیمت هر تن 000
980 ریال براي هر تن و مصرف به 51 تن بالغ شد. حسابدار شرکت مغایرت مواد را به شرح زیر محاسبه و / خاص، قیمت تمام شده ي واقعی 000
گزارش کرد.
20 + نامطلوب /000 ( 20 + مطلوب 4 /000 ( 20 نامطلوب 3 /000 ( 20/000 مطلوب 2 (1
56 . شرکتی قایق میسازد و هزینههاي ثابت ماهانه آن 260 میلیون ریال است. هر قایق به قیمت 35 میلیون ریال به فروش میرسد، و هزینههاي
متغیر تولید هر قایق 15 میلیون ریال است. شرکت در ماه فقط میتواند 20 قایق تولید کند. در حال حاضر، حاشیهي امنیت شرکت چه عددي است؟
(
7 قایق در ماه ( 7 قایق 4 ( 245 میلیون ریال 3 (2 %54 (1
57 . شیب خط سود چه زمانی تغییر نمیکند؟ )
1) قیمت فروش تغییر کند. 2) هزینههاي متغیر افزایش یا کاهش یابد.
3) هزینههاي ثابت افزایش یا کاهش یابد 4) نسبت حاشیه فروش کاهش یا افزایش یابد. .
58 . کدامیک از موارد زیر سربار ثابت کارخانه نیست؟ )
1) حقوق نگهبانان 2) حقوق مدیران تولید 3) عوارض نوسازي 4) ضایعات
چیست؟ ) « استهلاك ماشین آلات تولیدي » 59 . عنوان بستانکار ثبت
1) کنترل هزینه سربار 2) استهلاك انباشته 3) سربار جذب شده 4) حساب تولید
اصلاح میشود؟ ) « خلاصه حساب سود و زیان » 60 . کدام مورد با
1) موجودي کالاي ساخته شده آخر دوره 2) موجودي مواد آخر دوره
3) موجودي کالاي در جریان ساخت آخر دوره 4) خرید مواد
بسته نمیشود کدام است؟ ) « خلاصه حساب تولید » 61 . موردي که با
1) هزینه حمل مواد 2) سربار تولید 3) هزینه هاي عملیاتی 4) استهلاك ماشین آلات تولیدي
62 . مبناي مناسب تسهیم هزینه برق مصرفی در کارخانه عبارتست از : )
1) قدرت ماشینها 2) مساحت اشتغالی 3) هزینه تعمیر ماشینها 4) بهاي ماشینها
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
63 . تسهیم اولیه هزینهها عبارتست از تسهیم هزینههاي سربار بین : ؟ )
1) دوایر تولیدي 2) کالاي تولیدي 3) مواد تولیدي 4) دوایر تولیدي و خدماتی
64 . تسهیم ثانوي هزینه عبارتست از تسهیم دوایر :
1) خدماتی بین دوایر خدماتی 2) خدماتی بین دوایر تولیدي
3) تولید بین دوایر خدماتی 4) تولید بین دوایر تولیدي
65 . کالاي در جریان ساخت به کدام یک از حسابهاي زیر منتقل میشود؟ )
1) عملکرد 2)سود و زیان 3) تولید 4) سربار ساخت
66 . کدام یک از مبناهاي زیر براي جذب سربار مناسب نیست؟ )
1) درصد دستمزد مستقیم 2) درصد هزینه مواد کمکی 3) درصد هزینه مستقیم مواد 4) درصد بهاي اولیه
67 . ظرفیتی که با توجه به پیش بینی تولید و فروش در یک دوره طولانی مورد استفاده قرار میگیرد عبارتست از ظرفیت:
1) عملی ۲)عادي 3) اسمی 4) استاندارد
68 . کدام یک از ضایعات در قیمت تمام شده موجوديها تأثیر ندارد؟ (
1) ضایعات عادي 2) ضایعات غیرعادي 3) ضایعات استاندارد 4) ضایعات فصلی
69 . در دفاتر مالی پس از خرید مواد اولیه به صورت نقد چه حسابی بدهکار میشود؟ )
1) کنترل دفاتر صنعتی 2) کنترل دفاتر مالی 3) کنترل مواد اولیه 4) خرید مواد اولیه
70 . اضافه جذب سربار کارخانه یعنی: ؟ )
1) هزینه هاي سربار واقعی بیشتر از هزینه هاي سربار جذب شده باشد. 2) مازاد هزینه هاي متغیر سربار کارخانه بر هزینه هاي ثابت
3) مازاد هزینه هاي ثابت کارخانه بر هزینه هاي متغیر 4) هزینه هاي سربار واقعی کمتر از هزینه هاي سربار جذب شده
باشد.
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
71 . دستمزد سرپرست کارگاه جزء کدام یک از موارد زیر میباشد؟ )
1) دستمزد مستقیم 2) سایر هزینههاي مستقیم
3) دستمزد غیر مستقیم 4) هزینههاي اداري و مالی
72 . در روش تسهیم یک طرفه کدام دایره خدماتی در تسهیم اولویت دارد؟ )
1) دایره اي که هزینه هاي آن کمتر از دوایر خدماتی دیگر باشد.
2) دایره اي که هزینه هاي آن بیشتر از دوایر خدماتی دیگر باشد.
3) دایره اي که کمتر از دوایر خدماتی دیگر خدمت عرضه داشته باشد
4) دایره اي که بیشتر از دوایر خدماتی دیگر سرویس دریافت داشته باشد
73 . اگر موجودي کالاي در جریان ساخت پایان دوره بیشتر از مقدار واقعی ثبت شود این امر موجب میشود که:
1) سود ناخالص ناشی از فروش دوره کمتر از میزان واقعی گردد
2) داراییهاي جاري کمتر از میزان واقعی گردد
3) بهاي تمام شده کالاي ساخته شده بیشتر از میزان واقعی گردد
4) سود خالص دوره بیشتر از میزان واقعی گزارش گردد.
74 . در صورتی که ضایعات قابل فروش نباشد، مانده حساب ضایعات غیرعادي به کدام حساب منظور میگردد )
1) سود و زیان صنعتی 2) سود و زیان عمومی
3) سود و زیان دفتر مرکزي 4) به هیچ حسابی منظور نمیشود
75 . تفاوت بین روش هزینهیابی نرمال و واقعی کدام است؟ )
1) تفاوتی ندارد زیرا اضافه یا کسر جذب سربار به قیمت تمام شده کالا فروش رفته اضافه یا کسر میشود.
2) قیمت تمام شده کالا فروش رفته در هزینهیابی نرمال در هر دوره دچار نوسان میشود.
3) قیمت تمام شده یک واحد کالا در هزینهیابی نرمال بزرگتر از هزینهیابی واقعی نشان میدهد.
4) قیمت تمام شده یک واحد کالا در هزینهیابی نرمال در تمام دورهها یکسان نشان میدهد.
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
60 واحد است. با توجه به اینکه موجودي آخر فروردین ماه / 40 و 000 / 76 . بودجه مصرف فروردین و اردیبهشت ماه در یک موسسه به ترتیب 000
25 واحد باشد، خرید در اردیبهشت ماه چقدر است؟ ) / 85/000 واحد و موجودي آخر اردیبهشت ماه 000
85000 (4 25000 (3 11000 ( 1) صفر 2
77 . در کدامیک از گزینههاي زیر سود خالص طبق روش هزینه یابی جذبی کمتر از سود خالص طبق روش هزینه یابی مستقیم میباشد؟
1) تفاوت در موجودي کالا در ابتداي دوره و آخر دوره هیچ تأثیري در سود خالص ندارد.
2) کمتر بودن موجودي کالا در ابتداي دوره نسبت به پایان دوره.
3) بیشتر بودن موجودي کالا در ابتداي دوره نسبت به پایان دوره.
4) سود خالص در هر دو روش همیشه یکسان میباشد.
78 . در هزینه یابی مرحله اي موقعی که بازرسی محصولات در پایان مرحله انجام میشود و ضایعات محصول در پایان مرحله مشخص میشود، هزینه
مربوط به ضایعات در کدام یک از حسابهاي زیر منظور میشود؟ )
1) کالاي تکمیل شده 2) سود و زیان 3) سربار کارخانه 4) کالاي در جریان ساخت
79 . سربار واقعی همان: ؟ )
1) سربار جذب نشده است. 2) سربار مستقیم تولید است
3) سربار اتفاق افتاده است 4) سربار جذب شده است
80 . موجودي کالاي ساخت دایره رنگ آمیزي 3000 واحد که از نظر مواد و کار مستقیم تکمیل شده است. معادل آحاد تکمیل شده از نظر
موادعبارتست از:
2000 واحد ( 1500 واحد 4 ( 500 واحد 3 ( 1000 واحد 2 (1
81 . در یک واحد تولیدي هزینههاي متغیر هر واحد تولیدي 3000 ریال و هزینه هاي ثابت کلا 820000 ریال و بهاي فروش هر واحد 5000 ریال
است. تعداد فروش در نقطه سربهسر عبارتست از :
165 واحد ( 410 واحد 4 ( 2000 واحد 3 ( 400 واحد 2 (1
82 . کدام یک از هزینه هاي زیر، دستمزد غیر مستقیم کارخانه نیست؟ )
1) دستمزد سرپرستان و مهندسان 2) دستمزد تعمیرکاران ماشین آلات کارخانه
3) دستمزد اوقات تلف شده کارگران به علت دیر رسیدن مواد 4) دستمزد کارگران خط تولید
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
83 . تسهیم ثانویه عبارتست از سرشکن کردن هزینه هاي : )
1) دوایر خدماتی به دوایر تولیدي 2) دوایر تولیدي به دوایر خدماتی
3) دوایر خدماتی به محصول ساخته شده 4) مستقیم دوایر خدماتی به دوایر تولیدي
84 . کدام یک از موارد زیر در مورد هزینه یابی مرحله اي صادق است، ولی در مورد هزینه یابی سفارش کار صدق نمیکند )
1) مقدار تولید 2) مراحل تولید 3) معادل آحاد تکمیل شده 4) نرخ پیش بینی سربار
میشود ) « بستانکار » 85 . مواد برگشتی از تولید به چه حسابی
1) برگشت از خرید 2) کالاي در جریان ساخت 3) کالاي ساخته شده 4) مواد مصرفی
86 . کدام یک از مبناهاي زیر را براي جذب سربار نمیتوان به کار برد )
1) درصد هزینه مواد کمکی 2) درصد دستمزد مستقیم 3) درصد هزینه مواد مستقیم 4) درصد بهاي اولیه
87 . در هزینه یابی سفارش کار پس از تکمیل سفارشات، مبلغی که به بدهکار حساب کالاي ساخته شده منظور میشود شامل:
1) کالایی است که تولید آنها طی دوره آغاز گردیده است. 2) کالایی است که طی دوره در جریان ساخت بوده اند
3) کالایی است که هنوز اقدام به تولید آنها نشده است. 4) کالایی است که طی دوره تکمیل گردیده اند
88 . در کدام یک از محصولات ذیل از روش هزینه یابی مرحله اي استفاده نمیشود؟ )
1) پارچه بافی 2)کاغذسازي 3) توربین برق 4) قند سازي
89 . موجودي کالاي در جریان ساخت دایره پرس 3000 واحد که از نظر مواد مستقیم و کار مستقیم تکمیل شده است. معادل آحاد تکمیل
شده از نظر مواد عبارتست از :
500 واحد ( 2000 واحد 4 ( 1000 واحد 3 ( 1500 واحد 2 (1
« بهاي کارخانه » ، 90 . کار مستقیم جهت تولید یک واحد محصول 100 ریال، سربار کارخانه 75 % دستمزد مستقیم، و بهاي اولیه آن 185 ریال شده
واحد این محصول چقدر است؟ )
360 (4 285 (3 260(۲ 175 (1
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
91 . یک شرکت تولیدي براي افزایش تولید بابت اضافه کار به کارکنان مستقیم خطوط تولید خود فوق العاده اضافه کاري پرداخت نمود. این مبلغ
فوق العاده اضافه کاري در کدامیک از موارد زیر منظور میشود؟ )
1) در هزینه سربار ساخت 2) در بخشی از بهاي تمام شده
3) در هزینه عمومی و اداري 4) در هزینه دستمزد مستقیم
92 . اگر در شرکتی قیمت فروش و هزینه متغیر یک واحد از محصولی به یک مبلغ افزایش یابد و هزینه ثابت آن تغییر نکند، تأثیر آن در کدامیک از
موارد زیر میباشد )
1) افزایش در مبلغ فروش و افزایش در تعداد فروش در نقطه سر بسر
2) کاهش در مبلغ فروش و کاهش در تعداد فروش در نقطه سربسر
3) افزایش در مبلغ فروش و بی تأثیر در تعداد فروش در نقطه سر بسر
4) کاهش در مبلغ فروش و افزایش در تعداد فروش در نقطه سربسر
میگردد؟ ) « بستانکار » با روش دایمی، چه حسابی « ارسال مبالغی مواد خام از انبار به دایره تولید » 93 . جهت ثبت
1) حسابهاي پرداختنی 2) کالاي در جریان ساخت 3) موجودي مواد 4) ثبتی ندارد
94 . موجودي مواد آغاز دوره 5 واحد و 1000 ریال ارزیابی شده، اولین محموله مواد وارده به انبار 15 واحد به مبلغ 3300 ریال خریداري، و بعد
از انبار صادر میگردد؟ ) « چه مبلغ » به « نرخ متوسط سیار » 10 واحد مواد با
2200 (4 2150 (3 2120(۲ 2100 (1
800 کیلو فی 50 ریال، ولی مصرف شده 750 کیلو فی » ، 95 . با توجه به این که در یک دوره استاندارد مواد مستقیم براي تولید 200 واحد محصول
بوده، گزینه نادرست کدام است ) « 60 ریال
1) انحراف نامساعد مصرفی 2) انحراف نامساعد نرخ
3) انحراف نامساعد مصرف ٤) انحراف نامساعد مواد
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
96 . در کارگاهی مواد اول دوره 4000 ، مواد آخر دوره 5000 ، هزینه حمل مواد 6000 ، برگشت از خرید 10000 ، خرید مواد 110000 ، و 80 % مواد
به چه صورت است؟ ) « بستانکار ثبت مواد مصرفی در تولید » ، مصرفی فقط مستقیم بوده
1) مواد خام 2 84000 ) کالاي در جریان ساخت 84000
4) مواد خام 105000 3) کالاي در جریان ساخت 105000
میگردد؟ ) « بستانکار » به سفارشات یا مراحل، چه حسابی « تسهیم هزینه حقوق و دستمزد » ، 97 . به منظور ثبت
1) کنترل حقوق و دستمزد 2) کار در جریان ساخت 3) سربار کارخانه 4) موارد 2 و 3
100» دستمزد مستقیم براي تولید 50 واحد محصول در ماه، 80 ساعت، در هر ساعت 1500 ریال، و کار مستقیم واقعی » 98 . هزینه استاندارد
چگونه است؟ ) « انحراف کارایی » ، انجام گرفته « ساعت
4) مساعد 120000 3) نامساعد 75000 1) نامساعد 2 30000 ) مساعد 45000
به عنوان سربار براي « چه مبلغی » ، 99 . کار مستقیم 700000 ، نرخ جذب سربار کارخانه 80 % آن و سربار واقعی دوره 600000 ریال بوده
محصول این دوره، منظور میشود )
1( 480000 2 (560000 3 (600000 4 (700000 e-) ؟ است « چه حسابی » 100 . مناسبترین روش جهت بستن حساب سربار کارخانه (با مانده کم) در آخر سال مالی، انتقال آن به
estekhdam.com(
1) موجودي مواد خام 2) کالاي در جریان ساخت 3) کالاي ساخته شده 4) قیمت تمام شده کالاي فروش رفته
که به ترتیب 12 و 10 متر مربع مساحت و 3 و 4 نفر کارگر داشته، دریک دوره داراي 350000 ریال « ب» و « الف » 101 . کارگاهی با دو دایره
تعلق میگیرد ) « دایره ب » هزینه رفاه کارگران و 330000 سوخت و روشنایی بوده، از این اقلام، چه مبلغی به
328275 (4 330000 (3 340000(۲ 350000 (1
برابر است؟ ) « چه حسابی » 102 . جمع سفارشهاي تکمیل نشده، در آخر دوره مالی، با مانده
1) قیمت تمام شده کالاي فروش رفته 2) کار در جریان ساخت
3) کالاي ساخته شده 4) مواد خام و سربار کارخانه
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
کدام است؟ ) « مورد نادرست » ، به روش دایمی « فروش کالاي ساخته شده » 103 . در ثبت
بستانکار میشود « فروش » ( 1) یک ثبت ساده دارد 2
بدهکار میشود 4) کالاي ساخته شده، بستانکار میشود « حسابهاي دریافتنی » (3
104 . بهاي تمام شده ساخت یک سفارش 5000000 ریال، هزینه هاي فروش 20 % آن، و سود سفارش 25 % بهاي تمام شده کالاي فروش رفته، بوده
این سفارش، چقدر است ) « بهاي فروش »
7500000 (4 7250000 (3 6750000(۲ 6500000 (1
% 105 . واحد انتقالی به یک مرحله تولید 1300 ، موجودي کار در جریان ساخت آغاز دوره 200 واحد ( تکمیل) و پایان دوره 400 واحد ( 60
چقدر است؟ ) « fifo معادل آحاد محصول تکمیل شده در این مرحله به روش » ، تکمیل) بوده
1100 (4 1260 (3 1460(۲ 1500 (1
106 . برنامهریزي و کنترل بلند مدت، مستلزم تعیین نرخ سربار کارخانه به نحوي که در آن تولید و هزینهها بر اساس بهره برداري متوسط از
بیان میگردد ) « چه نوع ظرفیت » داراییهاي عینی طی دوره طولانی در نظر گرفته شده باشد، با مفهوم
1) ایده آل 2) عادي 3) عملی 4 ) واقعی مورد انتظار
منتقل میگردد؟ ) « چه حسابی » 107 . هزینههاي تشکیل دهنده بهاي تمام شده، در مؤسسات تولیدي به
1) سربار کارخانه 2) کالاي ساخته شده 3) کالاي در جریان ساخت 4) خلاصه حساب سود و زیان
108 . در یک فعالیت تولیدي: مواد مستقیم 400000 ، مواد غیر مستقیم 100000 ، دستمزد مستقیم 600000 ، دستمزد غیر مستقیم 200000 و
چقدر است؟ ) « هزینه تبدیل » سایر هزینه هاي کارخانه 300000 ریال بوده
1 (1200000 2 (1100000 3 (1000000 4 (900000 109 . در پایان نخستین دوره عملیات یک کارگاه: مانده حسابهاي خرید مواد ( 5000 کیلو) 75000 ، کار مستقیم 9000 و هزینه هاي کارخانه
50000 ریال و طی دوره 720 واحد محصول تکمیل و 180 واحد دیگر به قیمت تمام شده 70000 ریال در جریان ساخت بوده، چنانچه مواد
چقدر است؟ « بهاي تمام شده کالاي ساخته شده » مصرفی براي تکمیل هر واحد محصول 4 کیلو و کلیه مواد لازم در بدو امر وارد تولید شده
145000 (4 134800 (3 134200 (۲ 124000 (1
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
110 . طی یک دوره براي نوعی محصول در یک شرکت: بهاي تمام شده کالاي ساخته شده ( 700 واحد) 350000 ، فروش ( 690 واحد) 483000 و
چقدر است؟ lifo به روش « موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره » ، موجودي کالا ساخته شده آغاز دوره ( 50 واحد) 20000 ریال بوده
1 (30000 2 (113000 3 (25000 4 (93000 111 . مواد موجود در آغاز دوره ( 200 واحد) 3000 ریال، خرید طی دوره ( 1300 واحد) 26000 ریال و 1200 واحد مواد در طی دوره مصرف شده
چقدر است؟ ) fifo به روش « موجودي مواد پایان دوره »
1 (4500 2 (5000 3 (5800 4 (6000 میگردد؟ ) « بدهکار » / حساب کنترل مواد ،« کدام فعالیت زیر » 112 . در ثبت
1) صدور مواد مستقیم 2) برگشت مواد به انبار 3) صدور مواد غیرمستقیم 4) برگشت مواد به فروشنده
حساب سربار جذب شده کارخانه / بستانکار میگردد؟ ) ،« کدام فعالیت زیر » 113 . در ثبت
1) هزینه استهلاك کارخانه 2) جذب هزینه هاي سربار کارخانه
3) حق بیمه هاي اجتماعی سهم کارفرما 4) بستن حساب سربار جذب شده
استفاده میشود؟ ) « سیستم هزینه یابی مرحلهاي » از ،« کدام فعالیت زیر » 114 . در
1) مشاوره و حسابرسی 2) بیمارستانها 3) ساختمانی 4) تولید غذا
بین واحدهاي تولیدي و دوایر خدماتی یک کارخانه چیست؟ ) « هزینه سرپرستی » 115 . متداولترین مبنا، جهت تسهیم
1) تعداد کارکنان 2) مواد مصرفی 3) تعداد تولید 4) دستمزد مستقیم
9 ریال و سربار تخصیص یافته به آن دایره، مبلغ /600/ 116 . حاشیه فروش ایجاد شده توسط یکی از دوایر تولیدي کارخانهاي بالغ بر 000
8 ریال آن را نمی توان حذف کرد. اثر توقف تولید این دایره بر سود کل کارخانه کدامیک از موارد زیر /400/ 19/200/000 ریال است که مبلغ 000
میشود؟ )
9 ریال /600/ 1 ریال 2) افزایش سود به مبلغ 000 /200/ 1) کاهش سود به مبلغ 000
10 ریال /800/ 1 ریال 4) کاهش سود به مبلغ 000 /200/ 3) افزایش سود به مبلغ 000
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
117 . در شرکت تولیدي آلفا در صورت 10 % افزایش در حاشیه فروش و با فرض تغییر هزینه متغیر به تناسب تعداد محصول و ثابت ماندن مبلغ
فروش بر اساس اطلاعات زیر:
8 – سود عملیاتی برابر است با: /200/ 1 – هزینه متغیر 000 /700/ 10 ریال – هزینه ثابت 000 /000/ فروش کل 000
80 ریال /000 ( 280 ریال 4 /000 ( 100 ریال 3 /000 ( 180/000 ریال 2 (1
اختلاف » ، 118 . سربار واقعی 110000 ریال، سربار پیش بینی شده براي 2500 ساعت کار مستقیم 100000 ریال و ساعات کار واقعی 2700 بوده
چیست ) « موجود
3) کسر جذب سربار 4 2000 ) اضافه جذب سربار 8000 1) کسر جذب سربار 2 8000 ) اضافه جذب سربار 2000
119 . هزینه تولید 50 واحد محصول برابر 53000 ریال و هزینه هاي تولید 60 واحد همان محصول 55500 ریال شده هزینه هاي تولید 54 واحد از
آن محصول چقدر میگردد؟ )
1 (57240 2 (54000 3 (53595 4 (49950 120 . حساب تولید مرحله در یک دوره، شامل کار در جریان آغاز دوره 500 واحد (تکمیل)، مواد مستقیم 2500 واحد و کار در جریان پایان دوره
چقدر است ) « معادل واحدهاي تکمیل شده به روش میانگین » ، 300 واحد (تکمیل) بوده
1 (2550 2 (2640 3 (2700 4 (2850 121 . پیش بینی هزینههاي استاندارد مواد 4800 کیلو به قیمت هر کیلو 15 ریال بوده، طی این دوره 5000 کیلو مواد به بهاي هر کیلو 13 ریال
به چه صورت است؟ ) « واریانس قیمت مواد » ، مصرف شده
1) مطلوب 2 10000 ) نامطلوب 3 7000 ) مطلوب 4 7000 ) نامطلوب 3000
221 . استاندارد کار مستقیم براي تولید یک دوره 2400 ساعت با نرخ ساعتی 3000 ریال بوده، در طول این دوره 2500 ساعت کار به مبلغ
به چه صورت است ) « مغایرت نرخ کار » ، 7000000 ریال انجام گرفته
4) نامطلوب 800000 3) مطلوب 500000 1) مطلوب 2 200000 ) نامطلوب 300000
به مفهوم برنامه ریزي و کنترل بلندمدت و مبتنی بر قدرت تولید و فروش محصول است؟ ) « چه ظرفیتی » 123 . استفاده از
1) کامل 2) عادي 3) عملی 4) واقعی مورد انتظار
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
قبل از رسیدن محصولات به نقطه تفکیک فرایند، واقع میشوند؟ ) « چه هزینههایی » .421
1) استاندارد 2) مشترك 3) سربار 4) جذبی
900 ریال شده است. هزینههاي تولید 205 / 850 ریال و هزینههاي تولید 220 واحد از همان کالا 000 / 125 . هزینههاي تولید 200 واحد کالا 000
واحد از آن محصول چند ریال میشود )
1 (500/826 2 (250/856 3 (500/862 4 (000/875 126 . اقلام مربوط به تولید 80 واحد محصول به بهاي تمام شده هر واحد 700 ریال، شامل مواد مصرف شده 6000 ریال، کالاي در جریان
چقدر بوده؟ ) « هزینههاي تبدیل آن » . ساخت آغاز دوره 5000 ریال و کالاي در جریان ساخت پایان دوره 4000 ریال است
1 (49000 2 (50000 3 (51000 4 (52000 چه حجمی از » 127 . هزینههاي متغیر یک دوره فعالیت در کارخانهاي 16000 ، هزینههاي ثابت 18000 و فروش 40000 (هزار ریال) بوده، در
این کارخانه نه سودي میبرد و نه زیانی میبیند؟ ) ،« فروش
1 (42000 2 (38000 3 (34000 4 (30000 میگردد؟ ) « چه حسابی/ بدهکار » ، 128 . در صورت اطلاع کتبی از ارسال کالا جهت مشتریان، در دفاتر کارخانه
1) کنترل دفاتر مالی 2) کالاي در جریان ساخت 3) کالاي ساخته شده 4) بهاي تمام شده کالاي فروش رفته
،% از تسهیم 800000 ریال دستمزد مستقیم و 200000 ریال دستمزد غیرمستقیم با نرخ مالیات 10 « حساب کنترل سربار کارخانه » 129 . سهم
بیمه اجتماعی کارگر 7% و بیمه سهم کارفرما جمعا 23 % چقدر میشود؟ )
1 (430000 2 (300000 3 (230000 4 (200000 130 . موجودي مواد اولیه آغاز دوره 70 واحد به نرخ 100 ریال، خرید اول 130 واحد به قیمت هر واحد 120 ریال، مواد صادره به تولید 150 واحد،
در سیستم ثبت دائمی، چقدر lifo خرید دوم 200 واحد فی 130 ریال و صدور مجدد مواد به تولید 150 واحد بوده، مبلغ موجودي آخر دوره به روش
است؟ )
1 (10600 2 (11500 3 (12000 4 (13000 برخوردار است ) « چه ویژگی » در مقایسه با هزینهیابی مرحلهاي، از ،« روش هزینه یابی سفارش کار » .131
1) استفاده از حسابهاي کنترل 2) رعایت اصل گردش هزینه هاي تولید
3) استفاده از سیستم ثبت دائمی موجوديها 4) ثبتهاي جداگانه براي محاسبه قیمت تمام شده مقدار مشخصی از تولید
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
132 . معمولا هزینه هاي سربار کارخانه، نخست بین ………… تسهیم و بعد جمع هزینه دوایر ………….. بین …………… سرشکن میگردد.
1) تمام دوایر تولیدي دوایر خدماتی 2) دوایر تولیدي خدماتی تمام دوایر
3) تمام دوایر خدماتی دوایر تولیدي 4) دوایر خدماتی تولیدي تمام دوایر
کالا در جریان ساخت آغاز دوره 600 واحد ( 70 % تکمیل)، محصول انتقالی به » 133 . با توجه به اطلاعات یک مرحله از تولید محصولی به شرح
چقدر fifo مرحله 2400 واحد و کالاي در جریان ساخت پایان دوره 500 واحد ( 60 % تکمیل) معادل آحاد تکمیل شده در این مرحله به روش
است؟ )
1 (2280 2 (2520 3 (2380 4 (2620 134 . مواد انتقالی به یک مرحله تولید 100 واحد، هزینه هاي مرحله 6550 ریال، محصول مرحله 84 واحد، ضایعات عادي 10 % و ارزش فروش
چقدر است ) « بهاي تمام شده یک واحد محصول مرحله » ، هر واحد آن 25 ریال بوده
1 (63 2 (70 3 (73 4 (75 هزینههاي » ، 135 . بهاي تمام شده تولید 300 واحد محصول 60000 ریال و بهاي تمام شده تولید 350 واحد از همان محصول 66000 ریال شده
چقدر بوده است ) « ثابت تولید
1 (42000 2 (39000 3 (30000 4 (24000 136 . جهت تولید محصول یک دوره، 480 کیلو مواد مستقیم به بهاي هر کیلو 10 ریال مصرف شده، در حالی که استاندارد پیش بینی شده براي آن
به چه صورت است؟ ) « انحراف مقدار (مصرف) مواد » ، 500 کیلو مواد به نرخ 9 ریال بوده
4) مساعد 180 3) نامساعد 200 1) نامساعد 2 480 ) مساعد 280
137 . جهت تولید محصول یک دوره، 300 ساعت کار به نرخ هر ساعت 2000 ریال انجام گرفته، در حالی که استاندارد آن 280 ساعت کار به نرخ هر
به چه صورت است ) « انحراف کارایی (زمان) دستمزد » ، ساعت 2500 ریال بوده
4) مساعد 140000 3) نامساعد 50000 1) نامساعد 2 40000 ) مساعد 100000
انحراف قابل » ، 138 . طی یک دوره، سربار واقعی کارخانه 200000 ، جذب سربار کارخانه 175000 و انحراف مساعد حجم سربار 100000 ریال شده
به چه صورت بوده است ) « کنترل سربار
4) مساعد 25000 3) نامساعد 75000 1) نامساعد 2 125000 ) مساعد 100000
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
است ) « چه بودجهاي » 139 . معمولا تنظیم اکثر بودجهها، وابسته به تهیه
1) تولید 2) فروش 3) نقدینگی 4) مخارج سرمایه اي
140 . طی سال 1378 معادل 265000 واحد کالا تولید شده است. هزینه حقوق کارگران تولیدي 150000 ریال، مواد اولیه مصرفی 200000 ریال و
سربار تولید 120 هزینه حقوق کارگران تولیدي میباشد کدام یک از عبارات زیر درست است )
1) بهاي تمام شده یک واحد کالا برابر 20 ریال میباشد 2) بهاي اولیه برابر 380000 ریال میباشد
3) هزینه تبدیل برابر 350000 ریال میباشد 4) بهاي تمام شده ده واحد کالا برابر 20 ریال میباشد
141 . کالاي در جریان ساخت اول دوره معادل 100000 ریال میباشد. هزینه هاي طی دوره شامل 200000 ریال مواد و 250000 ریال دستمزد
میباشد سربار به نسبت 120 دستمزد جذب میگردد. سود نا ویژه فروش 15 % نسبت به قیمت تمام شده محصولات محاسبه میگردد. قیمت
فروش محصولات فوق برابر است با :
623500 ریال ( 632500 ریال 4 ( 977500 ریال 3 ( 997500 ریال 2 (1
142 . هزینه ثابت برابر 1000000 ریال، برج هزینه متغیر 100 ریال و حاشیه سود 20 ، فروش میباشد در صورتی که نرخ هزینه متغیر 10 ، کاهش
یابد و نرخ فروش 20 % اضافه شود، مبلغ فروش در نقطه سربهسر برابر است با:
3750000 ریال ( 10000000 ریال 4 ( 5000000 ریال 3 ( 2500000 ریال 2 (1
143 . عوامل تشکیل دهنده هزینههاي تولیدي عبارتند از : مواد اولیه مستقیم، دستمزد مستقیم و …
1) مواد و دستمزد غیرمستقیم 2) هزینههاي اداري و فروش
3) سربار ثابت کارخانه 4) هیچکدام
144 . هزینه ثابت تولید 1000 واحد کالا 1200000 ریال میباشد، در صورتی که 1500 واحد محصول تولید شود، هزینه ثابت هر واحد کالا برابر
خواهد بود با:
1200000 ریال ( 1200 ریال 2 (1800 ریال 4) با استفاده از اطلاعات فوق هزینه ثابت 1 واحد کالا را نمیتوان مشخص نمود. (3
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
145 . هزینههاي متغیر تولید یک واحد کالا در شرکت جامکو عبارتست از مواد مستقیم 100 ریال، دستمزد مستقیم 60 ریال و سربار متغیر کارخانه
1 واحد کالا است. در صورتی که هیچ موجودي کالاي ساخته / 240 ریال است. و تولید و فروش این شرکت 360 / 40 ریال. هزینهي ثابت تولید 000
شدهاي دراول دوره وجود نداشته باشد، قیمت تمام شدهي کالاي فروش رفتهي شرکت جامکو چند هزار ریال است؟ )
1 (320 2 (344 3 (512 4 (640 146 . طرف ثبت ورودي قیمت تمام شده ي کالاي فروش رفته در دفتر روزنامه عبارتست از حساب :
1) کنترل کالاي در جریان ساخت : بدهکار 2) کنترل کالاي در جریان ساخت : بستانکار
3) قیمت تمام شدهی کالاي ساخته شده : بدهکار 4) کنترل قیمت تمام شده کالاي ساخته شده : بستانکار
در شرکت کرمان شامل: ثبت 200 ریال، گشایش اعتبار 1300 ریال، هزینهي تخلیه 700 ریال و سایر هزینههاي A 147 . هزینه هر بار سفارش کالاي
2 ریال است. هزینهي نگهداري کالا در این شرکت 3 درصد میباشد. متوسط هزینهي نگهداري هر واحد کالا در سال چند ریال است؟ / سفارش 000
1 (1200 2 (210 3 (4200 4 (126 62 % دستمزد مستقیم، / 8 ریال است که شامل 5 /000/ 148 . جمع حقوق و دستمزد ناخالص کارخانهي مرودشت در بهمن ماه 1384 ، مبلغ 000
240 ریال نیز اوقات تلف شده، میباشد. در دفتر روزنامه کدام / 12 % کارکنان اداري تشکیلاتی است. مبلغ 000 / %25 کارکنان توزیع و فروش و 5
حسابها و به چه مبلغی (به هزار ریال) بدهکار میشوند؟ )
2 3 4 5
xi
4 5 7 4
fi 1/ 4 کنترل سربار ساخت 240 ، کنترل سربار توزیع و فروش 2000 و کنترل سربار اداري تشکیلاتی 000 / 1) کنترل کالاي در جریان ساخت 670
2، کنترل سربار اداري تشکیلاتی 1000 و کنترل سربار ساخت 240 / 5، کنترل سربار توزیع و فروش 000 / 2) کنترل حقوق و دستمزد 000
8/ 3) کنترل حقوق و دستمزد 000
8/ 4) کنترل کالاي در جریان ساخت 000
2 ریال است. بازده ارزش ویژه چند درصد /600/ 2 و 000 /400/ 60 ریال، ارزش ویژهی ابتدا و پایان سال آن به ترتیب 000 / 149 . سود شرکتی 000
است؟ )
1 (023/0 2 (025/0 3 (3/2 4 (5/2 150 . در دوره کوتاه مدت، کدام یک از هزینههاي زیر به میزان تولید ربطی ندارد؟ )
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
1) ثابت 2) نهایی 3) متوسط ثابت 4) متوسط متغیر
پاسخنامه
1 – گزینه 3
2 – گزینه 2
3 – گزینه 2
4 – گزینه 2
5 – گزینه 2
6 – گزینه 1
7 – گزینه 3
8 – گزینه 4
9 – گزینه 4
10 – گزینه 3
11 – گزینه 4
12 – گزینه 1
13 – گزینه 4
14 – گزینه 2
15 – گزینه 4
16 – گزینه 1
17 – گزینه 2
18 – گزینه 2
31 – گزینه 4
32 – گزینه 3
33 – گزینه 4
34 – گزینه 2
35 – گزینه 1
36 – گزینه 2
37 – گزینه 4
38 – گزینه 2
39 – گزینه 4
40 – گزینه 1
41 – گزینه 3
42 – گزینه 3
43 – گزینه 1
44 – گزینه 4
45 – گزینه 4
46 – گزینه 2
47 – گزینه 4
48 – گزینه 1
61 – گزینه 3
62 – گزینه 1
63 – گزینه 4
64 – گزینه 2
65 – گزینه 3
66 – گزینه 2
67 – گزینه 1
68 – گزینه 2
69 – گزینه 1
70 – گزینه 4
71 – گزینه 3
72 – گزینه 2
73 – گزینه 4
74 – گزینه 1
75 – گزینه 1
76 – گزینه 1
77 – گزینه 3
78 – گزینه 1
91 – گزینه 4
92 – گزینه 3
93 – گزینه 3
94 – گزینه 3
95 – گزینه 3
96 – گزینه 4
97 – گزینه 1
98 – گزینه 1
99 – گزینه 3
100 – گزینه 4
101 – گزینه 1
102 – گزینه ؟
103 – گزینه 1
104 – گزینه 3
105 – گزینه 3
106 – گزینه 2
107 – گزینه 2
108 – گزینه 1
121 – گزینه 1
221 – گزینه 3
123 – گزینه 2
124 – گزینه 2
125 – گزینه 3
126 – گزینه 2
127 – گزینه 4
128 – گزینه 1
129 – گزینه 1
130 – گزینه 2
131 – گزینه 4
132 – گزینه 3
133 – گزینه 3
134 – گزینه 4
135 – گزینه 4
136 – گزینه 4
137 – گزینه 3
138 – گزینه 1
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
19 – گزینه 1
20 – گزینه 3
21 – گزینه 3
22 – گزینه 3
23 – گزینه 4
24 – گزینه 2
25 – گزینه 2
26 – گزینه 4
27 – گزینه 4
28 – گزینه 4
29 – گزینه 3
30 – گزینه 1
49 – گزینه 4
50 – گزینه 1
51 – گزینه 2
52 – گزینه 2
35 – گزینه 2
54 – گزینه 2
55 – گزینه 3
56 – گزینه 1
57 – گزینه 3
58 – گزینه 4
59 – گزینه 2
60 – گزینه 2
79 – گزینه 3
80 – گزینه 1
81 – گزینه 3
82 – گزینه 4
83 – گزینه 1
84 – گزینه 3
85 – گزینه 2
86 – گزینه 1
87 – گزینه 4
88 – گزینه 3
89 – گزینه 2
90 – گزینه 2
109 – گزینه 1
110 – گزینه 3
111 – گزینه 4
112 – گزینه 2
113 – گزینه 2
114 – گزینه 4
115 – گزینه 1
116 – گزینه 3
117 – گزینه 3
118 – گزینه 3
119 – گزینه 2
120 – گزینه 4
139 – گزینه 1
140 – گزینه 4
141 – گزینه 2
142 – گزینه 1
143 – گزینه 4
144 – گزینه 3
145 – گزینه 3
146 – گزینه 4
147 – گزینه 4
148 – گزینه 2
149 – گزینه 3
150 – گزینه 1
Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
حسابرسی
1. بر اساس مفاهیم نظري گزارشگري مالی ایران، کدام یک از خصوصیات کیفی زیر پیش شرط افشاي رویههاي حسابداري است؟
1) کامل بودن 2) قابل اتکا بودن 3) قابل مقایسه بودن 4) قابل فهم بودن
2. کدام حسابرسی جزء لاینفک حسابرسی مالی است؟
1) حسابرسی جامع 2) حسابرسی رعایت 3) حسابرسی عملکرد 4) حسابرسی عملیاتی
3. اطلاعات مربوط به معاملات اشخاص وابسته (و عمده) در یادداشتهاي پیوست صورتهاي حسابرسی شده درج نشده است. اظهار نظر حسابرس
چگونه است )
1) عدم اظهار نظر 2) اظهار نظر مردود 3) اظهار نظر مشروط 4) اظهار نظر مقبول
4. کنترلهاي داخلی شامل کدام یک از اقدامات زیر نمیباشد )
1) رعایت اصول کلی مؤسسه و ارزیابی کارایی عملیات
2) حفاظت از دارائیها
3) جلوگیري و کشف هرگونه تقلب و اختلاس
4) افزایش قابلیت اعتماد اطلاعات مالی
5. واحد حسابرسی داخلی جزء کدام بخش از ساختار کنترل داخلی است
1) روشهاي کنترل 2) محیط کنترلی 3) خطر کنترل 4) سیستم حسابداري
6. گردآوري شواهد حسابرسی و نتیجه گیري بر اساس شواهد مذکور، طبق کدامیک از موارد ذیل میباشد؟
1) قضاوت 2) تردید حرفهاي 3) محافظه کاري 4) واقعیت
7. حسابرس براي همه موارد جز کدام مورد زیر برنامهریزي میکند )
1) تحریف عمدي در صورتهاي مالی 2) تضاد بین واحد مورد رسیدگی و کارکنان آن
3) استفاده نادرست از داراییها 4) اعمال غیرقانونی صاحب کار
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com)
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com)
Accfile.com)
Accfile.com
8. کدامیک از مدارك و شواهد حسابرسی زیر از متقاعد کنندگی بیشتري برخوردار است؟ )
1) فرمهاي سفارش خرید با شماره سریال چاپی 2) کاربرگهاي تخصیص هزینههاي تهیه شده توسط صاحب کار
3) صورت حسابهاي بانکی 4) تأییدیه مدیران
9. حسابرس مستقل پس از اجراي آزمون جزئیات در یک کار حسابرسی به این نتیجه می رسد که نتایج نمونه وجود تحریف با اهمیت در مانده ثبت
شده حساب را تأیید میکند، اما این حساب در واقع بطور با اهمیتی تحریف نشده است. این وضعیت بیانگر کدام خطر است؟
1) خطر رد کردن نادرست (احتمال خطر آلفا) 2) برآورد خطر کنترل در سطحی بسیار پایین
3) برآورد خطر کنترل در سطحی بسیار بالا 4) خطر پذیرش نادرست (احتمال خطر بتا)
10 . ویژگیهاي اصلی در ارتباط با ارائه اطلاعات عبارتند از: ؟ )
1) قابل مقایسه بودن، قابل فهم بودن 2) قابل مقایسه بودن، مفید بودن
3) قابل مقایسه بودن، قابل اتکاء بودن 4) مربوط بودن، قابل فهم بودن
استفاده شده است. تصمیمگیري در مورد « شواهد کافی » و « شناخت کافی » ،« برنامهریزي کافی » 11 . در استانداردهاي حسابرسی، از عباراتی نظیر
مستلزم کدامیک از موارد زیراست؟ ) « کفایت »
1) بررسی و مشاهده 2) قضاوت حرفهاي حسابرس
3) مشاوره با صاحبنظران 4) صلاحیت و دانش
12 . احتمال خطر عدم کشف عبارت است از : )
1) احتمال اینکه روشهاي رسیدگی که حسابرسان به کار میگیرند، تحریف با اهمیتی که در یک حساب وجود دارد را کشف نکند.
2) احتمال رخ دادن تحریف با اهمیت دریک حساب در غیاب کنترلهاي داخلی لازم در آن
3) احتمال اینکه سیستم کنترل داخلی صاحب کار نتواند به موقع از رخ دادن تحریف با اهمیت در یک حساب پیشگیري یا آن را کشف نماید
4) هیچکدام
13 . احتمال خطر ذاتی عبارت است از : ؟ )
1) احتمال اینکه سیستم کنترل داخلی صاحب کار نتواند به موقع از رخ دادن تحریف با اهمیت در یک پیشگیري یا آن را کشف نماید
2) روشهاي رسیدگی که حسابرسان به کار میگیرند، تحریف با اهمیتی که در یک حساب وجود دارد را نتواند کشف کند.
3) احتمال رخ دادن یک تحریف با اهمیت دریک حساب و با فرض اینکه براي کنترل داخلی مناسب وجود نداشته باشد.
4) موارد 1 و 2 صحیح است
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
14 . مهمترین وجه تمایز حسابرس داخلی و حسابرس مستقل کدام است )
1) استقلال حسابرس مستقل
2) استفاده حسابرس مستقل از روشهاي رسیدگی خاص در حسابرسی نهایی
3) رسیدگی ضمنی و ارسال نامه مدیریت
4) نحوه دریافت حقالزحمه
15 . کدامیک از کارهاي زیر را نمیتوان قبل از تاریخ ترازنامه انجام داد؟ )
1) آزمونهاي کنترل 2) آزمونهاي محتوا
3) صدور نامه مدیریت 4) برآورد احتمال خطر کنترل
16 . مهمترین نقش حسابرسان در رسیدگی صورتهاي مالی کدامیک از موارد زیر است؟ )
1) نقش اعتبار دهی به صورتهاي مالی که توسط واحدهاي اقتصادي تهیه میشود.
2) اصلاح صورتهاي مالی
3) اطلاع استفاده کنندگان از اشکالات موجود در صورتهاي مالی ارائه شده توسط واحدهاي اقتصادي
4) انطباق صورتهاي مالی ارائه شده توسط صاحب کار با صورتهاي مالی که بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداري تهیه شده است.
17 . کدامیک از اشخاص زیر مسئول مطلوبیت ارائه مطالب مندرج در صورتهاي مالی است )
1) حسابرس مستقل 2) حسابرس داخلی 3) مدیر مالی 4) مدیریت صاحب کار
18 . کدامیک از موارد زیر جزء کنترلهاي داخلی مالی پایه طبقه بندي میشود؟ )
1) نصب شماره اموال بر روي داراییهاي ثابت شرکت
2) استفاده از فرمهایی که داراي شماره سریال چاپی باشند
3) تهیه صورتهاي مالی میان دوره اي
4) موارد 1 و 2 صحیح است
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
19 . هدف از بهکارگیري کنترلهاي داخلی پایه در سیستمهاي حسابداري چیست؟ )
1) ثبت کلیه رویدادهاي مالی در دفاتر 2) ثبت صحیح رویدادهاي مالی در دفاتر
3) موارد 1 و 2 صحیح است 4) هیچکدام
20 . کدامیک از موارد زیر از موارد افتراق حسابرسی ضمنی یا حسابرسی نهایی محسوب نمیشود؟ )
1) حسابرسی ضمنی در طول دوره مالی و حسابرسی نهایی بعد از دوره مالی انجام میگیرد
2) نتیجه کار حسابرسی ضمنی نامه مدیریت و نتیجه کار حسابرسی نهایی گزارش حسابرسی میباشد
3) حسابرسی ضمنی با دریافت تراز آزمایشی و حسابرسی نهایی با دریافت صورتهاي مالی انجام میگیرد
4) حسابرسی ضمنی توسط حسابرس داخل و حسابرسی نهایی توسط حسابرس مستقل انجام میشود
21 . بر اساس آیین رفتار حرفه اي:
1) حسابرس میبایست اطلاعات صاحب کار را محرمانه تلقی نموده و از افشاء آن خودداري نماید
2) حسابرس میتواند نسبت به تهیه صورتهاي مالی صاحب کار اقدام نماید در صورتی که استقلال خود را در رسیدگیهایی که به عمل میآورد
حفظ نماید.
3) حسابرس میتواند نسبت به تهیه صورتهاي مالی صاحب کار اقدام نماید در صورتی که در تهیه آنها اصول پذیرفته شده حسابداري را رعایت
نماید.
4) موارد 1 و 2 صحیح است
قرار میگیرد، به جز: ؟ ) « حسابرسی ضمنی » 22 . همه مزیتهاي زیر، در ردیف محاسن
1) ارزیابی کنترلهاي داخلی شرکت 2) کشف به موقع تخلفات و اشتباهات
3) کم کردن فشار کار حسابرسی نهایی 4) کاهش اضطراب و نگرانی کارمندان صاحب کار
است « چه موسسهاي » به عهده « حسابرسی دستگاه هاي دولتی ایران » .23
1) دیوان محاسبات 2) بازرسان قانونی 3) سازمان حسابرسی 4) وزارت امور اقتصادي و دارایی
پاسخگو است؟ ) « چه کسانی » 24 . حسابرس داخلی، از نظر حدود مسئولیت، به
1) رئیس حسابداري 2) مدیران موسسه 3) حسابرس مستقل 4) اشخاص ثالث
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com)
Accfile.com
مورد رسیدگی حسابرس مستقل، چیست؟ « موضوع اصلی » .25
1) صورتهاي مالی 2) دفاتر حسابداري 3) اسناد و مدارك 4) هر سه مورد
است ) « چه کسی » ، 26 . مسئول اصلی صحت صورتهاي مالی موسسه مورد رسیدگی
1) حسابدار 2) حسابرس داخلی 3) صاحب کار 4) حسابرس مستقل
است؟ « چگونه » ، وقتی بجز موارد مشخصی، بقیه مطالب مندرج در صورتهاي مالی، مورد تأیید باشد « از لحاظ نوع اظهار نظر » 27 . گزارش حسابرس
(
1) مقبول 2) مردود 3) مشروط 4) عدم اظهار نظر
مربوط میگردد؟ ) « کدام اصل حسابرسی » 28 . پیشنهاد اصلاح اشتباهات اساسی به صاحب کار، به
1) اهمیت 2) بی طرفی 3) رازداري 4) افشاي حقایق
29 . کسب اطلاعات و مدارك کافی و قابل اطمینان جهت اظهار نظر بر مبناي آنها نسبت به صورتهاي مالی موسسه مورد رسیدگی، مربوط به
میشود؟ ) « کدام استاندارد حسابرسی »
1) عمومی 2) گزارشگري 3) اجراي عملیات 4) اعمال مراقبتهاي تخصصی
است؟ ) « کنترلهاي داخلی عملیاتی » 30 . کدام، از
1) نگاهداري حسابهاي کنترل 2) تهیه صورت مغایرت بانکی
3) کنترل مرغوبیت کالا 4) تهیه نوار جمع فروش روزانه
استخراج گردد ) « چه کسی » 31 . رعایت کنترلهاي داخلی، ایجاب میکند که صورت مغایرت بانکی توسط
1) کارمند ثبت کننده حساب بانک 2) صادر کنندگان چکها
3) صندوق دار 4) مسئولی دیگر
چیست؟ ) « آزمایشات حسابرسی » 32 . منظور از
1) محاسبه مجدد 2) ردیابی 3) سندرسی 4) هر سه مورد
کدام است؟ ) « سیستم کنترل داخلی » 33 . محدودیت ذاتی
1) ارزیابی کارآیی 2) بیدقتی یا سهلانگار 3) تفکیک مسئولیت 4) نگهداري و حفاظت داراییها

34 . کدام یک از موارد زیر از عناصر تشکیل دهنده ریسک حسابرسی محسوب نمیگردد؟ )
1) ریسک ذاتی 2) ریسک کنترلی 3) ریسک عدم کشف 4) هیچکدام از موارد فوق صحیح نمیباشد
35 . ریسک کنترلی عبارت از این ریسک است که:
1) استعداد مانده حساب یا طبقه اي از معاملات به تحریف شدن در غیاب کنترلهاي داخلی مربوطه
2) آزمونهاي محتوا تحریف در مانده یک حساب یا طبقه اي از معاملات را نتواند کشف کند
3) تحریف در مانده حسابها ممکن است توسط سیستم کنترل داخلی صاحب کار به موقع کشف نشود
4) هیچکدام از موارد فوق صحیح نمیباشد
36 . هرگاه حسابرس در رسیدگیهاي خود به موارد محدودیت یا عدم رعایت اصول پذیرفته شده حسابداري که با اهمیت بوده و بر روي صورتهاي
مالی تأثیر اساسی داشته باشند بر خود نماید :
1) گرازش مردود ارائه مینماید 2) گزارش عدم اظهار نظر ارائه مینماید
3) گزارش مشروط ارائه مینماید 4) گزارش مقبول ارائه مینماید
37 . کدام یک از موارد زیر جزء استاندارد هاي گزارشگري نمیباشد )
1) گزارش حسابرسی باید بیانگر این نکته باشد که آیا صورتهاي مالی بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداري تهیه شده است یا خیر؟
2) گزارش حسابرسی باید بیانگر این نکته باشد که آیا اصول پذیرفته شده حسابداري به صورت یکنواخت و مشابه دوره مالی قبل عمل شده است یا
خیر؟
3) مسئولیت صاحب کار در مورد تهیه صورتهاي مالی و مسئولیت حسابرس در خصوص اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالی در گزارش حسابرسی
میبایست تصریح گردد
4) هیچکدام از موارد فوق درست نمیباشد.
38 . هدف از بهکارگیري کنترلهاي انضباطی کدام یک از موارد زیر میباشد؟ )
1) حصول اطمینان از حسن اجراي کنترلهاي پایه 2) حفاظت از داراییها
3) تقسیم دقیق مسئولیتها 4) پاسخهاي 1 و 2 صحیح است.
39 . اشاره به خلاصه اهم رویه هاي حسابداري در کدام یک از بندهاي گزارش حسابرسی صورت میگیرد )
1) بند مقدمه 2) بند دامنه رسیدگی 3) بند اظهار نظر 4) هیچکدام
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
40 . در کدام یک از موارد زیر حسابرس به احتمال زیاد گزارش عدم اظهار نظر ارائه مینماید؟ )
1) امتناع مدیریت صاحب کار از ارائه تأییدیه به مدیران
2) عدم افشاي کافی اطلاعات مهم در صورتهاي مالی و یادداشتهاي پیوست
3) عدم ارائه صورت جریان وجوه نقد
4) انحراف عمده در تهیه صورتهاي مالی از اصول پذیرفته شده حسابداري
41 . در مطالعه و ارزیابی سیستم کنترلهاي داخلی، حسابرس …
1) نسبت به کنترلهاي داخلی اداري تأکید بیشتري دارد.
2) نسبت به کنترلهاي داخلی مالی تأکید بیشتري دارد.
3) اهمیت یکسانی براي کنترلهاي داخلی اداري و مالی قابل میباشد
4) اهمیتی نسبت به کنترلهاي داخلی حسابداري قابل نمیباشد.
بایگانی میگردد؟ ) « پرونده دائمی حسابرسی » 42 . کدام یک از موارد زیر در
1) صورت ریز موجوديهاي مواد و کالا
2) صورت ریز بدهکاران و بستانکاران تجاري
3) صورت ریز سهام داران عمده به تفکیک تعداد نو سهام
4) مانده موجودي نقد و بانک در تاریخ ترازنامه
43 . در کدام یک از حالتهاي زیر حسابرس اظهار نظر مشروط ارائه نمیکند؟ )
1) حسابرسی نسبت به واحد مورد رسیدگی از استقلال کافی برخوردار نباشد
2) به علت محدودیت در رسیدگی حسابرس نتوانسته است یک روش مهم رسیدگی را انجام دهد
3) در گزارش حسابرسی به کار یک متخصص عطف داده شده باشد
4) از یک روش حسابداري که مغایر با اصول پذیرفته شده حسابداري است استفاده شده باشد.

44 . کدامیک از موارد زیر از استانداردهاي عمومی حسابرسی میباشد )
1) حفظ استقلال رأس توسط حسابرس
2) اجراي عملیات حسابرسی بر اساس اصول پذیرفته شده حسابرسی
3) کسب شناخت کافی از ساختار کنترلهاي داخلی صاحب کار
4) موارد 1 و 3 صحیح است
45 . احتمال رخ دادن یک تحریف با اهمیت در یک حساب با فرض عدم وجود کنترل داخلی براي آن، چه نوع احتمالی است؟
1) احتمال خطر کنترل 2) احتمال خطر ذاتی
3) احتمال خطر عدم کشف 4) احتمال خطر حسابرسی
چه نام دارد « روش به دست آوردن مدرك از طریق اظهارات مقامات دستگاه مورد رسیدگی » .461) مصاحبه و پرسش 2) اخذ تأییدیه 3) مشاهده عینی 4) بازرسی47 . با ارسال چه نوع تأییدیه اگر شخص بدهکار پاسخ ندهد، حسابرس به مانده حساب وي در دفاتر اطمینان میکند؟ )1) بدون مانده 2) مثبت 3) حسابهاي بانکی 4) منفی48 . کدام اطلاعات، در پرونده دائم حسابرسی موسسه مورد رسیدگی، بایگانی میشود )1) حسابرسی ضمنی 2) روشهاي استهلاك 3) حسابهاي انتظامی 4) موجودي کالاکار برگ هایی در حسابرسی، نشان دهنده اقلام تشکیل دهنده سرفصلهاي مختلف ترازنامه هستند ) « چه نوع » .491) حسابرسی داخلی 2) رسیدگی 3) فرعی 4) اصلیاز رسیدگیهاي اثباتی آن اقلام مربوط میگردد؟ ) « کدام جنبه » به « اینکه دارایی یا بدهی ثبت نشده اي وجود ندارد » .50
1) وجود 2) تمامیت 3) صحت انعکاس 4) مالکیت و تعلق
51 . کدام مورد در پروندهی دائمی حسابرسی نگهداري نمیشود؟ )
1) اساسنامه 2) پرسشنامهي کنترل داخلی
3) رسیدگی و اطلاعات مربوط به سرمایهگذاري 4) یادداشتهاي روش و نرخهاي استهلاك

52 . یک گزارش حسابرسی مقبول معمولا کدام یک از موارد زیر را به صراحت بیان نمیکند؟ )
1) موضوع رسیدگی حسابرسی 2) رضایت بخش بودن ساختار کنترل داخلی صاحب کار
3) رعایت استانداردهاي پذیرفته شده حسابرسی در اجراي عملیات حسابرسی
4) نظر حسابرس در مورد انطباق صورتهاي مالی با اصول پذیرفته شده حسابداري
53 . کدام یک از موارد زیر را قبل از تاریخ ترازنامه نمیتوان انجام داد؟ )
1) آزمون محتوا 2) آزمون کنترل 3) صدور نامه مدیریت 4) برآورد احتمال خطر کنترل
54 . کدام یک از موارد زیر در خصوص رویدادهاي بعد از تاریخ ترازنامه در صورتهاي مالی به نحو مطلوب منعکس شده است؟
1) نیاز مواد اولیه یک واحد تولیدي بعد از تاریخ ترازنامه در اثر آتش سوزي از بین رفته است و واحد مورد نظر ذخیره لازم را در تاریخ ترازنامه براي
زیان ناشی از آتش سوزي در نظر گرفته است.
2) سرمایه شرکت بعد از پایان سال مالی و قبل از تهیه صورتهاي مالی 10 برابر شده و مدیریت شرکت در صورت هالی مالی تنها به افشا این مورد
اکتفا نموده است.
3) مدارك مربوط به بخشی از فروشهاي شرکت تا تاریخ ترازنامه به امور مالی شرکت تحویل نشده و شرکت براي این مورد به میزان فروشهاي تحقق
یافته و ثبت نشده، ذخیره هزینه هاي معوق منظور نموده است.
4) قبل از پایان سال مالی واحد مورد رسیدگی اقدام به انعقاد قرارداد فروش نموده و بعد از تاریخ ترازنامه و قبل از ارائه صورتهاي مالی، منبع فروش و
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته مشخص گردیده است واحد رسیدگی مبلغ فروش و قیمت تمام شده کالاي فروش رفته را در صورت حساب سود و
زیان سال مورد رسیدگی منظور نموده است.
55 . هدف اصلی حسابرس از ارزیابی ساختار کنترلهاي داخلی واحد مورد رسیدگی کدام یک از موارد زیر است؟ )
1) تصمیم گیري در مورد اینکه کار حسابرسی پیشنهادي را بپذیرد یا خیر!
2) گزارش نقاط ضعف کنترلهاي داخلی به مدیریت شرکت
3) تعیین حدود و نوع آزمونهاي کنترل که باید انجام دهد
4) تعیین حدود و نوع آزمونهاي محتوا که باید انجام دهد
56 . حسابرس با خطري روبهرو میشود که هنگام حسابرسی نتواند تحریفهاي با اهمیتی که در فرآیند حسابرسی میدهد را کشف نماید. براي به
حداقل رساندن این هدف، حسابرس اصولا بر کدامیک از موارد زیر، تکیه مینماید )
1) تجزیه و تحلیل آماري 2) کنترل داخلی 3) آزمون محتوا 4) آزمون کنترلها

57 . کدام یک از موارد زیر به ترتیب از استانداردهاي اجراي عملیات، گزارش دهی و عمومی میباشد؟ )
1) شناخت مکفی کنترل داخلی- تصریح در تطبیق صورتهاي مالی با اصول حسابداري- صلاحیت و آموزش فنی
2) صلاحیت و آموزش فنی- تصریح در تطبیق صورتهاي مالی با اصول حسابداري – شناخت مکفی کنترل داخلی
3) تصریح در تطبیق صورتهاي مالی با اصول حسابداري- شناخت مکفی کنترل داخلی – صلاحیت و آموزش فنی
4) تصریح در تطبیق صورتهاي مالی با اصول حسابداري- صلاحیت و آموزش فنی- شناخت مکفی کنترل داخلی
58 . بر اساس استانداردهاي گزارشگري:
1) گزارش حسابرسی باید بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداري تهیه شده باشد.
2) حسابرس باید ثبات رویه خود را در رسیدگیهاي خود نسبت به سال مالی گذشته حفظ نماید.
3) گزارش حسابرسی باید تصریح کند که صورتهاي مالی طبق اصول پذیرفته شده حسابهاي تهیه شده است یا خیر
4) کلیه اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان صورتهاي مالی در گزارش حسابرس تشریح گردد
59 . استانداردهاي حسابرسی شامل کدامیک از موارد زیر میباشد ؟ )
1) استانداردهاي عمومی، استانداردهاي گزارشگري، استانداردهاي رسیدگی
2) استانداردهاي رسیدگی، استانداردهاي اجراي عملیات، استانداردهاي گزارشگري
3) استانداردهاي عمومی، استانداردهاي اجراي عملیات، استانداردهاي گزارشگري
4) استانداردهاي عمومی، استانداردهاي اجراي عملیات، استانداردهاي رسیدگی، استانداردهاي گزارشگري
60 . کدام یک از موارد زیر در پرونده دایمی نگهداري میشود؟ )
1) صورت ریز موجودي مواد و کالا
2) صورت ریز بدهکاران تجاري
3) صورت ریز داراییهاي ثابت
4) صورت هزینه هاي انجام شده طی یک سال مالی
www.Accfile.com 021- شماره پشتیبانی (وب سایت اي استخدام) 88790591
Accfile.com
Accfile.com
Accfile.com
پاسخنامه
1 -گزینه 3
2 -گزینه 3
3 -گزینه 4
4 -گزینه 3
5 -گزینه 2
6 -گزینه 2
7 -گزینه 2
8 -گزینه 3
9 -گزینه 4
10 -گزینه 1
11 -گزینه 2
12 -گزینه 1
13 -گزینه 3
14 -گزینه 2
15 -گزینه 2
16 -گزینه 1
17 -گزینه 4
18 -گزینه 2
19 -گزینه 4
20 -گزینه 3
21 -گزینه 1
22 -گزینه 4
23 -گزینه 1
24 -گزینه 2
25 -گزینه 4
26 -گزینه 3
27 -گزینه 3
28 -گزینه 4
29 –گزینه 3
30 -گزینه 4
31 -گزینه 4
32 -گزینه 4
33 -گزینه 2
34 -گزینه 4
35 -گزینه 3
36 -گزینه 1
37 -گزینه 2
38 -گزینه 1
39 -گزینه 2
40 -گزینه 1
41 -گزینه 3
42 -گزینه 3
43 -گزینه 2
44 -گزینه 1
45 -گزینه 1
46 –گزینه 1
47 -گزینه 2
48 -گزینه 2
49 -گزینه 4
50 -گزینه 4
51 -گزینه 3
52 -گزینه 2
53 -گزینه 1
54 -گزینه 4
55 -گزینه 4
56 -گزینه 3
57 -گزینه 1
58 -گزینه 3
59 -گزینه 3
60 -گزینه 3

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...