مبحث: صورتهاي مالی

صورت هاي مالی چیست؟ صورتهاي مالی، ارائه اطلاعاتی تلخیصو طبقهبندي شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطافپذیري مالی واحد تجاري است که براي طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورتهاي مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادي مفید واقع شود

 

مبحث صورتهاي مالی

صورت هاي مالی چیست؟

صورتهاي مالی، ارائه اطلاعاتی تلخیصو طبقهبندي شده درباره وضعیت مالی، عملکرد

مالی و انعطافپذیري مالی واحد تجاري است که براي طیفی گسترده از

استفاده کنندگان صورتهاي مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادي مفید واقع شود.

صورتهاي مالی همچنین نتایج ایفاي وظیفه مباشرت مدیریت یا حسابدهی آنها را

در قبال منابعی که در اختیارشان قرار گرفته است، نشان میدهد. به منظور دستیابی

به این هدف، در صورتهاي مالی یکواحد تجاري اطلاعاتی درباره موارد زیر ارائه

میشود :

الف. داراییها،

ب . بدهیها،

ج . حقوق صاحبان سهام،

د . درآمدها،

 

ه . هزینهها،

و . جریانهاي نقدي.

این اطلاعات، همراه با سایر اطلاعات مندرج در یادداشتهاي توضیحی،

استفادهکنندگان صورتهاي مالی را در پیشبینی جریانهاي نقدي آتی واحد تجاري و

خصوصاً در زمانبندي و اطمینان از توانایی آن در ایجاد وجه نقد کمکمیکند.

اجزاي صورتهاي مالی

مجموعه کامل صورتهاي مالی شامل اجزاي زیر است :

الف. صورتهاي مالی اساسی :

1 . ترازنامه،

  1. صورت سود و زیان،

3 . صورت سود و زیان جامع،

4 . صورت جریان وجوه نقد .

ب . یادداشتهاي توضیحی.

مبحث صورتهاي مالی

ترازنامه چیست و چند نوع می باشد؟

تعریف ترازنامه :

ترازنامه یا بیلان یکی از مهم ترین گزارشات مالی است که وضعیت دارایی، بدهی و سرمایه

یک واحد تجاري را در تاریخ مشخصی نمایش می دهد. به توصیف دیگر با توجه به اینکه

ترازنامه وضعیت مالی شرکت را در یک زمان معین نمایش می دهد می توان آن را مانند یک

تصویر از وضعیت واحد تجاري نیز معرفی نمود.

انواع ترازنامه:

ترازنامه را می توان به دو شکل زیر ارائه نمود:

الف- بھ شکل حساب:

در زبان انگلیسی می باشد. در این T همانگونه که اطلاع دارید شکل حساب، مطابق حرف

روش، سرفصل هاي مربوط به دارایی ها در سمت راست ترازنامه و بدهی ها و حقوق

صاحبان سهام در سمت چپ ترازنامه نمایش داده می شود.در این روش بیشتر بر روي معادله

حسابداري تاکید می شود و باید جمع ارقام سمت راست ترازنامه با جمع اقلام سمت چپ

ترازنامه برابر باشد. این نوع شکل ارائه ترازنامه، بر روي معادله حسابداري تأکید دارد.

در صورت هاي مالی تهیه شده در ایران بیشتر از شکل حسابی براي ارائه ترازنامه استفاده

می شود. در شکل زیر نمونه اي واقعی از این نوع ترازنامه مشاهده می شود:

مبحث صورتهاي مالی

ب) شکل گزارشی:

در این روش قسمت چپ ترازنامه یعنی حساب بدهی ها و حقوق صاحیان سهام در زیر سرفصل

هاي دارایی آورده می شود.در شکل زیر نمونه ترازنامه گزارشی را مشاهده می کنید:

 

اقلام تشکیل دهنده ترازنامه:

هر ترازنامه اي فارغ از شکل گزارشی یا حسابی آن، باید شامل اطلاعات زیر باشد:

-1 عنوان:

عنوان ترازنامه شامل سه سطر جداگانه به شکل زیر است:

نام کامل واحد اقتصادي: که در ردیف اول عنوان نوشته می شود.

نامگزارشیاصورتحسابمالی: نام این گزارش “ترازنامه” می باشد و در دومین 

سطر عنوان، ذکر می شود.

تاریخ گزارش : در سطر سوم عنوان، تاریخ آخرین روزي که این گزارش نمایش 

می دهد، ذکر می شود. این مورد باید به تاریخ خاصی اشاره داشته باشد و نه به دوره

زمانی خاصی. به عنوان مثال باید این قسمت به شکل یکی از تاریخ هاي زیر نوشته

شود:

 

مبحث صورتهاي مالی

-2 واحد اندازه گیري :

واحد اندازه گیري استفاده شده جهت ثبت رویدادهاي مالی، باید در ترازنامه تهیه شده نمایش

داده شود. این واحد در حال حاضر در ایران ریال می باشد و در کشورهاي دیگر با توجه به

واحد پولی آن کشور، واحد اندازه گیري متفاوت می باشد.

-3 بخش حساب ها:

در این قسمت از ترازنامه مانده هر یک از حساب هاي مربوط به گروه دارایی، بدهی و

حقوق صاحبان سهام نمایش داده می شود.

در صورتی که ترازنامه به شکل حساب تهیه شده باشد، در سمت راست آن ابتدا دارایی ها

و در سمت چپ آن، در قسمت بالا، ابتدا بدهی ها و در زیر آن ها حقوق صاحبان سهام نمایش

داده می شود.در صورتی که ترازنامه به شکل گزارش تهیه شده باشد ابتدا دارایی ها نمایش

داده می شوند، بعد از آن حساب بدهی ها در زیر دارایی ها نمایش داده می شود و در نهایت

حقوق صاحبان سهام آورده می شود.

نکته: در بخش دارایی ها ابتدا دارایی هاي جاري و سپس دارایی هاي غیرجاري ذکر می

شود و در بخش بدهی ها نیز ابتدا بدهی هاي جاري و سپس بدهی هاي غیرجاري ذکر می

گردد.

مبحث صورتهاي مالی

-4 جمع حساب ها:

پس از وارد کردن اطلاعات در ترازنامه باید جمع نهایی هر ستون نوشته شود. در نوشتن

جمع نهایی باید موارد زیر رعایت شود:

  1. در ترازنامه به شکل حساب، جمع دوطرف ترازنامه همیشه باید با هم مساوي می

باشند

  1. در ترارنامه به شکل گزارش باید جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام با جمع دارایی

ها برابر باشد.

-3 زیر جمع نهائی دو خط موازي کشیده می شود.

توضیح مهم : در ترازنامه جدید قسمتی از سرفصل ها تغییر کرده اند که باید عرض کنم ،

با توجه به روند رشد حسابداري و عملیاتی شدن سرفصلها در بنگاههاي اقتصادي ،

متخصصین و خبره گان حسابداري همواره در تلاش هستند تا سرفصل ها را بنحوي طراحی

کنند که علاوه بر سادگی و زیر پوشش قراردادن زیر مجموعه هاي بیشتري از حساب ،

در شفاف سازي حسابها براي سهولت در ارائه گزارشات و تجزیه تحلیل صورتهاي مالی مید

واقع گردد .

لذا توصیه میشود در صورت تغییر ، دچار سردرگمی نشده و سرفصل هاي خود را دچار

تغییراتی که بنحوي شما را از وظایفتان به دور دارد نکنید .

مبحث صورتهاي مالی

صورتحساب سود و زیان چیست ؟

صورت حسابی که عملکرد مالی شرکت را در یک بازه زمانی خاص اندازهگیري میکند،

صورت حساب سود و زیان گفته میشود. این صورت حساب با ارائه خلاصهاي از اینکه

کسبوکارها چگونه درآمدها و هزینه هاي خود را از طریق فعالیتهاي عملیاتی و

غیرعملیاتی کسب میکنند، محاسبه میشود.

همچنین سود یا زیان خالص ایجادشده شرکت را در یک دوره حسابداري خاص، معمولاً

در یک فصل یا سال مالی نشان میدهد.

صورتحساب سود و زیان به دو بخش تقسیم میشود:

بخش عملیاتی و بخش غیرعملیاتی

بخشی از این صورت حساب که با آیتمهاي عملیاتی سروکار دارد براي سرمایه گذاران و

همچنین تحلیلگران جذاب است

چون این بخش اطلاعاتی درباره درآمدها و هزینه هایی که نتیجه مستقیم عملیات منظم

تجاري هستند، نشان میدهد.

براي مثال، اگر یک شرکت تجهیزات ورزشی تولید میکند، پس آیتمهاي عملیاتی آن

درباره درآمدها و هزینه هاي مربوط به تولید تجهیزات ورزشی خواهد بود

 

آیتم هاي غیر عملیاتی : اطلاعات درآمدي و هزینه فعالیتهایی که بهصورت مستقیم به

عملیات منظم شرکت مربوط نیستند، نشان میدهد. بهطور مثال، اگر مدیران شرکت

تولیدکننده تجهیزات ورزشی، قطعهاي زمین و تعدادي میز و صندلی بلااستفاده شرکت را

بفروشد، درآمدها و سود و زیان ناشی از فروش این اقلام بهعنوان بخش آیتمهاي

غیرعملیاتی طبقهبندي میشود

 

صورتحساب سود و زیان جامع چیست ؟

صورت سود و زیان جامع چیست ؟ در چه مواردي استفاده میشود ؟ موارد به کار رفته در

این صورت چیست ؟ چه تفاوتی با صورت حساب سود وزیان دارد ؟

هدف از تهیه صورت سود و زیان و صورت سود و زیان جامع، ارائه کلیه درآمدها و

هزینههايشناسایی شدهطی یکدوره مالیمیباشد. تمرکز اصلی صورت سود و زیاندوره

بردرآمدها و هزینههايعملیاتی است. درآمدها و هزینهها تنها در مواردي در صورت سود

و زیان منعکسنمیشود که به طور مشخصبه موجب استانداردهاي حسابداري مستقیماً به

حسابحقوق صاحبان سرمایه منظور شود.

از آنجایی که جهت تصمیمگیري اقتصادي استفادهکنندگان صورتهاي مالی، آگاهی از کلیه

جنبههاي عملکرد مالی واحد تجاري طی دوره ضرورت دارد، لازم است کلیه درآمدها و

هزینههاي شناسایی شده طی آن دوره مورد ملاحظه قرار گیرد.

بدینلحاظ تهیه و ارائه یک صورت مالی اساسی جدید با عنوان ” صورت سود و زیان

جامع“ لازم است تا میزان افزایش یا کاهش حقوق صاحبان سرمایه از بابت درآمدها و

هزینههاي مختلف دوره نشان داده شود.از آنجا که صورت سود و زیان جامع دربرگیرنده

مبحث صورتهاي مالی

کلیه درآمدها و هزینههايشناساییشده، اعم از تحققیافتهو تحققنیافتهاست، سود یا زیان

خالصدوره مالی به عنوان اولین قلم در صورت سود و زیان جامع انعکاس مییابد. این بدان

معنی استکه صورت سود و زیان دوره، یکی از اقلام صورتسود و زیان جامعرا به تفصیل

نشان میدهد و سایر درآمدها و هزینههاي شناسایی شده، بهطور جداگانه در صورت سود

و زیان جامع انعکاسمییابد.

سایر درآمدها و هزینههاي شناسایی شده شامل موارد زیر است:

الف .درآمدها و هزینههاي تحقق نیافته ناشی از تغییرات ارزش داراییها و بدهیهایی که

اساساً به منظور قادر ساختن واحد تجاري به انجام عملیات به نحو مستمر نگهداري میشود

و به موجب استانداردهاي حسابداري مربوط مستقیماً به حقوق صاحبان سرمایه منظور

میشود (از قبیل درآمدها و هزینههاي ناشی از تجدید ارزیابی داراییهاي ثابت مشهود).

ب.درآمدها و هزینههایی که طبق استانداردهاي حسابداري به استناد قوانین آمره مستقیماً

در حقوق صاحبان سرمایه منظور میشود (از قبیل مابهالتفاوتهاي حاصل از تسعیر داراییها

و بدهیهاي ارزي موضوع ماده 136 قانون محاسبات عمومی).

موارد مندرج در ردیفهاي الف و ب ، سود یا زیان جامع سال را تشکیل میدهد. تعدیلات

سنواتی (مشتملبر آثار انباشته تغییر در رویههاي حسابداري و اصلاح اشتباه) حسب مورد

از سود یا زیان جامع سال کسر یا به آن اضافه میشود تا سود یا زیان جامع شناسایی شده در

فاصله تاریخ صورتهاي مالی دوره قبل و پایان دوره مالی جاري بهدست آید نمونه هایی از

موارد مندرج در صورت سود و زیان جامع به شرح زیر میباشد:

 

سود خالصسال ***

مازاد تحقق نیافته ناشی از تجدید ارزیابی داراییهاي ثابت ***

سود (زیان) تحقق نیافته سرمایهگذاري بلندمدت ***

سود جامع سال مالی ***

کسر میشود: تعدیلات سنواتی (***)

سود جامع شناساییشده از تاریخ گزارشگري قبلی ***

مبحث صورتهاي مالی

مبحث تکمیلی

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده درخصوص اشخاص ملزم به تسلیم گزارش حسابرسی مالی در

1388 وزیران محترم عضو /02/ اجراي تصویب نامه شماره 26510 /ت 39039 ك مورخ 09

کمیسیون اقتصاد با عنایت به ماده ( 2) آئین نامه اجرائی موضوع تبصره ( 4) ماده واحده قانون استفاده

از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، اشخاص مشمول آئین نامه مذکور به

شرح ذیل می باشند:

– 1 شرکت هاي پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکتهاي تابعه و وابسته به

آنها.

– 2 شرکت هاي سهامی عام و شرکت هاي تابعه و وابسته به آنها.

– 3 شرکت هاي موضوع بندهاي الف و ب ماده ( 7) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات

مقرر در تبصره یکماده 132 قانون محاسبات عمومی.

– 4 شعب و دفاتر نمایندگی شرکت هاي خارجی که در اجراي قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی

شرکتهاي خارجی – مصوب 1376 – در ایران ثبت شده اند.

– 5 مؤسسات و نهادهاي عمومی غیردولتی و شرکتها، سازمانها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها.

.شایان ذکر است که با توجه به عدم الزام صاحبان مشاغل موضوع بندهاي “ب” و “ج” موضوع ماده 95

قانون مالیاتهاي مستقیم به تهیه و ارائه ترازنامه و حساب سود و زیان و همچنین عدم تکلیف به نگهداري

دفاتر روزنامه و کل، این اشخاص مکلف به تسلیم گزارش حسابرسی مالی نمی باشند.

علی عسکري

رئیسکل سازمان امور مالیاتی کشور

مبحث صورتهاي مالی

گردش حساب سود انباشته همون صورت سود وزیان جامع؟

هدف کلی از تنظیم گزارش گردش سود (زیان) انباشته، نشان دادن سود یا زیان انباشته

عملکرد واحد تجاري تا پایان دوره مالی مورد گزارش براساس استانداردهاي حسابداري

است. مهمترین هدفهاي گزارش صورت مالی فوق بهشرح زیر تشریح میشود:

الف گزارش و افشاي کلیه تغییرات با اهمیت مربوط به سنوات قبل،

ب تطبیق مانده ابتدا و انتهاي دوره سود (زیان) انباشته،

ج ایجاد حلقه ارتباطی با ترازنامه و صورت سود و زیان جامع، و

د تعیین سود قابل تقسیم جهت تصمیمگیریهاي مرتبط با توزیع سود توسط مجامع عمومی.

طبق بند 44 استاندارد شماره 6 گزارش عملکرد مالی ، تغییرات در گردش حساب سود و

زیان انباشته به طور مستقیم در زیر صورت سود و زیان دوره انعکاس می یابد

گزارشگردش سود (زیان) انباشته، مکمل صورتهايسود و زیان و ترازنامه است که ضمن

افشاي تغییرات انجامشده مرتبط با سنوات قبل، ارتباط منطقی بین صورت سود و زیان با

ترازنامه و صورت سود و زیانجامع را فراهم میسازد. اینگزاش در کنار سایرصورتهاي

مالی عهدهدار گزارشاطلاعات اقتصادي به استفادهکنندگان است.

 

پرسش و پاسخ

سوال : چه زمانی از صورت سود و زیان جامع استفاده میکنیم آیا سقف مبلغ و یا شرکت

خاصی براي استفاده از صورت سود وزیان جامع وجود دارد؟

پاسخ :مخصوصبنگاههاي اقتصادي هست که صاحبان سهام ویا شرکا بخواهند تمامیجوانب

و در حقیقت سود / زیان حقیقی موسسه را براي توسعه بدانند…صورت سودوزیان در کل

شامل درآمدهاي تحقق نیافته (مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و تفاوت تسعیر ارز عملیات

خارجی) و همچنین تغییرات در سودوزیان شناسایی شده در سالهاي گذشته است که اصلاح

شده است در این دوره (تعدیلات سنواتی)، اگر یکی از این موارد را داشته باشیم صورت

سودوزیان جامع تهیه میشه،،، البته در صورت هاي مالی نمونه ذکر شده که اگر فقط

تعدیلات سنواتی باشد الزامی به تهیه اش نیست..…

سوال : آیا در صورتهاي مالی تلفیقی الزام به این هست که سال مالی دو شرکت یکی باشد؟

پاسخ : فکر نکنم نیازي باشه چون شرکت ترکیب شونده داراییهاي غیر پولیش بر حسب

ارزش منصفانه محاسبه میشه

 

سوال : تفاوت صورت ها ي مالیو مالیاتیرو هم بیانکنید؟آیابراياین شرکتها مبالغ خاصی

هم تعیین شده که تا سقف این مبلغ مجبور به ارائه به دارایی باشند؟

پاسخ : اگر اقلام سودوزیان جامع مانده داشته باشند باید صورت تهیه بشه… دارایی معمولا

صورت سود و زیان ، تراز نامه رو میخواد(اگر در اظهارنامه هم دقت کنید ترازنامه و

صورت حساب سود و زیان و گردش سود انباشته هست فقط) ، اگر گزارش حسابرسی

نیاز باشه تمام صورتهاي مالی اساسی و یادداشت هاي توضیحی باید تهیه شوند

سوال : اگر فقط سودوزیان جاري و حساب سنواتی باشد نیازي به تهیه سودوزیان نیست آیا

صحت داره؟

پاسخ : در صورتحساب سود و زیان ، هزینه ها و درآمدهاي تحقق یافته عملیاتی و غیر

عملیاتیجمع جبريشده و در نهایتسود /زیانبدست میاد که در اظهارنامه مالیاتیهم درج

و بقیه عملیات اما….. یکسري از هزینه ها و درآمدهاي تحقق نیافته است که ارتباطی به

سود و زیان سال مالی ندارد و مستقیم بحساب صاحبان سهام منتقل میشود ، اما از حیث افزایش

و کاهش حساب صاحبان سهام ، براي مدیران و تحلیلگران و … مهم است

مبحث صورتهاي مالی

سوال : منظورم اینه که ایا ما هم صورتهاي مالی داریم و هم صورتهاي مالیاتی ؟

پاسخ : خیر . اگر هدف از صورتهاي مالیاتی ، اظهارنامه و … است که این موارد بر اساس

صورتهاي مالی به فرمت و شکل مورد نیاز اداره مالیاتی است

سوال : آیا در صورتهاي مالی تلفیقی الزام به این هست که سال مالی دو شرکت یکی باشد؟

پاسخ : فکر نکنم نیازي باشه چون شرکت ترکیب شونده داراییهاي غیر پولیش بر حسب

ارزش منصفانه محاسبه میشه

سوال : توضیحاتی درمورد صورت هاي مالی تلفیقی ارائه فرمایید

پاسخ : صورت هاي مالی تلفیقی عبارتست از صورت هاي مالی گروه که با استفاده از تلفیق

تهیه می شود.

تلفیق عبارتست از فرایند تعدیل و ترکیب اطلاعات صورت هاي مالی جداگانه یک واحد

تجاري اصلی و واحد تجاري فرعی آن به منظور تهیه صورت هاي مالی تلفیقی که اطلاعات

مالی گروه را به عنوان شخصیت اقتصادي منفرد ارائه می کند.

 

سوال : گزارش حسابرسی چه زمانی نیاز میشه؟یا الزام میشه طبق قوانین یا اینکه اختیاري

و براي استفاده از مزیتهاي گزارش حسابرسی ؟

پاسخ : شرکتهایی که ملزم هستند در گروه ها در یک متن کامل اومده ، ماده 272 قانون

مالیات هاي مستقیم، شرکتهاي سهامی عام ، شرکت هاي پذیرفته شده در بورس و شرکتهایی

که متقاضی پذیرشدر بورس هستند ، و شرکتهایی که در اساسنامه سازمان حسابرسی ملزم

( به حسابرسی شدن(فکر کنم ماده 7

سوال : فعالیت هاي عملیاتی میشه هزینه هاي اداري و تشکیلاتی به جز حقوق و دستمزد؟

پاسخ : خیر ، هزینههایی که مستقیم در جریان فعالیتیکبنگاه اقتصادي هستند هزینههاي

عملیاتی هستند ، طبعا حقوق هم یکی از آنهاست …. به عبارت دیگر هزینههاي عملیاتی،

بهاي تمام شده کالاي فروش رفته، هزینه فروش، هزینههاي عمومی و اداري و تحقیق و

توسعه هستند. این هزینهها از طریق فعالیتهاي عادي شرکت به وجود میآیند. یکی از

اهداف شرکتها حداکثر کردن بهرهوري در مقابل میزان هزینههاي عملیاتی است. در این

مسیر هزینه عملیاتی معیار اصلی نشاندهنده بهرهوري شرکت در طول زمان است.

مبحث صورتهاي مالی

سوال : تو گزارش حسابرسی ما هزینه حقوق رو دخیل نکرده . ایا درسته ؟

پاسخ : در حساب بهاي تمام شده هزینه هاي حقوق و دستمزد عملیاتی رو آورده ؟ تولبدي

هستین ؟

سوال : نه بازرگانی هستیم

پاسخ : در سیستم مالی حال حاضر بیشتر ، براي بنکاههاي تولیدي که بهاي تمام شده محاسبه

مبکنند ، هزینه ها و درآمدها رو تفکیکبه مستقیمو غیرمستقیممیکنندولیغالبا از صورت

حساب خلاصه سود و زیاناستفاده میکنند.. نظر شخصیمن ابنه که در تمامیمشاغل میشود

از بهايتمام شدهاستفاده کرد حتیخدمات ، به تحربه هم اینکاررا انجام دادم و در گزارشات

بسیار مفید و قابل اجرا بود ..

سوال : پسدر بازرگانی حقوق دستمزد جز هزینه هاي نیست؟

پاسخ : چرا مگه میشه نباشه ، یا در بهاي تمام شده محاسبه میشه و یا مستقل پس از درآمدها

میاد و کسر میشه ..

سوال : حساب عملکرد سودوزیان و خلاصه سود و زیان و سودوزیان جاري و سودو زیان

انباشته و انباشه سودو زیان چه فرقی باهم دارن کسی میدونه

 

پاسخ : حساب عملکرد شرکت شامل صورتهاي مالیست ، اما صورت حساب سود و زیان و

خلاصه سود و زیان و سود و زیان انباشته ، صحیح هستند که ذیلادر پست بعدي هر سه را

به تفکیکتعریف میکنم ، البته در درس و بالا نیز اشاره شده اما براي مرور……

سوال : اصلا حساب سود و زیان انباشته و خلاصه سود و زیان و عملکرد سود وزیان

و…باهم فرق دارن یا نه مثلا ما برا بستن حساب ها از کدوم استفاده میکنیم این حساب ها

جاشون کجاست ماهیتشون چیه؟

پاسخ : توجه بفرمائید ، عملکرد سود و زیان نه ، صورت سود و زیان ….. بالا عرض کردم

بازهم تکرار شد ، صورت سود و زیان ، صورت خلاصه سود و زیان و سود و زیان انباشته

سوال : الان ما در پایان سال برا بستن حساب از چه حسابی استفاده میکنیم ؟

پاسخ : براي بستن حسابهاي موقت فقط صورت سود و زیان استفاده میشود ( حال یکمرحله

(خلاصه) و یا دو مرحله اي ) که در بالا توضیح داده شد

پس از ثبت حسابها و اصلاحات ، ابتدا حسابهاي موقت با صورت حساب سود و زیان بسته

میشوند ، و حسابهاي دائم با تراز اختتامی

مبحث صورتهاي مالی

سوال : از چه حسابی مثلا میگیم خلاصه سود وزیان بدهکار موجودي کالاي پایان دوره

بستانکار الان درسته این سودو زیان انباشته کارش چی میشه خلاصه سود و زیان همون

عملکرد سود و زیان نیس؟

پاسخ : نوع شرکت مهمه اما کلی عرض میکنم ، حسابهاي بدهکار (بهاي تمام شده و هزینه )

بستانکار میشوند و حسابهاي بستانکار ( درامد خدمات و فروش و…) بدهکار میشوند مانده

حساب سود و یا زیان مجموعه است

سوال : در اصل همه هزینه ها و حساب فروش و خرید با سود زیان بسته میشود و سایر

درامدها؟ و خود حساب سود زیان با چه حسابی بسته میشود؟

پاسخ : همه ي حسابهاي (موقت)با حساب خلاصه ي سود و زیان بسته میشن .نحوه ي کار

هم به این شکله که حساب رو با هر ماهیتی که داره برعکس میکنید ماهیتشرو و با حساب

خلاصه سود و زیان میبندید .بعد از مانده گیري در صورتی که خلاصه سود و زیانتون

بدهکار شد ینی زیان داشتید و در صورت بستانکار شدن سود کردید .بعد از این مرحله که

سود بدست اومد اون رو با حساب سود و زیان انباشته که در واقع سود جمع شده ي سالهاي

قبل است میبندید .البته نه همه ي سود رو .بخشیش هم بابت اندوخته ي قانونی و اندوخته

هاي دیگر تقسیم میشه .

سود و زیان بدهکار………. سود و زیان انباشته .اندوخته ها و …بستانکار

 

حساب سودوزیان جاري و حساب سودوزیان انباشته و حساب سرمایه همشون زیرمجموعه

حساب حقوق صاحبان سهام هستند. حساب تعدیلات سنواتی هم که زیرمجموعه حساب

سودوزیان انباشته است. البته از اندوخته ها فقط اندوخته ي قانونی اجباریه به میزان پنج

درصد .برا تقسیم بقیه ي سود دیگه خود مدیرا تصمیم میگیرن . اگر مجموع اندوخته

10 درصد سرمایهبرسه نیازي به اندوخته گرفتن نیست . اندوخته اجباريتا سقف 10 درصد

.اندوخته احتیاطی هم میتونید بگیرید

سوال : یعنی مانده سود و زیان انباشته سال پیشدر افتتاحیه میاد ؟

پاسخ : بله . سود و زیان انباشته بد… سود و زیان جاري بس

سوال : من مالیات و جریمه هاي سال گذشته رو از محل سود و زیان انباشته پرداخت کردم

و جمع مبلغ پرداختی را در اظهارنامه در قسمت تعدیلات سنواتی اوردم ایا این کار درسته؟

پاسخ : تعدیلات سنواتی چرااا؟ استفاده از تعدیلات سنواتی شرایطی داره طبق استاندارد 6

،، براي هر کاري از تعدیلات سنواتی و سودوزیان انباشته و جاري شرکا و … استفاده

نکنیم

 

سوال : سلام منم همین کار رو کردم چون شرکت سرمایه گذاري معاف از مالیات عملکرد

براش ذخیره نگرفته بودن .الان که برگه تشخیص 93 اومد یاجریمهدو در هزارسرمایه

که پرداخت نشد بوده امسال پرداخت شد . از سود و زیان انباشته ثبت زدم ایا درست نیست؟

پاسخ : سودوزیان انباشته درسته ولی عنوان تعدیلات سنواتی نادرسته

سوال : بنده ابهامتی در این مبحث دارم که یکیشون سرقفلی منفی هستش

پاسخ : سرقفلی منفی از دارایی هاي غیر پولی کسر میشه

مبحث صورتهاي مالی

سرقفلی منفی ناشی از تحصیل

بحث سرقفلی منفی در استاندارد شماره 19 حسابداري ( تا قبل از تجدید نظر ) ، در بندهاي

56-51 به شرح زیر بیان شده بود:

شناسایی و اندازهگیري:

51 . هر گونه مازاد سهم واحد تجاري از خالصارزش منصفانه داراییها و بدهیهاي قابل

تشخیصنسبت به بهاي تمامشده تحصیل در تاریخ انجام معامله باید به عنوان سرقفلی منفی

شناسایی شود.

52 . وجود سرقفلی منفی ممکن است بیانگر انعکاس بیشاز واقع ارزش منصفانه داراییهاي

قابل تشخیصو حذف یا انعکاس کمتر از واقع بدهیها باشد. قبل از شناسایی سرقفلی منفی

باید از نبود چنین وضعیتی اطمینان حاصل شود.

53 . بخشی از سرقفلی منفی ممکن است مربوط به هزینهها و زیانهاي مورد انتظار آتی

باشد که در طرح تحصیل مشخصشده و با اطمینان کافی قابل اندازهگیري است، اما معرف

بدهی قابل تشخیصدر تاریخ تحصیل نیست (به شرح بند 25 ). این بخش از سرقفلی منفی

باید همزمان با شناسایی هزینهها و زیانهاي آتی در صورت سود و زیان به عنوان درآمد

منعکسشود . اگر این زیانها و هزینهها در دوره مورد انتظار شناسایی نشود با سرقفلی

منفی ، طبق بند 54 برخورد خواهد شد.

 

54 . آن بخش از سرقفلی منفی که به هزینهها و زیانهاي قابل تشخیصآتی که در تاریخ

تحصیل با اطمینان کافی قابل اندازهگیري است مرتبط نباشد باید به شرح زیر در صورت

سود و زیان شناسایی شود:

– الف . مبلغ سرقفلی منفی تا سقف ارزش منصفانه داراییهاي غیر پولی قابل تشخیص

تحصیلشده بایدبرمبنایی سیستماتیکطی مدتی برابر میانگین موزون باقیمانده عمر

مفید داراییهاي قابل تشخیصاستهلاكپذیر به عنوان درآمد شناسایی شود، و

– ب . مازاد مبلغ سرقفلی منفی نسبت به ارزش منصفانه داراییهاي غیر پولی قابل

تشخیصتحصیلشده، باید بلافاصله به عنوان درآمد شناسایی شود.

55 . در رابطه با نحوه حسابداري سرقفلی منفی، برخی اعتقاد دارند که شناسایی ارزش

منفی براي سرقفلی غیرقابل تصور است. زیرا چنانچه ارزش مجموعه واحد تحصیلشده

کمتر از مبلغ قابل بازیافت از طریق فروش تک تک داراییها و تسویه بدهیهاي آن باشد،

مطمئناً مالکان قبلی آن بجاي فروش مجموعه واحد تجاري، اجزاي آن را به طور جداگانه

به فروش میرساندند. براساس این نگرش، ادعا میشود که ارزش منصفانه داراییهاي قابل

تشخیصکمتر از ارزشی است که ادعا میشود و بنابراین حذف مبلغ منفی مزبور از طریق

تخصیص متناسب و کسر آن از ارزش منصفانه تعیینشده براي داراییهاي قابل تشخیص،

مناسباست. طبقادعاياینگروه، دیدگاهمزبور با نظامبهايتمامشدهتاریخیسازگار است.

 

از سوي دیگر، گروهی معتقدند سرقفلی منفی محصول فرایند معامله خریدي است که در

نتیجهعواملیمانند اجبار فروشندهبهفروش، مهارتهايخریداردر هدایتمذاکراتمربوط

به خرید واحد تجاري، وجود بازار ناقص یا وجود نواقصی در ساختار تجاري واحد

تحصیلشده که قابل انتساب به یکیا مجموعهاي از داراییهاي خاصنیست (از قبیل وجود

کارکنانی با انگیزه کمیا وجود مشتریاننامطلوب)، ایجادمیشودو این استنباط وجود دارد

که همین داراییها در صورت قرار گرفتن در یکموقعیت مناسبتر، منافع اقتصادي بیشتري

را ایجاد خواهد کرد. بنابراین نتیجهگیري میشود که سرقفلی منفی ماهیت اً نقطه مقابل

سرقفلی مثبت میباشد و ارزشداراییهاي قابل تشخیصرا که معرف ارزشمنصفانه آنها در

زمان انجام معامله است نباید از این بابت کاهشداد. لذا انعکاسجداگانه سرقفلی منفی، علاوه

بر حفظ یکنواختی در ارزشگذاري داراییهاي قابل تشخیصواحد تحصیلشده (که همگی

همواره به ارزش منصفانه در تاریخ انجام معامله خرید منعکس میشوند) محتواي معامله

خرید را نیز به صورت مطلوبتري منعکس میکند. در این استاندارد، نظریه اخیر مورد

پذیرش قرار گرفته است.

نحوه ارائه:

56 . سرقفلیمنفیبایدبهعنوانیکقلمکاهندهداراییهايواحد تجاريگزارشگر در همان

سرفصلی از ترازنامه که سرقفلی منعکسمیگردد ، ارائه شود.

مبحث صورتهاي مالی

ادامه پرسش و پاسخ مبحثچهارم( تراز آزمایشی )10 ستونی چه مواردي ذکر میشود ؟ -8-6-4- سوال : در تراز آزمایشی 210 ستونی چه مواردي ذکر میشود ؟ -8-6-4- پاسخ : در تراز آزمایشی 2- 1 در تراز آزمایشی 2 ستونی: فقط مانده حساب ها نوشته میشه.- 2 در تراز آزمایشی 4 ستونی: در 2 ستون اول گرش حساب طی دوره و در ادامه مثل تراز2 ستونی نوشته میشه.

– 3 در تراز آزمایشی 6 ستونی: در 2 ستون اول مانده اول دوره حساب ها و در 4 ستون بعد

مثل تراز 4 ستونی عمل میشه.

– 4 در تراز آزمایشی 8 ستونی: 4 ستون اول مثل 4 ستون ابتداي تراز 6 ستونی است و 2

ستون بعد اصلاحات و 2 ستون آخر هم مانده حساب ها نوشته میشه.

– 5 در تراز آزمایشی 10 ستونی: 6 ستون اول و مثل تراز 6 ستونی است و 2 ستون بعدي

اصلاحات و 2 ستون آخر هم مانده حساب ها پس از اصلاحات نوشته میشه.

10 ستونی در موسسات متناسب نیاز موسسه طراحی میشن و فرم -8- البته ترازهاي 6

یکسان و یکنواختی ندارن

مبحث صورتهاي مالی

سوال : چرا در هزینه هاي پرداختنی ، هزینه ها بستانکار شده؟

پاسخ : هزینه هاي پرداختنی هزینه هایی هستند که هنوز پرداختش انجام نشده و فقط در

تعهد موسسه هستند . هزینه پرداختنی به هزینه اي میگن که هنوز قسمت پرداختش انجام

نشده و ترتیبی براي پرداختش مقرر نشده که مثلا بدونیم اسناد پرداختنیه یا بانکه و…

شما یه اصلی داري که درامد و هزینه هاي هر دوره باید در همان دوره ثبت بشه . حالا به

هر دلیلی هر هزینه اي امکان پرداختش وجود نداشته باشه چکار میکنیم ؟

هزینه اتفاق افتاده ولی محل پرداخت وجود نداره. ناچاریم از یه نوع حساب ذخیره بنام

هزینه پرداختنی استفاده کنیم تا هزینه هاي دوره در همان دوره ثبت شده باشن

سوال : ایا این سرفصل درست هست ؟ بدهی -حسابهاي پرداختنی -هزینه هاي پرداختنی

پاسخ : بله درسته یه نوع حساب ذخیره ایه . در زمانی که دوره مالی به اتمام میرسه ولی

هنوز ترتیبی براي پرداخت هزینه ها داده نشده

مبحث صورتهاي مالی

سوال : در مورد هزینه هاي پرداختنی میشه یه توضیح بدي و محلش توي تراز؟

پاسخ : مانند هزینه آب و برق و گاز پایان سال که هنوز قبض آن به دست شرکت نرسیده

است.. سایر حسابهاي پرداختنی

سوال : هزینه هاي پرداختنی کدام هزینه هان و کلا چطور ثبت میشن؟

پاسخ : هزینه پرداختنی یکی از انواع اصلی بدهی هاي کوتاه مدت مؤسسه که از انباشت

هزینه هاي پرداخت نشده است . هزینه هاي که شناسایی شدند ولی پرداخت نشده اند و در

ثبت هزینه شناسایی شده و در قسمت بدهی افرادي که طلبکار میشوند بستانکار میگردند

هزینه هاي پرداختنی در واقع هزینه نیستند و بدهی هستند که ذخیره گرفته میشه تا بعدا

پرداخت شود و هزینه در دوره اي که اتفاق افتاده شناسایی شود ،،، هزینه هاي پرداختنی

بدهی ما هستند بابت هزینه هایی که انجام دادیم و پرداخت نکردیم ، جایگاهش هم کاملا

درسته

سوال : میشه گفت در مورد هزینه برق در آخرسال گفت هزینه برق بدهکار هزینه هاي

پرداختنی بستانکار چون ما هنوز قبض برق و نگرفتیم و فقط اینو تخمین زدیم ؟

پاسخ : هزینه هایی که مقدارش تقریبی براي شفاف سازي حسابهاي آن سال محاسبه میشود

در حسابی بنام هزینه هاي پرداختنی نگهداري میشود …

مبحث صورتهاي مالی

xxx هزینه

xxx هرینه هاي پرداختنی

حساب هزینه یکنوع حساب بدهی براي شرکت محسوب میشود . و چون طرف مقابل

صورتحسابی صادر نکرده است ، بدلیل عدم قطعیت در حساب واسطه اي هزینه هاي

پرداختنی ثبت میشود.

ثبت مستقیم در حساب طرف بستانکار موسسه ، بدلیل عدم قطعیت و نیز عدم ثبت در دفاتر

بستانکار ، مغایرت ایجاد مبکند . و بدلیل رفع این مغایرت و نیز نشان دادن ، ذخیره اي براي

هزینه هاي مصرف شده به نسبت آن سال در حساب هزینه هاي پرداختنی با ماهیت بستانکار

ثبت میشود ..

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای مورد نیاز با * مشخص شده است

نوشتن دیدگاه

عضویت در خبر نامه

مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید

در این نوشته برای شما توضیح می دهیم که چگونه یک مشاور مالیاتی معتبر را بشناسید و به او اعتماد کنیم. در پایان اعتماد شما را به آرمان پرداز خبره جلب می کنیم. مشاور مالیاتی معتبر

ادامه مطلب »
اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و اهمیت مشاور مالیاتی در آن اهمیت مشاوره در زمینه مالیات کسب

ادامه مطلب »
انتخاب کارشناس حسابداری و مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت توسط آرمان پرداز خبره
خدمات مالی
مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت

در این نوشته می خواهیم در مورد نکاتی در خصوص انتخاب مشاور مالیاتی متناسب با ابعاد شرکت و نحوه انتخاب کارشناس حسابداری بپردازیم. تا پایان با ما همراه باشید و جهت هرگونه نیاز به مشاور مالیاتی

ادامه مطلب »
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی
خدمات مالی
شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی

در این نوشته میخواهیم به شرح وظایف و اختیارات مشاور مالیاتی در سازمان امور مالیاتی بپردازیم. جهت هرگونه سوال در خصوص مشاور مالیاتی با ما در ارتباط باشید. مشاور مالیاتی کیست؟ مشاور مالیاتی کسی است که

ادامه مطلب »
انواع هزینه ها در حسابداری و مالی توسط مشاور مالیاتی
حسابداری
انواع هزینه ها در حسابداری

در این نوشته میخواهیم در خصوص انواع هزینه ها در حسابداری و مالی ، بهبود هزینه ها توسط مشاور مالیاتی و همچنین در خصوص انواع هزینه بپردازیم انواع هزینه ها در حسابداری یکی از مهم‌ترین مفاهیم

ادامه مطلب »
مدارک مثبته
حسابداری
مدارک مثبته

در این نوشته به مفهوم مدارک مثبته و یا اسناد مثبته و نقش آن در حسابداری و چگونگی رسیدگی به آن توسط مشاور مالیاتی می پردازیم. مدارک مثبته یا اسناد مثبته مدارک مثبته اسناد نشان‌دهنده وقوع

ادامه مطلب »
مشاور مالیاتی کیست ؟
خدمات مالی
مشاور مالیاتی کیست ؟

مشاور مالیاتی کیست؟ در این مطلب درباره مشاور مالیاتی کیست و خصوصیات یک وکیل مالیاتی خبره ، هم چنین میزان آشنایی او با قوانین مالیاتی و امور مالیاتی کشور به صورت مفصل صحبت می کنیم. با

ادامه مطلب »
اهمیت مشاوره مالیاتی
خدمات مالی
اهمیت مشاوره مالیاتی

اهمیت مشاوره مالیاتی تمامی مشاغل نیازمند دانش مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی و اهمیت مشاوره مالیاتی برای روبه رو شدن با قانون مالیات سازمان امور مالیاتی هستند. با ما باشید زیرا در این نوشته به این

ادامه مطلب »
مفاصا حساب مالیاتی
مشاور مالیاتی
مفاصا حساب و نحوه دریافت مفاصا حساب

درخواست گواهی مفاصا اولین کاری است که مودی و یا مشاور مالیاتی و وکیل مالیاتی وی ملزم است برای دریافت گواهی مفاصا حساب مالیاتی انجام دهد. براساس ماده ۲۳۵ قانون مالیات های مستقیم، اداره امور مالیاتی

ادامه مطلب »
مشاور مالی را چگونه انتخاب کنیم
خدمات مالی
مشاور مالیاتی چه کاری انجام می دهد

اشخاص حسابرس و مشاور مالیاتی در هدایت مالیات دهندگان برای رعایت قوانین، در تمام امور مالی، حسابداری و پرداخت مالیات نقش مهمی دارد. بسته به وضعیت مالیات دهنده، خدماتی که یک مشاور مالیاتی ارائه می‌دهد، متفاوت

ادامه مطلب »
مالیات بر ارزش افزوده
خدمات مالی
مالیات املاک و مستغلات

مالیات املاک و مستغلات ، نوعی از مالیات می باشد، که از درآمدهای به دست آمده از ملک محسوب می شود. املاک و مستغلات شامل سه نوع مالیات می شوند: مالیات بر درآمد اجاره از املاک

ادامه مطلب »
تکنولوژی نرم افزار
حسابرسی
موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی

    موضوعی برای بحث در زمینه حسابرسی     جمع داراییهای شرکتی ۲۰۰ میلیارد ریال است. حسابرس معتقد است تحریف داراییها بالای ۲۰ درصد، منجر به اظهار نظر مردود می‌شود (برای پرهیز از تردیدهای احتمالی در

ادامه مطلب »
بیمه‌ای به کارفرمایان
شرکت حسابداری
مدیریت سود چیست؟

مدیریت سود چیست؟   در کسب و کار برای حفظ عملیات، ارائه خدمات بهتر، و ارائه محصولات جدید، آن نیاز به سود می باشد. در هر کسب و کار، سود همیشه با زیان های خاص همراه است. مهم

ادامه مطلب »

مقاله های مرتبط

اهمیت مشاور مالیاتی آرمان پرداز خبره

اهمیت مشاور مالیاتی

اهمیت مشاور مالیاتی در این نوشته میخواهیم به اختصار در خصوص اهمیت مشاور مالیاتی به قلم کارشناس آرمان پرداز خبره بپردازیم. کسب و کار و

ادامه مطلب »
درخواست خود را بنویسید ...
ما را در نقشه بیابید ...